SULIT

IE/APR 2007/CTU553

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PEPERIKSAAN AKHIR

KURSUS KOD KURSUS PEPERIKSAAN MASA

: : : :

HUBUNGAN ETNIK CTU553 APRIL 2007 2 JAM

ARAHAN KEPADA CALON 1. Kertas soalan ini mengandungi dua (2) bahagian : BAHAGIAN A (60 Soalan) BAHAGIAN B (3 Soalan)

2.

Jawab SEMUA soalan dari BAHAGIAN A dan satu (1) soalan dari BAHAGIAN B. i) ii) BAHAGIAN A hendaklah dijawab pada Kertas Jawapan Objektif OMR. BAHAGIAN B hendaklah dijawab dalam Buku Jawapan.

3.

Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bilik peperiksaan kecuali dengan kebenaran pengawas. Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperiksaan ini mengandungi: i) Kertas Soalan ii) satu Buku Jawapan - disediakan oleh Fakulti iii) satu Kertas Jawapan Objektif OMR - untuk diserah bersama Buku Jawapan

4.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

SULIT

2

IE/APR 2007/CTU553

BAHAGIAN A

Hitamkan ^ H

jawapan paling TEPAT pada Kertas Jawapan Objektif.

1.

Manusia membentuk budaya perkembangan masyarakat.

dan

perkembangan

budaya

selari

dengan

Berdasarkan pernyataan di atas, manakah antara berikut ciri-ciri budaya? i ii iii iv A B C D 2. Dipelajari dan dikongsi oleh masyarakat Bertahan lama selagi dipraktikkan oleh masyarakat Wujud perlambangan dan pandangan semesta Menjadi asas kelangsungan peradaban generasi i dan iii i, ii dan iii i, ii dan iv Semua di atas

Apakah perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat plural di Malaysia selepas era penjajahan? i ii iii iv A B C D Federalisme berlapis Perlembagaan Persekutuan Pembangunan berencana Sistem pendidikan vernakular i, ii dan iii i, ii, dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

3.

Manakah antara berikut BUKAN cadangan Suruhanjaya Reid semasa merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957? A B C D Membentuk kerajaan Pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeri Melayu Syarat kewarganegaraan yang terlalu longgar bagi kaum bukan Melayu Menjamin pengekalan hak istimewa orang Melayu Memelihara kedaulatan dan kuasa politik Raja-Raja Melayu

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

3

IE/APR 2007/CTU553

4.

Apakah kesan UTAMA dasar 'pecah dan perintah' yang diamalkan oleh penjajah British ke atas masyarakat Malaysia? A B C D Pembahagian Pembahagian Pembahagian Pembahagian masyarakat masyarakat masyarakat masyarakat mengikut kawasan penempatan dan budaya mengikut kawasan penempatan dan pendidikan mengikut kawasan penempatan dan pekerjaan mengikut kawasan penempatan dan tradisi

5.

Berikut merupakan impak sosial penjajahan Inggeris ke atas Tanah Melayu, KECUALI: A B C D Mencorakkan pemikiran simplistik dalam kehidupan masyarakat Melayu Menyemarakkan fahaman liberal dan kelas sosial dalam sistem pendidikan negara Mendorong ke arah politik nasionalisme Membangunkan infrastruktur bagi merapatkan jurang kehidupan

6.

Pilih kenyataan TEPAT mengenai matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaan dalam Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 ke arah mewujudkan hubungan etnik di Malaysia. i ii iii iv Menyatukan kanak-kanak berbilang bangsa di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sistem pendidikan kebangsaan Membenarkan kewujudan sekolah pelbagai aliran yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan di sekolah aliran Cina dan Tamil
i dan ii

A B C D

i, ii dan iii i, iii dan iv Semua di atas

7.

Berikut merupakan langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan import barangan industri, KECUALI: A B C D Memberi taraf perintis kepada kilang-kilang baru Mewujudkan zon perdagangan bebas Menyediakan pelbagai kemudahan kredit Memberi perlindungan cukai dan tarif

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

4

IE/APR 2007/CTU553

8.

Rukun Negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bertujuan mencapai objektif berikut, KECUALI: A B C D Membina masyarakat yang taat setia kepada negara Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat untuk berpolitik Meningkatkan taraf hidup masyarakat Melayu dan bumiputera Membentuk masyarakat yang bersatu, adil dan progresif

9.

Manakah pemyataan berikut BUKAN usaha kerajaan membangunkan ekonomi seimbang dan komprehensif berdasarkan pendekatan Islam Hadhari? A B C D Memantapkan pembangunan ekonomi yang beretika Kerajaan dan swasta berperanan secara bersepadu Pertumbuhan ekonomi yang mapan Mempertahankan pencapaian ekonomi bumiputera

Soalan no. 10 berdasarkan maklumat di bawah. Integrasi rendah Integrasi tinggi

i
Segregasi 10.

i
P

i
Akulturasi

i
Q

V*
Amalgamasi

Apakah proses integrasi Q? A B C D Asimilasi Pluralisasi Dominasi Akomodasi

11.

Berikut adalah faktor yang menyumbang kepada keharmonian antara pelbagai kaum di zaman Kerajaan Melayu Melaka, KECUALI: A B C D Kedatangan mereka untuk berdagang Bersikap terbuka menerima budaya Melayu Menjanjikan keuntungan berlipat ganda Berhasrat untuk bermastautin di Melaka

12.

Had kebebasan bersuara telah diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia bagi menjamin keharmonian etnik, KECUALI: A B C D Kedaulatan Raja-Raja Melayu Kes yang diputuskan mahkamah Kewarganegaraan Agama Islam
SULIT

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

5

IE/APR 2007/CTU553

13.

Apakah kesan sistem sekolah vernakular Melayu yang diperkenalkan oleh Inggeris kepada masyarakat Melayu? i ii iii iv A B C D Memiliki kemahiran asas membaca dan menulis Melahirkan golongan usahawan tani dan nelayan berjaya Mengekalkan orang Melayu dalam pekerjaan tradisional Memastikan masyarakat Melayu kekal di kawasan luar bandar i, ii dan iii i, ii dan iv i, iii dan iv Semua di atas

14.

Manakah antara berikut merupakan aplikasi dasar-dasar kerajaan dalam konteks Islam Hadhari? i ii iii iv A B C D Pembentukan Pelan Integriti Nasional Kod etika wakil rakyat Mewujudkan institusi-institusi Islam Nilai Islam dalam pentadbiran i dan n i, ii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

15.

Manakah fakta berikut TIADA kaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dalam perlembagaan? i ii iii iv Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Orang Melayu dan bumiputera diutamakan dalam pemilikan aset negara Mempastikan orang Melayu dan bumiputera terjamin kedudukannya Orang Melayu dan bumiputera wajar diberi layanan istimewa di sektor swasta i dan i i i dan i ii ii dan iv iii dan iv

A B C D

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

6

IE/APR 2007/CTU553

16.

Rancangan Lima Tahun Malaysia bermula sejak tahun 1950 memberi tumpuan kepada beberapa bidang utama, KECUALI: A B C D Perindustrian gantian import Perindustrian berasaskan teknologi Pemulihan sektor ekonomi Pengagihan pendapatan samarata

17.

Pilih kenyataan yang TEPAT mengenai teori amalgamasi. A B C D Perubahan dan pertukaran unsur kebudayaan antara dua kumpulan etnik berlainan Pencairan dan penyatuan dua kumpulan etnik untuk membentuk budaya dan ras baru Kumpulan minoriti kehilangan identiti asal hasil serapan kumpulan dominan dari segi kebudayaan dan sosial Penyatuan pelbagai keiompok etnik dalam masyarakat sebagai satu identiti bersama

18.

Apakah elemen UTAMA yang mewarnai kemunculan parti-parti poiitik di Malaysia? A B C D Semangat nasionalisme demi memelihara kepentingan masing-masing Beranggapan ideologi poiitik perkauman sahaja yang boleh direalisasikan Kesan daripada liberalisasi poiitik di peringkat global Menonjolkan kehebatan kumpulan masing-masing

19.

Manakah antara berikut merupakan strategi pelaksanaan Kebangsaan bagi mencapai perpaduan bangsa? i ii iii iv A B C D

Dasar Pendidikan

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil dibenar membentuk kurikulum sendiri Sistem pengurusan, peraturan dan pentadbiran sekolah yang sama Sistem peperiksaan awam yang sama di semua peringkat sekolah Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum untuk memupuk disiplin diri i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

7

IE/APR 2007/CTU553

Soalan no. 20 berdasarkan maklumat berikut.

• • •

Merenggangkan perhubungan dan interaksi. Memperkuatkan perasaan kekitaan dan etnosentrisme. Menimbulkan prasangka, stereotaip dan sikap ekstrem.

20.

Manakah antara fakta berikut berkaitan dengan kenyataan di atas? A B C D Penyatuan sistem pendidikan Perbezaan dalam bidang ekonomi Pemisahan tempat tinggal Persamaan aspek politik

21.

Apakah dasar yang telah diperkenalkan oleh kerajaan bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum?
I

ii iii iv A B C D

Dasar Dasar Dasar Dasar

Ekonomi Baru (DEB) Pendidikan Kebangsaan Penswastaan Kebudayaan Kebangsaan

i dan ii i, ii dan iii i, ii dan iv Semua di atas

Soalan no. 22 berdasarkan pernyataan di bawah.

• Unsur X

Melibatkan soal bahasa, agama, kedudukan istimewa orang Melayu, bumiputera Sabah dan Sarawak serta pemerintahan beraja. Dilindungi di bawah Akta Hasutan 1948 dan dianggap sebagai isu sensitif yang dilarang untuk perbincangan awam.

22.

Apakah yang dimaksudkan dengan unsur X dalam Perlembagaan Malaysia? A B C D Kepercayaan Akta Ordinan Tradisi

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

8

IE/APR 2007/CTU553

23.

Manakah antara pernyataan berikut yang TIDAK MENEPATI konsep asabiyah? A B C D Seseorang boleh bertindak sesuka hati dalam perkara-perkara yang membabitkan kepentingan kaum Seseorang atau sesuatu kaum haruslah mempertahankan kaumnya secara mutlak Seseorang tidak terlalu mengutamakan kepentingan bangsa dan etniknya sendiri Seseorang boleh melakukan ketidakadilan kepada orang lain jika kepentingan diri dan kaumnya dinafikan

24.

Apakah yang dimaksudkan dengan etnosentrisme? A B C D Budaya sendiri lebih baik dari budaya orang lain Tidak memperakui kewujudan budaya lain dalam masyarakat mereka Sumbangan orang lain tidak diperlukan dalam membina masyarakat mereka Sosialisasi masyarakat hams dirujuk kepada hubungan budaya

25.

Pilih pernyataan TEPAT mengenai perlunya keharmonian hubungan etnik dalam sesebuah negara. i ii iii iv A B C D Mencerminkan struktur sosial sesebuah masyarakat Menggambarkan perkembangan sejarah dan sosioekonomi Mengelakkan ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat Memastikan dasar dan perancangan pembangunan negara berjalan lancar i dan ii ii, iii dan iv iii dan iv Semua di atas

26.

Apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen? A B C D Kerajaan rakyat dari rakyat untuk rakyat Sistem kerajaan dipilih secara bebas melalui pilihanraya Memastikan penglibatan rakyat menentukan kerajaan Pilihanraya diadakan lima tahun sekali

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

9

IE/APR 2007/CTU553

27.

Manakah strategi penyelesaian masalah kemiskinan jangka panjang bagi menjamin perpaduan kaum di Malaysia? i ii iii iv A B C D Merapatkan jurang pendapatan antara etnik Menambah daya pengeluaran dan pendapatan Memastikan pengagihan pendapatan samarata Mempertingkatkan taraf dan kualiti hidup rakyat i dan ii i, ii dan iii i, ii dan iv Semua di atas

28.

Berikut merupakan unsur Kebangsaan, KECUALI: A B C D

penting

dalam

pembentukan

Dasar

Kebudayaan

Berteraskan agama Islam Unsur kebudayaan etnik yang lain diterima mengikut kesesuaian Berteraskan kebudayaan asal masyarakat rantau ini Unsur budaya Barat yang sesuai dengan citarasa tempatan

Soalan no. 29 berdasarkan maklumat berikut.

• • •

Proses transformasi dalam aspek kehidupan masyarakat. Perubahan masyarakat secara berencana dan tidak berencana. Pembangunan ekonomi dan politik.

29.

Manakah terminologi di bawah merujuk pemyataan di atas? A B C D Modenisasi Liberalisasi Sekularisasi Sosiaiisasi

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

10

IE/APR 2007/CTU553

Soalan no. 30 berdasarkan maklumat berikut.

Memberi layanan baik. Memelihara silaturrahim dalam keluarga walau berbeza agama. Kebajikan dan keadilan tanpa mengira agama. Menziarahi ketika sakit.

30.

Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan nilai Y. dengan nilai Y? A B C D

Apakah yang dimaksudkan

Nilai universal antara Islam dengan bukan Islam Konsep keadilan antara Islam dengan bukan Islam Adab pergaulan antara Islam dengan bukan Islam Hubungan kerjasama antara Islam dan bukan Islam

31.

Manakah manifesto yang dikemukakan oleh UMNO, MCA dan MIC dalam pilihanraya pertama 1955? i ii iii iv A B C D Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu dalam tempoh 4 tahun Membentuk perkhidmatan awam berorientasi Tanah Melayu Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera Menubuh sekolah kebangsaan berasaskan kumpulan etnik i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

32.

Berikut merupakan KECUALI: A B C D

unsur-unsur

penting dalam

pembinaan jatidiri

Malaysia,

Rukun Negara adalah teras perpaduan Budaya 'multiracial' sebagai asas Kebudayaan Kebangsaan Konsep negara bangsa sebagai asas jatidiri Program PLKN merupakan usaha pembinaan modal insan

33.

Apakah penekanan UTAMA Rancangan Malaysia Kesembilan? A B C D Modenisasi pertanian Pembangunan modal insan Pembangunan sektor pertahanan Pembangunan ekonomi mapan

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

11

IE/APR 2007/CTU553

34.

Apakah matlamat Dasar Pembangunan Nasional (DPN) yang telah diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 1990? A Pembangunan dan pengagihan sumber-sumber ekonomi, menyediakan perkhidmatan awam, memupuk kestabilan, mengawal keselamatan negara serta memelihara kebajikan masyarakat Pembangunan seimbang dengan menekankan pencapaian semua warganegara dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan perkhidmatan Pembangunan seimbang dengan menekankan pencapaian secara menyeluruh yang meliputi bidang pendidikan, politik, sosial, kemasyarakatan, ekonomi dan perkhidmatan Pembangunan seimbang dengan menekankan pencapaian keharmonian antara kaum dan dapat menyertai semua program yang dianjurkan meliputi bidang ekonomi serta perkhidmatan

B

C

D

35.

Mengapakah Inggeris memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu tahun 1946? i ii iii iv Menghadkan kuasa Raja-Raja Melayu Penjajah menyimpan perasaan anti Melayu Melatih masyarakat tempatan memerintah negara sendiri Menyatukan negeri Melayu termasuk Singapura di bawah pemerintahan British
i,
II

A B C D

dan in

i, iii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

36.

Pilih kenyataan TEPAT mengenai komuniti Sarawak. A B C D Hampir sepertiga daripada penduduknya terdiri daripada etnik Cina Hampir separuh penduduk Sarawak terdiri daripada orang Iban Masyarakat Melayu hanya seperlima daripada jumlah penduduknya Dayak Laut merupakan komuniti terbesar penduduk Sarawak

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

12

IE/APR 2007/CTU553

Soalan no. 37 berdasarkan maklumat berikut.

• • • •

Gejala hedonisme. Ekonomi bebas. Salahguna sains dan teknologi. Eksploitasi sumber manusia.

37.

Pilih jawapan yang TEPAT berhubung dengan pernyataan di atas? A B C D Ideologi perjuangan hak asasi manusia Kesan globalisasi Dasar penjajahan baru Perkembangan pemikiran sosial masyarakat

38.

Manakah faktor UTAMA kejayaan kepimpinan negara dalam menyatupadukan pelbagai etnik di Malaysia? A B C D Pemerintahan berdasarkan kehendak majoriti tetapi hak minoriti tetap terjamin Setiap kumpulan etnik turut menyumbang ke arah pembangunan negara Tahap kepatuhan setiap kumpulan etnik terhadap kepimpinan negara berada pada tahap tertinggi Setiap kumpulan etnik ingin hidup secara harmoni mengatasi perkaraperkara lain

39.

Apakah sasaran UTAMA kerajaan dalam melahirkan masyarakat industri yang menjadi teras kepada pembangunan ekonomi negara? i ii iii iv A B C D Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan
i,
II

teknologi pertanian ICT modal insan

dan iii

i, ii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

13

IE/APR 2007/CTU553

40.

Apakah yang dimaksudkan dengan konsep negara bangsa? A B C Golongan bumiputera sesebuah wilayah atau sesebuah negara yang mempunyai hak istimewa tertentu Kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah dan mereka wujud sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan Warisan masyarakat prasejarah sesebuah wilayah yang paling berhak memegang tampuk kekuasaan politik negara selepas kemerdekaan wilayah tersebut Satu wilayah yang mempunyai sempadan, kuasa pemerintahan, kerajaan dan warganegara tertentu

D

41.

Apakah nilai yang wujud dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan sehingga diterima baik oleh orang Melayu dan bukan Melayu? A B C D Toleransi yang tinggi Hubungan setia kawan Persamaan nilai kemanusiaan Keadilan bersama

42.

Berikut adalah langkah UTAMA yang telah diambil oleh kerajaan bagi menjalin hubungan pelbagai kaum di Tanah Melayu. Susun peristiwa di bawah mengikut urutan. i ii iii iv A B C D Membentuk Persekutuan Tanah Melayu Menggubal Perlembagaan Persekutuan Merangka Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama Menubuhkan parti Perikatan i, ii, iii dan iv i, ii, ivdan iii i, iii, ii dan iv i, iv, iii dan ii

43.

Manakah antara berikut BUKAN merupakan ciri-ciri masyarakat pluraliti baru? A B C D Satu set nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan Bangsa yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama seperti keamanan dan kesejahteraan Pembentukan masyarakat secara semulajadi tanpa paksaan dan berlaku asimilasi budaya secara sukarela dengan budaya tempatan Pemerintah dan yang diperintah berlainan bangsa dan hidup dalam satu komuniti budaya

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

14

IE/APR 2007/CTU553

44.

Manakah antara berikut alasan UTAMA Dasar Penswastaan diperkenalkan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia? i ii iii iv A B C D Mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan Membantu pencapaian matlamat Dasar Ekonomi Baru Mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam Merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian i, ii dan iii i, ii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

45.

Apakah matlamat UTAMA keimanan dan ketakwaan dalam pendekatan Islam Hadhari? A B C D Membangun dan memajukan ummah Mendapatkan kebahagian hidup di dunia dan di akhirat Melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Menikmati keselesaan hidup duniawi

46.

Manakah antara berikut TIADA berkaitan dengan kesan ekonomi yang diperkenalkan oleh British terhadap sosioekonomi masyarakat Malaysia selepas merdeka? i ii iii iv A B C D Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan
i dan
II

penempatan antara kaum ekonomi antara kaum ekonomi antara wilayah pendapatan isi rumah

ii dan iii iii dan iv iv sahaja

47.

Manakah kenyataan yang TEPAT mengenai intipati Falsafah Pendidikan Negara? i ii iii iv A B C D Usaha pendidikan yang berterusan Kesepaduan aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek Perkembangan rohani lebih diutamakan Berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri i dan ii i, ii dan iv i, iii dan iv Semua di atas
SULIT

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

15

IE/APR 2007/CTU553

48.

Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR mengenai asas pembentukan Perlembagaan Malaysia. A B C D Raja berperlembagaan Demokrasi berparlimen Perdana Menteri sebagai ketua negara Kebebasan bersuara

49.

Mengapakah penglibatan orang Melayu prakemerdekaan banyak difokuskan dalam bidang politik dan pentadbiran negara? i ii iii iv A B C D Keistimewaan orang Melayu dalam perkhidmatan awam British menyokong penubuhan parti politik berbentuk perkauman Prasyarat kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu Mendapat tentangan daripada bukan Melayu i dan ii i, ii dan iii i, iii dan iv Semua di atas

50.

Apakah kaedah asas yang diguna pakai bagi membolehkan seseorang individu untuk mendapat taraf warganegara Malaysia? i ii iii iv A B C D Tempat kelahiran Undang-undang keturunan darah Perkahwinan Bermastautin di Malaysia i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii, dan iv Semua di atas

51.

Bilakah bermulanya usaha kerajaan secara sistematik untuk mewujudkan golongan usahawan bumiputera berdaya saing? A B C D Rancangan Malaya Pertama Rancangan Malaya Kedua Rancangan Malaysia Pertama Rancangan Malaysia Kedua

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

16

IE/APR 2007/CTU553

Soalan no. 52 berdasarkan maklumat berikut.

• • •

Semangat perkauman yang menebal. Jurang perbezaan ekonomi antara kaum. Masyarakat tempatan dan imigran gagal berinteraksi.

52.

Pilih pemyataan yang berkaitan dengan maklumat di atas? A B C D Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Ekonomi Baru Peristiwa 13 Mei 1969 Rukun Negara

53.

Apakah halangan kemerdekaan? i ii iii iv A B C D

UTAMA

dalam

mewujudkan

perpaduan

kaum

selepas

Integrasi budaya Sistem pendidikan terasing Sistem penempatan terpisah Ketidakseimbangan ekonomi i dan ii i, ii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

Soalan no. 54 berdasarkan maklumat di bawah.

Dasar Z

Pada tahun 1991, kerajaan telah melancarkan satu dasar bagi pembentukan sebuah negara bangsa bersatu padu yang meletakkan masa hadapannya secara perkongsian bersama membentuk sebuah bangsa Malaysia dengan rasa taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi.

54.

Apakah dasar Z? A B C D Dasar Perpaduan Negara Dasar Integrasi Nasional Dasar Wawasan 2020 Dasar Pendidikan Nasional

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

17

IE/APR 2007/CTU553

55.

Apakah rasional Islam sebagai agama Persekutuan? A B C D Membela dan menghormati hak semua etnik Agama asal penduduk Tanah Melayu Mengangkat martabat bangsa Melayu Agama yang dianuti oleh majoriti rakyat

56.

Berikut merupakan strategi yang diambil oleh kerajaan untuk mengimbangi pencapaian ekonomi interetnik di Malaysia, KECUALI: A B C D Penumpuan pembangunan berasaskan keperluan bangsa Perubahan pembangunan pertanian subsisten kepada komersial Penggunaan teknologi terkini dalam industrialisasi Pembangunan insan sebagai penggerak kemajuan ekonomi

57.

Manakah antara berikut peranan budaya dalam kehidupan bemegara? i ii iii iv A B C D Membina keperibadian dan identiti negara Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan Mempertahankan keutuhan nilai bangsa Melahirkan semangat patriotik i, ii dan iii i, iii dan iv ii, iii dan iv Semua di atas

58.

Berikut merupakan contoh toleransi interetnik di Malaysia dari aspek pendidikan, KECUALI: A B C D Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan Kemasukan pelajar ke IPTA berdasarkan sistem meritokrasi Mempertahankan sekolah jenis kebangsaan Kemudahan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara (PTPTN)

59.

Pilih pemyataan yang TEPAT mengenai elemen utama kontrak sosial dalam Perlembagaan Malaysia yang berkaitan dengan hubungan etnik. A B C D Hak kewarganegaraan merupakan kompromi orang Melayu kepada bukan Melayu Hak istimewa orang Melayu terhad kepada bahasa dan agama Semua etnik berpeluang memasuki perkhidmatan awam tanpa sekatan Penduduk Semenanjung bebas memasuki Sabah dan Sarawak

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

18

IE/APR 2007/CTU553

Soalan no. 60 berdasarkan maklumat di bawah.

• • • •

Merasa megah dan sayang kepada kawasan atau tempat tinggal. Kenal-mengenal, kerap bertemu dan saling tolong-menolong. Menganggap diri mereka sebagai satu masyarakat. Bermuafakat menjalankan satu-satu tindakan bagi faedah bersama.

60.

Pilih pernyataan TEPAT mengenai kenyataan di atas? A B C D Semangat Semangat Semangat Semangat kejiranan hubungan sosial hubungan etnik kebangsaan

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

19

IE/APR 2007/CTU553

BAHAGIAN B

SOALAN 1 Konsep Islam Hadhari adalah satu pendekatan baru dalam merangka agenda pembangunan negara berteraskan al-Quran dan al-Hadith. la dapat membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa dan agama yang mengamalkan konsep kesederhanaan (wasatiyyah). Berdasarkan pernyataan di atas: a) Huraikan EMPAT (4) tujuan (maqasid al-syariah) dalam kerangka Islam Hadhari yang mampu memberi perlindungan kepada hak-hak asasi sebagai rakyat dalam konteks masyarakat majmuk. (12markah) Bincangkan TIGA (3) cabaran pelaksanaan Islam Hadhari di kalangan masyarakat pelbagai etnik di Malaysia dan TIGA (3) cara mengatasinya. (18markah)

b)

SOALAN 2 Zaman Empayar Melaka merupakan era keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu Islam sehingga ia digelar 'The Venice of The East'. Berdasarkan kenyataan di atas: a) Jelaskan TIGA (3) bentuk proses asimilasi pelbagai etnik dalam masyarakat Melayu Islam di Melaka. (9 markah) Bincangkan TIGA (3) faktor utama menjadikan Melaka sebagai kota metropolitan. (9 markah) c) Huraikan EMPAT (4) elemen utama yang membuktikan Kerajaan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam. (12 markah)

b)

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

SULIT

20

IE/APR 2007/CTU553

SOALAN 3 Piagam Madinah {Sahifah Madinah) merupakan kontrak sosial antara Nabi Muhammad S.A.W. sebagai pemimpin dengan masyarakat pelbagai etnik di Madinah demi kepentingan politik bersama. Berdasarkan pernyataan di atas: a) Bincangkan TIGA (3) fasal Piagam Madinah yang berkaitan dengan kontrak sosial. (9 markah) b) Buktikan TIGA (3) aspek keadilan yang dikanun dalam Piagam Madinah kepada masyarakat bukan Islam. (9 markah) Jelaskan TIGA (3) elemen persamaan antara Perlembagaan Malaysia dengan Piagam Madinah dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. (12 markah)

c)

KERTAS SOALAN TAMAT

© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful