You are on page 1of 26

Rekolekcje ewangelizacyjne.

Podrcznik,
wyd. 3, wiato ycie, Lublin 1999, s. 5 34.
[opracowanie wydania pierwszego: Ks. Franciszek
Blachnicki]

POJCIE I OTRZEBA EWANGELIZACJI


Sowo ewangelizacja uywane jest coraz czciej w rnym kontekcie i
znaczeniu, Dlatego na wstpie musimy pozna najwaniejsze i najczciej
spotykane jego znaczenia i ustali, w ktrym z nich bdziemy uywali tego gowa
w niniejszym podrczniku. Dopiero potem bdziemy mogli wykaza, dlaczego tak
rozumiana ewangelizacja jest czym absolutnie koniecznym dla wiata, dlaczego
musi by pojta jako obowizek i podjta przez wszystkich chrzecijan.

I. Znaczenie sowa ewangelizacja"


Sowo ewangelizacja pochodzi od sw ewangelia, ewangelizowa.
Wyraz ewangelia pochodzi od greckiego eu-angelion, ktry znaczy dobra
(radosna) nowina lub wie, zwiastowanie". To sowo przyjo si na okrelenie
konkretnego wydarzenia, jakim jest przyjcie na ziemi Jezusa Chrystusa, Syna
Boego i dokonanie przez Niego dziea zbawienia ludzkoci przez mier na
krzyu, zmartwychwstanie i zesanie Ducha witego. Ewangelia jest pierwsz
wieci o tym wydarzeniu, przekazan przez pierwszych wiadkw.
Ewangelizowanie (czy ewangelizacja) natomiast to nie tylko przekazywanie tej
wieci cigle nowym krgom i pokoleniom ludzkoci, ale take wczenie ich w
goszon rzeczywisto Osoby Jezusa Chrystusa 1 Jego zbawczego dziea, aby
wszyscy mogli sta si Jego uczestnikami i korzysta z Jego owocw.
Wyrazu ewangelizacja (ewangelizowa) uywa si dzi najczciej w trzech
znaczeniach:
1. oglnym i penym
- zamiennie z wyrazami misje" i "apostolstwo" na oznaczenie -wszelkiej
dziaalnoci ktra w jakikolwiek sposb wpywa na przeobraenie wiata zgodnie
1

z zamiarem Boga Stwrcy i Odkupiciela. Mona wic tre pojcia


"ewangelizacja" wyrazi tymi samymi sowami, ktrymi soborowy Dekret o
apostolstwie wieckich" okrela pojcie apostolstwa: Koci powsta do ycia w
tym celu, bv szerzc Krlestwo Chrystusowe po caej ziemi ku chwale Ojca,
uczyni wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez nich
skierowa cay wiat rzeczywicie do Chrystusa. Wszelka dziaalno Ciaa
Mistycznego zmierzajca do tego celu nazywa si apostolstwem, ktre Koci
sprawuje poprzez wszystkie swoje czonki" (DA 2). W tym szerokim i penym
znaczeniu uywa terminu ewangelizacja adhortacja apostolska Pawa VI O
ewangelizacji w wiecie wspczesnym" z dnia 8 XII 1975 r. W punkcie 18 tego
dokumentu czytamy: Koci rozumie, e ewangelizacja jest tym samym, co
zanoszenie Dobrej Nowiny do wszelkich krgw rodzaju ludzkiego, aby
przenikajc je sw moc od wewntrz, tworzya z nich now ludzko: Oto
czyni wszystko nowe (Ap 21, 5). Wszake nie powstanie nowa ludzko, jeeli
wpierw nie powstan nowi ludzie, odnowieni przez chrzest i przez ycie wedug
Ewangelii. Celem ewangelizacji jest wic owa wewntrzna przemiana. W razie
potrzeby wyjanienia tego krtko, mona susznie i prawdziwie powiedzie, e
Koci wtenczas ewangelizuje, kiedy Bosk moc tej Nowiny, jak gosi, stara si
przemieni sumienie poszczeglnych ludzi i wszystkich razem, potem take ich
dziaalno, a wreszcie ich ycic i cae rodowisko, w jakim si obracaj".
Podobnie szeroko pojmuje ewangelizacj wiatowa Rada Kociow,
wiadczy o tym nastpujcy fragment z deklaracji Drugiego Zgromadzenia tej
Rady: Jezus Chrystus sam jest Ewangeli, ktr gosimy. Jest te tym, kto j
zwiastuje... Ewangelizowa to uczestniczy w yciu Chrystusa i w Jego
posugiwaniu w wiecie... Ewangelizowa to prowadzi osoby do Chrystusa,
Zbawcy i Pana, aby miay udzia w jego yciu wiecznym" (cyt. wg Phi-lipa Pottera,
przedstawiciela wiatowej Rady Kociow na Synodzie Biskupw 1974).
2. cilejszym
- na oznaczenie pierwszego goszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu w Chrystusie
tym, ktrzy jeszcze jej nie syszeli lub nie przyjli. Ewangelizacj mona okreli
jako okazywanie Chrystusa Pana tym, ktrzy Go nie znaj" (EN 17). T definicj
ewangelizacji uwaa jednak adhortacja za niepen i nazywa j w innym miejscu
pre-ewangelizacj: Od samego Zesania Ducha witego Koci przyj jako
pierwszorzdn zasad dziaania, otrzyman od Zaoyciela, objawienie Jezusa
Chrystusa i Jego Ewangelii tym, ktrzy ich nic znali. (...) To pierwsze goszenie
Jezusa Chrystusa objawio si w rozmaity sposb, ktry niekiedy zwie si preewangelizacj. Po prawdzie jest to ju ewangelizacja, chocia jeszcze
pocztkujca i niepena" (EN 51).
Tak pojta ewangelizacja jest okrelonym etapem na drodze stawania si
chrzecijaninem, etapem poprzedzajcym katechumenat, bdcy okresem
systematycznego wdraania w ycie chrzecijaskie i bezporedniego
przygotowania do chrztu witego. Normalnie ewangelizacja powinna poprzedza
rozpoczcie waciwego katechumenatu. Posoborowy dokument Ordo initia-tionis
2

christianae adultorum" (Obrzd wtajemniczenia chrzecijaskiego dorosych),


ktry przywraca instytucj starochrzecijaskiego katechumenatu Kocioowi
naszych czasw, wyranie wyodrbnia etap ewangelizacji przed katechumenatem,
nazywajc go rwnie prekatechumenatem. Rwnie tradycja wspczesnych
Kociow protestanckich zna ewangelizacj w powyszym znaczeniu, wyodrbnia
w niej jeszcze dokadniej pewne stopnie, etapy przemian duchowych okrelajc je
jako przebudzenie, nawrcenie i odrodzenie.
3. specjalnym
- na oznaczenie specyficznej akcji czy dziaalnoci duszpasterskiej
zmierzajcej bezporednio do osignicia celw zwizanych z ukazanym powyej
etapem ewangelizacji w procesie stawania si chrzecijaninem. Tak specyficzn
dziaalno duszpastersk wypracoway szczeglnie Kocioy protestanckie. Maj
one wiele cennych dowiadcze w tej dziedzinie. Rozrniaj one ewangelizacj
indywidualn i zbiorow. T ostatni dziel na masow, obejmujc od kilku do
kilkunastu tysicy uczestnikw, oraz zwyczajn. Obecnie do najbardziej znanych
ewangelizacji masowych nale akcje przeprowadzane przez niezwykle
utalentowanego kaznodziej Billy Grahama i zaoone przez niego specjalne
stowarzyszenie. Billy Graham wypracowa metod ewangelizacji zbiorowej, ktra
z pewnymi zmianami jest stosowana na og wszdzie. Kada ewangelizacja
zbiorowa obejmuje trzy etapy: przygotowanie, naboestwo ewangelizacyjne oraz
etap utrwalenia i pogbienia rezultatw ewangelizacji. Same naboestwa
ewangelizacyjne skadaj si z czci wstpnej (modlitwy, pieni, wiadectwa),
gwnej (kazanie ewangelizacyjne) i kocowej (konkretne wezwanie do decyzji
przyjcia Chrystusa, do uzewntrznienia decyzji).
W tradycji Kocioa katolickiego nieznane byy dotychczas tego typu akcje
ewangelizacyjne, temu celowi suyy misje ludowe i rekolekcje parafialne.
Obecnie zaistniaa potrzeba nadania tym akcjom charakteru bardziej
ewangelizacyjnego. Mona przy tym wykorzysta wiele dowiadcze naszych
braci z innych Kociow chrzecijaskich.
Przez rekolekcje ewangelizacyjne rozumiemy wic tradycyjne rekolekcje
parafialne zorientowane ku treciom ewangelizacyjnym i wzbogacone
dowiadczeniami akcji ewangelizacyjnej innych Kociow.
W niniejszym opracowaniu bdziemy mwi o ewangelizacji w znaczeniu
drugim i trzecim. Przedstawimy koncepcj ewangelizacji - akcji duszpasterskiej
typu rekolekcyjnego. Ma ona suy ewangelizacji bd re-ewangelizacji
katolikw, ktrzy nie osignli jeszcze poziomu dojrzaej wiary, polegajcej na
osobistym przyjciu Chrystusa.

II. Konieczno ewangelizacji i jej odbiorcy


Konieczno ewangelizacji w znaczeniu oglnym i penym zostaa mocno
podkrelona w adhortacji apostolskiej Pawa VI: O ewangelizacji w wiecie
3

wspczesnym". Wynika ona z samej natury i powoania Kocioa. Obowizek


ewangelizacji naley uwaa za ask i waciwe powoanie Kocioa; wyraa on
najprawdziwsz jego waciwo. Koci jest dla ewangelizacji" (EN 14).
Obowizek ten ma charakter powszechny. Ostatnie sowa Jezusa, zawarte
w Ewangelii wedug w. Marka, nadaj ewangelizacji, jak Pan naoy swoim
Apostoom, powszechno, nie zacienion adnymi granicami: Idcie na cay
wiat i gocie Ewangeli wszelkiemu stworzeniu (Mk 16, 15). Koci stale na
nowo wzbudza w sobie gbokie denia, pochodzce bezporednio od Boskiego
Mistrza, dwiczce w tych sowach: caemu wiatu! wszelkiemu stworzeniu! a
na krace ziemi!" (EN 50).
Obowizek i konieczno ewangelizacji w wymiarze powszechnym nie
wymaga uzasadnienia, najwyej przypomnienia z powodu faktycznych zaniedba
w jego realizacji. Rodzi si natomiast pytanie, czy potrzebna jest ewangelizacja
chrzecijan, ktrzy ju zostali ochrzczeni i nale do Kocioa, czy nic powinna by
ona skierowana do pogan i niewierzcych, ktrzy jeszcze nigdy nie usyszeli
Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.
Odpowiadajc na to pytanie trzeba wskaza na absolutn potrzeb
ewangelizowania katolikw, ochrzczonych, nalecych ju zasadniczo do
Kocioa. Wynika ona z nastpujcych przesanek:
1. Jeeli Koci ma podj misj ewangelizacji w wiecie, to musi najpierw
stale ewangelizowa sam siebie. Koci jako gosiciel Ewangelii zaczyna swe
dzieo od ewangelizowania samego siebie. Jako wsplnota wierzcych i jako
wsplnota nadziei, wyraanej yciem i dzielonej z innymi, oraz jako wsplnota
braterskiej mioci musi cigle sucha tego, w co wierzy i motyww swej
nadziei, i nowego przykazania mioci. Jako Lud Boy, ktry yje wrd wiata i
czsto jest kuszony przez jego boki, ustawicznie musi przyjmowa wie o
wielkich sprawach Boych (Dz 2, 11), dziki ktrym nawrci si do Pana,
eby znowu by przeze wzywanym i zgromadzonym w jedno. Mwic krcej,
Koci zawsze winien by ewangelizowany, eby mg zachowa sw wieo,
gorliwo i moc w goszeniu Ewangelii. Sobr Powszechny Watykaski II
wspomnia, a Synod Biskupw w roku 1974 mocno podj na nowo ten
argument o Kociele, jako ewangelizujcym siebie poprzez ustawiczne
nawracanie si i odnawianie, aby mg wiarygodnie ewangelizowa wiat" (EN
15).
2. Zachodzi jednak w warunkach dzisiejszych konieczno ewangelizacji w
znaczeniu cilejszym w odniesieniu do chrzecijan ochrzczonych i zasadniczo
wierzcych i praktykujcych. Mimo e uczszczali oni nieraz wiele lat na nauk
religii i co niedziel chodz do Kocioa, ich wiara pozostaje prymitywna, nie
pogbiona naleycie, niedojrzaa, nie uzyskali wiary w znaczeniu osobistego
przyjcia Chrystusa jako swego Zbawiciela. Wiara nie odgrywa praktycznie
adnej roli w ich yciu codziennym, nie yj modlitw i sowem Boym, nie s
zdolni do dawania wiadectwa wiary sowem i czynem. Krtko mwic, nie doszli
oni nawet do takiego stopnia wiary i nawrcenia, do ktrego normalnie powinna
4

doprowadzi ewangelizacja poprzedzajca katechumenat. Potrzebna jest wic w


ich yciu wtrna ewangelizacja bd ewangelizacja uzupeniajca jako
wprowadzenie do okresu formacyjnego neo- lub deuterokatechumenatu, ktry
doprowadzi ich do wiary dojrzaej. Potrzeb takiej ewangelizacji stwierdza
wyranie adhortacja w punkcie 52: Chocia to pierwsze goszenie [Ewangelii]
kieruje si przede wszystkim do tych, ktrzy nigdy nie syszeli Dobrej Nowiny
Jezusa, albo do dzieci, to jednak zawsze jest ono konieczne dla wielu ludzi, bo
dzisiaj do czsto powstaj takie warunki, w ktrych zupenie odchodzi si od
prawa Chrystusowego: dla wielu ludzi ochrzczonych, ale pozostajcych poza
nawiasem ycia chrzecijaskiego, dla prostego ludu, co ma jak wiar, ale nie
do zna jej podstawy; dla ludzi studiujcych, ktrzy czuj potrzeb poznania
Jezusa Chrystusa inaczej im przedstawianego, anieli zwyko si przedstawia
dzieciom w nauce religii oraz innym".
3. Wreszcie zachodzi konieczno ewangelizacji w znaczeniu cilejszym dla
wielkiej i cigle zwikszajcej si liczby niewierzcych i niepraktykujcych,
ktrzy wprawdzie przyjli kiedy chrzest, ale nie zostali wychowani potem w
wierze lub j utracili z wielu powodw. O tych dwch kategoriach ludzi mwi
adhortacja w punkcie 55 i 56: Ateici i niewierzcy z jednej strony, a
niepraktykujcy z drugiej, stwarzaj powan przeszkod dla ewangelizacji.
Pierwsi dlatego, e w pewien sposb odrzucaj wiar, nie s zdatni do przyjcia
nowego porzdku rzeczy i nowego znaczenia wiata, ycia, historii; zrozumienie
takie rodzi si tylko z oparcia o Absolut, jakim jest Bg. Drudzy dlatego, e s
obojtni, zajmuj stanowisko poniekd wrogie, waciwe tym, ktrzy myl, e
najlepiej wiedz, jak uoy swoje sprawy, ktrzy twierdz, e wszystko
rozumiej, wszystkiego dowiadczyli i nic ju nie pozostaje im do wierzenia. Ten
sekularyzm ateistyczny i brak praktyk religijnych ma miejsce u dorosych i u
modziey, u elity i w masach, we wszystkich sektorach cywilizacji i na terenie tak
starych Kociow, jak i nowo powstaych. Poniewa akcja ewangelizacyjna
Kocioa nie moe pomin tych dwu wiatw ani pozosta obojtna wobec nich,
wic ustawicznie musi stara si o znalezienie odpowiednich rodkw i jzyka,
aby dotrze do nich, jednych i drugich, z objawieniem Boskim i wiar w Jezusa
Chrystusa".
Reasumujc moemy stwierdzi, e w naszych Kocioach lokalnych
(parafiach) s trzy kategorie ludzi, ktrzy wymagaj ewangelizacji w znaczeniu
cilejszym i dla ktrych s przeznaczone przedstawione w tym podrczniku
rekolekcje ewangelizacyjne. S to:
1 Ludzie wprawdzie ochrzczeni, ale taktycznie niewierzcy lub obojtni i
niepraktykujcy, ktrzy wymagaj prawdziwego nawrcenia w sensie uwierzenia
w Boga i w Jezusa Chrystusa przynoszcego nam zbawienie;
2 ludzie wprawdzie wierzcy w jakim sensie, religijni i praktykujcy, ktrzy
jednak nic spotkali si jeszcze z Chrystusem jako swoim osobistym Zbawicielem i
ktrzy nic uczynili Go Panem swego ycia;
5

3 chrzecijanie wierzcy, ktrzy pragn odnowi i pogbi swoj wiar w celu


przygotowania si do lepszego wiadczenia o niej i przekazywania jej innym w
dziele ewangelizacji Kocioa.

TRE I SPOSOBY EWANGELIZACJI


Dla powodzenia akcji ewangelizacyjnej niezmiernie wane jest, aby prowadzcy
ewangelizacj (kaznodzieja-ewangelizator i zesp ewangelizacyjny) wiedzieli
dokadnie co i jak maj przekaza przez swoj posug rekolekcji. Musz oni mie
jasn wizj treci ewangelizacji, a wic prawd, wok ktrych ma si
koncentrowa cae przepowiadanie, a take jej natury, a wic pewnych prawd
egzystencjalnych, ktre wyraaj istot ewangelizacji jako akcji specyficznego
typu.
Ujmujc powyszy postulat w kategoriach negatywnych, trzeba powiedzie, e
ewangelizatorzy musz czuwa:
aby nie zagubi si w prawdach mniej istotnych, marginalnych;
aby nie da si wcign w dyskusj nad zagadnieniami moe nawet
ciekawymi, ale ze wzgldu na przekazywane treci dalszoplanowymi;
aby nie przybra postawy i stylu dziaania niezgodnego z duchem
ewangelizacji, cho moe czsto spotykanego.
Innymi sowy, czonkowie zespou ewangelizacyjnego musz mie rwnie jasn
wiadomo tego, czym ewangelizacja jest.
Niniejszy rozdzia podrcznika ma na celu gwnie uformowanie takiej
wiadomoci treci i ducha ewangelizacji u czonkw zespou. Dlatego powinni
oni szczeglnie przemyle i przemodli uwagi w nim zebrane.

I. Podstawowe prawdy ewangelizacyjne


Ewangelizacj cechuje koncentracja wok podstawowych prawd objawienia
chrzecijaskiego, ktrych przyjcie decyduje o staniu si chrzecijaninem i ktre
s przyjmowane przez wszystkie Kocioy i wyznania chrzecijaskie. (Pod tym
wzgldem panuje oglna zgodno i jednomylno, chocia w sformuowaniu tych
prawd przez poszczeglne Kocioy mog wystpowa rnice.) Jest to
rwnoczenie pewne minimum prawd, w ktre trzeba uwierzy, aby dostpi
zbawienia. W dalszym procesie formacji chrzecijaskiej, zwaszcza w okresie
katechumenatu i systematycznej katechizacji, prawdy te zostan oczywicie
znacznie poszerzone i pogbione.
Jakie s podstawowe prawdy przekazywane w procesie ewangelizacyjnym?
Soborowy Dekret o dziaalnoci misyjnej Kocioa" streszcza je w art. 13
nastpujco:
6

Gdziekolwiek Bg stwarza okazj przepowiadania tajemnicy Chrystusowej,


tam wszystkim ludziom otwarcie i stale trzeba gosi prawd o ywym Bogu i o
Jezusie Chrystusie, ktrego posa dla zbawienia wszystkich, aby niechrzecijanie,
za przyczyn Ducha witego, uwierzyli i dobrowolnie nawrcili si do Pana i
szczerze do Niego przylgnli, gdy On bdc drog, prawd i yciem (J 14, 6)
wszystkie ich duchowe oczekiwania zaspokaja a nawet nieskoczenie
przewysza.
To nawrcenie trzeba oczywicie przyj jako pocztkowe, ale wystarczajce, by czowiek zrozumia, e uwolniony od grzechu, zostaje wprowadzony w
tajemnic mioci Boga, ktry wzywa go do osobistego przestawania ze sob w
Chrystusie."
Rwnie III cz adhortacji Pawa VI, powicona treci ewangelizacji,
zaraz we wstpie wymienia te prawdy, ktre s dla ewangelizacji fundamentalne i
centralne.
Moe nie bdzie zbytecznym przypomnie, e ewangelizowa znaczy
przede wszystkim wiadczy zwyczajnie i wprost o Bogu objawionym przez Jezusa
Chrystusa w Duchu witym; wiadczy, e Bg umiowa ten wiat w Synu
swoim, w Sowie Wcielonym, da wszystkim rzeczom istnienie, a ludzi powoa do
ycia wiecznego" (EN 26).
Ewangelizacja bdzie zawsze zawiera - jako fundament, centrum i
szczyt caego swego dynamizmu - take to jasne stwierdzenie: w Jezusie
Chrystusie, Synu Boym, ktry sta si czowiekiem, umar i zmartwych wsta,
ofiarowane jest kademu czowiekowi zbawienie, jako dar aski i miosierdzia
Boego" (EN 27).
Wreszcie do podstawowych prawd ewangelizacji naley: goszenie nadziei
na spenienie obietnic, danych od Boga przez Jezusa Chrystusa w nowym
Przymierzu: goszenie mioci Boga wzgldem nas i naszej mioci ku Bogu;
goszenie mioci braterskiej wzgldem wszystkich ludzi - to znaczy zdatnoci do
dawania i przebaczania, do wyrzeczenia i troszczenia si o braci - co wypywajc
z mioci Boej stanowi centrum Ewangelii; goszenie tajemnicy nieprawoci oraz
czynnego starania si o szlachetno; podobnie te goszenie stale naglce
szukania Boga za pomoc modlitwy, przede wszystkim wielbicej i dzikczynnej,
a take poprzez uczestnictwo w owym widzialnym znaku zjednoczenia z Bogiem,
jakim jest Koci Jezusa Chrystusa; z drugiej strony to zjednoczenie wypenia si
w innych znakach Chrystusa, yjcego i dziaajcego w Kociele, jakimi s
sakramenty" (EN 28).
Cech ruchw i akcji ewangelizacyjnych majcych swoj inspiracj w
protestantyzmie jest denie do wyraenia podstawowych prawd ewangelizacyjnych w jak najprostszym schemacie, dziki czemu z ewangelizacj mona
trafi do kadego czowieka, mona uczyni j akcj masow.
Do oglnie przyj si dzi schemat czterech nastpujcych prawd (lub praw)
duchowych, nazywanych te stopniami do pokoju z Bogiem". Prawdy te s
7

umotywowane odpowiednimi cytatami z Pisma w.:


1 Bg miuje ciebie i przygotowa dla twojego ycia wspaniay plan
(cytaty: J 3, 16 i J 10, l0b);
2 Czowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, dlatego nie moe dowiadczy Boej mioci i pozna Boego planu wobec swego ycia
(cytaty: Rz 3, 23 i Rz 6, 23);
3 Jezus Chrystus jest jedynym Boym lekarstwem na ludzki grzech. Tylko
przez Niego moesz dowiadczy Boej mioci oraz pozna przygotowany
przez Boga dla ciebie plan i y wedug niego (cytaty: 1 Tm 2, 5; Rz 5, 8;
1 Kor 15, 3-6; J 14, 6; Ef 2, 8-9).
4 Musimy osobicie przyj Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Wtedy dopiero moemy dowiadczy Boej mioci i y zgodnie z planem
Jego mioci przygotowanym dla nas (cytaty: J 1, 12; Ap 3, 20).
Ewangelizacja, czy to indywidualna, czy zbiorowa, polega na przekazaniu
tych czterech prawd. Nic ma adnej trudnoci w przyjciu tego schematu moe nieco
w innym ujciu sownym - rwnie w ewangelizacji podejmowanej wrd
katolikw, pod warunkiem, e pozostanie on otwarty na dalsze prawdy, zwaszcza
na prawdy dotyczce sakramentw jako skutecznych znakw zbawienia.

II. Istotne prawa ewangelizacji


W ewangelizacji chodzi nie tyle o intelektualne przekazanie pewnych
prawd, czyli o nauczanie, ile o doprowadzenie do egzystencjalnego spotkania z
rzeczywistoci zbawcz, czyli z yw osob Chrystusa Zbawiciela.
Poniej w dziesiciu krtkich rozwaaniach zostan ukazane egzystencjalne
aspekty ewangelizacji pojmowanej jako wydarzenie zbawcze.
1. Ewangelizacja ogasza i przynosi zbawienie
Zbawienie to centralny temat ewangelizacji, to take centralny temat
chrzecijastwa. Zbawienie za to historia i aktualno dziaania Boego na ziemi.
Dziaanie to posiada trzy etapy, zarwno w historii wiata, jak w historii kadego
czowieka:
a) Bg zbawia ludzi
b)Jezus Chrystus jest Zbawicielem
c) Ewangelia przynosi zbawienie kademu, kto yje wiar.
Zbawienie to centralny punkt Biblii, czyli Boego Objawienia w wiecie.
Bg zbawia ludzi. Bg najpierw stwarza ycie na ziemi i powouje do ycia
czowieka. Powouje do ycia kadego czowieka z osobna. Biblia poucza, e
czowiek stwarzany jest nie tylko jako czonek rodzaju ludzkiego, ale jest
8

powoany do ycia jako wolna i konkretna osoba, wobec ktrej Bg posiada


okrelony plan zbawczy. Zarwno historia ludzkoci, jak i historia kadego
czowieka, charakteryzuje si na pocztku na og dugim poszukiwaniem
zbawienia i Zbawiciela. Bg, ktry chce zbawi czowieka, wychodzi mu
naprzeciw, dajc mu wszelkie dobra, aby mg w peni z Nim si spotka. Ale
czowiek, z powodu swojej natury ogarnitej grzechem i pych, szuka najpierw
wasnych drg zbawienia. Dowiadcza ycia, poszukuje w nim zabezpieczenia i
radoci. Podobnie postpuj narody. Historia narodu izraelskiego - wybranego,
powoanego i obdarowanego przez Boga - jest dla kadego czowieka doskonaym
przykadem tego, co go czeka, gdy nie wejdzie na drog zbawienia, ktr Bg mu
ukazuje przez prorokw, Jezusa Chrystusa i Koci. Znamy bowiem losy tego
narodu na przestrzeni dwch tysicy lat po odrzuceniu Chrystusa i Jego Kocioa.
Widzimy jego rozproszenie, obserwujemy stosunek ludzi do czonkw tego
narodu, ktry posiadajc majtki, bogactwa, wadz, wiar w Boga Abrahama,
prorokw i prawo Mojesza, pozostaje narodem odrzuconym i nieszczliwym.
Bg, ktry zbawia, to Bg, ktry posiada plan mioci, ktry kocha swoje
stworzenie i czowieka do tego stopnia, e nieustannie do niego przychodzi, jest w
tym przychodzeniu wierny, jest w swojej mioci zazdrosny. Pragnie czowieka
otoczy peni swoich darw i moc Ducha witego, aby nic nie zagrozio jego
wierze, mioci i zaufaniu.
Czowiek, ktrego Bg chce zbawi, czyli obdarowa peni swojego ycia,
jest niedojrzay, niewierny, dugo uczy si wiernoci Boga, dugo uczy si Jego
mioci, nie potrafi Mu zaufa. Przeszkadzaj mu w tym siy yciowe, pragnienia i
wasne plany.
Bg dugo dowiadcza czowieka i narody, aby mogy przyj Jego
zbawienie. Dowiadczajc czowieka przemawia do niego poprzez nauczycieli i
prorokw, wychowuje go swoim Prawem. Jest to jednak tylko etap wstpny.
Bg, ktry pragnie zbawi czowieka, ktry go kocha, wie, e nie jest on zdolny
sam si zbawi, a nawet nie jest zdolny sam pozna darowanego mu zbawienia i
przede wszystkim nie jest zdolny go przyj. Dlatego po wypenieniu si czasu
przygotowania i wychowania Bg posya swego Jednorodzonego Syna, aby przez
Niego, z Nim i w Nim wszyscy mogli osign zbawienie.
I od tego czasu w wiecie zmienia si wszystko. Bg, ktry dotd drog
/bawienia ukaza w wykonywaniu uczynkw Prawa, dziki wierze, daje swojego
Syna, Jezusa Chrystusa, a przez Niego dzieo wybawienia czowieka z niewoli
grzechu, udziela ask po asce dla wzmocnienia czowieka swoim yciem.
Czowiek nie musi ju teraz sam poszukiwa Zbawiciela. Jego Zbawiciel jest ju
z nim, gdy Go w wierze przyjmie, jako swojego osobistego Zbawiciela. Czowiek
szukajcy zbawienia musi teraz dokona tylko jednego wyboru: wyboru Jezusa
Chrystusa, a potem odda si Jemu i pozwoli si prowadzi Duchowi, ktrego
On posa, aby kady, kto jest Mu oddany, nie zszed z drogi stawania si Jego
uczniem i wiadkiem. Bg, Ktry zbawia, uczyni Jezusa Chrystusa penym mocy,
a kadego, kto Mu wierzy, nie tylko obdarowuje yciem wiecznym, ale czyni
9

take swoim wiadkiem w wiecie.


Ewangelia przynosi zbawienie kademu, kto yje wiara. Jezus jest
Zbawicielem wszystkich ludzi przez to, e kadego czowieka moe uczyni swoim
uczniem. On jest Nauczycielem i Panem. Nauczycielem w ewangelicznej drodze
wiary i mioci, Panem w yciu codziennym. Dla kadego czowieka moe On
poprzez swoj Ewangeli sta si Nauczycielem, Panem, wiatoci, Drog,
Prawd, czyli Zbawicielem.
Zasadniczym i gwnym celem ewangelizacji jest zawiadczenie przez
zesp ewangelizacyjny o tym, e Jezus Chrystus jest Zbawicielem, e Ewangelia
przynosi zbawienie kademu, kto przez ni uwierzy w Jezusa Chrystusa i zawierzy
Mu, e zbawienie czowieka rozpoczyna si w chwili, gdy powie z penym
zaufaniem: Wierz, Jezu Chryste, e jeste moim Zbawicielem.
wiadomo, e Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem musi by tem,
kontekstem, podstawa kadego goszenia Ewangelii, bez wzgldu na jego temat",
czas i miejsce.
Zagadnienie zbawienia jest wic kluczem wszelkiego goszenia Ewangelii.
Uczestnik ewangelizacji powinien wynie ze spotkania ewangelizacyjnego
przewiadczenie, e spotka si z ludmi nalecymi do wsplnoty zbawienia, do
Kocioa, w ktrym mona nie tylko odkry zbawienie, ale ju teraz go
dowiadczy, powinien uwiadomi sobie, zdoby t pewno, e poza Jezusem
Chrystusem i Jego Ewangeli nie ma zbawienia.
2. Ewangelizacja jest dawaniem wiadectwa prowadzcym do wiary i
zawierzenia
Ewangelizacja nie moe upodobni si do szkolenia prowadzonego przez
organizacje, stowarzyszenia i partie, nie moe sta si agitowaniem i
intelektualnym przekonywaniem. Do istoty ewangelizacji naley bowiem
wiadectwo.
Organizacje, stowarzyszenia i partie d do zrealizowania programu,
ktrego owocem ma by lepsza przyszo, obecnie jeszcze przez nikogo nie
dowiadczana. Na przykad Towarzystwo Ochrony Zwierzt walczy o to, by
wszystkie zwierzta zostay otoczone waciw opiek i ochron. Wiemy jednak,
e jeszcze wiele zwierzt jest stale niszczonych przez ludzi. Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej pragnie, aby jak najwicej osb osigao pen
sprawno fizyczn i dbao tym samym o swoje zdrowie. Jednake daleko jeszcze
do tego, aby wszyscy ludzie zaczli przez sport i turystyk zabiega o zdrowie.
Partie socjalistyczne walcz o socjalizm, partie demokratyczne o demokracj,
partie komunistyczne o komunizm, faszyci o faszyzm. Wiemy, e skoro ludzie
walcz o rne sprawy, nie bd si mogli zjednoczy wok realizacji jednej
wsplnej sprawy.
Zupenie inaczej ma si rzecz z ewangelizacj i goszeniem Ewangelii. W
10

przeciwiestwie do ludzkiego przekonywania kogo o susznoci swojej idei czy


ideologii, ktra jeszcze nic jest zrealizowana i moe bdzie zrealizowana w
przyszoci, goszenie Ewangelii nic jest przekonywaniem, ale dawaniem
wiadectwa o rzeczywistoci, ktra ju jest. Ewangelizacja nie moe by
namawianiem kogo, aby sta si czonkiem Kocioa, nie moe by jak form
walki ideologicznej, nie moe polega na zaprzeczaniu ludzkiej ideologii czy
filozofii.
Ewangelizacja musi by wiadectwem ludzi, ktrzy spotkali w swoim yciu
Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawrceni
oraz napenieni moc Ducha witego. Ewangelizacja to wydarzenie, ktre polega
na ukazaniu rzeczywistoci, ktra ju jest, ktra si dokonuje wrd ludzi
wspczenie yjcych. Ewangelizacja jest wic wydarzeniem, ktre polega na
zawiadczeniu o tym, e Bg ju czego dokona w wiecie, e to, co uczyni,
jest o wiele waniejsze od wszystkiego, co czyni ludzie.
Ludzie za yjc w wiecie szukaj wasnego szczcia przez swoje czyny,
plany, przez uczestnictwo w organizacjach, stowarzyszeniach i partiach i tylko na
tej drodze chc je osign. Zabiega o szczcie i dostpowa szczcia to w
jzyku biblijnym: by zbawionym, od tego, co uniemoliwia szczcie i rado.
Ewangelizacja jest goszeniem Ewangelii, jest wiadczeniem o Dobrej
Nowinie, poza ktr nie ma zbawienia. Dlatego kady, kto nie przyjmuje
Ewangelii jako yciowej drogi, na ktrej czowiek przez wiar moe dostpi
zbawienia, pragnie sam siebie zbawi. Ewangelizacja musi wic wyranie
rozdzieli to, co jest faktycznym zbawieniem, od tego, co jest samo-zbawieniem.
Jeeli kto pragnie dostpi zbawienia przez przynaleno do Kocioa i
wykonywanie tak zwanych obowizkw religijnych, a nie wszed jeszcze na drog
ycia wyznaczon przez Ewangeli, to nie ma dojrzaej wiary. Jest wiciu
chrzecijan, ktrzy zaprzeczaj swojemu chrzecijastwu przez to, e chc si
sami zbawi, wierzc bardziej sobie, pienidzom, organizacjom partiom.
Dlatego ewangelizacja to nic tyle dziaanie tych, ktrzy uwaaj siebie za
wierzcych wobec tych, ktrych uwaaj za niewierzcych, ile przede
wszystkim nawracanie si z drogi samo-zbawicnia na drog przyjmowania
zbawienia, ktre niesie Ewangelia.
To zbawienie to nic tylko zapowiedziane ycie wieczne, ale to przede
wszystkim obecne dojrzae ycie chrzecijaskie kierowane przez Ewangeli.
Zbawienie to dostpowanie uczestnictwa w tym, co przey wrd ludzi Jezus
Chrystus, to udzia w uksztatowanym i zrealizowanym przez Niego stylu ycia
codziennego opartego na posuszestwie i wierze Ojcu, na wypenianiu przez
mio i sub planu i powoania Ojca, to uczestnictwo w yciu i mce, mierci,
zmartwychwstaniu i wniebowstpieniu Chrystusa. To rwnie dostpowanie
uczestnictwa w owocach zesania Ducha witego. Zbawienie to nie tylko
przyszo, to take teraniejszo.
Dawanie wiadectwa o tym, e uczestniczymy w owocach zbawienia, to
gwne zadanie ewangelizacji. Warunkuje ono uksztatowanie si dojrzaej wiary,
11

polegajcej nie tyle na intelektualnym przyjciu prawd, ile przede wszystkim na


zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, ktry uczyni moje ycie radosnym,
owocujcym i niezwykle sensownym, jeeli w wierze Jemu si poddam. Wiara
ukazuje si wic tutaj jako odrzucenie przez czowieka dotychczasowej drogi
opartej na pragnieniu samo-zbawienia i przyjcie postawy penej oddania
Chrystusowi. Oddanie to nie moe polega na mwieniu: Panie, Panie", lecz
musi by prawdziwym zawierzeniem, e wszystkie sowa Ewangelii speni si w
moim yciu, jeli poddam si ich mocy, jeli zawierz Ewangelii, to znaczy
Chrystusowi woajcemu: Wierzcie w Ewangeli" (Mk 1, 15).
3. Ewangelizacja nie jest goszeniem opinii i przekona, ale przepowiadaniem
wiary
Goszenie Ewangelii, jak to wykazaa praktyka, moe przybra trojaki
ksztat: moe by goszeniem opinii, goszeniem przekona albo przepowiadaniem
wiary.
Opinia to wypowied czowieka, ktry mwic lub dziaajc wypowiada to,
co mu si wydaje, w postaci twierdzenia. Oznacza to, e gdyby tego czowieka
przycinito do muru", to byby raczej skonny si wycofa i poprawi swoje
zdanie, dodajc: wszyscy tak mwi". Do tej grupy ludzi nale wszyscy ci
gosiciele Ewangelii, ktrzy j dosy czsto poprawiaj" dostosowujc do
wasnych potrzeb, agodzc j, osabiajc moc jej wezwania.
Przekonanie to postawa czowieka, ktry w danej chwili jest pewny tego,
co mwi, nie jest natomiast pewny, czy nie zmieni swego zdania w
przyszoci. Czowiek, ktry posiada jakie przekonanie mwi tak: na
podstawie znanych mi dotd zdarze, skaniani si do myli, e...
Do tej grupy nale wszyscy ci gosiciele Ewangelii, ktrzy ujawniaj jakby cos
nowego odkrywali, nic s jednak pewni, czy to, co odkrywaj, to ju wszystko.
Gosiciele zagubieni w intelektualnych poszukiwaniach, stale szukajcy za" i
przeciw", niepewni czy jutro w podobnej sytuacji postpi tak, jak postpili
dzisiaj, to ludzie, ktrzy nic weszli w ycic, ktre niesie Ewangelia. Wiara
natomiast jest jakby udzieleniem Bogu kredytu ze swojego ycia, jest rezygnacj z
kierowania sob i oddaniem si komu innemu. Jest wic nic tyle czynnoci
umysu, ktry si decyduje, ile postaw czowieka, ktry przyjmuje propozycj
Boga, aby Mu si odda, w zamian za co (ale nie na zasadzie ekonomicznej")
otrzymuje od Boga dar nowego ycia. Czowiek, ktry uwierzy, pozostaje
wprawdzie w tych samych warunkach yciowych, yje jednak inaczej. Wierzy
wic, to nic znaczy wicej od innych, dziki poznaniu Ewangelii, wiedzie, lecz
inaczej dziki niej y. Wiara jest wic oddaniem z penym zaufaniem swojego
ycia Bogu, ktry nada mu taki kierunek, jaki przewidzia w swoim planie
zbawienia i uczyni je szczliwym i owocujcym. Wiara jest wic darem nowego
ycia opartego na Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Z przedstawionymi wyej sposobami goszenia Ewangelii wie si
12

moliwo trojakiej odpowiedzi.


Wiara wielu ludzi zatrzymuje si na poziomie opinii. Mwi oni o sobie, e
s wierzcy, lecz niczym ani sowami, ani czynami nie mog tego udokumentowa.
Wiara innych trwa na poziomie przekonania. Jest to wiara intelektualna. Czowiek
tak wierzcy jeszcze nie dowiadczy nawrcenia, nic rozpocza si jego droga
przemiany i ksztatowania w wietle Ewangelii. Ta m za, gdzie Ewangelia goszona
bya przez wiadka, ktry sw wiar potwierdzi oddaniem si Chrystusowi i Jego
dzieu zbawienia, tam wiara ludzi przyjmujcych Ewangeli dojrzeje do
waciwego ewangelicznego ksztatu.
To wanie jest celem ewangelizacji: czowiek uczestniczcy w niej musi
spotka si z autentycznym wiadectwem wiary. Przed czowiekiem, ktremu
zwiastuje si Ewangeli musi stan kto, kto Ewangelii wczeniej uwierzy i ju
dowiadcza owocw tego zawierzenia. Ewangelizacja to nie goszenie teorii o
moliwoci ycia ewangelicznego, ale to sprawozdanie tego, co Bg czyni z
tymi, ktrzy wierz jego Ewangelii.
Wielu spord nas znajduje si jeszcze na etapie wiary intelektualnej,
ktra nie ma nic wsplnego z zawierzeniem Chrystusowi. Jake wiele w naszym
yciu przypadkw i przypadkowych decyzji! Jak sabo znamy nasze powoanie i
charyzmaty! Jak niewiele moemy powiedzie o tym, co nam uczyni Chrystus
przez swojego Ducha witego od czasu, kiedy bezgranicznie Mu si oddalimy. W
takim stanie, na takim poziomic ycia chrzecijaskiego, nic moemy si jeszcze
odda ewangelizacji, nie jestemy jeszcze do tego przekonani. Bo faktycznie,
gosi Chrystusa moe tylko ten, w kim On yje. Co wicej, taki poziom ycia
chrzecijaskiego czsto nic upowania raz jeszcze do okrelenia tego ycia, jako
ycia chrzecijaskiego. Nazwa chrzecijanin" nic pochodzi bowiem od chrztu,
ale od takiego ycia czowieka, ktre jest podobne do ycia Chrystusa. A do
Chrystusa moe doprowadzi tylko Ewangelia, ktrej kto bezgranicznie wierzy.
4. Ewangelia przynosi wyzwolenie
Czowiek jest zdolny pokona wasnym wysikiem wiele spraw. Jest zdolny
przebudowa wiat ekonomicznie, politycznie, kulturalnie. Jest zdolny nada wiatu
i otoczeniu takie oblicze, jakiego pragnie. Dla uzyskania pewnoci siebie chce
wiat uczyni takim, jakim jest on sam - jako czowiek. Jeeli jest
nietolerancyjny, to chce oprze wszystko w wiecie na nietolerancji. Jeeli ma
wrogw, to chce, aby ycie polegao na tropieniu i niszczeniu wrogw. Czowiek
w wiecie chce si czu dobrze, ale tylko tak dugo, jak dugo utrzymuje si
stworzony przez niego system.
Jednak od trzech spraw czowiek wasnymi siami nic jest zdolny si
wyzwoli. S to:
a) grzech,
b)mier i cierpienie,
13

c) ograniczenie wynikajce z rnych praw, ktrym czowiek podlega.


Dopki one nie dotycz czowieka bezporednio, czuje si on pewny siebie i
bezpieczny. Gdy si z nimi spotyka, gdy bezporednio go dotkn, wtedy jego
wasne rozwizania nie przynios mu tego, czego oczekuje. yje wic zudzeniami.
Wierzy w rozwizania wygodne. Pokada nadziej w owocach swojej pracy i w
osigniciach rozwoju ekonomicznego.
Dopki czowiek nie zetknie si z Jezusem Chrystusem i z Jego Ewangeli nie potrafi grzechu nazwa grzechem; cierpienia i umierania nic zrozumie jako
szansy innego, lepszego, nowego ycia; nie dostrzee take, e wszelkie prawo
jako droga do szczcia i pokoju zostao wypenione przez Jezusa Chrystusa, e
dar aski i ulego Duchowi witemu wicej znacz ni wysiki czowieka
podjte w kierunku wasnego zbawienia.
Istot ewangelizacji jest ukazanie czowiekowi jego sytuacji yciowej w
wiecie. Naley pojcie wiat" rozumie tak, jak je rozumie Chrystus. Nie tylko
jako pojcie przestrzeni, okrelenie geograficzne, ale przede wszystkim jako pojcie
odnoszce si do sytuacji czowieka: kady czowiek yje w wiecie to znaczy w
rodowisku, ktre znajduje si na pocztku drogi do celu, ktrym jest spotkanie z
Jezusem Chrystusem. Jest wezwany, aby wyszed od tego, co zasta dokoa siebie i
w sobie, aby przeszed drog nawrcenia i przemiany, aby znalaz si w tej
rzeczywistoci, ktr Ewangelia nazywa krlestwem niebieskim.
Przez pojcie wiat" naley wic rozumie to wszystko, z czego czowiek
nic moe si sam w peni wyzwoli, a wic grzech, cierpienie i mier oraz
pragnienie zbawienia siebie samego na drodze wypeniania okrelonych praktyk.
Z drugiej strony ewangelizacja musi ukaza czowiekowi Kogo, kto za
czowieka wykona cay zbawczy wysiek. Ewangelizacja musi ukaza Chrystusa,
ktry przez konkretne historyczne wydarzenia ukaza Boga, bdcego mioci i
pragncego zbawi kadego czowieka. Ewangelizacja musi ukaza Chrystusa,
ktry obwieszcza Ewangeli nie jako jeszcze jedn nauk ludzk, jako kolejn
filozofi, ale jako drog yciow. Wkroczenie na t drog daje udzia w zbawieniu,
jakie otrzymalimy w darze od Boga przez Jezusa Chrystusa. Nieustannie kady
czowiek moe dostpi tego zbawienia dziki mocy Ducha witego.
Ewangelizacja powinna wic ukaza drog przejcia od starego ycia" czowieka kierujcego si pragnieniami ciaa i zmysw - do nowego ycia" czowieka, ktry zawierzy Chrystusowi, e przez Ducha witego tak pokieruje
jego yciem, by osign autentyczn rado, szczcie, pokj i ycie wieczne w
darze niczym nie zasuonym, ale danym tym, ktrzy od-a si bardziej zaufa
Bogu, ni sobie i innym ludziom. Dlatego wiara i zawierzenie jako punkt wyjcia
na drodze do penego spotkania si z Bogiem to centralne zagadnienie
ewangelizacji.
Wynika std konieczny warunek owocnoci ewangelizacji. Nie moe ona by
zbiorem nawet najpoprawniejszych nauk ludzkich, ale musi by faktycznym
goszeniem Sowa Boego. Musi by zblieniem uczestnikw ewangelizacji do
14

Ewangelii, ktra ich wyzwoli z dotychczasowego stylu ycia i wzbudzi w nich


pragnienie nowego ycia. Std ewangelizacja powinna ukaza plan drogi ycia
chrzecijaskiego. Powinna ukaza szerokie perspektywy ycia z Chrystusem w
Duchu witym w drodze na spotkanie z Ojcem, Ewangelizacja zatem powinna
pokaza czowiekowi, e Bg ma wobec nie-go okrelony plan, ktrego
realizacja jest uzaleniona od wiary i zaufania czowieka. Ewangelizacja
powinna uwiadomi jej uczestnikowi, e Bg zawsze dotrzymuje obietnic
danych ludziom i posiada moc, by je realizowa, Ewangelia goszona, zawsze
wyzwala i obfituje w moc pod warunkiem, e jest przyjmowana w penej
otwartoci przez czowieka, dlatego ewangelizacja jest niemoliwa, gdy brak
wobec niej postawy otwarcia i suchania, Ewangelizacja powinna by wic tak
poprowadzona, by na samym pocztku i uczestnik zosta wezwany do postawy, do
ktrej wzywali Apostoowie od pierwszej ewangelizacji w dniu zesania Ducha
witego: przyjmijcie do wiadomoci i posuchajcie mych sw", spenia si
przepowiednia proroka" (Dz 2, 14. 16). Ewangelizacja musi by wic nic tyle
goszeniem prawd, ile oguszaniem tego, co zachodzi w yciu, co si obecnie
dokonuje, w co od razu mona si wczy. Dlatego uczniowie w pierwszych
wiekach niewahali si od razu po goszeniu komu Ewangelii ochrzci go.
Wiedzieli bowiem, e nic wprowadzaj go w wiat teorii i prawd, ale w
konkretne, nowe ycie. Ten, ktry zosta ochrzczony, by te tego wiadomy.
Znamy przypadek dworzanina etiopskiego, ktry - gdy zrozumia, e to, o czym
czyta, dokonao si, e jest faktem, i ma dla niego znaczenie - od razu sam
poprosi o chrzest (Dz 8, 26-39).
Ewangelizacja musi by wic goszeniem faktu, wydarzenia Jezusa
Chrystusa - wydarzenia, ktre trwa i ktre aktualnie co znaczy dla kadego
czowieka, ktry z tym wydarzeniem si spotka.
Grzech, cierpienie, mier, bezsilno wobec prawa, niemono uksztatowania wasnego ycia wedug swego zbawczego planu, uniemoliwiaj rozwj
ycia czowieka. Lk, ktry ma wpyw na ycie czowieka, paraliuje jego
zdolno dziaania i sprowadzaj do rozwaa nad samym sob. Ewangelizacja
powinna wic doprowadzi czowieka do wiary, ktra przetnie cig sytuacji
lkowych. Czowiek przez ewangelizacj powinien zosta wyzwolony z ycia
podporzdkowanego lkowi o swoj teraniejszo i przyszo. Ewangelia
prowadzi bowiem do ycia, ktre obfituje w szczcie i rado w teraniejszoci,
a w przyszoci - w ycic wieczne. Ewangelia nie likwiduje grzechu, cierpienia i
mierci, ani praw, ktre czowieka ograniczaj, jednake, gdy zostanie przyjta
przez czowieka w wierze, jako Sowo codziennego ycia, nada tym wszystkim
wartociom nowy sens, ktrego czowiek bez rozumienia ewangelicznego nigdy
nie pozna, nawet w ramach najdoskonalszych ludzkich systemw filozoficznych.
ycie i penia jego rozwoju jest zawsze darem od Kogo, kto jest Peni ycia, a
tej Peni aden ludzki system poznania nie ogarnie swoimi teoretycznymi
konstrukcjami.
Przed wspczesnymi chrzecijanami i tymi, ktrzy maj przez wiar sta
si chrzecijanami w wyniku ewangelizacji, musi stan Jezus z Nazaretu,
15

autentyczny i prawdziwy, taki, jaki jest i jaki si objawi przez goszenie Ewangelii
nawrcenia i zbawienia. Musi stan przed wspczesnym czowiekiem Chrystus,
ktrego poznaje si przez duszy czas w autentycznych spotkaniach biblijnych.
Wspczesnemu chrzecijaninowi nie wystarczy mie przed oczyma tylko obraz
teologiczny, zbudowany na tezach obronnych. Musi przed nim stan Chrystus, w
ktrego si wierzy i ktremu mona zawierzy. Nie moe za stan Chrystus,
ktrego teologowie broni przed filozofami niechrzecijaskimi. Chrystus, ktry
jest peen mocy, to ten, ktry zosta ukrzyowany, zmartwychwsta i zesa Ducha
witego. I taki Chrystus nie musi si broni przed ateistami, czy jakimi
niechrzecijaskimi filozofami. Takiemu Chrystusowi mona uwierzy, a
chrzecijanin to ten, kto Mu zawierzy. Dlatego ewangelizacja nie moe posugiwa
si jakimi skostniaymi pojciami o Chrystusie, stworzonymi na potrzeby walki
z tymi, ktrzy odrzucaj Chrystusa. Ewangelizacja musi wychodzi od tego, co
ewangelizator przey w spotkaniu z Chrystusem, a nie od tego, co na temat
Chrystusa dowiedzia si w ramach studiw teologicznych. Ewangelizacja bowiem
to goszenie Boga w Jezusie Chrystusie, ktry aktualnie jest obecny i dziaa wrd
zgromadzonych na ewangelizacji, ktry jest te obecny w yciu ewangelizatora.
Uczestnik ewangelizacji powinien dostrzec, e Ewangelia zmienia ycie
tego, kto ewangelizacj prowadzi. Innego typu goszenie Ewangelii nie ma
wikszego sensu, moe nawet zagraa autentycznoci Ewangelii. Ewangelia
przedstawiana poowicznie jako system prawdy intelektualnej o Bogu, przekrela
istotny jej sens: a mianowicie to, e ma ona by Sowem ycia na co dzie.
Uczestnik ewangelizacji musi dostrzec w tym, ktry prowadzi ewangelizacj, e
jest to czowiek wolny i e wolno t otrzyma dziki spotkaniu z Ewangeli
Jezusa Chrystusa. Ewangelizacja staje si w ten sposb faktycznie wydarzeniem
goszenia Ewangelii, ktra wyzwala, ktra pozwala czowiekowi, przyjmujcemu
w wierze Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela, wej na drog
stawania si nowym, wolnym czowiekiem.
5. Ewangelizacja gosi krzy Chrystusa i odpuszczenie grzechw
Na drodze odnowy przepowiadania chrzecijaskiego naley koniecznie
wej na tory przepowiadania wczesnochrzecijaskiego. Jest to przede
wszystkim przepowiadanie ycia, a nie treci opisujcych to ycie.
Ewangelizator, zesp ewangelizacyjny i kady gosiciel Ewangelii, nie
mog nigdy wypowiada sw pustych, to znaczy sloganw, frazesw.
Ewangelizacja i przepowiadanie Ewangelii nie mog i nic powinny nigdy prowadzi
suchaczy i uczestnikw ewangelizacji w wiat poj abstrakcyjnych. Sowo
przepowiadane podczas ewangelizacji moe by tylko echem ycia Jezusa
Chrystusa, musi promieniowa z tego ycia, ktre jest wiatem. Wrd
podstawowych treci chrzecijaskiego przepowiadania najbardziej zagroone
jest goszenie krzya Chrystusa i odpuszczenia grzechw, Chrzecijanin, ktry u
pocztkw swojego ycia chrzecijaskiego nie wejdzie w peni w istot tych
wydarze, zawsze pozostanie na ich powierzchni, z dala od penego spotkania si
16

z Jezusem Chrystusem.
Krzy Jezusa Chrystusa goszony podczas ewangelizacji to krzy, ktry
gorszy ydw, a dla pogan jest gupstwem. Dzieje si tak dlatego, e wszyscy, i
ydzi, i poganie, oczekuj wprawdzie zbawienia, ale gdy jest ono goszone
jako fakt przyjcia kary krzyowej przez niewinnego, budzi odraz, niedowierzanie
i zaprzeczenie. Jest to bowiem naturalna reakcja mylenia ludzkiego, ktre
chciaoby wiza zbawienie z wydarzeniem wrcz przeciwnym: z cudownym,
niezwykym przejawem siy i mocy.
Goszenie krzya Chrystusowego w dzisiejszym wiecie jest z jednej strony
rwnie trudne jak w pierwszych wiekach, ludzie bowiem pragn dzi osign
wielko i wolno poprzez wasne dokonania. Z drugiej jednak strony
rzeczywisto krzya, streszczajca i ycie czowieka, i dzieo odkupienia,
odpowiada oglnemu prdowi, ktry rysuje si zwaszcza we wspczesnej nauce,
a zmierza do wyjanienia wiata i zachodzcych w nim zjawisk moliwie
najprostszymi, lecz ogarniajcymi wszystko zasadami. Chrystus przez oddanie
ycia na krzyu doskonale i w peni zrealizowa wol Ojca, przez cierpienie i
swoj krew wyrazi zbawcze przymierze Boga z czowiekiem, majce trwa do
koca czasw. Ta podstawowa prawda jest goszona w ewangelizacji. Jednak
wbrew odrazie, jak wywouje cierpienie i krew - ten krzy, znany jako
najpogardliwszy rodzaj wykonywania kary w staroytnoci - krzy Jezusa
Chrystusa jest tytuem do chway i to nie tylko dla Chrystusa, ale i dla kadego
chrzecijanina. Goszenie krzya Chrystusa to przede wszystkim goszenie
chway, jak otoczy Go Jego Ojciec za oddanie ycia.
Stan grzechu czowieka jest skutkiem zerwanego przymierza z Bogiem.
Jednak to przymierze zostao przywrcone i darowane przez Boga w krzyu i w
Krwi Jezusa Chrystusa. Grzechy wszystkich ludzi w tajemnicy krzya Chrystusa
nic zostay wytumaczone, ale odkupione. Dlatego od krzya Chrystusa pynie
przebaczenie grzechw czowieka.
Krzy Chrystusa nie jest wic jedynie znakiem przymierza - zawartego w
Chrystusie z czowiekiem przez Boga. ktry jest mioci - jest wydarzeniem, z
ktrym kady czowiek przez cae ycie ma wiele wsplnego. Krzy Chrystusa nie
tylko umoliwia nam kiedy wejcie do krlestwa chway wiecznej, jakie Bg
przygotowa tym, ktrzy uwierz Jego Synowi i Jego Ewangelii, ale on ju teraz
nas do tej chway wprowadza. Chwaa ta bowiem ju si roztoczya nad wiatem.
Moc pynca z krzya Chrystusa ju obja wszystkie nasze grzechy i daa nam
wolno, pozwalajc na nowo y. Krzy Chrystusa pozwala nam zintegrowa,
zjednoczy, zobaczy w przejrzystoci i jasnoci nasze skomplikowane ycic.
Ewangelizacja musi wic doprowadzi uczestnika do uwiadomienia sobie,
e w krzyu jest mu darowane wyzwolenie z jego grzechw, e gdy je uzna i
wyzna - to zostanie obmyty Krwi Chrystusa i e zostanie mu dana moc tej Krwi.
Zesp ewangelizacyjny, ewangelizator i kady gosiciel Ewangelii
autentycznie gosz Ewangeli wtedy, gdy wiadcz o tym, czego Pan dokona
17

w ich yciu od chwili, kiedy uznali, e s otoczeni chwa Jego krzya i obmyci
Jego Krwi, to znaczy kiedy przyjmujc krzy przeznaczony na kady dzie
dowiadczyli, e mog go nie nie dziki wasnym siom, ale dziki sile
pyncej z krzya Jezusa.
W wyniku ewangelizacji jej uczestnik powinien zapragn, by Chrystus i
jego obmy z grzechw, by mu je odpuci i pozwoli mu y na nowo - by
nowym czowiekiem.
6. Ewangelizacja prowadzi do przymierza z Bogiem (do chrztu)
Owocem ewangelizacji powinno by pragnienie chrztu, to znaczy takiego
spotkania z Chrystusem, ktre by posiadao moc zobowizujc, jak posiada
kade przymierze. Czowiek suchajcy Ewangelii powinien zapragn nowego
narodzenia, powinien odczu potrzeb odrzucenia dotychczasowego stylu ycia.
Powinien pragn nie tylko obmycia wod, ale i napenienia Duchem witym.
Przed uczestnikiem ewangelizacji powinien stan Chrystus w wodach
Jordanu, ktry oddaje si Ojcu i objawia si jako namaszczony, czyli umocniony i
napeniony Duchem witym. Namaszczony, to znaczy przemieniony uzdolniony
do wypenienia planu i woli Ojca.
Ewangelizacja, chocia nic bdzie dotykaa wielu rnych zagadnie,
powinna zdecydowanie podkreli wydarzenie nad brzegami Jordanu. Powinna
wszystkich uczestnikw zbliy do Jezusa Chrystusa, ktry jest w wodzie i
przyjmuje chrzest Jana na znak, e przyszed wypeni plan Ojca. Uczestnik
ewangelizacji musi dostrzec, e Chrystus nie pozostaje w wodzie, by wyzna
grzechy, bo ich nie ma, ale wychodzi z wody, by przyj plan Ojca, ktry Go
namaszcza Duchem witym i czyni zdolnym do podjcia dziea, ktre w planie
zbawczym jest dzieem centralnym.
Uczestnik ewangelizacji powinien zapragn tego, aby mc stan obok
Jezusa Chrystusa i wzi udzia w wykonywaniu Jego zbawczego dziea. Jednak
zanim tego zapragnie, musi dostrzec istot tego dziea, jego sens i moliwo
uczestnictwa w nim. Dopiero wtedy dostrzee sens swojego chrztu. Powinien
zapragn przymierza z Bogiem i uzna w peni Ewangeli za program realizacji
tego przymierza.
Jednak droga do chrztu wiedzie przez wczeniejsze wyznanie wiary.
(Zagadnienie wiary omwilimy wyej w punkcie 3.) Czowiek, ktry wypowie:
wierz" to czowiek, ktry znajduje si na waciwej drodze do chrztu i do jego
wypenienia oraz do peni ycia chrzecijaskiego.
7. Ewangelizacja prowadzi do nowej wsplnoty
Spoecznoci, w ktrych yje czowiek, s najczciej same w sobie
wartociowe. Czowiek uczestniczy w nich, zmuszony do tego koniecznoci
wynikajc z faktu, e jest czowiekiem, czonkiem pastwa, narodu, grupy
18

etnicznej, rodziny itp.


Z drugiej strony czowiek w swym yciu spotyka si w kadym dniu z
wieloma spoecznociami, grupami zorganizowanymi i nie zorganizowanymi. W
jednych uczestniczy z wasnej woli lub z obowizku, czonkiem innych staje si
w wyniku wsplnej z innymi sytuacji yciowej (np. w autobusie, w kolejce, w
kinie). S to spoecznoci i grupy, w ktrych czowiek realizuje swoje potrzeby
yciowe oraz zadania. Uczestnictwo w tych grupach decyduje o ksztacie kadego
dnia.
Bez udziau w yciu tych spoecznoci istnienie nie byoby moliwe albo
byoby niepene. Jednak przynaleno ludzi do rnych spoecznoci przynosi
obok pozytywnych take negatywne owoce oglne w postaci podziaw, a nawet
przeciwstawie i wrogoci poszczeglnych grup i osb. Czowiek nalec do
konkretnej grupy wcza si w jej interesy, a interesy i potrzeby ludzkie na og
dziel, a nie cz, kady bowiem czuje si zagroony i obawia si, by inni nic
odebrali mu szansy zrealizowania wasnej potrzeby.
Ewangelizacja powinna ukaza ludziom nalecym do rnych spoecznoci
nowy typ spoecznoci. Powinna ukaza wsplnot ludzi nic podzielonych, cho
pochodzcych z rnych grup i yjcych aktualnie w najprzerniejszych grupach
spoecznych. Ewangelizacja powinna ukaza moliwo istnienia wsplnoty ludzi
budowanej nie na pragnieniach i celach ludzkich, ale na poczuciu przynalenoci
do jedynego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Zesp ewangelizacyjny powinien ujawni si jako nowy typ wsplnoty
ludzi, wsplnoty, ktra powstaa nie w wyniku ludzkich zabiegw, ale w
wyniku ludzkiego podporzdkowania si Ewangelii Jezusa Chrystusa. Wsplnota
ewangelizacyjna powinna si ukaza jako wsplnota wypeniajca Jego misj, jako
wsplnota wiadoma tego, e wypenia zadanie goszenia Ewangelii. Zesp
ewangelizacyjny powinien si ujawni jako wsplnota przyjmujca i goszca
zbawienie darowane przez Boga, ktry jest mioci, wszystkim ludziom, ktrych
grzech odczy od mioci Boga.
Ewangelizacja powinna si sta wyranym wezwaniem ku wejciu do nowej
wsplnoty, ktr jest Koci. Ewangelizacja powinna te ukaza wchodzcym do
wsplnoty Kocioa zobowizania wynikajce z tego faktu: by wic czonkiem
Kocioa oznacza przede wszystkim podj zadanie i odpowiedzialno wobec
wszystkich grup, spoecznoci i wsplnot, do ktrych czowiek naley, poczwszy
od wasnej rodziny. Z drugiej strony ewangelizacja powinna by objawieniem
Kocioa, wsplnoty wypeniajcej misyjne posannictwo przez wszystkich swoich
czonkw, ktrzy czyni to poprzez urzdy i charyzmaty.
W wyniku ewangelizacji czowiek powinien zapragn wejcia do nowej
wsplnoty. Zesp ewangelizacyjny musi wic ujawni si jako czstka, i to bardzo
dojrzaa, tej wsplnoty.
8. Ewangelizacja prowadzi do szkoy Chrystusa
19

Ewangelizacja powinna by z jednej strony goszeniem tego, co Bg uczyni


dla czowieka, ale z drugiej strony powinna by wprowadzeniem i zacht do
uczestnictwa w ewangelicznej szkole Chrystusa.
Ewangelizacja powinna bowiem ukaza Jezusa Chrystusa gosiciela
Ewangelii jako Nauczyciela, ktry nie podaje prawd teoretycznych, ale uczy ycia.
Jezus Nauczyciel nic podaje teoretycznego zarysu wiedzy o Bogu, ale buduje i
zarysowuje konkretny ksztat ycia oddanego Mu ucznia. Owocem ewangelizacji
powinno by pragnienie wejcia w ycie szkoy Chrystusa.
Szkoa Chrystusa jest przede wszystkim szko mioci. Jest to szkoa, kt ra o
mioci mwi niewiele, ale jest rodowiskiem przeniknitym w caej swej treci
mioci. Szkoa Jezusa to szkoa ukazujca Jego Ojca, ktry jest odwieczn
mioci. Odwieczna mio Boga to ywy Bg, ktry nie chce by samotnym, to
Bg obdarowujcy swym yciem czowieka, ktrego stworzy na wasny obraz i
podobiestwo i z ktrym od pocztku czasw wie nadzieje, e przyjmie Jego
dar i zapragnie wsplnoty wiecznego ycia. Bg jest mioci nawet wtedy, gdy
czowiek od Niego odchodzi, gdy nie chce nic wsplnego z Jego planem, gdy
odrzuca Jego moc dawan przez Ducha witego, odwiecznego Wykonawc
planw zbawienia czowieka i wiata. Czowiek uczestniczcy w ewangelizacji
powinien odczu:
e jego ycie dokonuje si w sferze dziaania Boga, ktry kocha;
e dokoa niego roztacza si Boe dziaanie, Boy plan zbawienia;
e on sam jest wityni Boga, w ktrej mona sprawowa kult w mioci;
e poza Ewangeli nie ma wiata, ktry mgby by zbudowany w prawdziwej mioci, nikt bowiem w wiecie nie jest zdolny do zoenia ofiary
takiej, jak zoy Jezus Chrystus na krzyu dla zbawienia i odnowienia
wiata.
Ewangelizacja i wszelkie goszenie Ewangelii, ktre nie miaoby na celu
wprowadzenia suchaczy w krg Boej mioci, nie ma sensu. Ewangelia Jezusa
Chrystusa jest bowiem Ewangeli mioci przebaczajcej grzech i odpuszczajcej
zo. Ewangelia jest goszeniem mioci odradzajcej i obdarowujcej nowym
yciem. Ewangelia wprowadza ludzi w ycie synw wiatoci, obdarza ich
godnoci dzieci Boga. Ewangelia mioci obejmuje wszystkie zakresy i plany
ludzkiego ycia i dokonuje pozytywnej integracji tego wszystkiego, co w yciu
ludzkim na skutek za i grzechu podlega dezintegracji.
Ewangelia jest goszeniem prawdy, e mio urzeczywistnia si w penym
wykonywaniu planw Boga i Ojca wszystkich. Bg, ktry kocha, posya ludziom
Jezusa Chrystusa, Sug i Porednika, aby wydar ich ze wszelkich rodowisk
nienawici i grzechu. Tak, jak Jezus sta si doskonaym wykonawc planw Ojca,
tak te zadaniem uczniw Jezusa jest suchanie i wykonywanie woli Ojca, penej
mioci dla wszystkich ludzi. Ewangelizacja powinna sta si wic wezwaniem
do odrzucenia ycia, ktre nie przynosi owocw, ycia przecitnego, ycia w
20

grzechu, ycia oddanego nienawici. Ewangelizacja powinna by wezwaniem do


wejcia we wsplnot uczniw Chrystusa, bo tylko w szkole Chrystusa mona
oduczy si" ycia dawnego, starego czowieka, a przyj ycic w mioci.
9. Ewangelizacja ukazuje zarys ycia chrzecijaskiego
Wielu wspczesnych ludzi yje, nie uwiadamiajc sobie waciwie, co to
jest ycie. Czowieka otaczaj zewszd rne systemy filozoficzne, koncepcje
pochodzce od rnych wychowawcw i autorytetw, mnstwo koncepcji
syszanych w zakadach pracy, na przerwach szkolnych, w poczekalniach, na
przystankach autobusowych. Z tej ogromnej liczby koncepcji mona - wybierajc z
kadej interesujcy nas element - uoy jak now, wasn i cieszy si z
wasnych zdolnoci i ze swej twrczoci. Potem jeszcze wystarczy si
przyzwyczai do kilku utartych zda i powtarza je wszystkim dokoa, jako
niepodwaalne prawdy, podkrelajc przy tym nieustannie swoje autorstwo.
Takie ksztatowanie koncepcji ycia to mylenie i dziaanie starego
czowieka". Powinnimy sobie wobec tego uwiadomi, jaki jest styl chrzecijaskiego ycia i jego biblijna koncepcja, czyli powinnimy sobie uwiadomi, na
czym polega nowo" chrzecijaskiego ksztatowania ycia. Jako owoc
ewangelizacji powinien zarysowa si w wiadomoci jej uczestnikw plan ycia
chrzecijaskiego i jego rozlegoci. Punktem wyjcia do zrozumienia planu
chrzecijaskiego ycia powinno by zaakceptowanie podstawowego faktu: ycie
chrzecijaskie jest to ycie zainspirowane Ewangeli goszon przez Jezusa
Chrystusa.
Wgbiajc si w Ewangeli i obserwujc styl ycia ludzi poddanych jej
mocy, dostrzegamy cztery zasadnicze etapy rozwoju ycia chrzecijaskiego:
1 Czowiek yjcy w wiecie, nic uznajcy dotd Boga jako swojego
Zbawiciela, w wyniku suchania Ewangelii goszonej przez dojrzaych
wierzcych uznaje Jezusa Chrystusa z Nazaretu za swego Pana i Zbawiciela
(ewangelizacja).
2 Z pen wiadomoci, w warunkach, w ktrych yje, czowiek przyjmuje
chrzest i umocniony Duchem witym stawia pierwsze kroki na drodze ycia
chrzecijaskiego. Wchodzi do Kocioa, dziki ktremu pozna Jezusa
Chrystusa, bo Koci strzee Jego Ewangelii (inicjacja).
3o
Umocniony w tych fundamentalnych zaoeniach na skale" wchodzi na
rozlege tereny ycia chrzecijaskiego spotykajc si coraz bardziej we
wszystkim z Chrystusem (formacja).
4
Tylko ten, kto przeby tak drog, kto na niej jest obecny, zrozumie istot
swojego chrzecijaskiego wiadectwa, zaakceptuje powoanie do udziau w jakim
kocielnym, wsplnotowym dziele apostolskim i misyjnym, odpowiadajcym
aktualnemu stopniowi jego rozwoju.
Ten model ycia chrzecijaskiego jest odwzorowaniem ycia Jezusa Chryst usa,
21

ktry:
1
Jest Sowem, ktre stao si Ciaem - Sowem, ktre jest wypenieniem
odwiecznego zamiaru Boga.
2
W wityni zostaje Bogu oddany na cakowit sub. W Nazarecie wzrasta
w asce u Boga i u ludzi, oddajc si cakowicie sprawom Ojca. W Jordanie
przyjmuje chrzest od Jana, objawia si jako namaszczony Duchem witym.
3 Goszc Boy plan zbawienia czowieka, urzeczywistnia w peni ludzkie ycie,
stajc si ywym wiatem.
4 Chodzc z miejsca na miejsce, a na Golgot, wypenia swoj misj i
powoanie przez sub braciom i Ojcu.
Taki jest jeden z zasadniczych celw ewangelizacji: jej uczestnik powinien
odrzuci dotychczasowy sposb ksztatowania ycia z dnia na dzie, a zapragn
ycia chrzecijaskiego, ktre jest wielk przygod naladowania Chrystusa, to
znaczy zostania Jego uczniem.
10. Ewangelizacja a Duch wity
Duch wity zosta posany przez Jezusa Chrystusa jako Pocieszyciel,
Odnowiciel, Duch Prawdy... zosta posany jako Ten, dziki ktremu Jezus jest
obecny wrd ludzi. Duch wity jest tym, ktry czyni nas uczestnikami sowa,
czynw i modlitwy Jezusa Chrystusa.
Goszenie Ewangelii to nie opowiadanie wydarze z ycia Chrystusa, ktre
kiedy zaistniay, ale to raczej dostrzeenie tych wydarze w yciu wspczesnych
ludzi. Dzieje si tak dlatego, e Duch wity Pocieszyciel ukazujc Jezusa po
prawicy Ojca, ukazuje jednoczenie, e On jest zdolny sprawi, aby nasze ycie
byo yciem uczniw Jezusa, aby byo yciem samego Jezusa Chrystusa. Duch
wity pociesza nas, gdy sprawia, e to, czego dotd nie syszelimy - syszymy,
czego nie widzielimy - widzimy, czego nie pragnlimy - pragniemy.
Goszenie Ewangelii nie moe si wic przerodzi w jakie mwienie o
Bogu, chociaby to byo prawd. Goszenie Ewangelii to przede wszystkim
suchanie tego, co Duch wity chce powiedzie.
Ewangelizator, kady gosiciel Ewangelii i zesp ewangelizacyjny to nie
ludzie, ktrzy przedsiwziwszy jakie zadanie chc je realizowa, ale to ci,
ktrzy gosz tylko to, co sysz wasnymi uszami i co widz wasnymi oczami.
Wielu wspczesnych gosicieli gosi to, co przeczytali z ksiek, a nawet z
Pisma w., ale nie gosi tego, czego dotykali wasnymi rkoma i widzieli
wasnymi oczyma, Postpujc tak, wielu zaprzecza Duchowi witemu, Jego
posannictwu i Jego mocy. Na tym wanie polega paradoks goszenia Ewangelii:
naley gosi jej prostot, a nie sili si na jej poprawianie i ulepszanie. Ewangelia
sama swoj moc obroni si przed ludzkim niezrozumieniem, bo gosi j peen
mocy i aski, obiecany Duch wity, ktry przychodzi do wszystkich i wszdzie,
nieustannie, aby gosi Ewangeli zbawienia i nowego ycia.
22

Uczestnik ewangelizacji powinien dowiadczy, e Ewangelia, ktr syszy


wypowiadan ludzkimi ustami, jest goszona przez Ducha witego posanego do
ludzi, aby uobecnia dzieo Chrystusa; powinien w wiadectwie zespou
ewangelizacyjnego dostrzec, e Jezus Chrystus przez swojego Ducha witego
dokona dzie, o ktrych on teraz syszy.
Ewangelizacja powinna by wydarzeniem uczestniczcym w Zesaniu
Ducha witego. Chrystus bowiem zapowiada: w owym dniu poznacie, e Ja
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was" (J 14, 20). Mwi to, zapowiadajc
przyjcie Ducha Pocieszyciela. Duch przyjdzie. Nawet podczas pierwszego
zgromadzenia ewangelizacyjnego albo przy pierwszym goszeniu indywidualnym
Ewangelii. Ewangelizacja powinna sta si przeyciem obecnoci Ducha witego
wrd zespou ewangelizacyjnego oraz wrd uczestnikw ewangelizacji.

III. Czym ewangelizacja nie jest?


W uzupenieniu rozwaa na temat natury i charakteru ewangelizacji
warto jeszcze, chociaby krtko, ukaza, czym ewangelizacja nie jest, aby strzec
si pokusy jej wypaczenia.
Mona tu na wstpie przytoczy wypowied Philipa Pottera, przedstawiciela
wiatowej Rady Kociow, na Synodzie Biskupw w 1974 roku:
Osignito take ogln zgod w kwestii, czym ewangelizacja nie jest. Po
pierwsze ewangelizacja nie jest propagand, to znaczy nie polega na
proponowaniu jakiej doktryny czy szczeglnego stylu ycia pewnego wy znania:
ani te na narzucaniu pewnej kultury chrzecijaskiej, jako rzekomo wyszej z
wykluczeniem wszelkich innych. Midzynarodowa Rada Misyjna podczas swego
zgromadzenia w roku 1957 stwierdzia wyranie, i wiatowa misja
chrzecijaska jest misj Chrystusa, a nie nasz, Przed wszystkimi naszymi
wysikami, przedsiwziciami, zanim my oddalimy nasze posugi my
zdobylimy si na powicenie, Bg sam wysa Syna swego na wiat. I
przyszed On w postaci sugi, sugi cierpicego a po mier na krzyu... Stara
si przede wszystkim o zabezpieczenie interesw, dziaalnoci i sfery wpyww
naszego Kocioa, naszej misji, naszej organizacji wyznaniowej, to w
ostatecznym rozrachunku odrzuci posannictwo, nie przyj suby.
Po drugie - ewangelizacja nic jest prozelityzmem, w zym tego sowa
znaczeniu. Myl tu o wanej deklaracji, jak sformuowa komitet centralny Rady
w roku 1960: Prozelityzm... jest zepsut form wiadectwa. wiadectwo jest
zepsute z chwil, gdy - dc do rzekomego nawrcenia - dopuszcza si
pochlebstwa, korupcji, niewaciwych naciskw albo zastraszania czy to w sposb
jawny, czy bardziej subtelny. wiadectwo jest zepsute, gdy nad cze Chrystusa
przedkadamy akces naszego Kocioa, gdy popeniamy nieuczciwo, jak jest
porwnywanie ideau naszego Kocioa z realizacj innego, gdy dymy do
postpu wasnej sprawy przez rzucanie oszczerstw na inny Koci, gdy egoizm
indywidualny lub zbiorowy zajmuje miejsce mioci nalenej kademu, kto jest
23

pod nasz opiek. Tego rodzaju znieksztacenia wiadectwa chrzecijaskiego s


przejawem braku ufnoci w moc Ducha witego, braku szacunku dla natury
ludzkiej i braku zrozumienia prawdziwego charakteru Ewangelii".
Ewangelizacja nie jest te goszeniem okrelonej ideologii i dziaaniem na jej
rzecz.
Ideologie gosz to, co ma si sta w przyszoci. Nie posiadaj adnej
gwarancji urzeczywistnienia si tej przyszoci. Ideologie opieraj si na
naturalnej wierze czowieka w spenienie pragnie i potrzeb.
Ewangelia gosi to, co ju si stao, co ju si wydarzyo. Gwarancj
goszonej przez ni teraniejszoci i przyszoci jest Jezus Chrystus. Ewangelia
prowadzi do wiary we waciwym znaczeniu, to znaczy do zawierzenia i oddania
si Bogu, ktry w Jezusie Chrystusie potwierdzi i zagwarantowa to, czego
pragnie dla kadego czowieka.
Celem dziaalnoci misyjnej Kocioa, a tym samym ewangelizacji nie moe
by szermierka sowna na temat tego, co jest bardziej opacalne: czy zaufanie
ideologii, e doprowadzi do szczcia, czy zaufanie Bogu, ktry w kadej chwili
moe czowieka obdarowa szczciem, i to nie tylko doczesnym,
W wiecie s ludzie, ktrzy pragn z ycia, z poszczeglnych dni, miesicy
i lat wycisn" wszystko, co by im sprawio przyjemno, dao poczucie szczcia
i oglne zadowolenie z siebie. Mog tak y dugo i takie ycie nic bdzie dla nich
ciarem. Nazywa si ich czsto obojtnymi albo konformistami.
S te w wiecie ludzie, ktrzy yj zgodnie z ideologia, ktra polega na
tropieniu ich wrogw. Tropienie wroga staje si ich obsesj. Ich wrogiem jest Bg i
ci, ktrzy maj z Bogiem co wsplnego. Ich wrogiem jest przeszo, i to co si
kiedy dziao. Tworz mity przeszoci i z nimi walcz. Ich wrogami s klasy,
warstwy i grupy spoeczne, co do ktrych s przekonani, e reprezentuj odmienne
pogldy od nich. I maj jeszcze wielu, wielu wrogw to znaczy tylu, ilu potrzeba,
eby mogli y spokojne z poczuciem spenionego zadania. Ustawiaj armaty
propagandy naprzeciw wrogw i strzelaj. Osigaj sukcesy wtedy, kiedy
wrogw widz. S jednak w rozterce i cigym niepokoju, gdy wroga nie mog
dostrzec. Gdy nie mog dostrzec Boga, ustawiaj armaty przeciw tym, ktrzy si
do Boga przyznaj. Oskaraj ich o co najniebezpieczniejszego: o konspiracj z
Niewidzialnym. Ustawiaj armaty naprzeciw tych, ktrzy Boga nie widzieli, ale
Mu wierz i znaj Go dziki Ewangelii Jezusa z Nazaretu.
Goszenie Ewangelii polega czsto na szermierce sownej z tymi ludmi.
Traktuje si wtedy Ewangeli jak jeden z manifestw ideologicznych. Goszenie
Ewangelii polega wtedy na wyrywaniu zda z Ewangelii, tak jak inni to robi,
wyrywajc zdania z manifestw i programw. Niejeden gosiciel robi to bardzo
chtnie, poniewa wrd swoich suchaczy dostrzega ludzi ogarni tych duchem
wiata: obojtnych, konformistw, wrogw, a nawet ktrymi kieruje nienawi.
Gdy taki gosiciel nie dostrzega owocw, jakie towarzysz autentycznemu
goszeniu Ewangelii (Mk 16, 15-18: nawrcenia, przemiany i odnowy), siga
24

czsto do argumentw - jego zdaniem - najciszych i najmocniejszych, a


mianowicie do sprawy ycia wiecznego. Wwczas zaczyna si dzia co
najniebezpieczniejszego dla autentycznego goszenia Ewangelii. Suchacze za tak
goszonej Ewangelii buduj swoj wiar niedojrzae: ycie zaczyna by jakim
zarabianiem" na ycic wieczne. Dlatego ewangelizacja we wspczesnym
wiecie wrd chrzecijan i niechrzecijan musi sta si pocztkiem procesu
uzdrawiania od ludzkich i naturalistycznych koncepcji ycia i jego inspiracji.
Celem ewangelizacji nic moe wic by goszenie czego, co si ma dopiero sta;
celem ewangelizacji nie moe sta si walka ideologiczna, Jezus Chrystus nic chce,
aby Jego Ewangelia miaa wrogw, On pragnie, aby miaa tylko przyjaci. Tych
za, ktrzy jej nie przyjmuj, Chrystus nie nazywa wrogami, Chrystus mwi
jedynie, e ci, ktrzy przyjmuj Ewangeli i jej wierz - mog mie wrogw.
Ewangelia sama za jest niepokonalna, bo broni j speniona w Chrystusie konkretna
rzeczywisto.
Goszenie Ewangelii ma by goszeniem Jezusa Chrystusa, ktry ju jest,
przed ktrym ju nie stoi adne zadanie do wykonania. Ma by goszeniem
darw, ktrych Bg udzieli wszystkim ludziom na znak, aby uwierzyli, e On jest
jedynym dawc penego ycia.
Nie mona wic gosi ycia wiecznego tylko dlatego, by zaprzeczy
yciu tych ludzi, ktrzy Boga jeszcze nic przyjli, bo Go wrd ludzi nie spotkali.
Oni si i tak za bardzo tym argumentem nic przejmuj. Wielu bowiem z nich
dowiadczalnie sprawdzio, e pord wielu chrzecijan nie ma Boga i Jego ycia.
Widzimy to na wasne oczy, e wielu ludzi nie przejmuje si argumentem ycia
wiecznego, jeeli jest ono ukazywane jako ce ycia i jako nagroda. ycic wieczne,
ktre ma dopiero kiedy przyj, ktre bdzie mona dopiero kiedy spotka, nie
interesuje ludzi zaangaowanych intensywnie w sprawy aktualne i znajdujcych w
tym zaangaowaniu rado, a nawet sens ycia. Ewangelizacja nie moe si wic
rozmija z chwil teraniejsz czowieka, ktry jest uczestnikiem ewangelizacji.
Ewangelizacja musi czowiekowi ukaza szerokie perspektywy ycia, ktrych nie
dostrzee, angaujc si tylko w to, co obejmuje swoim ludzkim poznaniem.
Ewangelizacja musi sta si pocztkiem poznawania rzeczywistoci poprzez
Ewangeli, ktrej si wierzy i ufa. Ewangelizacja musi by przeto goszeniem
ycia wiecznego, ktre ju si przybliyo jako krlestwo prawdy i aski, krlestwo
mocy i Ducha witego, krlestwo niezniszczalne - krlestwo Boe, ktre ju
jest. Ewangelia za otwiera wszystkie wejcia do tego krlestwa.
Trzeba gosi ycie wieczne nic tylko jako ycie przysze, ale przede
wszystkim jako ycie, ktre ju jest, w czasie teraniejszym.
Ewangelizacja ma na celu wyrwanie ludzi z krgu za i grzechu, ale nie i
moe odrywa od rodowisk pracy i ycia, w ktrych czowiek musi stale
walczy o ich nowy ksztat. Ewangelizacja ma wprowadza ludzi w krg ycia,
ktre jest yciem nowym, darowanym i wiecznym, pochodzcym od Jezusa
Chrystusa, ktry to ycie umoliwi.
Trzeba gosi ycic pynce z wiary, z zawierzenia Jezusowi z Nazaretu,
25

ktry podj trud ludzkiego ycia i ukaza, e mona w nim urzeczywistni mimo wszelkich przeciwnoci i cierpienia - pene oddanie si Ojcu i ludziom.
Owocem za takiego ycia jest to, e po biologicznej mierci, wskrzeszeni do
nowego ycia w uwielbionym yciu Jezusa Chrystusa, z woli Ojca staniemy si
wspuczestnikami chway, jakiej Ojciec udzieli Synowi,
Goszenie Ewangelii nic jest goszeniem typu propagandowego i werbunkowego, majcym skoni ludzi do wysiku na rzecz zrealizowania jakiego
programu. Jest goszeniem Ewangelii, ktra wprowadza kadego, kto jej wierzy, w
ycie, jakie byo udziaem Jezusa i Jego uczniw. Jezus Chrystus jest gwarancj
naszego nawrcenia. Dlatego jeeli przyjmiemy Jego drog oddania si Ojcu,
zostaniemy namaszczeni i umocnieni Duchem witym.

UWAGA: W tekcie mog wystpowa literwki. Tekst by skanowany wiec co


mogo umkn. W kwestach wtpliwych odsyam do wydania drukowanego. Tekst
zosta zeskanowany wycznie do celw prezentacyjnych, wszelkie prawa autorskie
posiada Ruch wiato - ycie.
Pozostae czci podrcznika:
PODMIOT EWANGELIZACJI
- wieccy jako podmiot ewangelizacji
- Zesp ewangelizacyjny czyli diakonia ewangelizacji
- Muzyczny zesp ewangelizacyjny
- Diakonia Ruchu wiato-ycie na rzecz ewangelizacji.
- Wsppraca ekumeniczna w dziele ewangelizacji
STRATEGIA I TAKTYKA EWANGELOZACJI
- Ewangelizacja w procesie odnowy i wzrostu Kocioa we wsplnocie lokalnej.
- Przebieg kampanii ewangelizacyjnych.
()

26