You are on page 1of 64

Quiz religijny

Sprawdmy co wiemy
Dowiedzmy si czego
nowego

G a b r i e la B o n k ,
m a j 2014

Kim by AARON?
1) pierworodnym synem
Abrahama
2) modszym bratem Kaima
3) bratem Mojesza

Pytanie 1

Prawidowa odpowied:
nr 3 - Aaron to brat Mojesza
i Miriam, Kapan

Odpowied 1

Co to jest ABSOLUCJA?
1) rozgrzeszenie
2) cz kocioa
3) zote koo symbolizujce
wito

Pytanie 2

Prawidowa odpowied:
nr 1 aciskie sowo
absolutio znaczy uwolnienie
od czego, rozgrzeszenie
W sakramencie pokuty kapan
udzielajc rozgrzeszenia mwi:
ego te absolvo czyli:
i ja odpuszczam

Odpowied 2

Krtki zwrot, zawoanie


wiernych w czasie liturgii to:
1) antyfona
2) aklamacja
3) apsyda

Pytanie 3

Prawidowa odpowied:
nr 2 - AKLAMACJA
ANTYFONA to refren
powtarzajcy si podczas
piewania psalmw, oraz po
czytaniu przed ewangeli
APSYDA pkolista cz kocioa
zawierajca otarz gwny,
najczciej zamykajca
prezbiterium

Odpowied 3

Niewidomy
ebrak, ktry
zawoa:
Jezusie, Synu
Dawida, zmiuj
si nade mn
mia na imi:
1) Bartomiej
2) Barnaba
3) Bartymeusz

Pytanie 4

Prawidowa odpowied:
nr 3 BARTYMEUSZ
Mk 10, 46- 52
Jezus wychodzi wtedy
z Jerycha

Odpowied 4

Wioska, niedaleko Jerozolimy,


gdzie mieszkali Maria, Marta
i azarz to:
1) Betania
2) Emaus
3) Kana

Pytanie 5

Prawidowa odpowied:
nr 1 BETANIA

Odpowied 5

Sadzawka, posiadajca moc


uzdrawiajc, zwana
Sadzawk Owcz to:
1) Betsaida
2) Betesda
3) Batszeba

Pytanie 6

Prawidowa odpowied:
nr 2 BETESDA J 5, 2-9

Odpowied 6

CEREMONIARZ to:
1) kapan, ktry
przewodniczy Mszy
witej
2) ministrant trzymajcy
mitr i pastora
3) osoba odpowiedzialna
za przygotowanie
i przebieg liturgii
Pytanie 7

Prawidowa
odpowied:
nr 3

Odpowied 7

Pasek, (sznur)
bdcy czci
stroju
liturgicznego,
sucy do
przepasywania
alby nazywa
si:
1) cingulum
2) manipularz
3) palka

Pytanie 8

Prawidowa odpowied:
nr 1 CINGULUM
MANIPULARZ paska
przepaska w tym samym
kolorze, co stua, ktr
dawniej kapani nosili na
przedramieniu
PALKA usztywniony
czworobok lniany sucy do
nakrywania kielicha
Odpowied 8

Jednostka
terytorialna
Kocioa,
obejmujca
kilka parafii
to:
1) pektora
2) diecezja
3) dekanat
Pytanie 9

Prawidowa odpowied:
nr 3, na czele dekanatu stoi
dziekan

Odpowied 9

Prorok, yjcy w IX wieku


przed Chrystusem, ktry na
grze Horeb rozpoznaje Boga
w szmerze agodnego wiatru
a na grze Karmel pokonuje
kapanw Baala to:
1) Elizeusz
2) Sofoniasz
3) Eliasz
Pytanie 10

Prawidowa odpowied:
nr 3 - ELIASZ

Odpowied 10

Pismo urzdowe papiea


skierowane do caego Kocioa
w sprawach szczeglnej wagi
to:
1) List Apostolski
2) Encyklika
3) Adhortacja

Pytanie 11

Prawidowa odpowied:
nr 2 ENCYKLIKA

Odpowied 11

Objawienie Paskie czyli


Uroczysto Trzech Krli to:
1) Epifania
2) Epikleza
3) Estera

Pytanie 12

Prawidowa odpowied:
nr 1 EPIFANIA
ESTERA ona krla perskiego
pochodzca z Izraela, ktra
uratowaa ydw od zagady
EPIKLEZA modlitwa przed
przeistoczeniem - o zesanie Ducha
witego, by przemieni chleb
i wino w Ciao i Krew Chrystusa
Odpowied 12

Hymn pochwalny na
pocztku Liturgii
Wigilii Paschalnej to:

1) Exodus
2) Exultet
3) Ezechiel
Pytanie 13

Prawidowa odpowied:
nr 2 EXULTET
EXODUS po grecku wyjcie
to druga ksiga Starego
Testamentu, ktra opowiada
o wyjciu Izraelitw z niewoli
egipskiej

EZECHIEL prorok z czasw


niewoli babiloskiej
Odpowied 13

Figura lub obraz malowany


dwustronnie i noszony
podczas procesji to:

1) kapa
2) baldachim
3) feretron

Pytanie 14

Prawidowa
odpowied:
nr 3 - FERETRON

Odpowied 14

Duchowny nie bdcy


biskupem, lecz majcy
przywilej noszenia infuy to:

1) ingres
2) imprimatur
3) infuat

Pytanie 15

Prawidowa odpowied:
nr 3 INFUAT
INGRES uroczysto
przybycia nowego biskupa
do swojej diecezji
IMPRIMATUR wyraenie
spotykane w ksikach
oznaczajce, e nie zawiera
ona treci przeciwnych
wierze (niech bdzie odbite)

Odpowied 15

Naczynie suce do
przechowywania
Najwitszego
Sakramentu
i udzielania Komunii
witej nazywa si:
1) puszka
2) patena
3) cyborium
Pytanie 16

Prawidowa odpowied:
nr 1 i 3 PUSZKA bywa
zwana CYBORIUM
PATENA naczynie liturgiczne
w ksztacie talerzyka lub
miseczki, na ktrym kadzie
si hosti lub metalowy
talerzyk trzymany przez
ministranta podczas
przyjmowania Komunii w.
Odpowied 16

Szata liturgiczna
(na zdjciach)
uywana podczas
naboestw
(procesji,
sakramentw
witych, liturgii
godzin):
1) koma
2) kapa
3) korpora

Pytanie 17

Prawidowa
odpowied:
nr 2 KAPA
KOMA
biaa szata
(krtsza od alby)
KORPORA lniane
ptno na ktrym
stoi kielich i patena

Odpowied 17

Spis wyrazw
wystpujcych
w Pimie witym
uoony wedug
alfabetu (rodzaj
indeksu) to:
1) konkordat
2) kredencja
3) konkordancja
Pytanie 18

Prawidowa odpowied:
nr 3 KONKORDANCJA
KONKORDAT porozumienie
midzy Stolic Apostolsk
a pastwem
KREDENCJA stolik
w prezbiterium, na ktrym s
umieszczone potrzebne do
liturgii paramenty i dary
ofiarne: chleb, wino i woda

Odpowied 18

Metalowe naczynie do
przechowania kadzida to:
1) dka
2) trybularz
3) sedilia

Pytanie 19

Prawidowa
odpowied:
nr 1 DKA
TRYBULARZ kadzielnica,
do ktrej na rozarzone
wgle sypie si kadzido
SEDILIA siedzenia dla
celebransa i tych, ktrzy
mu posuguj
Odpowied 19

Aposto wybrany
przez Apostow po
Wniebowstpieniu
Paskim
na miejsce Judasza
to:
1) Bartomiej
2) Pawe
3) Maciej
Pytanie 20

Prawidowa
odpowied:
nr 3 - MACIEJ

Odpowied 20

Uchwyt do
podtrzymywania hostii
w monstrancji, albo
krl Szalemu, ktry jako
kapan bogosawi
Abrahama i zoy
w ofierze chleb i wino
to:
1) Puryfikaterz
2) Zacheuszek
3) Melchizedek

Pytanie 21

Prawidowa
odpowied:
nr 3 MELCHIZEDEK
PURYFIKATERZ rcznik,
ktrym wyciera si kielich
ZACHEUSZKI
w konsekrowanych
kocioach krzye
i lichtarze ze wiecami
w miejscach namaszcze
(12 lub czasem 4)

Odpowied 21

Nakrycie gowy
w formie maej
czapeczki noszone
przez papiea,
kardynaw
i biskupw to:
1) mitra
2) piuska
3) jarmuka
Pytanie 22

Prawidowa
odpowied:
nr 2 PIUSKA
MITRA (inaczej infua)
uroczyste nakrycie gowy
skadajce si z 2 trjktw
poczonych opask z dwiema
wiszcymi tamami (obok
zdjcie mitry prawosawnej)
JARMUKA nakrycie gowy
noszone przez ydw
Odpowied 22

Przed Soborem Watykaskim II


w otarzu, przy ktrym
sprawowano Msze w. musiaa si
znajdowa kamienna pyta
z relikwiami witego, zwana:
1) politeizm
2) portyk
3) portatyl

Pytanie 23

Prawidowa
odpowied:
nr 3 PORTATYL
POLITEIZM
wielobstwo, religia
uznajca kult wielu
bogw
PORTYK cz budynku
na planie prostokta
z kolumnami
wspierajcymi dach

Odpowied 23

PREFACJA to:
1) pierwsza cz modlitwy
eucharystycznej koczca si
piewem: wity, wity

2) pierwsza uroczysta Msza wita


sprawowana w rodzinnej parafii przez
nowo wywiconego kapana
3) laska bdca oznak wadzy
biskupiej
Pytanie 24

Prawidowa odpowied: 1
1) PREFACJA - pierwsza cz modlitwy
eucharystycznej koczca si
piewem: wity, wity
2) PRYMICJA - pierwsza uroczysta
Msza wita sprawowana w rodzinnej
parafii przez nowo wywiconego
kapana
3) PASTORA - laska bdca oznak
wadzy biskupiej

Odpowied 24

Wypuka tabliczka
z wizerunkiem Maryi lub
witego patrona
noszona przez rycerzy to:

1) medalik
2) relikwiarz
3) ryngraf
Pytanie 25

Prawidowa odpowied:
nr 3 - RYNGRAF

Odpowied 25

Wysoka Rada, ydowska


wadza religijno polityczna
skadajca si z 70 czonkw,
ktrej przewodniczy
arcykapan to:
1) Sanhedryn
2) Schizma
3) Samaria
Pytanie 26

Prawidowa odpowied:
nr 1 SANHEDRYN
SCHIZMA rozam czyli
podzia spoecznoci religijnej

SAMARIA stolica Krlestwa


Pnocnego, w 722 r. p. Chr.
Zdobyta przez Asyryjczykw;
pniej cay obszar, ktrego
stolic bya Samaria zaczto
nazywa identycznie
Odpowied 26

Biskup
pomocniczy
to:

1) Talmud
2) Sufragan
3) Tetrarcha
Pytanie 27

Odpowied 27

Prawidowa
odpowied:
nr 2 SUFRAGAN
TALMUD zbir ksig
ydowskich
TETRARCHA w czasach
rzymskich zarzdca jednej
z czterech czci pastwa

wity
Wawrzyniec,
diakon jest
patronem:
1) emigrantw
2) fryzjerw
3) bibliotekarzy

Pytanie 28

Odpowied 28

Prawidowa odpowied:
nr 3 BIBLIOTEKARZY
Patronem EMIGRANTW
- w. Franciszka Cabrini
Patronem FRYZJERW
w. Maria Magdalena

Patronem cukiernikw jest:


1) w. Maciej Aposto
2) w. Apolonia
3) w. Klemens Dworzak
Pytanie 29

Prawidowa odpowied:
nr 1 w. Maciej Aposto
w. Apolonia dentystw
w. Klemens Dworzak kelnerw

Odpowied 29

Kto
wprowadzi
Izraelitw do
Kanaanu?
1) Mojesz
2) Booz
3) Jozue

Pytanie 30

Prawidowa
odpowied:
nr 3 - JOZUE

Odpowied 30

Jakiego ptaka
wypuci Noe
z arki jako
pierwszego?
1) gobia
2) jastrzbia
3) kruka
Pytanie 31

Prawidowa
odpowied:
nr 3 - KRUKA

Odpowied 31

Bibliografia:
Berger Rupert: May sownik liturgiczny. Pozna: W drodze,
1990. ISBN 83-7033-080-0
Bocian Martin: Leksykon postaci biblijnych. Krakw: Znak, 2000.
ISBN 83-7006-789-1
Ligendza Marianne: May sownik zwrotw poj i symboli
religijnych. Warszawa: Kuria, 1993. ISBN 83 -85113-24-X
O Biblii inaczej. Krakw: Poligrafia Salezjaska, 1998.
ISBN 83- 86473-52-5
Quizy Zagadki Bajki. Krakw: Poligrafia Salezjaska, 1998.
ISBN 83-86473-52-5
Sinka Tarsycjusz: Symbole liturgiczne. Krakw: Instytut
Teologiczny Ksiy Misjonarzy, 1991