You are on page 1of 9

1

11.23.
Skomentujemy cay urywek od wersetu 20 do 26. To jest bardzo wane, bo to jest istota tej wiary, na ktr
mamy wpyw. Od duszego czasu ju pragn wejrze w to pojcie wiary. Duch pokazuje mi to stopniowo.
Komentujc ten fragment Sowa chciabym uzupeni to, co na temat ju na temat wiary wiemy. Wiem, e On
objawia mi to w sercu, powiedziabym, e widz to w sercu, ale trudno mi jest to uporzdkowa i przekaza
sowami i poczy w cao. Wielokrotnie ju komentarz tego wersetu zmieniaem, aby kiedy Duch Boy
przedstawia mi to gbiej, to co pisz byo bardziej precyzyjne.
Teraz wiem, e mamy trzy rodzaje wiary. To samo rdo, a mianowicie Jezus Chrystus, ale sposb otrzymania
i dziaania inny. Sprbujmy tytuem wstpu uporzdkowa te pojcia nim przejdziemy do omwienia
wymienionych wyej wersetw.
A wic mamy wiar, dziki ktrej dochodzimy do nowego narodzenia z Ducha. Jest to wiara z
usyszanego Sowa - Ewangelii, ktre dla wybranego stao si sowem w znaczeniu rema, bo pado na gleb
mioci do Boga, ktra to gleba jest pozostaoci w wybranym po ojcu, ktrym jest sam Bg. Na podstawie
posuszestwa wynikajcego z tej wiary, poprzez upamitanie i chrzest wodny w imieniu Jezusa Chrystusa,
wybrany dochodzi do chrztu w Duchu witym i rodzi si z tego Ducha na nowo. Niektrzy nazywaj t wiar
wiar zbawiajc.
Poniewa, kiedy rodzimy si na nowo, cel tej wiary zosta osignity, wic zostaje ona zastpiona innym
rodzajem wiary, jak powiada Pismo. (Rzym. 1:17) Bo usprawiedliwienie Boe w niej bywa objawione, z
wiary w wiar, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary y bdzie. Ta wiara, nazwijmy j zbawiajca,
przechodzi w innego rodzaju wiar. Nie wiem czy to sowo rodzaj w stosunku do wiary jest waciwym sowem,
ale myl, e wiemy o co chodzi, a adne inne sowo nie przychodzi mi na myl.
A zatem tym drugim rodzajem wiary jest wiara Jezusa Chrystusa przebywajcego w nas. Jest to wiara,
ktra jest wyrazem Jego mocy po naszym narodzeniu z Ducha, przez ktr to moc On nas strzee, jeeli
jestemy oczywicie tej wierze posuszni. Wszystko wic, co nie wypywa z tej wiary w naszym yciu jest
grzechem. (Rzym. 14:23) ..wszystko za, co nie wypywa z wiary, jest grzechem. Posuszestwo tej wierze
czyni nas sprawiedliwymi i daje obietnic ycia wiecznego. (Hebr. 10:38) A sprawiedliwy mj z wiary y
bdzie; Lecz jeli si cofnie, nie bdzie dusza moja miaa w nim upodobania. Na t wiar mamy wpyw,
ona powinna wzrasta, moemy si ni posugiwa i wpywa na nasz sytuacj w yciu, oczywicie w
zalenoci od jej wzrostu i wielkoci. To jest ta miara wiary, ktr kady z nowonarodzonych otrzyma na
pocztku. To jest ta wiara, o ktrej Pismo mwi, e musi zosta wyprbowana. To jest ten rodzaj wiary, o ktrej
Pismo mwi, e przysza, bo jej w ST nie byo. Ta wiara ronie lub maleje w zalenoci od naszego
posuszestwa mieszkajcemu w nas Chrystusowi. Ona, wsplnie z tym pierwszym rodzajem wiary, staa si
dla ydw tym, co zastpio dla nich tego przewodnika, ktrym by Zakon. (Gal. 3:23-27) Zanim za przysza
wiara, bylimy wsplnie zamknici i trzymani pod stra zakonu, dopki wiara nie zostaa objawiona.
Tak wic zakon by naszym przewodnikiem do Chrystusa, abymy z wiary zostali usprawiedliwieni
(pierwszy rodzaj). A gdy przysza wiara (ten drugi omawiany rodzaj), ju nie jestemy pod opiek
przewodnika, Albowiem wszyscy jestecie synami Boymi przez wiar (znowu chodzi o ten drugi,
wanie omawiany rodzaj wiary) w Jezusie Chrystusie. Bo wszyscy, ktrzy zostalicie w Chrystusie
ochrzczeni, przyobleklicie si w Chrystusa,
I wreszcie mamy trzeci rodzaj wiary, jest ona darem dla nas w okrelonych sytuacjach. W tych
sytuacjach, w ktrych nasza wiara, ta ktr posiadamy z obecnoci Chrystusa w nas jest niewystarczajca, aby
zmieni dan sytuacj. Jest ona dana nam na podstawie wypowiedzianego sowa Boga do danej sytuacji. A
wic mamy do czynienia ze sowem Boga w znaczeniu rema. Takie sowo, kiedy przychodzi do naszego serca
jest dla nas objawieniem i pewnoci, ktr nigdy nie osignlibymy nasz wiar. Na podstawie takiej wiary
moglibymy rzec do gry, aby uczynia to czy tamto. Na tej podstawie te moemy powiedzie do
sparaliowanego, aby wsta i zacz chodzi. Taka wiara pochodzi z suwerennej decyzji Boga i nie zaley od
naszych wysikw. To Bg czyni jak chce.
Ja uwaam, e jest to po prostu dar wiary, o ktrym mwi Pismo. A jeeli chodzi o dary to wiemy, e (1 Kor.
12:11) Wszystko to za sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielajc kademu poszczeglnie, jak chce.
Ale tutaj jedna uwaga. Gdzie jest granica midzy t nasz wiar od przebywajcego Chrystusa w nas, a t
wiar bdc ju darem wiary? I tu wanie uwaam, e nie ma takiej granicy. Wiem w sercu moim, e Bg
chce, aby nasza wiara signa nawet tej gry. Ale oczywicie w praktyce wiemy, e jest inaczej i dlatego
potrzebujemy w naszym yciu tego daru wiary, oczywicie nie tylko dla siebie, ale i dla innych, ktrzy s w
potrzebach, aby zmieni z sytuacj i przynie rozwizanie i uwolnienie.
Z tak sytuacja mamy do czynienia w tej historii z (Mar. 9:23-24) A Jezus rzek do niego: Co si tyczy tego:
Jeeli co moesz, to: Wszystko jest moliwe dla wierzcego. Zaraz zawoa ojciec chopca: Wierz,
pom niedowiarstwu memu.
Tutaj Pan Jezus mwi do tego czowieka, ktrego syn by optany, e gdyby mia swoj wiar na odpowiednim
poziomie, to na pewno pomgby swojemu synowi. Ale zauwamy co odpowiada mu ten czowiek? Tu wanie
to mamy! On mwi po prostu, e wierzy, ale ta jego wiara nie siga tak daleko, wic prosi Pana Jezusa o
uzupenienie jej do koniecznego poziomu. Myl, e to jest zrozumiae.
Oczywicie ten czowiek nie mwi o wierze wywodzcej si z obecnoci Chrystusa w nas, bo to byo w tym
momencie niemoliwe, ale ta jego wiara bya jakby z obecnoci Chrystusa wrd nas. To byo to wiato wrd
nich, bo wtenczas jeszcze nie mogo by w nich. To bya ta wiara pierwszego rodzaju, przychodzca z
zewntrz, prowadzca do zbawienia. Oczywicie, ona bya ograniczona dostpnym w tamtym czasie

2
poznaniem, ale usprawiedliwiaa. Ale co najwaniejsze, i o tym mwimy, ona bya za saba, aby sign
problemu. I ten czowiek zdawa sobie z tego spraw, powiedzia, e wierzy, ale potrzebuje tej nadzwyczajnej
wiary ze sowa rema Jezusa Chrystusa.
Jeszcze jedno nasuwajce si pytanie. Jaka w takim razie bya wiara w ST, i czym ona rnia si od tej
przychodzcej? Ot myl, e bya ona na podstawie wypowiedzianego sowa Boga do ludzi wybranych, to
znaczy na przykad prorokw, a oni przekazywali to sowo ludowi i ci, ktrych ojcem by Bg wierzyli w to i
starali si postpowa wedug tego. Jeeli miabym ju to jako przyporzdkowa do tego co powiedzielimy, to
powiedziabym, e by to wanie pierwszy i trzeci rodzaj wiary. Natomiast nie by to na pewno ten drugi rodzaj
wiary, ktry nastpuje z takiej obecnoci Chrystusa w nas, ktra jest efektem narodzenia z Ducha.
Pamitajmy, e w tamtych czasach Bg przemawia przez prorokw, ale w NT przemawia On do nas ju nie
przez prorokw, ale bezporednio wanie przez Chrystusa w nas, co oczywicie w aden sposb nie
dyskwalifikuje tych piciu urzdw, ale czyni je pomocniczymi. (Hebr. 1:1-2) Wielokrotnie i wieloma
sposobami przemawia Bg dawnymi czasy do ojcw przez prorokw; Ostatnio, u kresu tych dni,
przemwi do nas przez Syna, ktrego ustanowi dziedzicem wszechrzeczy, przez ktrego take
wszechwiat stworzy.
Tak jak czytamy, e w ST Bg przemawia do czowieka wieloma sposobami, ale tym podstawowym byo
przemawianie przez prorokw, tak w NT tym podstawowym sposobem przemawiania do nas jest, przez
Chrystusa w nas, a jednym z tych wielu dodatkowych jest usuga tych piciu urzdw, ktre oczywicie musz
zgadza si z tym pierwszym.
Dla nas podstawowym sposobem kierowania, jak ju wspominalimy w poprzednich komentarzach, jest Ten
Duch Prawdy w nas, a usuga proroka czy nauczyciela jest tym co ma potwierdza i wyjania to, co
przyjmujemy przez Ducha. (1 Jan. 2:26-27) To wam napisaem o tych, ktrzy was zwodz. Ale to
namaszczenie, ktre od niego otrzymalicie, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was kto uczy;
lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kamstwem, i jak was
nauczyo, tak w nim trwajcie.
To namaszczenie w czowieku, ktry narodzi si na nowo, zabezpiecza go przed tym, w czym prorok i
nauczyciel si myli. To jest bardzo wane, abymy sobie to zapamitali i jako nowonarodzeni z Ducha,
korzystali z tego.
Zastanwmy si czym jeszcze ta wiara ST rnia si od tej, ktra przysza? Przecie byli ludzie, na przykad
Jan Chrzciciel, ktrzy postpowali wedug wiary. Mao tego, by on napeniony Duchem witym ju w onie
matki swojej, jak podaje nam Pismo. On wypeni w posuszestwie wol Boga a do mierci.
A z drugiej strony jest powiedziane, e ktrych Duch Boy prowadzi s dziemi Boymi. A Jan Chrzciciel na
pewno by prowadzony przez Ducha, a jednak nie mona go nazwa w sensie nowotestamentowym dzieckiem
Boym. Jak to wyjani?
Ot wanie, to jest ten rodzaj wiary, ktry przyszed w Chrystusie. Tu jest ta rnica! Jaka? Ot to narodzenie
z Ducha witego, ten uzyskany w ten sposb charakter Boy naszego ducha, spowodowa, e posuszestwo
tej naszej wierze podarowanej nam przez Chrystusa w nas, nie tylko sprawuje wykonanie woli Boga w naszym
yciu, ale z drugiej strony powoduje stae obmywanie nas krwi Chrystusa. Tego w ST nie byo. A przecie nie
ma i nie byo czowieka, ktry by nie zgrzeszy, nawet ten najwikszy w ST jakim by Jan Chrzciciel.
Jest powiedziane bowiem, e ci, ktrzy chodz w wiatoci - a powiedzielimy, e to s ci, ktrzy wszystko
czyni zgodnie z wiar czyli w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy, e Mu towarzysz, a to oznacza, e s w
wiatoci jak i On jest w wiatoci bdc sam wiatem s obmywani stale krwi Jezusa, aby zawsze byli
doskonale czyci.
To jest ta rnica wiary NT, ktra przysza, od tej w ST. Tak doskonaej wiary nie byo. Ona zostaa objawiona.
W tak cudown wiar pragnli wejrze nawet sami anioowie. Prorocy ST wypatrywali czasu jej objawienia. To
jest ta wartociowa wiara wymieniona w 2 Licie Piotra. I o tej wierze chcemy mwi. To jest ta wiara, ktr
wymienilimy jako ten drugi rodzaj wiary. To jest ta wspaniao tej wiary! To jest tak wspaniae, e jeeli sobie
to rzeczywicie uwiadomimy, to z wraenia a dech nam zapiera. Widzimy bowiem w tej wierze trzy wspaniae
jej cechy.
Po pierwsze jest ona wyrazem mocy Chrystusa w nas, tej energii Boga, ktra jest wiatem, ktra strzee
naszego zbawienia. Po drugie, rwnoczenie moemy korzysta z niej, w zalenoci oczywicie od jej
wielkoci, aby wpywa na nasz rzeczywisto (kto by rzek - a nie wtpi w sercu - bdzie mu). I po trzecie to
co najwspanialsze, a mianowicie postpowanie wedug niej powoduje, e chodzimy wanie w wietle i krew
Jezusa Chrystusa stale i automatycznie oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A zatem, czy widzimy ju teraz
ogrom znaczenia posiadania takiej wiary? (1 Jan. 1:7) Jeli za chodzimy w wiatoci, jak On sam jest w
wiatoci, spoeczno mamy z sob, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od
wszelkiego grzechu.
Wielko tej wiary jest zwizana rwnie z nasz hierarchi w Krlestwie Boym. Oczywicie nie chodzi tu o
hierarchi w rozumieniu ludzkim, ale o hierarchiczno w zakresie moliwoci uzyskanych przez t wiar. Czy
Pismo nie mwi, abymy zajli w tym temacie swoje miejsce w zalenoci od wielkoci tej wiary?. (Rzym. 12:3)
Powiadam bowiem kademu spord was, moc danej mi aski, by nie rozumia o sobie wicej, ni
naley rozumie, lecz by rozumia z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bg kademu udzieli.
Czy Pismo nie mwi, e kto bdzie dokadnie wypenia prowadzenie Boe i tak naucza, to bdzie nazwany
wielkim w Krlestwie Boga? (Mat. 5:19) Ktokolwiek by tedy rozwiza jedno z tych przykaza
najmniejszych i nauczaby tak ludzi, najmniejszym bdzie nazwany w Krlestwie Niebios; a ktokolwiek

3
by czyni i naucza, ten bdzie nazwany wielkim w Krlestwie Niebios. Bo jak dalej zobaczymy, to
wanie posuszestwo Chrystusowi mieszkajcemu w nas, czyli Jego przykazaniom, ktre przekazywane s od
Niego do nas przez t wanie jego wiar, powoduj nasz wielko w Krlestwie Boym.
Bo ta wiara ronie lub maleje w zalenoci od tego jak jestemy jej posuszni! To jest kluczowa sprawa!
Bo kiedy Bg zamieszka w nas jako Duch wity, to wydarzyy si midzy innymi dwie rzeczy. Po pierwsze,
Jego prawa zostay wpisane w naszego ducha. A wic uzyskalimy w naszym duchu Jego charakter. Inaczej
moemy powiedzie, e wpisa On w nasze serca swoje przykazania. Ale to nie wszystko. Bo po drugie,
rwnoczenie z tym pierwszym, Duch Boy przynis ze sob wiar, t zdolno wierzenia w to, co wpisa w
naszego ducha. A zatem ta wiara uzdolnia nas do postpowania wedug tych wpisanych praw, czy inaczej
przykaza Boga.
W ten sposb bowiem wyraa si Jego moc wzgldem nas, e otrzymalimy t zdolno wierzenia w Jego
przykazania wpisane w naszego ducha. Wiemy wic jak postpowa, co jest ze, a co dobre, co jest Prawd, a
co faszem, i jeeli jestemy posuszni tej wierze, to chodzimy w wietle i nie potykamy si, zachowujemy
zdrowie fizyczne, i realizujemy nasz drog zbawienia.
Ale wiemy rwnie, e ta wiara z obecnoci Ducha w nas, jest Jego owocem i moe ona wzrasta lub male. A
tym czym, co j karmi lub godzi jest wanie posuszestwo jej lub na przeciwlegym biegunie ignorowanie jej i
jej nieposuszestwo.
A zatem obiektem tej wiary s przykazania wpisane w nas, a rdem tej wiary Jezus Chrystus w nas w
urzdzie Ducha witego.
Ale teraz z tego wersetu 23 dowiadujemy si, e jeeli mamy t wiar na odpowiedniej wielkoci, to istnieje
moliwo, aby wyrzec sowa do danej sytuacji i ona ulegnie zmianie wedug tych sw. A wic dowiadujemy si
o pewnych dodatkowych moliwociach zwizanych z t wiar. A wic nie tylko nas prowadzi i strzee w
zbawieniu, nie tylko, kiedy jestemy jej posuszni, to powoduje, e krew Jezusa nas stale obmywa, ale jeszcze
ma takie moliwoci, e moemy wpywa przez ni na nasz rzeczywisto. O ile jest ona odpowiednio wielka i
wanie wywiczona, tak jak trenowany misie, w posuszestwie.
I nie chodzi tutaj o ten dar wiary, ktry przychodzi ze sowa rema Boga, dla ktrej nie ma adnych ogranicze,
ale ktra przychodzi dla konkretnej jednej sytuacji, wedug suwerennej myli Boej. Nie moemy powiedzie, e
j stale posiadamy, i sdz, e nie o niej Pan Jezus mwi w wersecie 22 (chocia taka interpretacja te jest
moliwa), miejcie wiar Boga. T pierwsz bowiem, ten dar wiary bywa, e otrzymujemy, ale o tej drugiej, tej z
wersetu 22 mwi miejcie j.
Ta pierwsza zwizana jest z wyranym sowem rema skierowanym do nas, czy to jako gos wewntrzny, czy
nawet moe by zewntrzny, czy w postaci nagego objawienia w naszych sercach, natomiast ta nasza wiara z
obecnoci Ducha jest po prostu naszym nowym Boym charakterem, ktremu po prostu mamy si
podporzdkowa.
Moe nam si niekiedy zdawa, e nie ma tu niczego nadzwyczajnego, ani adnej mocy Boga, ale tak nie jest.
Rzeczywicie my tej, jakby odrbnej mocy Boga, nie dostrzegamy, ale Pismo mwi nam, e ta zdolno
wierzenia w wpisane w naszego ducha Jego przykazania jest wyrazem Jego mocy wzgldem nas i sposobem
zabezpieczenia nas ku zbawieniu. (1 Piotr. 1:5) Ktrzy moc Bo strzeeni jestecie przez wiar w
zbawienie, przygotowane do objawienia si w czasie ostatecznym.
A zatem wielko tej wiary zalena jest od jej posuszestwa Duchowi witemu, czyli od posuszestwa tej
wierze, przez ktr nas prowadzi. To jest ten wzrost mocy wiary wynikajcy z posuszestwa.
I jeeli mamy ten owoc Ducha w nas na odpowiednio wysokim poziomie, to dowiadujc si z tych wersetw
23,24 o tym prawie, czyli moliwoci zmiany sytuacji w powizaniu z tym, co wypowiemy na podstawie naszej
wiary, moemy wanie uy w ten sposb tej naszej wiary.
Te wersety mwi wicej, a mianowicie, e taka wiara jest nam potrzebna kiedy si modlimy i kiedy o co
prosimy. I moemy sobie nawet zada. To si wie bezwzgldnie z posuszestwem. Czy Pismo nie mwi,
e Bg wysuchuje tych, ktrzy czcz Go w ten sposb, e s mu posuszni? (Jan. 9:31) Wiemy, e Bg
grzesznikw nie wysuchuje, ale tego, kto czci Boga penic Jego wol, wysuchuje. Czyli widzimy to
powizanie wysuchania z posuszestwem.
Pismo rwnie mwi nam (1 Jan. 3:21-23) Umiowani, jeeli nas serce nie oskara, moemy miao stan
przed Bogiem. I otrzymamy od niego, o cokolwiek prosi bdziemy, gdy przykaza jego przestrzegamy
i czynimy to, co mie jest przed obliczem jego. A to jest przykazanie jego, abymy wierzyli w imi Syna
jego, Jezusa Chrystusa, i miowali si wzajemnie, jak nam przykaza.
Ten fragment Sowa potwierdza nam, e jeeli serce nas nie oskara (bo przez t nasza wiar jestemy stale
oczyszczani krwi Chrystusa), e jeeli przestrzegamy Jego przykaza i czynimy to co mie w oczach Jego
(dziki wanie prowadzeniu przez t nasz wiar), to moemy zada sobie (dziki tej wierze i w zalenoci
od jej wielkoci) cokolwiek, a otrzymamy to. Oczywicie zawsze chodzi o te rzeczy, ktre mieszcz si w Jego
imieniu. Bo widzimy dalej w tym sowie, e jedno z tych przykaza jest to, aby wierzy w imi Jego, a to
oznacza aby, po pierwsze wierzy w Prawd, a nie kocielna doktryn, a po drugie, aby uzna to Jego
prowadzenie na co dzie czyli by posusznym tej wierze od Niego, przez ktr nas strzee. I tak koo si
zamyka.
A zatem musimy stwierdzi, e ta nasza wiara jest na tyle mocna i na tyle z niej moemy skorzysta do zmiany
sytuacji wynikajcej z wypowiedzianego na jej podstawie sowa, na ile jestemy jej posuszni jako prowadzeniu
Boemu. Jeeli jest ona wywiczona w posuszestwie, to bdzie te ona zdolna do zmieniania sytuacji. Jeeli

4
przyjmuj przez t wiar Jego prowadzenie to znaczy przestrzegam przez t wiar Jego przykaza
wpisanych w swojego ducha, to ta wiara jest te wywiczona do tego, aby przyj Jego obietnice.
Ten zakres jej uywalnoci dla nas, ta wysoko do jakiej moe ona sign bdzie taka, jak nasze jej
posuszestwo. Bo jeeli mamy te przykazania Jezusa Chrystusa w duchu i jestemy im przez t nasz wiar
posuszni, to Jezus Chrystus objawi nam samego siebie. (Jan. 14:21) Kto ma przykazania moje i przestrzega
ich, ten mnie miuje; a kto mnie miuje, tego te bdzie miowa Ojciec i Ja miowa go bd, i objawi
mu samego siebie.
A Jeeli Go poznamy, to bdziemy te mie dostp do tej potnej mocy Boga, ktra bya obecna przy
zmartwychwstaniu Chrystusa. (Filip. 3:10) eby pozna go i dozna mocy zmartwychwstania jego, i
uczestniczy w cierpieniach jego, stajc si podobnym do niego w jego mierci.
Podejdmy do tego od strony tych wersetw z Ewangelii Marka. Bdzie to pewnego rodzaju powtrzenie tego,
co napisalimy wyej, tyle e wanie z innej strony.
Ot mamy t histori z tym drzewem figowym i werset 14 tego rozdziau, gdzie Pan Jezus mwi do tego
drzewa, aby ju nigdy nie wydao owocu. I kiedy przechodzili na drugi dzie rano zauwayli, e to drzewo byo
usche od korzeni (werset 20). A wic widzimy tutaj ewidentne dziaanie ponadnaturalnej mocy, bo drzewo
zazwyczaj usycha od gazi, a nie od korzenia. Co si stao i jak to zadziaao? To jest wane pytanie, bo Pan
Jezus mwi w 23 wersecie, e dla nas takie rzeczy te s moliwe.
I ja w komentarzu do tego wersetu chciabym, jak ju powiedziaem, zaj si przede wszystkim tym drugim
rodzajem wiary, tej wiary, ktr posiadamy cay czas, ktra powinna stale wzrasta.
Ot, podajmy dokadne brzmienie tych wersetw. A wic w 22 wersecie nie chodzi o wiar w Boga, ale o wiar
Boga. Miejcie wiar Boga! W oryginalnym zapisie greckim mamy do czynienia z dopeniaczem
odpowiadajcym na pytanie kogo? czego? A wic: miejcie wiar (kogo? czego?) Boga, a nie: miejcie wiar (w
kogo?, w co?) w Boga. A zatem, aby mg sta si dla nas realnym werset 23, musi zaistnie werset 22.
Powtrzmy, e takiej wiary na wiecie nie byo. Tej od Pana Jezusa Chrystusa przebywajcego w nas. Bg w
ST przekazywa przez prorokw swoje sowa i ci, ktrych ojcem by Bg wierzyli w nie i starali si je wykonywa.
Ale oni nie mieli w sobie rda tej wiary tak, jak obecnie osoby narodzone na nowo. Taka wiara przysza w
Chrystusie. (Gal. 3:23) Zanim za przysza wiara, bylimy wsplnie zamknici i trzymani pod stra
zakonu, dopki wiara nie zostaa objawiona.
I teraz moemy powiedzie, e mamy w sobie t wiar Boga. (Rzym. 12:3) Powiadam bowiem kademu
spord was, moc danej mi aski, by nie rozumia o sobie wicej, ni naley rozumie, lecz by rozumia
z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bg kademu udzieli.
A wic werset 22 nawouje nas, abymy co wzili w posiadanie, a mianowicie wiar od Boga. W jaki sposb?
Ot, przez narodzenie si na nowo w czasie Chrztu w Duchu witym. To jest jasne i oczywiste.
Przetumaczmy teraz dokadnie werset 23. Amen mwi wam, e ktry powie tej grze: podnie si i rzu
si w morze, i nie zawaha si w sercu swoim, ale bdzie wierzy, e to co mwi staje si, bdzie mu.
Zwrmy uwag, e ta wiara ma polega na tym, e mamy mie pewno, e to co wanie wypowiadamy, to
wanie zaczyna si dzia. Ten czasownik staje si jest uyty wanie w czasie teraniejszym niedokonanym.
A wic mamy mie wiar od Boga tak, e jeeli co powiemy, to rwnoczenie mamy mie pewno, e to si
wanie dzieje, chocia tego nie widzimy jeszcze, bo efekt jest widoczny dopiero w czasie przyszym, bdzie
mu.
Chciabym t spraw jak najprociej przedstawi, ale zawsze jest pewna trudno z przeniesieniem objawienia
Boga na jzyk pisany. Ale kontynuujmy.
Zauwamy w tym 23 wersecie, e tu nie chodzi o modlitw, ani o prob do Boga, aby ta gra rzucia si w
morze. Nie! Prosto: wznie si i rzu si w morze. Tak samo jak Pan Jezus powiedzia do drzewa figowego. To
znaczy prosto i wprost: niech z ciebie nikt ju owocu na wieki nie jada! O co chodzi w tym?
Popatrzmy na wersety (Jan. 14:13-15) I o cokolwiek prosi (da) bdziecie w imieniu moim, to uczyni,
aby Ojciec by uwielbiony w Synu. Jeli o co prosi (da) bdziecie w imieniu moim, speni to. Jeli
mnie miujecie, przykaza moich przestrzega bdziecie.
To sowo prosi w jzyku greckim ma przede wszystkim swoje znaczenie jako da, domaga si, w
przeciwiestwie do wyrazw greckich, ktre cz si jedynie z pojciem prosi, na przykad:

,
, .
.
A zatem w powyszych wersetach Pan Jezus mwi, e cokolwiek zadamy w Jego imieniu, to On uczyni oraz,
e jeli bdziemy to da w Jego imieniu, to On to speni.
Sowo da oznacza kategorycznie domaga si czego lub wypowiada co, co chcemy aby si stao.
Zauwaamy rwnoczenie, e te sowa wypowiadane do gry s po prostu wypowiadanym daniem. To samo
dotyczy sw Pana Jezusa do tego drzewa figowego. To jest wypowiadane danie!
Potwierdza to rwnie werset 24, gdzie to sowo prosi jest takie samo jak w cytowanych wersetach
Jan.14:13-15.
A zatem, jeeli mamy wiar od Boga, t o ktrej mwi werset 22, to moemy zada, czy inaczej rzec do tej
gry, aby uczynia to, czy tamto. Pod warunkiem oczywicie, e ta wiara bdzie charakteryzowaa si w
naszych sercach pewnoci, e to co wanie damy czy wypowiadamy, zaczyna si dzia.
A zatem kluczem do powodzenia w tym jest, aby mie tak wiar od Boga. Tak wiar, powtrzmy to jeszcze
raz, ktra jest pewnoci, e to co wypowiadamy, wanie si dzieje.

5
I teraz to co w tym najwaniejsze. Mianowicie zacytowane wersety z Ewangelii Jana i omawiane
wersety z Ewangelii Marka, bardzo cile si uzupeniaj. Ot my moemy mwi skutecznie do tej gry, jeeli
to bdzie w imieniu Jezusa Chrystusa. Co to oznacza?
A no to, e wiemy ju jak Bg nami chce kierowa. On kieruje nami przez wiar. Bo wszystko co nie wypywa z
wiary jest grzechem. (Rzym. 14:23) Lecz ten, kto ma wtpliwoci, gdy je, jest potpiony, bo nie postpuje
zgodnie z wiar; wszystko za, co nie wypywa z wiary, jest grzechem.
A zatem czynienie czegokolwiek w imieniu Jezusa Chrystusa oznacza czynienie tego wedug wiary, tej
pochodzcej od Jezusa Chrystusa. To jest ta wiara od Boga. Bo jest powiedziane w Pimie, e wszystko mamy
czyni w Imieniu Jezusa Chrystusa. (Kol. 3:17) I wszystko, cokolwiek czynicie w sowie lub w uczynku,
wszystko czycie w imieniu Pana Jezusa, dzikujc przez niego Bogu Ojcu.
A poniewa wszystko mamy czyni rwnie zgodnie z wiar, bo co nie wypywa z wiary jest grzechem, zatem,
jak ju powiedzielimy, da co w imieniu Jezusa Chrystusa oznacza da tego czego na podstawie wiary
od Niego takiej, e kiedy to danie wypowiadamy, to mamy pewno, e ta sprawa zaczyna si dzia. A zatem
ta wiara nie jest z nas, ale ona nam jest dana, to znaczy tym, ktrzy narodzili si na nowo, aby nami kierowa i
strzec nas, oraz abymy wszystko co czynimy, czynili w Jego imieniu. Dlatego, nim Pan Jezus wypowiada 23
werset, mwi w 22 miejcie wiar Boga.
To jest podstawa dalszego dziaania. O tej wierze od Boga i dziaaniu na jej podstawie ju wspominalimy,
rwnie w poprzednich komentarzach. To nie jest dla nas nic nowego. Nie wiem, czy do tej pory jest to na tyle
jasne, abymy mogli przej dalej.
Powtrzmy moe jeszcze. Potrzebujemy wiary od Boga, aby czego zada. Ta wiara musi si
charakteryzowa tym, e jeeli co wypowiadamy, to mamy pewno, e zaczyna si to dzia, cho efekty
widoczne bd pniej. Ta wiara jest rwnoczenie wywodzc si z Jego imienia, czyli z jego charakteru,
mocy i woli. A On przez t wiar potwierdza nam, e jeeli zadamy czego, co jest w Jego imieniu, co jest
przewidziane dla nas i teraz, to On speni to. I koo si zamyka, bo jak moemy pozna czy co jest w Jego
Imieniu, aby tego zada? Ot, przez jego wiar. Ale idmy dalej do tego najwaniejszego.
Jeeli chcemy mie tak wiar, e kiedy wypowiemy sowa, to wiemy, e zaczyna si to dzia, zwrmy na to
uwag, to rwnie musimy y wedug tej wiary, jeeli chodzi o wymagania Boe.
Pismo mwi, e otrzymalimy pewn miar wiary. (Rzym. 12:3) Powiadam bowiem kademu spord was,
moc danej mi aski, by nie rozumia o sobie wicej, ni naley rozumie, lecz by rozumia z umiarem
stosownie do wiary, jakiej Bg kademu udzieli. Ale ta wiara nie jest wielkoci sta. Ona moe wzrasta
lub male.
Ja nie mwi teraz o tej nadzwyczajnej wierze, ktra rwnie pochodzi od Jezusa Chrystusa, ale ktra wedug
planu suwerennego Boga jest nam dana przez sowo rema, abymy mogli zmieni rzeczywisto, ktr w aden
sposb nie potrafilibymy zmieni przy pomocy naszej wiary, tej miary wiary, o ktrej teraz mwimy. Mam tu na
myli ten dar wiary przychodzcy ze sowem rema. Poniewa t wiar nasz, ktr mamy i o ktrej mwimy, nie
signlibymy tak wysoko. Potrzebujemy w takim wypadku tej wyjtkowej, jednorazowej do danej sytuacji wiary
od Boga przez wypowiedziane Jego sowo. Ale tak jak powiedziaem nie o niej teraz mwimy, ale o tej naszej
zdolnoci wierzenia, tej ktr otrzymalimy rwnie od Boga, aby mg nami kierowa i strzec nas ku zbawieniu.
T wiar bowiem moemy uywa wedug swojej woli, zgodnie z jej wielkoci. Tamta przychodzi wedug woli
Boga i nie oglda si na wielko naszej wiary.
Ta wiara, o ktrej mwimy jest t zdolnoci do przyjmowania prowadzenia przez Ducha witego. (Rzym.
8:14) Bo ci, ktrych Duch Boy prowadzi, s dziemi Boymi. To jest ta wiara, o ktrej Pismo mwi e
przysza, e zostaa objawiona. To jest ta wiara, ktr Piotr nazywa sobie wartociow
Wielko czy inaczej moc tej wiary okrela i limituje zakres wypowiadanych sw, w ktre jestemy w stanie
uwierzy, e si dziej, kiedy je wypowiadamy. Na przykad wielko tej wiary okreli to, e na przykad nie
wypowiem sw do gry, aby si przeniosa na inne miejsce, bo nie mam po prostu tej pewnoci, e kiedy to
wypowiem, to si to bdzie dzia.
Jeeli chodzi o mnie, to abym mg przemwi skutecznie do gry, to musiabym otrzyma t nadzwyczajn
wiar od Pana Jezusa, ktra zrodzia by si w sercu moim, na skutek Jego sowa rema w tym temacie, wedug
Jego suwerennej woli. Byoby to po prostu objawienie, e taka jest Jego wola i e wanie w zwizku z tym,
mam do tej gry przemwi. Miabym wtedy pewno, e jest to wanie w Jego imieniu, na ten moment i do
wykonania przeze mnie. Ale poniewa takiej wiary nie otrzymaem, a moja miara wiary w dniu dzisiejszym nie
siga tak wysoko, wic nie przemwi do tej gry, bo w aden sposb nie potrafi mie tej pewnoci, e to co
do niej bym mwi, to bdzie si dziao. Myl, e rozumiemy o co chodzi.
Ale ta miara wiary moe by wystarczajca na przykad, do zadania sobie, aby przestaa nas bolec gowa. Bo
wiemy na podstawie tej naszej wiary, e kiedy to wypowiemy, to bdziemy mieli pewno, e si to dzieje.
Ale tak jak powiedziaem, ta miara wiary nie jest wielkoci sta. A zatem oznacza to, e moemy sami w jaki
sposb na jej wielko wpywa. I ten sposb wpywania na jej wielko jest dla mnie objawieniem.
Ale dodajmy jeszcze, e w Pimie mamy pokazane dwa bieguny wielkoci tej wiary. Jeden jest nazwany penia
wiary, kiedy moemy rzec tej grze i wiedzie, e to si dzieje, a drugi biegun to kompletny zanik mocy tej
wiary, ktry to stan nazwany zosta wiara martwa. A Pismo oglnie nawouje nas, aby nasza wiara wzrastaa. (2
Tes. 1:3) Powinnimy zawsze dzikowa Bogu za was, bracia. Jest to rzecz suszna. Wiara wasza
bowiem bardzo wzrasta a wzajemna mio wasza pomnaa si w was wszystkich
Ot, kto moe powiedzie, penia wiary, ktra charakteryzuje si tym, e na przykad powiemy do gry, aby
zmienia swe miejsce, nie jest osigalna dla tej naszej miary wiary, ktr otrzymalimy na pocztku, ale

6
potrzebowalibymy do tego tej nadzwyczajnej wiary z biecego objawienia sowa rema. To prawda! Ale
nachodzi mnie nieodparta myl, e Bg chce, aby nasza wiara stale wzrastaa i osigaa coraz to wiksze
moliwoci. Abymy w zasadzie w naszym yciu nie byo potrzeby oczekiwa tej nadzwyczajnej wiary Jezusa,
ale abymy wszystkie nasze sytuacje rozwizywali korzystajc z tej wzrastajcej miary naszej wiary. Aby ta
wiara bya dojrzaa.
Czy wtenczas uniezaleniamy si od Boga? Absolutnie nie! Bo jeeli nie bdziemy absolutnie posuszni jego
kierownictwu, to nigdy tak silnej wiary, tej zdolnoci wierzenia, nie osigniemy. Wielko tej wiary jest zmienna i
zaley wanie od wielkoci naszej spoecznoci z Chrystusem. A spoeczno z Nim jest tym wiksza im
bardziej jestemy Mu posuszni. Wiemy przecie, e zdolno wierzenia jest przecie owocem Ducha witego
w nas. (Gal. 5:22) Owocem za Ducha s: mio, rado, pokj, cierpliwo, uprzejmo, dobro, wiara,
Wiemy bowiem, e jeeli jestemy posuszni Duchowi, to wtedy jestemy peni Ducha i wielko Jego owocw
wzrasta.
To wszystko ze sob wspaniale si zazbia i uzupenia.
Czy Pismo nie mwi, e powinnimy czci Boga w Duchu (to znaczy by mu posusznymi, kiedy on nami
kieruje, a tym sposobem kierownictwa jest wiara) i w Prawdzie (nie w doktrynach kocielnych)? (Jan. 4:24) Bg
jest duchem, a ci, ktrzy mu cze oddaj, winni mu j oddawa w duchu i w prawdzie.
Czy Pismo nie mwi, e On wysuchuje tych, ktrzy czcz go w ten sposb, e wypeniaj jego wol? (Jan.
9:31) Wiemy, e Bg grzesznikw nie wysuchuje, ale tego, kto czci Boga penic Jego wol,
wysuchuje.
A zatem my mamy wpyw na wielko naszej miary wiary, ktra dostalimy na pocztku. W jaki sposb? Ot,
jedynym sposobem na jej wzrost jest posuszestwo jej. Ta miara wiary, ktr posiadasz ronie lub maleje
wedug tego, jak jeste jej posuszny. Jeeli jeste posuszny w najdrobniejszych szczegach tej wierze, przez
ktr Jezus ci prowadzi w swoich przykazaniach i wymaganiach, to rwnie skorzystasz z tej wiary w
przywilejach wynikajcych z obietnic Boych. To jest nierozerwalne, to jest w jednym worku.
Jeeli On mwi na przykad, aby podzieli si z biednym swoimi rodkami materialnymi i ty przez wiar wiesz,
e powiniene to uczyni, a nie czynisz tego, to nie czynisz rzeczy w Jego imieniu i ty jeeli czego bdziesz
chcia zada, to nie bdziesz mia takiej wiary, aby uwierzy, e co mwisz to staje si. To jest po prostu
nierozerwalne.
Jeeli na przykad czytasz i dowiadujesz si, e jest jedna osoba Boga, a mnie trzy, e chrzest wodny jest w
oczywisty sposb z wyznaniem Imienia Jezusa Chrystusa, a ty to odrzucasz i nawet nie sprawdzasz tego, bo
waniejsza jest dla ciebie doktryna kocielna ni to, co w Jego Imieniu, to nie czynisz tego co w Jego imieniu si
znajduje. A jeeli twoje ycie mija si z jego imieniem, to nie ma moliwoci, aby mia wiar z jego imienia w
sprawach, ktre potrzebujesz.
Oczywicie tu chodzi o posuszestwo tej wierze nie tylko w sprawach zasadniczych, wanych, ale w kadej,
nawet bardzo drobnej. Na przykad wypie ju dwie kawy i masz ochot na trzeci, ale jeeli wiesz przez t
wiar od Niego, e nie powinien tego czyni dla swojego zdrowia, to po prostu tego nie rb, bo w przeciwnym
wypadku popeniasz grzech i twoja miara wiary sabnie.
Tak jak powiedziaem, to jest cao nierozerwalna, bo jeli jeste posuszny i chcesz sucha tego, co Bg do
ciebie mwi i wykonywa to na podstawie wiary, ktr ci da, czyli Jego imienia, to wtenczas bdziesz korzysta
z tej wiary w twoich potrzebach. Ale jeli nie bdziesz posuszny tej wierze, to wtenczas i nie skorzystasz z niej
w swoich potrzebach.
To jest bardzo wane, abymy to wiedzieli. Albo wypeniasz prowadzenie Boe i jeste w tym posuszny tej
wierze, i przez to j wzmacniasz, albo yjesz po swojemu i nie korzystasz z prowadzenia Boego czyli wiary, i
przez to j osabiasz. Ale tak jak powiedziaem, z tej wiary Jego wtedy rwnie nie skorzystasz, aby zmieni
swoj jak z sytuacj. Bo kiedy wypowiesz sowa, one nie zostan powizane z wiar, czyli pewnoci, e co
mwisz to si staje, bo ta wiara bdzie za saba, aby w to co mwisz uwierzy.
Wiara karmi si czynami posuszestwa wypywajcymi z niej. Jeeli nie bdziemy jej posuszni w kadym
momencie naszego ycia, to ona bdzie sabn, a bdzie zupenie bez siy, martwa. Czy pismo nie mwi, e
wiara bez uczynkw jest martwa? (Jak. 2:17) Tak i wiara, jeeli nie ma uczynkw, martwa jest sama w
sobie.
Bo sia wiary naszej wynika z miary jej posuszestwa. Jej pokarmem jest nasze posuszestwo, a jej trucizn
jest nasze jej nieposuszestwo. To jest dokadnie tak jak z naszym ciaem. Kiedy je wiczymy i trenujemy,
stopniowo staje si coraz mocniejsze, a wic moemy zwikszy nasze obcienie treningowe, a wtedy nasze
ciao staje si jeszcze mocniejsze itd. Ale kiedy przestajemy je wiczy, to ono jest coraz sabsze, i nie mamy
ochoty wykonywa adnych wicze, bo przychodzi nam to coraz trudniej, A w kocu dochodzi do sytuacji, e
znajdziemy si na wzku inwalidzkim, chocia nie mielimy adnego wypadku.
Czy nie widzielimy takiego obrazu kosmonautw, ktrzy po duszym pobycie w kosmosie i powrocie na ziemi
nie byli w stanie sami chodzi, i trzeba ich byo jaki czas wozi na wzkach, aby nie poamali sobie koci
chodzc po ziemi? A przecie kiedy udawali si na wypraw byli najzdrowszymi ludmi na wiecie. Ale oni nie
mieli moliwoci uywa w kosmosie swoich mini tak, jak wikszo z nas nie chce uywa tego prowadzenia
przez wiar otrzyman od Jezusa Chrystusa.
Z tego powodu wanie Jakub mwi (Jak. 2:18) Lecz powie kto: Ty masz wiar, a ja mam uczynki; poka
mi wiar swoj bez uczynkw, a ja ci poka wiar z uczynkw moich.
Innymi sowy Jakub chce tutaj porwna wiar, ktra nie jest karmiona przez uczynki wynikajce z
posuszestwa jej, z wiar, ktra jest wanie karmiona posuszestwem poprzez uczynki z niej wynikajce.

7
A zatem podsumujmy, jeeli chcemy mie taka wiar, e kiedy co wypowiemy do danej sytuacji, to mamy
pewno, e dzieje si wanie tak, jak wypowiadamy, aby si spenio, to bezwzgldnie musimy by w kadym
momencie podlegli i posuszni tej wierze. Bo to jest ta sama nasza wiara pochodzca od Jezusa Chrystusa.
Jeeli odsuniemy jej kierownictwo w naszych obowizkach wobec Boga i naszego ycia na tym wiecie, to
rwnie nie otrzymamy do niej prawa, po prostu nie skorzystamy z niej, kiedy bdziemy chcieli skorzysta w
naszych chrzecijaskich przywilejach i obietnicach.
Warunkiem oczywicie jest, abymy mieli te przykazania, to znaczy abymy byli nowonarodzeni. Bo tylko
wtedy, kiedy jestemy nowonarodzeni mamy prawa Boga w naszym duchu, a majc je moemy przez wiar je
przestrzega. Jeeli nie mamy tych przykaza, to chobymy chcieli nie moemy ich przestrzega bo nie wiemy
czego mamy przestrzega. (Jan. 14:21) Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miuje..
Oczywicie to jest sowo przede wszystkim do nas, do ludzi narodzonych z Ducha. Ale ono moe by rwnie
skuteczne dla ludzi tego wiata. Syszelimy zapewne o efektach leczenia placebo. S ludzie, ktrzy uwierzyli,
e ta obojtna leczniczo substancja, jest lekarstwem dla nich. I niektrzy w to wierz i nawet o tym mwi i
doznaj uzdrowienia. Bo nasze ciao jest widocznie tak skonstruowane, e podlega wpywowi naszych sw
wypowiedzianych na podstawie naszej wiary. Skd si ta wiara u nich wzia? Ot na pewno jest ta wiara w
placebo darem od Boga. Przecie soce wieci nad zymi i dobrymi. I ratunek Boy na tej ziemi dotyka zych i
dobrych. Oni s tego niewiadomi, e to maj od Boga. Ale my moemy wiadomie wpywa na t nasz miar
wiary, ktra otrzymalimy, kiedy Jezus zamieszka w nas, poprzez posuszestwo jej.
A wic jeszcze raz. Jeeli chcemy mie t wiar od Boga, e jeeli co powiemy to mamy pewno, e si
dzieje, to musimy na co dzie by posuszni tej wierze, bo ona kieruje nami, abymy wypenili wszystkie
przykazania, ktre wszczepione zostay w naszego ducha. Jeeli w posuszestwie korzystamy z niej, aby
wypeni polecenia Boe, to te skorzystamy z niej, kiedy bdzie taka potrzeba, aby zmieni swoj za sytuacj.
Ona musi rosn, a wic odywiajmy j posuszestwem jej, aby bya coraz silniejsza i aby nasz zakres tego, w
co moemy uwierzy, by coraz wikszy.
Ta wiara musi by cay czas uywana i akceptowana w posuszestwie. Jeeli wiesz wanie przez t wiar, na
przykad, e masz codziennie mie czas na modlitw i sowo, to czy to, aby kiedy przyjdzie taka konieczno,
moge powiedzie do choroby: id precz ode mnie i aby mia wtedy pewno, e dzieje si to co mwisz. To
jest ta moc wiary. Moc wiary, ktra pochodzi z karmienia jej posuszestwem.
Oczywicie jeszcze raz najwaniejsze. Wszystko to odnosi si do czowieka narodzonego z Ducha. Jeeli nie
narodzie si jeszcze na nowo, to wszystko co napisane powyej nie bdzie miau u ciebie zastosowania
chyba, e Bg postanowi inaczej. Dlatego do wszelkich stara, aby Jezus Chrystus ochrzci ci w Duchu
witym.
Popatrzmy na to jeszcze z innej strony. Ta wiara wzrasta i jest czynna w mioci. A Pan Jezus mwi, e
wtenczas go miujemy, kiedy przestrzegamy jego sowa jego przykaza.14.21. I tu wanie to mamy. Kiedy
przestrzegamy jego przykaza miujemy Go. Ta mio powoduje wzrost naszej miary wiary, bo ona jest
czynna przecie w mioci. A jeeli wiara wzrasta to poszerza si jej moc i zasig. To w co poprzednio nie
uwierzylibymy, e si staje kiedy mwimy, to teraz ju nie zawahamy si w tym.
A wic posuszestwo tej wierze, kiedy Bg do nas mwi sprawia, e moemy skorzysta te z tej wiary, kiedy
my chcemy do Niego mwi. Dlatego jest ten 24 werset, ktry mwi, e nasza modlitwa bdzie wysuchana w
danej sprawie, jeeli bdziemy mieli tak wiar, e kiedy si w tej sprawie modlimy, to bdziemy wiedzieli, e
otrzymalimy ju, czyli e ta proba zostaa wysuchana, chocia wypenienie oczywicie nastpi pniej. Tak
wiar powinnimy mie w kadej modlitwie. Ale eby ta wiara coraz bardziej si wzmacniaa i poszerzaa, to
musi bezwzgldnie by karmiona posuszestwem jej, kiedy Bg j wykorzystuje, aby nami kierowa.
To jest powd, aby do modlitwy za innymi wyznacza starszych zboru, bo Pismo zakada, e starsi zboru to
tacy, ktrzy maj przez posuszestwo ju tak wiar, e jeeli co mwi, to maj pewno, e si tak dzieje.
Jest te inna wiara, ten dar wiary. Wiara do ktrej ta nasza wiara nie siga. Obejmuje ona te sytuacje, z ktrymi
nasza wiara ju nie moe si upora. Wtedy, wedug aski Jego, On do nas mwi to sowo w znaczeniu rema i
ono przychodzi jako objawienie do naszego serca i pewno, e tak jest, jak On przekaza nam w swoim
wypowiedzianym do nas sowie. I tak si te dzieje. To jest na podstawie tej Jego wiary danej nam na konkretn
sytuacje, aby j zmieni. Z nasz wiara nigdy bymy tej sytuacji nie byli w stanie zmieni. Nie o takiej wierze
jednak w tej chwili mwimy.
My mwimy o tej naszej wierze, danej nam przez Chrystusa w nas, wedug ktrej mamy postpowa, aby ona
wzrastaa i abymy mogli z niej korzysta w obie strony i rwnie w czasie dla nas zym.
I na zakoczenie pamitajmy, e jeeli co zadalimy wedug tej wiary od Boga, to wiemy rwnie, e to co
zadalimy zaczo si dzia, wic trzymajmy si mocno tego co wyznalimy, a okae si.
Na ten aspekt wiary chciaem zwrci uwag komentujc ten 23 werset. Wiem, e absolutnie nie wyczerpaem
tego tematu. Bdziemy go uzupenia. Ale wiemy ju, e powinnimy stara si o to, aby ta nasza wiara, ktra
otrzymalimy od Jezusa Chrystusa w nas, stale wzrastaa, aby z jednej strony bdc jej posusznymi moglimy
by zachowani w zbawieniu, a z drugiej strony, przez wanie to posuszestwo, moglimy z niej korzysta w
uczynieniu dla siebie realnymi obietnic Boga.
Podsumujmy jeszcze ten temat dwoma wersetami wczeniej ju przytaczanymi. (Jan. 14:21) Kto ma
przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miuje; a kto mnie miuje, tego te bdzie miowa Ojciec i
Ja miowa go bd, i objawi mu samego siebie. (Filip. 3:10) eby pozna go i dozna mocy
zmartwychwstania jego, i uczestniczy w cierpieniach jego, stajc si podobnym do niego w jego
mierci.

8
Te wersety mwi nam, e chodzi o tych narodzonych z Ducha, bo oni maj te przykazania wpisane w swoje
serca. Oni te mog je przestrzega, bo maj t zdolno wierzenia jako owoc Ducha witego
przebywajcego w nich. Ta wiara jest ze syszenia tego wpisanego sowa Chrystusa w nas. Ale to sowo w
naszym duchu nie jest ju rozbrzmiewajcym gosem, tak jak wtedy, kiedy syszelimy go jako Ewangeli
zbawienia, ale jest nowym Boym charakterem naszego ducha. I ten Boy charakter naszego ducha przemawia
do nas swoj moc przez wiar. Do nas, to znaczy do naszej duszy. I my teraz, kiedy dajemy posuch tej
wierze, zbawiamy nasz dusz (Jak. 1:21) Przeto odrzucie wszelki brud i nadmiar zoci i przyjmijcie z
agodnoci wszczepione w was Sowo, ktre moe zbawi dusze wasze. I jeeli jestemy posuszni tej
wierze, to osigamy cel naszej wiary, to jest zachowanie prawa na wieki do naszej duszy. (1 Piotr. 1:9)
Osigajc cel wiary, zbawienie dusz.
Ale nie tylko to. Z wersetu Jan 14:21 dowiadujemy si bowiem, e posuszestwo tej wierze sprawi, e Jezus
Chrystus objawi nam samego siebie. A jeeli Go poznajemy, to te, jak nam mwi Filip.3,10 dotykamy si mocy,
ktra bya obecna przy Jego zmartwychwstaniu.
W tym wersecie nie chodzi o moc naszego zmartwychwstania w dniu ostatnim, bo o tym mwi werset 11. Ten
werset 10 mwi o mocy, ktra podwigna z martwych Jezusa Chrystusa. A jeeli tak, to mamy po prostu do
czynienia z niewyobraaln moc twrcz Boga, bo zauwamy, e zmartwychwstanie Chrystusa nie byo takie
jak na przykad wskrzeszenie azarza. Zauwamy, e azarz zosta wskrzeszony do ciaa, ktre byo z prochu
ziemi, tak jak pierwszy czowiek Adam, ale Chrystus zosta wskrzeszony nie do ziemskiego ciaa, ale otrzyma
ciao z nieba. Takiej mocy twrczej do tamtego momentu nie byo, bo nawet Adam, kiedy jeszcze nie zgrzeszy,
mia ciao nie z nieba, ale z prochu ziemi (1 Kor. 15:47) Pierwszy czowiek jest z prochu ziemi, ziemski;
drugi czowiek jest z nieba.
A zatem widzimy, e posuszestwo tej wierze powoduje jej wzrost do tego stopnia, e mamy moliwo coraz
wikszego poznania Jezusa Chrystusa, a tym samym uczestnictwa coraz bardziej w doznawaniu tej potnej
mocy twrczej, ktra bya obecna przy zmartwychwstaniu Chrystusa.
A jeeli tak si dzieje w naszym yciu, to dziki udziaowi w sposb proporcjonalny do udziau w tej mocy Jego
zmartwychwstania, ta nasza wiara bdzie coraz wiksza, a wypowiedziane nasze sowa na jej podstawie, bd
miay coraz wikszy zasig wypenienia si. Oby Pan Nam to wyranie objawi.
Zapamitajmy! Poznanie jest kluczem do mocy Boga i urzeczywistnienia obietnic Jego dla nas. A kluczem do
poznania jest posuszestwo tej naszej wierze, tej wierze, ktra pochodzi z obecnoci Jezusa Chrystusa w nas.
Ta wiara, przez posuszestwo jej, ma sta si mocn, aby nie tylko przeciwstawi si diabu, ale rwnie aby
przez ni sign Jego mocy i obietnic.
Wemy jeszcze werset (1 Piotr. 2:24) On grzechy nasze sam na ciele swoim ponis na drzewo, abymy,
obumarszy grzechom, dla sprawiedliwoci yli; jego sice uleczyy was.
Zauwamy, jeeli yjemy dla sprawiedliwoci, czyli wedug tej wiary Chrystusa w nas, to Jego sice nas
uleczyy. Bdziemy w to wierzy w takim zakresie, jak wierzymy i potwierdzamy to posuszestwem
Chrystusowi. A przecie jest to sytuacja, jak otwarte drzwi zamykane spryn. One s otwarte, bo
przytrzymuje ich zaczep. Ale spryna cignie ich w kierunku zamknicia. Tak samo jest z naszym
uzdrowieniem na podstawie tej naszej wiary. Uzdrowienie si dokonao. Ta moc Jezusa, wynikajca z Jego
dziea na krzyu, cignie nasze chore ciao w kierunku uzdrowienia, ale jest ten zaczep, ktry trzeba zwolni,
aby te drzwi si zamkny, czyli aby to uzdrowienie mogo zaistnie. Ale aby zwolni ten zaczep, potrzebne jest
wanie wypowiedzenie sw, ktre maj pokrycie w wielkoci naszej wiary. Czym bardziej yjemy
sprawiedliwie (posuszestwo), tym ta wiara jest w stanie zwolni wikszy zaczep, to znaczy uruchomi Bo
moc uzdrowienia w coraz to trudniejszych dla wiary sytuacjach.
A wszystko to dziaa, bo gbia zawsze przyzywa gbi, jeeli tylko uruchomimy ten proces wyznaniem na
podstawie wiary. (Ps 42:8) Gbia przyzywa gbi hukiem Twych potokw. Wszystkie twe nurty i fale
nade mn si przewalaj.
Jak ja te sowa psalmu rozumiem? Ot, krtko mwic, jeeli Jezus Chrystus dokona naszego uzdrowienia,
zapaci cen za kad chorob na wiecie, jeeli to po prostu wykonao si, to musi istnie przyciganie
wszystkich chorych do tego, aby zosta uzdrowionymi, tak jak ta spryna w drzwiach dy, aby przycign te
drzwi do pozycji zamknitej. Jeeli Pismo mwi, e Jego sicami jestemy uleczeni, to musza istnie ci chorzy,
ktrzy s przycigani do tego uleczenia. Nie umiem tego jako inaczej uj. Mog jedynie jeszcze powiedzie,
e jeeli istnieje ta gbia uzdrowienia, to ona powstaa z tego powodu, aby przycign do siebie t gbi
chorb. Jeeli ta gbia woa: sicami Jego zostalimy uzdrowieni, to musi by jaka gbia, ktra odpowiada na
to woanie, a to jest gbia ludzi chorych pociganych do tego uzdrowienia. Poniewa wic zaistniay na wiecie
choroby, wic Boym ratunkiem byo powstanie tej gbiny uzdrowienia.
I jeszcze jedno powtrzmy w tym temacie. Kiedy ju to uczynimy, to trzymajmy si mocno tego wyznania, bo
jest wielu, ktrzy dobrze rozpoczynaj, ale kiedy okolicznoci nie zmieniaj si natychmiast, to wtedy zbija ich z
tropu i znowu fizyczna rzeczywisto zaczyna ich przytacza, i w ich sowach coraz czciej pojawia si
niewiara, ktra te wykonuje swoj prac. Nie bdmy z tych, ktrzy si cofaj. (Hebr. 10:39) Lecz my nie
jestemy z tych, ktrzy si cofaj i gin, lecz z tych, ktrzy wierz i zachowuj dusz.
Musimy bowiem zdawa sobie spraw, e obecnie Pan Jezus Chrystus siedzi na tronie, a to nam obrazuje, e
pewne Jego aspekty dziaania zostay jakby zawieszone. Ale tak naprawd, to nie zostay one zaniechane, ale
po prostu przekazane Kocioowi-Oblubienicy, to jest tym, ktrzy postpuj wedug wiary, tej z obecnoci
Chrystusa w nich. (Efez. 2:6) I wraz z nim wzbudzi (nas), i wraz z nim posadzi w okrgach niebieskich w
Chrystusie Jezusie.

9
Widzimy wic, e zostaa nam przeznaczona ta wiara wynikajca z mocy Boga w nas, ktra polega na
pewnoci, e jeeli co wypowiemy, to si dzieje, ale tylko wtedy, kiedy rwnoczenie korzystamy z jej mocy, to
znaczy z mocy tej wiary, aby wedug niej postpowa. (Efez. 1:19) I jak nadzwyczajna jest wielko mocy
jego wobec nas, ktrzy wierzymy dziki dziaaniu przemonej siy jego.
Jeeli bdziemy wierzy Bogu na tyle, aby Mu by dokadnie posusznym (w czynach), to bdziemy te
wierzy, e dzieje si to co wypowiadamy. Zakres wiary, ktrej jestemy posuszni (w czynach), bdzie
te zakresem wiary w to, e to co mwimy dzieje si! Wierz Mu w posuszestwie, to bdziesz Mu
wierzy rwnie w obietnicach! To jest Jego sprawiedliwo!
Na tym zakoczmy komentarz do tego wersetu, chocia wiem, e mona by powici ca ksik na sprawy
zwizane z tym tematem. Przeczytajmy moe tylko jeszcze jako uzupenienie, na zakoczenie, trzy pierwsze
rozdziay Listu do Efezjan.