H͙i thoɞi trong ngày

Bài 1. H͙i thoɞi cơ bɠn

Tɢt cɠ các bài

Nghe

In

ã. / .
[Ne / ye]
Vâng
„ .
[Anio.]
Không
ἕᘝᩡ᾽ .

[Yeoboseyo.]
Alô. (Khi nghe điʄn thoɞi)
ṱ੾⺁ᩡ᾽ .
[Annyeong-haseyo.]
Xin chào.
ṱ੾ケ ‫׭‬ᩡ᾽ .
[Annyong-hi gyeseyo.]
Tɞm biʄt ( khi bɞn là ngư͝i đi và chào ngư͝i ͟ lɞi ).
ṱ੾ケ Mᩡ᾽ .

[Annyeong-hi gaseyo.]
Tɞm biʄt. ( khi bɞn là ngư͝i ͟ lɞi và chào ngư͝i đi ) 
ᩡ᾽ .
[Eoseo oseyo.]
Xin m͝i vào.

d

©  . / Թ᧕⺒ .
[Gomapseumnida. / Gamsahamnida.]
Cám ơn.
½ ᾽ .
[Cheonmaneyo.]
Không có gì.
0ṱ⺒ . / ⺒ .
[Mianhamnida. / Joesong-hamnida.]
Xin l͗i.
º  . / º „᾽ .
[Gwaenchansseumnida.]
Không sao.
⺒ .
[Sillyehamnida.]
Xin l͗i.(khi mu͑n phiɾn ai)

ÿ

H͙i thoɞi trong ngày

Bài 2. Nhɪp cɠnh

Nhân viên hɠi quan :

ἕ‫ ڵ‬ᘝἕ ∥ᩡ᾽ .
[Yeokkwoneul boyeo juseyo.]
Xin anh cho xem h͙ chiɼu.

Bill :

ἕ‫— ݙ‬

Nhân viên hɠi quan :

‰ Î  ?
[Han-gugeneun museun illo osyeosseumnikka?]
Anh đɼn Hàn Qu͑c v͛i mͥc đích gì ?

Bill :

Ë 

.
[Yeogi isseumnida.]
Đây ɞ.

⺁ᄕ d᾽ .
[Gwan-gwang-hareo wasseoyo.]
Tôi đi du lʈch. 
d᾽ .
[Il ttaemune wasseoyo.]
Tôi đi công tác. 

>

Nhân viên hɠi quan :

l Î ?
[Jigeobi mueosimnikka?]
Nghɾ nghiʄp cͧa anh là gì?

Tɢt cɠ các bài

Nghe

In

Bill :

᧕Ό .
[Hoesawonimnida.]
Tôi là nhân viên công ty.

Nhân viên hɠi quan :

‰

Bill :

〠—  .
[Ne, geureosseumnida.]
Vâng, đúng vɪy. 

  ?
[Han-guge cheo-eum osseyosseumnikka?]
Anh đɼn Hàn Qu͑c lɤn đɤu ɞ ?

„ € Ü  . ( Ü 
[Anio, dubeonjjaemnida.]
Không, đây là lɤn thͩ hai.

Nhân viên hɠi quan :

‰

Bill : 

∥ —  .
[ Iljjuil isseulkkeomnida.]
Tôi sɺ ͟ m͙t tuɤn. 

.) 

O ‫׭‬ÿ  ?
[Han-guge eonjekkaji gyesilkkeomnikka?]
Anh sɺ ͟ Hàn Qu͑c đɼn bao gi͝ ? 

[ipkkuk] nhɪp cɠnh
ἕ‫[ ڵ‬yeokkwon] h͙ chiɼu
ἕ‫[ ݙ‬yeogi] đây
— [itta] có 
[oda] đɼn
‰
[han-guk] Hàn qu͑c 
[il] công viʄc
Ë
[gwan-gwang] du lʈch
l
[jigeop] nghɾ nghiʄp
Î [mu-eot] cái gì, gì
᧕Ό [hoesawon] nhân viên công ty 
[cheo-eum] đɤu tiên, lɤn đɤu
ã [ne] vâng
„ [anio] không
Ü
O 

[dubeonjjae] lɤn thͩ hai
[eonje] khi nào, bao gi͝ 

∥ [iljjuil] m͙t tuɤn
‫׭‬ᰅ [gyesida] ͟

c
H͙i thoɞi trong ngày

Bài 3. Hɠi quan

Nhân viên hɠi quan : 

© — 

?
[Sin-gohal mulgeoni isseumnikka?]
Anh có hàng hóa gì cɤn khai báo không ?

Bill :

c .
[Eopsseumnida.]
Tôi không có 
.
[Ne, isseumnida.]
Có, tôi có.

㠀 —

Nhân viên hɠi quan : 

Î ?
[Igeoseun mu-eosimnikka?]
Đây là cái gì ?

Bill :

¨

Nhân viên hɠi quan :

2 . ṱ੾ケ Mᰅ .
[Dwaesseumnida. Annyeong-hi gasipsio.]
Đưͣc r͓i. Xin chào anh.

Bill :

Թ᧕⺒ .
[Gamsahamnida.] 

í  .
[Chingu-ege jul seonmurimnida.]
Đây là quà tɴng cho bɞn tôi.

Tɢt cɠ các bài

Nghe

In

Cám ơn.
Bill :

Ëᩡእ ¼ ⺒ ?
[Gwansereul neya hamnikka?]
Tôi có phɠi n͙p thuɼ không ?

Nhân viên hɠi quan :

〠¼

⺒ .
[Ne, neya hamnida.]
Có, anh có phɠi n͙p.
„ € ṱ ¼  .
[Anio, an nesyeodo doemnida.]
Không, anh không cɤn n͙p. 

© (⺁ ) [sin-go(hada)] khai báo 
[mulgeon] hàng hoá

[eoptta] không có
(/ € — ) [igeot (jeogeot, geugeot)] cái này (cái kia, c ái đó)
[chin-gu] bɞn
[juda] cho 
[seonmul] quà tɴng
Ëᩡ [gwanse] thuɼ
Ëᩡእ ¼ . [gwansereul neda] n͙p thuɼ
c 

¨
∥

c
H͙i thoɞi trong ngày

Bài 4. Đ͕i tiɾn

Bill :

‹

Nhân viên ngân hàng :

ç

Bill :

½ Cᄕ ∥ᩡ᾽ .
[Cheon dalleoman bakkwo juseyo.]
Tôi mu͑n đ͕i m͙t ngàn đô la.

Tɢt cɠ các bài 

∥ᩡ᾽ .
[Don jom bakkwo juseyo.]
Anh(chʈ) làm ơn đ͕i cho tôi ít tiɾn.

እ ᾽ ?
[Eolmareul bakkwo deurilkkayo?]
Anh mu͑n đ͕i bao nhiêu?

᾽?
[Oneul il dalleo-e eolmayeyo?]
Hôm nay tͷ giá đô-la là bao nhiêu? 

 Cᄕ ç

Nhân viên ngân hàng : 

Cᄕ 1300 Ό᾽ .
[Il dalleo-e cheon-sam-baek-wonieyo.]
M͙t đô la ăn 1.300won.
Í €130
Ό .
ᘝᩡ᾽ .
[Ja, baek-sam-simman-wonimnida. Hwaginhe boseyo.]
Đây là 1 triʄu 3 trăm ngàn won. Xin anh kiʀm tra lɞi.

Bill :

@ . Թ᧕⺒ .
[Masseumnida. Gamsahamnida.]
Vâng, đúng r͓i. Cám ơn anh.

Nhân viên ngân hàng :

W ἕ⺲ുᩡ᾽ .
[Jeulgeo-un yeohaeng doeseyo.]
Chúc anh m͙t chuyɼn du lʈch vui vɸ.

‹ [don] tiɾn 
[bakkuda] đ͕i
ç

[eolma] bao nhiêu

½ [cheon] m͙t ngàn
Cᄕ [dalleo] đô la

Nghe

In 

[oneul] hôm nay 
[il] m͙t
Ό [won] won
@ [matta] đúng
W [jeulgeoptta] vui vɸ
ἕ⺲ [yeohaeng] du lʈch

Bài 5. Phòng hư͛ng dɨn thông tin
tɞi sân bay

H͙i thoɞi trong ngày

Tɢt cɠ các bài

Hư͛ng dɨn viên :

d ᰅ . Î ᾽ ?
[Eoseo osipsio. Mueoseul dowadeurilkkayo?]
Xin m͝i vào. Tôi có thʀ giúp gì đưͣc anh?

Bill :

T 
⺁© d᾽ .
[Hotereul yeyakhago sipeoyo.]
Tôi mu͑n đɴt trư͛c phòng khách sɞn.

Hư͛ng dɨn viên :

d Ç Ό⺁ᩡ᾽ ?
[Eotteon goseul wonhaseyo?]
Anh thích ͟ khách sɞn như thɼ nào?

Bill :

ᰅ¼ — ‰ T d᾽ .
[Sine-e inneun joyong-han hoterimyeon jokesseoyo.]
Nɼu là khách sɞn yên tĩnh ͟ trung tâm thành ph͑ thì t͑t.

Hư͛ng dɨn viên :

M ç

Bill :

50 ­ d᾽ .
[Osippul jeongdomyeon jokesseoyo.]
Nɼu khoɠng 50 đô la thì t͑t.

Hư͛ng dɨn viên : 

T d᾽ ?
[Seoul hoteri eotteolkkayo?]
Khách sɞn Seoul có đưͣc không ɞ? 

⺁ᩡ᾽ ?
[Gagyeogeun eolmajeongdo yesang-haseyo?]
Anh đʈnh ͟ phòng giá bao nhiêu?

ò 
⺁© ᾽ܱ ᾽ .
[Gyotong-i pyeollihago yogeumdo ssan pyeonieyo.]
Giao thông vͫa tiʄn lͣi mà giá cũng thu͙c loɞi rɸ.

Mary :

㠀 „᾽ . ∥ᩡ᾽ .
[Ne, joayo. Yeyakhe juseyo.]
Vâng, đưͣc ɞ. Anh hãy đɴt giúp tôi.
— € —Ç d M ?
[Geureonde, geugose eotteoke gajyo?]
Nhưng, làm thɼ nào đʀ đi đɼn đó ɞ?

Hư͛ng dɨn viên : 

ᰅু K 

እ ⺁ᩡ᾽ .
[Taekssina gong-hang-beosseureul iyong-haseyo.]
Anh hãy đi tɬc xi hay xe buýt cͧa sân bay.

Bill :

d
ì᾽ ?
[Eodiseo taneundeyo?]
Bɬt xe ͟ đâu ɞ?

Hư͛ng dɨn viên :

/ ুMᰅ  —d᾽ .
[Jeojjok muneuro nagasimyeon oreunpyeone isseoyo.]
Anh ra ngoài cͭa đɮng kia, ͟ bên phɠi.

Bill :

Թ᧕⺒ .
[Gamsahamnida.]
Cám ơn.

d ᰅ [Eoseo osipsio.] xin m͝i vào
v [doptta] giúp đ͡
Î ᾽ ? [Mueoseul dowa deurilkkayo?] Tôi có thʀ giúp gì ông ?
T
[hotel] khách sɞn 
(⺁ ) [yeyak(hada)] đɴt trư͛c
d [eotteon] như thɼ nào
Ç [got] nơi, ch͗
Ό⺁ [wonhada] mu͑n
ᰅ¼ [sine] trung tâm thành ph͑ 
‰ (⺁ ) [joyong-han (joyong-hada)] yên tĩnh, yên lɴng

Nghe

In 

[jota] t͑t
M [gagyeok] giá
ç 

[eolma jeongdo] khoɠng bao nhiêu 
(⺁ ) [yesang(hada)] dͱ đʈnh

­ (Cᄕ ) [bul(dalleo)] đô la
d᾽ ? [ eotteolkkayo?] thɼ nào?

[gyotong] giao thông
(⺁ ) [pyeolli(hada)] tiʄn lͣi
᾽ܱ [yogeum] phí, giá cư͛c 
(» ) [ssan(ssada)] rɸ 

[ssan pyeon] thu͙c loɞi rɸ
— Ç [geu got] nơi ɢy
d [eotteoke] thɼ nào 
ᰅ [taekssi] tɬc xi
(ᰅእ € እ € Í እ )ì [(taekssireul, beoseureul, jajeon-georeul) tada] lên ( tɬc xi, xe buýt, xe đɞp)
K
[gong-hang] sân bay 
[beosseu] xe buýt
/ ( ) [jeojjok (ijjok)] đɮng kia (đɮng này)
[mun] cͭa
ুM [nagada] đi ra 

( ) [oreun pyeon (oen pyeon)] bên phɠi(bên trái)
ò

c
H͙i thoɞi trong ngày

Bài 6. Đi tɬc xi

Lái xe :

d ᩡ᾽ . d M ?
[Eoseo oseyo. Eodiro gasimnikka?]
M͝i anh lên xe. Anh đi đâu ɞ?

Bill : 

T M ∥ᩡ᾽ .
[Seoul hotello ga juseyo.]
Làm ơn cho tôi vɾ khách sɞn Seoul.

Tɢt cɠ các bài

ু ֡ ?
[Sigani eolmana geollijyo?]
Mɢt bao nhiêu th͝i gian ɞ?

ᰅԭ ç

Lái xe :

Ü ᰅԭ ֡ᅍ᾽ .
[Du sigan jeongdo geollyeoyo.]
Mɢt khoɠng 2 tiɼng.

Lái xe : 

 . ἕ‫ݙ‬M T  .
[Da wasseumnida. Yeogiga seoul hoterimnida.]
Đɼn nơi r͓i. Đây là khách sɞn Seoul.

Bill :

᾽ܱ ç

Lái xe :

6
5 ½ Ό ?
[Yungman ocheon-wonimnida.]
65.000 nghìn won.

Bill :

ἕ‫— ݙ‬d᾽ . 7
Ό᾽ .
[Yeogi isseoyo. chilmanwoniyo.]
Đây ɞ. Đây là 70.000 won

Lái xe :

Í € ἕ‫ ‹ ݙ‬5€000 Ό ᕄᩡ᾽ . ṱ੾ケ Mᩡ᾽ .
[Yeogi geoseureumtton ocheonwon badeuseyo. Annyeong-hi gaseyo.]
Gͭi anh 5.000 won tiɾn thͫa. Chào anh.

Bill :

© .
[Gomapsseumnida.]
Cám ơn anh.

᾽?
[Yogeumi eolmayeyo?]
Hɼt bao nhiêu tiɾn ɞ?

M ∥ᩡ᾽ (- ∥ᩡ᾽ ) [ga juseyo (- hae juseyo)] : Làm ơn đi«
Ü ᰅԭ [du sigan] : hai tiɼng
֡ [geollida] : mɢt (bao nhiêu th͝i gian)

Nghe

In 

 [Da wasseumnida.] : đɼn nơi r͓i.
ἕ‫( ݙ‬/‫[ ) ݙ € ݙ‬yeogi (jeogi, geogi)] : đây (kia, đó)
ἕ‫— ݙ‬d᾽ [Yeogi isseoyo.] : ͟ đây, đây ɞ. 
‹ [geoseureumtton] : tiɾn thͫa t rɠ lɞi
ᕄ [batta] : nhɪn ( m͙t cái gì đó)

c

c
Bài 7. Khách sɞn (tɞi quɤy lʂ tân)

H͙i thoɞi trong ngày

Tɢt cɠ các bài

Lʂ tân :

d 

ᰅ € ⺁ ?
[Eoseo osipsio. Yeyak-hasyeosseumnikka?]
Xin m͝i vào, ông đã đɴt phòng trư͛c chưa ɞ?

Bill :

᾽ܱ ç

Lʂ tân :

6
5 ½ Ό ?
[Yungman ocheon-wonimnida.]
65.000 nghìn won.

Bill :

€ ܱ 
½ K 
d᾽ .
[Ye, jogeum jeon incheon gong-hang-eseo yeyakesseoyo.]
Có, tôi đã đɴt trư͛c cách đây ít phút tɞi sân bay Incheon.

Lʂ tân : 

Bill :

Bill Smith  .
[Bill Smith-imnida.]
Tôi là Bill Smith.

Lʂ tân :

㠀 ുd —᾽ . d ᾽ ?
[Ne, yeyagi doe-eo itkkunyo. Eotteon bang-eul deurilkkayo?]
Vâng, đúng là ông đã đɴt trư͛c r͓i ɞ. Ông sɺ ͟ phòng nào ɞ?

Bill : 

 ∥ᩡ᾽ .

᾽?
[Yogeumi eolmayeyo?]
Hɼt bao nhiêu tiɾn ɞ? 

d ുᰅ ?
[Seong-hami eotteoke doesijyo?]
Xin ông cho biɼt quí danh ɞ ?

[Jeonmang-i jo-eun bang-eul juseyo.]
Cho tôi phòng có tɤm nhìn đɶp.
Lʂ tân :

ç µṱ ‫׭‬ÿ  ?
[Eolma ttong-an gyesil kkeomnikka?]
Ông sɺ ͟ trong bao lâu ɞ?

Bill : 

∥ —
᾽.
[Iljjuil jeongdo isseul kkeoyeyo.]
Tôi sɺ ͟ khoɠng m͙t tuɤn.
⺁ሑ ç ?
[Haru-e eolmajyo?]
Giá phòng m͙t ngày là bao nhiêu?

Lái xe : 

 Cᄕ .
[Osip o dalleo-imnida.]
55 đô la ɞ.
Í € ã ἕ‫ — ݙ‬. 807 Tÿ .
[Ja, yeolsoe yeogi isseumnida. Pal-baek-chil-hosirimnida.]
Dɞ, đây là chìa khoá. Phòng 807. 

ܱ [jogeum] m͙t chút 
[jeon] trư͛c

½ [Incheon] thành ph͑ Incheon 

[seong-ham] quí danh 
 d ുᰅ ? [Song-hami eotteoke doesijyo?] Xin ông cho biɼt quý danh. 
[jeonmang] tɤm nhìn 
 (ুᦁ ) [jeonmang-i jota (nappeuda)] Tɤm nhìn đɶp (xɢu).
⺁ሑ [haru] m͙t ngày 
[osip] 50
ã
[yeolsoe] chìa khoá

807 Tÿ [pal-baek-chil hosil] phòng s͑ 807

c

Nghe

In

c
H͙i thoɞi trong ngày

Bài 8. Phͥc vͥ phòng

Tɢt cɠ các bài

Phͥc vͥ phòng :

〠

Mary :

ἕᘝᩡ᾽ . ἕ‫ ݙ‬807 Tÿ 
᾽ . ¼ „ ᧕እ 

Phͥc vͥ phòng :

㠀  . Î ∩
᾽ ?
[Ne, mullonimnida. Mueoseul junbihae deurilkkayo?]
Vâng, tɢt nhiên r͓i ɞ. Bà mu͑n dùng món gì ɞ?

Mary :

à ∥ 
⺒ .
[Toseuteu-wa orenji jusseureul i inbun butakhamnida.]
Nh͝ anh chuɦn bʈ hai suɢt bánh mƒ nư͛ng và nư͛c cam.

Nghe

In 

 . Î ᾽ ?
[Ne, rumsseobisseu-imnida. Mueoseul dowa deurilkkayo?]
Vâng, đây là phͥc vͥ phòng. Tôi có thʀ giúp gì quí khách? 

 —᾽ ?
[Yeoboseyo. Yeogi pal-baek-chil-hosirindeyo. Nae-il achim sikssareul bang-ese hal ssu
isseulkkayo?]
Alô, đây là phòng 807. Tôi có thʀ dùng bͯa sáng ngày mai tɞi phòng đưͣc không ɞ?

ᩡ ുু᾽ ?

[Setagi doenayo?]
Khách sɞn có dʈch vͥ giɴt là không ɞ?
Phͥc vͥ phòng :

〠 .
[Ne, doemnida.]
Vâng, có đɢy ɞ.

Mary : 

ᩡ ⺁© ᾽ .

[Baji setageul butakhago sipeundeyo.]
Tôi mu͑n nh͝ giɴt chiɼc quɤn.
Phͥc vͥ phòng : 

. ¼ „ ᰅ  .
[Ne, algyesseumnida. Nae-il achim ilgopssikkaji hae deurigesseumnida.]
Vâng, chúng tôi rõ r͓i ɞ. Chúng tôi sɺ phͥc vͥ bà vào 7 gi͝ sáng mai.

㠀 ˜ 

 [rumsseobisseu] : phͥc vͥ phòng
ἕᘝᩡ᾽ [yeoboseyo] : Alô
¼ ( € d ) [neil (oneul, eoje)] : ngày mai ( hôm nay, hôm qua) 
᧕ [sikssa] : bͯa ăn 
 — . [hal ssu itta] : có thʀ (làm gì) 
 . [mullonimnida] : Tɢt nhiên ɞ.

[junbi] : chuɦn bʈ
à [toseuteu] : bánh mƒ 
∥ [orenji jusseu] : nư͛c cam 

( 
€ 
€ ᧕ 
..) [i inbun(il inbun, sam inbun, sa inbun...)] : 2 suɢt ăn ( 1 suɢt ăn, 3 suɢt ăn. 4 suɢt

ăn)
ᩡ [setak] : giɴt là 
(⺁ ) [butak(hada)] : nh͝
-⺁© . [-hago siptta] : mu͑n

c c
‫׭‬Ⴉ g [gyeran hurai] : trͩng rán
• [sendeuwichi] : bánh kɶp
[haem] : giăm bông 
[supeu] : súp
[juk] : cháo 

[chijeu] : pho mát

[bapkkwa guk] : cơm và canh
d [banchan] : thͩc ăn
­©‫[ ݙ‬bulgogi] : món bulgogi (thʈt bò xào)

[bibimbap] : món bibimbap (cơm tr͙n)

[galbi] : sư͝n 
[naengmyeon] : miɼn lɞnh 
[gimchi] : kimchi 

‫[ ⧾׭‬samgyetang] : gà tɤn sâm
⃊╭ [japchae] : món japchae (miɼn tr͙n)
᝱఩໊ [bindaetteok] : bánh bintaetok
൅⃎ [doenjang] : tương
©
⃎ [gochujang] : tương ͛t
‰ [hangwa] : m͙t loɞi bánh Hàn Qu͑c
໊ [tteok] : bánh ttok (b ánh b͙t gɞo)

¦ cc cc
Ô [maeptta] : cay 
[singgeoptta] : nhɞt 
[jjada] : mɴn 
[sseuda] : đɬng
C [dalda] : ng͍t
ᰅ [sida] : chua 
[tteugeoptta] : nóng
ᰅΌ⺁ [siwonhada] : mát 
— [masitta] : ngon 
c [madeoptta] : không ngon 
© [baegopeuda] : đói 
[baebureuda] : no
r c 
c
£ [keopi] : cà phê
᧕ [saida] sprite /7 up 
[kola] : cô ca 
[hongcha] : h͓ng trà 
[nokcha] : trà xanh
∥ [jusseu] : nư͛c quɠ

c
Hӝi thoҥi trong ngày

Bài 9. ĐiӋn thoҥi

Bill :

ἕᘝᩡ᾽. 
እ ֡© ᾽.
[Yeoboseyo. Gukjje jeonhwareul geolgo sipeundeyo.]
Alô. Tôi muӕn gӑi đi quӕc tӃ.

Tәng đài :

᾽ܱ d ­⺁ᰅ ?
[Yogeumeun eotteoke jibulhasikesseumnikka?]
Quí khách sӁ trҧ cưӟc thӃ nào ҥ?

Bill :

ἕ‫᾽† ݙ‬.
[Yeogiseo nelkkeyo.]
Tôi sӁ trҧ ӣ đây.

Tҩt cҧ các bài 

Í ∥ᩡ᾽.
[Susinja budameuro hae juseyo.]
Làm ơn cho tôi gӑi dӏch vө ngưӡi nghe trҧ tiӅn.
Tәng đài :

Tእ ' ∥ᩡ᾽.
[Beonhoreul malsseumhae juseyo.]
Quý khách hãy nói sӕ đi ҥ.

Bill : 

l 123-4567 .
[Peurangsseu pari il-i-sam-e sa-o-ryuk-chil-beon-imnida.]
Gӑi đi Pari, Pháp, sӕ điӋn thoҥi là 123-4567.

Tәng đài :

ƒ '© ‫ݙ‬ᅍ ∥ᩡ᾽.
[Kkeunchi malgo gidaryeo juseyo.]
Xin quí khách cҫm chӡ máy. 
ܱ  .
[Jigeumeun tong-hwa jung-imnida.]
HiӋn tҥi đưӡng dây đang bұn.

Bill :

〠˜ . 
  —ু᾽?
[Ne, algesseumnida. inteoneseul iyong-hal ssu innayo?]
Vâng, tôi biӃt rӗi ҥ. Tôi có thӇ sӱ dөng internet đưӧc không?

Tәng đài :

〠  ുd —d᾽.
[Ne, bangmada jeonyong-hoeseoni yeon-gyeol-doe-eo isseoyo.]

Nghe

In

rưӧc ҥ, mӛi phòng đӅu có đưӡng internet riêng.
Bill :

ƒ '© ‫ݙ‬ᅍ ∥ᩡ᾽.
[Ne, gomapsseumnida.]
Xin cám ơn.
ᰅ¼ d ⺁?
[Sine jeonhwaneun eotteoke hajyo?]
Gӑi điӋn thoҥi nӝi hҥt thӃ nào ҥ?

Tәng đài :

®/ 9 ଭ©€ Ό⺁ᰅ Tእ ଭᩡ᾽.
[Meonjeo gu-beoneul nureugo, wonhasineun beonhoreul nureuseyo.]
Quý khách hãy bҩm sӕ 9 trưӟc, rӗi hãy gӑi theo sӕ cҫn gӑi. 

[jeonhwa] : điӋn thoҥi 
እ ֡ [jeonhwareul geolda] : gӑi điӋn thoҥi
ἕᘝᩡ᾽ [yeoboseyo] : alô 
( ¼ ) [gukjje jeonhwa(gungne jeonhwa)] : điӋn thoҥi quӕc tӃ (điӋn thoҥi trong nưӟc) 
­(⺁) [jibul(hada)] : trҧ tiӅn 
Í [susinja] : ngưӡi nhұn điӋn thoҥi 
Í [susinja budam] : ngưӡi nghe trҧ tiӅn
T [beonho] : sӕ
' (⺁) [malsseum(hada)] : nói 
[peurangsseu] : nưӟc Pháp
l [pari] : Pari
ƒ [kkeunta] : ngҳt, cúp máy
‫[ ݙ‬gidarida] : chӡ
ƒ '© ‫[ ݙ‬kkeunchi malgo gidarida] : xin đӯng cúp máy và hãy chӡ.
‫ݙ‬ᅍ ∥ᩡ᾽ [Gidaryeo juseyo] : Xin hãy chӡ 
[tong-hwajung-ida] : máy bұn 

[inteonet] : Internet 
[iyong] : sӱ dөng 
[mada] : mӛi, mӑi 
[jeonyong hoeseon] : đưӡng dây riêng 
[yeon-gyeol] : nӕi, liên kӃt
ᰅ¼(ᰅᾡ) [sine jeonhwa (si-oe jeonhwa)] : điӋn thoҥi nӝi hҥt (điӋn thoҥi ngoҥi tӍnh)
®/ [meonjeo] : đҫu tiên
ଭ [nureuda] : bҩm

c
Hӝi thoҥi trong ngày

Bài 10. Tҥi nhà hàng

Tҩt cҧ các bài

Phөc vө bàn :

d ᰅ. ᾽?
[Eoseo osipsio. Myeotppunisijiyo?]
Xin mӡi vào. Quí khách đi mҩy ngưӡi ҥ?

Bill :

Ü O᾽.
[Du myeong-ieyo.]
Hai ngưӡi.

Phөc vө bàn :

ܱ
 Ό⺁ ?
[Geumyeonseogeul wonhasimnikka?]
Quí khách có muӕn ngӗi tҥi khu vӵc không hút thuӕc không ҥ?

Bill :

ã.
[Ne.]
Vâng.

Phөc vө bàn : 

ᰅ.
[Ijjogeuro anjeusipsiyo.]
Mӡi quí khách ngӗi đây ҥ.
« ἕ‫ — ݙ‬.
[Menyu yeogi isseumnida.]
rây là thӵc đơn ҥ.

Bill :

ÙM —?
[Mwoga masitjjyo?]

Nghe

In

Xin hӓi nhà hàng có món gì ngon?
Phөc vө bàn :

­©‫
ݙ‬M — . ᾡ  
„⺁ᩡ᾽.
[Bulgogiwa galbiga masisseumnida. Oeguk bundeureun bibimbaptto joahaseyo.]
Có món bò bulgogi và sưӡn bò ҥ. Khách nưӟc ngoài cũng thích cҧ món cơm trӝn

Bill :

—€
 ∥ᩡ᾽.
[Geureom, bibimbabeul juseyo.]
Vұy, cho chúng tôi món cơm trӝn đi.
5Î Ô ! ∥ᩡ᾽. ( ! ∥ᩡ᾽.)
[Neomu maepjji anke hae juseyo. (jjaji anke hae juseyo.)]
Xin đӯng làm cay quá. (Xin đӯng làm mһn quá.)
— ©z
∥ᩡ᾽.
[Geurigo pokeu jom juseyo.]
Và cho tôi xin chiӃc dĩa nӳa.

Phөc vө bàn :

˜ .
[Algyesseumnida.]
Vâng, đưӧc ҥ.
g Î ⺁ᰅ ? £ M — .
[Husikeun mueoseuro hasigyesseumnikka? Keopiwa nokchaga isseumnida.]
Quý khách dùng món tráng miӋng gì ҥ? Chúng tôi có cà phê và trà xanh.

Bill : 

∥ᩡ᾽.
[Nokcharo juseyo.]
Cho chúng tôi trà xanh. 

 [myeotppun] : mҩy ngưӡi
ܱ
[geumyeonseok] : chӛ không hút thuӕc 
[antta] : ngӗi
« [menyu] : thӵc đơn 
— [masitta] : ngon
­©‫[ ݙ‬bulgogi] : món bò Bulgogi

[galbi] : sưӡn
ᾡ (ᾡ
) [oegukbun(oegugin)] : ngưӡi nưӟc ngoài

[bibimbap] : món cơm trӝn 
„⺁ [joahada] : thích
— [geureom] : vұy thì
Ô [maeptta] : cay
— © [geurigo] : và
z [pokeu] : dĩa
g [husik] : tráng miӋng
£ [keopi] : cà phê 
[nokcha] trà xanh

c
Bài 11. Hӓi đưӡng

Hӝi thoҥi trong ngày

Tҩt cҧ các bài

Bill :

ÿ ⺒ . M ⺲ d — „ᩡ᾽?
[Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?]
Xin lӛi. Anh(Chӏ) có biӃt ngân hàng nào ӣ gҫn đây không ҥ?

Ngưӡi đi đưӡng : 

Ö ๙ M  —d᾽.
[I gireul ttara ttokpparo gamyeon oreunjjoge isseoyo.]
Anh đi thҷng theo lӕi này, ngân hàng ӣ bên phҧi.

Nghe

In 

2 ᘝእ 5 Mᩡ᾽.
[I hoengdan bodoreul geonneoseo oenjjogeuro gaseyo.]
Anh đi sang đưӡng rӗi rӁ trái. 
᧕ 
⺁እ 5 —d᾽.
[Daum sageori-eseo jihadoreul geonneomyeon oenjjoge isseoyo.]
Anh đӃn ngã tư tiӃp theo rӗi đi xuӕng đưӡng ngҫm đӇ qua đưӡng thì sӁ thҩy ngân hàng ӣ bên

trái. 
ুã᾽. ‰ ു೵„M  —d᾽.
[Jinachisyeonneyo. Han beullongman doedoragamyeon baekhwajeom yeope isseoyo.]
Anh đi quá mҩt rӗi, đi ngưӧc lҥi mӝt đoҥn anh sӁ thҩy ngân hàng ӣ cҥnh trung tâm thương mҥi.

ÿ ⺒ [Sillyehamnida.] : xin lӛi. (khi muӕn phiӅn ai)
M(M ) [gakkaun (gakkaptta)] : gҫn 
⺲ [eunhaeng] : ngân hàng
˜ [alda] : biӃt 
(/€ —) [i (jeo, geu)] : này (kia, đó)
Ö [gil] : đưӡng
๙ [ttara] : theo 
[ttokpparo] : thҷng
M [gada] : đi 
() [oreunjjok (oenjjok)] : bên phҧi ( bên trái)
2 ᘝ [hoengdanbodo] : lӕi sang đưӡng cho ngưӡi đi bӝ 
5 [geonneoda] : sang đưӡng 
[daum] : tiӃp theo

(
) [sageori(ogeori)] : ngã tư (ngã năm) 
⺁ [jihado] : đưӡng ngҫm 
ু [jinachida] : quá, vưӧt quá 
[beullok] : đoҥn 
[baekhwajeom] : trung tâm thương mҥi 
[yeop] : bên cҥnh

c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful