BACHARELATO

ADMISIÓN ALUMNOS CURSO
2016/2017
 Prazo

presentación solicitudes reserva (alumnos

centros adscritos):
1 ao 15 de febreiro
 Prazo de presentación de solicitudes admisión:
1 ao 29 de marzo
 Presentación
documentación
xustificativa

dos

criterios de baremo:
1 ao 12 de abril (si o centro o solicita)
 Publicación das listaxes provisionais de admitidos e
excluídos:
22 de abril
 Reclamacións á adxudicación provisional:
23 ao 28 de abril
 Publicación da lista definitiva de admitidos e non
admitidos:
13 de maio

Formalización de matrícula:
 do 25 de xuño ao 10 de xullo (alumnos aprobados na
convocatoria xuño).
 do 1 ao 10 de setembro (alumnos aprobados na convocatoria
setembro).
MODALIDADES DE BACHARELATO NO IES GARCÍA
BARBÓN
Lexislación de referencia: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do
alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil,
de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación. (DOG NUM. 53 do venres 15 de marzo de 2013)

 CIENCIAS
 HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Lexislación de referencia: ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do
alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil,
de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación. (DOG NUM. 53 do venres 15 de marzo de 2013)