மன த

மத ைத ஏ

கிறா

?

த ைத ெப யா
மத

தா

அ த க

மன த

அதாவ

அவ

சா

தி

ேளா, உ

ைம

அவ

ப ட கட

பத

பா

ேக ப

யாரா

ஏ பட ேபாவதி

கிற மத

வேமா அ

ல எ

ளானா

, அ

னா

வள

பைத

அறிவாள யா

தவ ர ம றப

மதவாதி

மத

, எ

அ த

காரண தா

பனெவ

லா

அ த

ஏ ப டைவேய ஒழிய, உ
லா

, வலி கா

காம

உண

சி,

, ேப வ
க ,

யாதைவ. ம றப
வ , சி

க பைனேயயா

ைம

ெசய ைகேய ஒழிய

உண

ந ப

. இைவ எ

இ த

அறிய ப

மத கார

ஆகேவமா டா

ைக ைவ

ந ப

ைக ைவ

ந ப

ைக இ

லாதவ

. இதி
உ ெகா

கட

, மலஜல

, பசி ேதா
,

கழி ப

,

ெவள ச ,

லா ம க

ெபா

லாத கட

இய ைக, ெசய ைக

ச திர

,

,

,

பேதா

, மத , ேமா ச , நரக ,

ைம, ப தி, ப ரா தைன, ேவத

ைக

சி கார

,

ஆதார

ேமயா
ந ப

" எ

தலியைவ

ைகய

நப " எ
ராைன ஒ
எ ப

றா

, "

ரா

ெகா
நப யாக

ைகவாதி


" எ

டவ

டவ
,

கம
தா

ரானாக

றா
தா

ைமயா

றா

ஆவாேன
" எ

"ைபப

ெகா

லாதவ

ைறேய ப ர திய ச அறி

. ஆகேவ, உலகி

றா

ைபப ைள ஒ

"ைபப ேள" தவ ர அைவ, ந ப
கம

ைமகள

வத

. உதாரணமாக "கிறி

ேபாலேவ, "

, அவ

.

ற பான ந ப

கட

உண

க ,

ைம, ெப

ப ர திய ச அறி
,

ேள ஆ

டைன, ெச

கட

தா

இய ைக எ

தவனாக இ

றா

இ த இய ைக, ெசய ைகக

பேதா , அைவ எ

ேச

தலியைவ இய ைகயா

மான , த

அவ

அவ

ைல. ஒ

பா

ெசய ைக

,

,

அ ேயா

மன த

கி நட க ேவ

எ த மத ைத

ன வள க

வ ழி தி

அட

ப ட ஒ

ல.

மதவாதி

எ ப

, ேமா ச , நரக , ேவத , மத த ம , மத தைலவ

இய ைக ம

பா

எ தவ தமான பய

ஏ ப ட கட

ெபா

பா . மத தி

, இ

ப ட

ஒழிய,

அறி

கிறி

ைவ ஏ

"கிறி

வமா

நப ைய ஏ

வாதி

ேவ" தவ ர,

, அவ

நப ேய தவ ர,

ள எ ப

-

யா

.

ராேன தவ ர,

? அ ப ேய தா

ம ற

மத

ஏ காதவ
கட

ந ப

ேவத

,

ைக

சா

தா

நப ைய

அதி

ப ட

ெசா

பவ

மன தைன

த ப

மத

; இ

தா

ஆக
வள

பா

"ந கிறி

ேவ

, "ந கட

, எ ப

எ ேபா

ேம

நரக தி

;

லாவ

கட
தா

ெபா

ள கட

,

ைள

,

ெசா

மத ைத

ேவ

டாய
ேள இ
,

காய

. ெவ

. அ

இய ைக

ேபா

ைல. க ப

ச திர

காய

லாவ

வா "

டா


.

ந நரக தி

உணர ேவ

ெவறியனாக

. கட

,

, ைப திய காரனாக

படவ
-உ

மத

அைவ

ச ப த ப டைவ

தறி

கிறவ க

ைம பைக

ன யமா

வாதி இ

கிற ப க

கட

வள

ெகா

அ ப

தா

ெசா

ைமயா

ெவ

மா?
ப ட ப

ைல", "எ

ளமா ேட

"எ
.

காய

. இ ெசா க

, எ ப

சைத.

லாத

அத

ேம,

.

அைவ இ

ஏ ற உதாரணமா

. ெவ

லாத த

மா

தா

மைடய

லாத

வ ைத இ

, மத
ெபா

எவ ைற

; வ ைத இ

லாத காரண தா

ெசா

பேதா , "என

ைல", "நா

றா

காய ; உய ர ற உட

தவானைவகைள

றைவதா

ைமயானைவ. எ

க மா டா

அைவ ெத

- ெவ

. ஆகேவ வ ைத - வ

அைவ உ

அைவகைள ம

தா

ெவ

ெபா

இய ைக ெபா

; இ

"ந

.

தி

பவ

அறிவ றவேன ஆவா

பேதா

றா

,

? ைபப ைள
ெசா

நரகி

வள

ஏென

ேதாலாகேவ – சைதயாகேவ வ

,

டா

பைத மதவாதிக

ஆனா

,

. கட

ஆக ேவ

வா " எ

லி

ற ெபய

தானாக ேவ

அ ெசா

தா

கிறவ

ைம

யா

நா

காய " எ

ெசய ைகேய ஆ

ைவ ந ப

டா

ைள ந ப

ெசா

ப ட த

ட பா

ெப

ந பாதவ

.

"ெவ

லா

ஆகேவ,

.

.

லாவ

அறிவ றவைன தா

ஆனா

தலியைவ மா

அறிவ றவனாவாேனா அ

வா " எ

ட ஆ கிவ

தா

மன த

ஆக ேவ
ந ப

ைலேயா அைவ எ

மன தைன ம ெறா

ந ப

திர

ெசா

யா

.

தறிவாதி
– எ

லேவ மா டா

.


, கட

, மதவாதியாக இ

பைத ப றி சி தி

கிறா

பைத

மதவாதிக , கட
உய

கிறா க

மன த


கட

லவ

அதாவ

நட த ப

கிறவ

ம க
இ த

ெசா

ல ப

வா

ைகய

ேறா ெச ேவ

ெசா

கிறேத

தவ ர

கட

ேதா

கால கிரம தி

ச தி

ைள ஏ

.

அறிவாள க

க ப

, ஆ

ேபா

பா

கட

,

? எ தவ த தி

க ேவ

ைம

எத காக ேவ

ந ப

னெவ

நட

, நானா அத

கட

,
?

.

யாவ ைற

)

சி தி

கட

லாம

தா

கட

?"

.

தறி

சி தி

களவாவ

ஒழிய,

ெகா

அறிவாள

, ப

, தேதா ெச ேவ

ளேவா பய

- இ

நாயக

றா

, கட

கிறவ

, ந நட

ைக கார க

கட

பதா .
கிறப

ைள ப றி

வாதி

அதாவ

ந பேவா

பல ஆய ர
யா

ெகா

சி தி

தா

ந ப

ைம இ

ச வ ச தி, ச வ ெசய

அ தஎ

பைத

தலைட

கிறதா? ம ற மன த க

வ ஷய தி

கட

மன த

நட கேவா

கிறதா?

த வைரய

, மத
றியைவ

பய

காவ

கிறவைரய

– அறி

மா

மன த

எவ

மைடய களாக இ

ேவ

கிறா

இல சண .

தவைரய

மன த

, ெசவ ஆகியைவகைள) உைடயவ களாக

க ேவ

(பைட தேதாட

தாேன?

பா

,

பா

மன த

பைட

ேபாலேவ ஒ

சி தி

உ ைம

ற ெபா

யாவ ைற

ம க

சி தி

ஏ ப நட

மத ைத ஏ

பாள கைள வ ட எ த வ த தி

ைமயான அறி

மன த

பைத

மிக அ

பைத

வாதி)

(கட

மன த

"ஒ

. அ

கைள (ெம , வா , க

?எ

பவ தி

க ேவ

- மத ம

த இ தி ய

பா

பவ க


ேட வ தி

ேதா


யா

கிற

தி

"இ

அ கால
பைத

கலா ".

ேமா?
க ப

.

லாதவ களாக

க ப டைவ

க பைனயான
யாராவ

கிறதா?
இ த நிைலய

2000 ஆ

ைதய நப மத

ைதய கிறி
,

கம

வ மத

நப கட

, கிறி

கட

மா திர

சீ தி

, 1500
தி மா ற

அைட

ளேபா

மத

, பல பல ஆய ர

மா றமைடய

டா

றா

ைதய ஆ ய

எ ப

கட

தறி

ெபா

, ஆ ய

தமாக இ

?

இைவக

ைம

ெசா

சிறிதாவ

மானா

,அ

ெகா

ைடைமேயா இ
தி

அறி

, மத

ெசா

ைறய ெவ

பற ப
அவ க
எ த

ெத

ஆவா க

,

ஷனா

கினறி, தா

கிள

ெத

அைல கழி

ேவ
,

வ க

ைம உண

அதாவ

டா

ைம -

1500ஆ

"ேமா ச ", "ச
திர

பவ றி
டா
டா

ள மன த

ேம ப டவ கள ட

. இத

ச , இ
யாரா

ப டவ களானா

மத ப த

, அவ

றன.

தா

,

?

பவ ைற எ ப

ப த

கி

? அவ க

க ப டா

கிற

ைம

மான " கிைட

க ேவ

பற ப

ெசா

அ ப ேய ெசா

தவைர அட கமாக ைவ தி

வதி

ேயா கிய ெபா

, அ கால மன த

"எ

ன பதி

ெசா

ைறய ம க

2000,

எதனா

சிைய உ

அக பாவ ைத

25 வய

உன

ற ப டவேன ஆவா

ைமையவ ட ேம ப ட ச தி உ

ஆ க

5000,

, இ

தவ க

வாேனயானா

ஷ க

அைம க ப ட

, அதி

றா

, ஏைழக

மன த

.

ெப ய கட

ைம"ைய அழி க

மத ,

மடைமைய

ஷ க

ெபா

. ஏென

யாரா

வா

ப றவ ய

ேம ஒழிய, அ ப

ல ப ட ேவத சா

ேம எ

வ க

கா பா ற ெவள
"ெப

க ப

ஞான அறி

தானாக

, அவ கைள

. அ ப

அவ ைற

கட

ெசா

ன அவசிய ? அவ க

, மத , ெத

மானா

அவ றி

. அவ களா

வ க

கா

உதவ ெச தா

பாக மன த உலக தி

ஆகேவ, கட
ேவ

இைவகைள

சாதாரண வ

க பட எ

10000,

அதிகமான

"ஏைழக

னா க

ைம

றி மன த

ேவ

ச தி த

தைதவ ட எ தைனேயா மட
கட

மன த

ர டாக தா

வலி

ஞான

ேம ப டவ க

அைம க ப டனேவ அ

ெப

அ கால

ச தி

ைமேயா, அறி

யா

ைறய

மன த களா

ேம ப ட

ல ப

லா

தா

கி

பா

கா க

கா க ப வ க
ற க வ

ெகா

பாக அவ கைள ஒழி க

.

கட

மன த

ைளவ ட ேமாசமான

மதமா
ெத

வ க

ப றவ எ

இ த கட

,

ம கைள

. மத ைதவ ட ம க
ச தி
பதா

, மத உண

மன த

. எனேவ, ெப ய
சி இ

தா

, 24

30 வயதி

ஆைச.

அ ப

இ த

யாவைர

உ ப ட ம கள ட

கட

, மத உண

ேபால க

ேபால க
, யாைவ

சி இ

உண

உண

பாக இ த உண

லாம

தா

சி இ

லாம

தா

சி, ேந ைம ந

லைத

ேபா ற

ேபா

தி

ெச

சி இ

தா

மன த

மன த

ெபா

கேவ

ம க

, தயைத
ெதா

டா

, ம க
யாவைர

உண

சி

மான
ஏ பட

.

இைவ

ேம ப ட த

த ச தமா
ைம

ள மன த

லாதத
பற

காரண

கி

இ த

ற உண

கட

சிதா

, மத , மன த

.

-----------(21-09-1973 "வ

தைல" நாள தழி

த ைத ெப யா எ

திய தைலய

க )

என

ைம

தா ைமயான

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful