ஆ ய க

- திராவ ட க

த ைத ெப யா

ெப

ேக உ ய

ஆ ய தி

மா திரமா?

காண ப

வா

வதி

ைல. எ

அதி

றா

அைத

. ெப

றா

வத

.எ

ைத

ைதக

ேமா எ

னேமா ெத யா

. ந

நா

ைல

மி

நியாயமி

பதாக

யவ

ைல.

ெத யவ

கட

ெதா

ஆ ய

தியாசமி

பதாக

க பா


ைல. கட

களாவ

ைலயாக

கிற

வத

ச ப த
ததி, திர

கரசிக

.

ெவ

தேத தவ ர

தமிழ

ேயா கியதா ச

ல ேபானா

இவ க

தா

ைல.

ஷைர

தைல சிற த க

பேதா

ததியானவ

ெசா
னவ

கா
நா

அதாவ

ெசா

ஒழி த இட

ெசா

.

லபமான

.

ைல எ

பதாகேவ

பைத, சீைத, அகலிைய, தாைர,

. இவ கைள நிைன தாேல சகல பாப

களாக

வள

கிறா க

.

, அ

உலக தி

ஆக

ைதகேள கிைடயா

வா

தமிழ க

பற

தலியவ க

ததிய

யா

வா

ெமாழிய

காண

ெதா

கா டாக

நாசமாகிவ

இவ க

தமிழி

எ த

க டைள இ

வ யா கியான

ெத கிற

ேப

மத

பத

.

வ திேலேய (ெடபன ஷன ேலேய) அதிக வ

எ ப

பத

எ ப ேயா ேபாக

ஆ ய க

- தமிழ க

ஆ ய

க பா

ேவ

றா

தா களா எ

ஆ ய க

ைதகேள கிைடயா

உலகி

கேவ

க பாக இ

.ஆ

ெப

னவ . அதாவ
.

அ ப

. திர

பைதய

கலவ ெச


வ பசா
ைளக

தன

கிறவைர ெப

இய ைகயாக யா

வ பசா

ெநறி திர
, ஆறாவ

ெச ய ைலெச

க பாக இ

தன

பைத அைத நட ைதய

என

காத

ெகா

தவ .

க பாக இ

யா

டைன
கா


னவ . அ
வ த

.எ

தய

இைவகைள வ பசா

உலக தி

ேபா

உட ச ப த தா
சீைத எ

ெக

மன

ெகா
வதி

யா

தாைரய
வ பசா

எ ப

சீைத ஒ

தன

தேவ இ

க பாய

ைல. ஏெனன

பதாக

ைளக

றிவ

டா

.

ெகடா

வ ட

ைல எ

வ பசா

ெப

தன

ெகா

ளவ

கி அ

வல

ைல. எ
டா

வ தி ஏ ப

உடைல

. ஆதலா

திவ

உட

ப றி நா

ெபா

ச ப த தா

டா .

இல கிய

தன தா

கதி வ பசா
ெப

ெஜ

தன

ஏ ப

பமள

த ப ட ஓ

இல கிய

ய சாதன

கைலயா

.

பதாக வ ள கியவ

தாைரேய.
அகலிைக க

ல ெப

ரவ

கைள

எ நா

கள

டா

ைம

அ த

ஆ ய கள
ெப

ெப

இய ைகதா

கதி
எ ப

, இதனா
சமய தி
மன தி

இ த
க ைப

ப றி

ேப வ

வா கி

தமிழ

ெக

; ஒ

, பற

கள

றவ களாக

. அ

வள
ைல

தா

அவ க

தானா? அவ க
தி

கி எ

மன

,


வதா

, அ

ம ற

. ஆ ய கள

ேமேலா களாக

பவ

சாதாரண

இ த

ைமயான

.

கிற

அரச கைள
க ப ட

ேகாப

மானா

இள

,

னவ .

கிறா க

ப தாபகரமா

இய ைக ெய

மாறி ேபா

ெகாைல ெச

ெப

கா

இ ப

பதா

ைல ெய

ேநர ைத

கதிைய பா

ெகா

ஆைச ப

ஆைச ப டா

நிைல தி
வ க ெப

வா ைவேய ெக
நா ைட

த பத

ெத

ைமயான வா

தமிழ கள

மன த

இய ைகெய

வ தமான ேயா கியதா ச க
ேம

ப டவனானா

. இ

.க

ணகி க
ெக

வளேவா

அவ க
; அவ க
ேபாகாம

நிரபராதிக

லா

ெவ

ெகாதி கிறமாதி

பா

பன க

தமி

ேகாவ லா ,

தா


ெகா

கரசிய

ெகா

அவ க

ெகா

ைகைய,

ெப

ெப

காகி

,

த ைத ெப யா “

உ ைமைய
ழ ைத,
.

அள

கா

ேற ெசா

அர ” 9-7-1943

ெக

ேபா

. ஆகேவ ஆ ய க

வள

ஆனா


,


ேவ

பேதா
.

அத

ைற

பா

கா ப
ேக ைட

கிேறா .

கைள அேயா கிய களாக ஆ

,

மன த

, ெப ேறா , உ றா

சா பலா கி

ைலைய

க ேவ

அள

அவ கைள
ெதா

பா

க டைள இ டவ

ராைவ

இர த

.

நா

சி தி

வசதி

நிைன தாேல

சா பலானா க

கிற

ேவ

ஆவத

நம

பைத

, க டாய

வா

அேயா கிய தன

மா திரமா?

ெவ

பா

ெகா

ைற

கிற

அேயா கிய களாக

கா

பா

இலாப ைத

க டைளயா . இ ப

ளாக ஆய

ேவ

அள

ணகிய

ெப ய கட

பய

இவ

வள

ைமைய

தவ ர ம றவ க

டா டமா .

தமிழ க

ம க

சா பலானா க .

தாய

ஆகியவ க
ேமா

ப ைத,

,

காகி

காகி

வத
மகா

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful