You are on page 1of 2

FORMULARZ KONSULTACYJNY

dotyczcy projektu uchway Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w sprawie


wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrj

Na podstawie art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 padziernika 2015 r. o rewitalizacji obszar


rewitalizacji nie moe by wikszy ni 20% powierzchni gminy oraz zamieszkay przez
wicej ni 30% liczby mieszkacw gminy. Obszar rewitalizacji moe by rwnie podzielony
na podobszary, w tym podobszary nieposiadajce ze sob wsplnych granic.
Zaproponowany w projekcie uchway obszar rewitalizacji zajmuje ok. 0,93% powierzchni
Gminy Rabka-Zdrj i zamieszkay jest przez ok. 14,27% mieszkacw Gminy.

1. Prosz o zaznaczenie znakiem X w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej


propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Rabka-Zdrj.
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzie
Krtkie uzasadnienie:

Propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Rabka-Zdrj


wraz z uzasadnieniem zawierajcym konkretne dane statystyczne uzasadniajce
wyznaczenie dodatkowego obszaru.
Uzasadnienie, wraz z konkretnymi, policzalnymi danymi, ktre stanowi przesank do
wyznaczenia dodatkowego obszaru:

2. Prosz o zaznaczenie znakiem X w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej


propozycji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rabka-Zdrj.
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedzie
Krtkie uzasadnienie:

Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rabka-Zdrj


wraz z uzasadnieniem ze wskazaniem przesanek oraz konkretnych danych statystyczne
uzasadniajcych wyznaczenie dodatkowego obszaru.
Uzasadnienie, wraz z konkretnymi, policzalnymi danymi, ktre stanowi przesank do
wyznaczenie dodatkowego obszaru:

3. Dodatkowe propozycje i sugestie dotyczce przedmiotu konsultacji

Data i czytelny podpis (imi i nazwisko) osoby wypeniajcej formularz oraz


kontakt:

Imi i nazwisko

Data i odpis

Numer telefonu

Adres poczty
elektronicznej

Uwaga!
Propozycje i opinie zgoszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem i
nazwiskiem nie bd rozpatrywane.