You are on page 1of 29
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. MMíítosztosz vagyvagy valvalóóssáág?g? AA
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
MMíítosztosz vagyvagy valvalóóssáág?g?
AA netgenernetgeneráácicióó jellemzjellemzőőii
MagyarorszMagyarorszáágongon
FehFehéérr PPééterter PhDPhD*,*, HornyHornyáákk Judit**Judit**
*ELTE*ELTE BTKBTK InformatikaiInformatikai ééss KKöönyvtnyvtáártudomrtudomáányinyi IntIntéézet,zet,
InformatikaInformatika TanszTanszéék,k, BudapestBudapest
**Teleki**Teleki BlankaBlanka KKöözgazdaszgazdasáágigi SzakkSzakköözzéépiskola,piskola, BudapestBudapest
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. VVáázlatzlat AA kutatkutatááss
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
VVáázlatzlat
AA kutatkutatááss ccééljljáánaknak ééss mmóódszereinekdszereinek bemutatbemutatáásasa
AA netnetenereneráácicióó „„vvíízizióójaja”” –– digitdigitáálislis bennszbennszüüllööttekttek
vs.vs. digitdigitáálislis bevbeváándorlndorlóókk ((TapscottTapscott,, PrenskyPrensky))
PillanatkPillanatkéépp aa magyarmagyar netnetgenergeneráácicióórróóll:: (sz(száámmííttóóggéépp--
ééss internetinternet--hasznhasznáálatilati szokszokáások,sok, kköözzöösssséégigi oldalakoldalak
hasznhasznáálata,lata, tvtv--nnéézzééssii ééss olvasolvasáásisi szokszokáások).sok).
AA digitdigitáálislis bennszbennszüüllööttekttek -- digitdigitáálislis bevbeváándorlndorlóókk
egyegy lehetslehetséégesges modelljemodellje
ÖÖsszegzsszegzééss ééss aa kutatkutatááss tovtováábbibbi iriráányainyai
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. AA kutatkutatááss ccééljailjai AA
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
AA kutatkutatááss ccééljailjai
AA hazaihazai helyzethelyzet felmfelméérréése,se, elemzelemzéése,se, aa
magyarmagyar netgenernetgeneráácicióó jellemzjellemzéése.se.
(El(Előőzmzméény:ny: TenegenTenegen netgenernetgeneráácicióóss
vizsgvizsgáálat)lat)
AzAz eredmeredméényeknyek öösszevetsszevetéésese aa kküülflfööldildi
mméérrééseksek adataival.adataival.
HelyzetkHelyzetkéép,p, fejlesztfejlesztéésisi lehetlehetőősséégekgek
feltfeltáárráása.sa.
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. AA kutatkutatááss mmóódszereidszerei
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
AA kutatkutatááss mmóódszereidszerei
ElElőőzmzméény:ny: TenegenTenegen--felmfelméérrééss (N=1089)(N=1089)
OnlineOnline kkéérdrdőőíívesves felmfelméérrééss
ÖÖsszessszes kitkitööltltőőkk szszááma:ma: 1158,1158,
éérvrvéényesnyes (teljesen(teljesen kitkitööltltöött)tt) kkéérdrdőőíívekvek
szszááma:ma: 994994
(N=994).(N=994).
IrodalomelemzIrodalomelemzééss
InterjInterjúúkk (tervezett)(tervezett)
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. MintaMinta jellemzjellemzéésese
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
MintaMinta jellemzjellemzéésese
FiFiúú--lláányny araráány:ny: 45,1%45,1% -- 54,9%54,9%
AA mintmintáábanban szereplszereplőő oktatoktatáásisi intintéézmzméényeknyek szszáámama ééss
megoszlmegoszláása:sa:
Alapfok
Alap- és
Középfok
Felsőfok
középfok
14
2
17
10
AA mintmintáábanban rréésztvevsztvevőő tanultanulóók/hallgatk/hallgatóókk szszáámama ééss
megoszlmegoszláása:sa:
Általános iskola:
Középiskola:
Felsőoktatás:
39,84%
Gimnázium: 8,75%
Szakközépiskola: 34,21%
Szakiskola: 5,94%
Egyetem MA: 1,71%
Egyetem BA: 8,35%
Főiskola: 1,21%
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Technikai felszereltség Alapfok Középfok
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Technikai felszereltség
Alapfok
Középfok
Felsőfok
Saját
79,3%
90,1%
97,4%
számítógéppel
rendelkezik
Internet-hozzáférés
84,6%
94,3%
97,4%
otthon
Mobiltelefon
95,4%
99,6%
100%
Mobil internet
35,4%
26,4%
15,2%
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Prensky vélekedése: „Megdöbbentőnek
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Prensky vélekedése:
„Megdöbbentőnek tartom, hogy az oktatás
minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó
és vita közepette figyelmen kívül hagyjuk a
legalapvetőbb okot. Tanulóink radikálisan
megváltoztak. A mai diákok már nem azok,
akiknek a jelenlegi oktatási rendszert tervezték.”
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Prensky állításai: „Most egy olyan új
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Prensky állításai:
„Most egy olyan új
generáció áll
előttünk, amelynek
gondolkodási
képességei roppantul
különböznek
elődeiktől – ők a
digitális
bennszülöttek.”
a
kevés számú olyan
oktatási lehetőségek
egyike, amely
találkozik a digitális
bennszülöttek tanulási
szükségleteivel, az a
video- és
számítógépes játékok
kategóriája
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. „A mai diákok – óvodától a
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
„A mai diákok – óvodától a felsőoktatásig –
képviselik az első generációt, akik ebben
az új világban nőttek fel.”
„Diákjaink „anyanyelvi” szinten beszélik a
számítógépek, a videojátékok és az
Internet digitális nyelvét.”
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. A netgeneráció számítógép- használati
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
A netgeneráció számítógép-
használati szokásai Magyarországon
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. A netgeneráció számítógép-használati
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
A netgeneráció számítógép-használati
szokásai Magyarországon
Milyen oldalakat böngésznek?
450
400
350
300
250
fiúk
200
lányok
150
100
50
0
hírek
politikai témák
sport
tudomány,
TV/mozi, színház,
divat, szabadidős
horoszkóp,
egyéb
ismeretterjesztés
kultúra
témák, életmód,
ezotéria, jóslás
receptek
(p<0,001)
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Tanulás és az internet használata
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Tanulás és az internet használata
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. A netgeneráció olvasási szokásai Szeretsz-e
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
A netgeneráció olvasási szokásai
Szeretsz-e olvasni? (p<0,001)
Naponta olvasással töltött idő
66,7%
2-nél többet
33,3%
65,4%
1-2 óra
34,6%
59,1%
lány
1-nél kevesebb
40,9%
fiú
67,3%
nem mindennap
32,7%
A lányok jobban
szeretnek
olvasni!
43,3%
nem szeret
(p<0,001)
56,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. A netgeneráció olvasási szokásai 400 350
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
A netgeneráció olvasási szokásai
400
350
300
250
200
Nincs különbség!
150
100
p<0,05
50
0
fiú
lány
szeret olvasni
blogot olvas (teljes mintában)
blogot olvas közülük
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. A netgeneráció és a web2 használata A
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
A netgeneráció és a web2 használata
A web2-es alkalmazások használatának gyakorisága (N=994)
700
600
500
400
300
200
100
0
saját blog
blogot olvas
blogban
Flickr/PicasaZegyéb
postol/kommentel
fotóalbumot
szerkeszt
linkeket oszt meg Tw ittert használ Torrentezik Közösségi oldalát
szerkeszti (iw iw ,
MyVip, stb.)
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. MSN, Skype és chatelési szokások MSN/Skype
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
MSN, Skype és chatelési szokások
MSN/Skype használati szokások
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
fiú
25,0%
lány
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
naponta több
órát
naponta
hetente
ritkábban
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. MSN, Skype és chatelési szokások
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
MSN, Skype és chatelési szokások
MSN/Skype/chatelés témái
90%
80%
p<0,001
70%
60%
p<0,001
50%
p<0,05
fiú
lány
40%
p<0,05
30%
p<0,001
20%
10%
0%
iskolai
baráti kör
tanulás
segítségkérés hf
pletykák
ismerkedés
segítségkérés
egyéb
események
magán
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. A számítástechnikai tudásszint –
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
A számítástechnikai tudásszint – önértékelés alapján
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Legnépszerűbb közösségi oldalak Melyik
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Legnépszerűbb közösségi oldalak
Melyik közösségi oldalon vagy jelen?
MySpace
20
Twitter
47
Barátikör
158
Hi5
99
Donna
34
HotDog
152
MyVip
602
Facebook
373
IWIW
744
0
100
200
300
400
500
600
700
800
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Közösségi oldalak használata Ki hány
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Közösségi oldalak használata
Ki hány közösségi oldalon van jelen?
500
445
450
400
350
285
300
250
200
163
150
100
43
50
19
2
0
1 oldal
2 oldal
3 oldal
4 oldal
5 oldal
6 oldal
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Közösségi oldalak használata Miért kedveled
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Közösségi oldalak használata
Miért kedveled a közösségi oldalakat?
mert ott vannak a barátaim
p<0,001
mert ott vannak az
osztálytársaim
p<0,001
mert onnan értesülök a
programokról
mert onnan értesülök az
iskolai hírekről
lány
fiú
mert onnan értesülök a
pletykákról
p<0,001
mert olyan "trendi"
p<0,005
nem használom
p<0,001
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Közösségi oldalak használata Közösségi
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Közösségi oldalak használata
Közösségi oldalak és aktivitás - nemek szerint
100,0%
p<0,05
90,0%
80,0%
70,0%
közösségi oldal
p<0,001
60,0%
50,0%
közösségi oldalamat
szerkesztgetem
weblap szerkesztés
40,0%
saját blog
30,0%
p<0,001
20,0%
10,0%
0,0%
fiú
lány
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Negatív élmények a közösségi oldalakkal
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Negatív élmények a közösségi oldalakkal
használata során
Fiúk:
Lányok:
lassú a szerver ●●●●●
zaklatás ●●●●●
adatbiztonság minimális
●●●●
fényképekkel/adatokkal
való visszaélés ●●●●
körlevél-áradat ●●
trágár beszéd ●●●
„merész” fotók ●●●
körlevél-áradat ●●●
adatokkal való visszaélés
●●
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Egyes tevékenységekre fordított idő
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Egyes tevékenységekre fordított idő
Számítógépezéssel töltött idő
számítógépezés - fiú
számítógépezés - lány
TV-nézéssel töltött idő
TV-nézés - fiú
TV-nézés - lány
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
Tanulással töltött idő
tanulás - fiú
tanulás - lány
Házi feladat elkészítése
házi feladat - fiú
házi feladat - lány
160
400
140
350
120
300
100
250
80
200
60
150
40
100
20
50
0
0
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Néhány következtetés a hazai viszonyokra
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Néhány következtetés a hazai viszonyokra
vonatkozóan:
Az eltérést nem a digitális eszközök hiánya
okozza, sokkal inkább magyarázható az
alábbi tényezőkkel:
- attitűd
- tudáshiány
- érdektelenség
- motiváció hiánya
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. 10-24 évesek digitális jártassága: • msn
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
10-24 évesek digitális jártassága:
• msn ●●●●●
• közösségi oldalak ●●●●●
• film/zeneletöltés ●●●●●
• skype-használata ●●●●
• számítógépes (online) játékok ●●●
• blogolás/weblapszerkesztés ●●
• tájékozódás: tudomány/napi hírek ●●
• video-, kép- és hangszerkesztő programok
használata: ●
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. AA digitdigitáálislis
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
AA digitdigitáálislis bennszbennszüüllööttekttek -- digitdigitáálislis
bevbeváándorlndorlóókk egyegy lehetslehetséégesges modelljemodellje
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. ÖÖsszegzsszegzééss ééss aa kutatkutatááss
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
ÖÖsszegzsszegzééss ééss aa kutatkutatááss tovtováábbibbi
lehetslehetséégesges iriráányainyai
Adataink azt a feltevést látszanak alátámasztani,
mely szerint a Prensky-féle netgeneráció
kialakulása hazánkban még várat magára, a
korosztály jelenleg nem mutatja azokat a
tulajdonságokat, amelyeket egyes szerzők a
netgenerációnak tulajdonítanak.
A kapott adatok részletes elemzése és
publikálása folyamatban van.
További kutatások tárgya lehet az okok feltárása és
vizsgálata.
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17. Köszönjük figyelmüket!
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. ápr. 16-17.
Köszönjük figyelmüket!