MA S TE R

BU S I NE SS PR OC ES S MANAGEMENT AND IT
wo-master klassikaal begeleid - deeltijd

2015 | 2016

Open Universiteit

www.ou.nl

verbanden te leggen met uw eigen werkpraktijk en u te begeleiden bij het aanleren van praktische vaardigheden. U houdt daarbij expliciet rekening met de manier waarop u verbeteringen voor de organisatie kunt realiseren. - U studeert in de stimulerende sociale omgeving van een groep medestudenten. . De opleiding is bedoeld voor IT-analisten. Doordat de groepen klein zijn. Kenmerken van de opleiding De opleiding is competentie. de Haagse Hogeschool. Als student profiteert u op verschillende manieren van de nauwe samenwerking tussen de voornoemde instellingen: - De docenten zijn dankzij de diversiteit van hun achtergrond in staat om belangrijke theoretische concepten en structuren helder uiteen te zetten. ontwerpvaardigheden en projectmanagement.en productgericht. U ontwerpt nieuwe of herontwerpt bestaande werksystemen. De inbreng van werkervaring vanuit de groep verlevendigt de opleiding en verhoogt het plezier in de studie. of u kunt zelf projecten inbrengen die bijvoorbeeld binnen uw werksituatie kunnen worden uitgevoerd. studeerbaarheid én communicatie de hoogste waardering. Tijdens de studie voert u concrete projecten uit. Meerwaarde van samenwerkende instituten Binnen bovengenoemd samenwerkingsverband bestaat een rolverdeling. De wo-masteropleiding Business Process Management and IT kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. De wekelijkse of tweewekelijkse colleges vinden plaats op betreffende hogeschool door academisch geschoolde docenten met veelal een ruime ervaring in het bedrijfsleven. Deze kunnen worden aangedragen door de opleiding. - De organisatie van de opleiding neemt u het regelwerk rond de studie zoveel mogelijk uit handen. Zij verzorgen de optimale studiebegeleiding en een sterke koppeling met de praktijk. - De vaste structuur met duidelijke deadlines zorgt voor een hoog rendement van de opleiding. die nauw toeziet op de kwaliteit van de opleiding. waarbij de rol van IT in de organisatie medebeslissend is. zoals analytisch denken. reflecteren. proceseigenaren of consultants en biedt u de mogelijkheid door te groeien naar een bredere en meer verantwoordelijke functie op wo-niveau.Over de opleiding De klassikaal begeleide variant van de opleiding Master of Science in Business Proces Management and IT (inclusief Premaster) wordt u aangeboden in het kader van een samenwerkingsverband tussen Fontys Hogescholen. U ontwikkelt een duurzaam netwerk. - Doordat een aanzienlijk deel van de studie via internet verloopt. De inhoud. de NHL Hogeschool en de Open Universiteit. In het laatste geval zal de opleiding toetsen of het project aan de opleidingscriteria voldoet. Het accent ligt op academische en beroepsgerichte competenties. De Open Universiteit staat al jaren bekend vanwege de kwaliteit van haar studiemateriaal. hebt u optimale vrijheid om uw studie te doen waar en wanneer u dat het beste uitkomt. tentaminering en certificering is in handen van de Open Universiteit. business-analisten. Daarnaast wordt u geconfronteerd met IT-Governance en het algemeen management op IT-gebied. is voldoende interactie gegarandeerd en kan worden ingegaan op de link met de praktijksituatie van individuele studenten. In het onderzoek van CHOICE naar het oordeel van studenten over hun studie kreeg het onderwijs van de Open Universiteit op de onderdelen studie-inhoud.

Op de thema’s inhoud. www. Onder inhoud vallen kwaliteitsaspecten. zoals de inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal. In de Keuzegids Masters 2015 is de OU de best beoordeelde universiteit voor masters.5 EC Rule-Based Design 7.Opbouw van het programma Het programma bestaat uit de Premaster (schakelprogramma van academische vaardigheden) en de cursussen van de opleiding Master of Science in Business Process Management and IT.ou. Als afgestudeerde mag u de titel Master of Science (MSc) voeren. De opbouw van het programma ziet er als volgt uit: Cursussen Omvang Premaster (academische vaardigheden) 15 EC Masterprogramma Enterprise Architecture 7. Internationale titel Na afronding van de opleiding ontvangt u het getuigschrift Masteropleiding Business Process Management and IT. Hoogste scores Studenten geven de Open Universiteit in de Nationale Studenten Enquête al vijf jaar achtereen het beste cijfer van alle veertien universiteiten in Nederland.5 EC Business Intelligence 5 EC IT-Governance 10 EC Business Processes 10 EC Voorbereiden afstudeeropdracht BPMIT 5 EC Afstudeertraject Business Process Management and IT 15 EC Accreditatie en beoordeling De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de wo-masteropleiding Business Process Management and IT geaccrediteerd op basis van het beoordelingsrapport van de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Deze titel is internationaal erkend. De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De Keuzegids Universiteiten 2015 roept de Open Universiteit uit tot beste universiteit. die voldoende voorkennis geven voor het volgen van een wetenschappelijke masteropleiding en het succesvol uitvoeren van het afstudeertraject. de aansluiting bij actuele ontwikkelingen en de mate waarin de inhoud van de opleiding stimulerend is. Premaster In de Premaster leert u denken vanuit een wetenschappelijke invalshoek. De masteropleiding Business Process Management & IT staat op de eerste plaats in de ranking van alle wo-masters in deze studierichting. U verwerft de academische onderzoeksvaardigheden. informatievoorziening en studeerbaarheid scoort de Open Universiteit de meeste punten van alle universiteiten.nl/masterofscience 3 .

De belangrijkste toepassingsgebieden: . Aandacht besteden aan architectuur van IT is zeker geen overbodige luxe in deze tijd. vergroten van de winst of het rendement (door het zien van aankoopverbanden kan gepersonaliseerde reclame worden aangeboden) .privacy versus security. Architectuur roept vaak weerstand op omdat deze als belemmerend wordt ervaren. die na interpretatie met behulp van expertkennis leidt tot conclusies of besluiten. Bedrijfsregels komen terug als afspraken tussen mensen (bedrijfsprocessen). denk aan de gegevens die de NSA verzamelde . afspraken tussen computers (protocollen). Bedrijfsregels zijn een uitstekend instrument om afspraken hanteerbaar te maken. Business Intelligence Business Intelligence gaat erover hoe de data uit IT-systemen informatief ontsloten kunnen worden tot informatie.Cursussen Masteropleiding Business Process Management and IT Enterprise Architecture Meestal bestaan er in een organisatie allerlei principes en standaarden die de inrichting van de organisatie op het gebied van processen en informatievoorziening sturen. moet heldere afspraken maken. In de cursus wordt een introductie gegeven op architectuur. 4 . In de wetenschappelijke wereld krijgt enterprise-architectuur in toenemende mate aandacht en dit leidt ook tot raamwerken en (ontwerp)methoden die in de praktijk breed toegepast worden door architecten van diverse pluimage. Wijzigingen doorvoeren in de organisatie moet in principe binnen het aangegeven kader van de architectuur. het is eerder een conditio sine qua non. verbeteren van de veiligheid (opsporen van fraude en hackers) . en afspraken tussen mensen en computers (mens-machine-interactie). Deze uitgangspunten vormen het vertrekpunt voor de kaderstellende enterprise-architectuur. al die opslag van data kost veel energie. De bedoeling is echter dat de samenhang bevorderd en de complexiteit gereduceerd wordt. het toetsen van architectuur en het werken onder architectuur. wat zijn de maatschappelijke kosten? U krijgt een breed overzicht over het vakgebied en de nieuwe ontwikkelingen.juridisch: wie is aansprakelijk voor een verkeerde conclusie? .ethisch: moet alles wat kan. Relevante issues daarbij: . stuurinformatie genereren om bedrijfsprocessen bij te sturen . versnellen van de voortgang in de wetenschap (bijvoorbeeld door het leggen van een relatie tussen het DNA-profiel en een ziekte). Deze kijk heeft consequenties voor informatici die oplossingen bedenken om groepen professionals in hun werk met IT te ondersteunen. Rule-Based Design In de cursus Rule-Based Design leert u op een specifieke manier tegen een organisatie aan te kijken: u leert de organisatie te zien als een verzameling van mensen die zich committeren aan bedrijfsregels en waarvoor geldt: wie samenwerking wil laten slagen.

of men ze goed doet en of men de goede dingen doet. U leert om een gestructureerde analyse van bedrijfsprocessen uit te voeren en op basis van de analyseresultaten verbeteringsvoorstellen te formuleren. In deze mastercursus gaat u in teamverband (met medestudenten) zelfstandig de inrichting en werking van IT-Governance bij een daarvoor geschikte organisatie beoordelen. Vanuit een procesoptiek gaat het om inzicht krijgen in de vraag welke dingen men doet. U rapporteert over de resultaten in een afsluitend managementadviesrapport.nl/masterofscience 5 .ou. waarin u het onderzoek uitvoert. Dit houdt in dat het identificeren en analyseren van processen de kapstok vormt voor het verbeteren van de inrichting en besturing van organisaties. Deze beoordeling vindt plaats door een IT-Governance-audit op te zetten en uit te voeren. ‘Doordat je tijdens de bijeenkomsten meteen ziet hoe de behandelde theorie in praktijk gebracht kan worden. www. Business Processes In deze cursus wordt uitgegaan van een procesgerichte kijk op organisaties. Als gevolg hiervan is de betekenis van IT-Governance en IT-leiderschap binnen de organisatie sterk toegenomen.IT-Governance In veel organisaties is de inzet van IT de basis geworden om bedrijfsprocessen te ondersteunen en de organisatie duurzaam te transformeren en te laten groeien. maak je je de stof veel makkelijker eigen’ Afstudeertraject Het afstudeertraject bestaat uit de Voorbereiding afstudeeropdracht. Het is vaak heel verfrissend om naar een organisatie te kijken vanuit een ander perspectief dan de puur organisatorische of financiële bril. waarin u het onderzoeksplan maakt en de afstudeeropdracht.

duurt 2. Hier heeft u onder andere toegang tot onze elektronische leeromgeving en onze uitgebreide digitale bibliotheek. Als student kunt u hier een groot aantal digitale bronnen raadplegen.Studiebegeleiding Zelfstudie in combinatie met bijeenkomsten Het programma Master of Science in Business Process Management and IT. cases en boeken. De boeken worden u toegezonden. Dat houdt in dat u met behulp van de door de opleiding aangereikte en zelf verzamelde informatie aan de hand van studeeropdrachten complexe praktijksituaties beter kunt doorgronden. projecten en tentamens. Deze zijn bereikbaar via MijnOU. Het cijfer komt meestal tot stand door het gewogen gemiddelde van de beoordelingen van de opdrachten en studietaken. De artikelen en cases zijn grotendeels in reader(s) ondergebracht of worden elektronisch ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving van de Open Universiteit. Er is veel ruimte voor discussie over de praktische betekenis voor uw werksituatie. Tijdens bijeenkomsten worden de uitwerkingen van taken besproken en uitgediept. die u individueel en groepsgewijs in de aangegeven volgorde doorloopt. verwijzen naar artikelen. Het hele programma wordt gekenmerkt door ‘action learning’. Taken die de opdrachten en instructies bevatten. U studeert op de plaatsen en tijdstippen die ú het beste uitkomen. 6 . Ook vinden er trainingen plaats. Daarnaast vinden er wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten plaats. uw persoonlijke online werkplek bij de Open Universiteit. Toetsing In elke cursus wordt een portfolio opgebouwd uit resultaten van werkstukken. De OU beschikt over een uitgebreide digitale bibliotheek. Deze taken. Per cursus wordt een cijfer en een certificaat gegeven. MijnOU en de elektronische leeromgeving Als student hebt u toegang tot een groot aantal online diensten die u nodig hebt tijdens uw studie. Google wetenschap en WorldCat. inclusief Premaster. leiden u door het studiemateriaal. De collectie bestaat onder meer uit EBSCOhost.5 jaar bij een gemiddelde studie-investering van 15 uur per week. Daar vindt u tevens de opdrachten en worden verdere aanwijzingen gegeven.

Met een wo-getuigschrift hoeft u niet deel te nemen aan de Premaster. en daarmee hoger liggen dan € 22. www. U schrijft zich in voor het hele programma.en tentamenkosten en de afstudeerbegeleiding zijn inbegrepen. studieverleden en nationaliteit bent u wettelijk.ou. maar het is mogelijk om in termijnen te betalen. Indien u instellingscollegegeld verschuldigd bent. Informatie is te verkrijgen bij de Belastingdienst. zullen de totale kosten van het programma worden vermeerderd met het verschil tussen wettelijk. Alle cursusmaterialen (dus ook boeken).en instellingscollegegeld.-. ‘Klassikale begeleiding van OU-onderwijsmateriaal – het beste van twee werelden: de flexibiliteit van een afstandstudie en de motivatie en ondersteuning van contactonderwijs in een vaste groep’ Kosten De totale kosten van het programma.en inkomstenbelasting. U wordt direct toegelaten tot het masterprogramma.-. De kosten zijn overigens veelal aftrekbaar voor de loon.ou. Om met het masterprogramma te kunnen starten.nl/masterofscience 7 . administratie. bestaande uit het verschuldigde collegegeld* voor de Premaster en (de cursussen van) de masteropleiding en de aanvullende begeleiding door de hogeschool. * Afhankelijk van uw woonplaats. Voor actuele informatie: www.nl.500.of instellingscollegegeld verschuldigd.belastingdienst. bedragen € 22. moet de Premaster zijn afgerond.nl/kosten www.500.Toelating Met een hbo-bachelorgetuigschrift wordt u toegelaten tot het schakelprogramma Premaster.

ou.nl/masterofscience.251 1417 Open Universiteit Valkenburgerweg 177 | 6419 AT Heerlen Wijzigingen in prijs en aanbod voorbehouden. Eindhoven Drs.nl T 06 .h.Meer informatie en aanmelden U kunt meer informatie vinden op onze website www. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.445 7998 Leeuwarden NHL Hogeschool Drs.heil@fontys.507 8525 Den Haag Haagse Hogeschool Marion van der Tas E m.ou.huitema@nhl.vandertas-smit@hhs. Johan Huitema E j.30 84 30 64 / 058 . Ineke Heil E c.c.nl T 070 .nl/masterofscience 6515164_april 2015 Postbus 2960 | 6401 DL Heerlen . U kunt ook contact opnemen met een van onderstaande personen.nl T 088 . BD219 www. Eindhoven Fontys Hogeschool ICT.