SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1

ROBÓT REMONTOWYCH ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO BLOKU „B” II PIĘTRA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
KRAŚNIKU

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robót objętych ST
1.4. Określenia podstawowe
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiotem ninieiszej standardowej specyfikacji technicznej (Sn
wymagania ogólne dotyczące remontu Oddziału Dziecięcego II pietra budynku „B”

sa

1.2. Zakres stosowania ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej; są
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wyszczególnionych w
pkt.1.1. i 1.3.
1.3.Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy niżej wymienionych robót:
1.3.1. Rozbiórkowych określonych w dokumentacji
1.3.2. Wzmocnienie konstrukcji stropów przy przejściach instalacyjnych, wykonanie
nowych nadproży stalowych przy powiększonych otworach drzwi, oraz wykonanie

konstrukcji podparć pod urządzenia i instalacje wentylacyjne zgodnie z projektem
konstrukcji,
1.3.3. Ściany działowe typu lekkiego na konstrukcji stalowej systemowej z izolacją
akustyczną z Aku Płyty oraz obudowa z płyt GK Fine Plus DF grubości 15mm, wraz z
obudowani instalacji. Uzupełnienie ścian murowanych przy zmienianej stolarce okiennej
i drzwiowej ppoż.
1.3.4. Tynki i okładziny– wykonanie nowych tynków w miejscach skucia okładzin i
starych tynków uszkodzonych ścian i sufitów. Wykonanie licowania ścian płytkami
zgodnie z projektem oraz wykonanie fartuchów z glazury 20c60cm przy umywalkach i
zlewach.
1.3.5. Podłogi i posadzki. Po skuciu istniejących posadzek z warstrwami izolacyjnymi i
wyrównawczymi, wykonać izolację akustyczną, izolację z foli 0,3mm, warstwę
wyrównawczą z zaprawy cem. M15 gr. 4cm x włóknami poliestrowymi, zbrojoną siatką
podposadzkową o oczkach 15x15cm z StO fi 3mm. W pomieszczeniach mokrych płytki
gres 30x30cm, w pozostałych wykładzina pcv antyseptyczna, grupa T, Bfl-s1, klasa DS.,
odporna na mikroorganizmy i środki chemiczne.
1.3.6. Sufity podwieszone i malowanie zgodnie z dokumentacją techniczna i warunkami
określonymi w przez producentów jak i w aprobatach.
1.3.7. Stolarka okienna i drzwiowa zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki oraz
lokalizacją na rzutach.
1.3.8. Zabezpieczenie ścian, drzwi i wyposażenie w elementy stałe zgodne z projektem i
przedmiarem z materiałów dopuszczonych do stosowania w obiektach służby zdrowia i
niepalnych.
1.3.9. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki na wysypisko z kosztami utylizacji.
W nakładach podanych powyżej zostały uwzględnione, poza robotami podstawowymi,
następujące czynności pomocnicze:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań
przenośnych, umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m, od stropu lub
podłogi,
- naprawa elementów i powierzchni uszkodzonych,
- sprzątnięcie stanowiska po wykonaniu robót,
- usunięcie gruzu z rozbiórki na miejsce wskazane na placu budowy,
- transport poziomy wewnętrzny na przeciętne odległości,
- transport pionowy wewnętrzny na wysokość do 5 kondygnacji użytkowych
naziemnych.
1.4. 0kreślenia podstawowe
-kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego. oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. zagruntowana lub wygładzona (np. .grupach. . -farba dyspersyjna .należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami. drewna. ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis. muru. której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego.kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane. tynku.). jakie maja spełniać roboty budowlane. -ustaleniach technicznych .istotnych wymaganiach . -poleceniu Inspektora nadzoru .normach europejskich . badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych. -rejestrze obmiarów . zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.przedmiarze robót . betonu. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. . ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania. kategoriach robót . lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu.opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn. Z późno zm.akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami. -farba .). itp. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot. -materiałach . jak również przy odbiorze gotowego obiektu. klasach.oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako »standardy europejskie (EN)" lub »dokumenty harmonizacyjne (HO)". . decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.surowa. płyt drewnopodobnych.zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z . a jeśli granice tolerancji nie zostały określone .należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót. Urz. -powłoka malarska .należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach. klasy. -inspektorze nadzoru inwestorskiego . warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. L 340 z 16.należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń.instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) . na której będzie wykonywana powłoka malarska. .12.oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa.należy przez to rozumieć grupy. -odpowiedniej zgodności . wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. -podłoże malarskie . określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi. przeglądów i zabiegów konserwacyjnych.należy przez to rozumieć . kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 L W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających. z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przed miarowych robót podstawowych. szpachlówką) powierzchnia (np.2002 L.barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.stwardniała warstwa farby.z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. pigmentu .

zamawianych materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. takie jak rurociągi. 1.5. MATERIAŁY Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące. wydzieleń. w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wszelkich przepisów wydanych przez władze szpitala.mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami. takie. pigmentów.5. 1. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i pracowników administracji obiektu oraz będzie z nimi współpracował. aprobatami technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. ochron) aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.5. Stosowane materiały powinny mieć : -oznakowanie znakiem CE co oznacza. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzenia. wypełniaczy oraz środków pomocniczych. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej wymaganej odpowiednimi przepisami jak również obowiązującymi na terenie szpitala. produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą 1. -farba na spoiwach mineralno-organicznych . W miejsce niżej przyjętych i wymienionych materiałów w dokumentacji można zastosować wyroby równoważne tzn.6. kable itp.5.2.).0chrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego 1. z europejską aprobatą techniczną .dodatkiem środków pomocniczych. 1. dyspersji wodnej żywic.5. które pod względem jakościowym. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.Bezpieczeństwo i hiqiena pracy. parametrów technicznych. licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem Uwaga: Przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania.Przekazanie terenu budowy Zamawiający.4. 1. Każdy rodzaj robót. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego wyposażenia obiektu jak również utrzymania czystości w obiekcie w okresie trwania realizacji kontraktu (wykonania zabezpieczeń. 1.0gólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Inspektora nadzoru. kleju kostnego itp. dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.5.1. gabarytów i wizualnym będą o takich samych lub lepszych parametrach.0chrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie kliniki. że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm. 2. kleju kazeinowego.Stosowanie sie do praw i innych przepisów.5.3.5.

sale zabiegowe i operacyjne.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E:s. Okładziny ścian i cokoły. Grupa B II .PN-EN 177:1997 . co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE.PN-EN 159:1996 .oznakowanie znakiem budowlanym.2. 2.okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. Płytki do okładzin ścian 30x60cm należy zastosować o wymiarach jak istniejące lub w uzgodnieniu z użytkownikiem.PN-EN 176:1996 .PN-EN 178:1998 .Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E:S. dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. albo . Grupa B I.10%. .3%. . Płytki powinny odpowiadać następującym normom: .Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich. .Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.6%. . . .Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. albo -deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. Tabela Antypoślizgowości płytek ceramicznych: . jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. Grupa Bila. . Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E:S.lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.przeznaczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia jak szpitale. Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami. bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.3.Certyfikat na znak bezpieczeństwa. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Grupa B III.

3 0.2 5.Nr 0 0.1 4.2 4. pralinek R11 Płytki ceramiczne na piekarnie. cukiernie.2 2. figurek czekoladowych .10 5.4 5.2 0.1 1. prysznice . bufety zakładowe ) R9 Zakładowe pomieszczenia pielęgniarskie R9 Płytki ceramiczne na strefy produkcji margaryny.3 5.1 2.3 3. fabryki biszkoptów i ciast Produkcja makaronu R11 Pomieszczenia do przeróbki tłuszczów i materiałów płynnych R12 Zmywalnie R12V4 Płytki ceramiczne do stref uboju i przeróbki mięsa Rzeźnia R13V10 Strefa przeróbki podrobów i wnętrzności R13V10 Rozbiórka tusz R13V8 Przygotowanie mieszanek do wędlin R13V8 Strefa gotowania mieszanek R13V8 Strefa produkcji wędlin suchych R13V6 Pomieszczenia do suszenia wędlin R12 Strefa wędzenia R12 Strefa zasalania R12 Obróbka drobiu R12V6 Magazyn jelit R12 Strefa krojenia i pakowania R12V8 Płytki ceramiczne do stref obróbki ryb i produkcji wyrobów gastronom.tłuszczów.2 1.6 5.9 5.4 0.1 0.3 1. szatnie ) R9 Pomieszczenia na przerwy robocze (np.3 3 3.olejów spoż.8 5.2 3.4 2 2.12 6 Opis przeznaczenia płytek ceramicznych Współczynnik Płytki ceramiczne na strefy robocze ogólnie Strefa wejściowa wewnętrzna R9 Strefa wejściowa zewnętrzna R11/R10 V4 Schody wewnętrzne R9 Schody zewnętrzne R11/R10 V4 Pomieszczenia socjalne ( łazienki .4 4 4. Wytapianie tłuszczów R13 V6 Rafineria olejów spożywczych R13 V4 Produkcja i pakowanie margaryny R12 Produkcja i pakowanie tłuszczów spożywczych R12 Butelkowanie olejów spożywczych R12 Płytki ceramiczne na strefy przeróbki mleka i produkcji serów Przeróbka świeżego mleka włącznie z produkcją masła R12 Produkcja magazynowanie i pakowanie serów R11 Produkcja lodów R12 Płytki ceramiczne na strefy produkcji czekolady i słodyczy Gotowanie cukru R12 Produkcja kakao R12 Produkcja surowców R11 Produkcja tabletek.3 5 5.5 5.7 5.11 5.1 3.1 5. .5 1 1.

2 11.1.3 9.2 11 11.3 7 7. sklep . i napojów Piwnice i magazyny do fermentacji Butelkowanie napojów .1 9.3 9.1 11.4 9.3 Stołówki.zakładowych.8.6 9.3 7.restauracjach Kuchnie w lokalach typu "fast food" i kioskach Kuchnie do rozmrażania i odgrzewania potraw Kuchnie barowe w herbaciarniach. oddziałach szpitalnych Zmywalnie Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w p.2 9.4 8 8.8 9.1 9. magazyny chłodni Dla towarów niepakowanych Dla towarów opakowanych Płytki ceramiczne na strefy sprzedaży .2 11.2 Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punkcie 9. spoż.7 9.1 8.4 .6.2 11.3.1 10.8. sanatoriach .1 9.2 6.2 9. sale restauracyjne.3 11.. wyr.1 6. schroniskach .1 . domach wypocz.9 10 10.1 11.5 Zmywalnie dla pomieszczeń wymienionych w punkcie 9. rozmrażalnie . Wspólne kuchnie w szpitalach i klinikach Kuchnie przemysłowe w stołówkach uniwersyteckich. produkcja soków owocowych Płytki ceramiczne na kuchnie .3. hotele ) Do 100 nakryć dziennie Ponad 100 nakryć dziennie Wspólne kuchnie w instytucjach . 9.1.1 7.stołówki Kuchnie w gastronomii (restauracje .2 7. 9.8. 9. sprzedaż sklepową Odbiór towaru mięsnego Dla towaru niepakowanegp Dla towaru pakowanego Odbiór towaru mięsnego Korytarze obsługi dla mięsa i wędlin Dla towaru niepakowanego Dla towaru pakowanego Korytarze obsługi dla chleba i pieczywa R13V10 R13V6 R13V4 R13V6 R13V6 R11 R12V4 R10 R11 R12 R11V4 R12V4 R11 R12 R12V4 R12V4 R10 R10 R12V4 R11 R12 R9 R12 R11 R11 R10 R11 R11 R10 R10 . pensjonatach .5 9.4 Obróbka ryb Produkcja wyrobów garmażeryjnych Produkcja majonezu Płytki ceramiczne do stref produkcji i obróbki jarzyn Produkcja kwaszonej kapusty Produkcja konserw jarzynowych Pomieszczenie sterylizacyjne Strefa przygotowania jarzyn do obróbki Płytki ceramiczne do kontaktu z wodą przy prod.1.1. do podawania potraw Płytki ceramiczne na chłodnie .2 9 9.stołówki zakładowe z koryt.2 9.1 11.

2 11.9 11.8 12.1 12.1 13.łazienki w oddziałach szpitalnych Pomieszczenia do diagnostyki medycznej i terapii. pomieszczenia dla klienta Pomieszczenia przygotowawcze dla sprzedaży żywności Pomieszczenia kasowe i pakowania Pomieszczenia zewnętrzne Płytki ceramiczne pomieszczenia sanitarne/publiczne i opieki społecznej Pomieszczenia do dezynfekcji Pomieszczenia do sterylizacji Pomieszczenia do składowania .12 12.5 12.12 11.10 11.6.1 11.10.11.2 13.2 11.11 12.1 11.2 12.1 11.8.15 12 12.13 11.14 11.2 15 Korytarze obsługi mleczarni i spożywcze nie pakowany towar Korytarze obsługi dla mięsa i wędlin Dla towaru niepakowanego Dla towaru pakowanego Korytarze obsługi jak pkt 11.03 do 11.6.8. sala masażu Sala operacyjna Oddziały szpitalne z pokojami dla obłożnie chorych i korytarzami Ambulatoria hospitalizacja dzienna Apteki Labolatoria Pomieszczenia fryzjerskie Płytki ceramiczne na pralnie.13 12.6 12. kąpieli błotnych Strefamycia przed salą operacyjną Pomieszczenia sanitarne . wyr.10.3 12.9 12. Pomieszczenia z pralkami i suszarkami bębnowymi w ruchu ciągłym Pomieszczenia z pralkami z których wyciąga się mokre pranie Pomieszczenia do prasowania Płytki ceramiczne przy produkcji paszy Produkcja paszy Produkcja paszy z wykorzystaniem wody lub tłuszczu Płytki ceramiczne w zakładach prod. hydroterapi .2 11.5 11.06 Pomieszczenie przygotowania mięsa Dla przygotowania jak pkt 5 Dla przygotowania opakowane Pomieszczenie do wiązania kwiatów Pomieszczenia sprzedaży ze stałymi piekarnikami Dla wyrobu pieczywa Dla odpieczenia podpiekanego pieczywa Pomieszczenia sprzedaży z wbudowanymi frytkownicami lub grilami Pomieszczenia sprzedaży .14 13 13.8 11.10 12.4 12. skórzanych i R10 R11 R10 R9 R12V8 R11 R11 R11 R10 R12V4 R9 R10 R9 R11/R10V4 R11 R10 R10 R10 R11 R10 R10 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R11 R9 R11 R11V4 .7 12.3 14 14.1 14.6 11. wyładowywania nieczystości Sala do przeprowadzenia sekcji Pomieszczenia dla kąpieli leczniczych .11 11.7 11.

2 22. opakowań szklanych i szkła budowlanego Szlifowanie szkła naczyniowego i pełnego Produkcja szkła izolacyjnego (obróbka z użyciem osuszaczy) Pakowanie . żywic syntetycznych) Odlewanie Szkliwienie Płytki ceramiczne na zakłady obróbki i produkcji szkła i kamienia Cięcie i szlifowanie kamieni Formowanie szkła naczyniowego.4 15.3 21 21.2 17.1 17 17.obróbka smoły .5 18.4 23 włókienniczych Pomieszczenia z wodą w garbarniach Pomieszczenia do eliminowania resztek mięsa Pomieszczenia z resztkami kleistymi wyprawionych skór Pomieszczenia do impregnacji skóry przy pomocy tłuszczu Pomieszczenia farbiarnii wyrobów tekstylnych Płytki ceramiczne na lakiernie Pomieszczenia szlifowania na mokro Płytki dla przemysłu ceramicznego Młyny wodne (przygotowanie surowców do produkcji ceramicznej) Mieszalniki ( obróbka materiałów takich jak: smoła . grafitu .1 18.5 18 18.2 21.3 17.2 15.1 20 20.6 19 19.3 22 22.1 20. grafit.5 16 16.) Prasowanie ( formowanie.1 17. paku. strefy użycia pary Płytki ceramiczne do zakładów mechanicznych naprawy R13 R13V10 R13V10 R12 R11 R12V10 R11 R11V6 R11V6 R12 R12 R11 R11 R11 R11V6 R11V6 R11 R11 R12V6 R10 R11/R10V4 R12 R12 R11 R12 R11V4 R11V4 R12 .4 18.3 15.3 18.2 18.2 20.1 22.15. pak .żywice synt. wysyłka szkła pełnego ze środkiem zapobiegającym sklejaniu Urządzenia do polerowania i trawienia szkła kwasami Płytki ceramiczne na Cementownie Strefa opłukiwania Płytki ceramiczne na magazyny Magazyny na oleje i tłuszcze Magazyny pakowanych artykułów spożywczych Zewnętrzne pomieszczenia magazynowe Płytki ceramiczne do stref obróbki chemicznej i termicznej żelaza i metali Trawienie Hartowanie Laboratoria Płytki ceramiczne na strefy obróbki metali i zakładów mechanicznych Galwanizernia Przeróbka surówki szarej Wydziały obróbki plastycznej mechanicznej/skrawanie przy użyciu smarów Wydziały czyszczenia produktów.4 17.1 15.1 21.3 22.

korytarze .8 Szkolne warsztaty rzemiosła 29.2 Wydział konserwacji sprzętu gaśniczego 27 Płytki ceramiczne na banki 27.3 Schody 29.5 Kuchnie demonstracyjne do lekcji w szkołach 29.2 Kanały naprawcze i inspekcyjne 23.7 Warsztaty szkolne (mechaniczna obróbka drewna) 29.1 Strefa wejściowa .2 Wydział napraw samolotów 24.6 Kuchnie w żłobkach i przedszkolach 29.2.1 Hangary 24.9 Dziedziniec szkolny 30 Płytki ceramiczne na zewnętrzne ciągi komunikacyjne 30.4.3 Myjnie 24 Płytki ceramiczne na wydziały konserwacji samolotów 24.2 Platformy załadunkowe 30.1 Platformy załadunkowe zadaszone 30.pojazdów 23.1 Strefa tankowania Strefa tankowania zadaszona R11 R12V4 R11V4 R11 R12 R11V4 R12 R12 R12 R12 R12 R12 R9 R10 R11/R10V4 R11/R10V4 R9 R9 R9 R10 R10 R10 R10 R10 R11/R10V4 R11/R10V4 R11/R10V4 R11/R10V4 R12V4 R12V4 R12 R11 .3 Pomieszczenia urządzeń monitorujących 25.1 Chodniki 30.2 Platformy załadunkowe niezadaszone 30.4 Stanowiska robocze platformy i konstrukcje 26 Płytki ceramiczne na hale straży pożarnej 26.1 Pompownia 25.3 Otwarte powierzchnie parkingowe 29 Szkoły i żłobki 29.2.1 Strefa kas 28 Płytki ceramiczne na garaże Garaże .1 pogodowych Garaże .4 Łazienki i toalety 29.2 Klasy 29.1 Parking pojazdów 26.3 Wydział mycia 25 Płytki ceramiczne na oczyszczalnie ścieków 25.1 Wydział konserwacji i napraw 23. hale wypoczynkowe 29.2 pogodowych 28. parkingi wystawione na działanie warunków 28.2 Wydział usuwania osadów ze ścieków 25. parkingi nie wystawione na działanie warunków 28.3 Podjazdy dla wózków inwalidzkich i paletowych 30.

Optiroc Superfix CM18 Elastyczny Fix Reno FKM 444 No 404 Adesilex Plastikol P9 KM Flex CeresitCM117 Adesilex Optiroc CM12 P9 Gres Fix Express 400 No. Glazurnik .FF 451 Adesilex P4 3150 Planobond Planfix Kerabond VF 413 . budynku CAL N. CM12 Stabdardfix Keraset Inter FBK 372 . PUK 503 .1 . 3640 Ceresit CU22 . KM Ceresit CM17 Glazurnik ogrzewanie PRPgres BotactM21P Planfix Flex Elastyczny podłogowe Elastyk More 400 No.Przegląd stosowanych klejów do płytek ceramicznych. BotonSK100 Multipol Unipox Kerapoxy FK DBE 500 DBE 500 . Ceresit CU22 Kerapoxy Unipox Multipol P FK Płytki basenowe xxx Granirapid Botact M29 Multipox 3640 Ceresit CU22 Adesilex Botact M27 FG Unipox P9 DBE 500 Zakłady przemysł xxx u spożywczego Superflex Keralastic Botact M29 41 . CM17 . Atlas Botament Maxit Henkel Mapei Mira Sopro Zastosowanie Podłoże twarde wewnątrz budynku Atlas Mapeklej zaprawa Botact M18 Plastikol Ceresit Cm11 3000 Kerabond Atlas Botact M19 KM10 . Ceresit CM19 KM Flex More PROgres Standard Botact M21 PROgres Elastyk 3100 Unifix Płytki gresowe podłoże chemoodporne xxx Plastikol Multipox Kerapoxy 3640 Botact M29 S .1 No 404 Atlas Plus Podłoże betonowe PROgres Botact M22 na zewnątrz Elastyk . Tangers Plastikol Ceresit CM16 Keraflex . Meg 665 Plastikol Atlas KM Flex Keraflex Podłoże elastyczne Plus Botact M22 3150 . MDM 888 Podłoże twarde wewnątrz budynku (duże płytki) Płytki gresowe Atlas CAL N Plastikol KMH Botact M29 Flex . KM Flex 3130 . FF 450 .

.  grubość warstwy użytkowej 2 mm. Kleje poliuretanowe stosowane są w przypadkach gdy niezbędna jest chemoodporność posadzki oraz w przypadkach układania na drewnie. Produkowana w arkuszach.nie mylić z wykładzinami prądoprzewodzącymi.wykładzina prasowana o własnościach rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Deitermann .  grubość całkowita 2 mm.Mapei Planobond . Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu. również w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Odporna na działanie mikroorganizmów. Kleje zwykłe stosujemy do glazury i terakoty przy niedużych powierzchniach niedylatowanych. Ze względu na zastosowanie kleje dzielimy na zwykłe i elastyczne.  odporność na ścieranie . w pomieszczeniach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania i w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną. zasadoodporne i o chemoodporności ogólnej.  pozytywna ocena higieniczna i atest trudnopalności. Produkowane są w wielu odmianach kolorystycznych. Kleje epoksydowe są mało odporne na podwyższoną temperaturę i ze względu na swó skład stanowią dobrą pożywkę dla glonów i bakterii np. metalu . Mapei Kerapoxy . Zabezpieczona poliuretanem PUR.  antystatyczna. Dodatkowo są produkowane kleje szybkowiążące np. Atlas Karo oraz kleje grubowarstwowe do 3cm grubości warstwy np. Występują spoiny kwasoodporne . linoleum.pcv . Mapei Adesilex P9 express Kleje epoksydowe ( chemoutwardzalne )stosowane są w przypadku gdy wymagana jest chemoodporność posadzki.Kleje szybkowiążące Atlas Monter Plastikol Botact M24 3200 KM Ceresit CM14 Keraquick Botact M25 Rapidfix flex+Fix 404 No.  klasa użytkowa 34/43.1 Gamrat Norma 43 . Botament .  wzór bezkierunkowy.  rulon o szerokości 2 m i przeciętnej długości 20 mb.Sopro. Kleje epoksydowe produkują m innymi : Mapei . Posiada wzór bezkierunkowy. Kleje elastyczne stosujemy do gresów . Deitermann Km10 Mapei Mapeklej. Keralastic firmy Mapei. grzybów) Kleje cementowe są najszerzej stosowane z powodu niskiej ceny oraz wystarczająco dobrych właściwości dla większości zastosowań np. Odporna na warunki atmosferyczne może być stosowana zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Deiterman KM flex+ fix .grupa T.  produkt homogeniczny (jednolity w masie). Mapeklej Maxi.  15 lat gwarancji producenta.  zabezpieczone poliuretanem (PUR).Deitermann Superflex 41 Kleje epoksydowe produkowane są również jako przewodzące prąd dzięki czemu nadają się znakomicie na posadzki antyelektrostatyczne np. kleje samorozpływne np. ogrzewania podłogowego i na zewnątrz budynków.  odporne na działanie mikroorganizmów (bakterii. Botact 150. Produkuje się kleje cementowe do układania cienkowarstwowego 3-7 mm np. (rozprasza ładunki elektrostatyczne) .Przykładem takiego kleu jest np.

materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. Kleje zwykłe stosujemy do glazury i terakoty przy niedużych powierzchniach niedylatowanych.listwy dylatacyjne i wykończeniowe na narożach wklęsłych i wypukłych .2.4. . Produkuje się spoiny cementowe do spoin cienkich 1-6 mm oraz do spoin szerokich 5-12 mm Jest to oczywiście podział umowny. Kleje cementowe są najszerzej stosowane z powodu niskiej ceny oraz wystarczająco dobrych właściwości dla większości zastosowań np. Deitermann. Kleje epoksydowe są . Stosowane są głównie w środowiskach wymagającyh dużej odporności chemicznej i biologicznej jak zakłady przemysłu spożywczego. ogrzewania podłogowego i na zewnątrz budynków. Fugi elastyczne stosujemy do gresów 2.Mapei Planobond . Mapei Adesilex P9 express Kleje epoksydowe ( chemoutwardzalne )stosowane są w przypadku gdy wymagana jest chemoodporność posadzki. duża przyczepność do podłoża odporność na korozję biologiczną. zasadoodporne i o chemoodporności ogólnej.środki do usuwania zanieczyszczeń. Fugi zwykłe stosujemy do glazury i terakoty przy niedużych powierzchniach niedylatowanych.środki ochrony płytek i spoin. Wyróżniamy 4 rodzaje spoin do płytek ceramicznych:     Spoiny cementowe Spoiny epoksydowe Spoiny krzemianowe Spoiny silikonowe Spoiny cementowe są najszerzej stosowane z powodu niskiej ceny oraz wystarczająco dobrych właściwości dla większości zastosowań. Spoiny tego typu produkują m innymi Botament . Mapeklej Maxi. Wszystkie ww. Produkowane są w wielu odmianach kolorystycznych. Atlas Karo oraz kleje grubowarstwowe do 3cm grubości warstwy np. Występują spoiny kwasoodporne . Deiterman KM flex+ fix . kleje samorozpływne np. odporność na podwyższoną temperaturę . . Kleje elastyczne stosujemy do gresów . baseny zbiorniki . Produkuje się kleje cementowe do układania cienkowarstwowego 3-7 mm np. Dodatkowo są produkowane kleje szybkowiążące np. Deitermann Km10 Mapei Mapeklej. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin należy skalkulować w wartości płytek to: . Ze względu na zastosowanie kleje dzielimy na zwykłe i elastyczne. Ze względu na zastosowanie spoiny dzielimy na zwykłe i elastyczne.Spoiny krzemianowe to grupa spoin chemoutwardzalnych których najważniejszymi cechami są wysoka chemoodporność . U różnych producentów granica podziału może być nieco inna ale schemat jest podobny.środki do konserwacji wykładzin okładzin. wody pitnej.

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. Stosowane są głównie w środowiskach wymagającyh dużej odporności chemicznej i biologicznej jak zakłady przemysłu spożywczego. Kleje poliuretanowe stosowane są w przypadkach gdy niezbędna jest chemoodporność posadzki oraz w przypadkach układania na drewnie. Spoiny tego typu produkują m innymi Botament . baseny zbiorniki . linoleum. dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. odporność na podwyższoną temperaturę . metalu . jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.oznakowanie znakiem CE co oznacza. Produkuje się spoiny cementowe do spoin cienkich 1-6 mm oraz do spoin szerokich 5-12 mm Jest to oczywiście podział umowny. Mapei Kerapoxy .mało odporne na podwyższoną temperaturę i ze względu na swó skład stanowią dobrą pożywkę dla glonów i bakterii np.pcv . Wyróżniamy 4 rodzaje spoin do płytek ceramicznych:     Spoiny cementowe Spoiny epoksydowe Spoiny krzemianowe Spoiny silikonowe Spoiny cementowe są najszerzej stosowane z powodu niskiej ceny oraz wystarczająco dobrych właściwości dla większości zastosowań.Deitermann Superflex 41 Kleje epoksydowe produkowane są również jako przewodzące prąd dzięki czemu nadają się znakomicie na posadzki antyelektrostatyczne np. Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: .farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002. – Farbami akrylowymi w kolorach pastelowych do uzgodnienia z użytkownikiem. albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. Botact 150. Ze względu na zastosowanie spoiny dzielimy na zwykłe i elastyczne. Deitermann . Fugi zwykłe stosujemy do glazury i terakoty przy niedużych powierzchniach niedylatowanych. U różnych producentów granica podziału może być nieco inna ale schemat jest podobny. Botament . duża przyczepność do podłoża odporność na korozję biologiczną. że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm. Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: .Przykładem takiego kleu jest np. Keralastic firmy Mapei. Deitermann. Fugi elastyczne stosujemy do gresów MALOWANIE. uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Odporna na warunki atmosferyczne może być stosowana zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Spoiny krzemianowe to grupa spoin chemoutwardzalnych których najważniejszymi cechami są wysoka chemoodporność . co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE. .Sopro. wody pitnej. albo oznakowanie znakiem budowlanym. Kleje epoksydowe produkują m innymi : Mapei . z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

. 3 i 4. rzeźnie. na tynku. sól. ~ żywicznych rozcieńczalnych wodą. kliniki weterynaryjne. zakłady produkcji żywności. Szeroki wybór dostępnych aktywatorów powierzchni umożliwia zastosowanie powłok na różnego rodzaju podłożach m. oddychające. . mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża. inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie. melasę.środki do odtłuszczania.żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe.środki do likwidacji zacieków i wykwitów. działanie wody i pary. Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki.. ftalowe. . gipsie. mocz. bloki operacyjne. . Resuseal WB Satin lub równoważny. Wytrzymują wielokrotne mycie detergentami przez cały okres użytkowania bez żadnego uszczerbku jakości powłoki. alkohole. benzyna do lakierów i emalii.emalie olejno-żywiczne. której szczególna elastyczność pozwala wyeliminować jakiekolwiek pęknięcia (potencjalne miejsce rozwoju bakterii) i stworzyć wyjątkowo sterylne środowisko pracy Resuseal WB Wall i Resutile Wall. które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. ścieranie. terpentyna. zapobiegający tworzeniu się kolonii bakterii i grzybów. . restauracje. . szkoły.lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą. kwas azotowy. W gabinecie zabiegowym zastosować system zabezpieczenia ścian bezspoinowy np. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998. sale chorych. drewnie. lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002. Charakteryzują się odpornością na bakterie i grzyby /autosterylizacja/. kwas solny.kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901 :2002. przychodnie. formaldehyd. hotele.mineralno-organicznych jedno. które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. alkalia. spirytus denaturowany. laboratoria klasy 1. sodę kaustyczną.farby olejne. Wszystkie ww.mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą. kafelki). Posiadają cechy wytrzymałościowe. in. korozję. kostnice oraz inne medyczne i farmaceutyczne pomieszczenia sterylne. szorowanie. benzynę. membrany Ecucland Idealne pokrycia do zastosowania w miejscach takich jak szpitale. Po utwardzeniu spełniają wymogi najsurowszych norm w zakresie niepalności. krew. Są nietoksyczne i nie pochłaniają zapachów. . naftę. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. -środki gruntujące. elementach ceramicznych (np. w tym: woda. cegle. 2. które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. ftalowe. ścieki. Odporne na oleje. farby na spoiwach: . kwas mlekowy. są nieprzepuszczalne w jedną stronę. Unikalna kombinacja uszczelniaczy elastopolimerowych tworzy bezspoinową powłokę. lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe. kuchnie. toalety i inne pomieszczenia wymagające zachowania szczególnej czystości. kwas siarkowy.

niezwykle skuteczną. Wytrzymuje wielokrotne mycie detergentami przez cały okres użytkowania bez żadnego uszczerbku dla jakości powłoki. zapobiegającym tworzeniu się kolonii bakterii i grzybów. sale operacyjne. Jest nietoksyczny i nie pochłania zapachów. 1.aluminium.System Resuseal WB Wall (na bazie wody) to idealna kombinacja powłok malarskich przeznaczonych do pomieszczeń gdzie szczególnie ważne są rygorystyczne wymagania sanitarne i długi okres żywotności. System Resuseal WB Wall pozwala na wielokrotne stosowanie silnych środków bakteriobójczych. Typowe zastosowanie Wykorzystywany w pomieszczeniach. w których sprawą nadrzędną jest sprostanie surowym wymogom sanitarnym. laboratoria. pomieszczeniach sterylnych. System ten posiada też dodatkowo wszystkie cechy Systemu Resuseal WB Wall. itp. zaplecza kuchenne.). w których niezbędne jest przestrzegania surowych wymogów sanitarnych:        laboratoriach pomieszczeniach sterylnych salach operacyjnych pomieszczeniach rentgenowskich OIOM sterylizatorniach stacjach dializ Charakterystyka ogólna System Wallflex™ jest trwałym systemem. podłożach bitumicznych. Unikalna kombinacja uszczelniaczy elastopolimerowych tworzy bezspoinową . itp. salach operacyjnych i innych pomieszczeniach medycznych. W miejscach narażonych głównie na ciągłe działanie agresywnych czynników chemicznych (tabela w załączeniu) proponujemy zastosowanie Systemu Resutile Wall (na bazie rozpuszczalników). Idealny także do pokrywania płytek ceramicznych. tworzących powierzchnię bezspoinową. wszechstronną. Unikalne właściwości charakteryzujące prezentowane systemy związane z wysoką jakością wykonania gwarantują długotrwałą. stali. Wallflex™ wykazuje wszystkie cechy PW5 oraz dodatkowo unikalną kombinację uszczelniaczy elastopolimerowych. System równoważny: System Wallflex™ przeznaczony jest do wykorzystania w laboratoriach. 2. które nie spełniają już wymogów sanitarnych i estetycznych. Stanowi doskonałą powłokę spełniającą najsurowsze wymogi sanitarno-higieniczne (szpitale. estetyczną oraz wysoce higieniczną ochronę powierzchni ściennych (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych) oraz znaczące obniżenie kosztów eksploatacji pomieszczeń. sanitariaty. Charakterystyczne dla systemu jest samoczynne zapobieganie tworzeniu się jakichkolwiek kolonii bakterii i grzybów (autosterylizacja). grzybobójczych i chemikaliów.

alkohol izopropylowy. sól. ksylen. benzynę i naftę. wodę. Od ponad 40 lat powłoki C/S Wallglaze™ chronią ściany i sufity w szpitalach na całym świecie. Odporny na efekty promieniowania. Wallflex wytrzymuje wielokrotne mycie detergentami alkalicznymi. kwas mlekowy (25%). kwas azotowy (10%). Utrzymanie czystości System Wallflex® wytrzymuje wielokrotne mycie detergentami alkalicznymi i antyseptycznymi oraz dezynfekcję bez żadnego uszczerbku na jakości i właściwości powłoki. wnętrzności i krew. benzynę. Wszystkie produkty posiadają atesty. Kolorystyka BIała i kolorowa wg kolorników Tikurilla i NCS Właściwości W wysokim stopniu odporny na oleje (zwierzęce i roślinne oraz mineralne). . Stosowane przy ich produkcji najnowocześniejsze technologiebrytyjskie gwarantują dostęp do doskonałych. parę. kwas siarkowy (20%). melasy. poddajacy się łatwej dezynfekcji. najbardziej zaawansowanych systemów powłok na rynku. zapewniających bezproblemowy dobór barwy w każdej sytuacji. antyseptycznymi oraz wieloletnią fumigację bez uszczerbku na jakości i właściwościach powierzchni. kwas solny (10%). której szczególna elastyczność pozwala wyeliminować jakiekolwiek pęknięcia (potencjalne miejsce rozwoju bakterii) i stworzyć wyjątkowo sterylne środowisko pracy.powłokę. piwo i melasę.Wallflex jest w wysokim stopniu odporny na oleje. piwo. glikol etylenowy. parę. przedłużając tym samym żywotność powłoki. sodę kaustyczną (10%). sól. Higiena Wszystkie powłoki C/S Wallglaze™ powstrzymują rozwój i rozprzestrzenianie się mikrobakterii i grzybów. kwas mlekowy (25%). kwas solny (10%). formaldehyd.sodę kaustyczną (10%). formaldehyd. kwas siarkowy (20%). naftę. mocz. glikol etylowy. C/S Wallglaze™ dostępne są w szerokiej gamie kolorów standardowych. alkohol dwuacetonowy i izopropylowy. detergenty. alkohol dwuacetonowy. kwas azotowy (10%).

takich jak np.mocowania górnego (kołek. . Sufit podwieszany składa się zazwyczaj z następujących elementów składowych: .kształtowników nośnych i ewentualnie poprzecznych stanowiących ruszt sufitowy . itp.płyt wypełniających stanowiących połać sufitową . Nawet wielokrotne czyszczenie nie wpływa negatywnie na ich jakość i funkcjonalność. Materiał i postać elementów połaci sufitowej (płyt) decyduje głównie o własnościach użytkowych. Rodzaj stosowanego rusztu (konstrukcji) decyduje w głównej mierze o własnościach technicznych sufitu.) . takich jak akustyka. w różnych wysokościach.zawiesia (wieszak. stali nierdzewnej i gumy. Z naszym nowatorskim systemem Rapid Fix TM montaż i demontaż jest na tyle prosty. odbicie światła czy estetyka. Eleganckie. Usytuowane na poziomie narażonym na najczęstsze uderzenia odbojnice Acroyn® dostępne są w rozmiarach od 102mm do 300mm. szpitale itp. Wszystkie systemy spełniają wysokie wymgania technologiczne nadając jednocześnie pomieszczeniom estetyczny wygląd. wody i pary wodnej oraz ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Zabezpieczenia kątowe wytwarzane są z tworzywa. Powłoki C/S Wallglaze™ przez cały okres użytkowania zachowują swe pierwotne właściwości.kształtowników przyściennych. co w perspektywie przynosi duże oszczędności i redukuje koszty utrzymania pomalowanych powierzchni. tzw. Nie ma lepszej ani też łatwiejszej metody ochrony ścian przed uszkodzeniem niż zastosowanie odbojnic Acroyn®. profili przyściennych . olejów. tak.akcesoriów dodatkowych.Funkcjonalność Powłoki C/S Wallglaze™ są wyjątkowo trwałe oraz bardzo łatwe do utrzymania w czystości. szczególnie w służbie zdrowia. ergonomicznie zaprojektowane. drut. Systemy SM i SSM są szczególnie odporne na uderzeniach jak obszary handlowe. że czynność nakładania i zdejmowania elementów powtarzana zależnie od wymogów i potrzeb użytkownika. Skonstruowane do ochrony przed wszelkiego rodzaju uszkodzeniami ścian powstającymi w miejscach o regularnym natężeniu ruchu. podczas gdy tradycyjne powłoki wymagają 5-krotnego odnawiania w przeciągu 10 lat Zabezpieczenia ścian i naroży oraz poręcze Acrivyn Odbojnice. sprężyna. W odróżnieniu od powłok tradycyjnych C/S Wallglaze™ charakteryzują się długotrwałym okresem użytkowania. Powłoki C/S Wallglaze™ są odporne na działanie różnego typu środków chemicznych. dybel mocujący wieszak do stropu) . by przy jednoczesnym podniesieniu okresu żywotności zredukować do minimum koszty utrzymania. doskonałe w swoim kształcie i funkcjonalności. nośność. praktyczne i wytrzymałe nie obciążają budżetu ciągłymi naprawami. odbojoporęcze i poręcze C/S Acroyn® chronią ściany przed wszelkimi uszkodzeniami. Koszty utrzymania Powłoki C/S Wallglaze™ produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tył płyty zabezpieczony jest welonem szklanym.poż. która wytrzymuje mycie pod wysokim ciśnieniem. Powierzchnia licowa pokryta jest wzmocnioną powłoką Akutex T®.m127m127 OPIS SYSTEMU To top Format. np. Do najważniejszych zalet tego systemu należą: .łatwość napraw. w kuchniach czy pomieszczeniach do przygotowywania żywności. gdzie występuje konieczność zmywania sufitu. Krawędzie są zagruntowane. Istnieje możliwość demontażu pojedynczych płyt.zróżnicowane własności akustyczne i możliwość kształtowania akustyki pomieszczeń . Konstrukcja nośna wykonana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. uchylnym Włazem Inspekcyjnym Hygiene UTRZYMYWANIE W CZYSTOŚCI: Płyty Hygiene Performance A są odporne na codzienne odkurzanie ręczne lub odkurzanie maszynowe. najbliższy kolor wg NCS: S 0502-Y. Można je myć większością dostępnych na rynku detergentów.zwykle bardzo dobre własności w zakresie ochrony p. przecieranie na mokro raz w tygodniu oraz zmywanie strumieniem wody pod niskim lub wysokim ciśnieniem dwa razy w roku. współczynnik odbicia światła 84% (z czego ponad 99% to odbicie rozproszone) ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ: Płyty wytrzymują wilgotność względną powietrza do 95% ISO 4611.powstanie przestrzeni w której można schować instalacje .łatwy dostęp do schowanych instalacji . Płyty produkowane są z wełny szklanej o wysokiej gęstości. stosuje się klipsy dociskające typu Hygiene Clips 20 lub 40 (zależnie od grubości płyty). mm System składa się z płyt Ecophon Hygiene Performance A i konstrukcji nośnej Hygiene C3 Connect o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². należy stosować konstrukcję nośną odporną na korozję. Aby płyty dobrze przylegały do profili nośnych i dawały się łatwo zmywać. . remontów i wymian . Klipsy dają się łatwo zsunąć z profilu nośnego w razie potrzeby demontażu.estetyka System stosuje się w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Płyty Ecophon Hygiene Performance A montuje się na widocznej konstrukcji nośnej. narażonych na niewielkie zabrudzenia. ale wymagających częstego zmywania na mokro. W środowiskach. System Hygiene Performance A Dane techniczne To top DOSTĘP: Płyty Hygiene Performance A są przeznaczone do demontażu. Podczas czyszczenia temperatura/ wilgotność może wzrosnąć. Aby uzyskać łatwy dostęp do przestrzeni ponad sufitowej należy posłużyć się ściśle przylegającym. FORMATY 600 1200 X X 600 600 T24 • • Grubość 20/4020/40 Szkice montażowe.efektywność ekonomiczna .Stosowanie sufitów podwieszanych niesie za sobą liczne i bardzo wymierne korzyści. ODBIJANIE ŚWIATŁA: Biały 010.szybki i prosty montaż . .

Montaż kończy się założeniem Włazu Inspekcyjnego Hygiene.4/m² 1 Profil główny Connect C3 9101 (co 1200 mm) 0.9 m/m² 0. REAKCJA NA OGIEŃ: Klasyfikacje ogniowe: Kraj Standard Klasa Polska EN 13501-1 Europa Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji prEN ISO 1182. L=1200 mm 1.7 m/m² 1.5/10. Otwory pod rury i instalacje należy dodatkowo uszczelnić stosując uszczelniacz 0041 Connect. Płyty Hygiene Performance A należy zawsze przytwierdzać przy pomocy klipsów dociskających.7 m/m² 3 Profil poprzeczny Connect C3 9103. 600x600 40 160 MONTAŻ: Płyty Ecophon Hygiene Performance A montuje się na widocznej konstrukcji nośnej wg szkicu montażowego M127. aby umożliwić swobodne czyszczenie powierzchni sufitu. Więcej w rozdziale Wymagania funkcjonalne: Reakcja na ogień.9 m/m² 2 Profil poprzeczny Connect C3 9102.. 11/m² 7/m² Profil ścienny pionowy CW Ultrastil.WAURNKI WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA: Certyfikat Dansk Indeklima.7/m² 0. Specyfikacja. płyty wraz z konstrukcją.8/m² 1. Gruntowanie krawędzi docinanych płyt wykonuje się farbą 0690 Connect. L=600 mm 0. www. Max Min Szkic inst. 11/m² 7/m² 8 Klips Hygiene Connect 40 3254. mm Szkic montażowy (M 127): Ecophon Hygiene 600x600 1200x600 Performance A ( 20 i 40 mm) Hygiene Performance A 2. zaliczono do okładzin zabezpieczających przed ogniem (NT Fire 003).7/m² odległość od ściany 600mm) 5 Uchwyt do wieszaka regulowanego Connect 0.pl Cadsupport. To top Specyfikacja ilościowa (wyłączając odpady) Format. Klasa czystości powietrza M2. OBCHODZENIE SIĘ Z PŁYTAMI I WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA: Informacje dotyczące obciążenia użytkowego i nośności znajdziecie Państwo w Szkicu montażowym M127.9 m/m² 4 Wieszak regulowany Connect co 1200 mm (max 0. obciążenie właściwości format (mm) użytkowe nośne (N) (N) m127. System. Płyty nadają się w całości do powtórnego przetworzenia.ecophon. 1200x60040 160 m127.7/m² 0. WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE: Przyznany „Znak Łabędzia” (przyjazny środowisku). Wybór produktu. Płyty rekomendowane przez Szwedzki Związek Chorych na Astmę i Alergię. Zalecenia dotyczące konserwacji.7/m² 6 Właz inspekcyjny Hygiene Connect wg obmiarów wg obmiarów 7 Klips Hygiene Connect 20 0172. System usztywnionych profili ryflowanych Ultrastil przeznaczony jest do wykonywania konstrukcji we wszelkiego rodzaju systemach suchej .

Dzięki temu płyty te doskonale nadają się do zastosowania jako izolacja akustyczna wszelkich stropów. Takie parametry oznaczają w praktyce mniejsze ugięcia ścian i ograniczenie do minimum ryzyka pęknięć Podłoga pływająca wykonana przy użyciu płyt Styroflex o grubości 33/30 mm z dowolnym podkładem posadzkowym o grubości minimum 4 cm osiąga wskaźnik delta Lw = 32 dB. który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. czyli najwyższą klasę akustyczną podłogi pływającej PP(n)-29 przyjętą w normie PN-B02151-3:1999 Styroflex jest materiałem który przy niewielkiej gęstości może wytrzymywać duże obciążenia mechaniczne. Ściany działowe skonstruowane z sztywnych profili Ultrastil charakteryzują się wytrzymałością o 50% większą od wykonanych na standarowych profilach ściennych. bez raków. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót z harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. wielorodzinnych. pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z . wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu. a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. Podłoża betonowe powinny być czyste. 3. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej: szkołach. TRANSPORT Wykonawca do przemieszczania materiałów w budynku może używać windy pod warunkiem właściwego jej zabezpieczenia tj podłogi i ścian folią i płytami pilśniowymi miękkimi. Płyty Styroflex mogą być użyte do izolacji podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych o obciążeniach użytkowych aż do 5 kN/m2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym. 4. biurowcach i innych. bibliotekach. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża i wykonania izolacji. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować. przedszkolach. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro. szpitalach. 5. pęknięć i ubytków. hotelach. Można je stosować we wszelkiego rodzaju budynkach mieszkalnych: jednorodzinnych. odpylone. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.zabudowy wnętrz. Podłoża pod okładzinę z płytek glazurowanych . pod groźbą wstrzymania robót.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Wykonanie okładzin z płytek Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały.  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. większą niż połowa płytki. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. gładką łatę drewnianą lub aluminiową Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. niepyląca . Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku. cementowo-wapiennej. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą. że powinna znaleźć się tam cała płytka. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. dociśnięciu i "mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. jeżeli wynika z rozplanowania. nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty. gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek. W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: powierzchnia czysta. narzędzia i sprzęt. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po . Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Jeśli pierwsza płytka ma być docinana. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają. wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. bez ubytków i tłustych plam.  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta). posegregować płytki według.elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. oczyszczona ze starych powłok malarskich. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. mierzone łatą kontrolną o długości 2 m.  odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej. że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. wymiarów.

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. wykwitów solnych). Elementy. Impregnowane mogą być także płytki. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 4 ciekłej Farby na spoiwach mineralno-organicznych podłoża.2. rdzy. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację· Roboty malarskie farbami. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im wvmaganiom.  sposób nakładania farby. w tym informacje o narzędziach (np.  sposób przygotowania farby do malowania. narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. w% masy 4 3 6 4 Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. kurzu.stwardnieniu spoiny powinny być powleczone specjalnymi preparatami impregnuiącvmi. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania Największa wilgotność 1 Farby dyspersyjne. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. pędzle. wałki. tłuszczu. 1. emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. która powinna zawierać:  informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach. należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Tablica 1. które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. agregaty . kiedy należy go stosować. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.

zalecenia w zakresie bhp.dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach. 6. które: 1.kompletność okuć. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 4. w przypadku wyrobów. zostały uzgodnione z użytkownikiem. o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. naroży. . Badania w czasie odbioru wykładzin i okładzin. określające w sposób jednoznaczny jej cechy. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący. kątach i płaszczyznach. styków z innymi materiałami i dylatacji. . jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.    malarskie). że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. dla których ww. 6. aprobatą techniczną.  jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin.rodzaj zastosowanych materiałów.  prawidłowości przygotowania podłoży. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały.prawidłowość osadzenia i sprawność działania.  prawidłowości wykonania krawędzi. 1 i które spełniają wymogi ST. dokumenty są wymagane przez ST. (Dz.zgodność wykonania z dokumentacją techniczną. krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2. 2. U. które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Jakiekolwiek materiały. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 99/98)" 3. Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. . Polską Normą 5. Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych . czas między nakładaniem kolejnych warstw. (Dz. Odbiór robót stolarskich Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: . W przypadku materiałów. zalecenia odnośnie mycia narzędzi. znajdują się w wykazie wyrobów. U. dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 98/99). każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. . aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.

ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek. Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi powyżej niniejszego opracowania i opisane w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. .  sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach. w dowolnym miejscu.  sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem).  szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie. prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm. cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj.5 mm  grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek. na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0.  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego. dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.  sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru.przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać nastepuiace wvmaqania:      cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona). grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta.  sprawdzenie montażu kształtowników systemowych wklęsłych i wypukłych w narożnikach licowanych ścian.  sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następuiace wvmaqania:  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona). spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania. charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem.

wykonanie napraw i uzupełnień.wilgotność.wilgotność.  podłoży z drewna .zgodność wykonania z projektem budowlanym. wilgotność podłoża. wilgotność tynku. wykonane naprawy uzupełnienia. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  murów ceglanych i kamiennych . dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m. stan podłoża. wykonanie napraw i uzupełnień.  płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych . Badania podłoży pod malowanie Badanie podłoża pod malowanie. w zależności od jego rodzaju. czystość powierzchni. elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.       cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. zabezpieczenie elementów metalowych. wykonanie napraw i uzupełnień. czystość powierzchni. • elementów metalowych . • dla pozostałych podłoży. Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. czystość powierzchni. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B10100. odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m. spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny. grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem . Badania przed przystąpieniem do robót malarskich Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów.zgodność z projektem. wypełnienie spoin. równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100. z odległości około 1 m. Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  tynków zwykłych i pocienionych . wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów. należy wykonywać w następujących terminach: dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania. które będą wykorzystywane do wykonywania robót. dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020. zabezpieczenie elementów metalowych. po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. wygląd i czystość powierzchni.czystość powierzchni.  podłoży betonowych . Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie. wykonanie napraw i uzupełnień. wygląd i czystość powierzchni.zgodność wykonania z projektem budowlanym. wilgotność muru. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu.

 kożuch. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 5.  nieroztarte pigmenty.  trwały. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. ST i instrukcjami producentów farb. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowowagową.  wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych).powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą. czystą ręką.  zapach gnilny.  zbrylenie. w których widać: a) w przypadku farb ciekłych:  skoagulowane spoiwo.3. które naniesiono w  dokumentacji powykonawczej.  obce wtrącenia. . Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową. nie dający się wymieszać osad.  nadmierne. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  obce wtrącenia.  terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach.  zapach gnilny. w szczególności w zakresie:  zgodności z dokumentacją projektową. Niedopuszczalne jest stosowanie farb.  ślady pleśni. Badania materiałów Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich.. utrzymujące się spienienie. ST i wprowadzonymi zmianami. b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  ślady pleśni. odnotowane w formie protokołu kontroli.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego .przez lekkie. c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie .1. jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. • na podłożach drewnianych i metalowych . a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla.przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny.5 m. jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. co najmniej na 3 dni przed tym terminem. • sprawdzenie odporności na zmywanie. d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych .  sprawdzenie przyczepności powłoki.przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego. jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie.  sprawdzenie zgodności barwy i połysku.    jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. jakości powłok malarskich. b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku . w jednostkach ustalonych w kosztorysie. OBMIAR ROBÓT 7. prawidłowości przygotowania podłoży. kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. przyczepność powłoki należy uznać za dobrą.0gólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.przez wykonanie skalpelem siatki naclęc prostopadłych o boku oczka 5 mm. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia . okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru.  sprawdzenie odporności na wycieranie. powłokę należy uznać za odporną na zmywanie.wizualnie. 7. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. zgodnie z ST.metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999. f) sprawdzenie odporności na zmywanie .

25m2. ponad 0. komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. b) odbiorowi częściowemu. Powierzchnię sufitów podwieszonych oblicza się w m2 z potrąceniem elementów lamp. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.wszystkich robót. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. według rzeczywistych wymiarów. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. wsporniki nie dolicza się oddzielnie są liczone w całkowitej w powierzchni malowanej. licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. pilastrów. Szczegółowe zasady obmiaru robót. c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. wyników badań i pomiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0.25 m2• 8. Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie ilości wykonanych przyjmując wymiary w świetle ścian.5 m2• Wszelkie drobne elementy np. W toku odbioru ostatecznego robót. anemostatów o pow. Odbiór ostateczny (końcowy) Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. ODBIÓR ROBÓT Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST. roboty podlegają następującym odbiorom: a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. fundamentów i innych elementów większe od 0. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę i zgłoszona pisemnie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania. zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Odbiór robot wykładzinowych i okładzinowych. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. należy podłoże oczyścić i umyć wodą. W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wykończeniowych.. komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą Odbiór robót malarskich. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane. wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin. należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego wykonawcy. jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów wyszczególnione w pkt. ocenę wyników badań. W przypadku stwierdzenia przez komisję.  wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia.  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad. komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. .  w przypadku. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  jeżeli to możliwe.  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 5 są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Protokół powinien zawierać:  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji.

d) bez uszkodzeń. odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację. b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki te powinny być: a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. . Elementy. odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację· Roboty malarskie farbami. smug. bez prześwitów. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: a) spękań. zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową. c) jednolitej barwy. w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-orqanicznych Powłoki z farb mineralnych powinny: b) równomiernie pokrywać podłoża. równomierne. b) łuszczenia się powłok.Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. plam. które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. Wymaqania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuiacymi lub bez. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. prześwitów podłoża. e) bez złuszczeń. śladów pędzla. b) bez uszkodzeń. należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. tarcie na sucho i na szorowanie. c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. prześwitów i śladów pędzla. narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. c) odstawania powłok od podłoża. emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia. Wymagania dotyczące powłok malarskich Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. plam i odprysków. bez smug. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. c) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą. plam.

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu. ale z wyłączeniem podatku VAT.wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela: zarządzającego realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w przedmiarze robót. wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. ewentualnych ubytków transportu na teren budowy. niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z wymaganiami. PODSTAWA PŁATNOŚCI Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności.specyfikacji technicznej i obowiązujących przepisów technicznych. Nawet. w tym następujące informacje i wymagania: a) Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu ze specyfikacją dla oferentów.d) nie mieć śladów pędzla.wiedzy technicznej. . specyfikacją techniczną i dokumentacją techniczną. jeżeli w przedmiarze tego nie podano.  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. . f) nie mieć przykrego zapachu. wymagania i badania składające się na jej wykonanie. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami.  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami. c) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych. • podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. e) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową. zawartych w dokumentacji projektowej. 9. że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: . magazynowania. określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. należy przyjmować. Informacje.rysunków i wykazów. e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków . . dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru. umową. . modyfikujących).

Oznaczenie odporności chemicznej. d) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru robót. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych . Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych. PN-EN ISO 10545-4: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. porowatości otwartej. Tynki zwykłe. PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 10.. PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje.3. właściwości i znakowanie. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. Oznaczenie odporności na plamienie. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót. PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. Definicje. PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. Grupa A III. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. klasyfikacja. to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.podanymi w specyfikacji technicznej. właściwości i znakowanie. PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Oznaczenie odporności na szok termiczny. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i . klasyfikacja. PRZEPISY ZWIĄZANE Normy 1. Pobieranie próbek i warunki odbioru. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach przekazanych wykonawcy. PN-EN ISO 1 0545-14: 1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia. PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.

. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. PN-68/B-100020 Roboty murowe z cegły. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej. Piaski do zapraw budowlanych. Definicje i wymagania techniczne.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I. . Wymagania i badania przy odbiorze. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 10. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych). Warszawa 1990r. Gips szpachlowy.Roboty wykończeniowe. W-wa 2003r. 4: oznaczenie skurczu. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. wydanie Ceresit -1999 rok. Zaprawy do spoinowania płytek. Tynki zwykłe. gips tynkarski i klej gipsowy. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Woda do betonów i zapraw. Woda do betonów i zapraw. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Cz. Cz. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-ISO-9000 (Seria 9000.2003 rok. wydanie Arkady . PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. PN-EN 13813:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. wydanie ITB . Wymagania i badania przy odbiorze. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. wydanie Atlas . 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. Oznaczenie małych różnic barw. wydanie ITB – 2004 Instrukcja układania płytek ceramicznych. PN-EN 101 :1994 Płytki i płyty ceramiczne. zeszyt 1 "Tynki". 9002.1990 rok.2001 rok. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. 1997 Cementy powszechnego użytku. Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych. PN-B-19701. PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. PN-C-81914-2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 9001. PN-B-30020: 1999 Wapno. . PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. klinkierowych i lastrykowych. Roboty wykończeniowe. część 4) Arkady.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B . Atlas Budowlany.płyty ceramiczne. Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit.2. . PN-EN ISO 1054516:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.