¥Î¤Å—#¿U]š

7KH %RRN RI (QRFK
%RRN ,9
7KH %RRN RI 'UHDPV
(OHFWURQLF HGLWLRQ RI (WKLRSLF WH[W
SUHSDUHG E\ 0LFKDO -HUDEHN

7+,6 7(;7 &$11127 %( 62/' 81'(5 $1< &,5&8067$1&(61

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH
‹ 0LFKDO -HUDEHN/ 3UDJXH 4<<8

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

5

&RS\ULJKW 1RWLFH=

4<<8 /LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ FUHDWHG DQG PDLQWDLQHG E\ 0LFKDO -HUDEHN/ 3UDJXH1
3HUPLVVLRQ WR XVH/ FRS\/ DQG GLVWULEXWH WKLV WH[W/ IRU DQ\ 121&200(5&,$/
SXUSRVH LV KHUHE\ JUDQWHG ZLWKRXW IHH/ SURYLGHG WKDW WKH FRS\ULJKW QRWLFH DQG WKLV
SHUPLVVLRQ QRWLFH DSSHDU LQ DOO FRSLHV RI WKLV WH[W1 7KLV WH[W FDQQQRW EH VROG XQGHU
DQ\ FLUFXPVWDQFHV1

3UHIDFH=

7KLV H0WH[W LV EDVHG RQ= $1'LOOPDQQ¶V /LEHU +HQRFK DHWKLRSLFH/ DG TXLQTXH FRGLFXP
ILGHP HGLWXV FXP YDULLV OHFWLRQLEXV/ /HLS]LJ/ 4;841

3OHDVH/ UHSRUW DQ\ HUURU LQ (WKLRSLF WH[W WR
PLFKDO1MHUDEHN#II1FXQL1F]1
/HDYH \RX H0PDLO DGGUHVV DQG \RX ZLOO EH SURPSWHG DIWHU WKH FRUUHFWLRQV
DUH PDGH VR WKDW \RX FDQ XSORDG FRUUHFWHG YHUVLRQ1
&RPPHQWV DUH ZHOFRPH1

¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

6

,e3> — Œ ¶ ˆ š
]>' — “… š
¶oZ¸Ö±Ô — ³5Zº´ — ¶'rº — +®&7& — ´Ü£Ú — 3Zn® — Z£ — 5³Ô´Ó — ¬>r+Ö´ —
Z±x5 š
]'³Ö® — 3Zn® — 5³Ô´Ó — ZT¬£ — ZT.Z — DZ¨Ô® — ¶ ƒ #¼ — Z,±Ö%¥Ó —
³ÔoJ+¨' — Z8£ — \'³Ó — ªq+º — ³¥ — ZJ+Ö¤5 — ¥Î¤Å — ¶\'³ — ¸ZT¬£ —
ZT.Z — Z¥´ — 5³Ô´Ó — 3Zº — αӷ — ¶¬ZT®¼³%¥Ó — ³8®DªÒe]c — £Zx¸ÔZ š
8´Ó¬ — ^T´Ó — ¬¬Ö® — ¥&'³Ö' — Z,¤Öbº — 5³Ô´Ó — ¬3Zo — ¨+o — oJ±ÐP —
¶oJ¤ºr — ¶o¶r> — qÔ¬ — Zr5 š
¶9¬ — o¶r> — qÔ¬ — Zr5 — 5³Ô]× — £,r5 — ´¥ — JJ¶¤| — b8® — ª&o —
·¬Ôo — ¶³rC5 — qÔ¬ — ³rC5 — o¨ª£Ó — ¶³bx5 — qÔ¬ — ³bx5 — o¦À¥Ó —
¶eÄb — ±×OT — oJ¾¸¥Ó — Z,¾ÜTq®¼%¥Ó — ¶oJ¾»à — ¶o¦À¥Ó — b8® —
ª&o š
¶Z,±Ö¢Ó — ¶rª — ±¾5 — b8® — ³àº — ¶³T.Z´Ó — ZÎ3) — ¶Z¬Ö — ®¤¾Ü£J —
Zr5 š
¶¥&'³Ö' — Z,¤Öbº — ³T/³±Ô — ZT¸ — ³± — Z¨]D — °¬Ö¢Ó — ¶o¬Ö£±Ô — ZTJ —
´¥h — JÃ5) — ¶'rº — ¶£,TJ — ´¥h — ®·¶º& š
¶±¾5]c — ´Ü£Ú — 3Zº — ¸5³Ô´Ó — ¶o¬Ö£±Ô — ´¥ — αÓe — 5³Ô´ — ¶'rº — ¶°º£ —
5Zº — )',´ — P¬Ó³® — ´Ü£Ó — °ÀÔ³® — Zr5 — ¶J¨À, — ¢£¶J — b8® — ª&o —
¶®¤¾Ü' — ¤¾Ü£ — ·¬Ôº š
¶oZ¸Ö±Ô — ¶'rº — ®T/Z — ¶³8®DªÜf — £Zx¸Ô³ — 8D¤J — Z8¥ — ¥¢o,T —
³T® — ´¥ — oJ5> — J3> — qÔ¬ — Zr5 — ¶³Ôo»,87 — £´Ü& — Zr5 š
¶'rº — Z,¨+o — o#¿£Ó — h´Ü£Ó — qÔ¬ — Zr5 — ¶qÔ¬ — Zr5 — o´bT — ¤¾Ü' —
·¬Ôo š
¶Z,±Ö¢Ó — ®T.Z´Ó — ¶Ã£o´Ó — ¶³8®DªÒe´Ó — ¶Ã£ÚJº — ä>´Ó — £Jb'» —
d£, — ¶´Ü£Ú — ³5Zº´ — ¶'rº — +®&7& š
¶9¬ — ¶ÍZ´Ó — I)® — ¶5³Ô]c — £¨+o — ¶£Ä¤o — o¶ÎZ — Z,/3> —
¶¶5P — o¶5r — Z,e3D — ¶b¤ÓqJ — ´×]DJ — ¶´Ü£Ó — ¸³Z¥§ — qÔ¬ —
ªq+Ô — ¶C§]c — £Zx¸Ô³ — ´Ü±±Ö — ¶£Ú®& — ¶¢D´Ó — e¬º — Z8¥ — ³bѳ — Ĥº —
Z¥.]¶ — Z/3> — ¶·5¾ — ¶¦§ª — qÔ¬ — ¾Ã — ¨+o — ¶®T/³ — ¶º¤b5 —
>U® — ZT® — ®5ZºJ — £Ú®& š
]>' — “† š
¶³'d'´Ó — Z»bº — ¬Îr> — ¶C§]c — £>qÓ8 — ¶£·¬Ôo — ¶±¾5´Ó — ¬¥TŨ —
³àº — ¶¬'7± — /w — ZT® — ¾D§ — ³,&] — £b£Ó» — ¨DZ — ´¥ — oJS¾1 — C®¼ —
¶¶¢E¥Ó — ¥TŨ — ¶'7± — ¶³Å — ´¥ — oJS¾1 — E®& š
¬Ó1] — ³T® — Zx¸Ô[ — T¾Ó/ — ¶·¬Ôo — ¶°n' — ¬e¬º — ¸Ô³´ — Zx¸Ô³ — ´Ü£Ó —
>|§® — ¨+o — T¾Ó¦ — ±¾/J — ¶³,&´ — ´Ü£Ó — d£, — ¥£^J´ — ¶¥Tx/J´ —
¶e¬o´ — o±D5 — £d£, — ¶£d£¥ — d£, — ¶£´Ü£Ó — Jb'» — Jb'r —
8'{T´ — ¶´Ü£Ú¥Ó — ¨+nJ — ¥T¬5´ — £d£, — ¶´Ü& — Zr5 — ¥´º» — Z¾2´ —
£d£, — ¶£d£¥ — d£, š
Z8¥ — ³T® — ¾¬5´ — ¶´Ü£Ú — ³T® — J¥'] — ¶³ÔoÃT·´ — xD5 — ¶³Ôƒ ¶³Ô³¤®¼ —
|¬D — ³Ô®°'Å´ — ¶³ÔJJ¥º| — Z¥T¬5I — ZTC2´ — ¶³ÔZ,¾Î´ — ¶³T® —
´Ü£Ú — ®³,5 — ¶J4³Ô — ¶J¨,e — ¶³'E — ¸oJ°CZ — Z,±Ö´ — Z8¥ — ´Ü£Ú —
J4³Ô š
¶oZ¸Ö±Ô — ¥&Z]® — ¨+n®¼´ — o³ÖD¨Ó — ¶qÔ¬ — /w — ¨DZ — J´bT — ¥·J´ —
Z8´ — e£® — ·Co — ´Ü±±Ö š

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

7

¶oZ¸Ö±Ô — ³,&] — ¶Zx¸ÔZ — ¶T¾Ó/ — ·¬Ôo — ³8®¬ªÜe — ¶Z8Z' — ´¥ — I>, —
£Ô® — 8Z£Jº — ´¥ — IJ5> — £Ô® — »O2® — b8® — Zr5 — ¶³ÔI|>Z — ´Ü£Ú —
/w — ¨DZ — ¶³ÔIe5= — £,r5 — ¶o´bT — ¤¾Ü' — £d£, š
¶oZ¸Ö±Ô — Zx¸ÔZº — ³|>Z — Z,qÔ¬ — Zr5 — /w — ³,e·®´ — ¶/w — Îr> —
¶5Je — ³>, — £®]£ — ¸5Z — £d£, — ¶³ÔJ¨b5 — ¾Ã´ — Z,8Z£® — ¾D5´ — Zx
¸Ô[ š
,e3> — Œ ¶ ‰ š
]>' — “‡ š
¶Z,rP§h — \'³ — )'¥ — 5³Ô´Ó — ¶´Ü£Ú — ³5Zº´ — ¶'rº š
¶³T/³ — #¿U] — ¶o¬Ö — £¶'qÓ — +®&7& — £´ — ZD£´ — ¶'rº — 8+e — ±¾5º —
¶³ÎTT — Zh±´ — £5Zº — )'¥ — ³D´ š
ZT¬£ — ZT/³ — £Z,´ — ZrS — 5³Ô´Ó — ¬3Zo — ¬,8\Dº — ¶S¢Ó — ¶Î³ — &$, —
Z,r5 — ¶^± — h´Ó — &$, — Ä·q — ¶Z,rP§¢Ó — ¶Î³J — {e× — ³T8®¼n×¼J — ³¤
®¼ — ¶,8£Ö# — ¶Î³ — \'Z — {e× — ¶Z,±Ö%¥Ó — ^± — ãԥ — ¶ ƒ ªo¤ š
¶¾Úr[ — h´Ó — ãÔ, — {e× — £ªo) — ¶®£c — qÔ¬ — Zr5 — ¶³Ô]$'´Ó —
Z,9¬Ö# — 5ZpK — £h´Ó — ªo) — {e× š
¶h´Ó — {e× — ãÔ, — '$ª — ¶¥Î³J — Z8£Ö¢Ó — ZTJ´Ó — {e× — ³T8®¼n×¼J —
¶5³Ô´Ó — Z,±Ö¢Ó — ¸o¶Î³Ó — ³'$,® — D¸ÓO± — ZT¸ — o¥8'c — ¶o®'¶Ó —
rP§¢Ó š
¶ZTI]®¼ — e¾Ú'J — ³T8®¼n×¼J — ZTI]®¼ — ªq+ÔJ — ¶Î³J — Z,>r¥ — ¾Ã —
h´Ó — &$, — ªq+Ô — °¦¦K — £bZ®& — {e× — ªo) — ¶³Ô§´¬K — ¶³bº¶J —
9¬Ö# — ³bn® — ·¬o® — ¶°¦¦K š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¥Î³ — h´Ó — &$, — ªq+×¼ — °¬Ö# — ¶³5¥+ — ¶Z,oZ®¼ — ¾Ô¸Ö —
³ÔÃ5¤J š
¶Z,rP§h — ¶£»J — \'³ — &$¥ — ÷q — ¶Z,rP§¢Ó — ¶£»J — ³'$,® —
D¸ÓO± — ¶e¾Ú® — ãÔ+± š
¶5³Ô´Ó — ¬T×,º — h´Ó — 95 — ÷q — ¶´¥h — '$ª — ¶^± — 9§ — ÷q — ·¬Ôº —
¶Z,±Ö¢Ó — ¶Î³Ó — ³'$,J — D¸ÓOT — ÷q — ¶o¥8'c š
¶¶À±Ó — ZT¸ — o¶'qÓ — ³'$,® — D¸ÓO± — ÷q — ¶Z£ — o¥8c¥Ó — ¶®£c — ƒ
£\'³Ó š
]>' — “ˆ š
¶\e¬ — 5³Ô´Ó — ¬³eoTJº — ZT¸ — Z±b, — ¶5³Ô´Ó — ¨+º — ¥'e'® — ¶±× — ƒ
^´D — ¶rª — Z,¨+o — ¶oJ£Ö·' — ¶o¬'e — ¶oJ§·o — +Z´£ — Z'´Ó —
³'$,J š
¶Z,h — 5³Ô´Ó — ³'$,® — ·¬Ôn± — ¶Ã£Ô+± — ¶S¢Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ¶£ÀÓ — Zen-¥Ó —
¶,5dp¥Ó — ¶³{e×%¥Ó — ¶³°¸Ó — ºdbo¶Ó — ƒ Z8£ — \'³Ó š
¶\e¬ — 5³Ô´Ó — ¬3Zo — ¶±Ã5]c — £¨+o — ¶±× — 5³Ô´Ó — ´×]D® — D¸ÓO± —
¶¶§qÓ — ¶®¾rà — Z,¨+o — °¬ — h´Ó — ^´D — ªq+×¼ — ¶+Z´£ — Z'´Ó — {e× —
¶³'$,J — ^±Ó — ,8£Ö%¥Ó — oJ§·º& — +Z´£Ú¥Ó š
¶±Ã5]c¥Ó — ¶5³Ô´Ó — ¶±× — ´Ü£Ú¥Ó — ³bÑ³Ó — °>§I®¼%¥Ó — ´¥ — ³>38 —
¶³°¸Ó — oe5¾Ó — qÔ¬ — Z¾Ú&® — ³'$,J — ¶ÄT7 — ´Ü£ÚT — ¶¶£q — ±¾Ön® — ¶³x
+£ — ¶³eqÓ¾ š
¶´Ü£Ú¥Ó — ³'$,J — Å5$c¥Ó — ¶»T¾Ñ — Z,±Ö%¥Ó — ¶³°¸Ó — ZT¸ — o±Öh1 —
¬8±±Ô%¥Ó — ¶ob)ÀÓ — ¶o¶x³Ó — ¬³>5T®¼%¥Ó š

¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

8

¶³°¸Ó — ZT´ — oD'ec¥Ó — £Z´Ó — ³'$,J — ¶±× — ´Ü£Ú¥Ó — b£Ó» — Zr5 —
³°¸Ó — o5·qÓ — ¶nr£>'ª& — Z,±Ö%¥Ó — ¶oT>ÃÓ š
]>' — “‰ š
¶\e¬ — 5³Ô]c¥Ó — ¶³°¸Ó — ZT¸ — o¶x[ — ƒ £\'³Ó — ¶obP} — ƒ £\'³Ó —
¶,r5 — ³°¸J — JÎ3) š ¶³T.Z´Ó — ³eoTJº — \e¬ — b8® — ¨+o — ¶5³Ô´Ó —
¬3Zo — ¶±× — ¶Î³Ó — Z,¨+o — ´¥ — ³,7£ — ¨DZ — ÷q — ¶ ƒ ¶Î³ —
Z,bZ®& — ¥\T — ¶ …Z8£Ö¢Ó š
¶Z¥ÓT®& — …Z£ — ¶Î³Ó — rP§ — ³°¸Ó±Ô — ¬ZqÖº — ¶³T/³Ó±Ô — Z,Jb'» —
Zr5 — ¶³'·£Ó±Ô — qÔ¬ — ¥\T — ±×P — ¶³5³º&±Ô — +PÅ» — ±×° — Z,r5 — ¶^± —
)ÄÓÄ — ´Ü£Ó — ³bx5 š
¶o¬Ö£Ó±Ô — T¬5 — hº — Z8´ — J4³Ô — ´Ü£Ú — ¸o¥ÎZ — qÔ¬ — Z£Ó — ±¾ÖnJ — ¶³x
+' — ¶³eqÓx — ¶qÔ¬ — ´×]DJ — ¶qÔ¬ — ³'$,IJ — ´Ü£Ú¥Ó š
]>' — “Š š
¶5³Ô´Ó — ƒZ,Z´Ó — †Z£ — ¶Î³Ó — Z,ªq+Ô — ¶³°i — £h´Ó — ^´D — ªq+×¼ —
¸¶rª — Z,¨+o — ¶³¦6 — Z»×¼¢Ó — ¶Z¾2¢Ó — ¶¶»p — b8® — +e,> — ¶h´Ó —
+e,> — ìÔD — ¶e¥Ó> — ¶eÑD — ¶Î'¥J š
¶ ƒZ,Z£Ó — ¥'¤ — ¨o? — ¶¶¢E¥Ó — £Z´Ó — ±¾ÖnJ — ¶³x+' — ¶³eqÓx —
¶³°¸ — ZT¸ — o¾Úr[ — ƒ £\'³Ó — ¶´Ü& — Zr5 — ³r£>£ªJ — qÔ¬Ö%¥Ó š
¶9¬ — 5³Ô´Ó — ¬3Zo — ¶±× — ZT´ — ƒZ,Z']®& — † Z£ — ¶Î³Ó — ¶¾§ — Z,¨+o —
¶³8®wD³ — ¶±/³ — ´Ü£Ú — ´×]D® — ·¬Ôn± — Z£ — °>§K¥Ó — ´¥ — °>§® —
³>38 — ¶³¦6¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ¬Z»×¼%¥Ó — ¶¬Z¾2%¥Ó — ¶¶»p¥Ó — ¬T>·® —
Zr5 š
]>' — “‹ š
¶ ƒZ,Z'´Ó — † *§ — °¬ — Z'´Ó — ³'$,J — ÷q — ¶¥¢6 — ,/ÀÔ§ — ZT¸ —
o5er — bZ®& — &$, — ®¶'» — ¶^± — ¨D³ — ¶Ä§¬ — £Ú®& — ¥8ª§ — ·¬Ôº — ¶±¬§ —
qÔ¬Ö# — ¶ …³'$,J — ±¬1 — Z8£Ö¢Ó — ¬oZ®¼ — ¥8ª5 — ¶®´r± — &e£Ö%¥Ó š
¶³'·'´Ó — \e¬ — ³eoTJº — ¥T¾£ — ¨+o — ¶5³Ô´Ó — S$¨ — '·Ó£ — ¶ ‰³83D —
qÔ¬Ö¢Ó — ¶Z'´Ó — ³83D — nbP¸Ó — ¬ ƒ ·Är — +º — D¸Ó° š ¶5³Ô´Ó — \e¬ — ¶±× —
³T>eIJ — ®5P¶Ó — qÔ¬ — Zr5 — ¬bZ®& — ·Ãr — ·¬Ôo — ¶³°¸ — bZ®& — +o —
o>&P — ¶oJ±.Z — qÔ¬ — Zr5 — ¶³Ôn5³p — £bZ®& — ·Är — Z8´ — ´Ü£Ó — Zr1 —
®´r± — ¬+o š
¶¬h° — qÔ¬Ö¢Ó — +o — ¶Î'¥J — ¶¾Ô+Ö — ¶Z4³Ô — ¥'e'K — £h´Ó — +o —
¶®£·£ — bZ®& — +o — ¥'e'K — £bZ®& — ·Ãr — ¶o]·Ó — ¥'e'K — £·Ãr —
¶?¥ — qÔ¬ — Zr5 š
¶´Ü£Ú¥Ó — ³'$,J — Z£ — bZ®& — ·Ãr — ®wD³Ó — Z8´± — 5³Ô]c¥Ó — o¦À¥Ó —
¶oJ¶¤ÀÓ — ¶oJ¤¾Ú£Ó — ¬bZ®& — +o š
¶bZ®& — ¥8ª5 — oÄ¬Ô — qÔ¬ — +o — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³'$,J — ¶±¾ÖnJ — ¶³x+' —
¶³eqÓx — ®¨|¥Ó — b8® — Zr5 — ¶´Ü£Ó — ZT87 — ¶³Ô]$'´Ó — 5ZpK¥Ó —
¶Z¥ÓT®& — 8Z±Ó — ¶ÃÔ³ — ¶®°¾Ü£Ó — ¶®¨|¥Ó — b8® — ª&o š
¶\e¬ — 5³Ô´Ó — ¬3Zo — Z8´ — ¨¨£Ó — Z'´Ó — ³83D — Z,h´Ó — S$8 — '·Ó' —
¶T>·® — Zr5 — ·§º — ¶¥d,=J — \'³J — ®ÅJ¤Ó š
¶³°¸ — +o — o§r — b8®¿K¥Ó — Z8´± — ®´/® — Zr5 — ¶bZ®& — ¥8ª5 — ±¬§ —
qÔ¬ — Zr5 — ¶®xP¦J — Î'¥J — ¶^± — D5#T š
¶bZ®& — &$, — ÷q — ¸^± — DZ¨Ö — ¶Î³ — Z,h´Ó — ¥8ª5 — ¶ …³'$,J —
Z8£Ö¢Ó — ¶^± — ƒ h´Ó — Z, — …³'$,J — Ä·q — o¥8£Ú — £h´Ó — &$, — ¶ ƒ

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

9

Z,±Ö%¥Ó — ªo) — ´¥ — », — ¶ ƒ ãÔ, — ¶bZ®& — h´Ó — &$, — ÷q — °£Å —
Z,±Ö%¥Ó š
¶³°¸Ó — o£qÓ — ³3×¼® — ¾q, — ¶³e×> — ¶^± — Z,±Ö%¥Ó — ¸Z,´Ü£Ú¥Ó — PD§ —
³)gD — ³SD8® — ¶³S,5® — ¶³\'D® — ¶³hZD® — ¶³ÎeD® — ¶¤3bn —
¾q, — ¶ª!SΣ — ¶x¤Ön® — ¶¤T¸§ — ¶¨Ô¨Ô® — ¶³b8® — ¶%Cº — ¶?T=¨ —
¶ªÒd® — ¶®¶'» — +Z´£Ú¥Ó — &$, — ÷q š
¶³°¸Ó — oJS¨´Ó — ¬¬oS®¼%¥Ó — ƒZ8£ — \'³Ó — ¶h´Ó — &$, — ÷q — ¸®¶'» —
+Z´£Ú¥Ó — ¶£» — ³r¾ — ¾q, — ¶&$¥ — ÷q — Z8£Ö¢Ó — ¶¬h° — ³r¾ — ¾q, š
¶bZ®& — &$, — ¸®¶'» — Z,±Ö¢Ó — ¶£» — ¤3bn — ¾q, — ãԥ — ¶¬x· — Ä·q —
¶bZ®& — ¤3bn — ¾q, — ¶£» — ³P5¶ — D¸ÓO± — ¶bZ®& — ¬xe — ¶£» — Œ ¶
„³Cx· š
¶9¬ — '$ª& — Z']®& — Œ ¶ „³Cxe — £ ƒZ,±Ö%¥Ó — ¥Àbc — £³eqÓx — ¶Z£Ó —
³eqÓx — \e¬ — ¥Àbc — £h´Ó — ¬xe — £³hZDJ — ¶'$ª — h´Ó — ¬xe — +Z´£ —
³hZDJ š
¶Zx¸ÔZ — ³,Î[¥Ó — £ Œ ¶ ƒ ³Cxe — ´¥ — oPr1 — ,8£Ö¢Ó — ¶oJ§·º& — Z8£Ö¢Ó —
+Z´£ — ³hZDJ — ¶¬h°Ó — ¶^±Ó — ¥3eº — D¸ÓO± — ¸³Cxe š ¶¶À±Ó — ³hZDJ —
ZT¸ — oÅ5$c¥Ó — ¶³|¶>c¥Ó — Z8´ — n¤'ª& — »ª¼?¥Ó — ¶¾»à — »ª¼?¥Ó —
¬b°Ô¸ — +o — D¸ÓP — ¶Z'´Ó — ³Cxe — ¶À±Ó — oÎ5¤Ó — ¬ZT® — »ª¼?¥Ó —
¶o¨]º& — °¬ — Zx¸Ô[¥Ó š
¶¬xe — ¸rP± — Z,± — ³hZDJ — ±>à — ¶°£Å — b8® — ³eqÓ¾ — ¾q, —
¶5³Ô]c¥Ó — £³Cxe — ZT¸ — º·¶o¶Ó — ¶oÃ5¤Ó — ¶o8Z'c — £Zx¸Ô[¥Ó —
¬´Ü£Ó — Oo£Ú¥Ó — Z8´ — ¶§» — h´Ó — Zx¸Ô³ — ³Cxe — °¬ — =£Ú¥Ó — £³Cxe —
Z,Î5) — '·Ó' — ¶¬Î¤ — °¬Ö%¥Ó — ¶5Zp¥Ó š
¶Ãbf — £h´Ó — ¬xe — ¸®°|³ — Z,³hZDJ — ¶®S¾6 — ¬ZT® — ³hZDJ — ´¥ —
n8,e — &e£Ö%¥Ó — ´¥ — ³ÔoxOc¥Ó — £³Cxe š
¶*§ — ¬xe — °¬ — ³hZDJ — ¬=£ — Zx¸ÔZ — ¶\'Z — ¬xe — ®3´E — £bZ®& — ¬xe —
¶*§ — Z8£Ö¢Ó — ¶E³Ó — ]'³Ö%¥Ó — P¬Ó§ — b8® — +P¬6¥Ó — £Z'´Ó — ³hZDJ —
¶®S¾5c¥Ó — ¶³8,·Ó — qÔ¬Ö%¥Ó — ´¥ — Z,oZ¸Ö — ³ÔoxOc¥Ó — £³Cxe š
¶Z,±Ö¢Ó — 5³Ô]c¥Ó — £³hZDJ — ¶Z? — ÃT·Ó — År)» — qÔ¬ — ³Cxe — ¬´Ü£Ó —
°o£Ú¥Ó — ¶³Cxe — Ã5¤Ó š
¶Zx¸Ô[¥Ó — ¥Î³ — °¬Ö%¥Ó — £³Cxe — ¶³°¸ — ohD}¥Ó — £Z'´Ó — ³hZDJ —
¶³hZDJ — ³°¸Ó — º·bo¶Ó — ¶³Cxe — ³5¥¥Ó — ¶Z,9¬Ö# — ³ÔÃ5¤Ó š
¶5³Ô]c¥Ó — £³Cxe — Z8´ — ¶Î³Ó — Z,³hZDJ — ¶³hZDJ — ®Ã££Ó —
³eoT®¼%¥Ó — ¶¶Î³Ó — ZT¸ — o®'bc¥Ó — £³Cxe — Z'´Ó — ³hZDJ — ¬´Ü£Ó —
°o£Ú¥Ó š ¶Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe — *§ — Z8£Ö%¥Ó — ZT¸ — o¥5%¥Ó — ¶´Ü£Ú¥Ó —
³Cxd¼¢Ó — ®£bc — ¶¾ÃÓ — 8¬Ó) — ¶x1, — 3Zº& — ¶]D5 š
¶³hZDJ¨ — ³°¸Ó — oJ'bc¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — Z8´ — ®3´Dc¥Ó — ¬³¤®¼ —
³o¾ — +o š
¶bZ®& — ³o¾ — +o — ®¨À — ¶?¥ — +o — Z,hº — ¶Z,hº — ¬>r¥ — ¾Ï¥Ó —
¶Zx¸Ô[¥Ó — ZT¸ — o¥5*¥Ó — ¶?¥ — +Z´£Ú¥Ó — ¶+Z´£ — ³hZDJ š
¶dqÔ%¥Ó — Z'´Ó — ³hZDJ — ³Ô5Zoc¥Ó — £³Cxe — ¶*1 — +Z´£ — h´Ó — ³o¾ —
+o — ¶³hZDJ — ®£bc¥Ó — £³Cxe — ¶6ÃÓ — rP§%¥Ó — Z'´Ó — ³hZDJ —
¬bZ®& — ³o¾ — +o š
¶9¬ — 5Zoc — £Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe — ¾D³Ó — ´¥ — o¾Üºº& — Z,>r¥ — ¾ÃÓ — ¶h´Ó —
³o¾ — +o — ®wD³ — ¶^± — ´¥ — >|§®& — >ÀÓ± — ¶¥'³ — +o — ¶®£·£ — Z8´ —
´»U¥Ó — £Z'´Ó — ³hZDJ š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ®¤¾Ü£Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ³hZDJ — Z£ — ®£bc¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe —
¶®¨|¥Ó š

¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

:

¶³Cxe¨ — °£à — Z,h´Ó — +o — ¶¶Î³Ó — b8® — ¬rb — °¬ — ³'E — +o —
¶.e5 — ¶³°¸Ó — o]/®& — ³eoT®¼%¥Ó — ¶o5³º& — ¶5³Ô´Ó — Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe —
o5Zp¥Ó — ¶o¢ÓE¥Ó — +º — ¶.e§ — ¶h´Ó — ¬xe — ZT¸ — º¤b5 — ¶o¥5*¥Ó š
¶·5¾ — h´Ó — ¬xe — qÔ¬ — r+¤Ó — £h´Ó — ´Ú´Ü) — ±×P — ¶Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe —
űc — °¬Ö%¥Ó š
¶Z,±Ö¢Ó — 5³Ô]c — £Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¸?¥ — >r+Ö%¥Ó — ¶3Zº& — x1, —
¶°n' — ¶´Ü£Ú¥Ó — Z'´Ó — ³Cxe — 5Zoc — ¶Å5¢Ó — Z,¾ÃÓ š
¶´Ü£Ú¥Ó — Z'´Ó — oÅ5¢Ó — ¶o5eqÓ — Z,±Ö¢Ó — ¶oÃ5¤Ó — rP4¢Ó — £h´Ó — ¬xe —
Z8£Ö¢Ó — ¸¢£Ú — £\'Z — ¬xe — ¸^± — +Z´£Ú¥Ó — Z8¥ — ³ÔT]' — >r¥ — Zx¸ÔZ± —
¶³Ô±Î6K š
¶¾D³ — h´Ó — ¬xe — ¸o¥5*¥Ó — ¶·5¾ — ¬r+¤ — h´Ó — ´Ú´Ü) — ¶³Cxe — ³°¸Ó —
oã£Ó — ³eoT®¼%¥Ó — ¶o8¤®& — Z,>UJ — ZT® — ³5³p¥Ó — ¶h´Ó — ¬xe —
³ÔnZ¥§ š
¶Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe — ®,· — qÔ¬Ö%¥Ó — ·¬Ôº — ¥·® — ¶³Z¥§ — h´Ó — ¬xe —
¶¶§» — Z,± — r+¤Ó — £´Ú´Ü) — ¶¥Î³ — °¬ — ³Cxe — ¶§´¬ — ¥DhPK¥Ó —
¸Î£Ó' — ³eoT®¼%¥Ó — ¶Z£ — 8)®& — Z,>U®& š ¶9¬ — 5Zoc — Å5¢Ó — ¶5eqÓ —
Z,>r¥ — ¾ÃÓ — ¶ÅªqÓ — ´¥ — oxD³Ó — £·Ã» — ¸Ô³%¥Ó š
¶h´Ó — ¬xe — ±/³ — Z8£Ö¢Ó — Ceq± — ³Cx· — ¶E³ — °¬ — Z'´Ó — ³Cxe — Z£ — 8)®& —
¶Z,h — ³°¸ — o>J£Ú¥Ó — ¶³Cxe — Å5¢Ó — Z,¾ÃÓ — ¶³xD[¥Ó — bZ®& — ¬xe —
£Z'´Ó — ³Cxe — Z£ — 8)®& — ¶¾D³Ó — b8® — ³eÍqÔ%¥Ó š
¶5³Ô´Ó — ¬$º — 3Zº — Z8´ — bZ®& — ¬xe — ^± — DZ¨Ö — ¶¤±Ã — ¬Ö® — £Zx¸Ô³ — ³Cx
e — ¶£´Ü£Ú¥Ó — ³Cxe — ³ª-¥Ó — ¬bZ®& — ¬ÖJ š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¨´¬ — bZ®& — ¬xe — ¸®3´E — £h´Ó — ¬xe — ¸¥5*¥Ó — £³Cxe —
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ®°¾Ü£Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ³Cxe — ·¬ÔnT — ¶T³Ó7T — ®T/³Ó —
YºT®¿%¥Ó — ¶E³Ó — b8® — ¥5d¿J — ¶ª5¬Ó — °¬ — Å£¾ — +o š
¶h´Ó — ¬xe — ¸o¥5%¥Ó — ¸^± — DZ¨Ö — ®£Ö£º — Z,±Ö%¥Ó — ¶¨´¬ — ¶´Ü£Ú¥Ó —
³Cxe — °¦/c — ¶Ã5¤Ó — qÔ¬Ö¢Ó — ·¬Ôº — Î3¤ š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ³5¥¥Ó — Z,Î3¤Ó — £h´Ó — ¬xe — ¶°£>c — £h´Ó — b°Ô¸ —
+o — ¶?¥Ó — ³Cxe — ´Ü£Ú¥Ó — Z£ — o¥5)c¥Ó — ®]£Ú¥Ó — £Z£ — ¨´D —
¶¥5$c¥Ó š
¶5³Ô´Ó — ³Cxe — Z8´ — o¬b³Ó — b8® — ¥\T — ¦So — ¶,r5 — ¤×h —
¶8D)J — ¶5³Ô´Ó — Z'´Ó — ³Cxe — Z8´ — Ãx¬Ó — ¶bZ®& — ¬ÖJ — +Z´£Ú¥Ó —
¬,r5 — ¤×h š
¶E — °¬ — oJ´¦I — ³eoT®¼%¥Ó — ¶E — °¬ — oÃÖ£& — Z8´ — ®T/³ — \'Z — ¬xe —
¶¥5%¥Ó — ¶³xD[¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ¶®´/I — ³eoT®¼%¥Ó š
¶³°¸Ó — ³]&D — ¶ª!SÎ' — ¶¤3bn — ¤>' — oD'ec¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe —
Z8´ — ®T/³ — \'Z — ¬xe — >Zx¸Ô³ — ³Cxe — @ ƒ Z,±Ö%¥Ó — ¤5¾Ö — ¸o¥5%¥Ó š
¶h´Ó — ¤5¾Ö — ³°¸ — obwe — Z,hº — ¶Z,hº — Z']® — ³]&¬ — ¶ª!SΣ —
¶¤3bn — ¾q, — Z8´ — £´Ü£Ú¥Ó — ³P¾Ú£Ú¥Ó š
¶bZ®& — ¬xe — ®ÅJ¤ — ³eoT®¼¢Ó — ¶5Zº — h´Ú — ¤5¾Ö — ¸+Z´£ — ³Cxe —
¸°»¾ — 8D¤K — ¶³°¸ — o¾Ürf¥Ó — £Z¥ÓT®& — ³Cxe — ¶´Ös¥Ó — ¶*§ — ¸ZT¬£ —
®r& š
¶Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe — űc — £¬xe — °¬ — \'Z — ¬xe — ¶³T/[ — ´¥ — o´ÓT —
¤5¾Ö — ¶o,5%¥Ó — £³Cxe — YºT® — h´Ó — ¬xe — ¸°»¾ — 8D¤®¼¢Ó š ¶*§ —
°¬Ö¢Ó — ¶®S¾6 — £C)®¼®& — ¶³T/[ — £bZ®& — ¤5¾Ö — ¶¾D6 — ¥´ÚT± —
¶¥3¤Ö — £³Cxe — ¶¬´Ü£Óh — Z'´Ó — ³]&D — nÎe>c¥Ó — £³Cxe š
¶¤5¾Ö — ªq+×¼ — ¨»s — £h´Ó — ¤5¾Ö — »O3×¼ — ¶®T/³ — h´Ó — ¤5¾Ö — »°3×¼ —
¶±>à — Z,>r¥ — ¾ÃÓ — ¶5³Ô´Ó — Z8´ — ³b»>c — Z'´Ó — ³]&D — £¤ 5¾Ö —
ªq+×¼ š

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

;

¶®T/³ — h´Ó — ¤5¾Ö — »°3×¼ — ¶¥5*¥Ó — £³Cxe — T³Ó7T — ¶h´Ó — ¤5¾Ö —
¶£» — ³Cx· — D¸ÓO± — ¶¨´¬ — ¶¬xe — T·Ó8 — ^± — ¤5¾Ö — YºT®¿¢Ó — ¶^± — ¥´ÚT± —
¶¥3¤Ö — £Z']®& — ³Cxe š
¶'$ª& — ¶¬h°Ó — Z'´Ó — ³Cxe — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³]&D — ¶ª!SÎ' — ¶¤3bn — ¾q, —
Å5¢Ó — ¶±>ÃÓ — Z,±Ö¢Ó — ¶bZ®& — ¤5¾Ö — ¾Úr³ — ¶ª®£ — ´Ü£Ú — ³3×¼® —
¶³Ô]$£Ó — qx¥ — Z'´Ó — ³3×¼J — +Z´£ — ³Cxe — ¶,T®±Ô — x¥Ó1 — ³Ô¥ ¦ÀÓ —
Z,±Ö%¥Ó š
¶h´Ó — ¬ÖJ — ^± — ·¬Ôº — ¶5°Ô¬ — ¶®¤Tà — £Z'´Ó — ³Cxe — +PÅr — ±×P — qÔ¬ —
h´Ó — ¬ÖJ — £Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¶®J)® — h´Ó — ¬ÖJ — ¶+PÅr¨ — ®£·£ — ¶^± —
±×° — ¶Zx¸Ô³ — ³Cxe — ?¥ — qÔ¬ — bZ®& — +PÅr — ¶+Z» — Z'Z® — ³>§¬Ó —
¬>r+Ö¢Ó š
¶5³Ô]c¥Ó — \e¬ — £Z'´Ó — ³Cxe — \e¬ — ´¥ — 8)®& — ¶*1 — ¬D¸ÓP — >S×J —
¶°»¾Ó — h´Ú — ¬Ö® — ¸Ô³%¥Ó — ¶Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe — Ãb· — Z,b8®¿K¥Ó —
£³Cxe — ¶£³^¥Ó — °¬ — ³Cxe — ¶³Cxe — ³°¸Ó — o>J'c¥Ó š
¶ ƒZ,±Ö%¥Ó — rP± — ¶³Ô®ªJ£ — ¶ª±Ã — ¶Ã5¤ — qÔ¬ — ³Cxe — ¶ÅªqÓ —
o>J'c — ¶Zx¸Ô³ — ³Cxe — ³r°U — Z,ZqÖ%¥Ó — £³Cxe — ¶³e§y — °¬Öº —
¶³T¬6 š
¶\'Y± — ³Cx· — D¸ÓO± — ű¶ — °¬Ö%¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — n8,·Ó — ¶º·bo¶Ó —
qÔ¬Ö%¥Ó š ¶Z,±Ö¢Ó — 5³Ô´Ó — 9¬ — °»¾Ó — ¬ÖK — £Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¶+PÅs —
Z,´Ü£Ó — 8)®& — ¶®Ã£& — ³eoT®¼%¥Ó ™ ¶5³Ô´Ó — Zx¸Ô³ — ³Cxe — ´¥ — ¾D§ —
ªJ£ — D¸Ó° — qÔ¬Ö%¥Ó — ¬¬¥3eo%¥Ó — Z8´ — oÃÖbec — Z'´Ó — ³Cxe — £h´Ó —
ªJ' — ¶³xD³Ó — ¥\U š
¶°»y¥Ó — b8® — Z» — ³SD8J — ¶³S,5J — ¶³hZDJ — ¶³ÎeDJ — ¶b8® —
Z» — ª!SÎ' — ¶qÔ¬ — ´Ü£Ó — ³3×¼J — ¶³°¸Ó — Z']®& — ³3×¼® — ¾q, —
o,8|c¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe š ¶5³Ô´Ó — ´¥ — °»y — £h´Ó — ¬Ö® — ¸Ô³%¥Ó —
¶+PÅs¥Ó —
¶¶»p¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — b8® — Z» — ³SD8J — ´¥ — o,8|c¥Ó — ¶´¥ —
oD'ec¥Ó — b8® — Z»×¼%¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ³3×¼J š
¶³± — ³°h´Ó — ZÎ3) — ¬´Ü£Ó — °o'º — ¶ZÃbf — £Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¶³5Zp —
¬ZT® — ³Cxe — Z8¥ — ®¬'·Ó — Z,´Ü£Ú¥Ó — ³3×¼® — ¾q, š
¶bZ®& — ³5¥¥ — ZT¸ — o4³Ô — ¶®Å/¤ — Z8¥ — ®¬'·Ó — ¶®b)ÀÓ —
¶®¤oqÓ — ¶°»y¥Ó — b8® — Z» — ´Ü£Ú¥Ó — ³3×¼J — £¥D'e š
¶Ãb· — ’ U&bn± — ¶¾»?¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — ´¥ — o5·oc¥Ó — ¶o¬Ö —
£U&bnT — ¶£Ä+s¥Ó — ´Ü£Ó — ƒƒZ,±Ö]¥Ó — Z,oZ¸Ö — o5·oc¥Ó — £³Cxe —
¶´Ü£Ú — ¸Z³Öh¸]¥Ó — ³± — x¬1 š
¶Z+Ö|¶]¥Ó — ³± — ¬°Ü'ªÜ — ¶Z±x§]¥Ó — ¸oJ¤¾Ú' — Z,±Ö%¥Ó —
¶´Ôn%¥Ó — ³)¾Ü£Ó — ¶¥À¶ — £Ú¥Ó — Z']® — ³Cx· š
¶£\'Z — Ãbf — ¶o¬Ö£Ú — £¬Ó — ¶5³Ô — ´Ü£Ú — ¸o¾D1 — U£ÚJ — qÔ¬ — Z£Ó —
³Cxe — Z8¥ — n¤¾Ü£Ó — Z,b8®¿K¥Ó — År)» — Z,¸ — ³¸h]c¥Ó š
¶´Ü£Ú — Îw¬ — ¶¤¾Ü£ — ¸oJ¾¬5 — ¬U£ÚJ — ä> — +Ô¥À± — n°¾Ü'c¥Ó —
¬JZghº — ¶+Ô¥À± — n¤¾Ü£Ó — ¬5Z9¥Ó — ¶´Ü£Ú — ¤¾Ü£Ú¥Ó — ££ — ƒƒ U&×¼ —
ä> — qÔ¬Ö%¥Ó š
¶¬°Ü'ªÜ — ³TDD — ¬>r+Öº — ¶+Ô¥À± — n¤¾Ü£Ó — ¬5Z9¥Ó — ¶+Ô¥À± —
o+Ö|bc¥Ó — £¤¾Ü' — ´¥ — o´ÓT — £Ô® — hT®& — 8,· — qÔ¬Ö%¥Ó — ´¥ — ³Z,5 —
´Ü£Ú — xD6¥Ó — £U&bnT — ´¥ — Z¥|c¥Ó — ¶Z5³o — ¸o¾D1 — £Z¥ — o±D1 —
¬JZghº — ¸³¸h]c¥Ó — ¶Z¥ — ³'E š ¶³ÔnZ,1 — ¶³ÔI5Zp¥Ó —
¶³ÔJh'?¥Ó — ³& — ä> — ´Ü£Ú — ¤¾Ü£Ú¥Ó — £U&bnT — ¬¬¾Ô¸Ö¢Ó — ££ — ƒƒ
¶³e5x — °¬Öº — ´Ü£Ú š

¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

<

¶5³Ô´Ó — Z8´ — 9¬ — Z'´Ó — U&bnT — o5·º& — ¬¾Ô¸Ö¢Ó — ¶³°¸Ó — o>J£Ó —
¶n)¾Ü£Ó — D¸ÓO± — Z,JZgi¥Ó — ¶°»¾Ó — Z']® — ³Cx· — b8® — Z» —
³SD8J š
¶¬'·Ó — ¶b)ÀÓ — ¥DhPK¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — ³SD8J — ¶³S,5J —
¶¤3bn — ¾q, — ¬'·Ó — Z8£Ö%¥Ó — ¶³b·oc — £h´Ó — +PÅr — ¶´§oc —
£h´Ó — ¬ÖJ š ¶°¸T´Ó — D¸ÓO — |ª — ¬ZT® — +PÅr — Z8¥ — ®´5º — bZ®& — ¬ÖJ —
¸³Cxe — ¶Z,±Ö¢Ó — ³Ô]$'´Ó — 5ZpK¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — £Z¥ — o¬b³Ó — °¬ —
h´Ó — ¬ÖJ š
¶U&bnT — ¶Ä+s¥Ó — ¥Àbc¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — £´Ü£Ó — ³3×¼J — ´¥ —
oD'ec¥Ó — ¶´Ü£Ó — ƒƒZ,±Ö%¥Ó — ¬¾Ô¸Ö¢Ó — ¬°Ü'ªÜ — oJ+ÖÀb — ¶´Ü£Ó —
ƒƒZ,±Ö%¥Ó — £\'³Ó — ¬¥Î¤> — oÎ)> — +Ô¥À± — n¤¾Ü' — Z,±Ö%¥Ó —
>£\'³Ó — ¬¥Î¤> — @ š
¶År)» — Z,/5·K¥Ó — ƒƒ oªJ' — ¶n¤¾Ü' — ¶³± — ³°h´Ó — ZD´Ô —
¶³·bº& — D¸Ó° — |ª — ¬ZT® — Z'´Ó — ³Cxe š
¶´¥h — ¬3Zo — 5³Ô]c — £h´Ó — ¸oÎ)> — Z? — oÎ)> — ƒ ¸oJ¤¾Ú' — Z,± —
Z'´Ó — U&bnT — ¬´Ü£Ó — e£J — ¶n·5x — ¶n·5> — ¶n5³Ô — ´Ü£Ú — ´Ôn¢Ó —
¥Î¤Å — £Zx¸Ô³ — ³Cxe — ´Ü£Ú — ¸¾D1 — ¶´Ü£Ú — ¸³e®® — ƒƒZ,±Ö%¥Ó —
¶´Ü£Ú — ¸¥À¶Ó — £¤¾Ü' š
¶¥Î¤> — ®±¬ — ¬>r¥ — Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¶±/³ — ¥Î¤Å — ¬ZqÓ — ¶³T¬C —
¶°®+ — ¶³T¬3 š
¶Z,±Ö¢Ó — 5³Ô´Ó — ZT¸ — o5eº& — U£ÚJ — Œ ¶ „ ¨d® — ¶S¢Ó — …Z,Z'´Ó — ³Cxe —
¾D³Ó — ¶¥Î³Ó — ¶E³Ó — ¶³°¸Ó — ZT¸ — º¤TÃÓ — ´Ü£Ú — ¸¶rª — Z,bZ®& — ¬ÖJ —
¶¤3bn — ¾q, — ´'Zc¥Ó — ¶³Ô]$£Ó š
¶³°¸Ó — \e¬ — o)TÃÓ — ´¥ — ªq+Ô — ¶³T/Zc — £bZ®& — +PÅr — ¶o¨¥o —
+PÅ» — ±×° — ¶³°¸Ó — \e¬ — ZT¸ — n±D1 — >r¥ — +PÅr — +Z» — ¶´Ü£Ó —
PD8J — ¸qÔ¬Ö¢Ó — 5´Ó8 — ¶³Ô^± — TÃÓ¤ š
¶qÔ¬ — ´Ü£Ó — Z£Ó — ³Cxe — ΣÓ&T — ³eoT®¼%¥Ó — ¶³Ôo4Zº& — ¶U£ÚK¥Ó±Ô —
´+¢Ó — ¶o+Ö|bc¥Ó — £U£ÚK¥Ó±Ô — £¤¾Ü' — År)» — ¶¬Z¾2%¥Ó —
´Örc¥Ó — £³Cxe — ¶¬'ec¥Ó š
¶Zx¸Ô³ — ³Cxe — ³5¥¥ — Z8´± — ®¸5¸1 — ´Ü£Ó — ³Cxe — ¾q¥ — ¶®»¥1 —
Z8£Ö%¥Ó — ¶³Ônr°Tc¥Ó — Z,Z» — ³3×¼J š
¶h´Ó — ¸oÎ)> — ¥Î¤Å — ³e§y — ¶³5³p — ¶³T¬¬ — °¬ — ³Dn® — Zx¸Ô³ — ³Cx
e — ¶n8®¬ªÜf — ¬ZT®¼³%¥Ó — ¶o8Z£Ú — ZT¸ — n5Zp — ´Ü£Ú — xD§ — U£ÚK¥Ó —
¶n¨,e — ¬>r+Ö¢Ó — qÔ¬ — ´Ü£Ó — U&bnT š
¶±.Ô[ — ³T¬§ — °¬Ö¢Ó — ´Ôn¢Ó — ¥Î¤Å — ¶¶Î³ š
]>' — ” š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¸¥T — ´¥ — ´¥h — o5eº& — Ž ¶ ‰ U&bnT — ¶ÅÃ¥Ó — ´Ü£Ú¥Ó —
¬¬¾Ô¸Ö%¥Ó — ´¥ — ªq,nT — ¶CeqT — ®¥Àbc¥Ó — b8® — Z»×¼%¥Ó — ´¥ —
o5oc¥Ó — ¬¬¾Ô¸Ö%¥Ó — ´Ü£Ó — U&bnT — ¬¬¾Ô¸Ö¢Ó š ¶Z,h — 5³Ô´Ó — ¬3Zo —
´Ü£Ó — ³e×Å — ¨+o — ¥Î³Ó — ³T85J — ¶³b8J — ¶%Co — ¶ªÒdJ — ¶³T85J —
o¥5$c¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ³e×> — ¶³°¸Ó — oD'ec¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — ¶o´5º& —
³eoT®¼%¥Ó — ¶oD'ec — £/w%¥Ó š
¶³Cxe — Ã5¤Ó — Z8¥ — ®¬'·Ó — /w%¥Ó — Z,± — ³e×> — ¶³± — Ã3)´Ó —
¶·bºb´Ó — ¬T×,º — qÔ¬ — bZ®& — U&×¼ — ¸o5ep¥Ó — £³Cxe š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ®¬'·Ó — Z'´Ó — ³Cxe — Z,³]&D — ¶Z,³T85J — ¶Z,%Co —
¶³Ô°»¾Ó — £Ú¥Ó — /w — x¥Ó3 — ¶³Ô+Z¨ — ¶³Ô/5¶ — Z8´ — ?¥ — C)®¼K¥Ó —
³eÎ,®¼%¥Ó — ³eÎ,®¼%¥Ó±Ô — ¶rª& — qÔ¬ — ,r5 — ¶TZ¨Ó — ³Cxe š

/LEUDU\ RI (WKLRSLDQ 7H[WV/ KWWS=22DQHV568041II1FXQL1F]/ 3UDJXH

43

¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¸¥T — o5eº& — • ¶ … U&bnT — ¶ÅÃ¥Ó — ¬¬¾Ô¸Ö%¥Ó — • ¶ Š
¾Ô¸Ön® š
¶T³Ó7T¨ — ¥¤8dJ — ®¶'qÓ — Z,Z'´Ó — ³Cxe — Ãdrb — ¶³°¸Ó —
³eoT®¼%¥Ó — o]/®& — ¶o5³º& — ¶oÎ5¤Ó — °¬ — ³Cxe š
¶³Cxe — ³ÔÃ5)c¥Ó — ¶³ÔnÑ,³Ó — ¸±¾5c¥Ó — ³& — År)» — ®Ã¥¥Ó —
¶®Ã££Ó — ³eoT®¼%¥Ó — År)» — ¶°n£ š
¶5³Ô´Ó — ¬3Zo — ªÒd® — ´¥ — ¦§1 — qÔ¬ — Z'´Ó — ¥¤8e — ¶³°hc — £ ƒ
Z,Z'´Ó — ¥¤8e — ¶ª|ª|c¥Ó — £³Cxe — ¶¬'ec¥Ó š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¶Î³ — £Ú¥Ó — ³>5±J — £Z'´Ó — ¥¤8e — ¶ªÒdJ — n¶r>c¥Ó —
£³>5T®¼%¥Ó — ¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¬ª!£ — ƒ ª5T — ·¬Ôo — ƒ Z,Z'´Ó — ³Cxe —
¶®´/I — ³eoT®¼%¥Ó š
¶5Zº — E¥Ó — ¶®ÅJ¤ — ³eoT®¼%¥Ó — ¶Ã5¤ — £Ú¥Ó — £³Cxe — ¶q¬Ö&J —
5Zoc — ¶6ÃÓ — ´Ü£Ú¥Ó — °¬Ö¢Ó š
¶,8£h — ´Ó£Ó — Z'´Ó — ³T85J — ¶³b8J — ¶ªÒdJ — ¶%Co — Z8´ — oZ¸Ö —
o¥8|c¥Ó — £³Cxe — ¶o¦5à — qÔ¬Ö%¥Ó — ¶o¬'ec¥Ó — ¶³Cxe¨ — n§,¥Ó —
¶q¬Ö&J — º·¶o¶Ó — ¶oÃ5¤Ó š
¶Z'´Ó — ªÒdJ — oJw»£Ó — ¶oJ¬³¨Ó — Z8£Ö¢Ó — ¶ÅªqÓ — nZJ®& — ª5U —
¶³Ô]$'c š
¶5³Ô]c¥Ó — Z8´ — ¥Î³Ó — U&bnT — ¶³T85J — ¶Z'´Ó — ³b8J — ¶%Co —
¶Ã5¤Ó — £ªÒdJ — ´¥ — oª|>|c — £ª5±Ó — £h´Ó — q¬Ö& — ¶®¬³¨Ó — Z8£Ö¢Ó —
¶®=®£Ó — ¶bZ®& — oJ¬³8 — ,8£Ö%¥Ó — ¶Ã5¤ — ´¥ — J,Î[ — §r³Ö®& š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¥Î³ — h´Ó — DZ¨Ô — ¸Ã¤Å — ³8+®¼%¥Ó — £U£ÚJ — ¶n·5x —
>r+Ö¢Ó — £Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¶bZ®& — §r[ — ¶³5³p — ´Ü£Ú — ¶§» — §r³Ö®& —
£h´Ó — q¬Ö& š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¥Î³ — °¬Ö%¥Ó — h´Ó — Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¬¥·J — ¶Z£ — 5Zoc —
´Ü£Ú¥Ó — ±>ÃÓ — ¶¶rª& — ´Ü£Ú¥Ó — b8® — Î&£Ú®& — Z,>r¥ — ¾ÃÓ š
´Ü£Ú¥Ó — ³T85J — ¶³b8J — ¶ªÒdJ — ¶%Co — ®wD³Ó — ¶³,Î³Ó — ,8£Ö%¥Ó —
´Ü£Ú — ³Cx· — ¾q, — ¶¥Î³Ó — ´Ü£Ú¥Ó — PD§ — ¶®3r³Ó — ´¥ — oª|>|c —
£h´Ó — ª5± — q¬Ö& š
¶5³Ô]c — £h´Ó — DZ¨Ô — ¸oÎ)> — ¥Î¤Å — ¬=£ — Zx¸ÔZ — Z8´ — ÅJ* —
£bZ®& — ¥Î¤Å — ¤¾Ü' — ¸³)¾Ú£Ó — Z'´Ó — Œ ¶ „ U£ÚJ — »O5nT — ¶³5³º —
´¥ — År)» — Z,>r+Ö%¥Ó — ³)¾Ú£Ó — >r¥ — Zx¸Ô³ — ³Cxe š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¥Î³ — °¬Ö%¥Ó — Zx¸Ô³ — ³Cxe — ¶±/³ — ¬ZqÓ — ¬J§ — ¥·J —
¶¸¬{ — £,r5 — ¶®¨ÀJ — Zr5 — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³3×¼J — ¶³e×Å — ¨+o — ¶rª& —
Z,Z'´Ó — ³Cxe — ¶®¦|¥Ó — ¬,r5 — ¶®´r±J — qÔ¬Ö%¥Ó š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ®b$¬ — £³Cxe — ¨o> — ·¬Ôo — ¶¶Î³Ó — ³Cxe — qÔ¬ — Z£Ó —
³3×¼® — ¾q, — ´¥ — o>J'c¥Ó — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³3×¼J — ¶³e×Å — ¨+o — ±>ÃÓ —
Z,>r¥ — ¾Ï¥Ó š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ¥T¬5 — ®¤Tà — ¬,r5 — ¤×h — ¶±¬§ — qÔ¬Ö¢Ó — Zx¸Ô³ — ³Cxe —
¶±/³ — ´Ü£Ú — ¥Í)>® — P®&+® — ¶ÅJ*T — £Z+T®& — ¥Í)>J — ¬>r¥ — Zx
¸Ô³ — ³Cxe š
¶Ãbf¥Ó — Zx¸ÔZ — £Z´Ó — ‰ Ãdrb — ªq+bnT — ¶³¸¸ — ´¥ — n,Î³Ó —
>r+Ö¢Ó — Z,^´D — ªq+×¼ — ¸oªr, — Z,± — Z'´Ó — ´×]DJ — Z£ — °>§K¥Ó —
´¥ — °>§® — ³>38 — ¶£^´D — ªq+×¼ — ¸¶rª — >r¥ — ¶³,ÎZc¥Ó —
£´Ü£Ú¥Ó — >r+Ö¢Ó š
¶o¬Ö£Ú — £h´Ó — DZ¨Ô — ¸oÎ)> — ¬>r+Ö¢Ó — ¸bZ®& — ƒ Z,± — ‰ Ãdrb —
¶o¬Ö£Ú — T/[¥Ó — £Z£Ó — ’ U£ÚJ — Z£ — ¥Àb]c¥Ó — ³Cx· — ¶±.Ô[¥Ó —
ª®£Ó — D¸Ó° — Z,¸ — ³¸h]c¥Ó — Z¥ÓT®& š
¶S¢Ó — ´Ü£Ú¥Ó — Z¦Ó3T — 5³Ô´Ó — ¶?¥Ó — >r+Ö¢Ó — ´Ü£Ú¥Ó š

¥Î¤Å—#¿U]š 7KH %RRN RI (QRFK

44

¶´Ü±±Ö — ^± — >r¥ — Z,´×]DJ — ¶®´Ú±±Ó — ¶^±Ó — °|Y± — ¶*1 — ¥\± — ´Ü±±Ö —
¶¶»oc¥Ó — b8® — e¥Ó> — ¶,£ÓZ — Z7® — ¶o'D$ — ¶,£ÓZ — ·,» — Z7J š
¶Z'´Ó — ’ U&bnT — ®´Ú±±Ó — ¶^±Ó — O|Y± — ¶®¶rº& — Z¥ÓT®& — b8® — h´Ó —
+e,ª — Z7J š
¶5³Ô´Ó — ¬bZ®& — ¾Ô¸Ö — ´¥ — ®5P¶ — ƒ +e,> — ´+¢Ó — ¬+Z´£ — Zr5 —
¸,£Óe — Z7® — ¶³,ÎZc¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — ΣÓ&T — ¶®´Ú±±Ó — ´Ü£Ú¥Ó —
¶^±Ó — O|Y± — ¶®¶rº& — b8® — h´Ó — e¥ª — Z7J — ¶beº& — ¶hT®& — +e,> —
^± — ¬º+±Ó — £h´Ó — ¬ÖJ š
¶5³Ô]c¥Ó — £Z'´Ó — ³Cxe — ZT¸ — obeº& — ¶³eÑ,®¼%¥Ó — obd¼ š
¶?,´Ó — Z5³o — Z8´ — À,f — £h´Ó — ¬ÖJ — D£Óo — ¶³bÎZc¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó —
³e+r — ¶´Ü£Ó — ®]£Ó — ¶8±Ó — £bZ®& — ¬ÖJ — ®Àb¥ — ,8£Ö¢Ó — ¶³bÎZc —
¶¶»oc — ¬ ƒ ¥\T — ¬º+± — Zr5 š
¶5³Ô´Ó — Zx¸Ô³ — ³Cxe — Z8´ — ³,γ — ¬Ö® — ¤qÔ¨ — ¶·¬Ôº — ¶'·Ó£ — Z,± —
h´Ó — ªq+o — ¶³ª- — b8® — ¥\± — ªq+ÔJ — ZT® — ®ÀD££J — ¶´Ü£Ú¥Ó —
³e+» — ¸Ô³# — ¤qÔ7T — ¶8S — ¤qÔ8 — ¶·¬Ôo — Z,ªq+ÔJ — D£ÔJ — ZT® —
³bγ — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³Cxe — +Z´& š
¶5³Ô]c¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ³Cxe — Z£ — ®5à — ¶´Ü£Ú¥Ó — ZT87 — ¸qÔ¬ — Zr5 —
¶´Ü£Ú¥Ó — ³e×Å — ¨+o — o¶rª& — ¶o¨xqÓ — £Z'´Ó — ³Cxe —
¶n8®¬ªÜec¥Ó — ¶o¨,ec¥Ó — ¬´Ü£Ó — =' š
¶Z,±Ö¢Ó — Z'´Ó — …Z£ — o£D¨Ó — ÷q — ¶³°¸Ó±Ô — ¬ZqÖº — Z£ — ªqÔ¥Ó — ³e§¾Ó±Ô —
¶ZqÖ¢Ó — £bZ®& — q¬Ö& — ZT¸ — JZP¸±Ô — ³e§¾Ó±Ô — ¶³T¬1±Ô — +Z´£Ú¥Ó —
£Z'´Ó — ³Cxe — ZT¬£ — J´ÓT — ´Ü±±Ö š
¶Z'´Ó — ³Cxe — ^±Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ÷q — ¶Ã¾Ü§ — ¸Ô³%¥Ó — ·¬Ôo — ¶TÃÓ) š
¶´Ü£Ú¥Ó — Z£ — ®¤¾Ü£Ó — ¶®¸5¸1 — ¶´Ü£Ó — ³3×¼® — ¾q, — ¶´Ü£Ó — ³e×Å —
¨+o — ®wD³Ó — ¬bZ®& — ¬ÖJ — ¶Zx¸Ô[¥Ó — £³Cxe — ®Å/¤ — ·¬Ôº — >/¤ —
Z8¥ — ^±Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ±Ö3± — ¶¾D³Ó — b8® — ¬Ö®& š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ³8´Dc — £bZ®& — ¨o> — ¸®b$¬ — £³Cxe — ¶³xDZc — b8® —
¬Ö®& — ¶°®+ — >r¥ — ¾ÃÓ — £Zx¸ÔZ — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³Cxe — ®·Î¶Ó — ¬bZ®& — ¬ÖJ —
¶³Ônx¥6¥Ó š
¶³eoT®¼%¥Ó — £´Ü£Ú¥Ó — ®´/I — ¶o±ÖÎ1 — ¦Sº — ¶ ƒ Z,±Ö%¥Ó — ¸³Ôo4³Ô —
³'E — ¬+Z´£Ú¥Ó š
¶5³Ô´Ó — ´¥ — ^± — bZ®& — ¬ÖJ — ·¬Ôº — ¶5°Ô¬ — ¶,£ÓZ — År)» š
¶5³Ô´Ó — ´¥ — ®¶'» — ƒ &$, — ÷q — ¶³>5T®¼¢Ó — ·¬oJ — ¶´Ü£Ú¥Ó — ³3×¼® —
¾q, — ¶´Ü£Ó — ³e×Å — ¨+o — oÅ5$c — ¶n8®¬ªÜec — ¬´Ü£Ó — ¾Ô¸Ö š
¶5³Ô´Ó — Z8´ — ®¶£À — ´Ü£Ó — ³h+qÔ%¥Ó — ¶^±Ó — ´Ü£Ú¥Ó — ³'$,® — Ãdr¶ —
¶ªq+×¼ — ¬+Z´£Ú¥Ó — ^± — ±¾§ — ¶bZ®& — ±¾5 — ^± — ³5׿ — ·¬Ôº — ¶E — b8® —
5Z¨Ó — ³>5TJ — ·¬ÔnJ — ¶Ã£Ô+J — ¶Zx¸Ô³ — ³Cxe — ®Å/¤ — qÔ¬Ö%¥Ó —
¶qÔ¬ — ´Ü£Ú¥Ó — ³'$,J š
¶³± — ¨´D´Ó — +Z´£Ú¥Ó — ¶±=)´Ó — ¶5³Ô´Ó — ´Ü£Ú š
¶hT®& — bZ®& — 3Zo — ¸5³Ô´Ó — ZT¸ — Z¨]D ™ ¶±=)´Ó — ¶C§]c — £Zx¸Ô³ —
Îr> — ¶£Ú®& — ¶¢D´Ó — 8D¤® š
¶Z,±Ö¢Ó — ¬´o´Ó — ·¬Ôº — D\º — ¶³TDeº — ³Ô?¥ — Z8´ — ³Ô]$'´Ó — ®ex0® — 9¬ —
Z4³Ô — o¶5qÓ — qÔ¬ — h´Ó — ¸5³Ô´Ó — Z8¥ — ´Ü£Ó — o¥ÎZ — ¶oJ=Ã, — ¶´Ü£Ó —
¬¬ — ]>£Ó — ,xC§ — ¨DZ — ®5Zº — £Ô® š
¶¬oZ®¼ — £Ö£ÔJ — ®¸´5]c — £)',º — ªq+×¼ — ¶¬ZT®¼³¢Ó — ¬´o´Ó —
¶®¢¶´Ó — Z8¥ — 5³Ô´Ó — bZ® — 3Zº š