Tajuk 3: Jenis-Jenis Ujian

Jenis-Jenis Ujian- Objektif 1. Menerang dang menghuraikan enam jenis ujian; 2. Membezakan ujian norma dan uj ian rujukan kriteria; 3. Merumuskan tiga daripada empat jenis penilaian; 4. Meng enal pasti dan membezakan penilaian formatif 5. dan penilaian sumatif; dan 6. Me mbicarakan tiga daripada lima kaedah pengukuran

JENIS UJIAN DAN PENILAIAN JENIS-JENIS UJIAN JENIS-JENIS PENILAIAN KAEDAH PENGUKURAN

JENIS UJIAN - PREVIEW JENIS-JENIS UJIAN – – – – – – Ujian pencapaian Ujian kecerdasan Ujian prestasi Ujian diagnostik Ujian bakat Uj ian personaliti

JENIS PENILAIAN - PREVIEW JENIS-JENIS PENILAIAN Penilaian rujukan norma matif Penilaian sumatif Penilaian rujukan kriteria Penilaian for

JENIS UJIAN - PREVIEW JENIS-JENIS UJIAN – – – – – – Ujian pencapaian Ujian kecerdasan Ujian prestasi Ujian diagnostik Ujian bakat Uj ian personaliti

Ujian pencapaian Mengukur sejauh mana sesuatu kumpulan murid atau seseorang murid berkenaan telah menguasa i sesuatu topik yang telah dipelajari Berteraskan ujian rujukan norma; Mengu kur aspek pencapaian akademik, aptitud, siasah, minat, sikap dan sebagainya.

Ujian kecerdasan Ujian mental Mengukur perbezaan di antara individu Skala Binet- Simon France 1905 Ujian IQ, Skala stanford-Binet, Weschler, ujian Lorge-Thorndike

Ujian prestasi Mengukur keupayaan Mengukur kecekapan Melibatkan manipulasi Melibatkan kemahiran

Ujian diagnostik Untuk mengenalpasti masalah Menyelidiki punca masalah Berbentuk pemantauan / kajia n Biasanya melibatkan penelitian dalam jangka masa tertentu.

Ujian bakat Ujian tentang kebolehan Untuk membuat telahan bakat Penelitian keistimewaan seseor ang Sesuai digunakan untuk penempatan pelajar serta pemilihan pengkhususan.

Ujian personaliti Mengukur sikap – – – – – – Minat Nilai Pendirian Penggunaan alat-alat psikologi Inventori Indikator indeks

JENIS PENILAIAN Penilaian rujukan norma tif Penilaian rujukan kriteria Penilaian formatif Penilaian suma

Penilaian rujukan norma Ujian untuk membandingkan pencapaian pelajar Antara seorang pelajar dengan pelajar y ang lain dalam ujian yang sama Penentuan kedudukan

Penilaian rujukan kriteria Ujian untuk membandingkan pencapaian pelajar dengan kriteria yang telah ditetapkan idak melibatkan perbandingan antara calon. T

Penilaian formatif Penilaian secara berterusan Sepanjang proses P & P Untuk menilai keberkesanan proses P &P Penilaian setiap tajuk / pelajaran

Penilaian sumatif Penilaian &P Akhir penggal Akhir tahun Bagi menilai pencapaian pelajar

di akhir sesuatu tempoh P

Kaedah pengukuran 1. 2. 3. 4. 5. Pemerhatian- melalui cerapan deria Lisan – secara verbal Penulisan – ujian / sos lselidik / inventori Pertimbangan profesional – rujuk pakar Portfolio – pengumpu lan maklumat

Types of Assessment • • • • • • • • • • • Multiple-Choice Tests True-False Tests Short Answer Tests Matching Tests Cloze T ests Concept Maps Essays / Extended Writing Interviews / Conferences Portfolios Exhibitions Projects

Designing Assessment GRASPS – – – – – – Goal Role Audience Situation Product Standards

Rumusan- review JENIS-JENIS UJIAN – – – – – – Ujian pencapaian Ujian kecerdasan Ujian prestasi Ujian diagnostik Uj ian bakat Ujian personaliti

JENIS-JENIS PENILAIAN – Penilaian rujukan norma – Penilaian rujukan kriteria – Penilaian formatif – Pe nilaian sumatif Kaedah pengukuran Pemerhatian- melalui cerapan deria Lisan – secara verbal Penul isan – ujian / soslselidik / inventori Pertimbangan profesional – rujuk pakar Po rtfolio – pengumpulan maklumat

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.