%ULHILQJ3DSHU

:DWHU3ULYDWL]DWLRQ
&RVWO\IRU&KLFDJR
Lnder the íeudershíp oí Muvor Ríchurd Duíev, the
cítv oí Chícugo hus prívutízed numerous pubííc us-
sets due to short-term budgeturv pressure. Aíreudv,
the cítv hus íeused the Skvvuv toíí roud, purkíng
guruges und purkíng meters to prívute
busínesses, und ít ís revorkíng u íeuse
oí the Mídvuv Aírport. Chícugo's
vuter svstem couíd be next.
l

ln these íeuses, corporutíons
gíve the cítv up-íront puvments
cuííed concess|on |ees íor
uccess to munícípuí ussets.
1he íong-term cost oí the
deuís ure borne bv the
users oí the íeused us-
sets und end up be-
íng more expensíve
íor consumers thun
more responsíbíe
íscuí poíícv. lood
& \uter \utch
modeíed the cupí-
tuí costs ussocíuted
víth u vuter svstem
íeuse und íound:
- \uter compuníes churge consumers un uveruge
ínterest rute oí ll percent on concessíon íees
(possíbíe rutes runge írom 8 percent to ut íeust
l5 percent), vhích ís more thun tvíce the 5
percent ínterest rute tvpícuí oí Chícugo munící-
puí bonds.
- Cver u 20-veur vuter svstem íeuse, consumers
vouíd huve to puv tvo to three doííurs íor everv
doííur thut the cítv receíves ín u concessíon íee.
- Chícugo couíd suve 20 percent to 50 percent
on u 20-veur íoun bv usíng munícípuí bond
ínuncíng ínsteud oí prívute ínuncíng through u
concessíon íee.
lor tuxpuvers, u vuter svstem íeuse mereív shííts the
burden írom one bíííer (the cítv) to unother (the vu-
ter compunv), und prívute operutíon oí vuter svstems
tends to be more expensíve thun pubííc operutíon.
ln lííínoís, prívute vuter utííítíes tvpícuíív churge 36
percent more thun munícípuíítíes.
2
lí the cítv decídes
to prívutíze íts vuter svstem, the more thun 5 mííííon
peopíe receívíng Chícugo vuter
3
couíd see theír vu-
ter bííís steudíív cíímb us the vuter compunv recoups
the concessíon íee píus proít.
www.foodandwatcrwatch.org - 1616 P St. NW, Washington, DC 20036 - info"fwwatch.org
Briehng Paper: Water Privatization Costly for Chicago
Concession Fees More Expensive
Than Municipal Bonds
lor Chícugo, the gouí oí u vuter svstem íeuse vouíd be u
concessíon íee. A concessíon íee ís eííectíveív u íoun írom
u vuter compunv thut consumers must repuv víth ínter-
est through theír vuter bííís over the term oí the contruct.
4

ßecuuse sígníícunt operutíng suvíngs ure unííkeív,
5
u vuter
compunv extructs debt puvments through servíce reductíons
und rute íncreuses. lt churges vuter users un ínterest rute thut
reíects íts opportunítv cost oí puttíng cupítuí ínto thís íee
ruther thun unother proíect. 1he ínterest rute ís bused on the
compunv's cost oí borrovíng cupítuí on the open murket.
6

An unuívsís bv lood & \uter \utch íound thut the tvpícuí
cost oí cupítuí íor u prívute vuter utííítv ís upproxímuteív ll
percent, víth possíbíe vuíues rungíng írom u íov oí 8 per-
cent to u hígh oí ut íeust l5 percent. lí Chícugo prívutízed
íts vuter svstem íor 20 veurs, the íeguí muxímum ín lííínoís,
7

consumers vouíd huve to puv tvo to three doííurs íor everv
doííur thut the cítv receíves ín u concessíon íee. 1he cost oí
u concessíon íee ís consíderubív hígher thun vhut Chícugo
hus puíd íor munícípuí vuter ínuncíng ín the pust. ln 2008,
Chícugo's vuter depurtment íssued S550 mííííon oí revenue
bonds víth ínterest rutes oí 4.0 percent to 5.25 percent.
8

Total Cost of a 20-Year, $0.5 Billion
Loan
ßused on these ígures, Chícugo couíd suve 20 percent to 50
percent on u 20-veur íoun bv usíng munícípuí bond ínuncíng
víth un ínterest rute oí 5 percent ínsteud oí prívute ínuncíng
through u concessíon íee. lor exumpíe, u S500 mííííon con-
cessíon íee couíd cost consumers betveen Sl.0 bííííon und
Sl.6 bííííon over u 20-veur term. 1hís ís S200 mííííon to S800
mííííon (25 to l00 percent) more expensíve thun the cost oí
the cítv's munícípuí vuter bonds.
*

Aíthough Chícugo couíd ínvest the proceeds oí u íeuse to cre-
ute u stubíe revenue source, ín pructíce, ít uses u muíorítv oí
concessíon íees to repuv debt und cover short-term operutíng
und progrummutíc expenses. ßv 20ll, onív u quurter (S730
mííííon) oí the S3 bííííon thut the cítv receíved íor íeusíng the
Skvvuv und purkíng meters vííí remuín ín íts reserves.
9
And
víth u vuter utííítv íeuse, Chícugo couíd huve to puv Sl.5
bííííon to retíre íts outstundíng vuter-reíuted debt.
l0
Modeling the Private Contractor's
Cost of Capital for the Concession
Fee
lood & \uter \utch estímuted the runge oí costs thut u
prívute vuter utííítv vouíd íncur to puv u concessíon íee to
Chícugo. 1he cost oí ínuncíng unv proíect, knovn us the
cost oí cupítuí, ís the cost oí the debt píus the return on the
*1he uctuuí cost oí prívutízutíon depends on munv vuríubíes (íncíudíng the contruct's
scope, tvpe und term) thut vouíd be determíned through contruct negotíutíons und cítv
councíí deííberutíons. Cíven these uncertuíntíes, íuture cush íovs cunnot be reuson-
ubív estímuted to proíect the síze oí the concessíon íee und totuí cost to the rutepuver.
Cther proposuís, hovever, huve shovn to be consíderubív expensíve. A lood & \uter
\utch unuívsís íound thut consumers couíd huve íost ut íeust Sl7 mííííon u veur írom u
proposed 99-veur íeuse oí Míívuukee's vuter svstem (Mortgugíng Míívuukee's luture,
November 2009).
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
C
o
s
t
,

i
n

b
i
I
I
i
o
n
s

o
f

d
o
I
I
a
r
s
$0.8 biIIion
Watcr
Rcvcnuc
Bond (5")
PUBllC PRlVATf
Bcst Casc
(8")
TvpicaI Casc
(11")
Worst Casc
(15")
$1.0 biIIion
$1.3 biIIion
$1.6 biIIion
Food & Water Watch
equítv.
ll
1here ís no síngíe correct vuv to determíne cupítuí
costs, purtícuíurív the return on equítv,
l2
but thís unuívsís uses
índustrv uveruges to estímute tvpícuí, best-cuse (íov-cost) und
vorst-cuse (hígh-cost) scenuríos. Detuííed descríptíons oí the
estímutes ure íncíuded ín Churt l.
CapitaI structurc: 1he cost oí cupítuí depends on the cupítuí
structure, vhích represents the shure oí the proíect thut ís
debt or equítv. ßecuuse prívute equítv usuuíív ís costííer thun
prívute debt, u greuter equítv portíon íncreuses cupítuí costs.
l3

1vpícuí prívute vuter utííítv ínvestments ure 50 percent debt
und 50 percent equítv. 1he best-cuse scenurío íncíudes more
debt thun equítv (65 percent debt und 35 percent equítv) und
the vorst-cuse scenurío hus u íurger equítv portíon thun debt
(35 percent debt und 65 percent equítv).
Cost of dcbt: 1he cost oí debt ís the uveruge ínterest rute thut
u vuter compunv puvs on íts outstundíng bonds und íouns.
l4

Averuge utííítíes puv 6 percent on theír prívute bonds, but
some compuníes cun uccess cheuper 5 percent bonds und
the most expensíve prívute utííítv bonds cost ubout 7 percent.
Rcturn on cquitv: 1he return on equítv ís the proít thut
the ovners oí the compunv receíve.
l5
1he vuter índustrv's
turgeted return on equítv ís l0 percent: the íurgest compuníes
cun tuke ut íeust u l2 percent return on equítv (the vorst-
cuse scenurío íor vuter users) und ín the best-cuse scenurío,
onív un 8 percent return on equítv.
lncomc taxcs: Lnííke pubííc ínuncíng, the cost oí prívute
ínuncíng íncíudes the udded cost oí tuxes thut u vuter cor-
porutíon hus to puv on íts eurníngs (the return on equítv) und
pusses on to vuter users.
l6
1he composíte íederuí und stute
íncome tux rute ís 40 percent. lííínoís íevíes u combíned cor-
porute íncome tux rute oí 7 percent,
l7
und the íederuí íncome
tux rute ís 35 percent íor íurge corporutíons.
l8
(See Appendíx
A íor cuícuíutíng corporute íncome tux.)
Lsíng these estímutes, lood & \uter \utch cuícuíutes thut
the totuí cost to Chícugo íor u concessíon íee vouíd runge
írom un uveruge (tvpícuí cuse) oí ll percent, u hígh oí ut íeust
l5 percent und u best cuse oí 8 percent.
Calculation of a Private Water
Utility's Pre-Tax Cost of Capital
IŝŶĂŶĐŝĂů
CĂƉŝƚĂů
5ƚƌƵĐƚƵƌĞ
1¥ÞICAL CA5L 8L51 CA5L WCk51 CA5L
ZĂƟŽƐ ŽƐƚ tŐƚ͛Ě
ŽƐƚ
ZĂƟŽƐ ŽƐƚ tŐƚ͛Ě
ŽƐƚ
ZĂƟŽƐ ŽƐƚ tŐƚ͛Ě
ŽƐƚ
;ĂͿ LƋƵŝƚLJ ϱϬй ϭϬй ϱй ϯϱй ϴй ϯй ϲϱй ϭϮй ϴй
;ďͿ uĞďƚ ϱϬй ϲй ϯй ϲϱй ϱй ϯй ϯϱй ϳй Ϯй
;ĐͿdŽƚĂů
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ
ĨĞĞ;ůŝŶĞƐĂ
нďͿ
ϭϬϬй ϴй ϭϬϬй ϲй ϭϬϬй ϭϬй
;ĚͿ lŶĐŽŵĞ
ƚĂdžĞƐ ;;ƚĂdž
ĨĂĐƚŽƌ Ͳ ϭͿ x
ůŝŶĞ ĂͿ
ϯй Ϯй ϱй
;ĞͿ CŽƐƚ ŽĨ
ĐĂƉŝƚĂů ;ůŝŶĞƐ
Đ н ĚͿ
ϭϭй ϴй ϭϱй
Note: See Appendíx A íor the cuícuíutíon oí the íncome tux íuctor
1LJƉŝĐĂů CĂƐĞ 8ĞƐƚ CĂƐĞ WŽƌƐƚ CĂƐĞ
CĂƉŝƚĂů
5ƚƌƵĐƚƵƌĞ
ϱϬй
ĚĞďƚ
ʹ ϱϬй
ĞƋƵŝƚLJ
1ŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ĂǀĞƌĂŐĞ
ĐĂƉŝƚĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƵƟůŝƚLJ
ŝŶĚƵƐƚƌLJ͘
ϭϵ
ϲϱй
ĚĞďƚ
ʹ ϯϱй
ĞƋƵŝƚLJ
MĂůĐŽůŵ ÞŝƌŶŝĞ͕ Ă ƉƌŝǀĂƚĞ
ĐŽŶƐƵůƟŶŐ Įƌŵ͕ ƵƐĞĚ ƚŚŝƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƚŽ ĂƐƐĞƐƐ Ă ƉŽƚĞŶƟĂů ƉƌŝǀĂƟnjĂƟŽŶ
ŽĨ ƚŚĞ WĂƐŚŝŶŐƚŽŶ SƵďƵƌďĂŶ
SĂŶŝƚĂƌLJ CŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘
ϮϬ
ϯϱй
ĚĞďƚ
ʹ ϲϱй
ĞƋƵŝƚLJ
1ŚŝƐ ŝƐ ĂƉƉƌŽdžŝŵĂƚĞůLJ ŚĂůĨǁĂLJ ďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ĂŶĚ ŵĞĚŝĂŶ ĐĂƉŝƚĂů ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ŝŶ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƵƟůŝƚLJ ŝŶĚƵƐƚƌLJ͘
Ϯϭ
CŽƐƚ ŽĨ
DĞďƚ
ϲй 1ŚĞ ĚĂŝůLJ ĂǀĞƌĂŐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ƌĂƚĞ
ŽŶ Ă ƉƌŝǀĂƚĞ ƵƟůŝƚLJ ďŽŶĚ ǁĂƐ ϲ͘ϰϲ
ƉĞƌĐĞŶƚ ŝŶ ϮϬϬϵ͘
ϮϮ
AŵĞƌŝĐĂŶ WĂƚĞƌ͕
ƚŚĞ ůĂƌŐĞƐƚ u͘S͘ ǁĂƚĞƌ ƵƟůŝƚLJ͕ ŚĂĚ Ă
ǁĞŝŐŚƚĞĚ ĂǀĞƌĂŐĞ ĐŽƐƚ ŽĨ ĚĞďƚ ŽĨ
ĂƌŽƵŶĚ ϲ ƉĞƌĐĞŶƚ͘
Ϯϯ
ϱй Aƚ ƚŚĞ ĞŶĚ ŽĨ ϮϬϬϴ͕ AƋƵĂ AŵĞƌŝĐĂ͕
ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚͲůĂƌŐĞƐƚ ƉƵďůŝĐůLJ ƚƌĂĚĞĚ
u͘S͘ ǁĂƚĞƌ ƵƟůŝƚLJ͕ ŚĂĚ Ă ǁĞŝŐŚƚĞĚ
ĂǀĞƌĂŐĞ ĐŽƐƚ ŽĨ ĚĞďƚ ŽĨ ϱ͘ϯϱ
ƉĞƌĐĞŶƚ͘
Ϯϰ
ϳй lŶ ϮϬϬϵ͕ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ƌĂƚĞ
ŽŶ ůŽǁĞƌͲŵĞĚŝƵŵ ŐƌĂĚĞ ;8ĂĂͲƌĂƚĞĚͿ
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ ďŽŶĚƐ ǁĂƐ ϳ͘Ϯϵ ƉĞƌĐĞŶƚ͕
Ϯϱ

ĂŶĚ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ƌĂƚĞ ŽŶ ϯϬͲLJĞĂƌ
ƉƌŝǀĂƚĞ ƵƟůŝƚLJ ďŽŶĚƐ ǁĂƐ ϲ͘ϳϮ ƉĞƌĐĞŶƚ͘
Ϯϲ
kĞƚƵƌŶ ŽŶ
LƋƵŝƚLJ
ϭϬй 1ŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ǁĂƚĞƌ ƵƟůŝƚLJ ŝŶĚƵƐƚƌLJ͛Ɛ
ĚĞƐŝƌĞĚ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ ĞƋƵŝƚLJ
ĂŶĚ ŝƚƐ ĮǀĞͲLJĞĂƌ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĞƚƵƌŶ͘
Ϯϳ
ϴй lŶ ϮϬϬϴ͕ ŝŶǀĞƐƚŽƌͲŽǁŶĞĚ ǁĂƚĞƌ
ƵƟůŝƟĞƐ ŚĂĚ ĂŶ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ
ĞƋƵŝƚLJ ŽĨ ϴ͘ϭ ƉĞƌĐĞŶƚ͘
Ϯϴ
ш ϭϮй vĞŽůŝĂ LŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ
ůĂƌŐĞƐƚ ǁĂƚĞƌ ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ ŚĂĚ Ă ĮǀĞͲ
LJĞĂƌ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĞƚƵƌŶ ŽŶ ĞƋƵŝƚLJ ŽĨ ϭϮ͘ϱϰ
ƉĞƌĐĞŶƚ͕
Ϯϵ
ĂŶĚ SƵĞnj LŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ƚŚĞ
ƐĞĐŽŶĚ ůĂƌŐĞƐƚ ǁĂƚĞƌ ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ ŚĂĚ Ă
ƚƌĂŝůŝŶŐ ϭϮͲŵŽŶƚŚ ĂǀĞƌĂŐĞ ƌĞƚƵƌŶ ŽĨ ϭϯ͘ϵϳ
ƉĞƌĐĞŶƚ͘
ϯϬ
Chart 1: Estimated Cost of Capital of Private Water Utilities
Conclusion
Chícugo shouíd not prívutíze íts vuter svstem ín un uttempt
to uddress budget shortíuíís. A vuter utííítv íeuse ís costív und
íscuíív írresponsíbíe. lood & \uter \utch's unuívsís íound
thut concessíon íees huve ínterest rutes thut ure tvíce us
expensíve us munícípuí bonds, so the use oí prívute ínuncíng
ínsteud oí pubííc ínuncíng íncreuses the economíc burden
on consumers. lor the cítv to uchíeve íustíng ínuncíuí stubíí-
ítv, ít shouíd uvoíd such short-term íxes thut huve íong-term
consequences íor íts resídents.
lor u more comprehensíve cost unuívsís oí u vuter svstem
concessíon, see lood & \uter \utch's Mot|gag|ng M||vau·
lee´s Iu|ute: \hv Ieas|ng |he \a|et Svs|em |s a Bad Oea| |ot
Consumets (November 2009).
About food & Watcr Watch: lood & \uter \utch ís u nonproít consumer orgunízutíon thut
vorks to ensure cíeun vuter und suíe íood. lood & \uter \utch vorks víth grussroots orgunízu-
tíons uround the voríd to creute un economícuíív und envíronmentuíív víubíe íuture. 1hrough
reseurch, pubííc und poíícvmuker educutíon, medíu und íobbvíng, ve udvocute poíícíes thut
guuruntee suíe, vhoíesome íood produced ín u humune und sustuínubíe munner, und pubííc,
ruther thun prívute, controí oí vuter resources íncíudíng oceuns, rívers und groundvuter.

Copvríght © lebruurv 20l0 bv lood & \uter \utch. Aíí ríghts reserved. 1hís bríeíng puper cun be víeved or dovníouded ut vvv.íoodundvutervutch.org.
Lndnotes
l ºlínuncíuíív desperute Míívuukee tests vuter svstem íeuse.¨ Iub||c \otls
I|nanc|ng. voí. 237. Apríí 2009 ut l: Míhuíopouíos, Dun und Huí Durdíck .
ºChícugo budget: Muvor Ríchurd Duíev steers cíeur oí more íuvoíís, tux íncreus-
es.¨ 1he Ch|cago 1t|bune. Cctober 22, 2009: Sechíer, ßob. ºLpdute: Chícugo
Mídvuv couíd be prívutízed bv veur-end udvíser.¨ \a|| S|tee| Ioutna|. lunuurv 5,
20l0: lrunk, 1homus. º1he reuí Chícugo vuv.¨ 1he \a|| S|tee| Ioutna|. December
8, 2009.
2 Dzíegíeíevskí, ßen et uí. º\uter Rutes und Rutemukíng lructíces ín Communítv
\uter Svstems ín lííínoís.¨ Southern lííínoís Lníversítv Curbonduíe, Depurtment
oí Ceogruphv. luív 2004 ut lll l7: lííínoís Commerce Commíssíon, \uter
Depurtment. ºlííínoís lubííc \uter Ltííítíes víth l,000 or More Customers Rute
Structure Lxpressed ín Cuííons Ceneruí Servíce.¨ lunuurv l, 2004.
3 Cítv oí Chícugo. \uter lund. ºßusíc línuncíuí Stutements us oí und íor the Yeurs
Lnded December 3l, 2008 und 2007.¨ lune 26, 2009 ut 48.
4 L.S. Lnvíronmentuí lrotectíon Agencv, Cííce oí \uter. ºResponse to Congress on
lrívutízutíon oí \ustevuter lucííítíes.¨ (LlA 832-R-97-00lu). luív l997 ut l5.
5 ßeí, Cermu und Míídred \urner. ºDoes prívutízutíon oí soííd vuste und vuter
servíces reduce costs: A revíev oí empírícuí studíes.¨ Resoutces. Consetva||on
and Recvc||ng. voí. 52, íss. l2. Cctober 2008 ut l337 und l34l.
6 Huís, Letu. ºChupter l6: Vuíuutíon oí \uter und \ustevuter Ltííítv Assets.¨
ln \a|et and \as|eva|et I|nance and It|c|ng: ¬ Comptehens|ve Cu|de 1h|td
Id|||on. ßocu Ruton: 1uvíor & lruncís Croup, LLC ut 296: ºChupter 5: Vuíuíng the
lroíect und lroíect Cush líov Anuívsís.¨ ln Cuttí, Steíuno. (2008). Itojec| I|nance
|n 1heotv and Itac||ce: Oes|gn|ng. S|tuc|ut|ng. and I|nanc|ng It|va|e and Iub||c
Itojec|s.´ London: Lísevíer lnc ut l26: lnternutíonuí lederutíon oí Accountunts.
ºlnternutíonuí Cood lructíce Cuídunce: lroíect Appruísuí Lsíng Díscounted Cush
líov.¨ lune 2008 ut 23 to 24.
7 65 lLCS 5 lííínoís Munícípuí Code §ll-ll7-l und §ll-ll7-2 (lubííc Act 77-
2465).
8 Cítv oí Chícugo. \uter lund. 2009 ut 25.
9 Cítv oí Chícugo. º20l0 ßudget: Cvervíev und Revenue Lstímutes.¨ 2009 ut 65:
Cítv oí Chícugo. |lress Reíeuse.| ºCítv councíí upproves Muvor Duíev's 20l0
buíunced cítv budget.¨ December 2, 2009: Cítv oí Chícugo. |lress Reíeuse|. ºCítv
cíoses purkíng meter trunsuctíon.¨ lebruurv l3, 2009: Cítv oí Chícugo. |lress
Reíeuse.| ºCítv íntroduces ordínunce uuthorízíng use oí Sl.83 bííííon oí Skvvuv
íunds.¨ December l, 2004.
l0 26 ClR 60l.60l. lRS Rev. lroc. 97-l3: \est, 1eno. ºChupter 9: Leguí Aspects.¨
ln Ruíteíís, Ceorge (Ld.) (2005). \a|et and \as|eva|et I|nance and It|c|ng: ¬
Comptehens|ve Cu|de 1h|td Id|||on. ßocu Ruton: 1uvíor & lruncís Croup, LLC ut
l62 to l65: ºCovernment íundíng cun compíícute deuís.¨ \a|et Sense. voí. 3, íss.
3. Summer l997 ut l5: Cítv oí Chícugo. \uter lund. 2009 ut 23.
ll Huís, 2005 ut 296 to 298: Cuttí, 2008 ut l26: lnternutíonuí lederutíon oí
Accountunts, 2008 ut 23 to 24.
l2 Huís, 2005 ut 297: lísher, Shuron und luíro Mítcheíí. ºCost oí Cupítuí und Cupítuí
Structure lssues.¨ lresented ut the lurtnershíp betveen the letroíeum und Nuturuí
Cus Reguíutíon ßourd und the Ckíuhomu Corporutíon Commíssíon ín Ckíuhomu
Cítv, Apríí 9-l0, 2009 ut l0: lnternutíonuí lederutíon oí Accountunts, 2008 ut ll.
l3 Nutíonuí Assocíutíon oí \uter Compuníes. º2008 NA\C \uter loíícv lorum
Summurv Report.¨ Apríí 2008 ut 23.
l4 Duvís, lrunk. ºChupter ll: ldentíícutíon oí Revenue Requírements.¨ ln
Ruíteíís, Ceorge (Ld.) (2005). \a|et and \as|eva|et I|nance and It|c|ng: ¬
Comptehens|ve Cu|de 1h|td Id|||on. ßocu Ruton: 1uvíor & lruncís Croup, LLC ut
l86.
l5 lbíd.
l6 L.S. Cííce oí Munugement und ßudget. Círcuíur No. A-94 Revísed. ºCuídeíínes
und Díscount Rutes íor ßeneít-Cost Anuívsís oí lederuí lrogrums.¨ Cctober 29,
l992 ut 8: lubííc Ltííítíes Commíssíon oí the Stute oí Coíorudo. ºlnítíuí com-
ments oí the Coíorudo Cííce oí Consumer Counseí.¨ (Docket No. 05R-ll2L).
Muv l8, 2005 ut Attuchment ß:lurtnershíps Víctoríu. ºLse oí Díscount Rutes ín
lurtnershíps Víctoríu lrocess.¨ 1echnícuí Note. luív 2003 ut 4:
l7 35 lLCS 5 lííínoís lncome 1ux Act §20l.
l8 L.S. Depurtment oí 1reusurv, lnternuí Revenue Servíce. ºlnstructíons íor lorm
ll20. L.S. Corporutíon lncome 1ux Return.¨ (Cut. No. ll4551). 2008 ut l7.
l9 Speímun, leíí und Míke lsbeíí. Ckíuhomu 1ux Commíssíon. ºCupítuíízutíon rute
studv.¨ Apríí 2009 ut ll7: Amerícun \uter \orks Assocíutíon. ºStudv on prívute
uctívítv bonds und vuter utííítíes.¨ lune 2009 ut l9.
20 Muícoím lírníe et uí. ºlrívutízutíon Studv.¨ lrepured íor the 1usk lorce on
lrívutízutíon oí the \ushíngton Suburbun Suníturv Commíssíon. (3644-00l).
Cctober l999 ut 3-60 to 3-6l.
2l Speímun und lsbeíí, 2009 ut ll7.
22 Dov lones lndexes. Hístorícuí Ltííítv lndex Vuíues írom 3l Dec. l996. Avuííubíe
ut vvv.dííndexes.com/mdsídx/:event=shovCorpßond, uccessed lunuurv 4,
20l0.
23 luíínovích, lumes M. Amerícun \uter. ºlínuncíuí Murkets und Access to Cupítuí
íor the \uter lndustrv.¨ lresented ut MARC Coníerence, 1ruverse Cítv, Míchígun.
lune l5, 2009 ut 7: Amerícun \uter. ºlnstítutíonuí lnvestor Meetíng.¨ November
2009 ut 3.
24 Aquu Amerícu, lnc. 2008 Annuuí Report. Murch l8, 2009 ut 4l. Coogíe línunce.
ºAquu Amerícu, lnc. (\1R).¨ Accessed lunuurv 28, 20l0.
25 L.S. lederuí Reserve. H.l5 Seíected lnterest Rutes, Hístorícuí Dutu. lunuurv 7,
20l0.
26 Dov lones lndexes, uccessed lunuurv 4, 20l0.
27 lesup & Lumont Securítíes Corporutíon. º1he lmportunce oí Aííoved RCL's ín the
\uter Ltííítv Sector.¨ lresented ut the Nutíonuí Assocíutíon oí \uter Compunv's
2008 Annuuí Coníerence, Suntu le, Nev Mexíco. Cctober 20, 2008 ut 8:
Connors, Rvun M. ßoenníng & Scuttergood, lnc. ß&S \uter Dígest. Murch l4,
2008 ut 4 und l2. ºßenchmurks: Ltííítíes \uter & Cthers.¨ Reuters. Accessed
November l7, 2009.
28 Cov, Debru C. lunnev Montgomerv Scott LLC. ºSustuínubíe vuter suppív
vhut ínuncíuí best pructíces vííí keep the tup runníng:¨ lresented ut SLARLC
Meetíng, Churíeston, S.C., lune 23, 2009 ut 8.
29 ºRutíos: Veoííu Lnvíronnement SA (VL.\).¨ Reuters. Accessed November 30,
2009: línsent Musons. (2009). l|nsen| Masons \a|et )eatbool 2((0 ·2(1(. 1l|h
Id|||on. London: línsent Musons LLl ut l8 to l9.
30 ºRutíos: Suez Lnvíronnement S.A. (SLVl.lA).¨ Reuters. Accessed November 30,
2009: línsent Musons. (2009). línsent Musons \a|et )eatbool 2((0 ·2(1( ut l8
to l9.
Appendix A: Corporate Income Tax
Calculation
CŽƌƉŽƌĂƚĞ IŶĐŽŵĞ 1Ădž IĂĐƚŽƌ
WŚŽůĞ ;ƚĂdžĂďůĞ ŝŶĐŽŵĞͿ ϭϬϬ͘ϬϬϬй
Ͳ SƚĂƚĞ ƌĂƚĞ Ͳ ϳ͘ϯϬϬϬй
ϵϮ͘ϳϬϬй
x lĞĚĞƌĂů ƌĂƚĞ x ϯϱ͘ϬϬϬй
LīĞĐƟǀĞ ĨĞĚĞƌĂů ƌĂƚĞ ϯϮ͘ϰϰϱй
н SƚĂƚĞ ƌĂƚĞ н ϳ͘ϯϬϬϬй
CŽŵƉŽƐŝƚĞ ƚĂdž ƌĂƚĞ ϯϵ͘ϳϰϱй
CƌŽƐƐ ƵƉ ĨĂĐƚŽƌ с ΀ ϭ ͬ ;ϭͲĐŽŵƉŽƐŝƚĞͿ ΁
1Ădž ĨĂĐƚŽƌ͗ ϭ͘ϲϱϵϲϭ