You are on page 1of 12

www.vooruitlebbeke.

be

april
2010

Wij werken aan


duurzame mobiliteit en
verkeersveiligheid
Mike Torck

Positieve Samen met de


Marcel heraanleg van
evaluatie voor Vanthilt de steenweg
buslijn 9S over zijn vader komt er ook
een gescheiden
De snelbus tussen “Mijn vader kon rioleringsstel-
Aalst, Dendermonde mensen niet in de sel.
en Sint-Niklaas via kou laten staan. Dat
PAGINA Lebbeke is een suc- PAGINA PAGINA Heraanleg

03 06 11
is socialisme.” Mar-
ces. Op een gemid- cel Vanthilt schreef Brusselse-
delde weekdag stap- een boek over zijn steenweg
pen meer dan 1350 vader, een man uit
reizigers op. één stuk. in zicht
02 Edito In dit nummer
Beste lezer
Positieve evaluatie voor buslijn 9S
Vandaag vallen we bij u met de De snelbus blies eind vorig jaar haar eerste kaarsje uit.
deur in huis met een volledig De Lijn maakte een eerste evaluatie.
vernieuwde spots. Een maga- PAGINA 03
zine van sp.a dat twee maal
per jaar bij u in de bus valt. Met
de spots willen we u nog beter Marcel Vanthilt over zijn vader
informeren over onze gemeente Ijzersterke verhalen over liefhebben, vriendschap en het
en over de belangrijke stand- socialisme over de jaren heen. Marcel Vanthilt schreef
punten die sp.a op lokaal, pro- een boek over zijn vader, Edgard
PAGINA 04 - 05
vinciaal, gewestelijk en natio- Vanthilt, een man uit één stuk.
naal vlak inneemt.
Tentoonstelling 125 jaar socialisme
Aan de vooravond van 125 jaar Dit jaar vieren we 125 jaar socialisme en 120 jaar één mei
socialisme en van de Dag van de in Vlaanderen. De hoogtepunten van deze geschiedenis
Arbeid op 1 mei mogen we ge- zijn gebundeld in een boeiende tentoonstelling.
rust nog eens klaar en duidelijk
zeggen waar het op staat. We
ijveren voor een sociale, eerlijke
PAGINA 06
en solidaire maatschappij. Voor
een samenleving waarbij nie- Verkeersplatform van start
mand in de kou blijft staan en Heb jij ideeën om onze gemeente verkeersveiliger
waar eenieder maximale kansen
te maken? Neem dan deel aan ons Verkeersplat-
krijgt. Waar de lasten eerlijk
form.
verdeeld worden en de proble-
men niet doorgeschoven worden
naar volgende generaties.
PAGINA 08
De volgende maanden begin- Een eigen thuis voor iedereen
nen we met de voorbereidingen
Veel mensen vinden geen goede en betaalbare woning.
voor het sp.a-programma voor
de gemeenteraadsverkiezingen
Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche wil
van 2012. Vanuit onze principes het tij keren. Ze zorgt voor beter wonen, op de sociale
zullen we pragmatische ideeën woningmarkt en op de privé-markt. PAGINA 09
voor 2012 naar voor schuiven.
Uw idee kan daar ook bij zijn.
Laat ons weten wat er beter kan Heraanleg Brusselsesteenweg
in onze gemeente. Wie weet ligt De werken starten wat later dan gepland, maar
uw idee aan de basis van een in 2011 zal het dan zover zijn.
programmapunt en lichten we
het toe in een volgende spots. PAGINA 11

Mike Torck
Inspirerende gesprekken
voorzitter sp.a Lebbeke Marleen Temmerman is een wereldwijd gerenommeer-
Lange Molenstraat 123 de gynaecologe en op 2 juni te gast in Lebbeke.
9280 Lebbeke
PAGINA 12
mijnidee@vooruitlebbeke.be
v.u. Alfons De Geest - Speldenstraat 1 - 9000 Gent
Lebbeke Dorp belangrijke halte 03

Positieve evaluatie
voor buslijn 9S
foto: Reporters

De snelbus tussen Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas via Lebbeke woon-werk-verkeer en evengoed in


blies eind vorig jaar één kaarsje uit. Deze lijn was een initiatief van de vrije tijd om naar de drie steden
te trekken. We blijven aandacht
toenmalig Vlaams minister Kathleen Van Brempt en vulde een mis- vragen voor een goede halteinfra-
sing link in het openbaarvervoernet in deze regio. structuur en fietsenstallingen.
Een schuilhuisje voor de halte Leb-
Uit een eerste evaluatie door De aan lijn 9S aangezien het traject beke–Dorp moet zeker overwogen
Lijn blijkt dat de busverbinding een overlapt en de uurfrequentie van worden nu blijkt dat dit een vaak
voltreffer is. Op een gemiddelde lijn 9S aantrekkelijker is. gebruikte opstapplaats is.
weekdag maken meer dan 1350
reizigers gebruik van de buslijn. De drie belangrijkste haltes op het
Dat betekent dat er per rit gemid- traject zijn, niet verwonderlijk, de > Meer info: Mike Torck
deld 32 reizigers zijn, wat een hoge stations van Aalst, Sint-Niklaas en 0477 26 86 58
bezetting is vergeleken met andere Dendermonde. De vierde meest mike@vooruitlebbeke.be
buslijnen. gebruikte halte is Lebbeke-Dorp.
Lijn 9S rijdt gedurende het grootste De Lebbekenaar heeft zijn nieuwe
deel van de dag vrij stipt. Enkel buslijn dus hartelijk omarmd.
tijdens de ochtend- en avondspits
worden vertragingen van ongeveer
10 minuten vastgesteld.

Ook in het weekend is de nieuwe Meer dan 1350


bus al goed ingeburgerd.
Op zaterdag telt een rit gemiddeld
reizigers per dag
29 reizigers, op zondag zijn dat er
20.
Uit tellingen van de omliggende sp.a Lebbeke is tevreden met
buslijnen besluit De Lijn dat de de resultaten van lijn 9S. Vanuit
nieuwe verbinding complementair Lebbeke wordt de bus gebruikt
is aan de bestaande verbindingen. door scholieren en studenten,
Enkel lijn 26 verliest wat reizigers door pendelaars in functie van het
Mike Torck
sp.a Lebbeke is tevreden met
de resultaten van lijn 9S
Marcel
Vanthilt
vertelt het verhaal van
zijn vader Edgard

Zoals zovelen van zijn generatie baande Edgard


Vanthilt mee de weg voor geluk, welvaart, rechtvaar-
PAGINA digheid. Edgard Vanthilt was een monument van een

04 man, een socialist uit één stuk, een reus van de oude
stempel. Senator, volksvertegenwoordiger en vader.
In alles wat hij ondernam, was hij overrompelend,
ontdekte zijn zoon Marcel, die een boek over hem
schreef.

Jarenlang probeert Marcel Vanthilt het verhaal van zijn


vader neer te schrijven. Geen evidentie. Marcel verloor
zijn vader op zijn 15de en de herinneringen zijn vaag. Drie
jaar lang interviewde hij zijn moeder en ploos hij archieven
uit, tot de puzzelstukken stilaan op hun plaats vielen. Het
resultaat zijn ijzersterke verhalen over liefhebben, vriend-
schap, vaderliefde en het socialisme over de jaren heen.
“Door de columns die mijn vader schreef, wist ik dat er een
sterk verhaal in zat. Nu begrijp ik het hele verhaal, wat ook

Mijn vader de bedoeling van het boek was”, vertelt Marcel.

Spots: Wat heeft je ertoe aangezet om dit boek te schrijven?

kwam op voor
Marcel Vanthilt: Toen ik vijftig werd, heb ik me de vraag ge-
steld: wat wil ik nog doen? Tenzij ik 108 word, heb ik meer
verleden dan toekomst. Toen besefte ik dat ik dit boek wou

de kleine man.
schrijven. Als ik het niet deed, zou niemand het doen.

Spots: De oorlog was een belangrijke factor voor je vader


om in de politiek te stappen, niet?

Socialisme pur
Marcel Vanthilt: Ja, maar ik ben er niet in geslaagd uit te
vlooien waarom hij precies de stap naar de politiek heeft
gezet. Was hij altijd met politiek bezig of niet? Daar wist ook

sang.
mijn moeder geen antwoord op. Ze zei dat we thuis nooit
foto’s Filip Wouters

over politiek praatten. Mijn vader was wel geïnteresseerd in


lokale politiek, maar het was inder- amusement, met balavonden en zo.
daad een hele stap om de jaarreke- Het eerste wat hij deed in de ge-
05
ningen op te vragen en na te gaan meente was een orkest oprichten,
wat uitgegeven werd aan openbare omdat je op die manier de mensen
werken. Blijkbaar verdween er veel best bereikt. Het was eigenlijk een
geld door de mazen van het net en socialisme van fuiven en feesten.
wou hij dat onderzoeken. Hij wou
correctheid. Daar moet je echt Spots: Is er een verschil tussen
gedreven voor zijn. hoe je vader aan politiek deed en
de politiek nu?
Spots: Wat betekende de vroege Marcel Vanthilt: Ik kan dat moeilijk
dood van je vader voor jou? vergelijken, want ik ken weinig po-
Marcel Vanthilt: Het klinkt mis- litici. Maar ik heb wel de indruk dat Socialisme is nog
schien raar, maar het voelde als
een bevrijding. Die strenge pa viel
echte stemmenkanonnen heel dicht
bij de mensen staan. Steve Stevaert,
altijd: mensen
weg. Ik weet niet eens of hij echt zo bijvoorbeeld, leefde in Hasselt helpen die ziek
streng was, maar ik weet wel dat tussen de mensen, vanop zijn fiets worden of hun
mijn oudere zus niet naar de uni-
versiteit mocht omdat hij dat niet
groette hij iedereen. Eigenlijk was
mijn vader ook zo. Hij had drie tot
job verliezen
zag zitten, een vrouw alleen in die vier zitdagen per week. In een ach- Marcel Vanthilt
grote stad. Toch raar voor iemand terzaaltje kwamen de mensen hun
die zo progressief was. Televisie beklag doen bij hem. Hij probeerde
dan oplossingen te zoeken. Marcel Vanthilt: Ja, bescherming
blijft heel belangrijk voor men-
“Het eerste wat mijn Spots: Is het socialisme waar sen die ziek worden of hun job
vader deed, was een je vader stond hetzelfde als het verliezen. Zonder die bescherming
orkest oprichten, omdat socialisme van vandaag? worden we zoals Amerika. Lijst
Marcel Vanthilt: De essentie is Dedecker zegt dat ze opkomt voor
je op die manier hetzelfde gebleven. Mijn vader de kleine man. Onjuist, die partij
de mensen best bereikt.” was niet echt bezig met de grote komt op voor de zelfstandigen. Je
thema’s. Hoewel, hij deed niets moet maar weerbaar zijn, vindt ze,
vond hij ook maar niets. Daar anders dan mensen helpen met je moet je plan maar trekken, maar
hebben we het vaak over gehad. Ik hun pensioen. Zelfs katholieken niet iedereen is daartoe in staat.
vond bijvoorbeeld die spelprogram- die in Congo hadden gewerkt en
ma’s met Jan Theys ongelooflijk achteraf geen pensioen kregen Spots: Mocht je morgen de politiek
tof. Dat is allemaal larie, dat is niet omdat ze niet hadden afgedragen ingaan, wat is het eerste dat je zou
serieus, zei hij dan. Daar konden aan de staat. Mijn vader liet die aanpakken?
we uren over discussiëren. mensen niet in de kou staan. Dat Marcel Vanthilt: Investeren in in-
Hij wou dat ik dokter of notaris is socialisme pur sang. De pro- novatie op verschillende terreinen
werd, een job met standing. Ik ben grammapunten zijn ook nog altijd om zo werkgelegenheid te creëren.
uiteindelijk politieke wetenschap- dezelfde. Pensioenen, sociale ze- Ik zou ook meer investeren in het
pen gaan studeren. Twee jaar kerheid, werkloosheid, daar ging buitenland. België stelt niets voor
maar, want daarna begon ik voor het in de jaren zestig ook over. De in het buitenland, dat vind ik erg
Humo te schrijven en had ik geen tijden herhalen zich. Kijk maar jammer, terwijl wij zoveel troeven
tijd meer voor mijn studies (lacht). naar Opel. Toen in de jaren zestig hebben. Ook de commissie Media
de mijnen dicht gingen, was dat en Cultuur zou ik wel eens willen
Spots: Denk je dat je vader nu fier voor Limburg ook een catastrofe. aanpakken (grinnikt).
op je zou zijn?
Marcel Vanthilt: Ik denk het wel. Spots: Beschouw je de sociale ‘Het verhaal van mijn vader Edgard’
Uiteindelijk was het politieke leven bescherming als de kern van het ISBN: 9789085421481 - 22,50 euro
in het kleine Leopoldsburg ook veel socialisme? Uitgeverij Meulenhoff/Manteau
Nieuws uit Oost-Vlaanderen
Debatteer mee, samen met
onze volksvertegenwoordigers
Heel wat mensen zijn bezorgd. Bezorgd om hun pensioen, hun job, hun
gezondheid, hun energiefactuur. sp.a wil een betere toekomst voor
ons allemaal. Daarom nodigen wij u graag uit om samen met onze
parlementairen mee te denken en te discussiëren over volgende thema’s:
• Een zeker pensioen • Veilige banken en eerlijke fiscaliteit
• Een sterke gezondheidszorg • Duurzame energie
• Meer sociale gelijkheid • Kwaliteitsvol werk.

In jouw regio gaan alvast de volgende debatten door:


PAGINA 6 mei om 20 uur Kurt De Loor over meer sociale gelijkheid in CC Belgica, Kerkstraat 115 te Dendermonde

06 10 mei om 20 uur Cathy Plasman over duurzame energie in De Biekorf, Stationsstraat 23 te Lebbeke

www.ikdoeookmee.be/visie2010
09 265 79 48
De droom van een betere wereld
“125 jaar socialisme. Een geschiedenis met werkloosheid nog gelijkstond
hoogtes en laagtes, het verhaal van vele mannen met honger en armoede. Dat
en vrouwen met een gedeeld doel: ze vochten voor hebben we, met de uitbouw
een menselijkere, sociaal rechtvaardigere, betere van sociale wetten en de
samenleving, voor een samengaan van groei en sociale zekerheid, radicaal
herverdeling, van welvaart en welzijn. Vele generaties kunnen omkeren. Maar de
hebben deze droom gekoesterd. Velen hebben hem geschiedenis is niet ten einde, ...”
ook waargemaakt. (Caroline Gennez, in het boek “De droom van een
betere wereld, 125 jaar socialistische partij”,
Dit verhaal van partij, vakbond en mutualiteit begon uitgegeven door AMSAB)
met een coöperatieve bakkerij, 125 jaar geleden, toen

Tentoonstelling Gent Het prachtige boek is te verkrijgen bij


, Speldenstr aat 1 te 9000
sp.a Oost-
Gent
Vlaanderen
website
Van 1 mei tot en met 9 mei 2010 (09/267 85 50) of te bestellen via onze
e.
• Individueel bezoek vanaf 14.00 tot 22.00 uur. www.ikdoeookmee.be/125jaarsocialism
• Geleid bezoek om 14.00, 15.30, 17.00 en 18.30 uur.
• Op aanvraag: een geleid bezoek met boottocht en een
rode wandeling. Tentoonstelling Sint-Niklaas
• Elke avond, filmavond (zie website)
Van 21 mei (opening om 19 uur) tot en met 23 mei

Manchestergebouw Kasteel Walburg , Walburgstraat 35 te Sint-Niklaas


Kolveniersgang, ter hoogte van de schouw - 9000 Gent 03/766 21 15
www.ikdoeookmee.be/125jaarsocialisme
09 265 79 48
Eerlijker dan belastingverhoging

Besparen op
afvalverwerking PAGINA

Lebbeke genereert per inwoner 145,32 kilo huishoudelijk afval per sp.a Lebbeke wil een 07
jaar. Dat omvat het afval uit de gekende bruine zakken, afvalfracties elektronische toegangs-
controle – met de elek-
van het containerpark en zwerfvuil. Lebbeke scoort daarmee licht-
tronische identiteitskaart
jes beter dan het Vlaams gemiddelde. – voor het containerpark. En er
moeten dringend maatregelen ge-
Maar in vergelijking met de andere Een andere opvallende vaststelling nomen worden om het bedrijfsafval
gemeentes die zijn aangesloten bij is dat de opgehaalde afvalfracties uit het huishoudelijk afvalpakket te
de afvalintercommunale VERKO, op het containerpark van Lebbeke weren. Het gemeentebestuur kan
is onze gemeente al drie jaar op rij systematisch en significant groter zo, beter laat dan nooit, ettelijke
de rode lantaarn. zijn dan op andere containerparken tienduizenden euro’s besparen.
De andere gemeenten hebben de
afgelopen jaren een veel sterkere
daling van het huishoudelijk afval
gerealiseerd. Zij produceren per
inwoner gemiddeld 125,93 kilo.
Elektronische
Produceert de gemiddelde
toegangscon-
Lebbekenaar dan meer afval dan trole voor het
een streekgenoot? Uiteraard niet.
De verschillen zijn in de eerste
containerpark
plaats te verklaren door het milieu-
en afvalbeleid dat iedere gemeente in onze regio. Het gaat hier wellicht

MEER INFO
voert. Bijna alle gemeenten hebben om afval dat wordt afgeleverd door
hun tolerante houding ten aanzien inwoners uit buurgemeenten en
van bedrijfsafval de afgelopen jaren door bedrijven, ook al is dat niet
strenger gemaakt. toegelaten. www.vooruitlebbeke.be
www.dds-verko.be
Lebbeke heeft dat nog niet gedaan. De kosten om al dat afval te
Dat verklaart de hogere restafval- verwerken nemen een aanzienlijke
cijfers voor een belangrijk deel. hap uit het gemeentebudget.
Verkeersplat-
form Lebbeke
opgestart
Een vijftigtal Lebbekenaars was aanwezig op
de startvergadering van het Verkeersplatform
Lebbeke. In navolging van succesvolle initiatieven
in Opwijk, Grimbergen, Dilbeek en andere
gemeenten, achtten deze mensen de tijd rijp
om ook in Lebbeke een Verkeersplatform op te
starten.

PAGINA Het Verkeersplatform bundelt de kennis

08 over verkeersveiligheid en duurzame


mobiliteit in Lebbeke en wil het gemeen- Betere openings-
tebestuur daarover adviseren.

Een enquête op de startvergadering bracht alvast


uren voor zwem-
aan het licht dat het Octopusproject aan de Leb-
beekse scholen, met de ondersteuning van de lo-
bad gevraagd
kale verkeerspolitie, gewaardeerd wordt. De staat 2010 ging van start met de feestelijke heropening van
van fiets- en voetpaden behoort dan weer tot de het zwembad. De aanpassings- en
veel voorkomende ergernissen, net als doorgaand verbeteringswerken zijn alleszins geslaagd.
en zwaar verkeer. Het comfort, de hygiëne en de veiligheid van het
zwembad zijn sterk verbeterd. De teruggeschroefde
sp.a Lebbeke steunt het Verkeersplatform voluit. openingstijden worden minder enthousiast onthaald.
Het creeërt een draagvlak voor een mobiliteitsbe-
leid dat oog heeft voor de zwakke weggebruikers, Voor de werken was het zwembad alle weekdagen
de veiligheid op onze wegen en de leefbaarheid van geopend tot 21 uur. Daardoor kon je na een werkdag
Lebbeke. nog enkele baantjes trekken. Sinds de heropening is
het zwembad jammer genoeg enkel nog op vrijdag tot
21 uur geopend. Op andere avonden is het zwembad
voorbehouden voor zwemclubs. sp.a Lebbeke vraagt
een evaluatie van de openingsuren en start daarom
een petitie voor een evenwichtige regeling.

Teken de petitie op:


www.vooruitlebbeke.be

Meer info: Yahya Ouafi


0474/94 98 23

Meer info bij Mike Torck – mike@vooruitlebbeke.be -


0477 26 86 58
foto’s reporters

Een eigen thuis Freya


PAGINA

09
voor iedereen Van den Bossche
Vlaams minister van Wonen - sp.a

Betaalbaar en comfortabel wonen, zonder zorgen, het is ieders ten voor een sociale woning toch de
droom en basisrecht. Toch liggen veel mensen hiervan wakker. Met huur van een privéwoning betalen.
een reeks maatregelen, zowel op de sociale als private woningmarkt, Ten tweede breiden we de rol van
wil minister van Wonen Freya Van den Bossche het tij keren. sociale verhuurkantoren uit. Die
kunnen huurhuizen en huurapparte-
Veel mensen vinden geen goede ken maar eens uit hoeveel je op menten in slechte staat verbeteren.
en betaalbare woning. Omdat hun gas en elektriciteit kunt besparen Ten derde voeren we de verzekering
inkomen niet volstaat om de huur met betere isolatie of herbruikbare gewaarborgd wonen ook in voor
of hypotheek te betalen, omdat ze energie.” huurders. De overheid springt dan
hun job kwijt zijn, omdat ze te oud of bij in de huur als je plots je inkomen
te ziek zijn om zelfstandig thuis te verliest door ziekte, ontslag of een
blijven wonen. Of omdat huisbazen ongeval. Net als ze nu bij de hypo-
hen geen huurcontract willen geven theek doet.”
en banken geen lening. “Dat zou na- Iedereen moet
tuurlijk niet mogen”, zegt minister
van Wonen Freya Van den Bossche.
betaalbaar, “Ten slotte denken we aan mensen
die graag een eigen huis willen ko-
“Iedereen moet betaalbaar, kwalita- kwalitatief en pen, maar krap bij kas zitten”, zegt
tief en energiezuinig kunnen wonen. energiezuinig minister Van den Bossche. “We ver-
Daarvan wordt werk gemaakt.” beteren het systeem van goedkope
kunnen wonen. sociale leningen. We onderzoeken
“Zo bouwen we 43.000 sociale wo- ook hoe we een heuse huiskorting
ningen”, aldus Van den Bossche. kunnen koppelen aan de aankoop-
“Daarmee helpen we duizenden ge- prijs en de gezinsgrootte. Want een
zinnen die op een wachtlijst staan. “Op korte termijn pakken we de eigen huis is de beste investering.
We versnellen de procedures om die prijzen op de private huurmarkt Iedereen heeft er recht op.”
woningen te bouwen. We renoveren aan. We verdubbelen, ten eerste,
ook bestaande sociale woningen het budget voor huursubsidies. Met www.visie2010.be - 02 552 02 00
en maken ze energiezuiniger. Re- deze ‘huurcheque’ kunnen kandida-
10 Ons recept tegen de golf van ontslagen
Solidariteit en extra jobs
“We kunnen de recente golf aan er een golf van solidariteit volgde. De werk-
ontslagen niet zomaar laten pas- nemers hielden het been stijf en kijk: ineens
waren die 300 jobs toch niet overbodig.”
seren”, zegt Caroline Gennez. Als
dam tegen sociale drama’s pleit ze Toch begrijpt Gennez ook dat er soms geen
voor meer solidariteit en extra jobs. houden aan is. “Als ontslagen onvermijdelijk
zijn, willen we de ontslagen werknemers
De laatste weken worden we over- zo snel mogelijk een nieuwe job geven.
spoeld door slecht nieuws over slui- Daarom werken onze ministers in de
tingen van bedrijven. Carrefour, DHL, Vlaamse regering aan zoveel mogelijk extra
B-Cargo, Fortis, Arcelor Mittal, u kent Caroline jobs. Door nieuwe scholen, nieuwe rusthui-
het trieste lijstje wel. Gennez zen, nieuwe tramlijnen, nieuwe windmolen-
“De managers goochelen met cijfers”, voorzitter sp.a parken en zoveel meer te laten bouwen. Dat
zegt Caroline Gennez. “Cijfers over levert allemaal jobs op, jobs die de ontsla-
minder vraag, minder productiviteit of gen werknemers kunnen gebruiken.”
mindere verkoop. Terwijl ze eigenlijk
willen zeggen: we vrezen minder winst
te maken. Dat kan niet door de beugel. Voor mij gaat
het niet om cijfers, maar om mensen die hele nachten
wakker liggen over hun onzekere toekomst. Dat kun-
nen we niet laten gebeuren.” Ontslagen
Daarom pleit Gennez voor meer solidariteit. “Bij AB werknemers zijn
Inbev waren er zogezegd ook 300 mensen teveel”, gaat
Gennez verder. “Tot de vakbonden in actie schoten en geen cijfers
foto’s Tim Dirven en reporters
agenda 11

> zaterdag 8 mei – 13 tot 19 u


Geleid bezoek aan ‘Tentoonstelling
125 jaar socialisme’, rondvaart en
stadswandeling in Gent
Gratis voor sp.a-leden.
Meer info: 0477 26 86 58

Heraanleg
> maandag 10 mei – 13 u
Seniorennamiddag

Brusselsesteenweg
CC De Biekorf, Stationsstraat 23,
9280 Lebbeke

in zicht
Meer info: 052 25 08 12

> maandag 10 mei – 20 u


Visiegesprek Duurzame Energie
met o.a. volksvertegenwoorddiger
De langverwachte heraanleg van de Brusselsesteenweg zal starten Cathy Plasman
in het voorjaar van 2011. Dat heeft de bevoegde minister geantwoord Terraszaal De Biekorf, Stationsstraat
23, 9280 Lebbeke
op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger
Bart Van Malderen (sp.a). > dinsdag 11 mei – 20 u
Bijeenkomst Verkeersplatform
Samen met de heraanleg zal ook kruispunt met de Flor Hofman- Meer info: 0477 26 86 58 (Mike Torck)
de onderliggende riolering vervan- slaan aan de watertoren.
gen worden door een gescheiden Dit kruispunt is momenteel één van > woensdag 2 juni - 19.30 u
rioleringsstelsel. Dat is beter voor de grootste en gevaarlijkste knel- Te gast : senator Marleen Temmerman
Terraszaal, CC De Biekorf,
de waterhuishouding. Het zorgt punten in Lebbeke. Een rotonde zal
Stationsstraat 23, 9280 Lebbeke
daarnaast ook voor minder over- mogelijk maken dat het doorgaand
Meer info : www.vooruitlebbeke.be -
stortingen en overstromingen bij verkeer, komende uit de richting 0477 26 86 58 (Mike Torck)
hevige regenval. Het is beter voor van Brussel naar Dendermonde,
voor de waterkwaliteit en dus ook niet meer door het centrum moet, > zaterdag 12 en 19 juni
voor de waterzuiveringsfactuur. maar vlot kan worden omgeleid via telkens van 10 tot 12 u
de Flor Hofmanslaan. Belastingsservice: sp.a & Bond Moyson
De herinrichting van de Brussel- helpen u bij het invullen van uw
sesteenweg zal uitgevoerd worden De heraanleg van de N47 was belastingsbrief
Kantoor Bond Moyson, Stationsstraat 5,
tussen de Hemelstraat en de Lange eigenlijk al voorzien voor 2007.
9280 Lebbeke
Weverstraat. Over heel dit traject Het gemeentebestuur van Lebbeke
zal het wegdek vernieuwd worden. had in de oorspronkelijke plannen
Het kruispunt van de steenweg met evenwel geen gescheiden riole-
de Hof ter Varentstraat en de Korte ringsstelsel opgenomen.
Varentstraat zal worden verhoogd De gemeente dreigde hierdoor
met een snelheidsremmende subsidies te mislopen en dus
verkeerstafel. Daarnaast werd ook moesten de plannen worden aan-
een convenant afgesloten met het gepast.
Vlaams Gewest om de straatver- Het Vlaams Gewest investeert ruim
lichting te vernieuwen. 1,3 miljoen euro in deze werken.

Sluitstuk van de herinrichting is Meer info: Wil je meer weten over sp.a Lebbeke?
de aanleg van een rotonde op het www.bartvanmalderen.be Je kan ons contacteren via:
0477 26 86 58
info@vooruitlebbeke.be
www.vooruitlebbeke.be
Binnenkort in
Lebbeke
Inspirerende gespreksavonden:
Marleen Temmerman te gast
sp.a Lebbeke zet zijn inspirerende nommeerde wetenschappelijke aidsbestrijding, familie-planning
gespreksavonden voort. Na Renaat tijdschriften. Deze prijs wordt uitge- en op het vlak van seksueel geweld
Landuyt, is onze volgende gast reikt aan medische wetenschappers tegen vrouwen, onder andere in
senator en gynaecologe die bijdragen aan nieuwe ontwikke- de oorlogsregio’s van Congo. Haar
Marleen Temmerman. lingen in de gezondheidszorg. Mar- ervaringen in Afrika bundelde ze in
leen Temmerman werd gekozen uit ‘Mama Daktari’, haar boek dat vorig
In maart won Marleen Temmerman 117 genomineerden wereldwijd. Een jaar verscheen.
de Life Time Achievement Award uitzonderlijke beloning voor een
van het British Medical Journal, Vlaams wetenschapper. In de Senaat werkt ze rond volksge-
één van ’s werelds meest gere- zondheid, ontwikkelingssamenwer-
Haar loopbaan is verstrengeld king en vrouwenrechten.
met een groot maatschappelijk
engagement. Ze is een voorvechter Over dit alles en meer komt
van vrouwenrechten in binnen- en Marleen Temmerman praten in
buitenland en richtte ook een Lebbeke. Op 2 juni om 19u30 is ze
onderzoeks- en medisch cen- te gast in de Terraszaal van CC De
trum op in Afrika om de seksuele Biekorf.
gezondheid in ontwikkelingslanden
te verbeteren. Het centrum heeft Meer info op
verschillende projecten lopen voor www.vooruitlebbeke.be

Het is onze energie, onze toekomst!


Onze energiefacturen zijn bij de hoogste van Europa en we blijven verslaafd aan vervuilende fossiele energiebronnen.
Het is hoog tijd om voluit in te zetten op onze eigen, duurzame energie.

De liberalisering van de energiemarkt is mislukt. Dat zegt sp.a niet, maar wel de federale regering. De vrije
marktwerking wordt verstoord door de belangenvermenging van de grote energiereuzen. Nieuwkomers krijgen
geen kans en de consument betaalt zich blauw.

De overheid kan meer doen. Zij kan het belang van mensen opnieuw
centraal stellen, in plaats van de winst.

Kom mee discussiëren met volksvertegenwoordiger Cathy Plasman en


energie-experts over onze voorstellen om een betaalbare en duurzame
energie voor iedereen te garanderen. Je bent van harte welkom op maan-
dag 10 mei om 20 uur in de Terraszaal van De Biekorf.

Meer info op www.visie2010.be