You are on page 1of 11

INFORME

sobre laplicaci de la modificaci de la LOTC en el mn local

En el Butllet Oficial de lEstat de 17 doctubre de 2015, es va publicar la Llei orgnica


15/2015, de 16 doctubre, de reforma de la Llei orgnica 2/1979, de 3 doctubre, del
Tribunal Constitucional, per a lexecuci de les resolucions del Tribunal Constitucional
com a garantia de lEstat de dret.
La motivaci de la modificaci, segons el prembul de la Llei, s:
Un dels principals components de lexercici de qualsevol funci jurisdiccional s
lexistncia dinstruments suficients per garantir lefectivitat de les resolucions
dictades en lexercici daquesta funci.
La garantia de lefectivitat esmentada s un element essencial per a lexistncia
dun Estat de dret, ja que sense aquesta garantia aquest Estat no existiria.
La nostra Constituci encomana al Tribunal Constitucional la funci de ser el seu
suprem intrpret i garant mitjanant lexercici de la seva funci jurisdiccional.
Si b lactual regulaci del Tribunal Constitucional cont els principis generals per
garantir lefectivitat de les seves resolucions, la necessitat dadaptar-se a les noves
situacions que pretenen evitar o defugir aquesta efectivitat obliga a desenvolupar
els instruments necessaris perqu la garantia defectivitat sigui real.
Per a aix, la reforma que cont aquesta Llei orgnica introdueix, en seu
constitucional, instruments dexecuci que doten el Tribunal duna srie de
potestats per garantir el compliment efectiu de les seves resolucions.
Aix la reforma desenvolupa les funcions dauxili jurisdiccional de manera que el
Tribunal pugui emprendre lexecuci de les seves resolucions, b directament o b a
travs de qualsevol poder pblic.
A aquests efectes, la reforma atribueix el carcter de ttol executiu a les resolucions
del Tribunal, i estableix, en matria dexecuci, laplicaci supletria de la Llei de
la jurisdicci contenciosa administrativa.
Tamb sobre la possibilitat que el Tribunal pugui acordar que les seves resolucions
es notifiquin a qualsevol autoritat o empleat pblic.
La reforma estableix un rgim especfic per als supsits dincompliment de les
resolucions del Tribunal Constitucional. En aquests casos, el Tribunal ha de
sollicitar un informe als qui les hagin de complir i, una vegada es rebi linforme o
venci el termini que shagi donat, el Tribunal pot imposar multes coercitives,
acordar la suspensi de les autoritats o empleats pblics responsables de
lincompliment, o encarregar al Govern de la naci, fins i tot en funcions, lexecuci
1

substitutria. Tot aix, sense perjudici que es puguin exigir les responsabilitats
penals que corresponguin.
Aix mateix, es permet que, en situacions en qu concorrin circumstncies
despecial transcendncia constitucional, com, per exemple, els supsits
dincompliment notori, i es tracti de lexecuci de les resolucions que acordin la
suspensi de les disposicions, actes o actuacions impugnades, el Tribunal pugui
adoptar les mesures dexecuci necessries inaudita parte. Malgrat aix, en la
mateixa resoluci que les acordi, ha de donar audincia a les parts i al Ministeri
Fiscal, trmit desprs del qual ha de decidir
En conseqncia, la motivaci especfica de la modificaci, parteix de la necessitat
dadaptar-se a les noves situacions, tal com especifica el seu quart pargraf, per
desenvolupar els instruments necessaris per garantir lefectivitat de les resolucions del
Tribunal Constitucional. Aquesta modificaci est bsicament pensada per afrontar la
relaci de lEstat Espanyol amb Catalunya, a partir del resultat de les eleccions del
passat 27 de setembre, amb un clar triomf de les forces que incorporaven en el seu
programa electoral un full de ruta per assolir la independncia de Catalunya.
Per aquests motius, lAMI ha sollicitat un informe a la Sectorial de lANC de
Secretaris, Interventors i Tresorers dAdministraci Local per la Independncia (SIT x
CAT), sobre la seva aplicaci en el mon local.

INFORME

La modificaci de la LOTC atribueix al Tribunal constitucional uns poders exorbitants


que incideixen en lmbit poltic i jurdic.
Per tal de conixer labast que pot tenir la recent modificaci de la LOTC ens hem de
plantejar quins aspectes i competncies del mn local poden arribar davant del Tribunal
Constitucional (TC).
Lart. 2 LOTC descriu els les supsits dactuaci del TC:
Uno. El Tribunal Constitucional conocer en los casos y en la forma que esta Ley
determina:
a) Del recurso y de la cuestin de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones
normativas o actos con fuerza de Ley.
b) Del recurso de amparo por violacin de los derechos y libertades pblicos
relacionados en el artculo cincuenta y tres, dos, de la Constitucin.
c) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las
Comunidades Autnomas o de los de stas entre s.
d) De los conflictos entre los rganos constitucionales del Estado.
d) bis. De los conflictos en defensa de la autonoma local.
2

e) De la declaracin sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.


e) bis. Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el
artculo setenta y nueve de la presente Ley.
f) De las impugnaciones previstas en el nmero dos del artculo ciento sesenta y
uno de la Constitucin.
g) De la verificacin de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal
Constitucional, para juzgar si los mismos renen los requisitos requeridos por la
Constitucin y la presente Ley.
h) De las dems materias que le atribuyen la Constitucin y las Leyes orgnicas
Veiem doncs que noms en lapartat d)bis pot tenir afectaci en el mn local de manera
directa, quan es parla dels conflictes en defensa de lautonomia local. Per aquest s un
supsit que no afecta a lobjecte daquest informe.
A partir daqu hem danalitzar com les resolucions del TC sobre resolucions o actes
dictats per les institucions parlamentries i de govern de Catalunya sn aplicables al
mn local.
Les modificacions incorporades per la LO 15/2015, sn:

Anterior redactat

Nouredactat

Artculo ochenta

Artculo ochenta

Se aplicarn, con carcter supletorio de la


presente Ley, los preceptos de la Ley Orgnica
del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en materia de comparecencia en juicio,
recusacin y abstencin, publicidad y forma de
los actos, comunicaciones y actos de auxilio
jurisdiccional, da y horas hbiles, cmputo de
plazos, deliberacin y votacin, caducidad,
renuncia y desistimiento, lengua oficial y polica
de estrados.

Se aplicarn, con carcter supletorio de la


presente Ley, los preceptos de la Ley Orgnica
del Poder Judicial y de la Ley de
Enjuiciamiento
Civil,
en
materia
de
comparecencia en juicio, recusacin y
abstencin, publicidad y forma de los actos,
comunicaciones
y
actos
de
auxilio
jurisdiccional, da y horas hbiles, cmputo de
plazos, deliberacin y votacin, caducidad,
renuncia y desistimiento, lengua oficial y
polica de estrados.
En materia de ejecucin de resoluciones se
aplicar, con carcter supletorio de la
presente Ley, los preceptos de la Ley de la
Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Artculo ochenta y siete


Uno. Todos los poderes pblicos estn
3

Artculo ochenta y siete


1. Todos los poderes pblicos estn obligados

obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal


Constitucional resuelva.

Dos. Los Juzgados y Tribunales prestarn con


carcter preferente y urgente al Tribunal
Constitucional el auxilio jurisdiccional que ste
solicite.

artculo 92
El Tribunal podr disponer en la sentencia, o en la
resolucin, o en actos posteriores, quin ha de
ejecutarla y, en su caso, resolver las incidencias
de la ejecucin

al cumplimiento de lo que el Tribunal


Constitucional resuelva.
En particular, el Tribunal Constitucional
podr acordar la notificacin personal de
sus resoluciones a cualquier autoridad o
empleado pblico que se considere
necesario.
2. Los Juzgados y Tribunales prestarn con
carcter preferente y urgente al Tribunal
Constitucional el auxilio jurisdiccional que ste
solicite.
A estos efectos, las sentencias y resoluciones
del Tribunal Constitucional tendrn la
consideracin de ttulos ejecutivos.
artculo 92
1. El Tribunal Constitucional velar por el
cumplimiento efectivo de sus resoluciones.
Podr disponer en la sentencia, o en la
resolucin, o en actos posteriores, quin ha de
ejecutarla, las medidas de ejecucin necesarias
y, en su caso, resolver las incidencias de la
ejecucin.
Podr tambin declarar la nulidad de
cualesquiera resoluciones que contravengan
las dictadas en el ejercicio de su
jurisdiccin, con ocasin de la ejecucin de
stas, previa audiencia del Ministerio Fiscal
y del rgano que las dict.
2. El Tribunal podr recabar el auxilio
de cualquiera de las administraciones y
poderes pblicos para garantizar la
efectividad de sus resoluciones que lo
prestarn con carcter preferente y urgente.
3. Las partes podrn promover el
incidente de ejecucin previsto en el
apartado 1, para proponer al Tribunal las
medidas de ejecucin necesarias para
garantizar el cumplimiento efectivo de sus
resoluciones.
4. En caso de advertirse que una
resolucin dictada en el ejercicio de su
jurisdiccin
pudiera
estar
siendo

incumplida, el Tribunal, de oficio o a


instancia de alguna de las partes del proceso
en que hubiera recado, requerir a las
instituciones,
autoridades,
empleados
pblicos
o
particulares
a
quienes
corresponda llevar a cabo su cumplimiento
para que en el plazo que se les fije informen
al respecto.
Recibido el informe o transcurrido el
plazo fijado, si el Tribunal apreciase el
incumplimiento total o parcial de su
resolucin, podr adoptar cualesquiera de
las medidas siguientes:
a) Imponer multa coercitiva de tres mil a
treinta mil euros a las autoridades,
empleados pblicos o particulares que
incumplieren las resoluciones del Tribunal,
pudiendo reiterar la multa hasta el
cumplimiento ntegro de lo mandado.
b) Acordar la suspensin en sus funciones
de las autoridades o empleados pblicos de la
Administracin
responsable
del
incumplimiento, durante el tiempo preciso
para asegurar la observancia de los
pronunciamientos del Tribunal.
c) La ejecucin sustitutoria de las
resoluciones recadas en los procesos
constitucionales. En este caso, el Tribunal
podr requerir la colaboracin del Gobierno
de la Nacin a fin de que, en los trminos
fijados por el Tribunal, adopte las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento de
las resoluciones.
d) Deducir el oportuno testimonio de
particulares para exigir la responsabilidad
penal que pudiera corresponder.
5. Si se tratara de la ejecucin de las
resoluciones que acuerden la suspensin de
las disposiciones, actos o actuaciones
impugnadas y concurrieran circunstancias
de especial transcendencia constitucional, el
Tribunal, de oficio o a instancia del
Gobierno, adoptar las medidas necesarias
para asegurar su debido cumplimiento sin
or a las partes. En la misma resolucin dar
5

audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal


por plazo comn de tres das, tras el cual el
Tribunal dictar resolucin levantando,
confirmando o modificando las medidas
previamente adoptadas.
Artculo noventa y cinco

Artculo noventa y cinco

Uno. El procedimiento ante el Tribunal


Cuatro. Se suprime el contenido del
Constitucional es gratuito.
apartado 4 actual del artculo 95 y el
contenido del apartado 5 pasa a numerarse
Dos. El Tribunal podr imponer las costas que como 4 con la siguiente redaccin:
se derivaren de la tramitacin del proceso a la 4. Los lmites de la cuanta de estas
parte o partes que hayan mantenido posiciones sanciones o de las multas previstas en la letra
infundadas, si apreciare temeridad o mala fe.
a) del apartado 4 del artculo 92 podrn ser
Tres. El Tribunal podr imponer a quien revisados, en todo momento, mediante ley
formulase recursos de inconstitucionalidad o de ordinaria.
amparo, con temeridad o abuso de derecho, una
sancin pecuniaria de 600 a 3.000 euros.
Cuatro.Podr imponer multas coercitivas de
600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o
no de poder pblico, que incumpla los
requerimientos del Tribunal dentro de los plazos
sealados y reiterar estas multas hasta el total
cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de
cualquier otra responsabilidad a que hubiera
lugar.
Cinco.- Los lmites de la cuanta de estas
sanciones o de las multas previstas en la letra a)
del apartado 4 del artculo 92 podrn ser
revisados, en todo momento, mediante ley
ordinaria.

Una primera interpretaci, segurament la ms coherent, atenent al contingut de la Llei


Orgnica 2/1979, s la no afectaci als ens locals. Les resolucions dels ens locals no
simpugnen davant el Tribunal Constitucional. Per tant, es fa difcil de pensar en una
situaci dincompliment duna sentncia de lesmentat Tribunal, si no es pot ser part en
els seus procediments (a excepci feta del conflicte en defensa de lautonomia local, que
per al seva naturalesa no s aplicable al contingut daquest informe) .

No obstant, la modificaci incorporada per la Llei Orgnica 15/2015, afecta tamb, de


forma explcita, a autoritats i funcionaris, sense distinci. I a qualsevol resoluci,
independentment de qui la dicti.
En aquest sentit, sincorpora un nou pargraf a larticle 87 que preveu que el TC podr
acordar la notificaci personal de les seves resolucions a qualsevol autoritat o empleat
pblic.
Larticle 92 preveu expressament que el TC podr declarar la nullitat de qualssevol
resoluci que contravingui les dictades en lexercici de la seva jurisdicci, en ocasi de
lexecuci daquestes. A part de la crtica que pot comportar aquest nou procediment
revisor amb capacitat danullaci de resolucions administratives, est clar que aquestes
poden ser-ho de qualsevol administraci, tamb la local. Ara b, es fa difcil pensar que
aquesta disposici pugui ser aplicable a un ens local, ja que la seva caracterstica bsica
s que la resoluci es dicti en execuci duna resoluci dictada pel TC. I el cert s que
costa imaginar que un ens local hagi dexecutar una resoluci del Tribunal
Constitucional, ms enll de la resoluci dun recurs dempara.
Larticle 92.4 regula el supsit en el qual quan el TC constata que una resoluci dictada
en lexercici de la seva jurisdicci sest incomplint, dofici o a instncia dalguna de
les parts del procs, ha de requerir a institucions, autoritats, empleats pblics o
particulars a qui correspongui portar a terme el seu compliment, que linformin en
aquest sentit. Rebut aquest informe pot exercir mesures dexecuci forosa com:
La multa coercitiva dentre 3.000 i 30.000
La suspensi de funcions dautoritats o empleats pblics, pel temps necessari per
assegurar lobservana des seus pronunciaments.
Lexecuci substitutria.
Deduir testimoni de particulars per exigir responsabilitat penal.

El pressupsit essencial daquestes actuacions, s lincompliment duna resoluci


dictada en lexercici de la jurisdicci del T.C., i que es tracti duna instituci, autoritat o
empleat pblic a qui correspongui el compliment de la resoluci. En cap cas, una
autoritat local ser destinatria duna resoluci del TC ni li correspondr la seva
execuci (a excepci del recurs dempara). Per tant hem dentendre que aquest apartat
no ser daplicaci als ens locals (amb lexcepci ja esmentada del recurs dempara).
A ms, sha de tractar duna actuaci concreta que suposi un incompliment. Aquesta
actuaci ha de tenir efectes reals dincompliment, com a actitud clarament obstructiva.
Aix justifica la previsi de suspensi de funcions dautoritats i empleats pblics, que
noms ho s pel temps necessari per assegura lobservana del pronunciament del
Tribunal. Per tant, no es pot tractar duna mera declaraci dintencions i dideari poltic,
sin duna actuaci amb conseqncies que suposi un incompliment duna resoluci del
TC.

En aquest sentit, s daplicaci la doctrina fixada a la STC 42/2014, dictada en el recurs


contra la Resoluci del Parlament de Catalunya 5/X, de 23 de gener de 2013, per la que
saprova la declaraci de sobirania i del dret a decidir de Catalunya, en relaci a la qual,
en el seu fonament de dret 2. El TC argumenta que per poder ser objecte de recurs, la
resoluci no ha de ser tant sols una declaraci poltica, sin que ha de ser susceptible de
produir efectes jurdics (la negreta s afegida):
El enjuiciamiento que se nos demanda debe iniciarse examinando la cuestin
previa que ambas representaciones suscitan acerca de la idoneidad de la
Resolucin 5/X para ser objeto de este proceso constitucional. La discusin a
este respecto entre las partes versa, como se ha expuesto en los Antecedentes,
sobre si la Resolucin impugnada constituye una resolucin en el sentido de
los arts. 76 y 77 LOTC, lo que afirma el Abogado del Estado y niega, de
contrario, la representacin del Parlamento de Catalua. Este es el bice
procesal que hemos de resolver de forma preliminar, pues la admisibilidad de la
impugnacin constituye presupuesto indispensable para entrar a examinar si
procede estimar o desestimar la impugnacin de la Resolucin del Parlamento
de Catalua.
En el ATC 135/2004, de 20 de abril, citado con profusin por las partes, se
declar la inadmisibilidad de la impugnacin de la decisin del Parlamento
Vasco de admitir a trmite el Proyecto de Estatuto poltico de la Comunidad
de Euskadi presentado por el gobierno autonmico. En dicho ATC se declara
que el proceso ordenado en el Ttulo V LOTC se inserta en el mbito de las
relaciones y de los mecanismos de control entre el Estado y las Comunidades
Autnomas, de modo tal que las disposiciones de rango inferior a la ley y -por
lo que aqu interesa- las resoluciones objeto del mismo han de ser manifestacin
de la voluntad de la propia Comunidad Autnoma, esto es, proceder de rganos
capaces de expresar la voluntad de esta (FJ 4 y, en trminos anlogos, FJ 7). La
Constitucin (art. 161.2) apodera as al Gobierno para solicitar el control
constitucional -por razones, en principio, no competenciales- de actos
imputables a las Comunidades Autnomas, en consonancia con la posicin
atribuida al Estado respecto de aquellas (SSTC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3, y
31/2010, de 28 de junio, FJ 13).
Para que una resolucin sea, a los efectos de este proceso constitucional,
imputable a una Comunidad Autnoma es condicin necesaria que se trate de
un acto jurdico y que constituya adems -como se dice en el citado ATC
135/2004- expresin de la voluntad institucional de aquella, esto es, dicho en
trminos negativos, que no se presente como un acto de trmite en el
procedimiento de que se trate (FFJJ 6, 7 y 8). En el citado ATC no se cuestiona
que puedan ser objeto de impugnacin actos de carcter parlamentario, pero en
definitiva se rechaza que puedan serlo actos que formen parte de un
procedimiento legislativo (FJ 4). Esta ltima condicin no concurre en la
Resolucin 5/X, objeto de la presente impugnacin.
La Resolucin 5/X del Parlamento de Catalua es un acto perfecto o definitivo,
pues constituye una manifestacin acabada de la voluntad de la Cmara. A
estos efectos es indiferente que en l se afirme el propsito de iniciar el
8

proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir [], pues un
acto solo puede ser identificado como de trmite -con el sentido y efectos
procesales a que se refiere el ATC 135/2004-, cuando se inserta como tracto o
secuencia en un procedimiento jurdico reglado; y este no es el caso de la
Resolucin 5/X, que se dicta para impulsar o dar inicio a un determinado
proceso poltico que no tiene carcter reglado.
El acto impugnado es un acto poltico, adoptado por un poder pblico, el
Parlamento de Catalua, en ejercicio de una de las atribuciones que confiere
a este rgano el ordenamiento de la Comunidad Autnoma (art. 55.2 EAC y
arts. 145 y siguientes RPC) y mediante el procedimiento establecido al efecto,
pero con naturaleza jurdica.
Sin embargo, la impugnacin que examinamos solo ser admisible si, adems
de ello, pueden apreciarse en el acto impugnado, siquiera indiciariamente,
capacidad para producir efectos jurdicos. El simple enunciado de una
proposicin contraria a la Constitucin, en efecto, no constituye objeto de
enjuiciamiento por este Tribunal (ATC 135/2004, FJ 2; en iguales trminos,
ATC 85/2006, de 15 de marzo, FJ 3, en recurso de amparo).
Es preciso un razonamiento detenido para dirimir si esta Resolucin es apta
para producir efectos jurdicos propios y no meramente polticos. Pudiera
entenderse que la Resolucin carece de efectos jurdicos sobre sus destinatarios
declarados, que son, de una parte, la ciudadana de Catalua, a la que se
exhorta, en su conclusin, a ser protagonista en el proceso democrtico de
ejercicio del derecho a decidir [] y, de otra, el Gobierno de la Generalitat,
cuya accin se quiere orientar o impulsar con este acto.
En este caso el Tribunal aprecia que, en principio, respecto de los ciudadanos
de Catalua, la Resolucin contrae sus efectos a exhortarlos en su accin
poltica, sin efecto vinculante de naturaleza alguna, pues quienes as son
animados gozan ya, al amparo de la Constitucin y sin necesidad de
llamamiento parlamentario alguno, de la ms amplia libertad poltica (STC
31/2010, FJ 12).
Como acto de impulso de la accin del Gobierno, la Resolucin carece
igualmente de eficacia vinculante, como tiene declarado este Tribunal respecto
de actos parlamentarios de este gnero (SSTC 180/1991, de 23 de septiembre,
FJ 2; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 3 y 78/2006, de 13 de marzo, FJ 3).
Sin embargo, lo jurdico no se agota en lo vinculante. Pudiera sostenerse que la
Resolucin impugnada no tiene sobre la ciudadana, el Gobierno de la
Generalitat o el resto de las instituciones catalanas efectos jurdicos de otro
tipo, como pudieran ser los de autorizacin o habilitacin para actuar en
determinado sentido, visto que ninguna norma del ordenamiento autonmico
condiciona a la adopcin por el Parlamento de un acto como el impugnado la
validez de la accin del Gobierno o la actuacin de la ciudadana o de las
instituciones. Pero el Tribunal, en primer lugar, entiende que el punto primero
de la Resolucin impugnada, en cuanto declara la soberana del pueblo de
Catalua (Soberana. El pueblo de Catalua tiene, por razones de legitimidad
democrtica, carcter de sujeto poltico y jurdico soberano) es susceptible de
producir efectos jurdicos, puesto que, insertado en el llamamiento a un proceso
9

de dilogo y negociacin con los poderes pblicos (principio cuarto)


encaminado a hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los
ciudadanos y ciudadanas de Catalua puedan decidir su futuro poltico
colectivo (parte inicial de la Declaracin), puede entenderse como el
reconocimiento en favor de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el
proceso en relacin con el pueblo de Catalua (especialmente el Parlamento de
Catalua y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones inherentes a la
soberana superiores a las que derivan de la autonoma reconocida por la
Constitucin a las nacionalidades que integran la Nacin espaola. En segundo
lugar, el carcter asertivo de la Resolucin impugnada, que acuerda iniciar el
proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir, no permite
entender limitados sus efectos en el mbito parlamentario al terreno
estrictamente poltico, puesto que reclama el cumplimiento de unas actuaciones
concretas y este cumplimiento es susceptible del control parlamentario previsto
para las resoluciones aprobadas por el Parlamento (art. 146.4 RPC).
En suma, este Tribunal considera que, sin perjuicio de su marcado carcter
poltico, la Resolucin 5/X tiene carcter jurdico y, adems, produce efectos
de esta naturaleza. Por ello, la impugnacin deducida por el Abogado del
Estado debe ser admitida.
En base a aquesta doctrina del TC, una resoluci que no tingui efectes ni carcter
jurdics, nicament poltica, no entraria en lmbit dimpugnaci del TC, ni en
conseqncia dexecuci de les seves resolucions.
Aquesta s una reflexi important pel que fa a les propostes de resolucions que aproven
molts ajuntaments de suport i adhesi a la Resoluci 1/XI del Parlament de Catalunya,
sobre linici del procs poltic a Catalunya com a conseqncia dels resultats electorals
del 27 de setembre de 2015.
Aquestes mocions, contenen el segent text:
PRIMER.- Manifestar el suport i ladhesi de lajuntament de __________ a la
resoluci xxx/XI del Parlament de Catalunya, sobre linici de creaci de lestat
catal independent.
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a lAssociaci Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i a lAssociaci de Municipis per la
Independncia (AMI).
La manifestaci de suport i adhesi no t cap efecte jurdic. s ms, els Ajuntaments no
tenen potestat per pronunciar-se en cap dels punts de la resoluci del Parlament. Es
tracta de la manifestaci duna postura favorable a la resoluci.

10

La Resoluci del TC d11 de novembre de 2015, suspn la Resoluci esmentada del


Parlament de Catalunya. Aquesta resoluci a ms, especifica els seus destinataris, pel
que fa a la seva execuci: Presidenta del Parlament de Catalunya, membres de la Mesa
del Parlament de Catalunya, Secretari General del Parlament de Catalunya, President i
dems membres del Consell de Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya.
Les hipottiques resolucions municipals de recolzament no suposen un obstacle a la
suspensi, ni ignorar-la, ni un acte dexecuci de la resoluci suspesa. Tant sols suposa
manifestar una posici favorable a lesmentada resoluci, que no implica un acte
dexecuci.
Aquesta conclusi es refora amb el redactat de lart. 92.5 LOTC, que es refereix de
forma especfica a lexecuci de resolucions que acordin la suspensi de disposicions,
actes o actuacions impugnades. En aquest cas, el TC pot adoptar les mesures
necessries per assegurar el seu compliment sense escoltar a les parts, si concorren
circumstncies despecial transcendncia constitucional. Les mesures sn per assegurar
el compliment de la suspensi. Est clar que cap acte dun ens local pot suposar aquest
incompliment.
En conseqncia, en aquest cas no es compleix el requisit essencial dincompliment
duna resoluci del TC. Tamb es fa difcil pensar que qualsevol resoluci municipal
pugui suposar un incompliment duna resoluci del TC, ms enll dels possibles
recursos dempara contra les seves resolucions.
Tot i aix, sha de tenir present que les resolucions del TC per actuar contra els
incompliments, no sn susceptibles de recurs. Per tant la interpretaci que en faci el TC
ser la ltima i en conseqncia, la vlida.
Tarragona, 25 de novembre de 2015
SIT X CAT

11