{糆 VýS$Æý‡$-Ðé-Æý‡… Ýë„ìS-™ø E_-™èl…

18&3&2010

çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ
W W W. S A K S H I . C O M / V I D YA / B H AV I T H A

Ð]l¬QŠ糧éÅË$
Ð]l¬QÅ {ç³Ô¶æ²Ë$
ÐéÅMýSÆý‡×æ…
ÌôæQ&ÐéÅçÜ Æý‡^èl¯]l

2

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

õ³ç³ÆŠ‡ & 1

´ëÆŠ‡t & G

™ðlË$VýS$

GMýSPyìl Ð]l$…{™èl ™èl…{™èlÐ]l¬Ë ÐðlMýSPyìl ^èl{MýSÐ]l¬ Ìôæyýl ´ë_MýSÌŒæ
™ðlË$VýS$ çÜ»ñæjMŠSt òܵçÙÌŒæ Æý‡*ç³MýSÆý‡¢

yìl. ÑfĶæ$MýS$Ð]l*Ç
™ðlË$VýS$ ç³…yìlsŒæ,
h.h.òßæ^Œl.G‹Ü. ¯]lËÏVýS$rt (¯]l*Å),
íÜMìS…{§é»ê§Šl.

{糆糧éÆ>¦Ë$ & Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l 糧éÅË$
^èl. C¨ {ç³â¶æĶæ*W²ÐøÌñæ §ðlÜç ÌñæËϯl] $ VýS³ç µVýS
ÑçÜ$¹Í…VýSÐ]l¬ÌŒæ
Ð]l§ýlËMýS ÐéĶæ¬ÝëÆý‡¨« fÐ]l…º$¯]l §é°r
Ð]l^ðla¯ólÑ$õÜ
Ķ欧ýl$ Üç $™èl$ÌêÆý‡ Æ‡Ê ¼ËÐ]l¬ ¯öĶæ$ů]l ´ùƇ¬
^öÆý‡$…yýl$ ©° VýS
ò³µ§ýl œç $¯]l´ë…çÜ$gêËÐ]l¬Ë ÁÐ]l$ ÕRêÐ]lã
§éMýSMýS$…yýlVýS¯Œæ
{糆 糧éÆ>¦Ë$
C¨= D AW²
{ç³â¶æĶæ*W²ÐøÌñæ= {ç³â¶æĶæ$M>Ë AW² Ð]lÌñæ
MýSç³µVýS= ÐéÅí³…^èlV>
ÑçÜ$¹Í…VýSÐ]l¬ÌŒæ= AW² MýS×êË$
Ð]l§ýlËMýS= Ð]l§ýlËMýS$…yé
ÐéÄ¶æ¬ ÝëÆý‡¨« = AW²
fÐ]l…º$¯]l¯Œl= ÐólVýS…V>
™é¯Œl= AW²
CrÐ]l^ðla¯Œl= CMýSPyìlMìS Ð]l^éayýl$
HÑ$ õÜĶ欧ýl$= HÑ$ ^ólĶæ$VýS˯]l$
JĶæ$ů]l´ùƇ¬= Ððl…r¯ól ÐðlãÏ
D ¼ËÐ]l¬¯Œl= D Æý‡…{£ýl…ÌZ
^øÆý‡$…yýl$= {ç³ÐólÕ…^èl…yìl
ÁÐ]l$ ÕRêÐ]lã= AW² gêÓËË$
™éMýSMýS$…yýlVýS¯Œl= ™éMýSMýS$…yé
œç $¯]l´ë…çÜ$= §ýlrtÐO lð $¯]l §« lý *ã
gêËÐ]l¬Ë= çÜÐ]lÊçßæÐ]l¬Ë™ø
©°¯Œl= D Æý‡…{£é°²
MýSò³µ§ýl= MýS糚™é¯]l$
^èl. Möyýl$MýS$Ë {ºçßæÃÑ™èlТ l] ¬Ë Vøǯ]l Ķæ$r$tË ÒÇ
¯]lË$ÓÆý‡…
ºyýlÜí † °Ð]l$Ãà™èl$ÃË ¯]l´ëĶæ$Ð]l¬ ¯ö…§ýlMýSĶ欅yýl
»ñæ…^èl$^èl$¯Œæ
¯]lyýl³ç #Ð]l$r…^èl$ ¯]l¯]l$² Ð]l¬°¯é«§lý $yýl$ Ò$ f¯]lMýS$…yýl$
³ç …_ Ƈ¬
³ç #µyýl Äñæ$rÄôæ$° »ZÄñæ$ ß
ç æ$™èl¿¶æ${MýSµâ¶æĶæ$…º$
§ýlË…ç³ MýSMýSPsê
{糆糧éÆ>¦Ë$
Møǯ]l Ķæ$r$tË= Møǯ]l Ñ«§lý …V>
{ºçßæÃÑ™èlТ l] ¬Ë¯Œl= {ºçßæà gêq¯l] … VýSË
Òǯ]lË$ÓÆý‡¯Œl= D ¯]lË$VýS$Æý‡¯]l$
Möyýl$MýS$Ë= Möyýl$MýS$˯]l$
JyýlÜí †¯Œl= ´÷…§é¯]l$
D+Ð]l$à™èl$Ã˯Œl= D Vöç³µÐéÇ°
A´ëĶæ$Ð]l¬¯]l$= B糧ýl¯]l$
J…§ýlMýSĶ欅yýl¯Œl= MýSË$VýSMýS$…yé
ò³…^èl$^èl$¯Œl= ò³…^èl$™èl*
¯]lyýl$ç³#Ð]l$r…^èl$= iÐ]l¯]l… Ððlâ¶æϩĶæ$Ð]l$°
Ð]l¬°¯é£ýl$yýl$= Ð]l¬° {ÔóæÙç $xyO lð ¯]l
±f¯]lMýS$…yýl$= Ò$ ™èl…{yìl
³ç …_= Bgêq³í …_
ß
ç æ$™èl¿¶æ$MŠS= AW² Äñæ¬MýSP
{ç³â¶æĶæ$…º$= B糧ýl¯]l$

™èlË…ç³MýS= Fíßæ…^èlMýS
AMýSPsê= AÄñæ*Å
C糚yýl$= D Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ¯ól
GrÄôæ$°¯Œl= GMýSPyìlMø
´ùÄñæ$= ÐðlâêÏylý $

™èlÓÆý‡Ð]l¬VýS {™ðlãå M>Ķæ$Ð]l¬ ß
ç æ™èl…º$VýS ^ólĶæ¬r
Ðól$Ë$, V>Í Ðól$
³ç ǧöÆý‡ Ðé™èl MóSÍyýl$r »êVýS$, ß
ç æ$™éÔ¶æ¯]l
Ð]l$«§ýlÅ´ë™èlÐ]l¬¯Œæ
Ð]lÆý‡Ð]l$VýS$, ^éÆý‡$ÖË VýS$×æÐ]lÆý‡¯j l] Ð]l$Æý‡Ðá l] ¬ M>§ýl$
^èl*yýlVýS¯Œæ.

C™èlÆý‡ Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l 糧éÅË$
Ð]l$. C¨ MýSÌêµ…™èlÐðl¬ Ƈ¬Ð]l$à ß
ç Z{VýSÜç ÍË… »ôæ
M>Æý‡~ÐéM>Æý‡OÐðl$
´÷§ýlË… þ^ðl¯ø Ƈ¬…™èl™ø¯]l fVýSÐ]l¬ÌŒæ ´ù{gôæòܯø
§« é™èl Äñæ$
Ķæ$Ũ ¨MðSPMýSPyýl Ý÷™èl$¢ Ððl$ÑÓ«§lý Ð]l¬¯]l… {»ê×æ…º$
Æý‡„ìS…^èl$Mø
ÌŸ§ýlÐ]l#¯Œæ §O lð Ð]lÐ]l$ Ķæ$…^èl$ Vøç³°Ð]lß
ç æ… º$VóSÓVýS
Ððl¬…§ðl¯]l诌æ

^èl. ³ç Ë$Ð]l$‚æ$ Üç fj¯l] $…yýl$ {í³Ä¶æ$¿êçÙÌñæ ³ç Ë$P,
MýSuøÆý‡ÐéMýSÅÐ]l¬ÌŒæ
³ç Ë$MýS yöM>¯öMýS³ç #µ, yýlÑ ³ç ÍP¯]l MîSyýl$¯]l$ M>§ýl$,
°MýSPÐól$;
^èlË$Ð]lMýS$ Ð]l_aÐól$眬yöMýS gêyýl¯]l$ ™é Ð]lyýlVýS…yýlÏ
Æ>Ía¯]l¯Œæ
ÕËËVýS$ ¯ør$ ÐólWÆý‡Ðól$ Ö™èlË ±Æý‡Ð]l¬ V>MýS?
¿êçÜPÆ>!

Ð]l$. ¿¶æ$Ð]lO¯ðlMýS {糿¶æ$“Oyðl¯]l Ƈ¬…{§ýl$¯]lMýS$
çÜ…ç³NfÅ…º$V>“gôæÄ¶æ¬ ¯]l$
™èlÞÐ]lÐól$ ¯]lÆý‡$á“yýl¯ól ß
ç æÇ…ç³ ¯]l¯]l MýS$™éÞçßæ…º$™ø
“º*fVö
¯]l² Ñïßæ¯é™èl$ð Ðól$Ð]l¬ òO ܳç Ð]l$¯]l$^èl$¯Œæ Ô¶æ{M>fq
VøÐ]lÆý‡®¯é
{¨ ÐðlÜç … {§öMðSPyýl$ ¯é“VýS“kr$tMö° Ķæ¬{§ólMìS…^ól
iÐ]lÊ™èlÐ]l¬ÌŒæ

^èl. ºËĶ欙èl$“Oylð ¯]l Ðólâ¶æ °fº…«§lý $“yýl$ ™øyýlµyýl$“V>°
Ķæ*™èl“yól
ºËÐ]l¬™öË…VðS¯ól° ™èl¯]l ´ëÍsìæ Ô¶æ{™èl$Ð]l§ðlr$Ï
ç³NÆý‡$~Oyðl
fÓ˯]l$“yýl$ M>¯]l“V>Ë$a ™èl‚ìæ Üç QÅÐ]l¬ “þç³#¯l] $
ÐéĶ欧ólÐ]l#“yé
ºÍĶ欓yýl$ Üç *„ýSéç³Ð]l$VýS$ ³ç r$t¯l] ¯éÆý‡µ§ðl V>Í
¿êçÜPÆ>!

^èl. °yýl$fyìl §é“MìS Äñæ$…§ýl$ “f¯]l¯ólÆý‡MýS Ķæ*“MýSr
“{VýS$íÜÞ ^ðlr$t³ç ÌŒæ
çÜyýlË “VýS$ÌêĶæ$Ð]l$«§ýlÅÐ]l¬¯]l Ô>QËçÜ…§ýl$¯]l
°ËÓÌôæMýS Ķæ¬
VýSYyýl$Ð]l#VýS “ºËÂæ$… f‚æ^èl$V>yýl$µ¯]l
“§ýl*ÍÐ]l¯]l…º$糄ýS$Ìñæ
Äñæ$Åyýl “ºyìl ^èl_a ™ólÌñæ“VýSyýl$ ¯ólò³Üç ÌêÆý‡$ ´÷Ë…ç³#
ÐðlË$ÏÐ]l¯Œæ.

^èl. GMýSPyìl Ð]l$…{™èl ™èl…{™èlÐ]l¬Ë ÐðlMýSPyìl ^èl{MýSÐ]l¬ Ìôæyýl
´ë_MýSÌŒæ
GMýSPyìl gZņçÙ…º$ËÑ Äñæ$MýSPyìl õßæ™èl$Ð]l# Ìôæyýl
{ç³Ô¶æ²Ð]l¬ÌŒæ
™èlMìSPyìl V>MýS ³ç NÆý‡ÓMýS–™èl §« lý Æý‡ÃçÜ$MýSÆý‡ÃÐðl$ °Ô¶æaĶæ$…º$
´ù
ò³MýS$PÆý‡$ ´÷rtMSý *sìæMýS¨ ÐólÙç Ð]l$Ķæ*
Ô¶æÆý‡¿ê…MýSÍ…VýSÐ]l*

Ð]l$. ™èlËÐól$ {ºçßæÃMýS$ ¯O lð ¯]l ±¯]lVýS Ð]l$çßæ™èlÓ¢ … »ñæ¯]l²? ¯ól
°Äñæ$Åyýl¯Œæ
VýSË ^ø§ýlÅ…º$Ë$ ‚ôæ³ç # VýS¯öY°Äñæ$§ýl¯ŒæV> MóSÑ$,
¯ól“yól“VðS§ýl¯Œæ
¯]lͱ»ê…«§ýlÐ]l¿ê¯]l$™èlç³¢Æý‡ÑM>…™èl çÜÅ…¨ °àÆý‡MýS…
§ýlâ¶æ^èl*™éPÆý‡ ç³Æý‡…ç³Æý‡ÌŒæ ç³Æ‡¬ç³Æ‡¬¯Œæ
Ð]l$«§éÅçßæ²Ð]l¬¯Œæ §ðlÌñæµyìl¯Œæ

E. D ³ç Æý‡™èl…{™èl iÐ]l¯]lÐ]l¬ ¯ðlr$Ï ¿¶æÇ…™èl$Æý‡$ ÑÔ¶æÓÐðl$ËÏ
¯]l$
©ª³í ™èlÐO lð $ Üç Ó™èl…{™èl™èl MýS¡Ð]lMýS–íÙ… §ýlË“§éÍa
Ð]l*¯]lÆó‡
Rêç³Çç³#çÙt Ð]l$Äñæ$Å“{¨fVýS…º$Ë VðSÍa¯]lÐéÇ ¼yýlÎz
Ķæ*糧ýl ¯]l$…§ýl$Æ> Üç Ð]l$Ķæ$OÐlð $¯]l¨ Ìñæ…yìl“MýS ¿êÆý‡™èl
{ç³fÌŒæ!

Ð]l$. A™èl“yýlsoÏçÙ«§ýlïßæ¯]l$“Oyðl °fç³#È Ä¶æ*{™é
Ñ$â¶æ™úP™èl$Mø
§ýl†® “»ZÐ]l¯Œæ Üç ³ç ¨çÜ$¹sêÇ¢ “fÆý‡×æ§ýlÓ…§ýlÓ…º$ Æ>
MýS$…yìl¯]l¯Œæ
Ð]l$†“h…†…^èl$^èl$ ¯]lÑÓ«§lý … »ñæ‚ìæW à! ¯]l°²r$Ï
§O lð Ð]l…º! ™ðl
_a™ðl Æ‡Ê òœ*Æý‡Ð]l¯]l {糧ólÔ¶æÐ]l¬¯]lMýS$¯Œæ
íܧé®ç³§ólԶ慺$¯]l¯Œæ

Ð]l$. GÐ]lÆø Ððl*„ýSÐ]l¬ °^èl$aÐéÆý‡ Ë° Ò$MóSÌê
Ð]l–£é{¿ê…†; Ò$
Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…º VýSyìl…_ ò³rtÐl] Ìñæ Ò$ÐéËÏ¿æ¶ ÅÐ]l¬¯Œæ;
Ò$¯]lÐól$
Ùç ÑÐé§ýl…º$ËM>Ë Ðól$VðS Üç Ð]l$Æø™éÞçßæÐ]l¬Ã¯]l…
»ôæÇa Ò$
¿¶æÐ]lÐ]l¬¯Œæ «§ýl¯]lÅÐ]l¬“gôæíÜMö…yýl$ Ñ$Ð]l¬ ¯ö…糯Œæ
º$sìætÌôæ“yðlÐ]lÓyýl$¯Œæ

^èl. BM>Զ慺$¯]l ¯]l$…yìl Զ慿¶æ$° ÕÆý‡…, º…§ýl$…yìl
Ö™é{¨, Üç $
ÔZÏMSý …O»æñ ¯]l ß
í æÐ]l*{¨ ¯]l$…yìl ¿¶æ$Ñ,
¿¶æ*ÌZMýS…º$¯]l…§ýl$…yìl Ķæ$
Ýù¢ M>…¿Z¨, ³ç Äñæ*«¨ ¯]l$…yìl ³ç Ð]l¯é…«§øÌZMýSÐ]l¬¯Œæ
^ólÆð‡VýS…
V> MýS*Ë…MýSÙç , ò³MýS$P¿¶æ…VýS$Ë$ ÑÐólMýS {¿¶æÙç t
çÜ…´ë™èlÐ]l¬ÌŒæ

^èl. CÆý‡$Ë$ °Ô>çÜ¡ ¿¶æ$fÐ]l¬ÌñæMìSP, ÕÆý‡Ð]l¬Ã¯]l °MìSP
™éÆý‡M>
™èlÆý‡$×ìæ MýS´ùË´ëãMýSË$ ™éMìS, ÑàĶæ$ Üç Ò«¨ {´ëMìS,
^èl…
§ýl$Æý‡$ ³ç Ƈ¬ÝùMìS, ¿¶æ*Ñ$«§lý Æý‡ §ýl$Æý‡ÐY l] $ Ò«§lý $Ë §ýl*MìS,
Ððl$ËÏV>
«§ýlÆý‡ç³Æ‡¬ M>Ë$Ððl*í³¯]l Ð]l#§éÆý‡Ð]l¬OÌñæ
çßæDZËM>…™èl$˯Œæ

^èl. EÆý‡$™èlÆý‡ ³ç Æý‡Ó™é{VýSÐ]l¬¯]l ¯]l$…yìl §ýl–Éýl…ºVýS$
‚ê†Ò$§ýl Üç

Ô>. BM>Ô¶æÐ]l$è `MýSsìæË$Ï; Ô¶æÕ™éÆ>Æ>PÐ]lâ¶æ$ÌŒæ
Ñ$×æ$YÆý‡$ÌŒæ;

ÌZMýS… KĶæ$Ũ `MýSsìæ…sìæ ³ç Æý‡§éÌZ
yéVýS$Ð]l$–†µ…yýl; Ñ$…
§é MýS͵…ç³VýS þ^ðl§ólË? ³ç Ç àÝëÆý‡Ð¦ lð ¬Ã ©´ëÐ]lä
{´ëM>Æý‡Ð]l¬ÃË$? ™éÐ]l$ïÜ «§ýlÆý‡×ìæ MýS…ç³…
ºËϧólÐ]l^ðlayìl¯Œæ
E. M>¯]l$VýS$ ^ðlrÏ ±yýlË ¯öM>¯öMýS Üç Óç³²ç³# òÜfjÒ$§ýl °
{§é×æ™èl àƇ¬Vö˵VýS Üç §éÔ¶æƇ¬°…ç³VýS ±
Ð]l$à…«§ýlM>
Æ>¯]l Ð]l$¯]lÜç $Þ Ô>…†Vö¯ðl, Æ>¯]l$ ¿¶æÐ]l™Œæ
MýSÐ]l$±Ä¶æ$M>…† Ýû
Æ>«§é¯]lMýS$, ¯]l¯]l$² ³í ËÓMýS$Ð]l¬ ™èl°Ó! Ñ¿êÑ¿¶æÐéÀ
Æ>Ð]l$OÐðl.

糧éÅ°MìS ¿êÐéË$
1. ¼ËÐ]l¬ Ý÷_a†Ðól$° ¯]l… §ðlË$MýS ^èl…ç³#
°…§ýl Ķ欅yìl†Ðól$°“§é ¯ólÆý‡$a ¯]lW²
Äñæ$Ë$MýS^ól “f^èl$aMýS…Osæñ ± fÓ˯]l ÕQË “
{V>W ³ç #×æÅÌZMýS…º$Ë“V>…™èl$ Ðól$Ð]l¬
¿êÐ]l…: ¼Ë…ÌZ §ýl*Ç™ól GË$MýS ^èl…ç³#™lè $…¨. CMýSPyól E…
sôæ AW² §ýlß
í æÝë¢ylý $. GË$MýSË ^ól™èl ^éÐ]lyýl… MýS…sôæ
D AW²ÌZ ^èl_a ³ç #×æÅÌZM>ËMýS$ ´ùÐ]l#r Ðól$Ë$.
2. fÓ˯]l…º$ ÐéĶæ¬Ð]lÔ¶æÐ]l¬¯]l“
§öË“VýS$yýl$ iÐ]l¯]lÐ]l¬ Ð]l*MýS$ §öÆý‡Mö¯]l$ VýS–{bèl…
º$Ë Üç …Ô¶æĶæ$ Ķ欙èlM>Æý‡Å…
º$Ë$ VýSÆý‡Ð¢ l] ÅÐ]l¬Ë$ °Ä¶æ$™èlÐ]l¬Ë$ Ð]lÆý‡Åj Ð]l¬ÃÌŒæ
¿êÐ]l…: V>Í Ð]l˯]l Ð]l$…rË$ BÇ´ù™ól Ðól$Ð]l¬ iÑ…^ól
AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. MýSÙç t Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ fÆý‡$VýS$¯ø,
fÆý‡VýS§ø A¯ól A¯]l$Ð]l*¯]l… E¯]l²ç³¯ól ^ólĶæ*Í.
Q_a™èl…V> fÆý‡$VýS$™èl$…§ýl¯ól ³ç ° ^ólĶæ$MýS*yýl§ýl$.
3. A¯]l²Ð]l$Ķæ$Ð]l¬OÌñæ¯]lÐ]l°² iÐ]lÐ]l¬ÃË$
MýS*yýl$ ÌôæMýS iÐ]lMøsìæ Ìôæ§ýl$;
MýS*yýl$ †¯ðlyìlM>yýl MýS$Ë¿ôæ§ýlÐól$ËMø!
M>ãM>…º! ß
ç æ…çÜ ! M>ãM>…º!
¿êÐ]l…: Üç Æý‡Ó{´ë×æ$Ë$ A¯]l²… †¯ól ´÷rt°…ç³#MýS$…r$
¯é²Æ‡¬. †…yìl ÌôæMýS$…sôæ iÐ]lMøsìæ Ìôæ§ýl$. A…§ýlÇMîS
Üç Ð]l*¯]lÐO lð $¯]l †…yìl †¯ól§ýlVýSÆY ‡ý MýS$Ë¿ô槫 éÌñæ…§ýl$Mø.
4. ³ç Üç $ËMýS$ ¯öyìl¯z l] Ð]lËOÄæð $,
Ð]l$çÜ“W¯]lĶæ$ÐéÓ¯]l ç³Ô¶æ$çÜÐ]l*fÐ]l¬ ¯ðlËϯŒæ
ºçÜVýSÆý‡Vö° Ķæ$…™èlr“»Z,
MýS Üç Ð]l$çÜ¢ {´ë×ìæ »ê«§lý MýS…O»æñ õ³Æð‡a¯Œæ
¿êÐ]l…: ³ç Ô¶æ$Ð]l#ËMýS$ ³ç °²¯]l Ð]lËV> Ñf–…À…_¯]l Ðé¯]l
f…™èl$ Üç …™èl†¯]l…™é ¯]lÕ…ç³gôæÜí …¨. A…™èlsìæ™ø
™èl–í³^¢ lð …§ýlMýS Üç Ð]l$çÜ¢ {´ë×æ$ËMýS* »ê«§lý MýSÍWçÜ*¢
^ðlËÆó‡VýS$™èl$…¨.
5. A¯]l$^èl$“{VýSÐ]l$Âæ$Ðólâ¶æ ±àÆý‡ÐéÇ
»ñæÆý‡Üí ™èl™éµ§ýlÌôæ³ç …º$ VýSÆý‡“W ´ùÄñæ$“
VýSÆý‡“W ´ùÐ]l#r Äñæ$‚æ$VýS“yýl§ýl®Æý‡×ìæÆý‡$“yýl$
§O lð Ð]lMýS–™èlÐ]l¬¯]l MìSË ¯]lÝ뫧lý Å…º$ VýS˧ðl!
¿êÐ]l…: B Ñ«§lý …V> A¯]l$Mö° Ð]l$Æý‡Í¯]l³ç #ylý $ Ð]l$…^èl$
±sìæÌZ A™èl° ´ë§éË Ìôæ³ç ¯]l… MýSÇW´ùƇ¬…¨. B
ÑçÙĶæ$… {ç³Ð]lÆý‡$°MìS ™ðlÍĶæ$§ýl$. §O lð Ð]l… ™èlË_¯]l
§é°MìS AÝ뫧lý Å… E…yýl§ýl$ VýS§é.
6. GMýSPyìl Ķæ$Æý‡$×êçܵ§ýl ³ç #Æý‡?
Ððl$MýSPyìl ™èl$íßæ¯é{¨? {MöÑÓ Äôæ$ Æ>“§ýlVýS$¯ól?
Ķæ$MýSPr! Ð]l¬¯]l$ Üç ¯]l$§ðl…_¯]l
¨MìSP¨ Ķæ$° Äñæ$‚æ$VýS, ÐðlyýlË$ ™ðlÆý‡$ ÐðlĶæ$ŨÄñæ*?

3

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

AÆý‡¦ çÜ…º…«§éË$

糧ýlÅ¿êVýS… & VýS§ýlÅ¿êVýS…

™ðlË$VýS$

B^ør Ð]lÇÛ…ç³# Ð]l$Ð]l$Æý‡ f¯]lÃÐ]l¬ ±¨
¿êÐ]l…: AÆý‡$×êçܵ§ýl ³ç #Æý‡Ððl$MýSPyýl? ß
í æÐ]l*ËĶæ$ ³ç Æý‡Ó™èl
Ððl$MýSPyýl? BÌZ_…^èl$MýS$…yé ¯ól°Ìê Æ>Ð]l^èl$a¯é?
AÄñæ*Å! Gr$OÐlð ³ç #V> Ð]l^éa¯ø ™ðlÍĶæ$§ýl$?
ºÄ¶æ$rç³yól Ð]l*Æý‡YÐól$Ñ$sìæ?
7. ¯]lË$VýS$Æý‡$ ¯éË$VýS$ Ðól§ýl
Ð]l¬ÃË Ð]l$…{™èlÐ]l¬ ÌŸç³µ {ºçßæÃÐ]l¬QÐ]l¬Ë$ ÐøÌñ毌æ
ÐðlËĶæ$…VýS çÜ…çÜ$¢†…^èl$^èl$
¯]lË眬Ë$ Ð]l*MýS¿¶æĶæ$ Ð]l$¿¶æĶæ$ Ð]l$° Æý‡Ä¶æ$ů]lË$¯Œæ
¿êÐ]l…: ¯éË$VýS$ ³ç „ìS³í ËÏË$ ¯éË$VýS$ Ðól§ýlÐ]l$…{™éË™ø
AW²° Üç $¢†Üç *¢ Ô¶æÆý‡×æ$ ÐólyéƇ¬.
8. CÆý‡$ËMýS¯]l² A…§ýl Ððl$^èlr M>¯]lVýSÆ>§ýl$
CÆý‡$Ìñæ ÝûQÅÐ]l¬ËMýS$ §ýlÆý‡$Ë$ Üç $Ð]l¬Ã
CÆý‡$Ë$ Ìôæ°¯éyýl$ ¯]lÆý‡$Ë$ M>¯]lVýSÆ>Æý‡$
¯]lÆý‡$Ë$ Ìôæ°¯éyýl$ §« lý Æý‡×ìæ Ìôæ§ýl$.
¿êÐ]l…: `MýSrÏ MýS…sôæ A…§ýl… GMýSPyé Ìôæ§ýl$. `MýSsôæÏ
Üç $Rê°MìS ß
ç æ§ýl$ªË$. `MýSsôæÏ ÌôæMýS$…sôæ Ð]l$¯]l$çÙ$Ë$
ÌôæÆý‡$. Ð]l$¯]l$çÙ$Ë$ ÌôæMýS$…sôæ ¿¶æ*Ñ$Ìôæ§ýl$.
9. CÆý‡$Ìñæ MýS$Æý‡$Ë Æ‡¬ mÆý‡$ËƇ¬ ³ç Æý‡$VýS$Ìñ憢
CÆý‡$Ìñæ MýSÆý‡$ËƇ¬ ß
ç æÆý‡$ËƇ¬ C…ç³# °…í³
CÆý‡$Ìñæ ÑÆý‡$ËƇ¬ Üç Æý‡$ËƇ¬ §« lý Æý‡×ìæ °…yìl
CÆý‡$Ìñæ ¯]lÆý‡$ËMýS$ Ð]l$Æý‡$Ë$ MýS͵…^èl$V>™èl!
¿êÐ]l…: `MýSsôæÏ MýS$Æý‡$OÌæñ , {ç³ÐéàOÌæñ ³ç Æý‡$VðS™é¢Í. H¯]l$VýS$OÌæñ ,
VýS${Æ>OÌæñ Ð]l$¯]lÜç $MýS$ àƇ¬°ÐéÓÍ. ³ç NÐ]l#OÌæñ ,
§ýl…yýlÌO æñ ¿¶æ*Ñ$ A…™èlsê °…yìl Ð]l*¯]lÐ]l#ËMýS$
Ððl*à°² MýSÍW…^éÍ.
10. Vúã¯éËP Ò$¨ MýS…rMýSÐ]l¬ÃËÌZ¯]l
_MýS$PMö¯]l² Ķæ$sìæt _¯]l²ç³#Æý‡$VýS$
A…«§lý M>Æý‡ Ð]l$…§ýl$ Bsêyýl$ ©ç³…º$
Ð]l$Æý‡$ °Ð]l¬çÜÐ]l¬¯]l…§ýl$ Ð]l$yìlĶæ$VýS˧ýl$
¿êÐ]l…: `MýSsìæÌZ AËÏÌêÏyló ©ç³… ºÍÏ ¯éË$MýS Ò$¨
Ð]l¬â¶æåÌZ _MýS$PMýS$¯]l² ³ç #Æý‡$VýS$ Ð]l…sìæ¨
°Ð]l¬çÙ…ÌZ ¯]lÕçÜ$¢…¨.

AÆý‡¦çÜ…§ýlÆ>ÂË$ & 糧ýlÅ¿êVýS…
M>ËÐ]l¬ÃÌZ Ñ…™èl MýS¯]lM>ÀõÙMýSÐ]l¬Ã
ç³Ç^èlĶæ$…:-- D ÐéMýSÅ… ³ç #rt³ç Ç¢ ¯éÆ>Ķæ$×ê^éÆý‡$ÅË$
Æ>íܯ]l Ðól$çœ$§ýl*™èl… A¯ól M>Ð]lÅ…ÌZ°
KÆý‡$VýSË$Ï ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: §ólÐ]lWÇ Æ>k KrÑ$¯]l…XMýSÇ…_ Æý‡${§ýlÐ]l$
´ë§é˯]l$ MýS¯]lMýSÆ>çÜ$Ë™ø AÀõÙMìS…^éyýlr.
B M>Ë…ÌZ A¨ Ñ…™èl MýS¯]lM>ÀõÙMýSÐ]l¬.
ÐéÅQÅ: B M>Ë…ÌZ A§öMýS Ñ…™èl MýS¯]lM>ÀõÙMýSÐ]l$°
¿êÐ]l….
O§ðlÐ]lMýS–™èlÐ]l¬¯]l MìSË ¯]lÝ뫧ýlÅ…º$ VýS˧ðl
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… AËÏÝë° ò³§ýl¯ª l] Æ>íܯ]l
Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èlÌZ° {ç³Ð]lÆý‡$° Üç ÓVýS™èl… ´ëuý‡…
ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: {ç³Ð]lÆý‡$° M>â¶æå ³ç Üç Æý‡$ MýSÇW´ùƇ¬…¨. B
ÑçÙĶæ$… {ç³Ð]lÆý‡$°MìS ™ðlÍĶæ$§ýl$. §O lð Ð]l…
™èlË^èl$MýS$…sôæ AÝ뫧lý Å… E…r$…§é
ÐéÅQÅ: §O lð Ð]l… ™èlË_¯]l ³ç ¯]l$ËMýS$ AÝ뫧éÅË$…yýlÐ]l°
¿êÐ]l….
MýS*yýl$ †¯ðlyìlM>yýl MýS$Ë¿ôæ§ýlÐól$ËMø
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… ´ù™èl$Ë*Ç ÒÆý‡{ºõßæÃ…{§ýlÝëÓÑ$
Æ>íܯ]l M>ãM>…ºçܳç Ô¢ æ¶ †ÌZ° Üç $¿êíÙ™éË$
´ëuý‡…ÌZ°¨.

çÜ…§ýlÆý‡Â…: A…§ýlÇMîS BMýSÍ ¡Æó‡a¨ A¯]l²Ðól$. Ð]l$Ç A¯]l²…
†¯ól ^ør MýS$Ë¿ôæ§éÌñæ…§ýl$MýS$ A¯ól Üç …§ýlÆý‡Â…
ÐéÅQÅ: A¯]l²… †¯ól Ðólâ¶æ MýS$Ë¿ôæ§éÌñæ…§ýl$MýS° ¿êÐ]l….
Vøç³°Ð]lçßæ…º$§ólÓVýSÐðl¬…§ðl¯]l诌æ
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… G{Æý‡¯]l Æý‡_…_¯]l ß
ç æÇÐ]l…Ô¶æ…ÌZ°
fyìlÐé¯]l ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: {ç³â¶æĶæ$M>Ë…ÌZÌê ³ç yól Ð]lÆý‡…Û f¯]l$˯]l$ ™èlËÏ
yìlÌôæÌÏ ê ^ólÜç $¢…¨. {´ë×ê˯ðlÌê M>´ëyýl$
MøÐéÌZ ™ø^èlMýS Vø´ëËMýS$Ë VýS$…ç³# ÐéÅMýS$Ë™èl
^ðl…§ýl$™èl$…¨.
ÐéÅQÅ: Vø´ëËMýS$Ë
VýS$…ç³#
{´ë×濶æĶæ$…™ø
ÐéÅMýS$Ë… ^ðl…¨…§ýl° ¿êÐ]l….

ÐéÅQÅ:

§O lð Ð]l°Æý‡Ä~ æ¶ $… §ér$r GÐ]lÇMîS Ô¶æMýSÅ… M>§ýl°
¿êÐ]l…

Ðéâ¶æåMýS$ Ð]lËË$ ÐðlĶæ$År… ^é™èlM>§ýl$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… Æý‡Ò…{§ýl¯é«£« lŠ u>VýS*ÆŠæ Æ>íܯ]l
X™é…fÍMìS, ^èlË… A¯]l$Ð]l¨…_¯]l X™é…fÍ
™ðlË$VýS$ A¯]l$Ðé§ýl…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: ³í ËÏËMýS$ Üç Ð]l¬{§ýl…ÌZ D§ýlr…, Üç …ç³§ýlË
MøçÜ… Ð]lËË$ ÐólĶæ$yýl… Ý뫧« lý Å… M>§ýl° ^ðlõ³µ
çÜ…§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: MýS³ç r… Ìôæ° ³í ËÏËMýS$ Ð]lËË$ ÐólĶæ$r… Æ>§ýl°
¿êÐ]l….

MýS–^èle…º$Ë çÜ…Ô¶æĶæ$Ķ欙èl M>Æý‡Å…º$Ë$ VýSÆý‡¢Ð]lÅÐ]l¬Ë$
ç³Ç^èlĶæ$…: ¯]l¯]l²Ä¶æ$ ¿êÆý‡™èl…ÌZ° B¨ç³Æý‡Ó… AçÙÐt l] *Ô>Ó
Üç …ÌZ° Ð]l*™èl–Ðól§ýl¯]l ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: MýSÙç Üçt Ð]l$Ķæ$…ÌZ fÆý‡$VýS$™èl$…§ø fÆý‡VýS§ø A¯ól
³ç ° ^ólĶæ*Í A° fÇ™éÇ fÇ™èl™ø A¯]l²
Ð]l*rË$
ÐéÅQÅ: MýSÚëtË$ Ð]l_a¯]l³ç #ylý $ fÆý‡$VýS$¯ø fÆý‡VýS§ø A¯ól
A¯]l$Ð]l*¯]l… E¯]l² ³ç ¯]l$Ìôæ ^ólĶæ*Ë° ¿êÐ]l….
´ëË$ ™éV>ÍÞ¯]l »êËÅ… ´ëËMýSÐ]lÆý‡Ï ÐólrÌZ
^ólgêÇ´ùƇ¬…¨.
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… Ð]l$òßæf½¯Œæ Æ>íܯ]l BMýS$Æ>Ë$
M>Ë…ÌZ° [ïÜst æŒ _{Ëz¯Œæ ´ëuý‡…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: ´ëË$ ™éVóS ³ç Üí ³í ËÏË »êËÅ… _™èl$¢ M>W
™éË$, ´ëËMýSÐ]lÆý‡$Ï HÆó‡ ÐólrÌZ ^ólgêÇ´ù
Ƈ¬…§ýl¯ól çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ°¨.
ÐéÅQÅ: ´ë˺$VýSËY ³ç Üí ÐéÆý‡$ ´ëËMýSÐ]lÆý‡Ï ÐólrÌZ
»êÌêÅ°² ^ólgêÆý‡$aMýS$…r$¯é²Æý‡° ¿êÐ]l….
A{¿¶æÐ]l¬Ë$ çÜçÜÅÐ]l¬Ë… ¨¯]lÐ]l#
ç³Ç^èlĶæ$…: AËÏ…Æ>k Æý‡…VýSÔ>Ƈ¬ Æ>íܯ]l Æý‡œç ¬Æ>Ð]l$ Ô¶æ™èl
MýS…ÌZ° Üç $¿êíÙ™éË$ A¯ól ´ëuý‡…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: E™èlТ l] $ ³ç #Ƈý $çÙ$Ë$ ™èlÐ]l$ Üç …´ë§ýl¯]l ™éÐól$
†¯]lÆý‡°, Ðól$çœ*Ë$ ³ç …r˯]l$ †¯]lÐ]l° ^ðl³í µ¯]l
çÜ…§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ:Ðól$çœ*Ë$ Ð]lÆý‡…Û MýS$Çí³õÜ¢ ³ç …rË$ ³ç …yýl$™éƇ¬
M>± Ðól$çœ*Ë$ B ³ç …r˯]l$ †¯]lÐ]l° ¿êÐ]l…

çÜÐ]l$çÜ¢{´ë×ìæ »ê«§ýlMýS… O»ñæ õ³Æð‡a¯Œæ
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… G{Æý‡¯]l Æ>íܯ]l ß
ç æÇÐ]l…Ô¶æ…ÌZ°
Hyø BÔ>ÓçÜ…ÌZ° ""fyìlÐé¯]l'' ´ëuý‡…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: fyìlÐé¯]l f…™èl$Ð]l#Ë ´ëÍr Ð]lËÌêV> f…™èl$
Ð]l#Ë°²…sìæ° ¯éÔ¶æ¯]l… ^ólÜí …¨. Üç Ð]l$çÜ¢
{´ë×æ$ËMýS$ §ýl$@Q… MýSÍW…_…§ýl° ^ðl³í µ¯]l
çÜ…§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: fyìlÐé¯]l Üç Ð]l$çÜ¢ {´ë×æ$ËMýS$ §ýl$@Q…
MýSÍW…_…§ýl° ¿êÐ]l….
ÐðlyýlË$ ™ðlÆý‡$ÐðlĶæ$ŨÄñæ*
ç³Ç^èlĶæ$…: AËÏÝë° ò³§ýl¯ª l] Æ>íܯ]l Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èl ¯]l$…_
{VýSß
í æ…_¯]l {ç³Ð]lÆý‡$° Üç ÓVýS™èl… ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: {ç³Ð]lÆý‡$° ´ë§éË ³ç Üç Æý‡$ MýSÇW †ÇW
Ððlãå´ùÄôæ$ Ð]l*Æý‡…Y M>¯]lÆ>MýS ß
í æÐ]l*ËĶæ*ÌZÏ
Ð]lVýS^ól Üç …§ýlÆý‡Â…
ÐéÅQÅ: CMýSPyìl ¯]l$…_ ºÄ¶æ$sìæMðSÌê ÐðlâêåÌZ A¯ól¨
©° AÆý‡…¦

Ðéâ¶æå¯]l$ ^èl*çÜ$¢…sôæ ç³#Æ>™èl™èlÓ Ô>ç܈Ðól™èl¢Ë$ VýS$Æý‡$¢MýS$Ð]lÝë¢Æý‡$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… Ð]l$òßæf½¯Œæ Æ>íܯ]l ""BMýS$ Æ>Ë$
M>Ë…'' MýSÑ™é Üç …MýS˯]l…ÌZ° {ïÜst æŒ _{Ëz¯æŒ
´ëuý‡…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ò«¨ »êËË$ _™èl$¢ M>W™é˯]l$ HÆý‡$™èl*
A…§ýl$ÌZ° ´ëËMýSÐ]lÆý‡¯Ï l] $ Aç³#Æý‡*ç³…V>
Üç …_ÌZ ÐólÜç $MýS$…sêÆý‡$. A…§ýl$MóS ÐéÇ°
^èl*õÜ¢ ³ç #Æ>™èl™èlÓ Ô>çÜЈ ló ™èlË¢ $ VýS$Æý‡$¢MSý $ Ð]lÝë¢Æ‡ý °
Æý‡^èlƇ¬{† A¯é²Æý‡$.
ÐéÅQÅ: Ò«¨ »êË˯]l$ ^èl*õÜ¢ ³ç #Æ>™èl™èlÓ Ô>çÜЈ ló ™èlË¢ $
VýS$Æý‡$¢MSý $ Ð]lÝë¢Æ‡ý ° ©° ¿êÐ]l….

B^ør Ð]lÇÛ…ç³# Ð]l$Ð]l$Æý‡ f¯]lÃÐ]l¬ ±¨
ç³Ç^èlĶæ$…: ³ç #rt³ç Ç¢ ¯éÆ>Ķæ$×ê^éÆý‡$ÅË$ Æ>íܯ]l Ðól$çœ$
§ýl*™èl… M>Ð]lÅ…ÌZ° KÆý‡$VýSË$Ï ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: ™èl¯]l M>Ð]lÅ ¯éĶæ$MýS$Oylð ¯]l {ç³™éç³Æý‡${§ýl$°
ÑÄñæ*VýS… ^ól™èl VýS$…yðl ³ç Wͯ]l Üç $MýSÑ
ѧéůé£ýl$° C…sìæ Ð]l¬…§ýl$ Ð]lÇÛ…_¯]l^ø ±
f¯]là §« lý ¯]lÅ… M>VýS˧ýl° Ðól$çœ$…™ø Ķæ¬Ð]lMýS$yýl$
³ç ÍMìS¯]l Üç …§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: ±¨ Ð]l$Æý‡×æ… Ìôæ° f¯]lÃ, B MýSÑ C…sìæ Ð]l¬…§ýl$
MýS$Æý‡$Ð]l# A° ©° AÆý‡…¦

Ñ«¨ MýS–™èlÐ]l¬ VýSyýlÐ]l¯ólÆý‡VýS ÌêÐól
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… ¯]l¯]l²Ä¶æ$ Æý‡_…_¯]l B…{«§lý Ð]l$à¿ê
Æý‡™èl…ÌZ° AçÙÐt l] *Ô>ÓçÜ… ¯]l$…_ {VýSß
í æ…_¯]l
"Ð]l*™èl–Ðól§ýl¯]l' ´ëuý‡…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Rê…yýlÐ]l§ýlß
ç æ¯]l… fÇVóS Ðólâ¶æ fÇ™èl ™èl¯]l ³í ËÏͲ
™èl¯]l™ø ¡çÜ$MðSâôæå Ô¶æMìS¢ ÌôæMýS Ð]l¨Ìôæ °Æý‡Äª æ¶ $ ÌôæMýS
™èl³í Üç *¢ §O lð Ð]l°Æý‡Ä~ æ¶ $… ™èl³ç µ§ýl$ VýS§é A°
Ð]lVýS_¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â….

çÜ…VýSÆý‡Ð]l¬ õÜĶæ¬yýl$ {™øĶæ¬yýl$ Ð]l*™èl–§ýl$@QÐ]l¬¯Œæ
ç³Ç^èlĶæ$…: ™èl$Ð]l$ÃË Üï ™éÆ>Ð]l$Ð]lÊÇ¢ Æ>íܯ]l Ð]l$à™éÃ
V>…«©« {VýS…£ýl…ÌZ° Üç …§ólÔ¶æ… ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: ™éÅVýS…, Ô>…†, Üç ™èlÅ… A¯ól BĶ欫§éË™ø
Ķ欧ýl…® ^ólÜí Ð]l*™èl–§ólÔ¶æ… §ýl$@Rê°² §ýl*Æý‡…
^ólĶæ$Ð]l$° »êç³Ni Üç …§ólÔ¶æ…
ÐéÅQÅ: Ķ欧ýl…® ^ólÜí Ð]l*™èl–§ólÔ¶æ §ýl$@Rê°² ´ùVört…
yýl° ©° ¿êÐ]l….

AÆý‡¦çÜ…§ýlÆ>ÂË$ & VýS§ýlÅ¿êVýSÐ]l¬
¯é™ø C°² »ôæÆ>Ë$ ÌôæÐ]l#
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéM>Å°² ^éVýS…sìæ ÝùÐ]l$Ķæ*kË$ Æ>íܯ]l
^éÝù MýS£ýlË$ A¯ól {VýS…£ýl… ¯]l$…_ {VýSß
í æ…_¯]l
»Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæËÏ $ ´ëuý‡…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ð]l¬çÜÍ ™é™èl MýS*Í ™èlMýS$PÐól AyìlV>yýl$. ™èl¯]l
MýSÚët°² ^èl*íÜ BÌZ_…^èlÐ]l$…sôæ Æý‡^èlƇ¬™èl
¯é™ø Ƈ¬°² »ôæÆ>Ë$ ÌôæÐ]l# A¯]l² Üç …§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: Ð]l¬çÜÍ ™é™èl ™èl¯]l MýSÚët°² ^èl*íÜ i™èl… CÐ]l$Ã
¯]l²…§ýl$MýS$ Æý‡^èlƇ¬™èl ³ç Ë$MýS$ÍÑ
GÐ]lÇMìS ÐéÆó‡ Ķæ$Ð]l¬¯é ¡Æó‡
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… VøÆ>Ô>{íÜV¢ >Ç ^ól¯ól™èl §ýl–MýSµ£ýl…
ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ð]l$¯]l ¯éĶæ$MýS$Ë$ ^ðlõ³µ§öMýSsìæ ^ólõܧöMýSsìæ
§ól°§éÇ §é°§ól¯]l° A…r* Æý‡^èlƇ¬™èl Ðéyìl¯]l
ÝëÐðl$™èl
ÐéÅQÅ: ^ól¯ól™èl ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$Ë$ MýSâ¶æË$ Òsìæ° E§ýlÇ® …^éË°
Ð]l*sêÏylý $™èl* ÐéÅ´ëÆý‡ ³ç …rËMýS$ ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$Ë
MýS$ ÑË$Ð]l°^óla ¯éĶæ$MýS$Ë §« øÆý‡×ìæòO ³ ÐéÅQÅ.
¯é iÑ™èl…ÌZ A¨ JMýS çÜ$Ð]lÆ>~Ð]lM>Ô¶æ….
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… Üç …VýS… Ë„îSûêƇ¬ B™èlÃMýS£ýlÌZ°
"¯é ÑçÙĶæ$…' A¯ól ´ëuý‡…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: VýS$…r*Æý‡$ E¯]l²Ð]l ÐéÇ Ô>Æý‡§é°MóS™èl¯ŒæÌZ ^ólÆó‡
AÐ]lM>Ô¶æ… Ð]l_a¯]l³ç #yýl$ Ë„îSûêƇ¬ Æ>çÜ$MýS$¯]l²
Ð]l*rË$.
ÐéÅQÅ: yýlº$¾ MýSrtMSý $…yé E_™èl…V> ^èl§ýl$Ð]l#MSý $¯ól AÐ]l
M>Ô¶æ… Ð]l_a¯]l…§ýl$MýS$ Üç …™øíÙ…^ól ÐéÅQÅ.
H Ð]l$°íïÙ {õ³Ð]l$MýS$, §ólÓÚë°MìS A¡™èl$yýl$ M>yýl$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… »ZƇ¬ ÑfĶæ$¿êÆý‡† Æ>íܯ]l
A…»ôæ§ýlPÆŠæ Ð]lÅMìS¢™èlÓ…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: A…»ôæ§ýlPÆŠæ Ð]lÅMìS¢™éÓ°² ÑÐ]lÇçÜ*¢ Æý‡^èlƇ¬™èl
ç³ÍMìS¯]l çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ°¨.
ÐéÅQÅ: ¯ól¯]l$ MýSv¯]l$yìl° M>¯]l$. Ô>…™èl Üç Ó¿êÐ]l… VýSË
Ðé×ìæ~ A° A…»ôæ§ýlPÆŠæ A…r$…sôæ §é°Oò³
ÐéÅRêÅ°çÜ*¢ ""GÐ]lÆý‡* MýS*yé {õ³Ð]l$MýS$,
§ólÓÚë°MìS A¡™èl$Ë$ M>Æý‡$'' A° ^ðlõ³µ
Æý‡^èlƇ¬{† ÐéÅQÅË$.
Òâ¶æ$å MýSâ¶æ$å¯é² ^èl*yýlÌôæ° íܦ†ÌZ E¯é²Æý‡$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… VøÆ>Ô>{íÜ¢ ^ól¯ól™èl §ýl–MýSµ£ýl…ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ð]l$¯]l ¯éĶæ$MýS$Ë$ ÐéçÜТ é°² ^èl*yýlÌôæMýS´ù™èl$
¯é²Æý‡° Æý‡^èlƇ¬™èl ³ç Ë$MýS$Ë$
ÐéÅQÅ: Ð]l$¯]l ¯éĶæ$MýS$Ë$, {ç³×êãMýSË$, E糯éÅÝëË$
yýlº$¾ Üç …´ë§ýl¯]lMóSV>° Æó‡³ç sìæ gê† Üç …çÜP–†
MìS M>§ýl$. Ð]l$¯]l Üç …çÜP–† ³ç rÏ AÐ]lV>çßæ¯]l Ìôæ°
¯éĶæ$MýS$Ë$ MýSâ¶æ$å¯é² ^èl*yýlÌôæ° Üí †¦ ÌZ
E¯é²Æý‡° Æý‡^èlƇ¬™èl ÐéÅQÅË$.
A™èl°MìS D {õ³Ð]l$¯]l$ ¯]lÐ]l*ÃÌZ ¯]lÐ]l$ÃÆ>§ø ™ðlÎÌôæ§ýl$.
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… MöyýlÐ]lsìæVýS…sìæ MýS$r$…ºÆ>Ð]l#
Æ>íܯ]l A…ç³M>Ë$ÌZ°¨
çÜ…§ýlÆý‡Â…: »ê»êƇ¬ FÆð‡â¶æ$™èl$¯é²yýl…sôæ _sìætMðS…§ýl$Mø
§ýl$@Q… Ð]l_a…¨. ^èl…MýS ¨VýSMýS$…yé Ð]l*Æ>…
^ólÜç $¢…¨. ™èlÍϧlý …{yýl$Ë$ Møç³µyìl™ól »êÐ]l#Æý‡$
Ð]l$…r$…¨. _sìæMt Sì ™èl¯]lòO ³ VýSË AÀÐ]l*¯é°²
VýS$Ç…_ »ê»êƇ¬ Ð]l$¯]lÜç $ÌZ° Ð]l*r
™ðlÍĶæ$^ólõÜ çÜ…§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: _sìæt ™èl¯]lòO ³ ^èl*í³Üç $¢¯l] ² {õ³Ð]l$¯]l$ ¯]lÐ]l*ÃÌZ
Ð]l§øª »ê»êƇ¬MìS ™ðlÍĶæ$yýl… Ìôæ§ýl° ÐéÅQÅ.

4

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

Ð]l¬QÅ {ç³Ô¶æ²Ë$

™ðlË$VýS$

{ç³{MìSĶæ$Ë$

ÒÆý‡$ ´÷Ð]l$ï]l$ÐéÆý‡$ M>§ýl$.. ´÷VýS»ñær$t ÐéÆý‡$..
çÜ…§ýlÆý‡Â…: A¯]lM>ç³ÍÏÌZ MýS–çÙ~™èl$Ìê¿êÆý‡… {糧ýlÇØçÜ*¢
E…yýlV> MýS–çÙ$~ylý $ {™éçÜ$ÌZ MýS*Æý‡$a¯é²yýl$.
™èl$Ëíܧýlâ¶æ… ÐólĶæ$V>¯ól òO ³MìS ÌôæÐéÍ. M>± MýS³ï µ
Üç ÇV> ³ç ° ^ólĶæ$MýS ÌôæÐ]lÌôæ§ýl$ f¯]l… òœ$Ë$ϯl]
¯]lÑÓ¯]l Üç …§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: ¯érMýS {糧ýlÆý‡Ø¯]lÌZ ¯]lsîæ¯]lr$Ë$, Üç àĶæ$
MýS$Ë$ MýSyýl$ gê{VýS™èlV¢ > E…yéÍ ÌôæMýS$…sôæ
Æý‡Ýë¿êçÜ fÆý‡$VýS$¯]l° ÐéÅQÅ.

10. Ð]l$¯]l Üç …çÜP–† Ò$§ýl ´ëÔ>a™èlÅ Üç …çÜP–† {糿êÐ]l…
GÌê E…¨?
11. ËMîSÿ»êƇ¬ Ô>Æý‡§é °MóS™èl¯ŒlÌZ ^ólǯ]l Ñ«§é¯é°²
ÑÐ]lÇ…^èl…yìl?
12. Ñ…MìSÌŒæ¯]l$ BÔ¶æaÆý‡Åç³Ç_¯]l Ð]lÜç $¢Ðl] # HÑ$sìæ?
13. ÆøçÙ¯éÆý‡ ¯érMýS {糧ýlÆý‡Ø¯]lÌZ Æý‡Ýë¿êçÜMýS$
M>Æý‡×æÐól$Ñ$sìæ?
14. Ð]l§ýlÆý‡$»Z™èl$, Ýë„ìS ÐéÅÝëË ™éÆý‡™èlÐ]l*Å˯]l$
ÑÐ]lÇ…^èl…yìl?

´ë§ýl¿¶æ…VýS… ÌôæMýS$…yé 糧éÅ°² ç³NÇ…^èlr…
A±² A§ýl$™éÌôæ!
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… AĶæ$ÅV>Ç ÒÆý‡¿¶æ{§ýlÆ>Ð]l# A¯]l$Ð]l
¨…_¯]l Ç‹³Ð鯌æ Ñ…MìSÌŒæ ÐéÅçÜ…ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ð]l…§ýl Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë ™èlÆ>Ó™èl {ç³³ç …^é°²
Ñ…™èlV> ^èl*õÜ Ñ…MìSÌŒæ VýS$Ç…_ Æý‡^èlƇ¬™èl
ÐéMýSÅÑ$¨
ÐéÅQÅ: Ð]l…§ólâ¶æå ™èlÆ>Ó™èl Ìôæ_¯]l Ñ…MìSÌŒæMýS$ B«§lý $°MýS
ÝûMýSÆ>ÅË$ A§ýl$™èl…V> Ñ…™èlVöË$µ™èl$¯é²
Ķæ$° Æý‡^èlƇ¬™èl ™ðlÍ´ëÆý‡$.
A…™èl _{™èl…V> E…sêƇ¬ Ð]l$¯]l çÜ…º…«§ýl »ê…«§ýlÐéÅË$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… ^éVýS…sìæ ÝùÐ]l$Ķæ*kË$ Æ>íܯ]l
»Ÿ…yýl$Ð]l$ÌñæÏË$ MýS£é°MýSÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ð]l¬çÜÍ ™é™èl ³ç °ÌZMìS Æ>MýS´ùÐ]lyýl…™ø
Æý‡^èlƇ¬™èl Ð]l$¯ø¿êÐéË$ ÐðlËÏylì …^ól Üç …§ýlÆý‡Â….
ÐéÅQÅ: ™öËMýSÇ Ð]l_a¯é Ð]l¬çÜÍ™é™èl ³ç °ÌZMìS
Æ>Ìôæ§ýl$. C¯é²â¶æ$åV> ³ç ° ^ólÜç $¢¯l] ² ™é™èl õ³Æý‡$
V>°, CË$Ï V>° ™ðlÍĶæ$Ð]l#. Ð]l*¯]lÐ]l Üç …º…
§« éË$ D Ñ«§lý …V> E…yýlr… Ñ_{™èlÐ]l$° AÐ]l
Üç Æ>Ìôæ ™èl³ç µ A¯]l$º…«§éÌôæ ÌôæÐ]l° Æý‡^èlƇ¬™èl
ÐéÅQÅ.
ÒÆý‡$ ´÷Ð]l$ï]l$ÐéÆý‡$ M>§ýl$. ´÷VýS»ñær$tÐéÆý‡$
ç³Ç^èlĶæ$…: Æ>â¶æåç³ÍÏ A¯]l…™èlMýS–çÙÔ~ æ¶ Æý‡Ã Æ>íܯ]l Ð]l§ýlÆý‡$»Z™èl$
³ï vMýS ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: MóSÐ]lË… Üç ÓÆ>fÅ… MøçÜÐól$ ´ùÆ>yýlyýl… ÝëÓ™èl…
{™èlÅ çÜ…{V>Ð]l$Ð]l$°í³…^èl$Mø§ýl° Æý‡^èlƇ¬™èl
ÐéM>ÅË$.
ÐéÅQÅ: ±†, Ð]l$™èl, §« lý Æ>ÃËÌZ VýSË §éÝëÅ°², ©¯]lÜí †¦
° ´ëÆý‡{§øËyé°MìS ´ùsêÏylý yýl… MýS*yé ÝëÓ™èl…
{™èlÅ E§ýlÅÐ]l$Ðól$. Ð]l§ýlÆý‡$»Z™èl$ ÐéÅçÜMýSÆý‡Ë¢ $
Æ>fMîSĶæ$ ÝëÓ™èl…{™èlÅ… MýS¯é² {ç³fÌZÏ ±†
Ð]l$™èl §« lý Æý‡Ã ÝëÓ™èl…{™èlÅ… MøçÜ… {ç³Ä¶æ$†²…
^éÆý‡$. Ô¶æ{™èl$Ð]l#Oò³ ¯ólÆý‡$V> §éyìl ^ólĶæ$MýS$…yé
´÷VýS»ñæsìæt ÝëVýS¯]l…´ëÆý‡° D ÐéÅQÅ.
BĶæ$¯]l çÜ™èlÅM>Ë… Ðéyýl$, ç³Æý‡Ð]l$ Ýë†ÓMýS$yýl$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… Üç …VýS… Ë„îSûêƇ¬ B™èlÃMýS£ýl
ÌZ°¨.
çÜ…§ýlÆý‡Â…: Ë„îSûêƇ¬ ™èl¯]l ™èl…{yì VýS$Ç…_ ³ç ÍMìS¯]l
Ð]l*rË$.
ÐéÅQÅ: Ë„îSûêƇ¬ Ðól$¯]lÐ]l*Ð]l$ C…sZÏ E…yìl ³ç #Üç ¢
M>Ë$ ^èl§ýl$Ð]l#™èl$…yól¨. ^èl§ýl$Ð]l#MøÐéË° E¯é²
™èl…{yìl A…XMýSÇ…^ólÐéyýl$ M>§ýl$. ´ë™èlM>Ë…
¿êÐéË$ MýSËÐéyýl$. Ððl$™èl°¢ Ðéyýl$. Ð]l*Æý‡$µ°
A…XMýSÇ…^èl°Ðéyýl$ A° Ë„îSûêƇ¬ ™èl…{yìl°
VýS$Ç…_ ÐéÅQÅ.
f¯]l… òœ$Ë$ϯ]l ¯]lÐ]l#Ó™èl$¯é²Æý‡$
ç³Ç^èlĶæ$…: D ÐéMýSÅ… Ý릯l] … ¯]lÆý‡Üí …çàÆ>Ð]l# Æ>íܯ]l
Æý‡…VýSÜç ˦ …Oò³ Üç Ð]l$Ķæ$çÜ*¹Ç¢ ÌZ°¨.

{糆糧éÆ>¦Ë MøçÜ… çÜ*_…_¯]l 糧éÅË$ MýS*yé
糧ýlÅç³NÆý‡×æÌZ Æ>Ð]l^èl$a. Ð]l$^èl$aMýS$ Mö°²..
1. C¨ {ç³â¶æĶæ*W²ÐøÌñæ ...... ÁÐ]l$ÕRêÐ]lã
§éMýSMýS$…yýlVýS¯Œæ
2. Möyýl$MýS$Ë {ºçßæÃÑ™èlТ l] ¬Ë$ ...... §ýlË…ç³ MýSMýSPsê
(--Ð]l*™èl–Ðól§ýl¯]l)
3. C¨ MýSÌêµ…™èlÐðl¬ ...... º$§ólÓVýS Ððl¬…§ðl¯]l诌æ
(fyìlÐé¯]l)
4. Arf°M>…^ðl ...... Ö™èlÔO æð ËÐ]l¬¯Œæ
5. ™èlËÐól${ºçßæÃMýS$O¯ðl¯]l ...... §ðlÌñæµyýl¯Œæ
({ç³Ð]lÆý‡$° çÜÓVýS™èl…)
6. BM>Զ慺$ ¯]l$…yìl ...... Üç …´ë™èlÐ]l¬ÌŒæ
7. EÆý‡$™èlÆý‡ ³ç Æý‡Ó™é{VýSÐ]l¬¯]l ...... ^èl*yýlVýS¯Œæ
8. ºËĶ欙èl$Oylð ¯]l Ðólâ¶æ ...... ¿êçÜPÆ>
9. GMýSPyìl Ð]l$…{™èl™èl…{™èlÐ]l¬Ë ...... Ô¶æÆý‡¿ê…MýSÍ…VýSÐ]l*
10. ™èlÐ]l$Ķ欧ýlMýS…º$ ...... Ô¶æ$¿Z§ýlĶæ* (çÜ$¿êíÙ™éË$)
11. D ³ç Æý‡™èl…{™èl iÐ]l¯]l… ...... ¿êÆý‡™èl {ç³fÌŒæ
12. GÐ]lÆø Ððl*„ýSÐ]l¬ ...... º$sìæt ÌôæyðlÐ]lÓyýl$¯Œæ
13. A¯]l$²Ð]l# Ìôæ§ýl$ ...... Ñ{MýSÑ$…ç³#yól (çÜ…§ólÔ¶æ…)

Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ & 糧ýlÅ¿êVýS…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ð]l*™èl–Ðól§ýl¯]l ´ëuý‡… A…¨…^ól Üç …§ólÔ¶æ… HÑ$sìæ?
fyìlÐé¯]l Ð]l˯]l MýSÍVóS »ê«§lý Ìñær$Ð]l…sìæÑ?
KÆý‡$VýSË$Ï ´ëuý‡… ÝëÆ>…Ô>°² Æ>Ķæ$…yìl?
{ç³Ð]lÆý‡$yýl$ ß
í æÐ]l*ËĶæ$ ³ç Æý‡Ó™é°² Ð]lÇ~…_¯]l
Ñ«§é¯é°² Ð]lÇ~…^èl…yìl?
X™é…fÍ MýSÑ™èl §éÓÆ> MýSÑ A…¨…_¯]l
çÜ…§ólÔ¶æÐól$Ñ$sìæ?
{ïÜst æŒ _{Ëz¯æŒ Þ »êËÅ… GÌê ^ólgêÇ´ùƇ¬…¨?
Ð]l$à™èl$Ãyýl$ gê†MìS_a¯]l Üç …§ólÔ¶æ… HÑ$sìæ?
""Cr$Ï ´ëÆý‡ÐO lð _™ðl Ñ$¯]l$²Ë$ ³ç yýl^z ør'' A°
{ç³Ð]lÆý‡$yýl$ G…§ýl$MýS$ _…†…^éyýl$?
MýSÑ `MýSrϯl] $ HÄôæ$ Ð]lÜç $¢Ðl] #Ë™ø ´ùÌêayýl$?

Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$ & VýS§ýlÅ¿êVýS…
1. VýS™èl Ô¶æ™éºª… ¯ésìæMìS Ô>ç܈ Ýë…MóS†MýS Ñgêq¯éË$
Gr$Ð]l…sìæ Üí †¦ ÌZ E¯é²Æ‡¬?
2. A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ ™èl¯]l Ë„>ÅÌZÏ GÌê
MýS–™èlMýS–™èl$ÅyýlĶæ*Åyýl$?
3. ÝëÓ™èl…{™èlÅ Üç Ð]l$Æý‡…ÌZ {ç³fË$ GÌê ´ëÌŸY¯é²Æý‡$?
4. Ñ…MìSÌŒæ Ð]l$Æý‡×ê°MìS ¯]lÒ¯]l ¯éVýSÇMýS™èl GÌê
M>Æý‡×æOÐðl$…¨?
5. MýS–çÙ~ ™èl$Ìê¿êÆý‡ ¯érMýS {糧ýlÆý‡Ø¯]lÌZ Ý릯l] …
¯]lÆý‡íÜ…àÆ>Ð]l# ^èl*í³¯]l çÜÐ]l$Ķæ$çÜ*¹Ç¢
Gr$Ð]l…sìæ¨?
6. A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ ³ç #çÜM¢ Sý õÜMýSÆý‡×æ, ³ç uý‡¯éÀÌêçÙ¯]l$ VýS$Ç…_
™ðl˵…yìl?
7. §øí³yìl VýS$Ç…_ ^éVýS…sìæ ÝùĶæ$Ķæ*kË$
AÀ{´ëĶæ$… HÑ$sìæ?
8. MóSÐ]lË… Üç ´ë¢àË Ð]lËÏ Üç Ð]l$çÜÅÌñæ…§ýl$MýS$ ³ç ÇÚëPÆý‡…
M>Ð]l#?
9. A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ iÑ™èl °Æ>ÙèlÌñæÐ]lÆý‡$?

{ç³{MìSĶæ$Ë$
VóSĶæ$ MýSÑ™èl:
VóSĶæ$… A…sôæ ËĶæ$º§ýl…® V> ´ëyýlsê°MìS ^èl§ýlÐ]lyé°MìS
ÒOÌæñ ¯]l¨. C…§ýl$ÌZ Ð]l*{™éVýS×êË$ E…sêƇ¬.
{糺…«§ýl…:
³ç NÆ>×ôæ†àÝëË ¯]l$…_ _¯]l² MýS£ýl˯]l$ ¡çÜ$Mö°
AÚët§lý Ô¶æ Ð]lÆý‡¯~ l] Ë™ø Æ>õÜ §é°² {糺…«§lý … A…sêÆý‡$.
Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èl, Ð]lçÜ$^èlÇ{™èl Ððl¬§ýlOÌñæ¯]lÑ.
C†àçÜ…:
³ç NÆý‡Ó MýS£ýl˯]l$ C†àÝëË$ A…sêÆý‡$. C†àçÜ…ÌZ
MýS£ýl ^ðl³ç µyé°MóS GMýS$PÐ]l {´ë«§é¯]lÅ™èl E…r$…¨.
Æ>Ð]l*Ķæ$×æ…, ¿êÆý‡™èl… Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]lÑ.
B™èlÃMýS£ýl:
™èl¯]l VýS$Ç…_ ™é¯]l$ Æ>çÜ$MýS$¯ól MýS£ýl¯ól B™èlÃMýS£ýl
A…sêÆý‡$. B™èlÃMýS£ýlË$ Üç Ð]l*f iљ鰲 MýS*yé
{糆¼…¼Ýë¢Æ‡¬.
ï³vMýS:
{VýS…£é°², {VýS…£ýl ¯ól³ç £éÅ°² ³ç Ç^èlĶæ$… ^ólÜç *¢ Æý‡^èl
Ƈ¬™èl V>°, Ð]l$ÆöMýSÆý‡$ V>° Æ>õÜ ³ç Ç^èlĶæ$ ÐéM>ÅË$
³ï vMýS. ©°° Ð]l¬…§ýl$ Ð]l*r, Ð]l¬¯]l$²yìl, ™öÍ
³ç Ë$MýS$, BÐ]l¬Q…, {ç³Ýë¢Ðl] ¯]l A…sêÆý‡$.
VýS͵MýS:
VýS͵MýS MýS£é°MýS MýS…sôæ _¯]l²¨. ÑÐ]l$Æý‡Ø C…§ýl$ÌZ {糧« é
¯]l…. VýS͵MýSÌZ A¯]l$¿¶æ*† _{™èl×æ MýS¯é² A¯]l$¿¶æÐ]l
{ç³MýSr¯]lMóS Æý‡^èlƇ¬™èl {´ëÐ]l¬QÅÑ$Ýë¢yýl$.
MýS£é°MýS:
Ð]l$°íÙ iÑ™èl…ÌZ JMýS Ð]l¬QÅ Üç °²ÐólÔ>°², Üç …çœ$r
¯]lË Ð]l$«§lý Å Üç …º…«§é°² MýSâê™èlÃMýS…V> _{†…^ól§ól
MýS£é°MýS. C¨ Ð]l^èl¯]l {ç³{MìSĶæ$. MýS$Ï³ç ™¢ lè ©° Ë„ýSÅ….
´ë{™èlË$, ¯ól³ç £ýlÅ…, MýS£ýl¯]l… Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]lÑ MýS£é°MýSÌZ
¿êV>Ë$.
iÑ™èl ^èlÇ{™èl:
^éÇ{™èlMýS, Æ>fMîSĶæ$, Ýë…çÜP–†MýS, ÐO lð gêq°MýS, MýSâê,
ÝëÐ]l*hM>¨ Æý‡…V>ÌZÏ {ç³Ð]l¬Q ´ë{™èl °Æý‡Óíßæ…_¯]l
Ð]lÅMýS$¢Ë iÑ™é˯]l$ VýS$Ç…_ ™ðlÍõ³ Æý‡^èl¯]lË$ iÑ™èl
^èlÇ{™èlË$.
ÐéÆ>¢ ÐéÅQÅ:
{ç³³ç …^èl…ÌZ¯]l*, §ólÔ¶æ…ÌZ¯]l* °™èlÅ… fÆý‡$VýS$™èl$¯]l²
Üç …çœ$r¯]lËOò³ ³ç {†MýSË$ ÐéÅRêÅ°çÜ*¢…sêƇ¬. D
ÐéÆ>¢ ÐéÅQÅË$ Üç …´ë§ýlMýS$Ë$, {ç³™ólÅMýS ÐéÅçÜMýSÆý‡Ë¢ $
^ólÜç $¢…sêÆý‡$. CÑ B Æý‡^èl¯é M>ÐéÅ°MìS Üç …º…«¨…
_¯]lÐól AƇ¬¯é JMöPMýSP Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ ÐólÆó‡ÓÆý‡$
M>ÌêËMýS$ Ð]lÇ¢çÜ$¢…sêƇ¬.
ÑÐ]l$Æý‡Ø ÐéÅçÜ…:
ÐéÅçÜ… Ð]l^èl¯]l Æý‡*ç³…ÌZ E…r$…¨. ÐéÅçÜ…ÌZ ^èlÇ
{™èl, ÝëÐ]l*hMýS, Æ>fMîSĶæ$, Ýë…çÜP–†MýS, ÐO lð gêq°MýS,
MýSâ¶æ, ¿êÚë Ýëíßæ™èlÅ… Ð]l…sìæ AçÜ…RêÅMýS ÑçÙĶæ*ÌZÏ
§ól° VýS$Ç…O^lð ¯é ^èlÇa…^èlÐ]l^èl$a.

´ëu>Å…Ô¶æ Æý‡^èlƇ¬™èlË ç³Ç^èlĶæ$…&糧ýlÅ¿êVýS…
Ð]l*™èl–Ðól§ýl¯]l :
´ëu>Å…Ô¶æ Æý‡^èlƇ¬™èl ¯]l¯]l²Ä¶æ$. DĶæ$¯]l ³ç §ýlMö…yø

Ô¶æ™éºª…ÌZ° Ðéyýl$. Æ>fÆ>f¯]lÆó‡…{§ýl$° BÝ릯l] MýSÑ.
¿êÆý‡™èl…ÌZ° B¨, Üç ¿ê ³ç Æ>ÓË$, AÆý‡×æÅ
³ç Æý‡Ó…ÌZ° Üç VýS… ³ç Æ>Ó˯]l$ B…{«©MýSÇ…^éyýl$.
B¨MýSÑ, Զ溪Ô>çܯ]l$yýl° ¼Æý‡$§ýl$Ë$. A„ýSÆý‡ Æý‡Ð]l$Å™èl,
{ç³Üç ¯]l² MýS£é MýSÑ™éÆý‡Ä¦ æ¶ ¬MìS,¢ ¯é¯é Æý‡$_Æý‡ Üç *MìS¢
DĶæ$¯]l MýSÑ™èlÓ {糧« é¯]l Ë„ýS×êË$.
fyìlÐé¯]l:
D ´ëu>Å…Ô¶æ Æý‡^èlƇ¬™èl MýSÑ{™èlĶæ$…ÌZ Ð]lÊyø
ÐéOylð ¯]l G{Æý‡¯]l. DĶæ$¯]l 14Ð]l Ô¶æ™é¼ªMSì ^ðl…¨¯]lÐéyýl$.
Æð‡yìlÆz >kË BÝ릯l] …ÌZ MýSÑ. DĶæ$¯]l AÆý‡×æÅç³Æý‡Ó…
Üç VýS ¿êV>°² ³ç NÇ…^éyýl$. ß
ç æÇÐ]l…Ô¶æ…, ¯]l–íÜ…çßæ
³ç #Æ>×æ…, Æ>Ð]l*Ķæ$×æ… C™èlÆý‡ Æý‡^èl¯]lË$. ¼Æý‡$§ýl$Ë$:
{糺…«§lý ³ç Æý‡Ðól$Ô¶æÓÆý‡$yýl$, Զ慿¶æ$§éçÜ$yýl$ .
{ç³Ð]lÆý‡$° çÜÓVýS™èl…:
D ´ëuý‡… Æ>íÜ…¨ AËÏÝë° ò³§ýl¯ª l] . DĶæ$¯]l 16Ð]l
Ô¶æ™éºª…ÌZ° Ðéyýl$. Æ>Ķæ$Ë BÝ릯l] …ÌZ AçÙ¨t VýSgY ê
ËÌZ A{VýSVýS×æ$Åyýl$. ÝëÓÆø_çÙÐ]l$¯]l$ Üç …¿¶æÐ]lÐ]l¬
Æ>Ô>yýl$. ©°¯ól Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èl A…sêÆý‡$. ò³§ýl¯ª l] MýS$
B…{«§lý MýSÑ™é ³í ™éÐ]l$çßæ$yýl¯ól ¼Æý‡$§ýl$ MýS˧ýl$.
çÜ…§ólÔ¶æ…:
D ´ëuý‡… Æ>íÜ…¨ ™èl$Ð]l$ÃË Üï ™éÆ>Ð]l$Ð]lÊÇ¢ ^ú§ýlÇ.
™ðlË$VýS$ Ìñæ…MýSV> Üç ${ç³Üí §ýl$®ylý $. DĶæ$¯]lMýS$ "AÀ¯]lÐ]l
†MýSP¯]l' A¯ól ¼Æý‡$§ýl$ MýS˧ýl$. Ð]l$à™èlà MýS£ýl, B™éÃÆý‡µ
×æÐ]l¬, Æ>çÙ‰ V>¯]lÐ]l¬ BĶæ$¯]l Æý‡^èl¯]lË$.
KÆý‡$VýSË$Ï:
D ´ëuý‡… Æý‡^èlƇ¬™èl ³ç #r³çt Ç¢ ¯éÆ>Ķæ$×ê^éÆý‡$ÅË$.
ÕÐ]l™é…yýlÐ]l…, Ðól$çœ$§ýl*™èl…, Úëi, Ýë„>™éPÆý‡…,
³ç …yýlÇ ¿êVýSÐ]l™èl…, f¯]l{í³Ä¶æ$ Æ>Ð]l*Ķæ$×æ…
DĶæ$¯]l M>ÐéÅË$. G¯ø² A¯]l$Ðé§éË$ ^ólÔ>Æý‡$.
DĶæ$¯]l Æý‡^èl¯]lÌZÏ gê¡Ä¶æ$ ¿êÐéË$, Üç Ð]l*g꿶æ$Å
§ýlĶæ$…, ¿¶æMìS¢ E…sêƇ¬.
X™é…fÍ:
X™é…fÍ° »ñæ…V>Î ¿êçÙÌZ Æ>íÜ…¨ ÑÔ¶æÓMýSÑ
Æý‡Ò…{§ýl¯é£Šl u>VýS*ÆŠ‡. §é°² ™ðlË$VýS$ÌZMìS A¯]l$Ð]l¨…
_¯]lÐéÆý‡$ VýS$yìl´ësìæ Ððl…MýSsê^èlË…. DĶæ$¯]l
ÐO lð $§é¯]l…, §O lð Ð]lÑ$_a¯]l ¿êÆý‡Å, AÒ$¯é Ð]l…sìæ
Üç ${ç³Üí §ýl® ¯]lÐ]lËË$ Æ>Ô>Æý‡$. B«§lý $°MýS Ð]l^èl¯]l Æý‡^èl¯]lMýS$
JÆý‡Ð]lyìl Üç –íÙ…t _¯]l ÐéÇÌZ ^èlË… {ç³Ð]l¬Q$Ë$.
™éÐ]l$íÜ:
D ´ëuý‡… Æ>íÜ…¨ §éÔ¶æÆý‡¤ MýS–çÙÐ~ l] *^éÆý‡$ÅË$.
B«§lý $°MýS ™ðlË$VýS$ MýSÐ]l#ÌZÏ {ç³Üí §ýl$®Ë$. °gê…¯]l$ G¨
Ç…_ gO æñ Ë$MýS$ ÐðlâêÏƇý $. AW²«§éÆý‡, Æý‡${§ýlÒ×æ, Ð]l$à…
{«§ø§ýlĶæ$…, AÐ]l$–™éÀõÙMýS… DĶæ$¯]l Æý‡^èl¯]lË$.
MýSâê{ç³³ç NÆý‡~ ¼Æý‡$§ýl$ ´÷…§éÆý‡$.
{ïÜtsŒæ _[Ëz¯Œl:
D ´ëuý‡… Æ>íܯ]lÐéÆý‡$ Üï Ј é§ýl MýSÐ]lƇ¬{† Ð]l$çßægê
½¯Œl. Üï ,ˆ ÕÔ¶æ$ Üç …„óSÐ]l$… MøçÜ… MýS–íÙ ^ólÜç $¢¯l] ² Üç …çœ$
õÜÐ]lMýS$Æ>Ë$. BMýS$Æ>Ë$ M>Ë… ™öÍ MýSÑ™é
çÜ…MýS˯]l….

´ëu>Å…Ô¶æ Æý‡^èlƇ¬™èlË ç³Ç^èlĶæ$…&VýS§ýlÅ¿êVýS…
»Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæÏË$ :
D MýS£é°MýS Æý‡^èlƇ¬™èl ^éVýS…sìæ ÝùÐ]l$Ķæ*kË$.
DĶæ$¯]l ™èl¯]l MýS£ýlË §éÓÆ> B«§lý $°MýS iљ鰲
ÐéçÜТ l] §ýl–íÙ™t ø ^èl*Ô>yýl$. ^éÝùV> {ç³Üí ¨® V>…_¯]l
DĶæ$¯]l MýS£ýlÌZÏ ¿êçÙ Üç Æý‡â¶æ…V> E…r$…¨. ³ç Æý‡
{ºçßæÃ…, MýS$MýS$PsôæÔ¶æÓÆý‡…, §ýl$Ð]l$ÃËVö…yìl, MýS$…MýS$
yéMýS$, ÐéĶæ¬Î¯]l… DĶæ$¯]l Æý‡^èl¯]lË$.
A…ç³M>Ë$:
D VýS͵MýS Æ>íÜ…¨ MöyýlÐ]lsìæVýS…sìæ MýS$r$…ºÆ>Ð]l#.
B«§lý $°MýS ™ðlË$VýS$ Ð]l^èl¯]l Æý‡^èlƇ¬™èlÌZÏ {ç³Ð]l¬Q$yýl$.
Üç *sìæ§ýl¯]l…, Üç µçÙ™t lè , ³ç §ýl$¯]l$ E¯]l² Æý‡^èlƇ¬™èl.

5

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

´ëu>Å…Ô¶æ ¯ólç³£éÅË$

´ë{™èlË çÜÓ¿êÐéË$

™ðlË$VýS$

±sìæ° «§ýlÇ…^èl$¯]l¨..
""^èl§ýl$Ð]l#'' DĶæ$¯]l ¯]lÐ]lËÌZÏ Ð]l¬QÅOÐlð $…¨. AÆý‡$×Z
§ýlĶæ$…, ÐéÆý‡Üç ™èlÓ…, VýSyýl$zÆøkË$, G…yýlÐ]l*Ð]l#Ë$
Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]lÑ C™èlÆý‡ Æý‡^èl¯]lË$.
Ç‹³Ð鯌l Ñ…MìSÌŒæ:
©°² A¯]l$Ð]l¨…_…¨ AĶæ$ÅV>Ç ÒÆý‡¿¶æ{§ýl Æ>Ð]l#.
DĶæ$¯]l Mú…yìl¯]lÅ A¯ól MýSË… õ³Æý‡$™ø Æ>õÜ ÐéÆý‡$.
B…{«§lý ÑÔ¶æÓѧéÅËĶæ$…ÌZ A«§éÅç³MýS$Ë$V> ³ç °
^ólÔ>Æý‡$. BM>Ô¶æÐé×ìæÌZ A¯ólMýS {ç³Üç …V>Ë$ ^ólÔ>Æý‡$.
G¯ø² ¯érM>Ë$ Æ>Ô>Æý‡$. AÔ¶æÈÇ, §ýlĶæ*ÅËMö…ç³,
Ð]lÊyýl$ ¯]lËÏ M>MýS$Ë$, °Æý‡$§øÅW Ð]l¬QÅOÐlð $¯]l
¯ésìæMýSË$.
^ól¯ól™èl §ýl–MýSµ£ýl…:
VøÆ>Ô>í܈ ³ç {†M> Üç …´ë§ýlMýS$yìlV> {ç³Üí §ýl$®ylý $. ™ðlË$VýS$
¯]l$yìlM>Æý‡… Ò$§ýl A«¨M>Æý‡… E¯]l² Æý‡^èlƇ¬™èl.
¯ésìæMýSË$, MýS£ýlË$ Æ>Ô>yýl$. B¯]l…§ýlÒ×æ, Üç Ó™èl…{™èl
³ç {†MýSÌZÏ Ñ¯éĶæ$MýS$° Ò×æ õ³Æý‡$™ø ÖÇÛMSý ¯]l$ °Æý‡Ó
ß
í æ…^éÆý‡$. Òsìæ° ÐéÆ>¢ ÐéÅQÅË$V> ÑÔóæÙíÏ …^èl
Ð]l^èl$a.
Ð]l§ýlÆý‡$»Z™èl$:
Æ>â¶æåç³ÍÏ A¯]l…™èlMýS–çÙÔ~ æ¶ Æý‡Ã Üç …X™èl Ýëíßæ™éÅÌZÏ
Vöç³µ ³ç …yìl™èl$yýl$. MýSÑ, ¯érMýS MýSÆý‡,¢ ÑÐ]l$Æý‡ØMýS$yýl$.
"ÐólÐ]l$¯]l' DĶæ$¯]l E™èlТ l] $ ÑÐ]l$Æý‡Ø {VýS…£ýl….
V>£éçܳç Ô¢ æ¶ †° B…{«©MýSÇ…^éyýl$. G¯ø² ³ï vMýSË$
Æ>Ô>yýl$. Ð]l§ýlÆý‡$ »Z™èl$ {VýS…£é°MìS C¨ ³ï vMýS.
Æý‡…VýSçܦ˅Oò³ çÜÐ]l$Ķæ$çÜ*¹Ç¢:
Ý릯l] … ¯]lÆý‡Üí …àÆ>Ð]l# Ð]l$à ¯]lr$yýl$. ^èl…{§ýlÐ]l$†,
ÆøçÙ¯éÆý‡, ÝëÑ{†, Üç ™èlÅ¿êÐ]l$, _{™é…W, §ólÐ]l§ólÑ
Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]l Üï ˆ ´ë{™èlËÌZ A§ýl$™èl…V> ¯]lsìæ…^éÆý‡$.
™èl¯]l ¯]lr iÑ™é¯]l$¿¶æÐéË VýS$Ç…_ A¯ólMýS ÐéÅÝëË$
Æ>Ô>Æý‡$. ""¯]lrÝ릯l] …'' {VýS…£ýl… Æý‡_…^éÆý‡$.
¯é ÑçÙĶæ$…:
Üç …VýS… ËMîSÿ»êƇ¬ B™èlÃMýS£ýl C¨. BÐðl$ Üç …çœ$ õÜÐ]lMýS$
Æ>Ë$. Ô>Æý‡§é°MóS™èl¯ŒlÌZ ^èl¨Ñ…¨. A¯é£ýl Üï ˈ MýS$,
»êÍMýSËMýS$ Æý‡„ýS×æ°_a ÐéÇ Ñ§ýlÅ, Üç ÓĶæ$…´ùçÙMýS
Üí †¦ MýS͵…^èlyé°MìS MýS–íÙ ^ólÜí …¨. ÝëÓ™èl…{™èlÅ Üç Ð]l$Æý‡
Äñæ*«§lý $Æ>ÍV> ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… BÐðl$MýS$ ™é{Ð]l$
³ç {™èl… {糧é¯]l… ^ólÜí …¨.
F™èl 糧éË$ & Ð]lÅÆý‡® 糧éË$ :
™éï³ §« lý Æ>ÃÆ>Ð]l# A¿¶æ$ŧýlĶæ$ Æý‡^èlƇ¬™èl. ^èl˯]l_{™èl
Üç …¿êçÙ×æË Æý‡^èlƇ¬™èl. ¨¯]l³ç {†MýSÌZÏ ÐéÅÐ]làÇMýS
¿êçÙ¯]l$ ™öÍÝëÇV> {ç³ÐólÔ¶æò³sêtƇý $. G¯ø² ¯]lÐ]lËË$,
¯érM>Ë$ Æ>Ô>Æý‡$. ò³ãÏ §é° ³ç #r$t³ç NÆøÓ™èlÆ¢ >Ë$,
§ólÐéËĶæ*Ë Ò$§ýl º*™èl$»ŸÐ]l$ÃÌñæ…§ýl$MýS$? Æ>â¶æ$ÏƇý
³ç µË$, BÍ…yìlĶæ* Ayýl$MýS$P†¯ól Üç …çœ$… Ððl¬§ýlÌO æñ
¯]lÑ BĶæ$¯]l C™èlÆý‡ Æý‡^èl¯]lË$. D ´ëuý‡… BĶæ$¯]l
Ýëíßæ™èlÅ Ððl¬Æý‡Ððl¬Æ>Ë$ ¯]l$…yìl {VýSß
í æ…_…¨.
A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ Ð]lÅMìS¢™èlÓ…:
A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ iÑ™èl ^èlÇ{™èl¯]l$ yé‘‘ »ZƇ¬ ÑfĶæ$
¿êÆý‡† Æý‡_…^éÆý‡$. §ýl„ìS×æ §ólÖĶæ*…{«§lý Ðé\æÃĶæ$…
Ýë…íœ$MýS ³ç ÇíÜ™¦ lè $Ë$ A¯ól ³ç ÇÔZ«§lý ¯é {VýS…£ýl…™ø
´ër$ DÐðl$ G¯ø² A¯]l$Ðé§éË$ ^ólÔ>Æý‡$. ""»ê»ê
Ýëòß滌æ&A…»ôæ§ýlPÆŠ‡'' DÐðl$ Üç Ó™èl…{™èl Æý‡^èl¯]l.

´ëu>Å…Ô¶æ ¯ólç³£éÅË$&糧ýlÅ¿êVýS…
Ð]l*™èl–Ðól§ýl¯]l :
Ð]l$…§ýl´ëË$yýl¯ól Ð]l¬°ç³†² fÇ™èl JMýS ÌêÐ]l#MSý ³ç „ìS.
DÐðl$MýS$ fÇ™éÇ, ÝëÇçÜ–MýS$P, AçÜ…¢ ¿¶æÑ${™èl$yýl$,
{§ø×æ$yýl$ A¯ól ¯]lË$VýS$Æý‡$ MýS$Ð]l*Æý‡$Ë$. AW² Rê…yýlÐ]l
Ð]l¯é°² §ýlß
í æçÜ$¢…¨. MýS$Ð]l*Æý‡$˯]l$ GÌê Æý‡„ìS…^èl$
MøÐéÌZ ™ðlÍĶæ$MýS fÇ™èl §ýl$@üçÜ$¢…¨. Ð]l$…§ýl´ë
Ë$yýl$ AW²° {´ëǦÝë¢ylý $. D ÑçÙĶæ$… ™ðlÍĶæ$MýS

BÐðl$ Ð]l*™èl– ß
ç æ–§ýlĶæ$… ™èlËÏylì Ë$Ï™lè $…¨.
fyìlÐé¯]l:
Vø´ëËMýS$Ë$ Hsê ^ólõÜ C…{§ýl ³ç Nf Ð]l*°µ…_
MýS–çÙ$~ylý $ VøÐ]lÆý‡¯¦ l] ³ç Nf ^ólƇ¬Ýë¢ylý $. §é…™ø Møç³…
Ð]l_a¯]l C…{§ýl$yýl$ {Ðól³ç ÌñæÏ Ò$§ýl ¿¶æĶæ$…MýSÆý‡ Ð]lÆý‡…Û
MýS$Çí³Ýë¢yýl$.
{ç³Ð]lÆý‡$° çÜÓVýS™èl…:
AÆý‡$×êçܵ§ýl³ç #Æý‡Ð]l¬ÌZ {ç³Ð]lÆý‡$yýl$ A¯ól {»êçßæÃ×æ$yýl$
A†¤ A¿êÅVýS™èl$Ë Üç ™éPÆ>Ë™ø ³ç Æý‡Ð]l$°ÚëxVSý ÇçÙ$x
yO lð ¯]l VýS–çßæçÜ$¦ylý $. BĶæ$¯]lMýS$ ¡Æý‡Ä¦ æ¶ *{™èlË…sôæ {ﳆ.
JMýS Æøk Üí §ýl$®yöMýSyýl$ Ð]l_a ™èl¯]l Ð]l§ýl¯ª l] $¯]l² ³ç Üç Æý‡$MýS$
GMýSPyìlMýS…sôæ AMýSPyìlMìS „ýS×êÌZÏ ¡çÜ$MðSâôæÏ Ð]l$íßæÐ]l$
E…§ýl° {ç³Ð]lÆý‡$° ´ë§éËMýS$ Æ>Ýë¢ylý $. {ç³Ð]lÆý‡$yýl$
íßæÐ]l*ËĶæ*Ë$ ^èl*yýlsê°MìS Ððlâ¶æ™éyýl$.
KÆý‡$VýSË$Ï:
A«¨M>Æý‡$Ë A¯éÅĶæ*°² G¨Ç…_¯]l JMýS Ķæ¬Ð]l
MýS$yýl$ gO æñ Ë$ ´ëËĶæ*Åyýl$. E™èlÆ¢ >…{«§lý MöçÜMýS$ E¯]l²
¿êÆý‡ÅMýS$ Üç …§ólÔ>°² A…¨…^èlÐ]l$° MìSsìæMîSÌZ ¯]l$…_
Ðól$çœ*°² MøÆý‡™éyýl$. Ð]l*Æý‡ÐY l] $«§lý Å…ÌZ MýS°í³…^ól
{糧ólÔ>˯]l$ ^èl*yýlÐ]l$° MøÆý‡™éyýl$. B Ð]l*Æý‡…Y ÌZ°§ól
KÆý‡$VýSË$Ï.
çÜ…§ólÔ¶æ…:
§ólÔ>°MìS ÝëÓ™èl…{™èlÅ… Æ>ÐéË…sôæ {¼sìæÙ‹ ÐéÇMìS
Üç ß
ç æMýSÇ…^èlMýS*yýl§ýl° V>…«© A¯é²Æý‡$. BĶæ$¯]l
Üç àĶæ$ °Æ>MýSÆý‡×æ ³ç §ýl†® ° »Z«¨…_¯]l Üç …§ýlÆý‡Â…
C¨.
X™é…fÍ:
³í ËÏË °çÙPËÃçÙ…, °ÝëÓÆý‡…¦ MýSÑ° G…™ø BMýSr$t
MýS$…¨. {ç³MýS–† ÑËĶæ$™é…yýlÐ]l… ^ólÜí ¯é ÐéÆó‡…
³ç sìæ…t ^èl$MøÆý‡$. B¯]l…§ýl…V> VýS…™èl$ÌôæÝë¢Æ‡ý $. Ð]l$°íÙ
{ç³MýS–†° GÌê Üï ÓMýSÇ…^éÌZ C…§ýl$ÌZ ™ðlËç³
yýlOÐðl$…¨.
[ïÜtsŒæ _[Ëz¯Œl:
^èl§ýl$Ð]l#MøÐéÍÞ¯]l Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ A¯é£ýl ³í ËÏÌæñ …§ýlÆø
Ò«§lý $ÌZÏ _™èl$¢ M>W™éÌôæÆý‡$™èl* §O lð ¯]lÅOÐlð $¯]l iљ鰲
VýSyýl$ç³#™lè * E…sêÆý‡$. ³ç Üí ³í ËÏË »êËÅ… GÌê ^ólgê
Ç´ù™ø…§ø ™ðlÍĶæ$gôæĶæ$yýlÐól$ D ´ëu>Å…Ô¶æ¯ól³ç £ýlÅ….
™éÐ]l$íÜ:
ÐðlË$™èl$Æý‡$ Ñgêq¯é°MìS, `MýSsìæ Agêq¯é°MìS {糡MýSË$
V> ¿êÑÝë¢Æ‡ý $. `MýSr…sôæ A…§ýlÇMîS ¿¶æĶæ$…. Ar$
Ð]l…sìæ ¿¶æĶæ*°² ´ùVösìæt {ç³MýS–†ÌZ° {糡 A…Ô¶æ…
A…§ýlÐO lð $¯]l§ýl¯ól ¿êÐ]l¯]l MýSÍY…^èlyýlÐól$ ©° ¯ól³ç £ýlÅ….

´ëu>Å…Ô¶æ ¯ólç³£éÅË$& VýS§ýlÅ¿êVýS…
»Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæÏË$ :
Ð]l$¯]l ^èl$r*t E¯]l² Üç Ð]l*f…ÌZ Ð]l$¯]lMýS$ ™ðlÍĶæ$MýS$…
yé¯ól §øí³yìl GÌê fÆý‡$VýS$™èl$…§ø ^éVýS…sìæ ÝùÐ]l$Ķæ*
kË$ »Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæËÏ $ MýS£é°MýS §éÓÆ> ^ðl³ç µ§ýlË^èl$MýS$
¯é²Æý‡$. {Ô¶æÐ]l$MýS$ ™èlW¯]l œç Í™èl… A…§ýlÇMîS A…§éË°,
§øí³yìl Ð]lÅÐ]lÜç ¦ ´ùÐé˯ól§ól D ´ëu>Å…Ô¶æ ¯ól³ç £ýlÅ….
A…ç³M>Ë$:
_¯]l²í³ËÏË Ð]l$¯]lÜç ™¢ lè Ó…, ÐéÇ ³ç r$t§lý Ë, {õ³Ð]l*¯]l$
º…«§éË$, AÐ]l*Ķæ$MýS™èlÓ… ÑÐ]lÇ…_ ³ç Üí Ð]l$¯]lÜç $
VýS$Ç…_ ™ðlÍõ³§ól D ¯ól³ç £ýlÅ….
Ç‹³ Ð鯌l Ñ…MìSÌŒæ:
Ð]l…§ýl Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë {MìS™èl… Ô>ç܈ Ýë…MóS†MýS Ñgêq¯l] …
»êËŧýlÔ¶æÌZ E¯é²Æ‡¬. AÑ ¯ólyýl$ G…™ø G¨V>Ƈ¬.
Ñgêq¯l] … G…™èl AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨¯é §é°MìS Ð]l*¯]lÐ]l™é
§ýl–íÙt ÌôæMýS$…sôæ G…™èlsìæ §ýl$çÙµÇ×êÐ]l*Ë$
G§ýl$Æý‡Ð]l#™éĶæ$¯ól§ól D ´ëu>Å…Ô¶æ ¯ól³ç £ýlÅ….
^ól¯ól™èl §ýl–MýSµ£ýl…:
JMýS ³ç ° ^ólĶæ$yé°MìS Ð]lÅMýS$¢ËMO Sð ¯é, Ð]lÅÐ]lÜç MO¦ Sð ¯é °gê

Ƈ¬¡, °º§ýl™® lè ÌôæMýS$…sôæ A¨ ÐO lð œç ËÅ… ^ðl…§ýl$™èl$…¨.
^ól¯ól™èl ß
ç æçÜM¢ Sý â¶æËMýS$ {糿¶æ$™èlÓ… ^ólĶæÊ™èl°_a ™øyýlµ
yé˯ól§ól ©° E§ólÔª æ¶ ….
¯é ÑçÙĶæ$…:
Üç …VýS… ËMîSÿ»êƇ¬ ÝëÐ]l*¯]lÅ Ýë¦Æ‡¬ ¯]l$…_ A¯ólMýS
MýSÚëtËMøÇa E¯]l²™èl Ð]lÅMìS™¢ lè Ó… Ý뫨…_…¨. iÑ™èl…
ÌZ ™é¯ðl§ýl$ÆöP¯]l² Jyìl§ýl$yýl$MýS$˯]l$ B™èlÃMýS£ýlÌZ
´÷…§ýl$ç³Æý‡_ Üç Ð]l*gê°² ^O lð ™èl¯]lÅÐ]l…™èl… ^ólĶæ$ yýlÐól$
D ´ëu>Å…Ô¶æ E§ólÔª æ¶ ….
F™èl糧éË$&Ð]lÅÆý‡® 糧éË$:
A¯ólMýS °Ä¶æ$Ð]l*Ë™ø MýS*yìl¯]l bèl…§øº§ýl® Æý‡^èl¯]lÌZ
A¯ólMýS Üç Ð]l$çÜÅË$…sêƇ¬. Ðésìæ° A«¨VýSÑ$…^èlyé°MìS
MýSÐ]l#Ë$ Ð]lÅÆý‡® ³ç §éͲ GÌê Ðéyýl™éÆø Ðésìæ AÐ]lÜç Æý‡
Ððl$…™ø ™ðlÍĶæ$gôæĶæ$rÐól$ ©° E§ólÔª æ¶ ….
Ð]l§ýlÆý‡$»Z™èl$:
Üç …çœ$ Üç …çÜPÆý‡×æ MøçÜ… Æ>íܯ]lÑ Ð]l§ýlÆý‡$»Z™èl$ ÐéÅ
ÝëË$. {ç³f˯]l$ E™ólf¢ ³ç Æý‡^èlr… Òsìæ {糧« é¯]l Ë„ýSÅ….
Æ>fMîSĶæ$ ÝëÓ™èl…{™èlÅÐól$ Üç ÓÆ>fÅ… M>§ýl°, Üç …çœ$
Üç …çÜPÆý‡×æ MýS*yé Ð]l¬QÅÐ]l$° CÑ ™ðlÍĶæ$gôæÝë¢Æ‡¬.
A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ Ð]lÅMìS¢™èlÓ…:
§ýlã™èl Ð]lÆ>YË A¿¶æ$ů]l²†MìS °Æý‡…™èlÆý‡… ´ër$ç³yýlz Ð]lÅMìS¢
A…»ôæ§ýlPÆŠ‡. BĶæ$¯]l Üç Ó¿êÐé°², àçÜÅ{í³Ä¶æ$
™éÓ°², ³ç uý‡¯éÀÌêçÙ¯]l$, iÑ™èl §« ló ÅĶæ*°², B§ýlÆý‡Ø
Ð]lÅMìS™¢ éÓ°² ™ðlÍĶæ$gôæĶæ$yýlÐól$ D ´ëu>Å…Ô¶æ E§ólÔª æ¶ ….

´ë{™èlË çÜÓ¿êÐéË$
ËMîSÿ»êƇ¬ ™èl…{yìl :
Üç ™èlÅM>Ë… Ð]l$°íÙ, ³ç Æý‡Ð]l$ Ý놢ÓMýS$yýl$. Ð]l*Æý‡µ…sôæ
¿¶æĶæ$…. Ð]l…Ô¶æ {糆çÙx A…sôæ CçÙ…t E¯]l²Ðéyýl$. ™èl¯]l
MýS*™èl$Æý‡$ ^èl§ýl$Ð]l#MøÐ]lyýl… CçÙ…t Ìôæ°Ðéyýl$.
™é™èl:
»Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæËÏ $ MýS£é°MýSÌZ° ´ë{™èl. ¯øÆý‡$ ÐéƇÊ
Ìôæ° ™é™èl ´÷rtMSý *sìæ MøçÜ… MýSÙç ³çt yìl ³ç ° ^ólõÜÐéyýl$.
VýS…h ±â¶æåMóS ™èl–í³³ç¢ yólÐéyýl$.
_sìæt:
_sìæMt Sì »ê»êƇ¬ A…sôæ CçÙ…t . »ê»êƇ¬ FÇMìS
Ððlâ¶æ™é¯]l…sôæ Hyýl$çÜ$¢…¨. ™èlÍÏ Møç³µyìl™ól »êÐ]l#Æý‡$
Ð]l$…¨. »ê»êƇ¬ º$fjW…_¯é Ð]l*Æ>… ^ólÜç $¢…¨.
_¯]l²í³ËÏË Ð]l$¯]lÜç ™¢ éÓ°MìS _sìæt ´ë{™èl °§ýlÆý‡Ø¯]l….
fÇ™éÇ:
fÇ™éÇ ³ç #r$tMSý ™ø¯ól {ºçßæà gêq¯l] … MýSËÐéyýl$.
Rê…yýlÐ]l §ýlß
ç æ¯]l Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ §ýl$@üçÜ$¢¯l] ² ™èlÍÏMSì
ß
í æ™ø糧ólÔ¶æ… ^ólÜí ¯]l ÑÐólMýSÐ]l…™èl$yýl$. Üç Ð]l$Ķæ$çÜ*¹Ç¢
MýSËÐéyýl$.
çÜ…VýS… ïÜ™éÆ>Ð]l$Ķæ$Å:
Ð]l$…_ ѧéÓ…çÜ$yýl$. A¯ólMýS õÜÐé Üç …çÜ˦ $, Üç …çÜP
Æý‡×æ Üç …çœ*Ë™ø Üç …º…«§éË$…yólÑ. BĶæ$¯]l C…sZÏ
G¯ø² E™èlТ l] $ {VýS…£éË$…yólÑ. DĶæ$¯]lMýS$ ³ç uý‡¯éçÜMìS¢
^éÌê GMýS$PÐ]l.
A…»ôæ§ýlPÆŠ‡:
M>Æý‡ÅÐé¨, {MìSĶæ*ÖÍ. A¯éÅĶæ*°², A{MýSÐ]l*°²,
§úÆý‡¯j éÅ°² §ólÓíÙ…^ól Üç Ó¿êÐ]l… MýSËÐéyýl$. ¯éÅĶæ$…,
§« lý Æý‡Ã… A…sôæ BçÜMìS¢ MýSËÐéyýl$. B™èlÃVúÆý‡Ðé°MìS G…™ø
{´ë«§é¯]lÅ… C^ólaÐéyýl$.
çÜ…VýS… ËMîSÿ»êƇ¬:
iÑ™èl… ³ç rÏ Mö°² BÌZ^èl¯]lË$, E§ólÔª >Ë$ E¯]l² Ð]lÅMìS¢
ËMîSÿ»êƇ¬. »êËÅ…ÌZ¯ól ÑÐéçßæ… ÑçœË… M>Ð]lyýl…
™ø Ñç³ÐÏ l] ¿êÐéË$ ò³…^èl$MýS$…¨. Ð]l$…_ Ð]l*rM>Ç.
³ç r$t§lý Ë, ©„ýS VýSË Vöç³µ §ólԶ濶æMýS$¢Æ>Ë$.
fÇ™èl:
³ç #{™èl{õ³Ð]l$ VýS˨. Rê…yýlÐ]l §ýlß
ç æ¯]l Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ
³ç #{™èl$˯]l$ GÌê Æý‡„ìS…^éË° Ñç³È™èl…V> §ýl$@ü…_…

¨. §O lð Ð]lMýS–™é°² GÐ]lÆý‡* ™èl³í µ…^èlÌôæÆý‡¯ól ÑÔ>ÓçÜ…
MýS˨.
Ç‹³Ð鯌l Ñ…MìSÌŒæ:
¯]l*Æý‡$ Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$ °{¨…_ Ìôæ_¯]l Ñ…™èl Ð]lÅMìS.¢ Æý‡MýS
Æý‡M>Ë {ç³Äñæ*V>˯]l$ A¯]l$¿¶æÑ…^éyýl$. ¯éVýSÇMýS™èl
Ñ…™èlËMýS$ BÔ¶æaÆý‡Å´ùĶæ*yýl$. MýS–{†Ð]l$ ¯éVýSÇMýS™èl¯]l$
™èlr$tMøÌôæMýS MýSyýl$ç³#ÌZ ³ç #sìæ¯t l]
³ç #…yýl$™ø
Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl$.

f…çœ*Ë Ô>í܈:
Ýë„ìS Üç …çœ$…ÌZ° Üç ¿¶æ$ÅËÌZ f…çœ*Ë Ô>í܈ JMýSÆý‡$.
DĶæ$¯]lMýS$ ¯øÆý‡$ ™èl³ç µ Ð]l$Æø AÐ]lĶæ$Ð]l… Ìôæ§é A¯ól
Üç …§ólß
ç æ… Ð]lÜç $¢…¨. ©°² ºsìæt DĶæ$¯]l ¯øÆý‡$
ò³r$tMö° º†MóS Æý‡MýS… A° ™ðlË$Ýù¢…¨.
ѧéůé£ýl$yýl$:
ѧéůé£ýl$yýl$ ÕÐ]l Üç ÓÆý‡*ç³#yýl$. Vöç³µ Üç …çÜP–™èl
MýSÑ. ™èl¯]l M>ÐéÅ°MìS MýS–† ¿¶æÆý‡ÄO¢ æñ $¯]l {ç³™éç³Æý‡${§ýl$yýl$
º…© M>V>, Ñ$MìSPÍ §ýl$@ü…_ ™èl¯]l {´ë×êË$
Ð]l¨Íò³sêtyýl$.
Ð]l…M>Ķæ$ËÐól$à Ð]l$°íÙ:
»Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæËÏ $ MýS£é°MýSÌZ JMýS ´ë{™èl. Ð]l¬çÜÍ ™é™èl
Ð]l$Æý‡×ìæ…_¯]lr$Ï MýS£ýlMýS$°MìS DÐðl$ §éÓÆ>¯ól ™ðlË$
Üç $¢…¨. MýS*™èl$Ç °Æ>§ýlÆý‡×æ™ø¯ól ™é™èl Ð]l$Æý‡×ìæ…^éyýl°
^ðl³ç N¢ gêÍ ³ç yýl$™èl$…¨.
{ç³Ð]lÆý‡$yýl$:
A†¤ A¿êÅVýS™èl$ËMýS$ Ð]l$Æ>ŧýl ^ólõÜÐéyýl$. °™éÅW²
ß
ç Z{™èl$yýl$. °ÚëxVSý ÇçÙ$xylý $. ¡Æý‡Ä¦ æ¶ *{™èlË…sôæ CçÙ…t .
VýS–çßæçܦ §« lý Æ>ð² ™èl³ç µMýS ´ësìæÝë¢ylý $. ™èlÍϧlý …{yýl$ËOò³
¿¶æMìS,¢ ¿êÆý‡ÅOò³ A¯]l$Æ>VýS…, ÕçÙ$ÅËOò³ Ðé™èlÞËÅ…
MýSËÐéyýl$.

ç³Æ>ÅĶæ$糧éË$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

E§ýlMýS…: ±Æý‡$, fË…, ÐéÇ
Ð]l$–§ýl$Ð]l#: Ððl$™èl°¢ , Üç $°²™èl…, MøÐ]l$Ë…
¯]lVýSÐ]l¬: Mö…yýl, ³ç Æý‡Ó™èl…, WÇ
çÜ…VýSÆý‡…: Ķ欧ýl…® , Æý‡×æ…
C…©Ð]lÆý‡Ð]l¬: E™èlµËÐ]l¬, ¯]lËÏMýSË$Ð]l
°Ð]lçßæÐ]l¬: º–…§ýl…, Üç Ð]l*f…, VýS$…ç³#
CÆý‡$Ë$: `MýSsìæ, A…«§lý M>Æý‡…, ™èlÐ]l$Ð]l¬
M>Ķæ$Ð]l¬: Ô¶æÈÆý‡Ð]l¬, §ólß
ç æÐ]l¬, Ðól$¯]l$, ™èl¯]l$Ð]l#
MýS$ËM>…™èl: MýS$ËïÜ,ˆ MýS$Ë´ëÍMýS, CÌêÏË$
Ðé™èl…: ÐéĶæ¬Ð]l#, V>Í, A°Ë…
Ðól$çœ$Ð]l¬: ç³Äñæ*«§ýlÆý‡Ð]l¬, iÐ]lÊ™èlÐ]l¬,
A…º$§ýlÐ]l¬
糄ìS: QVýS…, Ñçßæ…VýS…, ³ç #Ë$VýS$
±àÆý‡Ð]l¬: Ð]l$…^èl$, ™èl$íßæ¯]lÐ]l¬, ß
í æÐ]l$Ð]l¬
Ð]l$VýS$Ð]l: Üï ,ˆ ³ç yýl†, C…†
™èlMìSPyìl: Ððl*çÜ…, Ð]l…^èl¯]l
çßæÐ]lÅÐéçßæ¯]l$yýl$: AW², A¯]lËÐ]l¬
BM>Ô¶æ…: °…W, ¯]lQ…, VýSVýS¯]l…
fË«¨: Üç Ð]l¬{§ýlÐ]l¬, ÝëVýSÆý‡Ð]l¬, E§ýl¨«
Զ慿¶æ$yýl$: ÕÐ]l#yýl$, Æý‡${§ýl$yýl$
MìS¯]l$MýS: Møç³Ð]l¬, B{VýSçßæÐ]l¬
ÝûÆý‡¿¶æ…: Üç $Ðéçܯ]l, ³ç ÇÐ]l$â¶æ…, ™éÑ
™èlÐ]l¬ÃË$: 糧ýlÃÐ]l¬Ë$, ç³…MýSfÐ]l¬Ë$,
çÜÆý‡íÜfÐ]l¬Ë$

6

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

¯é¯éÆ>¦Ë$

™ðlË$VýS$

VýS×æ Ñ¿¶æf¯]l

ç³Æý‡+ Eç³M>Æý‡Ð]l¬= ç³Æøç³M>Æý‡Ð]l¬
Ð]l#Å™èlµ™èl¢ÅÆ>¦Ë$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

MóS§éÆý‡…: ±â¶æ$å MýSsìæt §ýl$¯ól²¨ (´÷Ë…)
MýS*Ë…MýSçÙ: Jyýl$z¯l] $ JÆý‡Ä¶æ¬¯]l¨ (¯]l¨)
fÓ˯]lÐ]l¬: Ð]l$…yól Üç Ó¿êÐ]l… MýS˨ (AW²)
í³¯éMýS´ë×ìæ: í³¯éMýS… ´ë×ìæĶæ$…§ýl$
MýSËÐéyýl$(ÕÐ]l#yýl$)
™éÐ]l$íÜ: A«¨MýSÐO lð $¯]l ™èlÐ]l$çÜ$Þ MýSÍW¯]l¨ (Æ>{†)
«§éÓ…™èlÐ]l¬: Ð]l*Æý‡ÐY l] ¬ M>¯]lÆ>MýS C…§ýl$ Ððl¬Æý‡
ò³r$t§ýl$Æý‡$ (`MýSsìæ)
çßæ$™èl¿¶æ$MýS$P: çßZÐ]l${§ýlÐ]lÅÐ]l¬ (çßæ$™èlÐ]l¬)¯]l$
¿¶æ$h…^ólÐéyýl$ (AW²)
MýSÌêí³: MýSÌêç³Ð]l¬ MýS˨ (¯ðlÐ]l$Í)
çßæÐ]lÅÐéçßæ¯]l$yýl$: çßæÐ]lÅÐ]l¬¯]l$ Ððl*çÜ$Mö°
´ùÐ]l#Ðéyýl$ (AW²)
ç³Äñæ*«§ýlÆý‡Ð]l¬: ±sìæ° §« lý Ç…^èl$¯]l¨ (Ðól$çœ$Ð]l¬)
Ð]lÊíÙMýSÐ]l¬: A¯é²§ýl$˯]l$ §ö…WÍ…^èl$¯]l¨
(GË$MýS)
bé{™èl$yýl$: VýS$Æý‡$Ð]l# §øÚë˯]l$ MýS³í µç³#^óla ÖË…
VýSËÐéyýl$.(ÕçÙ$Åyýl$)
ç³Ð]l¯é…£ýlçÜ$Ë$: ÐéĶæ¬Ðól BàÆý‡…V>
MýSËÑ(´ëÐ]l¬Ë$)
Ýû«§ýlÐ]l¬: Üç $¯]l²…™ø °ÇÃ…_…¨ (¿¶æÐ]l¯]l…)
ÐéĶæ¬ÝëÆý‡¤: ÐéĶæ¬Ð]l#¯]lMýS$ ÝëÆý‡O£ðl¯]lÐéyýl$ (AW²)
ç³#{™èl$yýl$: ³ç #¯é²Ð]l$ ¯]lÆý‡MýS… ¯]l$…_ Æý‡„ìS…^èl$Ðéyýl$
(MýS$Ð]l*Æý‡$yýl$)
Ö™èlOÔðæËÐ]l¬: ^èlËÏ° ³ç Æý‡Ó™èl… (íßæÐ]l$Ð]l…™èl…)
iÐ]lÊ™èl…: ±sìæ° º…«¨…_ E…^ól¨ (Ðól$çœ$Ð]l¬)
Զ慿¶æ$yýl$: Üç $QÐ]l¬¯]l$ MýSÍW…^èl$Ðéyýl$ (ÕÐ]l#yýl$)

AÆ>¦Ë$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ÁÐ]l$ÕRêÐ]lã = ¿¶æĶæ$…MýSÆý‡ÐO lð $¯]l AW² gêÓËË$
MýS$ÌêĶæ$Ð]l¬ = VýS*yýl$
ÝûÆý‡¿¶æÐ]l¬ = Üç $Ðéçܯ]l
ÐéƇ¬ = ¯øÆý‡$
A¯]l$²Ð]l# = ÔZ¿¶æ
±àÆý‡Ð]l¬ = Ð]l$…^èl$
MýS$ÍÔ¶æÐ]l¬ = ³í yýl$VýS$
iÐ]lÊ™èlÐ]l¬ = Ðól$çœ$Ð]l¬
VýS$ËÃÐ]l¬ = ´÷§ýl
Ñç³…_ = Ò×æ
Ðé™èl*ËÐ]l¬ = V>Í
B…£ýlÅÐ]l¬ = `MýSsìæ
³ç Nç³ = _¯]l²í³…§ðl
MýSÆó‡×æ$Ð]l# = Byýl H¯]l$VýS$
M>ÝëÆý‡Ð]l¬ = Mö˯]l$
fÐ]l…º$ = ÐólVýSÐ]l¬
VýSß
ç æ¯]l… = AyýlÑ
°çÜÞÓ¯]lÐ]l¬ = §« lý Ó°
Æý‡${§é×ìæ = ´ëÆý‡Ó†
^ðlr$t³ç Ë$ = Æð‡MýSPË$
Eç³µ†Ë$Ï = Üç …¿¶æÑ…^èl$
ÐéÅçÜ…VýS… = BçÜMìS¢

¯é¯éÆ>¦Ë$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

M>Ë…: Üç Ð]l$Ķæ$Ð]l¬, ¯]lË$ç³#, ^éÐ]l#
MýSÆý‡Ð]l¬: ^ólƇ¬, ™ö…yýl…, Ñ$MìSPÍ
}: Ë„îSÿ, Üç …ç³§ýl, AË…M>Æý‡Ð]l¬
A…ºMýSÐ]l¬: MýS¯]l$², »ê×æÐ]l¬
§ýlâ¶æÐ]l¬: õܯ]l, BMýS$, VýS$…ç³#
çßæÇ: ÑçÙ$~Ðl] #, Mø†, MýS³ç µ
ÌêÐ]l#: ºËÐ]l¬, ÝëÐ]l$Æý‡Å¦ Ð]l¬, Ô¶æMýSÅÐ]l¬
MýS…rMýSÐ]l¬: Ð]l¬Ë$Ï, M>MìS, Üç *¨Ððl¬¯]l

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

糄ýSÐ]l¬: ³ç MýSP, Æð‡MýSP, ³ç ¨õßæ¯]l$ ÆøkË$
Ð]lÆý‡ÛÐ]l¬: Ðé¯]l, Üç …Ð]l™èlÞÆý‡Ð]l¬, Ð]l$º$¾
ç³Äñæ*«§ýlÆý‡…: Ðól$çœ$…, Möº¾ÇM>Ķæ$
MýS$ÌêĶæ$…: 糄ìSVýS*yýl$, Ô¶æÈÆý‡…
Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$…: MýS–íÙ, {ç³Ä¶æ$™èl²…, ³ç Ç{Ô¶æÐ]l$
çœ$¯]lÆý‡çÜ…: ±â¶æ$å, MýSÆý‡*µÆý‡…
«§é™èl: {ºçßæÃ, ÑçÙ$~Ðl] #, ÕÐ]l#ylý $, JMýS Üç …Ð]l™èlÞÆý‡… õ³Æý‡$
Æ>k: {糿¶æ$Ð]l#, C…{§ýl$yýl$, ^èl…{§ýl$yýl$
{MìSĶæ$: ³ç °, Ð]lÌñæ, _MìS™èlÞ
ç³–¤Ñ: ¿¶æ*Ñ$, ¯]lËÏ iËMýS{Æý‡
Møsìæ: ¯]l*Æý‡$ Ë„ýSË$, Üç Ð]lÊçßæ…
¿¶æÐ]l…: ³ç #r$tMSý , {º™èl$MýS$, {ç³³ç …^èl…

Ñ{VýSçßæ ÐéM>Å˯]l$ çÜÐ]l*çÜ…V> Ð]l*Æý‡ar…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

§ýlĶæ$ A¯ðlyìl Ð]lÆý‡…Û = §ýlĶæ*Ð]lÆý‡…Û
¨¯]lÐ]l¬, ¨¯]lÐ]l¬ = {糆¨¯]lÐ]l¬
Ô¶æMìS°¢ A¯]l$çÜÇ…_ = Ķæ$£éÔ¶æMìS¢
AW² Ð]l˯]l ¿¶æĶæ$… = AW² ¿¶æĶæ$…
³ç Æý‡Ó™èlÐ]l¬ Äñæ¬MýSP A{VýSÐ]l¬ = ³ç Æý‡Ó™é{VýSÐ]l¬
Üç Ð]l$Æý‡Ð]l¬ ¯]l…§ýl$ E™éÞçßæÐ]l¬ = Üç Ð]l$Æø™éÞçßæÐ]l¬
¿êÆý‡¡Ä¶æ¬Ë$ A¯]l$ õ³Æý‡$ VýSË gê† = ¿êÆý‡™èl gê†
Ð]lÆý‡ÐÛ l] ¬ Äñæ¬MýSP §« éÆý‡ = Ð]lÆý‡§«Û éÆý‡
{í³Ä¶æ$OÐlð $¯]l ¿êçÙË$ = {í³Ä¶æ$¿êçÙË$
Ô¶æ{MýS$° Äñæ¬MýSP Bfq = Ô¶æ{M>fq
MýSãMýSË Ð]l…sìæ ©´ëË$ = ©ç³MýSãMýSË$
E™èlТ l] ¬Oylð ¯]l ³ç #Æý‡$çÙ$yýl$ = ³ç #Æý‡$Úù™èlТ l] ¬yýl$
gêq¯l] Ð]l$¯ðlyìl gZņ = gêq¯l] gZņ
fĶæ$Ð]l$¯ðlyìl } = fĶæ$}
Üç Ð]l¬{§ýlÐ]l¬ Äñæ¬MýSP ¡Æý‡… = Üç Ð]l¬{§ýl¡Æý‡…
{ºçßæï]l$ ™ðlÍíܯ]lÐéÆý‡$ = {ºçßæà љèlТ l] ¬Ë$
¿¶æĶæ$Ð]l¬ Ìôæ° = °Æý‡ÂĶæ$Ð]l¬
òœ*Æý‡ÐO lð $¯]l Ð]l¯]lÐ]l¬ = òœ*Æý‡ Ð]l¯]lÐ]l¬
§« lý Æý‡×ìæ Ķæ$…§ýlÍ Üç $Æý‡$yýl$ = §« lý Æý‡×ìæ Üç $Æý‡$yýl$

çÜÐ]l*ÝëËMýS$ E§éçßæÆý‡×æË$
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

§ýlÓ…§ýlÓÐ]l¬ = ™èlÍϧlý …{yýl$Ë$
¨ÓVýS$Ð]l# = ¯éË$VýS$ Ðól§ýlÐ]l¬Ë$
Æý‡*ç³MýSÐ]l¬ = §ýlĶæ*Ð]lÆý‡…Û
³ç …^èlÒ$ ™èl™èl$µÆý‡$çÙ Üç Ð]l*çÜ… = AW² ¿¶æĶæ$Ð]l¬
ºçßæ${Òíßæ Üç Ð]l*çÜ… = Ð]l¬MýSP…sìæ
™èl–¡Ä¶æ* ™èl™èl$µÆý‡$çÙ Üç Ð]l*çÜ… = Ð]l$†ïßæ¯]l$yýl$
ÑÔóæÙç ×æ E™èlÆ¢ ‡ý ³ç §ýl MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$ Üç Ð]l*çÜ… =
MýS´ù™èl Ð]l–§ýlЮ l] ¬
ÑÔóæÙç ×æ ³ç NÆý‡Ó糧ýl MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$ Üç Ð]l*çÜ… =
¯]lËÏ MýSË$Ð]l
Ùç Ùï x ™èl™èl$µÆý‡$çÙ Üç Ð]l*çÜ… = {ºçßæà Ð]l¬QÐ]l¬Ë$
AÐ]lÅƇʿêÐ]l Üç Ð]l*çÜ… = {糆¨¯]lÐ]l¬
^èl™èl$Ȧ ™èl™èl$µÆý‡$çÙÐ]l¬ = ĶæÊ糧éÆý‡$Ð]l#

çÜ…«¨ Ñyýl©Ä¶æ¬r
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

¯]l°²r$Ï = ¯]l¯]l$² + Cr$Ï
^ól†^èlËÐ]l = ^ólƇ¬ + ^èlËÐ]l
Ððl¬rtÐl𠬧ýlsìæ = Ððl¬§ýlsìæ + Ððl¬§ýlsìæ
³ç Äñæ*«¨ = ³ç Ķæ$@ + ¨«
HOMSð MýS = HMýS + HMýS
MóSÍyýl$r = MóSË$ + Cyýl$r
³ç Æøç³M>Æý‡Ð]l¬ = ³ç Æý‡ + Eç³M>Æý‡Ð]l¬
^èl™èl$ÆøMýS$¢Ë$ = ^èl™èl$Æý‡ + EMýS$¢Ë$
AÐéÓ¯]l = B + Ðé¯]l
GĶæ$Ũ = H + A¨
Ðé\æÃĶæ$Ð]l¬ = ÐéMŠS + Ð]l$Ķæ$Ð]l¬
Ð]l¬…§ýlyýl$VýS$ = Ð]l¬…§ýl$ + Ayýl$VýS$

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

¿¶æ$Ð]l¯O lð MýS = ¿¶æ$Ð]l¯]l + HMýS
GÑÓ«§lý Ð]l¬ = H + Ñ«§lý Ð]l¬
fÐ]lÆ>Ë$ = fÐ]l + BË$
³ç #sæì °t Ë$Ï = ³ç #sæì ¯t l] + CË$Ï
³í ™èl—×æÐ]l¬ = ³í ™èl– + º¬×æÐ]l¬
œç $sìæMýS$Æ>Ë$ = œç $sìæMýS + BË$
Üç fj¯l] $Ë$ = Üç ™Œl + f¯]l$Ë$
^èl™èl$Æý‡$ÃQ$yýl$ = ^èl™èl$@ + Ð]l¬Q$yýl$
_sñæËt $MýS = _‚æ$ + GË$MýS
Ð]lÊÆð‡yýl$ = Ð]lÊÆý‡ + Gyýl$

çÜ…«¨M>Æý‡Å… Æ>Ķæ$r…
1. `MýSsìæË$Ï & C™èlÓçÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: C™èl$¢¯l] MýS$ A^èl$a ³ç Æý‡ÐO lð $¯]l³ç #yýl$ Üç …«¨ ÐO lð MýS͵
MýSÐ]l¬V> fÆý‡$VýS$™èl$…¨.
2. HOMðSMýS & Ð]l–¨® çÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: A, B ËMýS$ H, I Ë$ ³ç Æý‡ÐO lð $™ól I, K, L Ë$
³ç Æý‡ÐO lð $™ól L M>Æý‡Ð]l¬ A¯]l$¯]lÑ HM>§ólÔ¶æ
Ð]l$Ð]l#™éƇ¬. I, L˯]l$ Ð]l–§ýl$®Ë$ A°
A…sêÆý‡$.
3. Ö™é{¨ & çÜÐ]lÆý‡~©Æý‡ƒçÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: A, C, E, º¬ ËMýS$ Üç Ð]lÆý‡ÐO~ lð $¯]l A^èl$aË$
³ç Æý‡ÐO lð $¯]l³ç #yýl$ Ðésìæ ©Æý‡…ƒ HM>§ólÔ¶æÐ]l$VýS$¯]l$.
4. MóSÍyýl$r & E™èlÓçÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: E™èl$¢¯l] MýS$ A^èl$a ³ç Æý‡ÐO lð $¯]l³ç #yýl$ Üç …«¨
°™èlÅÐ]l¬.
5. A™èlÅ…™èlÐ]l¬ & Ķæ$×ê§ólÔ¶æçÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: C, E, º¬ ËMýS$ AçÜÐ]lÆ>~^lè $a ³ç Æý‡ÐO lð $™ól Ķæ$,
Ð]l, Æý‡, Ë$ B§ólÔ¶æÐ]l$VýS$¯]l$.
6. M>¯]lMýSĶ欯]l² & Ķæ$yéVýSÐ]l$çÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: Üç …«¨ Ìôæ° ^ør A^èl$a MýS…sôæ ³ç Æý‡…V> E¯]l²
A^èl$a¯]lMýS$ Ķæ$yéVýSÐ]l$Ð]l$VýS$¯]l$.
7. Eõ³…{§ýl$yýl$ & VýS$×æçÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: AM>Æ>°MìS C, E, º¬Ë$ ³ç Æý‡ÐO lð $™ól {MýSÐ]l$…V>
H, K, BÆŠ‡Ë$ HM>§ólÔ¶æÐ]l$VýS$¯]l$.
8. Ð]l¬§ýlªÆ>Ë$ & Æý‡$V>VýSÐ]l$ çÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: õ³§é¨ Ô¶æ»êªËMýS$ BË$ Զ溪… ³ç Æý‡ÐO lð $™ól MýSÆý‡Ã
§« éÆý‡Ä¶æ$ Üç Ð]l*çÜ…ÌZ Æý‡$V>VýSÐ]l$… Ð]lÜç $¢…¨.
9. çÜÓç³²ç³# òÜfj & ç³#…´ëÓ§ólÔ¶æ çÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$Ð]l¬Ë…§ýl$ Ð]l¬Ð]lÆý‡~M>°MìS ç³#…ç³#
Ð]l#Ë$ B§ólÔ¶æ…V> Ð]lÝë¢Æ‡¬.
10. LÆúÆý‡ & B{Ðól$yìl™èl çÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: A^èl$a¯]lMýS$ B{Ðól$yìl™èlÐ]l¬ ç³Æý‡OÐðl$¯]lç³#yýl$
Üç …«¨ ™èlÆý‡^èl$V> AVýS$¯]l$.
11. Ðól$¯]lË$Ïyýl$ & AM>Æý‡çÜ…«¨
çÜ…«¨M>Æý‡Å…: AM>Æý‡Ð]l¬¯]lMýS$ çÜ…«¨ ºçßæ$â¶æÐ]l¬V>¯]lVýS$¯]l$.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ð]l$–VýS… & Ððl$MýS…
Ķæ$™èl²Ð]l¬ & f™èl¯]l…
¿¶æMìS¢
& º†¢
çÜÐ]l¬{§ýlÐ]l¬ & çÜ…{§ýlÐ]l¬
A„ýSÆý‡Ð]l¬ & AMýSPÆý‡Ð]l¬
Ð]l¬VýS®
& Ð]l¬VýS$§ýl, Ð]l¬§ýlª
MýS$u>Æý‡Ð]l¬ & VöyýlÍz
Ð]l¬MýS$â¶æÐ]l¬ & Ððl¬VýSY
{糆fq
& {糆¯]l
Ð]l–¨®
& Ð]lyìlz
OÐðl§ýl$Åyýl$ & Ððlkj
§O lð Ð]l…
& §ýlĶæ$Å…
MýS¯]lÅ
& MýS¯ðl²
}
& Üí Ç
Ô>ç܈Ð]l¬ & ^èlrtÐ]l¬
B«§éÆý‡Ð]l¬ & B§ýlÆý‡$Ð]l#

VýS$Æý‡$Ð]l#, Ë眬Ð]l#Ë$ VýS$Ç¢…_
VýS×æ Ñ¿¶æf¯]l ^ólĶæ¬r
VýS$Æý‡$Ð]l# VýS$Æý‡$¢ = U
Ë眬Ð]l# VýS$Æý‡$¢ = l
Ë眬Ð]l# Ë„ýS×êË$:
1. {çßæÝëÓ^èl$aË$: A, C, E, º¬, G, J
2. {çßæÝëÓOÌñæ¯]l ¨Ó™éÓ„ýSÆ>Ë$: MýSP, VýS,Y ^èla, fj, †¢
3. {çßæÝëÓOÌñæ¯]l çßæË$ÏË$: MýS, VýS, ^èl, f, r, Ð]l$, §ýl
4. {çßæÝëÓOÌñæ¯]l ç܅Ķæ¬M>¢„ýSÆ>Ë$: MýSÅ, {VýS, ^èl,Ï {r, ™èlÃ
VýS$Æý‡$Ð]l# Ë„ýS×êË$
1. ©Æý‡ƒOÐðl$¯]l A^èl$aË$: B, D, F, ºÊ, H, K.
2. ©Æý‡ƒOÐðl$¯]l çßæË$ÏË$: M>, V>, ^é, gê, sê, yé.
3. ¨Ó™éÓ„ýSÆ>ËMýS$ Ð]l¬…§ýl$¯]l² A„ýSÆ>Ë$: AMýSP, ¯]lMýSP,
Ð]l¬Ë$Ï
4. ç܅Ķæ¬M>¢„ýSÆ>ËMýS$ Ð]l¬…§ýl$¯]l² A„ýSÆ>Ë$:
A¯]lÅ, Ð]l{MýS, ËMîSÿ
5. °…yýl$ Üç $¯é²™ø MýS*yýl$MýS$¯]l² A„ýSÆ>Ë$:
A…, MýS…, §ýl…, º…
6. ÑçÜÆý‡™Y ø MýS*yìl¯]l A„ýSÆ>Ë$: MýS@, ™èl@, Ð]l@, ¯]l@
7. ´÷Ë$Ï ß
ç æË$ÏË™ø MýS*yìl¯]l A„ýSÆ>Ë$:
¯]l¯Œl, °¯Œl, MýSÆŠ‡, ^èlÆŠ‡
VýS×æÐ]l¬Ë$

& E§éçßæÆý‡×æË$

Ull

& ¿¶æVýS×æ… & B¨VýS$Æý‡$Ð]l#

& Æ>Ð]l¬yýl$

lUl

& fVýS×æ… & Ð]l$«§lý ÅVýS$Æý‡$Ð]l#

& fĶæ$Ð]l¬Ã

lIU

& Üç VýS×æ… & A…™èlÅVýS$Æý‡$Ð]l#

& Æý‡Ð]l$×îæ

lUU

& Ķæ$VýS×æ… & B¨Ë眬Ð]l#

& Æý‡Ð]l*}

UIU

& Æý‡VýS×æ… & Ð]l$«§lý ÅË眬Ð]l#

& Æ>Ð]l¬yé

UUI

& ™èlVýS×æ… & A…™èlÅË眬Ð]l#

& }Æ>Ð]l$

UUU

& Ð]l$VýS×æ… & Ð]lÊyýl$ VýS$Æý‡$Ð]l#Ë$& }Æ>Ð]l*

lII
UI
lU
U
l

& ¯]lVýS×æ… & Ð]lÊyýl$ Ë眬Ð]l#Ë$ & Ķæ$Ð]l¬¯]l

ç æVýS×æ…
& Ð]lVýS×æ…
& VýS A°,
& Ë A° MýS*yé A…sêÆý‡$.

U l l
l U l
l I U

{ç³MýS–† &ÑMýS–†
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

¡Æý‡Ð]l¬
B料
çÜ¢…¿¶æÐ]l¬
¨Ô¶æ
BÔ¶æaÆý‡ÅÐ]l¬
AW²
¿êçÙ
Ð]l¬MìS¢
ѧýlÅ
«§ýlÆý‡ÃÐ]l¬
MýS$ËÐ]l¬
ç³Æý‡ÓÐ]l¬
M>Ð]lÅÐ]l¬
料$_

& §ýlÇ
& BçÜ
& MýS…ºÐ]l¬
& §ðlÜç
& A^ðlaÆý‡$Ð]l#
& AWY
& »êçÜ
& Ð]l¬†¢
& ѧðlª
& §ýlÐ]l$ÃÐ]l¬
& MöËÐ]l¬
& ³ç º¾Ð]l¬
& MýSº¾Ð]l¬
& _^èl$a

l UU
U I U
UUI
UUU
l

I I

7

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

õ³ç³ÆŠ‡ & 2

™ðlË$VýS$

Ððl¬§ýlsìæ Ñ¿êVýS…

Ķæ$Ð]l$M>Ë…M>Æý‡Ð]l¬ A…sôæ...
³ç §ýlÅ Ë„ýS×ê˯]l$ VýS$Æý‡$¢…^èl$Mö° òO ³ °º…«§lý ¯]lË {ç³M>Æý‡…
VýS×æÐ]l¬Ë¯]l$ VýS$Ç¢…_ òO ³ Ñ«§lý …V> Ñ¿¶æf¯]l ^ólĶæ*Í.
³ç §ýlÅ Ë„ýS×êË$ Üç $Ë¿¶æ…V> VýS$Ç¢…^èlÐ]l^èl$a.
E§éçßæÆý‡×æ:
IIU

UII

UIU

III

UUU

I

™èlËÐól$‘ {ºçßæÃMýS$‘O¯lð ¯]l ±‘¯]lVýS Ð]l$‘çßæ™èlÓ¢ …»ñ摯]l²
Üç
¿¶æ
Æý‡ ¯]l
Ð]l$
UU IU

¯ól°‘Äñæ$Åyýl¯Œl‘
Ķæ$ Ð]l

糧ýlÅ Ë„ýS×êË$
1. E™èlµËÐ]l*Ë: ¿¶æ, Æý‡, ¯]l, ¿¶æ, ¿¶æ, Æý‡, Ð]l
A¯ól VýS×êË$…sêƇ¬.
¯éË$VýS$ ´ë§ýlÐ]l¬Ë$…sêƇ¬.
³ç §ø A„ýSÆý‡… Ķæ$†.
{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… E…r$…¨.
{糆 ´ë§é°MìS 20 A„ýSÆ>Ë$…sêƇ¬.
2. ^èl…ç³MýSÐ]l*Ë: ¯]l, f, ¿¶æ, f, f, f, Æý‡
A¯ól VýS×êË$…sêƇ¬.
¯éË$VýS$ ´ë§éË$…sêƇ¬.
11Ð]l A„ýSÆý‡… Ķæ$†.
{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… MýS˧ýl$.
{糆´ë§é°MìS 21 A„ýSÆ>Ë$…sêƇ¬.
3. Ô>Æý‡*ªËÐ]l¬: Ð]l$, Üç , f, Üç , ™èl, ™èl, VýS
A¯ól VýS×êË$…sêƇ¬.
¯éË$VýS$ ´ë§éË$…sêƇ¬.
³ç §ýlÐ]lÊyø A„ýSÆý‡… Ķæ$†.
{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… MýS˧ýl$.
{糆´ë§é°MìS 19 A„ýSÆ>Ë$…sêƇ¬.
4. Ð]l$™ól¢¿¶æ…: Üç , ¿¶æ, Æý‡, ¯]l, Ð]l$, Ķæ$, Ð]l
A¯ól VýS×êË$…sêƇ¬.
¯éË$VýS$ ´ë§éË$…sêƇ¬.
14Ð]l A„ýSÆý‡… Ķæ$†.
{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… MýS˧ýl$.
{糆 ´ë§é°MìS 20 A„ýSÆ>Ë$…sêƇ¬.
5. Ð]l$™èl¢MøMìSË: Æý‡, Üç , f, f, ¿¶æ, Æý‡
A¯ól VýS×êË$…sêƇ¬.
¯éË$VýS$ ´ë§éË$…sêƇ¬.
11Ð]l A„ýSÆý‡… Ķæ$†.
{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… MýS˧ýl$.
{糆 ´ë§é°MìS 18 A„ýSÆ>Ë$…sêƇ¬.
6. ™ólrX† :
C…§ýl$ÌZ ¯éË$VýS$ ´ë§éË$…sêƇ¬. JMøP
´ë§ýl…ÌZ I§ýl$ VýS×êË$…sêƇ¬.
{糆 ´ë§é°MìS 1 Üç *Æý‡ÅVýS×æ…, 2 C…{§ýlVýS×êË$, 2
çÜ*Æý‡ÅVýS×êË$…sêƇ¬.
1&4 VýS×êË Ððl¬§ýlsìæ A„ýSÆ>ËMýS$ Ķæ$† MýS˧ýl$.
{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… Ìôæ§ýl$.
7. BrÐðl˨ :
C…§ýl$ÌZ ¯éË$VýS$ ´ë§éË$…sêƇ¬.
JMöPMýSP ´ë§ýl…ÌZ 5 VýS×êË$…sêƇ¬.
1&3 ´ë§éÌZÏ 3 Üç *Æý‡ÅVýS×êË$, 2
C…{§ýlVýS×êË$…sêƇ¬.
2&4 ´ë§éÌZÏ 5 Üç *Æý‡ÅVýS×êË$…sêƇ¬.
JMýSsìæ, ¯éË$Y VýS×êË Ððl¬§ýlsìæ A„ýSÆ>ËMýS$ Ķæ$†.

{´ëçÜ °Ä¶æ$Ð]l$… Ìôæ§ýl$.

AË…M>Æ>˯]l$ VýS$Ç¢…^èlr…
1. ¯]lËÏMSý ËÓËÐøÌñæ EËÏÜí ÌñæyÏ lý $ °Æý‡$ÌŒæ M>ÝëÆý‡Ð]l¬ËÌZ¯]l
{V>Ë$V>™èl
Eç³Ð]l*Ë…M>Æý‡Ð]l¬: Eç³Ð]l*¯]lÐO lð $¯]l ¯]lËÏ MýSË$Ð]lËMýS$,
Eç³Ðól$Ķæ$OÐlð $¯]l CÆý‡$ËMýS$ ÝëÐ]l$Å… E…¨. M>ºsìæt
C¨ Eç³Ð]l*Ë…M>Æý‡….
2. Vø{™é^èlË…º$Ë$ _{™èlÐé™éçßæ† ÐðlÜç »ñæËÏWÍ Ò$§ýl
ÐðlËòÜ ¯]l¯]lVýS
§ýlrtÐO lð $¯]l Ðól$çœ*Ë$ A¯ól Eç³Ðól$Ķæ*°²,
MýS$Ëç³Æý‡Ó™éË$ A¯ól Eç³Ð]l*¯]l…V> Fíßæ…^éÆý‡$.
M>ºsìæt C¨ E{™ólµ„>Ë…M>Æý‡Ð]l¬.
3. Æý‡${§ýlÐ]l$à ^èl…yîlÔ¶æÓȧólÑ fËfÌê ´ëÇ…^ðl
Ô>{™èlÐ]l#Ë Æý‡MýSТ l] ¬Ã ^ðlyýl° òÜËÄôæ$Æý‡$V>
Eç³Ðól$Ķæ$… AƇ¬¯]l Æý‡${§ýlÐ]l$ÃMýS$, Eç³Ð]l*¯]l…
AƇ¬¯]l ^èl…yîlÔ¶æÓȧólÑMìS ¿ôæ§ýl… Ìôæ¯]lr$Ï MýSÑ ^ðl´ëµyýl$
M>ºsìæt C¨ Æý‡*ç³M>Ë…M>Æý‡Ð]l¬.
4. CÆý‡$Ìñæ MýS$Æý‡$ËƇ¬ mÆý‡$ËƇ¬ ³ç Æý‡$VýS$Ìñ憢
C…§ýl$ Æý‡, Ë A¯ól A„ýSÆ>Ë$ ³ç Ë$Ð]l*Æý‡$Ï Ð]l^éaƇ¬
M>ºsìæt C¨ Ð]l–™èlů]l$ {´ëÝëË…M>Æý‡Ð]l¬.

AË…M>Æý‡ Ë„ýS×êË$
1. Eç³Ð]l*Ë…M>Æý‡Ð]l¬: Eç³Ð]l*¯é°MìS Eç³Ðól$Ķæ*°MìS
ÝëÐ]l$Å… GMýSPyýl E…r$…§ø A¨
Eç³Ð]l*Ë…M>Æý‡Ð]l¬.
2. Æý‡*ç³M>Ë…M>Æý‡Ð]l¬: Eç³Ð]l*¯é°MìS, Eç³Ðól$Ķæ*°MìS
¿ôæ§ýl… Ìôæ¯]lr$Ï Ð]lÇ~…_ ^ðl¼™ól A¨
Æý‡*ç³M>Ë…M>Æý‡Ð]l¬. Ìôæ§é Eç³Ðól$Ķæ$… ¯]l…§ýl$
Eç³Ð]l*¯]l §« lý Æ>ð² BÆøí³…_ ^ðl³í µ¯é A¨
Æý‡*ç³M>Ë…M>Æý‡Ðól$ AÐ]l#™èl$…¨.
3. AÆ>®…™èlÆý‡¯éÅÝëË…M>Æý‡Ð]l¬: ÑÔóæÙç ÑçÙĶæ*°²
ÝëÐ]l*¯]lÅ ÑçÙĶæ$…™ø V>±, ÝëÐ]l*¯]lÅ ÑçÙĶæ*°²
ÑÔóæÙç ÑçÙĶæ$…™ø V>± Üç Ð]l$Ǧ…_ ^ðl¼™ól A¨
AÆ>®…™èlÆý‡¯éÅÝëË…M>Æý‡Ð]l¬.
4. Ķæ$Ð]l$M>Ë…M>Æý‡Ð]l¬: A^èl$aË™ø ß
ç æË$ÏË™ø Ð]l*Æý‡$µ
Ìôæ¯]lsìæt A„ýSÆ>Ë Üç Ð]lÊà°² AÆý‡¦ ¿ôæ§ýl…™ø Ð]l$äÏ
Ð]l$äÏ {ç³Äñæ*WõÜ¢ Ķæ$Ð]l$M>Ë…M>Æý‡Ð]l¬ A…sêÆý‡$.
5. bólM>¯]l${´ëçÜÐ]l¬: AÆý‡¦ ¿ôæ§ýl…™ø MýS*yìl¯]l ß
ç æË$ÏË
f…r Ððl…r Ððl…r¯ól Ð]lõÜ¢ §é°¯ól
bólM>¯]l${´ëÝëË…M>Æý‡Ð]l¬ A…sêÆý‡$. A^èl$aË$
ÐólÆO ‡ð ¯é ß
ç æË$ÏË$ Üç Ð]l*¯]l…V> E…yéÍ.
6. Ìêsê¯]l${´ëÝëË…M>Æý‡Ð]l¬: AÆý‡…¦ ÌZ ¿ôæ§ýl…
ÌôæMýS´ùƇ¬¯é, ™é™èlµÆý‡Å…ÌZ ¿ôæ§ýl… E…yólrr$Ï JMýS
³ç §é°² Æð‡…yýl$ÝëÆý‡$Ï {ç³Äñæ*WõÜ¢ §é°°
Ìêsê¯]l${´ëçÜÐ]l¬ A…sêÆý‡$.
7. Ð]l–™èlů]l${´ëçÜÐ]l¬: JMýSsìæ V>± A…™èlMýS…sôæ GMýS$PÐ]l
V>± ß
ç æË$ÏË$ ³ç Ë$Ð]l*Æý‡$Ï Ð]l^ólar$Ï ^ðl¼™ól §é°°
Ð]l–™èlů]l${´ëçÜÐ]l¬ A…sêÆý‡$.
8. A†Ô¶æÄñæ*MìS¢ AË…M>Æý‡Ð]l¬: JMýS Ð]lÜç $¢Ðl] #¯l] $ V>±
Üç …§ýlÆ>°² V>± E¯]l²§é° MýS…sôæ GMýS$PÐ]l ^ólÜí
^ðl¼™ól A¨ A†Ô¶æÄñæ*MìS¢ AË…M>Æý‡Ð]l¬.
9. ÔóæÏÚëË…M>Æý‡Ð]l¬: A¯ólMýSÐO lð $¯]l AÆ>¦Ë$ VýSË Ô¶æ»êªË¯]l$
Eç³Äñæ*W…_ ^ðl¼™ól §é°° ÔóæÚÏ ëË…M>Æý‡Ð]l¬

A…sêÆý‡$.
10. E{™ólµ„>Ë…M>Æý‡Ð]l¬: Eç³Ð]l*¯]lÐ]l$…§ýl$¯]l² «§ýlÆ>ÃË$
Eç³Ðól$Ķæ$Ð]l¬ ¯]l…§ýl$ MýS*yé E…yýlyýl… Ð]lËÏ
Eç³Ðól$Ķæ*°² Eç³Ð]l*¯]l…V> Fíßæ…_™ól A¨
E{™ólµ„>Ë…M>Æý‡Ð]l¬.

™ðlË$VýS$ õ³ç³ÆŠ‡ & II
Ððl¬§ýlsìæ ¿êVýS… & Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l {ç³Ô¶æ²Ë$
糨 ÐéM>ÅËMýS$ Ñ$…^èlMýS$…yé {ç³Ô¶æ²ËMýS$ fÐéº$Ë$.
1. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ð]lÅMìS¢™èlÓÐðl$Ìê…sìæ¨?
2. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÆO ‡ð Ë$ {ç³Ä¶æ*×æ…ÌZ° àçÜÅÝù¹Æý‡MýS
çÜ°²ÐólÔ>°² ÑÐ]lÇ…^èl…yìl?
3. ¿êÆý‡¡Ä¶æ$ Üç …çÜP–†MìS & ´ëÔ>a™èlÅ Üç …çÜP–†MìS
Ð]l$«§lý Å ÝëÐ]l$Å ¿ôæ§éË$ HÑ?
4. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… C…V>Ï…yýl$ÌZ GÌê…sìæ Cº¾…§ýl$Ë$
MýSË$VýS$™éĶæ$° Fíßæ…^éyýl$?
5. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ð]l$¯]l§ólÔ¶æ ³ç ÇíÜ™¦ lè $˯]l$ H Ñ«§lý …V>
»êVýS$^ólĶæ*˯]l$MýS$¯é²yýl$?
6. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… MýS$r$…º ç³Çíܦ™èl$ÌñæÌê…sìæÑ?
7. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… §ýl–íÙÌt Z ËMîSÿ {ç³Üç ¯]l²™èl Ð]lËÏ MýSÍW¯]l
Ìê¿êÌôæÑ?
8. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÆO ‡ð Ë$ÌZ ™èl¯]l ÝëÐ]l*¯]l¯Ï l] $ VöË$çÜ$MýS$
MýSrtylý … Ð]lËÏ fÇW¯]l ³ç Ç×êÐ]l*°² ÑÐ]lÇ…^èl…yìl?

´ë{™èl çÜÓ¿êÐ]l…
1. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…:
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… AĶæ*Ķæ$MýS$Oylð ¯]l {V>Ò$×æ Ķæ¬Ð]lMýS$yýl$.
§ólÔ¶æ M>Ë ÐO lð ³ç È™èlÅ… VýS$Ç…^ól BÌZ_…^ól Ð]l$¯]lÜç ™¢ lè Ó…
MýSËÐéyýl$. JMýSÇ MìS…§ýl ³ç ° ^ólĶæ*ÍÞ¯]l AÐ]lÜç Æý‡… ÌôæMýS$…yé
Üç Ó™èl…{™èl iÐ]l¯]l… ^ólĶæ*˯ól BÌZ^èl¯]l E¯]l²Ðéyýl$. Ô¶æMýS$
¯éË$ Ððl¬§ýlÌO æñ ¯]l Ð]lÊÉýl¯]lÐ]l$ÃM>Ë…sôæ ÑÔ>ÓçÜ…. A™èl°
Ð]l*r, ¯]lyýlMýS, ^ólÙç Ët ±² àçÜÅ… MýSÍWÝë¢Æ‡¬. JMøPÝëÇ
A™èl¯ø Ð]lÊÆý‡$Uylý ° MýS*yé A°í³Üç $¢…¨. M>± ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…
Vöç³µ §ólԶ濶æMìS¢ VýSËÐéyýl$.
2. »ôæíܯŒl {¼yìljÌZ sìæMðSsŒæ MýSËMýStÆŠ‡:
""»ôæÜí ¯Œl {¼yìl'j ' õÜÙçt ¯ŒlÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… §ýlVýSÆY ‡ý sìæMðSsŒæ
Ð]lÜç *Ë$ ^ólÜí ™èl¯]l gôæº$ÌZ ÐólÜç $MýS$¯]l² Ðéyól D ¯]lËϧöÆý‡.
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl¯]l sìæMðSsŒæ ™èl¯]lMìSÐ]lÓÐ]l$° AyìlW™ól Møç³µyézyló
V>± AçÜË$ ÑçÙĶæ$… HÑ$sZ ^ðl´ëµË¯ól gêq¯l] …
Ìôæ°Ðéyýl$. Ð]l^óla õÜÙçt ¯Œl ^ðl¯]l²ç³r²Ð]l$°, AMýSPyýl MýS…V>Æý‡$V>
E…r$…§ýl° A…§ýl$MóS A…§ýlÇ sìæMðSPr$Ï CMýSPyól Ð]lÜç *Ë$
^ólÝë¢Ðl] $°, ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ÑÐ]lÆý‡…V> BÆý‡Ð¦ l] $Äôæ$År$Ï ^ðl´ëµ
˯ól BÌZ^èl¯]l Ìôæ° Ð]lÊÆý‡$Uylý $. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°² ÆO ‡ð ÌZÏMSì ™øíÜ
¯]l§é°² ºsìæt ^èl*õÜ¢ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$Ë™ø Ð]l$Æ>ŧýlV> {ç³Ð]lÇ¢…
^é˯ól gêq¯l] … MýS*yé Ìôæ° Açßæ…M>Ç A° MýS*yé ¿êÑ…
^èlÐ]l^èl$a.
3. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl…{yìl:
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl…{yìl õ³Æý‡$ Æ>Ð]l$^èl…{§ýlĶæ$Å. BĶæ$¯]l
Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$… ^ólõÜÐéÆý‡$. HÒ$ ^èl§ýl$Ð]l#MøÌôæ§ýl$. A¯éVýS
ÇMýS$yýl$. Üç …´ë¨…_¯]l BíÜ¢ Mö…™èl E…¨. {V>Ð]l$…ÌZ õ³Æý‡$
{糆çÙËx $ E¯é²Æ‡¬. BĶæ$¯]l HOMSð MýS ³ç #{™èl$yýl$ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ….
Æ>Ð]l$^èl…{§ýlĶæ$Å §ýl…ç³™èl$ËMýS$ Möyýl$MýS$Oò³ {õ³Ð]l*¯]l$Æ>V>
ÌñæMýS$PÐ]l. C…sZÏ ^ðl³ç µMýS$…yé C…V>Ï…yýl$ Ððlâ¶æ$™èl* Ð]l*Æý‡Y
Ð]l$«§lý Å…ÌZ yýlº$¾ ³ç …ç³Ð]l$° ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… E™èlÆ¢ ‡ý … Æ>õÜ¢
MýS$Ð]l*Æý‡$°Oò³ {õ³Ð]l$™ø Ððl…r¯ól A™èlyýl$ Møǯ]l yýlº$¾¯]l$
sñæÍ{V>‹œ Ð]l$°Ä¶æ*Æý‡Æz ‡Š §éÓÆ> ³ç …í³¯]l §ýlĶæ*çßæ–§ýl
Ķæ¬yýl$ Æ>Ð]l$^èl…{§ýlĶæ$Å.
4. MöË…»ZÌZ° £éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS A…yŠl çܯŒl MýS…ò³± §öÆý‡:

MöË…»ZÌZ° £éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS A…yŠl Üç ¯Œl MýS…ò³± §öÆý‡
Üç ß
ç æ–§ýlĶæ¬yýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… C…sZÏ ^ðl³ç µMýS$…yé Ð]l_a¯]l
ÑçÙĶæ*°² ™èl¯]l Ð]l*rË ¯ólÆý‡$µ™ø Æ>ºsêtylý $. ´ëÆý‡Ó¡Ô>
°MìS Ë…yýl¯Œl {ç³Ä¶æ*×æ… GÌê ^ólĶæ*ÌZ ÑÐ]lÇ…_
^ðl´ëµyýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ð]l§ýlª yýlº$¾…sôæ ´ù™èl$…§ýl° §é°²
™èl¯]l MýS…ò³±ÌZ §é^èl$MøÐ]l$° Üç Ëà C^éayýl$. A™èl°MìS
GMýSPyìl ¯]l$…_ yýlº$¾ Ð]l_a¯é, E™èlÆ¢ >Ë$ Ð]l_a¯é gê{VýS
™èlV¢ > A…§ýl gôæÝë¢Ðl] $° §«O lð Æý‡Å… ^ðl³í µ¯]l §ýlĶæ*Ð]l$Ķæ¬yýl$.
{糆 ³ç rt×æ…ÌZ ™èlÐ]l$ MýS…ò³± E…§ýl° H Ñ«§lý ÐO lð $¯]l
Üç àĶæ$… M>ÐéË¯é² ^ólÝë¢Ðl] $° A¿¶æĶæ$Ñ$^éayýl$.
5. MöË…»ZÌZ° £éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS A…yŠl çܯŒl MýS…ò³±
º…{sZ™èl$:
MöË…»ZÌZ° £éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS A…yŠl Üç ¯Œl MýS…ò³±
º…{sZ™èl$ ™èl¯]l A¯]l$Ð]l$† Ìôæ°§ól MýS…ò³±ÌZMìS GÐ]lDZ
³ç …í³…^ólÐéyýl$ M>§ýl$. Ð]l$…_ Ð]l*rM>Ç, ^èl$Æý‡$OMSð ¯]lÐéyýl$,
§«O lð Æý‡ÅÐ]l…™èl$yýl$. ™èl¯]l¯]l$ M>§ýl° ÌZ°MìS Ððlâ¶æyÏ é°MìS {ç³Ä¶æ$
†²õÜ¢ ºÄ¶æ$rMýS$ VðS…sôæõÜ ÝëçßæçÜÐ]l…™èl$yýl$. GÐ]lÇ »ñæ¨Ç…
³ç #ËMýS$ ÌŸ…VýS° Ðéyýl$, Üç ÆO ‡ð ¯]l M>Æý‡×æ… E…sôæ¯ól ÌZ°MìS
³ç …õ³Ðéyýl$. C°² Ð]l$…_ Ë„ýS×êË$¯é² MýS*yé A™èl°ÌZ
JMýS AÐ]lË„ýS×æ… E…¨. Ë…^é°MìS ÌZºyólÐéyýl$. Ë…^èl…
C_a¯]lÐéÇ° G…™ø VúÆý‡Ñ…^ólÐéyýl$.
6. MýS$…¿¶æMø×æ… ò³§ýlª Ð]l$°íÙ:
MöË…»ZÌZ° MýS$…¿¶æMø×æ… ò³§ýlЪ l] $°íÙ ^èlMýSP° Üç …{ç³
§éĶæ$… VýSËÐéyýl$. C…XÏÙ‹Ï ÌZ »êV> Ð]l*sêÏylý ™éyýl$. ½§ýl
ÐéOylð ¯é Ð]l$…_ VýS$×æ… MýSËÐéyýl$. BĶæ$¯]l¨ MýS$…¿¶æMø×æ
ÐO lð $¯é Ððl*çÜ… ^ólõÜ VýS$×æ… Ìôæ§ýl$. §« lý ¯]l Üç àĶæ$… ^ólĶæ$MýS
´ùƇ¬¯é, Ð]l*r ÝëĶæ$… ^ólõÜÐéyýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… BĶæ$
¯]l¯]l$ Ë…yýl¯Œl Üï Ðt l] $ÆŠ‡ G糚yýl$ ºÄ¶æ$Ë$§ólÆý‡$™èl$…§ýl°
sìæMðSPr$Ï GMýSPyýl CÝë¢Æ‡ý ° Ayýl$VýS$™éyýl$. B MýS$…¿¶æMø×æ…
ò³§ýlЪ l] $°íÙ ""£éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS A…yŠl Üç ¯Œl MýS…ò³±''MìS ÐðlâôæÏ
Ð]l*Æ>Y°² ™ðlÍí³, AMýSPyìlMìS Ððlã™ól A°² ÑçÙĶæ*Ë$ ™ðlË$
Ýë¢Äæ¶ $° ^ðl³í µ¯]l Üç ß
ç æ–§ýlĶæ¬yýl$.
7. °yýl§ýlÐøË$ OÆð‡ÌôæÓõÜtçÙ¯ŒlÌZ sìæMðSPsìæÏ^óla VýS$Ð]l*Ýë¢:
°yýl§ýlÐøË$ ÆO ‡ð ÌôæÓõÜÙçt ¯ŒlÌZ sìæMðSsŒæ C^óla VýS$Ð]l*Ýë¢
Ð]l§ýlMª Sý $ ÐðlãÏ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… GMýSPyìlMìS ÐðlâêÏÌZ ^ðl³ç µMýS$…yé sìæMðSsŒæ
CÐ]l$Ã…sêyýl$. G°²ÝëÆý‡$Ï AyìlW¯é ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… GMýSPyìlMìS
ÐðlâêÏÌZ ^ðl³ç µMýS´ùÄôæ$çÜÇMìS _Æ>MýS$ç³yýl™éyýl$. º$¨® Ìôæ°
¯ér$ Ð]l$°çÙ° ´ëÆý‡Ó¡Ô>°² _Ðér$Ï ò³yýl™éyýl$. ™èl¯]l
Æý‡*´ë°² ¯]lË$VýS$Ç G§ýl$r ÑMýS–™èl…V> Ð]lÇ~…_¯]l ´ëÆý‡Ó¡
Ô>°² Mört»ZĶæ*yýl$. M>± ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… AÐ]l*Ķæ$MýS$yýl°
{VýSß
í æ…_ A™èlyðlM>PÍÞ¯]l ÆO ‡ð Ë$ ÑÐ]lÆ>Ë$ ™ðlÍí³¯]l §ýlĶæ*Ð]l$
Ķæ¬yýl$. VýS$Ð]l*Ýë¢ Ñ«¨° Üç {MýSÐ]l$…V> °Æý‡ÓÇ¢Üç *¢ {ç³Ä¶æ*×ìæ
MýS$ËMýS$ ™èlW¯]l Üç ËàÍ^óla Ð]l$…_ Üç Ó¿êÐ]l… MýSËÐéyýl$.
8. ^ðl¯]l²ç³r²… çÜ{™èl…ÌZ° ¯]lËÏ {»êçßæÃ×æ$yýl$:
^ðl¯]l²ç³r²… Üç {™èl…ÌZ° ¯]lËÏ {»êçßæÃ×æ$yýl$ Ððl*M>Ë$
òO ³MìS Ð]l$yìl_¯]l VýS*yýlMýSr$t MýSr$tMSý $¯é²yýl$. kr$t Mö糚
ò³r$tMö° ¯ðl†¢Ò$¨ ¯]l$…_ ^èlÐ]l¬Æý‡$ Ð]l¬Q… Ò$¨MìS M>Æý‡$
™èl$¯]l²Ðéyýl$. ¯]lËÏV>, ÌêÐ]l#V>, ÕÌêÑ{VýSß
ç æ…Ìê E¯é²yýl$.
´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS AÆý‡Ð]l ¿êçÙ Æ>§ýl° {VýSß
í æ…_ ™ðlË$VýS$ÌZ¯ól
A™èl°MìS ÑÐ]lÆ>Ë$ ^ðl³í µ¯]l §ýlĶæ*çßæ–§ýlĶæ¬yýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…
Ð]lÊyýl$ ÆøkË$ E…yýlsê°MìS ÒË$…r$…§ýl° VýS¨
HÆ>µr$ ^ólÜí ¯]lÐéyýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Mö¯]l² sZï³ ByýlÐéâ¶æ§Ï lý °
™ðlÍĶæ$gôæÝë¢ylý $. MöË…»Z ÐðlâôæÏ ÆO ‡ð Ë$ VýS$Ç…_ Üç Ð]l*^éÆý‡…
´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS A…¨…_¯]l Üç ß
ç æ–§ýlĶæ¬yýl$ D ¯]lËÏ
{»êçßæÃ×æ$yýl$.
9. Ððl¬VýSÍ™èl${Æý‡$ÌZ° Ð]l$…VýSÍ:
Ððl¬VýSÍ™èl${Æý‡$ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS „ýSÐ]lÆý‡… ^ólõÜ Ð]l$…VýSÍ

8

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

õ³ç³ÆŠ‡&2

™ðlË$VýS$

Fàf°™èl fÐéº$Ë$

´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯]l…ÌZ Ò$Æý‡$…sôæ?
{V>Ò$×æ {´ë…™é°MìS ^ðl…¨¯]lÐéyýl$. MýS$ËÐ]l–†¢ ÝëW…^ól
Ðéyýl$. Ððl¬Æý‡r$Ðéyýl$. A™èl° ^ól†ÌZ ™èlË ò³yìl™ól ³ç ¯]lÜç
M>Ķæ$ ^ðlMìSP¯]lr$Ï ^ðlMóSPÐéyýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS A™èl¯]l…sôæ
Ð]l$à _Æ>MýS$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ððl$yýl ¯]lÆý‡… ³ç rtMSý $…yé, Æý‡MýS…¢
MýSâ¶æþ
Ï yýlMýS$…yé „ýSÐ]lÆý‡… ^ólõÜÐéyýl$ M>yýl$. ³ç „ýS… ÆøkOÌæñ ¯é
B ¯ö糚Ë$ ™èlVóSÑY M>Ð]l#.

çÜ°²ÐólÔ¶æ… §éÓÆ> ѧéÅǦ {VýSíßæ…_…§ólÑ$sZ BÆý‡$
ÐéM>ÅÌZÏ Æ>Ķæ*Í.
1. ^ðl¯]l²ç³r²…ÌZ° §ýl$M>×êÌZÏ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^èl*íܯ]l
Ñ…™èlË §éÓÆ> Ò$Æó‡Ñ$ {VýSíßæ…^éÆý‡$?
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^ðl¯]l²ç³r²…ÌZ° ""õ³ÈhĶæ$¯Œl õßæÆŠ‡
MýSsìæ…VŠS òÜË*¯Œl''ÌZ AÐ]l$Ça¯]l GË[MìSMt SŠ ©´ëË$,
³í …V>×îæ W¯ðl²Ë$, °Ë$Ð]l#r§éªË$, ³ç Æý‡$ç³#Ë MýS$ÈaË$
^èl*íÜ BÔ¶æaÆý‡Å´ùĶæ*yýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. ""OÐlð sŒæÐól&
ÌñæƇ¬yŠl'' A¯ól C…{§ýl¿¶æÐ]l¯]l… Ìê…sìæ Úëç³#¯l] $ ^èl*íÜ
§é° Ýû…§ýlÆ>Å°MìS {ºàï]l…§ýl… ´÷…§éyýl° {VýSß
í æ…
^é¯]l$. ¯éVýSÇMýS™èl…sôæ §öÆý‡Ë§ól A° ¿êÑ…^éyýl°,
M>ïœ ß
ç Zrâ¶æåÌZ M>ïœ ^èlÌêÏƇó a ³ç §ýl†® , ¼Ë$Ï MýSsôæt
³ç §ýl†® ™èlÐ]l*ÚëV> ™ø^éĶæ$° {VýSß
í æ…^é¯]l$.
{V>Ð]l*°² Ñyìl_ ¯]lVýSÆ>Ë Ð]l¬QÐðl$¯]l²yýl* ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…
^èl*yýlÌôæ§ýl° {VýSíßæ…^é¯]l$.
2. Ð]l*Æð‡ÞË$Þ çßZrÌZÏ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… A¯]l$¿¶æÐéË ¯]l$…_
Ò$Æó‡Ñ$ {VýSíßæ…^éÆý‡$?
f. Ð]l*Æð‡ÞË$Þ ß
ç ZrÌZÏ º…{sZ™èl$ ÝëÐ]l*¯]l$Ï Íçœ#Ìt Z
ò³sìæt ÌZç³ÍMìS Æý‡Ð]l$Ã…sôæ B _¯]l²VýS¨ÌZMìS ™é¯]l$ Æ>¯]l°
Ð]l*Æ>… ^ólÜí ¯]l³ç šyýl$ Ð]lÊÆý‡$Uylý °, ò³§ýlVª Sý ¨ ÝûMýSÆ>Å
˯]l$ ^èl*íÜ Ððl$^èl$aMýS$¯]l²ç³šyýl$ G…™ø AÐ]l*Ķæ$MýS$
yýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. ™èl¯]l Ð]l¬…§ýl$ º…{sZ™èl$ Ð]l*…Ýë
àÆý‡… MýS…^èl… ò³sìæ¯t l] ³ç #yýl$ A™èl¯]l$ †Æý‡Üç PÇ…_¯]l
¡Æý‡$ AçÜß
ç æ¯]l… VýSËÐéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. MóSÐ]lË… Eyýl
MóSÜí ¯]l º…V>âê§ýl$…ç³Ë$, _MýS$Pyýl$W…fË Ð]l…sìæ
Ô>M>àÆý‡…™ø ™èl–í³³ç¢ yýlz A˵çÜ…™øíÙ A° {VýSß
í æ…
^é¯]l$.
3. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ByýlÐéâ¶æÏ sZï³ Mö° G§ýl$ÆöP¯]l²
Cº¾…§ýl$Ë §éÓÆ> Ò$Æó‡Ñ$ {VýSíßæ…^éÆý‡$?
f. ÐO lð sŒæÐól ÌñæƇ¬yŠl Úëç³#ÌZ òO ³ A…™èlÜç $¦ °…yé E¯]l²
sZï³Ë¯]l$ ^èl*íÜ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl¯]lMýS$ H¨ M>ÐéÌZ H
òO Ük sZï³ M>ÐéÌZ °Æý‡Æ~ ‡¬…^èl$MøÌôæMýS´ùƇ¬¯]l AÐ]l*
Ķæ$MýS$yýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. Ð]l¬…§ýl$Ððl¯]l$MýS BÌZ_…^èl
MýS$…yé BĶæ$¯]l Üï ˈ sZï³° Mö¯]lyé°²ºsìæt Agêq°
A° {VýSß
í æ…^é¯]l$. VýS${Æý‡³ç #º…yìlÐéyýl$ A¨ ByýlÐéâ¶æÏ
sZï³ A° ^ðl³í µ¯]l³ç šyýl$ MöË…»ZÌZ ™èl¯]lMýS$ ™ðlÍíÜ
¯]lÐéÇ MøçÜ… Mö¯é²¯]l° ^ðl³í µ¯]l³ç šyýl$ Üç Ð]l$Ķæ$
Üç *¹Ç¢ VýSËÐéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™ðlÍĶæ$MýS
HO§lð ¯é ™èl³ç š ^ólõÜ¢ B ™èl³ç š ¨§ýl$ªMøVýSÍVóS ™ðlÍÑVýSË
Ðéyýl° {VýSíßæ…^é¯]l$.
4. MöË…»Z ¯]l$…_ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl¯]l ™èl…{yìlMìS Æ>íܯ]l
E™èl¢Æý‡… §éÓÆ> Ò$Æý‡$ ™ðlË$çÜ$MýS$¯]l²§ólÑ$sZ ™ðlËç³…yìl?
f. MöË…»Z ¯]l$…_ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl¯]l ™èl…{yìlMìS Æ>íܯ]l
E™èlÆ¢ ‡ý … ºsìæt BĶæ$¯]l ¿êÆý‡™èl§ólÔ¶æ §ýl$í܆¦ ™öËW…^èlyé
°MóS C…V>Ï…yýl$ ÐðlâêÏylý ° ™ðlË$çÜ$MýS$¯é²¯]l$. Ð]l$¯]l ´ëË
MýS$Ë VýS$r$tÐl] $r$Ï ™ðlË$çÜ$MøÐ]lyé°MóS Ë…yýl¯Œl ÐðlâêÏylý °
{VýSß
í æ…^é¯]l$. H§ø JMýS Ñ«§lý …V> ÐðlâêÏylý $ M>ºsìæt
»êÇçÙÆt ‡ý $ ^èl¨Ñ Üç Ó™èl…{™èl…V> iÑ…^é˯ól BÌZ^èl¯]l
VýSË Ðéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$.
C…sZÏ ^ðl³ç µMýS$…yé Ð]l_a ¯]l…§ýl$MýS$ ™èl…{yìl°
„ýSÑ$…^èlÐ]l$° E™èlÆ¢ ‡ý … Æ>Ķæ$yé°² ºsìæt ò³§ýl˪ ³ç rÏ
VúÆý‡Ð]l… MýSËÐéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$.

5. ^ðl¯]l²ç³r²…ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^ólíܯ]l {sêÐŒl$M>Æý‡$
{ç³Ä¶æ*×æ… §éÓÆ> Ò$Æý‡$ {VýSíßæ…_…§ól…sìæ?
f. ^ðl¯]l²ç³r²…ÌZ {sêÐŒl$M>Æý‡MÏ Sý $ C…f¯]l$Ï E…yýlÐ]l#. Ðésìæ
MìS õÜÙçt ¯]l*Ï AMýSPÆý‡Ìôæ§ýl$. GMýSPyýl ³ç yìl™ól AMýSPyýl BVýS$
™éƇ¬. D HÆ>µr$ »êVýS$…§ýl¯]l$MýS$¯é²yýl° {VýSß
í æ…
^é¯]l$. Æ>Ķæ$ç³#Æý‡…ÌZ {sêÐŒl$M>Æý‡$ BVýSMýS$…yé
´ù™èl$…sôæ ""Bç³…yìl&Bç³…yìl'' A° MóSMýSË$ ÐólÜç *¢
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… §é°Ððl…r ³ç ÇVðS™èly¢ lý … BĶæ$¯]l AÐ]l*Ķæ$
MýS™éÓ°², A¯éVýSÇM>°² Üç *_Ýù¢…§ýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$.
™é¯]l$ GM>PÍÞ¯]l {sêÐŒl$M>Æý‡$ M>MýS$…yé ÐólÆöMýS
{sêÐŒl$M>Æý‡$ GMìSP ÐólVýS…V> ´ù™èl$¯]l² §é°ÌZ ¯]l$…_
§ýl*MìS Ð]l¬Q… º§ýlË® $Mör$tMøÐ]lyýl… ^èl*íÜ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…
A¯éÌZ^èl¯]l, ™ö…§ýlÆý‡´ër$ MýSËÐéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$.
6. C…V>Ï…yýl$ {ç³Ä¶æ*×ê°MìS ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^ólçÜ$MýS$¯]l²
Ð]l¬…§ýl$ HÆ>µrÏ VýS$Ç…_ Ò$Æó‡Ñ$ {VýSíßæ…^éÆý‡$?
f. C…V>Ï…yýl$ {ç³Ä¶æ*×ê°MìS ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^ólÜç $MýS$¯]l²
Ð]l¬…§ýl$ HÆ>µrϯl] $ ^èl*çÜ$¢…sôæ A™èlyýl$ ^éÌê
´÷§ýl$ç³Ç A° {VýSß
í æ…^é¯]l$. ¨¯]l^èlÆý‡ÅMýS$ M>Ð]lËíܯ]l
Ð]lÜç $¢Ðl] #˯]l$ Æó‡MýS$ò³sñæÌt Z Üç Æý‡$ªMøÐ]lyýl… ^èl*íÜ A™èl¯]l$
Üç *MýSÿ§ýl–íÙt VýSËÐéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. ѧólÖ §ýl$çÜ$¢Ë
¯]l$ Mö¯]l$MýS$P¯]l²ç³µsìæMîS, ™èl¯]l ÐólÙç §« éÆý‡×æ ³ç NÇ¢V>
Ð]l*Æý‡ayýl… CçÙ…t Ìôæ°Ðéyýl°, Üç Ó§ólÖ ³ç §ýl†® òO ³¯ól
AÀÐ]l*¯]l… VýSËÐéyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$.
7. »ôæíܯŒl {¼yìlj õÜtçÙ¯ŒlÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS MýSÍW¯]l A¯]l$¿¶æ
Ðé°² ºsìæt {VýSíßæ…_…§ól…sìæ?
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… »ôæÜí ¯Œl {¼yìlj õÜÙçt ¯ŒlÌZ ¨VóS f¯é°² ^èl*çÜ*¢
¸ëÏsæŒ ¸ëÆý‡…Oò³ °Ë$^èl$¯é²yýl$. B Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ sìæMðSsŒæ
MýSÌñæMýSÆt ‡Š ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ð]l§ýlMª Sý $ Ð]l_a A™èl° sìæMðSsŒæ ¡çÜ$
Mö° ™èl¯]l gôæº$ÌZ ÐólÜç $MýS$¯é²yýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl¯]l
sìæMðSsŒæ ™èl¯]lMìSÐ]lÓÐ]l$° BĶæ$¯]l Ððl…rç³yìl {´ë«§ló Ķæ$ç³yìl
¯]lr$Ï {VýSß
í æ…^é¯]l$. BĶæ$¯]l sìæMðSsŒæ CÐ]lÓ° M>Æý‡×æ…V>
¯]lË$VýS$OƇð §ýl$VýS$Æý‡$ sìæMðSsŒæ MýSÌñæMýSÆt ‡ý Ï §éÓÆ> Üí ¸ëÆý‡Üç $
^ólƇ¬…^èlyé°MìS ™èl³ç ¯]l ³ç yézylý °..AƇ¬™ól B §öÆý‡Ë
^ól™èl _Ðér$Ï †¯é²yýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. A…§ýlÇ G§ýl$r
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… A¯éVýSÇMýS…, AÐ]l*Ķæ$MýS… ÐðlËÏyO lð ¯]lr$Ï
{VýSíßæ…^é¯]l$.
8. °yýl§ýlÐøË$ õÜtçÙ¯ŒlÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… sìæMðSsŒæ Mö¯]l² Ñ«§ýl…
§éÓÆ> Ò$Æó‡… {VýSíßæ…^éÆý‡$?
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… °yýl§ýlÐøË$ ÆO ‡ð ÌôæÓõÜÙçt ¯ŒlÌZ GMýSPyìlMìS ÐðlâêÏ
ÌZ ^ðl³ç µMýS$…yé sìæMðSsŒæ CÐ]lÓÐ]l$° Ayýl$VýS$™éyýl$.
õÜÙçt ¯Œl Ð]l*çÜÆt ‡Š H FÇMìS ÐðlâêÏË° AyìlW™ól Üç ÆO ‡ð ¯]l
Üç Ð]l*«§é¯]l… ^ðl³ç µMýS$…yé BĶæ$¯]l¯]l$ ÑíÜWÝë¢ylý $.
©°²ºsìæt BĶæ$¯]l C¨Ð]lÆý‡MðS¯]l²yýl$ ÆO ‡ð Ë$ {ç³Ä¶æ*×æ…
^ólĶæ$Ìôæ§ýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. òO ³V> C…sZÏ ™ðlÎMýS$…yé
ºÄ¶æ$Ë$§ólÆ>yýl$. M>ºsìæt ™é¯]l$ ÐðlâêÏÍÞ¯]l FÆý‡$õ³Æý‡$
^ðl¼™ól VýS$r$tƇý rtÐl] #™èl$…§ýl° FÆý‡$ õ³Æý‡$ ^ðl³ç µMýS$…yé
Ððl¬…yìlV> {ç³Ð]lÇ¢…^éyýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. ©°²ºsìæt
BĶæ$¯]l AÐ]l*Ķæ$MýS$yýl°, ÌZMýSgêq¯l] … ™ðlΰÐéyýl°
{VýSß
í æ…^é¯]l$. JMýS ò³§ýlЪ l] $°íÙ Üç ËàOò³ _Ð]lÆý‡MýS$ FÇ
õ³Æý‡$ ^ðl³í µ sìæMðSsŒæ CÐ]lÓÐ]l$° ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… AyìlW¯]lr$Ï
{VýSíßæ…^é¯]l$.
9. £éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS A…yŠl çܯŒl MýS…ò³± ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS
MýS͵…_¯]l çܧýl$´ëĶæ*˯]l$ ºsìæt Ò$Æó‡… {VýSíßæ…^éÆý‡$?
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… {òœ…_ Üï Ðt l] $Æý‡$ÌZ Ð]l*Æð‡ÞË$Þ Ððlãå AMýSPyìl
¯]l$…_ ÆO ‡ð Ë$ÌZ Ë…yýl¯Œl Ððlã™ól ^úMýSV>, ™èlÓÆý‡V>
Ððlâ¶æÐÏ l] ^èla° £éÐ]l$‹Ü MýS$MŠS MýS…ò³± Üç Ëà C_a¯]lr$Ï
{VýSß
í æ…^é¯]l$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… §ýlVýSÆY ‡ý yýlº$¾ E…sôæ
´ùÐ]l^èla° ™èlÐ]l$ MýS…ò³±ÌZ §é^èl$MýS$…sôæ Ð]l$Æý‡Ë

Ð]l*Æð‡ÞË$ÞÌZ ¨VýSV>¯ól AMýSPyìl ™èlÐ]l$ MýS…ò³± †ÇW
CçÜ$¢…§ýl° ^ðl´ëµÆý‡$. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS H Cº¾…¨ MýSË$VýS
MýS$…yé MýS$MŠS MýS…ò³± A°² Ñ«§éË Üç ß
ç æMýSÇ…_…§ýl°
{VýSß
í æ…^é¯]l$. CÌê…sìæ MýS…ò³±Ë$ {糆^ør
E…yýlr… G…O™lð ¯é AÐ]lÜç Æý‡Ð]l$° {VýSß
í æ…^é¯]l$.
10. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… OÆð‡Ë$ {ç³Ä¶æ*×æ…ÌZ Ë眬Զæ…MýS ¡Æý‡$aMøÐ]l
yé°MìS Cº¾…¨ç³yìl¯]l çÜ…çœ$r¯]l ¯]l$…_ VýSÐ]l$°…_¯]l
A…Ô>Ë$?
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ÆO ‡ð ÌZÏ Ë眬Զæ…MýSMýS$ ÐðlâêÏÍÞÐ]l_a…¨.
GMýSPyìlMìS ÐðlâêÏÌZ, HÑ$ ^ólĶæ*ÌZ BĶæ$¯]lMýS$ ™ø^èl
Ìôæ§ýl$. ÆO ‡ð Ë$ Bç³Ð]l$…r* V>Æý‡$z¯l] $ MóSMýS ÐólÝë¢ylý $. _Ð]l
Æý‡MýS$ JMýS ò³§ýlЪ l] $°íÙ Üç Ëà™ø AMýSPyýl E¯]l² VýS¨ÌZMìS
ÐðlãÏ M>ËMýS–™éÅË$ ¡Æý‡$aMýS$…sêyýl$.
©°²ºsìæt ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… G¯]l²yýl* ÆO ‡ð Ë$ {ç³Ä¶æ*×æ… ^ólĶæ$
Ìôæ§ýl°, GMýSPyýl ³ç yìl™ól AMýSPyýl ÆO ‡ð Ë$ Bç³Æý‡¯]l² ÑçÙĶæ$…
MýS*yé BĶæ$¯]lMýS$ ™ðlÍĶæ$§ýl° {VýSß
í æ…^é¯]l$. M>ËMýS–
™éÅË$ ¡Æý‡$aMøyé°MìS ™èlW¯]l Ð]lÜç ™èl$Ë$ ÆO ‡ð Ë$ÌZ¯ól
E…sêĶæ$¯]l² Üç …VýS† ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ™ðlÍĶæ$§ýl°
{VýSíßæ…^é¯]l$.

Æð‡…yø ¿êVýS…
MìS…¨ çÜ°²ÐólÔ>ÌZÏ Ò$Æý‡$ {ç³™èlÅ„ýS ¿êVýSÝëÓÑ$ AƇ¬™ól H…
^ólõÜ ÐéÆø Fíßæ…_ Æ>Ķæ$…yìl.
1. »ôæíܯŒæ{¼yìlj õÜtçÙ¯ŒæÌZ sìæMðSsŒæ MýSÌñæMýStÆŠæ Ý릯]l…ÌZ Ò$Æý‡$…sôæ
HÑ$ ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. »ôæÜí ¯Œæ{¼yìlj õÜÙçt ¯ŒæÌZ sìæMðSr$Ï Ð]lÜç *Ë$ ^ólõÜ ¯]lËϧöÆý‡
Ý릯l] …ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ BĶæ$¯]lÌêV> {ç³Ð]lÇ¢…^èl¯]l$. ¯ól¯]l$
sìæMðSsŒæ Ð]lÜç *Ë$ ^ólĶæ$V>¯ól ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ™èl¯]l sìæMðSsŒæ
™èl¯]lMìSÐ]l$ð AyìlW¯]l³ç šyýl$ sìæMðSsŒæ G…§ýl$MýS$ Ð]lÜç *Ë$
^ólÔ>¯ø AÆý‡…¦ AÄôæ$ÅÌê ^ðlº$™é¯]l$. HÒ$ ^ðl³ç µ
MýS$…yé B ¯]lËϧöÆý‡ÌêV> sìæMðSsŒæ gôæº$ÌZ ÐólÜç $ Mö°
Ððlâ¶æ¯Ï l] $. {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$˯]l$ AÐ]l$Æ>ŧýlV> œç NÌŒæ A°
†rt¯]l$.
2. °yýl§ýlÐøË$ õÜtçÙ¯ŒæÌZ sìæMðSsŒæ AÐól$à VýS$Ð]l$Ýë¢ Ý릯]l…ÌZ
Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. °yýl§ýlÐøË$ õÜÙçt ¯ŒæÌZ sìæMðSsŒæ AÐól$à VýS$Ð]l$Ýë¢ Ý릯l] …ÌZ
¯ól¯]l$…sôæ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$Ë ³ç rÏ Ð]l$Æ>ŧýlV> {ç³Ð]lÇ¢Ý뢯l] $.
{ç³Ä¶æ*×ìæMýS$Ë Ð]l$¯]lòÜÇW G…™ø KÆý‡$µV>, ¯ólÆý‡$µV>
Ð]l$çÜË$™é¯]l$. AÐ]l™èlÍ ÐéÆý‡$ AÐ]l*Ķæ$MýS…V> {ç³Ð]l
Ç¢…_¯é AÆý‡…¦ ^ólÜç $Mö° Üç ÆO ‡ð ¯]l Üç Ð]l*«§é¯]l… CÝ뢯l] $.
¯é Ð]l–†¢ §« lý Æ>ð² ¯ðlÆý‡ÐólÆý‡$Ý뢯l] $. ¯é Mø´ë°² ºÄ¶æ$
rò³rt¯l] $,S ÆO ‡ð ÌôæÓ yìl´ëÆý‡$tÐlð $…sŒæMýS$ ^ðlyýlõz ³Æý‡$ Ð]l^ólaÌê
{ç³Ð]lÇ¢…^èl¯]l$.
3. OÆð‡Ë$ò³sñætÌZ ÝëÐ]l*¯]lϯ]l$ VöË$çÜ$MýS$ ÌêW MýSsôætíܯ]l
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯]l…ÌZ Ò$Æý‡$…sôæ?
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ AÌêÆý‡… VöË$çÜ$MýS$
ÝëÐ]l*¯]lϯ]l$ MýSrt¯]l$. ç³yìl´ù™èl$…§ýl¯]l$MýS$¯]l² ÝëÐ]l*¯]l$
MìS…§ýl¯ól JMýS ³ç MýSP gê{VýS™èlV¢ > ò³sôæÐt éyìl². AçÜË$ B
VöË$çÜ$ AMýSPyýl HÆ>µr$ ^ólĶæ$yé°MìS VýSË M>Æý‡×ê°²
™øsìæ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$˯]l$ AyìlW ™ðlË$çÜ$MýS$…sê¯]l$.
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÌêV> AÌêÆý‡… VöË$çÜ$MýS$ ÝëÐ]l*¯]l$MýSsìæt
fÇÐ]l*¯éËMýS$ ÌZO¯lð , A…§ýlÇÌZ ¯]lÐ]l#ÓË´ëËÄôæ$
Ðéyìl² M>¯]l$.
4. OÐðlsŒæÐól ÌñæƇ¬yŠæ Úëç³#ÌZ° §öÆý‡Ýë° Ý릯]l…ÌZ Ò$Æó‡
E…sôæ?
f. ¯ól¯O lð ™ól sZï³ Mö¯]lyé°MìS Ð]l_a¯]l Ð]lÅMìS°¢ VúÆý‡Ð]l…V>
BàÓ°Ý뢯l] $. Ð]l¬…§ýl$V> B Ð]lÅMìS¢ Mö¯]l»ZÄôæ$ sZï³
ByýlÐéÇMø, Ð]l$VýSÐéÇMø AyìlW ™ðlË$çÜ$MýS$…sê¯]l$.

ByýlÐéÇ sZï³Ë$, Ð]l$VýSÐéÇsZï³Ë$ ÐólÆý‡$ ÐólÆý‡$V>
E…sêĶæ$° ^ðl³ç #™é¯]l$. Ð]l_a¯]l Ð]lÅMìS¢ HÒ$ AyýlVýS
MýS$…yé ™èl¯]lMýS$ ¯]l_a¯]l sZï³ Mö¯]l$MýS$P…sôæ A¨ GÐ]lÆý‡$
§« lý ÇÝë¢Æø ™ðlĶæ$ÍgôæÝ뢯ló V>° A™èlyìl° ^èl*íÜ ¯]lÐ]lÓ¯]l$.
5. r*ÅsìæMøǯŒæÌZ ÝëÐ]l*¯]l$ ™èl°T ^ólõÜ A«¨M>Ç
Ý릯]l…ÌZ Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. r*ÅsìæMøǯŒææ (™èl*™èl$¢MSý $Oylð ) õÜÙçt ¯ŒæÌZ ÝëÐ]l*¯]l$
™èl°T ^ólõÜ A«¨M>Ç Ý릯l] …ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…™ø
Ðé§ýl¯]l ò³r$tMSý $¯ól Ðéyìl² M>§ýl$. AMýSPyýl Ð]lÜç $¢Ðl] #˯]l$
G…§ýl$MýS$ ™èl°T ^ólĶæ*ÌZ ÑÐ]lÇ…_ ^ðlº$™é¯]l$.
³ç ¯]l$² Ñ«¨…^éÍÞ¯]l Ð]lÜç $¢Ðl] #ÌôæÐO lð $¯é §ö…VýS™èl¯]l…V>
¡çÜ$MýS$´ù™èl$¯é²yólÐðl* ™èl³ç µMýS ³ç È„ìSÝ뢯l] $. Ë…^é°MìS
ÌZO¯lð ¯é ѧýl$ÅMýS¢ §« lý Æ>ð² Ð]l$Æý‡_´ù¯]l$. ò³sñæÌt Z
HÐ]l¬…§ø ^èl*yýlMýS$…yé Ð]l¨Íò³rt¯l] $. »ê«§lý Å™èl VýSË
A«¨M>ÇV> {ç³Ð]lÇ¢Ý뢯]l$.
6. ^ðl¯]l²ç³r²…ÌZ sZï³ Mö¯]l² ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯]l…ÌZ
Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. ^ðl¯]l²ç³r²…ÌZ sZï³Mö¯]l² ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …ÌZ
¯ól¯]l$…sôæ BĶæ$¯]lÌêV> ByýlÐéâ¶æå sZï³ Mö¯]l¯]l$.
Ð]l¬…§ýl$V> §öÆý‡Ýë°MìS AÆý‡Ð¦ l] $Äôæ$Årr$Ï ¯é ™èlË
Ò$§ýl §« lý Ç…^èlyé°MìS Üç Ç´ùÄôæ$ sZï³Ë¯]l$ Mö°²…sìæ°
^èl*í³…^èlÐ]l$° Ayýl$VýS$™é¯]l$. A…™ólM>± GÐ]lÇMø, H
òO Ük§ø ^ðl³ç µMýS$…yé ¯éMýS$ ¯]l_a…¨ MýS§é A° H
sZï³ ³ç yìl™ól B sZï³ Mö¯]l¯]l$. ¯]lË$VýS$Ç G§ýl$r
¯]lÐ]l#ÓË ´ëË$ M>¯]l$.
7. °yýl§ýlÐøË$ ç³yýlÐ]l {ç³Ä¶æ*×æ…ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯]l…ÌZ
Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. °yýl§ýlÐøË$ ³ç yýlÐ]l {ç³Ä¶æ*×æ…ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …
ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ BĶæ$¯]lÌêVóS ³ç yýlÐ]l {ç³Ä¶æ*×æ… Üç Æý‡§éV>
E…§ýl° ¿êÑÝ뢯l] $. AƇ¬™ól Üï Ðt l] $Æý‡$Oò³ Ððlâ¶æåyýl…
C…™ólMýS§é A¯]l$Mø¯]l$. ³ç yýlÐ]lMýS$, Üï Ðt l] $Æý‡$MýS$ ™ólyé
E…r$…¨ M>ºsìæt Üï Ðt l] $Æý‡$ {ç³Ä¶æ*×æ… C…M> Üç Æý‡
§éV> E…r$…§ýlMýS$¯ól Ðéyìl². ³ç yýlÐ]lÌZ AÐól$à †¯]l$º…
yéÆ>˯]l$ Mö¯]l$MöP° ™èl–í³V¢ > †¯ólÐéyìl². Ð]l$¯]l §ólÔ>
°MìS Ð]l_a¯]l ™èlÆ>Ó™èl §ólÔ>°MìS H Ñ«§lý …V> Eç³M>Æý‡…
^ólĶæ*ÌZ BÌZ_çÜ*¢ {ç³Ä¶æ*×æ… ^ólÝ뢯l] $.
8. MöË…»Z Ððlâôæå ïÜtÐ]l$Æý‡$ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ¿Zf¯]l… ^ólíܯ]ll
çÜ°²ÐólÔ¶æ…ÌZ Ò$Æó‡ E…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. r*ÅsìæMøǯŒææ ¯]l$…_ MöË…»ZMýS$ ^ólÜí ¯]l Üï Ðt l] $Æý‡$
{ç³Ä¶æ*×æ…ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÌêV> ¯ól¯]l$ {ç³Ð]lÇ¢…^èl¯]l$.
Ð]l¬QÅ…V> ¿Zf¯]lÔ>ËÌZ ¯ólsêË$ Ýù§ýlÆý‡$yýl$ ^ðl³í µ
¯]lr$Ï MýS™èl$¢Ë$, ³ç …yýlÏ ^ðl…^é gê{VýS™èlV¢ > Eç³Äñæ*W…_
BàÆ>°² ¡çÜ$MýS$…sê¯]l$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÌêV> Ððl¬Æý‡
r$V> {ç³Ð]lÇ¢…_ A¯éVýSÇMýS…V> MýS°í³…^èl¯]l$. Ðé…†
Ð]l^ólarr$ÏV> E…sôæ Ð]l¬…§ýl$V>¯ól ¯úMýSÆý‡$MýS$ ^ðl³í µ
ºÄ¶æ$rMýS$ Ððlâ¶æ™é¯]l$. §ýl–íÙ§t øçÙ… Ìê…sìæ ¯]lÐ]l$ÃM>Ë$
ò³r$tMø¯]l$.
9. ^ðl¯]l²ç³r²… çÜ{™èl…ÌZ ¿Zf¯]l çÜ°²ÐólÔ¶æ…ÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…
Ý릯]l…ÌZ Ò$Æó‡ E…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. ^ðl¯]l²ç³r²… Üç {™èl…ÌZ ¿Zf¯]l…^ólõÜ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …
ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ AMýSPyìl Ðéâ¶æåÌêV> ^öM>P™ø¯ól ¿Zf¯]l…
^ólÝ뢯l] $. ß
ç ZrÌZÏ ¿Z…^ólÜç *¢ B^éÆý‡… A…sôæ MýS$§ýl
Æý‡§ýl$. ¯]lË$VýS$Æý‡$ ¯]lÐ]lÓMýS$…yé ™øsìæÐéÇ° VýSÐ]l$°çÜ*¢
gê{VýS™èlV¢ > Ððl$ËVýS$™é¯]l$. ¯éMýS¯]l$OÐlð ¯]l ³ç §ýl†® ÌZ M>Ð]l
Ëíܯ]l ³ç §éÆ>¦Ë¯]l$ AyìlW ™èl–í³V¢ > ¿Zf¯]l… ^ólÝ뢯l] $.
¯]l¯]l$² ^èl*íÜ GÐ]lÆý‡* A¯éVýSÇMýS$yýl$ A¯]lMýS$…yé
gê{VýS™èl¢ ³ç yýl™é¯]l$. Ð]lyýl¯z l] ^ólõÜÐéÇ° VóSÍ^ólĶæ$¯]l$.

9

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

ÐéÅÝëË$

™ðlË$VýS$

ÌôæQË$

ÐéÅçÜÆý‡^èl¯]lÌZ Ð]l¬…§ýl$V> {ç³Ýë¢Ñ…^éÍÞ…¨?
C™èlÆý‡$Ë BàÆý‡ AËÐérϯl] $ AçÜß
í æÅ…^èl$Mø¯]l$.
10. °yýl§ýlÐøË$ OÆð‡ÌôæÓõÜtçÙ¯ŒæÌZ sìæMðSsŒæMö¯ól çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ
Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. °yýl§ýlÐøË$ ÆO ‡ð ÌôæÓõÜÙçt ¯ŒlÌZ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …ÌZ
¯ól¯]l$…sôæ BĶæ$¯]l ÌêV> ™ö…§ýlÆý‡ ³ç yýl¯]l$. ¯ól¯]l$ H
FÆý‡$ ÐðlâêÏÌZ ^ðl³í µ sìæMðSsŒæ ¡çÜ$MýS$…sê¯]l$. FÇõ³Æý‡$
^ðl³ç µMýS$…yé.. sìæMðSsŒæ C^óla VýS$Ð]l$Ý뢯l] $ ÑíÜW…^èl¯]l$.
³ç r²… º…yìl ÝëĶæ$…{™èl… Ð]lÆý‡MýS$ Æ>§ýl¯]l²ç³#µyýl$ A¯]l
Ð]lÜç Æý‡…V> Ð]l*sêÏylì VýS$Ð]l$Ýë¢MSý $ Møç³… ™ðl³í µ…^èl¯]l$.
11. ´ëÅÇ‹ÜÌZ OÆð‡ÌñæMìSP ByýlÐéâ¶æåò³sñætÌZ MýS*Æý‡$a¯]l²
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯]l…ÌZ Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. ´ëÅÇ‹ÜÌZ ÆO ‡ð Ë$ GMìSP ByýlÐéâ¶æå ò³sñæÌt Z MýS*Æý‡$a¯]l²
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ BĶæ$¯]lÌê Ð]lÊÆý‡…U V>
{ç³Ð]lÇ¢…^èl¯]l$. º…{sZ™èl$ Ð]l_a ¯]l¯]l$² ¨VýSÐ]l$¯]lV>¯ól
G…§ýl$MýS$ ¨VýSÐ]l$¯é²yé A° BÌZ_Ý뢯l] $. A™èlyìl
¿êçÙ AÆý‡…¦ M>MýS´ù™ól Ð]l$ÆöMýSÇ Üç àĶæ$…™ø AçÜË$
ÑçÙĶæ*°² ™ðlË$çÜ$MýS$…sê¯]l$. Ððl…r¯ól ByýlÐéâ¶æå
ò³sñæ¨t W Ð]l$ÆöMýS ò³sñæÌt ZMìS Ððlãå MýS*Æý‡$a…sê¯]l$. Ð]l$äÏ
V>Æý‡$z, õÜÙçt ¯Œæ Ð]l*çÙÆt ‡ý $ Ð]l_a ¯éMýS$ ^ðlõ³µ ³ç Çí܆¦
™ðl^èl$aMø¯]l$.
12. C…V>Ï…yýl$ {ç³Ä¶æ*×ê°MìS Ð]l¬…§ýl$ HÆ>µr$Ï ^ólçÜ$MýS$¯]l²
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯]l…ÌZ Ò$Æý‡$…sôæ H… ^ólõÜÐéÆý‡$?
f. C…V>Ï…yŠæ {ç³Ä¶æ*×ê°MìS Ð]l¬…§ýl$ HÆ>µr$Ï ^ólÜç $MýS$¯]l²
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý릯l] …ÌZ ¯ól¯]l$…sôæ BĶæ$¯]l Ìê¯ól M>Ð]lË
Üí ¯]l Ð]lÜç $¢ ÝëÐ]l${W° HÆ>µr$ ^ólÜç $MýS$…sê¯]l$.
AƇ¬™ól Ð]l$yýl™èl Ð]l$…^èl…, ^éç³ ¡çÜ$MðSâ¶æ¯Ï l] $. Ð]l¬QÅ
ÐO lð $¯]l Ð]lÜç $¢Ðl] #˯]l$ Ð]l*{™èlÐól$ ¡çÜ$MðSâ¶æ™é¯]l$. Ý뫧lý ÅOÐlð $
¯]l…™èl Ð]lÆý‡MýS$ ™èlMýS$PÐ]l ÝëÐ]l*¯]l™Ï ø Üç $QÐ]l$Ķæ$ {ç³Ä¶æ*
×æ… ^ólÝ뢯l] $. ¿Zf¯]l ÝëÐ]l*{W, Ð]l…r ÝëÐ]l*¯]l$Ï
¡çÜ$MðSâ¶æåMýS$…yé, H ß
ç ZrÌŒæÌZ¯ø ¿Zf¯]l… ^ó Ý뢯l] $.
D MìS…¨ çÜ…çœ$r¯]l˯]l$ BÆý‡$ ÐéM>ÅËMýS$ Ñ$…^èlMýS$…yé
ç³NÇ…^èl…yìl.
1. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^ðl¯]l²ç³r²… çÜ{™èl…ÌZ VýS¨ ¡çÜ$Mö°
ÝëÐ]l*¯]l$ ¿¶æ{§ýlç³Æý‡^èl$MýS$¯é²yýl$. ™èlÆ>Ó™èl Ý벯]l… ^ólíÜ
ç³r$tºrt MýSr$tMö° ....... Ķæ$£éÑ«¤V> ç³ÇíÙ…_
¿Zf¯é°MìS MýS*Æý‡$a¯é²yýl$.
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ý벯]l… ^ólÜí ³ç r$tºrtË$ MýSr$tMö°
Ððl¬à¯]l »Ÿr$tò³r$tMö° ^ðl…º$ ¡çÜ$Mö° ¿Zf¯éË
ÝëÑyìlÌZMìS Ð]l^éayýl$. AMýSPyýl…™é ^öM>PË™ø
Mør$™ø ¿Zf¯éË$ ^ólÜç $¢¯é²Æý‡$. Ð]lyìl…z ^ólÐéâ¶æ$å
MýS*yé º°Ä¶æ$¯Œæ ™öyýl$MöP° Ð]lyìlÜçz $¢¯é²Æý‡$. D
A¯é^éÆý‡Ð]l$…™é ^èl*õÜ¢ ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS AMýSPyýl
¿Zf¯]l… ^ólĶæ*Ë°í³…^èlÌôæ§ýl$. AƇ¬¯é VýS™èlÅ…™èlÆý‡…
ÌôæMýS RêäV> E¯]l² ÑçÜÇ¢ §ýlVýSÇY MìS Ððlãå MýS*Æý‡$a¯é²yýl$.
¿Zf¯]l… ^ólÜç $¢¯l] ²Ðéâ¶æ$å, Ð]lyìlÜçz $¢¯l] ² Ðéâ¶æ$å ´ëÆý‡Ó¡
Ô>°² ^èl*íÜ ÌZÌZç³Ë ¯]lÐ]l#ÓMøÐ]lyýl… Ððl¬§ýlË$
ò³sêtƇý $. Ðéâ¶æå¯]l$ ³ç sìæ…t ^èl$MøMýS$…yé ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…
Ķæ$£éѤV> ³ç ÇíÙ…_ ¿Zf¯é°MìS MýS*Æý‡$a¯é²yýl$.
2. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^èl*íܯ]l Ðér°²sìæÌZMðSÌêÏ VýSÐ]l$Ùèl$¢¨ JMýS
A§éªË Ðól$yýl. A…§ýl$ÌZ A±² ....... ¯]lÐ]l#Ó™èl$…sôæ
§öÆý‡MìS Eyýl$MýS$Ððl*™èl¢¯]l… Ð]l_a…¨.
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^èl*íܯ]l ÐésìæÌZ VýSÐ]l$Ùèl$¢¨ A§éªË Ðól$yýl.
A…§ýl$ÌZ A±² ò³§ýl°ª Ë$Ð]l#r§éªË$. B A§éªË
™èlÐ]l*Úë HÑ$r…sôæ JMýS A§ýl…ª ÌZ Ð]l$°íÙ Ð]l*Ð]lÊ
Ë$V> MýS°í³Ýë¢ylý $. JMýS §é°ÌZ AçÜË$ MýS…sôæ ¯éË$VýS$
Æð‡rÏ ÌêÐ]l#V> MýS°í³Ýë¢ylý $. JMýS §é…sZÏ Üç ¯]l²V> _MìSP
Ô¶æËÅOÐlð $¯]lr$Ï MýS¯]lºyýl™éyýl$. JMýS §é…sZÏ º$ÍÏ»Ÿ
Ð]l$ÃÌê MýS¯]lºyýl™éyýl$. C…Mø §é…sZÏ ^èl*õÜ¢ œç Æ>Ï…VýS$

´÷yýl$VýS$¯]l²r$Ï…sêyýl$. D A§éªË Ðól$yýl ^èl*yýlsê°MìS
JMýS ÌêÐésìæ §öÆý‡, JMýS Üç ¯]l²° §öÆý‡Ýë° Ð]l^éaÆý‡$. B
§öÆý‡ B A§éªËÌZ Ð]l$È VýSÐ]l$Ùèl$¢V> MýS°µçÜ$¢…sôæ §öÆý‡
Ýë° A§ól ³ç °V> ¯]lÐ]l#Ó™ø…¨. Ðéâ¶æå¯]l$ ^èl*çÜ$¢…sôæ
´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ¯]lÐ]l#Ó Ð]l_a…¨. Ðéãϧlý ƪ ‡ý $ ¯]lÐ]l#Ó™èl$…sôæ
§öÆý‡MìS Eyýl$MýS$Ððl*™èl¯¢ l] … Ð]l_a…¨.
3. V>Æý‡$z çÜÓĶæ$…V> Ð]l_a òÜMýS…yýl$ M>ÏçÜ$ ò³sñætÌZ
GMìSP…^éyýl$ ....... A…™èl ±^èlíܦ†ÌZ E…yýlyýl…
fÇW…§ýl° ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… V>Æý‡$z™ø A¯é²yýl$.
f. V>Æý‡$z Üç ÓĶæ$…V> Ð]l_a òÜMýS…yýl$ M>ÏÜç $ ò³sñæÌt Z GMìSP…
^éyýl$. AMýSPyýl ÝûQÅ…V> E…r$…§ýl°, A…§ýl$ÌZ
GMýS$PÐ]l Ð]l$…¨ GMýSPÆý‡°, Üç $Q…V> ³ç yýl$MøÐ]l^èla°,
´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ^ðl³í µ V>Æý‡$z Ððlâ¶æå»Z™éyýl$. Aç³#µyýl$
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ""AçÜÌñæÐ]lÆý‡* C…§ýl$ÌZ GMýSPMýS*yýl§ýl$.
AyýlÐOz lð $¯]l Ðéâ¶æ$å GMìSP™ól ¯éMýS$ AçÜß
ç æÅ…. {糆 Ðéâ¶æå
™ø MýSÍíÜ †Æý‡VýSyýl… ¯éMìSÙç …t Ìôæ§ýl$. D ÆøkÌZÏ G…™èl
õܳç # §ýl*Æý‡…V> E…sôæ¯ól VúÆý‡Ð]l…. ™èlMýS$PÐ]l ÐéÇ™ø
†ÇW™ól Ð]l$¯]lMýS$ AVúÆý‡Ð]lÐ]l$° Ð]l*Ðéâ¶æ$å BÌZ_…
^èlyýl… Ìôæ§ýl$. A…§ýl$MýS¯ól Ð]l*Ðéâ¶æ$å A…™èl ±^èl Üí †¦ ÌZ
E…yýlyýl… fÇW…§ýl° ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… V>Æý‡$z™ø A¯é²yýl$.
4. OÆð‡Ë$ Ð]l_a BX BVýSyýl…™ø¯ól ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… G§ýl$Æý‡$V>
E¯]l²ò³sñætÌZMìS ....... ™èlÆ>Ó™èl ^èl*çÜ$MøÐ]l^èla° Ð]l¬…§ýl$
OÆð‡ÌñæM>Pyýl$.
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… G§ýl$Æý‡$V> E¯]l² ò³sñæÌt ZMìS ™èl¯]l ÝëÐ]l*¯]l$
¯ðl†¢¯l] ò³r$tMö° GMýSP»ZĶæ*yýl$. JMýS Ððl$r$t GMìSP
Æð‡…yø Ððl$r$tòO ³ M>Ë$ ò³rtV>¯ól GÐ]lÆø Ððl¯]lMýS ¯]l$…_
™øÔ>Æý‡$. BĶæ$¯]l ÝëÐ]l*¯]l$ Ððl¯]lMýS$P ³ç yìl´ùƇ¬…¨.
ÝëÐ]l*¯]l$ MøçÜ… Ððl¯]lMýS$P ^èl*yýlV>¯ól ^ólƇ¬ gêÇ JMýS
ÇOò³ JMýSÆý‡$ Ððl¯]lMìSP ³ç yìl´ùĶæ*Æý‡$. Mö…§ýlÆý‡$ Ðéâ¶æåOò³
¯]l$…_ ¯]lyìl_ÐðlãÏ ÆO ‡ð ÌñæM>PÆý‡$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ìôæ_ ¯ðlÐ]l$Ã
¨V> ÝëÐ]l*¯]l$ Üç Æý‡$ªMSý $¯é²yýl$. GMýSPyðlMýSPyýl §ðlº¾Ë$
™èlWÌêÄñæ* ™èlÆ>Ó™èl ^èl*çÜ$MøÐ]l^èla° Ð]l¬…§ýl$
OÆð‡ÌñæM>Pyýl$.

5. GMýSPyðlMýSPyýl §ðlº¾Ë$ ™èlWÌêÄñæ* ™èlÆ>Ó™èl ^èl*çÜ$Mø
Ð]l^èla° ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… OÆð‡Ë$ GM>Pyýl$. ÝëÐ]l*¯]l$Oò³¯]l
ò³r$tMö…r$¯é²yýl$ ....... Ððl¬{Æø A¯é²yýl$.
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÆO ‡ð Ë$ GMìSP ÝëÐ]l*¯]l$Oò³¯]l ò³r$tMSý $…r$
¯é²yýl$. Aç³#µyýl$ ß
ç æu>™èl$¢V> ÆO ‡ð Ë$ MýS¨Í…¨. ™èl¯]l
Ððl¯]lMýS ºËÏÒ$§ýl MýS*Æý‡$a¯]l² ByýlÐ]l$°íÙ JâZåç³yézylý $
BÐðl$ ¯éË$VýS$ †r$Ï †sìæt Ð]l¬…§ýl$MýS$ ¯ðlsìæ…t ¨.
Aç³#µyýl$ G§ýl$Æý‡$V> ^èl$rtM>Ë$aMýS$…r* B¯]l…§ýl³ç Æý‡
Ð]lÔ¶æ$Oylð E¯]l² M>ç³# Ò$§ýl ³ç yézylý $. º$VýSMY Sý $ B ^èl$rt
™èlWÍ ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… Ððl¬{Æø A¯é²yýl$.
6. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÌZç³Í ¯]l$…_ ´÷…WÐ]lçÜ$¢¯]l² §ýl$@Rê°²

Bç³#Mö°....... Ððl¬…yìl {º™èl$MýS$ VýS¯]l$MýS M>°Ð]l$ïé²yýl$.
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… MýSâ¶æ$åÐ]lÊçÜ$Mö° kr$t ¡òÜĶæ$ÅÐ]l$
¯é²yýl$. _¯]l²ç³µsìæ ¯]l$…_ G…™ø gê{VýS™èlV¢ > ò³…_¯]l
BĶæ$¯]l »êÆð‡yýl$ kr$t¯l] $ Ð]l$…VýSã Æð‡…yýl$ MýS†¢Ç…
³ç #ÌZÏ MýS†¢Ç…^éyýl$. A§ýl…ª ÌZ ^èl*çÜ$MýS$…sôæ ™èl¯]l
Ð]l¬Q… ™èl¯]lMóS Mö™èlV¢ > MýS°í³…_…¨. Ð]lÜç $¢¯l] ²
§ýl$@Rê°² ¨VýSÑ$…W A§ýl…ª ÌZ ^èl*çÜ$MýS$…r* E…sôæ
""Úë…ç³N ^ólõܧé ÝëÆŠæ'' A° AyìlV>yýl$ Ð]l$…VýSã.
A§ólÑ$sZ ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS AÆý‡…¦ M>Ìôæ§ýl$. C…™èl Ð]lÆý‡MýS*
Ð]l_a¯]l ™èlÆ>Ó™èl CMýS HÑ$ ^ólõÜ¢ HÐ]l$° VýS$…yðl Æ>Ƈ¬
^ólÜç $Mö° Ððl¬…yìl {º™èl$MýS$ VýS¯]l$MýS M>°Ð]l$ïé²yýl$.
7. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ™èlÍϧýl…{yýl$ËMýS$ E™èl¢Æý‡… Æ>Ķæ*Ë…sôæ
^éÌê MýSçÙt… ÐólíÜ…¨ ....... A¯]l²… HÒ$ çÜíßæ…^èlÌôæ§ýl$.
f. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS AÐ]l$à Ð]l*r ™èlË^èl$MýS$¯ól Üç ÇMìS MýSâ¶æå
Ððl…ºyìl ±â¶æ$å Ð]l^éaƇ¬. ^ðlƇ¬Å Ð]l×æMýSr… Ððl¬§ýlË$
ò³sìæ…t ¨. MýSË… Ð]l¬…§ýl$MýS$ ÝëVýSÌôæ§ýl$. GÌêOVSð ™ól¯ólÑ$
E™èlÆ¢ ‡ý … ³ç NÇ¢ ^ólÜí MýSÐ]lÆý‡$ÌZ ò³sìæt òO ³¯]l _Æý‡$¯éÐ]l*
Æ>íÜ ´ùÝëtœï Üç $MýS$ Ððlãå ´ùçÜ$t^ló Ô>yýl$. C…sìæMìS Ð]l_a
Ý벯]l… ^ólÜí ¿Zf¯é°MìS Ìôæ^éyýl$. A¯]l²… HÑ$
çÜíßæ…^èlÌôæ§ýl$.
8. ïÜtÐ]l$Æý‡$ Ò$§ýl¯]l$¯]l² ÐéÆð‡Ð]lÆý‡* ¯é õ³Æý‡$ ¯ørç³rtÌôæMýS
´ùĶæ*Æý‡$ ....... MìSsîæMîSÌZ ¯]l$…_ AÐ]l™èlË ´ëÆý‡ÐólÔ>¯]l$.
f. Üï Ðt l] $Æý‡$ÌZ E¯]l² ÐéÆð‡Ð]lÆý‡* ¯é õ³Æý‡$ ¯ørç³rtÌæô MýS
´ùĶæ*Æý‡$. ¯ól¯]l$ MöË…»ZÌZ GM>P¯]l$ M>ºsìæt ¯]l¯]l$²
MöË…»ZV>Æý‡* A° ³í ËÐ]lyýl… Ððl¬§ýlË$ò³sêtƇý $.
¯éMýS$ Üç ÆO ‡ð ¯]l †…yìl ÌôæMýS´ùÐ]lyýl… Ð]lËÏ BÆøVýSÅ… »êV>
Ìôæ§ýl$. ¯é AÐ]lÜç ¦ ^èl*íÜ ™øsìæ {ç³Ä¶æ*×ìæMýS$Ë$ gêÍç³yìl
¯é™ø H§ø Ð]l*sêÏyéË° {ç³Ä¶æ$†²…^éÆý‡$. ¯éMýS$
™èl˯öí³µ GMýS$POÐlð …¨. ÔŸ…vMöÐ]l$ÃƇ¬¯é ÌôæMýS´ùƇ¬…
§ýl¯]l$MýS$¯é²¯]l$. G§ýl$Æý‡$V> VøyýlMýS$ ™èlWÍ…_ E¯]l²
sZï³ ^èl*yýlV>¯ól Møç³… Ð]l_a…¨. §é°² AÐ]l™èlË
´ëÆó‡õÜ¢ ™èl˯öõ³µÐ]l$¯é² ™èlVýS$Y™lè $…§ólÐðl* A¯]l$MýS$
¯é²¯]l$. B sZï³ ¡íÜ E…yýlÌêVýS ¯]lÍí³ MìSsìæMîSÌZ
¯]l$…_ AÐ]l™èlË ´ëÆó‡Ô>¯]l$.
çÜ*^èl¯]l:
´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ¯]lÐ]lË Ððl¬™èl…¢ àçÜÅÆý‡Üç …™ø °…yìl ^èl¨Ñ…
^ólÌê E…¨. Rêä° ³ç NÇ…^èlyýl… ò³§ýlª Üç Ð]l$çÜÅ M>§ýl$. MýS£ýl
Ððl¬™èl…¢ ™ðlÍõÜ¢ Üç $Ë¿¶æ…V> Æ>Ķæ$Ð]l^èl$a.

VýS$Æý‡$¢…^èl$Mö° ³ç È„ýSË$ Æ>Äñæ¬^èl$a. ™èlMýS$PÐ]l Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ
GMýS$PÐ]l Ñgêq¯é°² ´÷…§ö^èl$a.
Ð]l*™èl–¿êçÙÌZ ѧýlÅ ¯ólÆý‡$aMøÐ]lyýl… ™èlÍÏ´ëË$ ™éW
ò³Æý‡VýSyýl… Ìê…sìæ¨. ³ç Æ>Ƈ¬¿êçÙÌZ Ñ«§éÅ¿êÅçÜ… Ð]lËÏ
ºsîæ³çt sìæt H§ø Ñ«§lý …V> E¡¢Æ‡ý $~ËÐ]l#™éÆý‡$. VO Sð yŠæÞ¯]l$ B{Ô¶æƇ¬
Üç $¢¯é²Æý‡$. ""AÆý‡…¦ M>° ^èl§ýl$Ð]l# Ð]lÅÆý‡…¦ '' A¯]l²r$t ¯é¯é
AÐ]lÜç ˦ $ ³ç yýl$™èl$¯é²Æý‡$. M>ºsìæt MýS±çÜ… òÜMýS…yýlÈ Ñ§éÅ
Ýë¦Æ‡¬ Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l*™èl–¿êçÙÌZ¯ól ѧýlů]l$ »Z«¨…^èlyýl…,
¯ólÆý‡$aMøÐ]lyýl… G…™ø AÐ]lÜç Æý‡….
2. MýS…ç³NÅrÆŠæ ѧýlÅ & BÐ]lÔ¶æÅMýS™èl
¯ólyýl$ {ç³™èlÅ„ýS…V>¯]l*, ³ç Æø„ýS…V>¯]l* MýS…ç³NÅrÆŠæ Ð]l$¯]l
iÑ™èl…ÌZ K ¿êVýSÐO lð $…¨. ѧýlÅ, ÐO lð §ýlÅ, ÐéÅ´ëÆý‡,
Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$, Üç Ð]l*^éÆý‡, Ýë…MóS†MýS Æý‡…V>ËÌZ MýS…ç³NÅrÆŠæ
{ç³Ð]l¬Q ´ë{™èl Ð]lß
í æÝù¢…¨. MýS…ç³NÅrÆŠæ¯]l$ Eç³Äñæ*W…_
C…rÆŠæ¯ðlsŒæ ÝûMýSÆý‡Å… §éÓÆ> {ç³³ç …^èl…ÌZ fÆý‡$VýS$™èl$¯]l²
ÑçÙĶæ*˯]l$ Ð]l$¯]l C…sZÏ MýS*Æý‡$a° ^èl*yýlÐ]l^èl$a. ѧéÅ
Æý‡…VýS…ÌZ ¯ólyýl$ MýS…ç³NÅrÆŠæMýS$ A«¨MýS {´ë«§é¯]lÅ…
ËÀÝù¢…¨.
¯ólyýl$ MóSi ¯]l$…_ ³ï i Ð]lÆý‡MýS$ MýS…ç³NÅrÆŠæ ѧýlÅ A¿¶æÅíÜ
Üç $¢¯é²Æý‡$. MýS…ç³NÅrÆŠæ MøÆý‡$Þ ¯ólÆý‡µyé°MìS G¯ø² {Oò³ÐólsŒæ
ѧéÅçÜ…çÜ˦ $ ´ùsîæ ³ç yýl$™èl$¯é²Æ‡¬. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ MýS…ç³NÅ
rÆý‡Ï §éÓÆ> G…™ø gêq¯é°² ´÷…§ýl$™èl$¯é²Æý‡$.
MýS…ç³NÅrÆŠæòO ³ ѧéÅ»Z«§lý ¯]l Ð]lËÏ Ñ§éÅÆý‡$¦ËÌZ
Üç –f¯é™èlÃMýS™èl, FàÔ¶æMìS¢ ò³…´÷…§ýl$™éƇ¬. E´ë«§éÅĶæ¬
ËMýS$ »Z«§lý ¯é ÝëÐ]l$Æý‡Å¦ … ò³Æý‡$VýS$™èl$…¨. °§é¯]l…V> A¿¶æÅ
Üç ¯]l… ^ólÜç $MýS$¯ól AÐ]lM>Ô¶æ… ËÀçÜ$¢…¨. MýS…ç³NÅrÆŠæ ѧýlÅ
A¿¶æÅíÜ…_¯]l ÐéÇMìS ÐéÇ Ô¶æMìS¢ ÝëÐ]l$Æ>¦ÅË$, Ðól$«§é
Üç …ç³†¢° ºsìæt §ólÔ¶æ ѧólÔ>ÌZÏ Ð]l$…_ E§øÅV>Ë$ ËÀ…^ól
AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. M>ºsìæt ѧéÅÆý‡…VýS…ÌZ MýS…ç³NÅrÆŠæ
´ë{™èl ^éÌê ÑÕçÙÐOt lð $…¨.
Ð]l$ÇMö°² Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ÐéÅÝëË$
3. ³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ… & ³ç ÇÆý‡„ýS×æ
4. A…§ýlÇMîS ѧýlÅ
5. Ñgêq¯l] Ķæ*{™èlË$
6. {VýS…£éËĶæ*Ë$
7. GƇ¬yŠæÞ °ÐéÆý‡×æ
8. »êËM>ÇÃMýSÐ]lÅÐ]lÜç ¦ & °Æý‡*Ã˯]l

ÐéÅÝëË$

ÌôæQË$

çÜ*^èl¯]l:
ÐéÅçÜÆý‡^èl¯]lÌZ ÑçÙĶæ*°² Ð]l¬…§ýl$V> {ç³Ýë¢Ñ…_ ™èlÆ>Ó™èl
ÑÝë¢Æ‡ý …V> ÑÐ]lÇ…^éÍ. ™èlÆ>Ó™èl Ð]l¬W…^éÍ.
¯ólyýl$ Ð]l$¯]l Ð]l¬…§ýl$¯]l² ÑçÙĶæ*Ìñæ°²…sìæ¯ø ÐéÅÝë
Ë$V> Æ>Ķæ$Ð]l^èl$a. ÐésìæÌZ Mö°² Ð]l¬RêÅ…Ô>Ë™ø
Ð]l¬QÅOÐlð $¯]l ÐéÅÝëË$ Ò$ MøçÜ…. ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ™èlÐ]l$MýS$¯]l²
AÐ]lV>çßæ¯]l™ø §é°° ÑÝë¢Æ‡ý …V> Æ>Ýë¢Æ‡ý ° BÕçÜ$¢¯é²¯]l$.

´ëuý‡Ô>ËÌZ fÆý‡$ç³#MýS$¯]l² VýS$Æý‡$ç³NgZ™èlÞÐ]l… VýS$Ç…_
Ñ${™èl$°MìS ÌôæQ.
Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ,
05.03.09.
{í³Ä¶æ$Ñ${™èl$yýl$ Æ>Ð]l¬MýS$,
VýSyýl_¯]l òÜò³…t ºÆŠæ 5¯]l Ð]l* ´ëuý‡Ô>ËÌZ VýS$Æý‡$ç³N
gZ™èlÞÐ]l… ^éÌê »êV> fÆý‡$ç³#MSý $¯é²…. Ð]l$¯]l Ð]l*i
Æ>{çÙ³çt † yéMýSÆt æŠ Üç Æó‡Óç³ÍÏ Æ>«§éMýS–çÙ¯~ æŒ fĶæ$…†¯ól Ð]l$¯]l
{糿¶æ$™èlÓ… VýS$Æý‡$ç³NgZ™èlÞÐ]l ¨¯]l…V> {ç³MýSsìæ…_…¨ MýS§é!
B Æøk Ðól$Ð]l¬ Ð]l* E´ë«§éÅĶæ¬Ë¯]l$ Üç ¯éð…_ ÐéÇ
BÖçÜ$ÞË$ ´÷…§é…. Ð]l$¯]l VýS$Æý‡$Ð]l#˯]l$ Üç ¯éð…^èlyýl…
¯éMðS…™ø B¯]l…§é°²_a…¨.
Cr$Ï
± Ñ${™èl$yýl$,
Æý‡Ñ
_Æý‡$¯éÐ]l*
h.Æ>Ð]l¬,
10 Ð]l ™èlÆý‡VýS†,
hÌêÏ ç³ÇçÙ™Œæ OòßæçÜ*PÌŒæ,
{ç³gêq³ç NÆŠæ, Ððl$§ýlMŠæ hÌêÏ.

1. Ð]l*™èl–¿êçÙÌZ ѧýlÅ
Ð]l*™èl–¿êçÙ A…sôæ ™èlÍÏ¿êçÙ A° AÆý‡…¦ . Ð]l$¯]l… ³ç #sæì ¯t l]
^ør f¯]lÐ]lÅÐ]làÆý‡…ÌZ E…yól ¿êçÙ Ð]l*™èl–¿êçÙ. Ð]l$°íÙ
³ç #sìæ…t ¨ Ððl¬§ýlË$ Wsôæt Ð]lÆý‡MýS$ Ð]l*™èl–¿êçÙÌZ¯ól Ð]l*sêÏylý
™éyýl$. Ð]l$¯]l… H ¿êçÙÌZ Ð]l*sêÏylý ™éÐðl*, MýSËË$VýS…sê
Ððl* B ¿êçÙÌZ¯ól ѧýlÅ ¯ólÆý‡$aMøÐ]lyýl… G…O™lð ¯é AÐ]lÜç Æý‡….
³ç Æ>Ƈ¬ ¿êçÙÌZ ѧéÅ¿êÅçÜ… ^ólõÜ¢ G¯ø² MýSÚët˯]l$
G§ýl$ÆøPÐéÍ. Ð]l¬…§ýl$V> ³ç Æ>Ƈ¬¿êçÙ¯]l$ AÆý‡…¦ ^ólÜç $
MøÐéÍ. A…§ýl$ÌZ ™èlW¯]l…™èl ³ç Çgêq¯l] … AËÐ]lyýl…§ól
ÑçÙĶæ${VýSçßæ×æ…, Ð]lÅMîS¢MýSÆý‡×æ Ý뫧ýlÅç³yýl§ýl$. Ð]l*™èl–¿êçÙÌZ
ѧéÅ¿êÅçÜ… ^ólĶæ$yýl… Ð]lËÏ Ñ§éÅǦ, E´ë«§éÅĶæ¬Ë$
^ðl³í µ¯]l ÑçÙĶæ*°² Üç $Ë¿¶æ…V> AÆý‡…¦ ^ólÜç $MøÐ]l^èl$a.

10

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

õ³ç³ÆŠ‡&2

™ðlË$VýS$

´ëÆŠ‡t&¼

BÐ]l¬MýS¢Ð]l*ËŧýlMýS$ Ð]l$Æø õ³Æý‡$?
Ò$ Ò«¨ÌZ ´ëÇÔ¶æ$§ýl®Å çÜÐ]l$çÜÅ VýS$Ç…_ çÜ…º…«¨™èl
A«¨M>ÇMìS ÌôæQ Æ>Ķæ$…yìl
´ëÐ]l${Æý‡$,
10.02.10.
Ð]l¬°Þç³ÌŒæ BÆøVýSÅÔ>RꫨM>ÇMìS,
¯]lÐ]l$çÜPÇ…_ Ððl*çß毌æ A¯ól ´ûÆý‡$yýl$ Æ>õÜ Ñ¯]l²ç³…
AĶæ*Å!
Ð]l* Ò«¨ ºÝët…yýl$ Ððl¯]l$MýS E…¨. Ð]l* Ò«¨ÌZ GMýSPyýl
^èl*íܯé ^ðl™èl,¢ §ýl$Ð]l¬Ã, Ð]l¬ÇMìS E¯é²Æ‡¬. Üç ÆO ‡ð ¯]l ^ðl™èl¢
MýS$…yîlË$ ÌôæÐ]l#. Ð]l¬ÇMìS ±Æý‡$ Æøyýl$z Ò$§ýl {ç³Ð]lß
í æÝù¢…¨.
§ýl$Æý‡…Y §« lý …, §øÐ]l$Ë$ Ñç³È™èl…. ©…™ø Ð]l$ÌôæÇĶæ* Ìê…sìæ
ÐéÅ«§lý $Ë$ Ð]l^óla AÐ]lM>Ô¶æ… ^éÌê E…¨. M>ºsìæt Ð]l* Ò«¨
´ëÇÔ¶æ$§ýlÅ® ÑçÙĶæ$…ÌZ {ç³™ólÅMýS {Ô¶æ§ýl® Ð]lß
í æ…_ {ç³fË
BÆøV>Å°² M>´ëyýlÐ]lËíÜ…¨V> MøÆý‡$™èl$¯é²¯]l$.
Cr$Ï
™èlÐ]l$ Ñ«§ólĶæ¬yýl$,
Ððl*çß毌æ
_Æý‡$¯éÐ]l*:
BÆøVýSÅ Ô>RꫨM>Ç,
³ç #Æý‡´ëËMýS Üç …çœ$ M>Æ>ÅËĶæ$…,
´ëÐ]l${Æý‡$, MýS–Úë~hÌêÏ.

Ð]l$ÇMö°² Ð]l¬QÅOÐðl$¯]l ÌôæQË$
3. Æý‡MýS§¢ é¯]l… AÐ]lÜç Æ>°² ™ðlÍĶæ$gôæÜç *¢ Ñ${™èl$°MìS ÌôæQ
4. Eç³M>Æý‡ Ðól™èl¯]l… Ð]l$…þÆý‡$ ^ólĶæ$Ð]l$° MøÆý‡$™èl*
hÌêÏ Ñ§éÅÔ>RꫨM>ÇMìS ÌôæQ
5. õܲíßæ™èl$Ë™ø MýSÍíÜ ^ólÜí ¯]l ÑàÆý‡Ä¶æ*{™èl VýS$Ç…_
™èl…{yìlMìS ÌôæQ
6. ± Ð]l*™èl–§ólÔ¶æ Vöç³µ§ýl¯é°² ÑÐ]lÇçÜ*¢ ѧólÖ
Ñ${™èl$°MìS ÌôæQ.

gê¡Ä¶æ*˯]l$ Ý÷…™èl ÐéM>ÅËÌZ
{ç³Äñæ*W…^èlr…
1. BÆý‡$¯]l*OÆð‡¯é:
BÆý‡$¯]l*OÆð‡¯é ¯ól¯]l$ ³ç §ø™èlÆý‡VýS† ´ë‹Ü AÐ]l#™é¯]l$
2. MýS†¢Ò$§ýlÝëÐ]l¬:
^ðlyýlÐz éÇ™ø Üç ß
ç æÐéçÜ… MýS†¢Ò$§ýlÝëÐ]l¬ Ìê…sìæ¨.
3. ™éÐ]l$Æý‡™èl…ç³Æý‡:
Æ>fMîSĶæ*ËÌZ Ð]lÆý‡¿Y æô §éË$ ¯é¯ésìæMîS
™éÐ]l$Æý‡™èl…ç³Æý‡Ë$V> ò³Æý‡$VýS$™èl$¯é²Æ‡¬.
4. ò³¯]lÐólçÜ$Mö¯]l$:
Ð]l$Ìñæ¡Ï VýS ³ç …¨Ç° ò³¯]lÐólçÜ$MýS$…¨.
5. ç³#çÜ¢M>Ë ç³#Æý‡$VýS$:
Ð]l* A¯]l²Ä¶æ$Å ³ç #Üç M¢ >Ë ³ç #Ƈý $VýS$
6. Æý‡Ýë¿êçÜ:
ò³ãåÌZ MýSr²… ^éËÌôæ§ýl° Ð]l$VýSò³ãåÐéÆý‡$ Æý‡Ýë¿êçÜ
^ólÔ>Æý‡$
7. VöyýlzÍò³r$t:

Ð]lÊÉé^éÆ>Ë$ {ç³VýS†MìS VöyýlÍz ò³r$t Ìê…sìæÑ.
8. C…sìæÍÏ´ë¨:
BǦMSý »ê«§lý Ë$ ÌôæMýS$…sôæ C…sìæÍÏ´ë¨ ç³…yýl$VýS
^ólçÜ$MýS$…sêÆý‡$.
9. VýS$…yðlÆ>Ƈ¬ ^ólçÜ$Mö¯]l$:
MýSÚëtË$ Ð]l_a¯]l³ç #yló VýS$…yðl Æ>Ƈ¬^ólÜç $Mö° iÑ…^é
Ë…sêÆý‡$.
10. ¿¶æXÆý‡«£ýl {ç³Ä¶æ$™èl²…:
§ólÔ¶æ ÝëÓ™èl…{™èlÅ… MøçÜ… Ð]l$¯]l ¯éĶæ$MýS$Ë$ ¿¶æXÆý‡£ýl
{ç³Ä¶æ$™èl²… ^ólÔ>Æý‡$.
11. ò³yýl^ðlѯ]lò³r$t:
ò³§ýl˪ Ð]l*rË$ ò³yýl^ðlѯ]l ò³rtÆ>§ýl$.
12. Ñ^èlaËÑyìl:
Ñ^èlaËÑyìlV> yýlº$¾ QÆý‡$a ^ólĶæ$yýl… Ð]l$…_¨ M>§ýl$
13. ç³VýSsìæ MýSËË$:
ÝùÐ]l$Ç´ù™èl$Ë…™é ç³VýSsìæMýSËË$ MýS…r$…sêÆý‡$.
14. Ķæ$£é{ç³M>Æý‡…:
»ŸVýS$Y¯l] $ ´ëË™ø MýSyìlW¯é Ķæ$£é{ç³M>Æý‡…V>¯ól
E…r$…¨.
15. çÜÌê…Mör$t:
¯ól¯]l$ ^ðlyýl$ AËÐérÏMSý $ çÜÌê… Möyýl™é¯]l$.
16. ™èl˧ýl¯]l$²:
´ë…yìl™èlÅ…ÌZ JMýSDz ™èl˧ýl¯ól²ÐéÆý‡$ Ð]l$ÆöMýSÆý‡$…
sêÆý‡$
17. §øí³yîl ^ólĶæ¬:
ºËÐ]l…™èl$Ë$ ºËïßæ¯]l$˯]l$ §øí³yîl ^ólÜç $¢…sêÆý‡$
18. A…§ðl Ðólíܯ]l ^ólƇ¬:&
Ð]l* AÐ]l$à Ð]l…r ^ólĶæ$yýl…ÌZ A…§ðl ÐólÜí ¯]l ^ólƇ¬
19. {´ë«§ólĶæ$ç³yýl$:
Æ>fMîSĶæ$ ¯éĶæ$MýS$Ë$ KrÏ MøçÜ…
{´ë«§ólĶæ$ç³yýl™éÆý‡$
20. Ar$tyìlMìS¯]lr$Ï:
M>ÖÃÆŠæ MýSÌZÏÌêË™ø Ar$tyìlMìS´ù™ø…¨.
21. ç³#…Rê¯]l$ç³#…RêË$:
Ðól$«§éÐ]l#Ë Ð]l$¯]lÜç $ËÌZ BÌZ^èl¯]lË$ ³ç #…Rê¯]l$ç³#…
RêË$V> ç³#r$tMöÝë¢Æ‡¬
22. M>Ë„óSç³…:
ÑË$OÐlð ¯]l M>Ìê°² MýSº$Æý‡™Ï ø M>Ë„óSç³… ^ólĶæ$Æ>§ýl$
23. JÆý‡Ð]lyìl ¨§ýl$ª:
E´ë«§éÅĶæ¬Ë$ Ð]l$…_ »Z«§lý ¯]lË™ø ѧéÅÆý‡$¦ËMýS$
JÆý‡Ð]lyìl ¨§éªÍ.
24. ÐólÌñ憢^èl*ç³#:
GÐ]lÆý‡* Ð]l$¯]lͲ ÐólÌñ憢 ^èl*ç³MýS$…yé Ð]l$çÜË$MøÐéÍ.
25. Ñyýl*zÆý‡…:
Ñgêq¯l] Ô>çÜ…ˆ AÀÐ]l–¨® ^ðl…¨ Ð]l$¯]lMýS$ G¯ø²
Ñ…™èlË$, Ñyýl*zÆ>Ë$ ™ðlÍĶæ$gôæÝù¢…¨.

´ëÆŠ‡t & ¼
Ððl¬§ýlsìæ ¿êVýS…
VýS§ýlÅ¿êV>°² ^èl¨Ñ MìS…§ýl C_a¯]l {ç³Ô¶æ²ËMýS$ Üç Ð]l*«§é¯]l…
Æ>Ķæ*Í.
çÜ*^èl¯]l: VýS§ýlÅ… ´ëu>Å…Ôóæ™èlÆý‡…V> HO§lð ¯é CÐ]lÓÐ]l^èl$a.
Üç Ð]l*«§é¯éË$ C…§ýl$ÌZ¯ól ^éÌê Üç $Ë¿¶æ…V> MýS°ò³sìæt
Æ>õÜ Ñ«§lý …V> E…sêƇ¬.l
E§éçßæÆý‡×æ: }MýS–çÙ~ §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$ ÑfĶæ$¯]lVýSÆý‡
Ýë{Ð]l*gêÅ°² ³ç Ç´ëÍ…_¯]l Æ>kÌZÏ A{VýSVýS×æ$Åyýl$. ÒÇ
BÝ릯l] …ÌZ AçÙ¨t VýSgY ê˯ól õ³Æý‡$™ø G°Ñ$¨ Ð]l$…¨
MýSÐ]l#Ë$…yólÐéÆý‡$. ÐéÇÌZ AËÏÝë° ò³§ýl¯ª l] Ððl¬§ýlsìæ ÐéÆý‡$.
BĶæ$¯]l Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èl Æ>Ô>Æý‡$. Æ>Ķæ$ËÐéÆý‡$ ÑçÙ$~
_¡¢Äæ¶ $… A¯ól ¯éÐ]l*…™èlÆý‡… VýSË BÐ]l¬MýS¢ Ð]l*Ëŧýl A¯ól
{糺…«§lý … Æ>Ô>Æý‡$. "ÑMýSrMýSÑ' ™ðl¯éÍ Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~ylý $
MýS*yé AçÙ¨t VýSgY êÌZÏ JMýSÆý‡$.

{ç³Ô¶æ²Ë$:
1. ò³§ýl¯ª l] Æ>íܯ]l {糺…«§lý Ðól$¨?
2. BÐ]l¬MýS¢ Ð]l*ËŧýlMýS$ Ð]l$Æøõ³Æó‡…sìæ?
3. MýS–çÙ~ §ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë BÝ릯l] …ÌZ° MýSÐ]l#˯ólÐ]l$…sêÆý‡$?
4. ÑMýSrMýSÑ A° GÐ]lǯ]l…sêÆý‡$?
fÐéº$Ë$:
1. ò³§ýl¯ª l] Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èl A¯ól {糺…«§é°² Æ>Ô>yýl$.
2. BÐ]l¬MýS¢ Ð]l*ËŧýlMýS$ ÑçÙ$~_¡¢Äæ¶ $… A¯ól õ³Æý‡$…¨.
3. MýS–çÙ~§ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë BÝ릯]l MýSÐ]l#˯]l$
AçÙt¨VýSYgêË…sêÆý‡$.
4. ÑMýSrMýSÑ ™ðl¯éÍ Æ>Ð]l$MýS–çÙ$~ylý $.
³ç §éÅ˯]l$ ^èl¨Ñ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ fÐéº$Ë$ Æ>Ķæ$…yìl?
çÜ*^èl¯]l: ±† ³ç §éÅË$, ³ç §éÅË$ _¯]l² _¯]l² Ð]l*rË™ø¯ól
E…sêƇ¬. fÐéº$Ë$ Æ>Ķæ$yýl… Üç $Ë¿¶æ….
E§éçßæÆý‡×æ:
³ç NfMýS¯]l² ¯ðl…^èlº$¨® {糧« é¯]l…º$
Ð]l*rMýS¯]l² ¯ðl…^èl Ð]l$¯]lÜç $ §ýl–ÉýlÐ]l¬
MýS$ËÐ]l¬MýS¯]l² Ñ$VýS$Ë VýS$×æÐ]l¬ {糧« é¯]l…º$
ÑÔ¶æÓ§éÀÆ>Ð]l$ ѯ]l$Æý‡ÐólÐ]l$.
{ç³Ô¶æ²Ë$:
1. ³ç NfMýS…sôæ Ð]l¬QÅOÐlð $…¨ H¨?
2. Ð]l*rËMýS…sôæ §ýl–ÉýlÐO lð $…¨ H¨?
3. MýS$Ë… MýS…sôæ {糧« é¯]lÐO lð $…¨ H¨?
4. D ³ç §éÅ°MìS Ð]l$MýS$r… H¨?
fÐéº$Ë$:
1. º$¨® {糧« é¯]l…
2. Ð]l$¯]lçÜ$ {糫§é¯]l…
3. VýS$×æ… {糧« é¯]l…
4. ÑÔ¶æÓ§éÀÆ>Ð]l$ ѯ]l$Æý‡ ÐólÐ]l$
JMýSÐólâ¶æ 4Ð]l {ç³Ô¶æ² Ð]l$MýS$r… A¯ól º§ýl$Ë$ ÖÇÛMSý H¨?
A¯ól {ç³Ô¶æ² Ð]l_a¯]l³ç šyýl$ ³ç §ýlÅ ¿êÐé°² AÆý‡…® ^ólÜç $MýS$°
"H¨ {糧« é¯]l…' A¯ól ÖÇÛMSý Üç *_…^èlÐ]l^èl$a.
_¯]l²ç³šyýl$ ^èl¨Ñ¯]l Ô¶æ™èlMýS ³ç §éÅÌôæ §é§éç³# Ð]l^óla
AÐ]lM>Ô¶æ… E…¨. °§é¯]l…V> ³ç ÇÖÍõÜ¢ ¯éË$VýS$
Ð]l*Æý‡$PË$ Ý÷…™èlÐ]l$Ð]l#™éƇ¬.

´ëÆŠ‡t & ¼
Æð‡…yø ¿êVýS…
ÐéM>Å˯]l$ A«§lý $°MýS Ð]l^èl¯]l…ÌZMìS Ð]l*Æý‡a…yìl?
1. C…§ýlĶ欅yìl¯]l AW² ¿¶æĶæ$…º$ Üç …Ô¶æƇ¬™èl…º$
2. »ôæÌê, §« lý ¯]l$Æ>¾×æ ´ë×ìæ¯O lð ±^ðl…™èl ¯ól¯]l$…sìæ° MýS§é
±MðS…§ýl$MýS$ ¿¶æĶæ$…?
3. Ð]l*Ð]lË° Ððl*çßæ…º$ Ñyìl_ Ððlâ¶æ$ÏÐl] ¬.
4. AMýSPyýl¯]l$¯]l² ¯úMýSÆý‡$Ë…§ýlÆý‡$¯]l$ ¯]lÑÓ¯éÆý‡$.
5. MýS$ËÐ]l¬ MýS¯é² VýS$×æÐ]l¬ {糧« é¯]l…º$
6. Ar$Ë ¼™èlÆ¢ ‡ý ´ùÄñæ$§ýlÐólÑ$?
7. Æý‡×æ…¼¨ Ñ{MýSÑ$…ç³#yìl
8. C…^èl$Ñ$…^èl$V> ³ç §ýl$O¯lð §ýl$ Ð]lÆý‡ÐÛ l] ¬Ë$ VýSyýl_¯]lÑ.
9. Ò$ Ð]lÓĶæ$ÝëĶæ$…º$ VýSyìl…_ ò³rtÐl] Ìñæ Ò$
ÐéËÏ¿¶æÅÐ]l¬¯Œl
10. MýSÙç Ðt l] ¬Ë$¯]l$, Üç $QÐ]l¬Ë$¯]l$ M>Ð]lyìl MýS$…yýlË$
Ð]l…sìæÑ.
11. ³ç #Æý‡$çÙ$yýl$ ¯éÅĶæ$Ð]l¬ ™èl³ç µMýS ѧéÅ«§lý ¯]l…º$Ë$
VýSyìl…ç³Ð]lÌñæ¯]l$.
12. D ³ç Æý‡™èl…{™èl iÐ]l¯]lÐ]l¬ ¯ðlr$Ï¿Ï æ¶ Ç…™èl$¯]l$.
13. fÇ™èl VýSVýS¯]l…º$¯]l MðSVýSíÜ^èl¯ðl¯]l$
14. ç³Ð]l¯é…«§øÌZMýSÐ]l¬¯Œl gôæÆð‡VýS…V> MýS*Ë…MýSçÙ
15. B{VýSß
ç æÑ$…™èl Üç *í³¯]l {ç³Ä¶æ$™èl²Ð]l¬ Üç Æý‡ÓÐ]l¬
Ç™èl¢ÐøÐ]l#¯]l$
16. ^èl…yîlÔ¶æÓÈ §ólÑ fËfÌê ´ëÇ…^ðl Ô>{™èlÐ]l#Ë Æý‡MýS…¢ º$
17. Ð]l$…rË$ ÐólVýSÐ]l¬V> ÐéÅí³…^èl$ ^èl$¯]l²Ñ
18. M>Ð]l#¯l] ±Ð]l# Ððl$_a¯]l ^øsìæMìS »ZÐ]l¯øç³Ð]l¬

19. B^ør Ð]lÇÛ…³ç # Ð]l$Ð]l$Æý‡ f¯]lÃÐ]l¬ ±¨.
fÐéº$Ë$:
1. CMýSPyól E…sôæ AW²¿¶æĶæ$… Üç …§ólß
ç æ…
2. »ôæÌê! §« lý ¯]l$Æ>¾×æ ´ë×ìæ¯O l𠱧ýlVýSÆY ‡ý ¯ól¯]l$¯é²¯]l$ MýS§é
±MðS…§ýl$MýS$ ¿¶æĶæ$…?
3. Ð]l*Oò³¯]l Ððl*çßæ… Ñyìl_ Ððlâ¶æ$Ï
4. AMýSPyýl$¯]l² ¯úMýSÆý‡Ï…§ýlÆý‡$ ¯]lÐéÓÆý‡$
5. MýS$Ë… MýS…sôæ VýS$×æ… {糧« é¯]l…
6. AsêÏ ¼™èlÆ¢ ‡ý ´ù™éÐól…
7. Æý‡×æÑ$¨ Ñ{MýSÑ$…^èl…yìl
8. C…^èl$Ñ$…^èl$ ³ç ¨õßæ¯]l$ Üç …Ð]l™èlÞÆ>Ë$ VýSyìl^éƇ¬.
9. Ò$ Ð]lÅÐ]lÝëĶæ$Ðól$ Ò$ ÐéËÏ¿êÅ°² VýSyìl…_ ò³sêtÍ
10. MýSçÙtçÜ$RêË$ M>Ð]lyìl MýS$…yýlÌêÏ…sìæÑ.
11. ³ç #Æý‡$çÙ$yýl$ ¯éÅĶæ$… ™èl³ç µMýS ѧýlů]l$, §« lý ¯é°²
VýSyìl…^éÍ.
12. D ³ç Æý‡™èl…{™èl iÐ]l¯é°² GsêÏ ¿¶æÇÝë¢Æ‡ý $.
13. fÇ™èl VýSVýS¯é°MìS GWÇ´ùƇ¬…¨.
14. VýS…V>¯]l¨ ´ë™éâ¶æÌZM>°MìS ^ólÇ…¨.
15. B{VýSß
ç æ… Mö…™èl ^èl*í³¯é {ç³Ä¶æ$™èl²Ð]l$…™é
Ð]lÅÆý‡¦Ð]l$Ð]l#™èl$…¨.
16. ^èl…yîlÔ¶æÓȧólÑ Ô¶æ{™èl$Ð]l#Ë Æý‡M>¢°² fËfÌê
´ëÇ…_…¨.
17. Ð]l$…rË$ ÐólVýS…V> ÐéÅí³Üç $¢¯¢ é²Æ‡¬.
18. M>ºsìæt ¯]l$Ð]l#Ó CçÙ³çt yìl¯]l ^øsìæMìS ´ùÌôæÐ]l¬.
19. AMýSPyýl Ðé¯]l MýS$Çí³…^èl$ ± f¯]là ™èlÇçÜ$¢…¨.
ÐéM>ÅÌZÏ {MìSĶæ$¯]l$ Ð]l*Ça Ð]lņÆó‡M>Æý‡M¦ Sý ÐéM>ÅË$V>
Æ>Ķæ$…yìl.
1. {糿¶æ$™éÓ°MìS yéËÆý‡$Ï AÐ]lÜç Æý‡…
2. ¯]l¯]l$² Ð]l¬…§ýl$MýS$ ¯ðlsêtƇý $
3. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… C…V>Ï…yýl$ ÐðlâêÏylý $
4. Üç _¯ŒlMýS$ {MìSMðSsŒæ ByýlrÐ]l$…sôæ CçÙ…t
5. _sìæMt Sì ™èlVýS° ¿¶æĶæ$… ÐólÜí …¨.
6. GÌêOVSð ™ól¯ólÑ$ º…† §öÇMìS…¨
7. MýSÐ]l#ËMýS$ Mö°² AÀÐ]l*¯]l ³ç §éË$ E…sêƇ¬
8. A™èlyýl$ ^ðlyýl$ Ð]l*rË$ Ñ…sêyýl$.
9. Æ>fMîSĶæ$ Ðól™èl¢ÌZÏ Ðól$£éÐ]l#Ë$¯é²Æý‡$
10. ¯ólsìæ ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ {MýSÐ]l$Õ„ýS×æ ÌZí³…_…¨.
11. BÐðl$ ´ërË$ ´ëyìl…¨.
12. ÐéÆý‡…™é Æó‡³ç # Æ>Ð]l^èl$a.
13. Æý‡^èlƇ¬™èl »Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæËÏ Ñ$à §« lý °MýS$˯]l$ §øí³yìl
^ólĶæ$§ýlÍ^éyýl$.
14. ËMîSÿ »êƇ¬ ™èlÍϧlý …{yýl$Ë$ ò³sìæ¯t l] õ³Æý‡$¯]l$
°Ë$ç³#MøÌôæMýS ´ùƇ¬…¨.
15. Üç Ð]l¬{§ýl ¡Æý‡…ÌZ ³í ËÏÌêyýl$MýS$…r$¯é²Æý‡$.
fÐéº$Ë$:
1. {糿¶æ$™éÓ°MìS yéËÆý‡$Ï AÐ]lÜç Æý‡… Ìôæ§ýl$.
2. ¯]l¯]l$² Ð]l¬…§ýl$MýS$ ¯ðlrtÌæô §ýl$.
3. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… C…V>Ï…yŠl Ððlâ¶æÌÏ æô §ýl$.
4. Üç _¯ŒlMýS$ {MìSMðSsŒæ Byýlr… CçÙ…t Ìôæ§ýl$.
5. _sìæMt Sì ¿¶æĶæ$… ÐólĶæ$Ìôæ§ýl$.
6. GÌêOVSð ™ól¯ólÑ$ º…† §öÆý‡MýSÌôæ§ýl$.
7. MýSÐ]l#ËMýS$ Mö°² AÀÐ]l*¯]l ³ç §éË$…yýlÐ]l#.
8. A™èlyýl$ ^ðlyýl$ Ð]l*rË$ ѯ]lyýl$.
9. Æ>fMîSĶæ$Ðól™èl¢ÌZÏ Ðól$£éÐ]l#Ë$ ÌôæÆý‡$.
10. ¯ólsìæ ѧéÅÆý‡$¦ÌZÏ {MýSÐ]l$Õ„ýS×æ ÌZí³…^èlÌôæ§ýl$.
11. BÐðl$ ´ërË$ ´ëyýlÌôæ§ýl$.
12. ÐéÆý‡$ Æó‡³ç # Æ>MýS´ùÐ]l^èl$a.
13. Æý‡^èlƇ¬™èl »Ÿ…yýl$ Ð]l$ÌñæËÏ Ñ$à §« lý °MýS$˯]l$ §øí³yìl
^ólĶæ$§ýlË^èlÌôæ§ýl$.
14. ËMîSÿ»êƇ¬ ™èlÍϧlý …{yýl$Ë$ ò³sìæ¯t l] õ³Æý‡$¯]l$
°Ë$ç³#MýS$…¨.

11

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

gê¡Ä¶æ*Ë$

™ðlË$VýS$

MýSÆý‡Ã×ìæ&MýSÆý‡¢Ç ÐéM>ÅË$

Ð]l*Ð]lÊË$ ç³Çíܦ†ÌZ «§ýlÆý‡Ã… M>MýS´ùƇ¬¯é...
15. çÜÐ]l¬{§ýl¡Æý‡…ÌZ í³ËÏÌêyýl$MøÐ]lr… Ìôæ§ýl$.
{ç³™èlÅ„ýS MýS£ýl¯é°² ³ç Æø„ýS MýS£ýl¯]l…ÌZMìS Ð]l*Æý‡ar….
1. ¯ól¯]l$ Ð]l*FâZÏ ¯éË$Vø ™èlÆý‡VýS† Ð]lÆý‡MýS$ ^èl¨Ðé¯]l$.
2. "™èlÓÆý‡V> ¨VýSÐ]lĶæ*Å BËçÜÅÐ]l$Ð]l#™èl$…¨' A° õÜÙçt ¯Œl
Ð]l*çÜÆt ‡Š ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…™ø A¯é²yýl$.
3. A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ "¯ól¯]l$ GÐ]lDZ Ķæ*_…^èl¯]l$' A¯é²Æý‡$.
4. "¯éMðSÐ]lÆý‡$¯é²Æý‡$. ¯ól¯ðlÐ]lÆý‡MìS M>ÐéÍ' A° ËMîSÿ»êƇ¬
MýS$Ñ$Í´ùÄôæ$¨.
5. "¯é™ø C°² »ôæÆ>Ë$ ÌôæÐ]l#' A° Æý‡^èlƇ¬™èl A¯é²yýl$.
6. Üç ™èlÅ¿êÐ]l$ Æý‡$MìSÃ×ìæ™ø "Ð]l$¯]l ¿¶æÆý‡M¢ Sý $ CÌê…sìæ Üí †¦
³ç sìæ…t ¨ MýS§é!' A¯ól BÐól§ýl¯]lÌZ ± §« éů]l… °ËMýSyýl
™èl³í µ…¨ A…¨.
7. fÇ™éÇ ™èlÍÏ™ø "AÐ]l*à ±Ð]l# º†MìSĶ欯é²
Ð]l*Ð]l…sìæ ³ç #{™èl$˯]l$ ´÷…§ýlÐ]l^èl$a¯]l$' A° A¯é²yýl$.
8. "¯éç³#Üç M¢ >Ë$, M>W™éË$ HÑ ? GÐ]lÆý‡$ ¡Ô>Æý‡$?'
A° A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ MóSMýSË$ ÐólõÜÐéÆý‡$.
fÐéº$Ë$:
1. ™é¯]l$ ¯éË$Vø ™èlÆý‡VýS† Ð]lÆý‡MýS$ ^èl¨Ðé¯]l°
ËMîSÿ»êƇ¬ ™èl¯]l B™èlÃMýS£ýlÌZ Æ>çÜ$MýS$…¨.
2. ™èlÓÆý‡V> ¨VýSÐ]l$° BËçÜÅÐ]l$Ð]l#™èl$…§ýl° õÜÙçt ¯Œl
Ð]l*çÜÆt ‡Š ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ…™ø A¯é²yýl$.
3. ™é¯]l$ GÐ]lDZ Ķæ*_…^èl¯]l° A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ A¯é²Æý‡$.
4. ™èl¯]lMðSÐ]lÆý‡$¯é²Æý‡$ ™é¯ðlÐ]lÇMìS M>ÐéË° ËMîSÿ»êƇ¬
MýS$Ñ$Í´ùÄôæ$¨.
5. ™èl¯]l™ø C°² »ôæÆ>Ë$ ÌôæÐ]l° Æý‡^èlƇ¬™èl A¯é²yýl$.
6. Üç ™èlÅ¿êÐ]l$ Æý‡$MìSÃ×ìæ™ø ™èlÐ]l$ ¿¶æÆý‡M¢ Sý $ AÌê…sìæ Üí †¦
³ç sìæ…t ¨VýS§é A¯ól BÐól§ýl¯]l™ø BÐðl$ §« éů]l… °ËMýSyýl
™èl³í µ…§ýl° A…¨.
7. BÐðl$ º†MìS Ķ欯]l² ™èlÐ]l$ Ð]l…sìæ ³ç #{™èl$˯]l$
´÷…§ýlÐ]l^èla° fÇ™éÇ ™èlÍÏ™ø A¯é²yýl$.
8. ™èl¯]l ³ç #Üç M¢ >Ë$, M>W™éË$ HÐ]l±, GÐ]lÆý‡$ ¡Ô>Æý‡°
A…»ôæ§ýlPÆŠ‡ MóSMýSË$ ÐólõÜÐéÆý‡$.
ÐéMýSÅ…ÌZ X™èl Xíܯ]l ³ç §é˯]l$ {糧« é¯]l… ^ólÜç *¢ †ÇW
Æ>Ķæ$r….
1. D ¯ésìæMîS BĶæ$¯]l ^èl§ýl$Ð]l#Mø° gêq° A°
A¯]l$MýS$…sê¯]l$.
2. B í³ËMýS…sôæ ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ^éÌê CçÙ…t .
3. B VýS¨ MýS*yé çßZrÌŒæMýS$ ™èlW¯]lr$t…¨.
4. C糚yýl…§ýlÇMîS MýS…ç³NÅrÆŠ‡ gêq¯l] …
AÐ]lçÜÆý‡Ð]l$Ð]l#™èl$…¨.
5. ™èl$¸ë¯]l$ çßæu>™èl$¢V> ÑÆý‡$^èl$MýS$ç³yìl…¨.
6. Ý릯l] … ¯]lÆý‡Üí …àÆ>Ð]l# Üï ´ˆ ë{™èlË™ø ¯érMýS
Æý‡…VýS…ÌZ {ç³Rêņ ^ðl…§éÆý‡$.
7. †…yìlÌôæMýS ^ól¯ól™èl ³ç °Ðéâ¶æ$Ï GËMýSÌêÏ Ð]l*yìl
´ù™èl$¯é²Æý‡$.
8. Ýë„ìS ÐéÅÝëË$ B…{««§ýl§ólÔ¶æÐ]l$…™èlsê {´ë^èl$Æý‡Å…
´÷…§éƇ¬.
9. ¯é iÑ™èl…ÌZ A¨ JMýS çÜ$Ð]lÆ>~Ð]lM>Ô¶æ….
10. }MýS–çÙ~§ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$ Æ>kË…§ýlÇÌZ {ÔóæçÙ$xyýl$.
fÐéº$Ë$:
1. D ¯ésìæMîS A¯]l$MýS$…sê¯]l$ BĶæ$¯]l ^èl§ýl$Ð]l#Mø° gêq°

2. ´ëÆý‡Ó¡Ô>°MìS ^éÌê CçÙ…t B ³í ËMýS…sôæ
3. B VýS¨ MýS*yé ™èlW¯]lr$t…¨ ß
ç ZrÌŒæMýS$
4. C糚yýl…§ýlÇMîS AÐ]lçÜÆý‡Ð]l$Ð]l#™èl$…¨ MýS…ç³NÅrÆŠ‡
gêq¯]l…
5. ™èl$¸ë¯]l$ ÑÆý‡$^èl$MýS$ ³ç yìl…¨ ß
ç æu>™èl$¢V>
6. Ý릯l] … ¯]lÆý‡Üí …àÆ>Ð]l# ¯érMýS Æý‡…VýS…ÌZ {ç³Rêņ
^ðl…§éÆý‡$ {ïÜ¢ ´ë{™èlÌZÏ

7. ^ól¯ól™èl ³ç °Ðéâ¶æ$Ï GËMýSÌêÏ Ð]l*yìl´ù™èl$¯é²Æý‡$ †…yìlÌôæMýS
8. Ýë„ìS ÐéÅÝëË$ {´ë^èl$Æý‡Å… ´÷…§éƇ¬
B…{«§ýl§ólÔ¶æÐ]l$…™é
9. ¯éiÑ™èl…ÌZ JMýS Üç $Ð]lÆý‡~ AÐ]lM>Ô¶æ… A¨
10. Æ>kË…§ýlÇÌZ {ÔóæçÙ$xyýl$ }MýS–çÙ~§ólÐ]lÆ>Ķæ$Ë$.
MýSÆý‡Ã×ìæ ÐéM>Å°² MýSÆý‡Ç¢ ÐéMýSÅ…V> Ð]l*Æý‡a…yìl.
1. ÑÑ«§lý MýSÐ]l#Ë^ól Üç $¿êíÙ™éË$ Æý‡_…糺yézƇ¬.
2. ÝëÐ]l${W ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^ól™èl Üç Æý‡$ªMøºyìl…¨.
3. Ð]l$¯]l$ ^èlÇ{™èl ò³§ýl¯ª l] MýSÑ^ól Æý‡_…糺yìl…¨.
4. Æ>Ð]l*Ķæ$×æ… ÐéÎÃMìS ^ól™èl Æý‡_…糺yìl…¨.
5. ¯é^ól Æ>Ķæ$ºyìl¯]l MýSÑ™èlÓ… ³ç {†MýSÌZÏ
Ð]l¬{¨…糺yìl…¨.
6. ™ðlË$VýS$ÌZ MýSÑ{™èlĶæ$…^ól Ð]l$à ¿êÆý‡™èl…
Æý‡_…糺yìl…¨.
7. B ³ç §ýlÅ… ³ç NÇ¢ M>MýSÐ]l¬…§ól MýS³ï µÌZ CÆý‡$MýS$P¯]l² ¡VýS
çÜÐ]lÇ…^èlºyìl…¨.
8. ¯ól¯]l$ ºyìlMìS Æ>MýSÐ]l¬…§ól VýS…r Mörtºyìl…¨.
9. A™èl° ^ðlÌñæËÏ $V> ³ç Ç^èlĶæ$… M>ºyìl¯]l ¯é C…sìæ õ³Æý‡$
A§ólV> Æ>çÜ$MýS$¯é²Æý‡$.
fÐéº$Ë$:
1. ÑÑ«§lý MýSÐ]l#Ë$ Üç $¿êíÙ™éË$ Æý‡_…^éÆý‡$.
2. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÝëÐ]l${W Üç Æý‡$ªMSý $¯é²yýl$.
3. ò³§ýlª¯]l Ð]l$¯]l$^èlÇ{™èl¯]l$ Æý‡_…^éyýl$.
4. ÐéÎÃMìS Æ>Ð]l*Ķæ$×ê°² Æý‡_…^éyýl$.
5. ¯ól¯]l$ Æ>íܯ]l MýSÑ™éÓ°² ³ç {†MýSÌZÏ Ð]l¬{¨…^éÆý‡$.
6. ™ðlË$VýS$ÌZ MýSÑ{™èlĶæ$… Ð]l$à¿êÆý‡™é°² Æý‡_…^éÆý‡$.
7. B ³ç §ýlÅ… ³ç NÇ¢ M>MýSÐ]l¬…§ól MýS³ï µÌZ CÆý‡$MýS$P¯]l²
¡VýS¯]l$ çÜÐ]lÇ…^éÆý‡$.
8. ¯ól¯]l$ ºyìlMìS Æ>MýSÐ]l¬…§ól VýS…rMösêtƇý $.
9. A™èl° ^ðlÌñæËÏ $V> ³ç Ç^èlĶæ$… AƇ¬¯]l ¯é C…sìæõ³Æý‡$
A§ólV> Æ>çÜ$MýS$¯é²Æý‡$.
ÝëÐ]l*¯]lÅ ÐéM>Å˯]l$ Üç …ÕÏÙç t ÐéMýSÅ…V> Ð]l*Æý‡a…yìl.
1. ËMîSÿ»êƇ¬ VýS$…r*Æý‡$ Ð]l_a…¨. ËMîSÿ»êƇ¬
Ô>Æý‡§é °MóS™èl¯ŒlÌZ ^ólÇ…¨.
2. Æ>Ð]l¬ MýSyýl³ç MýS$ ÐðlâêÏylý $. Æ>Ð]l¬ Üí °Ð]l* ^èl*Ýëyýl$.
3. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^O l𠯌l ÌêV>yýl$. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÆO ‡ð Ë$ B´ëyýl$.
4. Ķæ¬Ð]l™èl$Ë$ Ð]l$ÌñæËÏ ¯]l$ §« lý Ç…^éÆý‡$. B¯]l…¨…^éÆý‡$.
5. Ñ…MìSÌŒæ ³ç rt×æ ÑàÆý‡… ^ólÔ>yýl$. I‹Ü{MîS… Æý‡$_
^èl*Ýëyýl$.
6. Ðéyýl$ ÐéÅĶæ*Ð]l$… ^ólÔ>yýl$. Ðéyýl$ Ý벯]l… ^ólÔ>yýl$.
7. ™é™èl »Ÿ…yýl$Ð]l$ÌñæËÏ $ MøÔ>yýl$. ™é™èl Ðésìæ° AÑ$Ã
yýlº$¾ ™ðl^éayýl$.
8. ¯ól¯]l$ œç $rMóSÔ¶æÓÆý‡…ÌZ ³ç #sêt¯l] $. ¯ól¯]l$ œç $rMóSÔ¶æÓÆý‡…ÌZ
ò³ÇV>¯]l$.
fÐéº$Ë$:
1. ËMîSÿ»êƇ¬ VýS$…r*Æý‡$ Ð]l_a Ô>Æý‡§é °MóS™èl¯ŒlÌZ
^ólÇ…¨
2. Æ>Ð]l¬ MýSyýl³ç ÐðlãÏ Üí °Ð]l* ^èl*Ýëyýl$
3. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ^O l𠯌l ÌêW ÆO ‡ð Ë$ B´ëyýl$
4. Ķæ¬Ð]l™èl$Ë$ Ð]l$ÌñæËÏ $ §« lý Ç…_ B¯]l…¨…^éÆý‡$
5. Ñ…MìSÌŒæ ³ç rt×æ ÑàÆý‡… ^ólÜí I‹Ü{MîS… Æý‡$_ ^èl*Ô>yýl$.
6. Ðéyýl$ ÐéÅĶæ*Ð]l$… ^ólÜí Ý벯]l… ^ólÔ>yýl$
7. ™é™èl »Ÿ…yýl$Ð]l$ÌñæËÏ $ MøíÜ, AÑ$à yýlº$¾ ™ðl^éayýl$
8. ¯ól¯]l$ œç $rMóSÔ¶æÓÆý‡…ÌZ ³ç #sìæt ò³ÇV>¯]l$.
ÝëÐ]l*¯]lÅ ÐéM>Å°² Üç …Ä¶æ¬MýS¢ ÐéMýSÅ…V> Ð]l*Æý‡a…yìl.
1. MýS–çÙ$~ylý $¯]l² {™éçÜ$ òO ³MìS ÌôæÐ]lÌôæ§ýl$ f¯]l… VöË$ϯl]
¯]lÐ]l#ÓMýS$¯é²Æý‡$.
2. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÆO ‡ð Ë$ GM>Pyýl$. V>Æý‡$z ´ëÆý‡Ó¡Ô>°²

MìS…§ýlMýS$ ¨…´ëyýl$.
3. ÒÆý‡$ ´÷Ð]l$ï]l$ ÐéÆý‡$ M>§ýl$. ÒÆý‡$ ´÷VýS»ñær$tÐéÆý‡$.
4. X™èl ´ërË$ Æ>çÜ$¢…¨. X™èl ´ërË$ ´ëyýl$™èl$…¨.
5. D Üç …Ð]l™èlÞÆý‡… Ð]lÆ>ÛË$ ³ç yézƇ¬. D Üç …Ð]l™èlÞÆý‡…
³ç …rË$ ³ç …yýlÌôæ§ýl$.
6. Ð]l*rË AÍMìSyìlMìS _sìæt Ðól$Ë$MýS$…¨. _sìæt MýSâ¶æ$Ï
™ðlÆý‡Ð]lÌôæ§ýl$.
fÐéº$Ë$:
1. MýS–çÙ$~ylý $¯]l² {™éçÜ$ òO ³MìS ÌôæÐ]lÌôæ§ýl$, M>ºsìæt f¯]l…
VöË$ϯ]l ¯]lÐ]l#ÓMýS$¯é²Æý‡$.
2. ´ëÆý‡Ó¡Ô¶æ… ÆO ‡ð Ë$ GMýSPV>¯ól V>Æý‡$z MìS…§ýlMýS$ ¨…´ëyýl$
3. ÒÆý‡$ ´÷Ð]l$ï]l$ ÐéÆý‡$ M>MýS´ùƇ¬¯é ´÷VýS»ñær$tÐéÆý‡$
4. X™èl ´ërË$ Æ>çÜ$¢…¨, ´ëyýl$™èl$…¨
5. D Üç …Ð]l™èlÞÆý‡… Ð]lÆ>ÛË$ ³ç yézƇ¬, M>± ³ç …rË$
ç³…yýlÌôæ§ýl$
6. Ð]l*rË AÍMìSyìlMìS _sìæt Ðól$Ë$MýS$…¨, M>± MýSâ¶æ$Ï
™ðlÆý‡Ð]lÌôæ§ýl$.
gê¡Ä¶æ*Ë$
1. {í³Ä¶æ$¿êçÙË$:
ѯ]lsê°MìS C…Oò³¯]l Ð]l*rË° ™ðlÍõ³ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ
D gê¡Ä¶æ*°² Ðéyýl™éÆý‡$.
2. B糧ýl®Æý‡Ã…:
Ð]l*Ð]l¬Ë$ ³ç Çí܆¦ ÌZ §« lý Æý‡Ã… M>MýS´ùƇ¬¯é B糧ýl
Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ §« lý Æý‡ÃOÐlð $…§ýl¯ól ÑçÙĶæ*°² ™ðlÍĶæ$gôæõÜ
Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ D gê¡Ä¶æ*°² Ðéyýl™éÆý‡$.
3. Ñ^èlaËÑyìl:
õÜÓ^èleV>, °Æ>r…MýS…V> A° ^ðl´ëµÍÞ
Ð]l_a¯]l³ç šyýl$ D gê¡Ä¶æ*°² Ðéyýl™éÆý‡$.
4. Aç³#Æý‡*ç³…:
HO§lð ¯é Ð]lÜç $¢Ðl] #¯l] $ V>± Ð]l$Æø §é°² V>± {õ³Ð]l$V>
gê{VýS™èlV¢ > ^èl*yýlsê°² VýS$Ç…_ ™ðlÍĶæ$gôæõÜ
çÜÐ]l$Ķæ$…ÌZ Ðéyýl™éÆý‡$.
5. ³ç VýSsìæ MýSËË$:
œç Í…^èlyé°MìS ÒË$M>° MøÇMýSË VýS$Ç…_ ™ðlÍõ³
çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ Ðéyýl™éÆý‡$.
6. °Ð]l$ÃMýS$ ±Æð‡†¢¯]lr$Ï:
°Æ>çÜMýS…¢ V>, Üç µ…¨…^èlMýS$…yé E…yýlsê°² VýS$Ç…_
™ðlÍĶæ$gôæĶæ$yé°MìS D gê¡Ä¶æ*°² Ðéyýl™éÆý‡$.
7. ¿¶æXÆý‡£ýl {ç³Ä¶æ$™èl²…:
HO§lð ¯é JMýS ³ç °° {Ô¶æÐ]l$™ø, ©„ýS™ø ¯ðlÆý‡ÐólÆó‡a
çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ Ðéyýl™éÆý‡$.
8. Ò«¨´ëË$ gôæĶæ¬:
ÑË$OÐlð ¯]l Ðésìæ° °Æý‡$ç³Äñæ*VýS… ^ólõÜ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ
Ðéyýl™éÆý‡$.
9. MýSâ¶æåÌZÏ Ð]l™èl$¢Ë$ ÐólÜç $Mö¯]l$:
°{§ýl, BàÆý‡… Ð]l*° {Ô¶æ§ýlV® > JMýS ÑçÙĶæ$… VýS$Ç…_
A§ól ³ç °V> G§ýl$Æý‡$ ^èl*yýlsê°² ™ðlÍĶæ$gôæõÜ
çÜ…§ýlÆý‡Â….
10. ç³#çÜM¢ >Ë ³ç #Æý‡$VýS$:
G糚yýl* H§ø ³ç #Üç M¢ Sý … ^èl¨Ðól ÐéÇ VýS$Ç…_
^ðl³ç µyé°MìS Ðéyól¨.

11. Mö…VýS$º…V>Æý‡…:
Üç $Ë¿¶æ Ý뫧lý ÅOÐlð $¯]l Ð]lÜç $¢Ðl] #, AÐ]lÜç Æ>°MìS
A…§ýl$»êr$ÌZ E…yól¨ A¯ól AÆ>®°² ™ðlÍĶæ$gôæõÜ
çÜ…§ýlÆý‡Â….
12. AÑÆ>Ð]l$…:
HO§lð ¯é ³ç °° Ñ{Ô>…† ÌôæMýS$…yé ^ólõÜ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ
Ðéyól¨.
13. Ð]l¬×ê~â¶æå Ð]l¬^èlar:
™é™éPÍMýS, ™èlMýS$PÐ]l M>Ë… B¯]l…§ýl…V> E…yýlr…
³ç Ç×æÑ$…^ól Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ Eç³Äñæ*W…^ól¨.
14. BÆý‡$¯]l*Æý‡VýS$:
AçÜ…¿¶æÐ]lÐO lð $¯]l ÑçÙĶæ$… Üç …¿¶æÐ]l… M>Ð]l^èl$a M>±
{ç³Üç $¢™lè ÑçÙĶæ$… fÆý‡VýS§ýl¯ól AÀ{´ëĶæ*°² ™ðlÍõ³
çÜ…§ýlÆý‡Â….
15. çÜÌê… Mörtylý …:
ÒyøPË$ ^ðlõ³µ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ Ðéyól¨.
16. GÐ]lÇMìS ÐéÆó‡ Ķæ$Ð]l¬¯é ¡Æó‡:
GÐ]lǧéÇ Ðéǧól, GÐ]lÇ BÌZ^èl¯]lË$ ÐéÇÐól A¯ól
¿êÐé°² ™ðlÍĶæ$gôæõܨ
17. ™èl…yøç³™èl…yéË$:
ÌñæMýSPÌôæ¯]l°² A° ^ðl´ëµÍÞ¯]l Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ Ðéyýl™éÆý‡$.
18. A…§ðlÐólÜí ¯]l ^ólƇ¬:
JMýS³ç °ÌZ ¯ólÆý‡µÇ A° ^ðlõ³µ Üç …§ýlÆý‡Â….
19. ™èl˧ýl¯]l$²:
A†Ô¶æƇ¬…^èl$, Ñ$…_´ùÐ]l# A¯ól ÑçÙĶæ*°² ™ðlÍõ³
çÜ…§ýlÆý‡Â….
20. Ayýl§z éÇ ³ç r$t:
¯éÅĶæ$…, §« lý Æý‡Ã…, A¯ólÑ ÌôæMýS$…yé Aç³Ð]l*Æý‡…Y ÌZ
³ç Ķæ$°…^èlyé°² VýS$Ç…_ ™ðlÍõ³ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ
Ðéyýl™éÆý‡$.
21. ^ólgêÇ´ùÐ]l#:
JMýS³ç °, ÑçÙĶæ$… ™èl¯]l B«©¯]l… ¯]l$…_
™èl³í µ´ùƇ¬…§ýl° ^ðlõ³µ Üç …§ýlÆý‡Â….
22. ´ëË$™éVóS Ð]lĶæ$çÜ$:
»êËÅ… Ìôæ§é _¯]l²™èl¯]l… A° ™ðlÍõ³ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ
Ðéyól¨.
23. Eyýl$…ç³r$t:
³ç sìæ¯t l] ³ç r$t Ñyýl$Ð]lMýS$…yé E…yýlsê°² ™ðlÍĶæ$gôæõÜ
çÜ…§ýlÆý‡Â….
24. Brç³r$t:
°ÐéçÜ Ý릯l] ÐO lð $…¨, °ËĶæ$OÐlð $…¨ A° ^ðlõ³µ
çÜ…§ýlÆý‡Â…ÌZ Ðéyýl™éÆý‡$.
25. BM>Ô¶æ MýS$çÜ$Ð]l$…:
AÝ뫧lý ÅOÐlð $…¨, AçÜ…¿¶æÐ]lÐO lð $…§ýl° ™ðlÍõ³ Üç …§ýlÆý‡Â….
26. AÆý‡×æÅ Æø§ýl¯]l:
Ð]lÅÆý‡ÐO¦ lð $…¨, GÐ]lÆý‡* ³ç sìæ…t ^èl$Mø°¨ A°
™ðlÍĶæ$gôæõÜ Üç …§ýlÆý‡Â…ÌZ Ðéyól¨.

12

Ýë„ìS ¿¶æÑ™èl VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… 18 Ð]l*Ça, 2010

çÜÐ]l*ÝëË$ & °Ä¶æ$Ð]l*Ë$

™ðlË$VýS$

Ð]l*Æý‡$PË ÐðlƇ¬sôæi

Ððl¬§ýlsìæ BMýSÆý‡Û×æ... ^ól† Æ>™ól!
ÌôæRê Æý‡^èl¯]l & çÜ*^èl¯]lË$
ÌôæQË$ Æð‡…yýl$ Æý‡M>Ë$ AÑ..
1. Ð]lÅÐ]làÆý‡ ÌôæQË$ 2. ÝëÐ]l*hMýS ÌôæQË$
Ð]lÅÐ]làÆý‡ ÌôæQË$:
ѧéÅÆý‡$®Ë$ òÜËÐ]l# MøÆý‡$™èl* Æ>õÜ ÌôæQ, ³ç {†M>
Üç …´ë§ýlMýS$ËMýS$, òO ³ A«¨M>Æý‡$ËMýS$ ³ç Ë$ A…Ô>Ë™ø
Æ>õÜ ÌôæQË$ Ð]lÅÐ]làÆý‡ ÌôæQË$.
ÝëÐ]l*hMýS ÌôæQË$:
™èlÍϧýl…{yýl$ËMýS$, Ñ${™èl$ËMýS$, B¡ÃĶæ¬ËMýS$, A¯]l²§ýlÐ]l¬Ã
ËMýS$, AMýSP^ðlÌñæâÏ æ¶ MÏ Sý $ Æ>õÜ ÌôæQË$ ÝëÐ]l*hMýS ÌôæQË$.
Ð]lÅÐ]làÆý‡ ÌôæQÌZÏ VúÆý‡Ð]l±Ä¶æ¬OÌæñ ¯]l A° Üç …»Z
¨« …^éÍ. BÆ>Å! AĶæ*Å! AÐ]l*Ã! CÌê Üç …»Z«
¨…^éÍ. ÝëÐ]l*hMýS ÌôæQÌZÏ ™èlÍϧlý …{yýl$Ë$, ò³§ýl˪ MýS$
³ç NkÅOÌæñ ¯]l A°, Ñ$VýS™é Ñ${™èl$ËMýS$, B¡ÃĶæ¬ËMýS$
{í³Ä¶æ$OÐlð $¯]l A° Æ>Ķæ$Ð]l^èl$a.
ÌôæQÌZ ¿êÚë §øÚëË$ E…yýlÆ>§ýl$. ™ól©, _Æý‡$
¯éÐ]l* Üç µçÙ…t V> E…yéÍ. ^ðl³ç µ§ýlË^èl$MýS$¯]l² ÑçÙ
Ķæ*°² Üç Æý‡â¶æ…V> Üç *sìæV> Æ>Ķæ*Í.
Ð]lÅÐ]làÆý‡ ÌôæQËÌZ _Ð]lÆý‡ MýS–™èlfq™lè Ë$ ™ðlÍĶæ$
^ólÜç *¢, Ò$ ÑÔ>ÓçÜ´ë{™èl$yýl$ A°, Ñ«§ló Ķæ¬yýl$ A° Üç …§ýl
Æ>°² ºsìæt Æ>Ķæ*Í. ÝëÐ]l*hMýS ÌôæQÌZ Ò$ MýS$Ð]l*
Æý‡$yýl$, Bç³#y¢ lý $ CÌê º…«§lý $™éÓ°² B¡ÃĶæ$™èl¯]l$ ºsìæt
Æ>Ķæ*Í.

ÐéÅçÜ Æý‡^èl¯]l Ñ«§é¯]l…
H A…Ô>O¯l𠲯é Ñç³#Ë…V> ÑÐ]lÇçÜ*¢ A°² Mø×ê˯]l$
BÑçÙPÇ…^ól Ýëíßæ¡ {ç³{MìSĶæ$ ÐéÅçÜÆý‡^èl¯]l. ÐéÅçÜ
Æý‡^èl¯]lÌZ Ð]lÊyýl$ ¿êV>Ë$…sêƇ¬.
1. E´ù§éƒ™lè … 2. ÑçÙĶæ$ ÑÐ]lÆý‡×æ 3. Eç³Üç …àÆý‡…
E§é: ³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ… òO ³ ÐéÅçÜ…
Ððl¬§ýlr E´ù§éƒ™èl…V>:
¯ólyýl$ {ç³³ç …^èl… B«§lý $°MýS…V>, ÐO lð gêq°MýS…V> G…™ø AÀ
Ð]l–¨® ^ðl…§ýl$™ø…§ýl° Üç …™øçÙ…V> E…¨. M>± ³ç Æ>ÅÐ]l
Æý‡×æ… Ð]l*Æý‡$™èl*, Ð]l*¯]lÐ]l iÑ™èl… Ð]l*{™èl…
Cº¾…§ýl$ËMýS$ VýS$Æý‡Ð]l#™èl$…¨. D Ñ«§lý …V> Ððl¬§ýlË$
ò³sêtÍ. A…sôæ Ð]l$¯]l… ³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ… VýS$Ç…_
Æ>çÜ$¢¯é²Ð]l$° ™ðlÍĶæ$ gôæĶæ$r….
ÑçÙĶæ$ ÑÐ]lÆý‡×æ:
³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×æ… §ðlº¾†…sôæ Ð]l^óla ¯]lÚëtË$, MýSÚëtË$, ³ç Æ>Å
Ð]lÆý‡×æ ³ç ÇÆý‡„ýS×æ MøçÜ… Ð]l$¯]l ™èl„ýS×æ MýSÆý‡Ð¢ l] Å… A°²sìæ±
Ñç³#Ë…V> ÑÐ]lÇ…^éÍ.
Eç³çÜ…àÆý‡…:
³ç Æ>ÅÐ]lÆý‡×ê°² Æý‡„ìS…^èl$MøÐéÍÞ¯]l AÐ]lÜç Æý‡… C糚yýl$
Ð]l$¯]lMðS…™èl$…§ø, Ð]l$¯]lÐól$… ^ólĶæ*ÌZ ÑÐ]lÇçÜ*¢ BÔ>Ð]l
ß
ç æ…V> Ð]l¬W…^éÍ.

çÜÐ]l*ÝëË$& °Ä¶æ$Ð]l*Ë$& E§éçßæÆý‡×æË$
ÐólÆý‡$ ÐólÆý‡$ AÆ>®Ë$ MýSÍW¯]l ³ç §éË$ JMóS AÆý‡…® VýSË ³ç §ýl
…V> Æý‡*´÷…§ýlrÐól$ Üç Ð]l*çÜ…. ™èl™èl$µÆý‡$çÙ Üç Ð]l*çÜ…
VýS$Ç¢…^éË…sôæ Ñ¿¶æMìS¢ {ç³™èlÅĶæ*Ë$ MýS…uý‡™é Æ>ÐéÍ. Ñ¿¶
MýS$¢Ë$ Hyýl$. Üç …¿Z«§lý ¯é {ç³£ýlÐ]l* Ñ¿¶æMìS™¢ ø MýSÍí³G°Ñ$¨.
Ñ¿¶æMìS¢
{ç³™èlÅĶæ*Ë$
1. {ç³£ýlÐ]l*Ñ¿¶æMìS¢ = yýl$, Ð]l¬, Ð]l#, Ë$
2. ¨Ó¡Ä¶æ* Ñ¿¶æMìS=¢ °¯Œl, ¯]l$¯Œl, ˯Œl, MýS*Ça, VýS$Ç…_
3. ™èl–¡Ä¶æ* Ñ¿¶æMìS¢ = ^ól™èl¯Œl, ^ól¯Œl, ™øyýl¯Œl, ™ø¯Œl
4. ^èl™èl$Ȧ Ñ¿¶æMìS¢ = Mö‚æMýS$¯Œl, MO Sð
5. ³ç …^èlÒ$ Ñ¿¶æMìS¢ = Ð]l˯]l¯Œl, MýS…sñ毌l, ³ç sìæt
6. Ùç Ùï x Ñ¿¶æMìS¢ = MìS¯Œl, MýS$¯Œl, Äñæ¬MýSP, ÌZ¯Œl, ÌZç³Ë¯Œl
7. Üç ³ç Ò¢ $ Ñ¿¶æMìS¢ = A…§ýl$¯Œl, ¯]l¯Œl
8. Üç …»Z«§lý ¯é {ç³£ýlÐ]l*Ñ¿¶æMìS¢ = K, KƇÊ, KÈ, KïÜ
E§éçßæÆý‡×æ: 
{ç³£ýlÐ]l* ™èl™èl$µÆý‡$çÙ= Ð]l$«§éÅçßæ²Ð]l¬, ³
ç NÆý‡ÓM>Ķæ$Ð]l¬ 
¨Ó¡Ä¶æ* ™èl™èl$µÆý‡$çÙ =¯ðlË™éË$µ = ¯ðl˯]l$ ™éË$µ 
™èl–¡Ä¶æ* ™èl™èl$µÆý‡$çÙ = ÐéMýSPËçßæ… = ÐéMýS$P ^ól™èl
MýSËçßæ… 
^èl™èl$Ȧ ™èl™èl$µÆý‡$çÙ = §« lý ¯éÔ¶æ = §« lý ¯]lÐ]l¬ MöÆý‡MýS$ BÔ¶æ 
³
ç …^èlÒ$ ™èl™èl$µÆý‡$çÙ = §ö…VýS¿¶æĶæ$… = §ö…VýS Ð]l˯]l
¿¶æĶæ$… 
Ù
ç Ùï x ™èl™èl$µÆý‡$çÙ = Æ>f ³ç #{™èl$yýl$ = Æ>k Äñæ¬MýSP
ç³#{™èl$yýl$ 
Ü
ç ³ç Ò¢ $ ™èl™èl$µÆý‡$çÙ = Ð]l*r ¯ólÆý‡µÇ = Ð]l*r Ķæ$…§ýl$
¯ólÆý‡µÇ
CÐól M>MýS Ð]l$ÇMö°² Üç Ð]l*ÝëË$ 
¯]lpŠ‡ ™èl™èl$µÆý‡$çÙ Ü
ç Ð]l*çÜ…:
A¯Œl, AË$ ³ç NÆý‡Ó糧éË$V> E¯]l²Ñ.
E§é: AçÜ™èlÅ…, A¯éÅĶæ$…, AÝ뫧ýlÅ… 
ÑÔóæÙ
ç ×æ ³ç NÆý‡Ó ³ç §ýl MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$…:
ÑÔóæÙç ×æÐ]l¬ ³ç NÆý‡Ó ³ç §ýlÐ]l¬V> MýS˨
E§éçßæÆý‡×æ: G{Æý‡ MýSË$Ð]l, _MýSPsìæ ´ëË$ 
ÑÔóæÙ
ç ×æ E™èlÆ¢ ‡ý ³ç §ýl MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$ Üç Ð]l*çÜ…:

ÑÔóæÙç ×æ… E™èlÆ¢ ‡ý ³ç §ýlÐ]l$…§ýl$ MýS˨. E§éçßæÆý‡×æ:
{»êçßæÃ×æ {ÔóæçÙ$xyýl$, MýS´ù™èl Ð]l–§ýl®Ð]l¬ 
ÑÔóæÙ
ç ×æ E¿¶æĶæ$ ³ç §ýl MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$ Üç Ð]l*çÜ…:
Æð‡…yýl$ ³ç §éË$ ÑÔóæÙç ×ê°² Üç *_…^èl$r.
E§éçßæÆý‡×æ: Ð]l$–§ýl$ Ð]l$«§lý $Æý‡… 
çÜ…¿êÐ]l¯]l ç³NÆý‡Ó糧ýl MýSÆý‡Ã«§éÆý‡Ä¶æ$…:
Üç …¿êÐ]l¯]l ³ç NÆý‡ÓÐ]l¬ VýS˨.
E§éçßæÆý‡×æ: MýS–Úë~¯l] ¨, §éÓÆý‡M> ³ç #Ç, VýS…V>¯]l¨ 
¨ÓVýS$ Ü
ç Ð]l*çÜ…:
Üç …Qů]l$ ™ðlÍõ³ ³ç §ýl… Ð]l¬…§ýl$V> Mý ˨.
E§éçßæÆý‡×æ: ¯éË$VýS$ Ðól§ýlÐ]l¬Ë$, 糨 ¨MýS$PË$,
ç³…^èl ´ë…yýlÐ]l#Ë$ 
§ýlÓ…§ýlÓ çÜÐ]l*çÜÐ]l¬:
Æð‡…yýl$ ³ç §éËMýS$ Üç Ð]l*¯]l {´ë«§é¯]lÅ… MýS˨.
E§éçßæÆý‡×æ: ™èlÍϧýl…{yýl$Ë$, ïÜ™éÆ>Ð]l¬Ë$,
A¯]l²§ýlÐ]l¬ÃË$ 
ºçßæ${Òíßæ Ü
ç Ð]l*çÜ…:
Üç Ð]l*çÜ…ÌZ E¯]l² ³ç §éË AÆý‡…® M>MýS ÐólÆó‡ Mö™èl¢ AÆý‡…®
çÜ*_…^ól¨.
E§éçßæÆý‡×æ: Ð]l¬MýSP…sìæ = Ð]lÊyýl$ MýS¯]l$²Ë$ MýSËÐéyýl$
(ÕÐ]l#yýl$)
^èl…{§ýlÐ]l¬ü= ^èl…{§ýl$°Ìê…sìæ Ð]l¬Q… MýS˨ (ïÜ)ˆ 
Æý‡*ç³MýS Ü
ç Ð]l*çÜ…:
°Æ>¦Ç…_¯]l ³ç §ýl… ³ç NÆý‡ÓÐ]l¬ ¯]l…§ýl$…yìl ¯éÐ]l$Ðé^èlMýS…
™èlÆ>Ó† ³ç §ýlÐO lð $™ól A¨ Æý‡*ç³MýS…
E§éçßæÆý‡×æ: Mø´ëW²= Møç³Ð]l¬ A¯ól AW² &Møç³Ð]l¬,
°Æ>¦Ç…_¯]l ³ç §ýlÐ]l¬&AW² ¯éÐ]l$Ðé^èlMýS….
Üç …ÝëÆý‡ ÝëVýSÆý‡…: Üç …ÝëÆý‡Ð]l$¯ól ÝëVýSÆý‡… 
AÐ]lÅÆ‡Ê ¿êÐ]l Ü
ç Ð]l*çÜ…:
³ç NÆý‡Ó糧ý Ð]l¬ AÐ]lÅĶæ$Ð]l¬V> MýS˨.
E§éçßæÆý‡×æ: Ķæ$«£éÔ¶æMìS¢ = Ô¶æMìS°¢ A¯]l$çÜÇ…_
A¯]l$ Æý‡*ç³Ð]l¬= Æý‡*ç³Ð]l¬¯]l$ A¯]l$çÜÇ…_
Ķæ$£éÑ«¨ = Ñ«¨° A¯]l$çÜÇ…_

™ðlË$VýS$ {ç³Ô¶æ² ç³{™èl… A…Ô>Ë ÐéÈV> ÐðlƇ¬sôægŒæ ÑÔóæÏçÙ×æ
™ðlË$VýS$ õ³ç³ÆŠ‡ & I
´ëÆŠ‡t & G & ¼

Ððl¬™èl¢… Ð]l*Æý‡$PË$ : 50

´ëÆŠæt & G
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Ð]l*Æý‡$PË$
4
2
2
2
2
8
8
2
30

糧éÅ°MìS {糆糧éÆ>¦Ë$
³ç §éÅ°MìS ¿êÐ]l…
G. AÆý‡¦çÜ…§ýlÆ>ÂË$ 糧ýlÅ¿êVýS…
¼. AÆý‡¦çÜ…§ýlÆ>ÂË$ VýS§ýlÅ¿êVýS…
糧ýlÅç³NÆý‡×æ
³ç §ýlÅ¿êVýS {ç³Ô¶æ²ËMýS$ fÐéº$Ë$
VýS§ýlÅ¿êVýS {ç³Ô¶æ²ËMýS$ fÐéº$Ë$
{ç³{MìSĶæ* ç³Ç^èlĶæ$…
Ððl¬™èl¢… Ð]l*Æý‡$PË$=
´ëÆŠæt & ¼

I.
Æý‡^èlƇ¬™èl ³ç Ç^èlĶæ$… (糧ýlÅ…)
II.
Æý‡^èlƇ¬™èl ³ç Ç^èlĶæ$… (VýS§ýlÅ…)
III.
¯ól³ç £ýlÅ… (糧ýlÅ…)
IV.
¯ól³ç £ýlÅ… (VýS§ýlÅ…)
V.
´ë{™èl Üç Ó¿êÐ]l…
VI.
ç³Æ>ÅĶæ$糧éË$
VII. Ð]l#Å™èlµ™èl¢ÅÆý‡¦…
VIII. AÆ>¦Ë$
IX.
¯é¯éÆ>¦Ë$
X.
Ñ{VýSçßæÐéMýSÅ…
XI.
çÜÐ]l*çÜ…
XII. Ü
ç …«¨ Ñyýl©Ä¶æ¬r
XIII. Ü
ç …«¨ M>Æý‡Å…
XIV. ÑMýS–†
XV. {ç³MýS–†
XVI. VýS$Æý‡$Ë眬 Ñ¿¶æf¯]l
XVII. ³
ç §ýlÅ Ë„ýS×êË$
XVIII. AË…M>Æý‡… VýS$Ç¢…^èl$r
XIX. AË…M>Æý‡ Ë„ýS×æ…

Ððl¬™èl¢… Ð]l*Æý‡$PË$=

Ð]l*Æý‡$P(Ë$)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
&&&&&&&&
20
&&&&&&&&

™ðlË$VýS$ õ³ç³ÆŠ‡ & II
´ëÆŠ‡t & G & ¼
Ððl¬™èl¢… Ð]l*Æý‡$PË$ : 50
´ëÆŠ‡t & G
Ððl¬§ýlsìæ ¿êVýS…
A. {ç³Ô¶æ²Ë$&fÐéº$Ë$&
B. ´ë{™èlË Üç Ó¿êÐéË$&
C. Üç °²ÐólÔ¶æ… §éÓÆ> ™ðlË$çÜ$MýS$¯]l²¨&

Ð]l*Æý‡$PË$
5
3
3

Æð‡…yø ¿êVýS…
A. çÜ°²ÐólÔ¶æ…ÌZ {ç³™èlÅ„ýS ¿êVýSÝëÓÐ]l$Å…&
B. çÜ…çœ$r¯]l¯]l$ ç³NÇ…^èlyýl…&
C. ÐéÅÝëË$ &
D. ÌôæQË$ &
E. Ý÷…™èl ÐéM>ÅË$ &

3
3
5
5
3

Ððl¬™èl¢… Ð]l*Æý‡$PË$=

30

´ëÆŠ‡t & ¼
Ððl¬§ýlsìæ ¿êVýS…
A. VýS§ýlÅ…
B. 糧ýlÅ…

Ð]l*Æý‡$P(Ë$)
4
4

Æð‡…yø ¿êVýS…
A. B«§lý $°MýS Ð]l^èl¯]l…ÌZMìS Ð]l*Æý‡ayýl…
2
B. {MìSĶæ$¯]l$ Ð]lņÆó‡M>Æý‡¦MýS…V> Ð]l*Æý‡ayýl…
2
C. {ç³™èlÅ„ýS MýS£ýl¯é°² ³ç Æø„ýS
MýS£ýl¯]l…V> Ð]l*Æý‡ayýl…
2
D. X™èl Xíܯ]l Ð]l*r¯]l$ {糧« é¯]l… ^ólÜç *¢ Æ>õÜÑ 1
E. MýSÆý‡Ã×ìæ ÐéM>Å°² MýSÆý‡Ç¢ ÐéMýSÅ…V> Ð]l*Æý‡ayýl… 1
F. ÝëÐ]l*¯]lÅ ÐéMýSÅ… Üç …ÕÏÙç t
ÐéMýSÅ…V> Ð]l*Æý‡ayýl…
1
º¬. ÝëÐ]l*¯]lÅ ÐéMýSÅ… Üç …Ä¶æ¬MýS¢
ÐéMýSÅ…V> Ð]l*Æý‡ayýl…
1
ºÊ.gê¡Ä¶æ*˯]l$ ÑÐ]lÇ…^èlyýl…
2
&&&&&&&&
Ððl¬™èl¢… Ð]l*Æý‡$PË$=
20
&&&&&&&&

VýS×æ Ñ¿¶æf¯]l E§éçßæÆý‡×æ

çÜÐ]l$Ķæ$´ë˯]l, ^ól†Æ>™èl çÜ*^èl¯]lË$

VýS×æ Ñ¿¶æf¯]l ^ólĶæ$sê°MìS Üç $Ë¿¶æ ³ç §ýl†® E…¨. Ķæ$,

ç³È„ýS Üç Ð]l$Ķæ$…ÌZ JMøP õ³³ç ÆŠ‡MýS$ 2 1/2 VýS…rË$
Üç Ð]l$Ķæ$… Ð]l*{™èlÐól$ A…§ýl$»êr$ÌZ E…r$…¨ M>ºsìæt
»êV> Æ>Ķæ$VýSÍVóSl fÐéº$Ìôæ² Ð]l¬…§ýl$V> Æ>Ķæ*Í.
™ö…§ýlÆý‡´ër$™ø M>ËĶæ*糯]l ^ólĶæ$MýS*yýl§ýl$. A°²
{ç³Ô¶æ²Ë¯]l$ „ýS$×æ²…V> ^èl¨Ñ AÆý‡…¦ ^ólÜç $MøÐéÍ. ³ç NÇ¢
Üç Ð]l$Ķæ$… Ð]lÆý‡MýS$ ³ç È„ýS àË$ÌZ¯ól E…yýlr… Ð]l$…_¨.

Ð]l*, ™é, Æ>, f, ¿ê, ¯]l, Üç A¯ól A„ýSÆ>˯]l$ JMýS
^èl{MýS…ÌZ ´÷…§ýl$ç³Æý‡_ H VýS×æ… M>ÐéË…sôæ B A„ýSÆý‡…™ø
Ð]l¬…§ýl$MýS$ ÝëV>Í. A糚yýl$ B VýS×ê°MìS M>ÐéÍÞ¯]l
VýS$Æý‡$, Ë眬 Ð]lÆý‡$çÜ Üç µçÙ…t V> ™ðlË$çÜ$¢…¨. "Ķæ$' VýS×æ…
M>ÐéË…sôæ "Ķæ$' ¯]l$…_ Ð]l¬…§ýl$MýS$ ÝëV>Í. A糚yýl$
Ķæ$, Ð]l*, ™é I U U CÌê Ķæ$VýS×æ… HÆý‡µyýl$™èl$…¨.
AÌêVóS Ñ$VýS™é VýS×ê˯]l$ MýS*yé MýS¯]l$MøPÐ]l^èl$a.
Ķæ$ VýS×æ…= Ķæ$ Ð]l* ™é = I U U
Ð]l$ VýS×æ…= Ð]l* ™é Æ> = U U U U U
™é Æ>
™èl VýS×æ…= ™é Æ> f = U U I
U Ð]l*
f I
Æý‡VýS×æ…= Æ> f ¿ê = U I U
¿ê
I Ķæ$
f VýS×æ…= f ¿ê ¯]l = I U I
U
ç
Ü
¯]
l
¿¶æ VýS×æ…= ¿ê ¯]l Üç = U I I
I
I
¯]l VýS×æ…= ¯]l Üç Ķæ$ = I I I
Üç VýS×æ…= Üç Ķæ$ Ð]l*= I I U
D Ñ«§lý …V>
UIß
ç æ VýS×æ… A°, I U Ð]l VýS×æ… A°, VýS×æ Ñ¿¶æf¯]l
U VýS A°, I Ë A° A…sêÆý‡$.
^ólĶæ$Ð]l^èl$a.

^ól†Æ>™èl & çÜ*^èl¯]lË$:
VýS$…{yýl…V>.. Ð]l$È ò³§ýlѪ , Ð]l$È _¯]l²Ñ M>MýS$…yé A„ýS
Æ>Ë$ E…yéÍ. ™èlËMýSr$Ï, ©Æ>ƒË$, Üç $¯é²Ë$, J™èl$¢Ë$
Üç µçÙ…t V> MýS°í³…^ólÌê E…yéÍ. ÑÆ>Ð]l$ _à²Ë¯]l$
´ësìæ…^éÍ.
^èlMýSP° §ýlÜç *¢È™ø MýS*yìl¯]l õ³³ç ÆŠ‡ ¯]lÐ]l#Ó Ð]l¬Q…™ø
³ç ËMýSÇ…_¯]l õܲçßæ…Ìê E…r$…¨. MýS¯]l$MýS Ððl¬§ýlsìæ
BMýSÆý‡×Û æ ^ól†Æ>™ól A° VýS$Æý‡$¢…^èl$MøÐéÍ. Ð]l*™èl–
¿êçÙÌZ ¿êÐ]l Ð]lÅMîSM¢ Sý Æý‡×æMýS$ AÐ]lM>Ô¶æ… GMýS$PÐ]l. ©…™ø
´ër$ Æ>™èl A…§ýl…V> E…sôæ º…V>Æý‡$ ³ç NÐ]l#MSý $ ™éÑ
A¼¾¯]lsôæÏ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.