önrnnBsnr

HADISA NAUAUI
ti;rgJl 'J=+Jil
rjBrtL$ ,ttiruÄrr-.J: "i-)ti.

'gJ-aJ

-i.- aii; -Jc -rESr lu :$ " Uic 4r. :).
(lr,rl

-,

J

(-j!

-

-

4rJJ i:.)-)l ;jl-a)l i+ !-nS.J+r,,e !+JL-+ ildt .=.1s. j*-nllr c.
!ilJ.,.il ,",-r i-s_.;ill ,''.:

l+lrJE {p-Yl
lthfiitiltfiIfifilHr{HHl ttxIltIt{IIItfItIIH

.-i!jl +'->
tHHHHHHfltxHHHI {flHt{ililt {t{t{t

::::H:::::HiH:fl::::::::H:::::::HH:Ii:::IT:::::::::::::::::::::

CETRDESET HADISA NAUAUI

TiskaDie ' ove hiige je o trosku dobrih ljudi iz';adä oNEZA u samdnii s uredoä "IGASSE u gradu ONEZA " i ureda u Slovenüi Priievod i priprema ORGAI.TIZACIJA ISLAMSKIH WAKUIA ZA HUMANITARNU POMOC

U IMEALLAHA MILOSTIVOG SAMILOSNOG

PREDGOVOR
PosIJ.(;$no8 Kur rnir 8r.!nr rzvor z{ rrzumijevanjeIslnmi jc Sürrc. zrpisanc izrctc, djela i odobrenja Poslanika Muhammeda. alcjhi-$lama,ito sc norkm H.rdß S s' malno oznaöava ravljna ove kralkc zhirke Htdisa bio jc Imam än-Navavi.Rodcn jc 631 hidz. god. u Sirüi, u sch' Za Navajuzno od Darnaska. vrijc jcm€ zivol:ruzivao vclikiüglcd lsao izvßni poznnvalrc h disa. Zivio jc skromnoi sl'vzivol Posvclio nauci. Nnvavi jc umro u svom rodnom mjöstu 677 hidz. go,l. Opöenno uzcvSi.ovä zbnka jc popularna antolo8üa i nnjbolji uvod u studii Poslnnikovih

3 -

al r: &--.+ ür,*r,"j- eJ,pjlt ..eid,,) - I
Ä!l ü-r,:r.- : Ju& {Ulr,-!r!,Grl

HADIS 1od cmrra (zapovjcdiika) prr vovtcrnih Ebu Ilrtsc tjrncrr ihnu l-Haxrhr- prenosisc da jc 'euo sam Allahova Poslanika sallallähu alcjhi wc scllcm

*Yo:.gr-.r , Jt-it-ai,:*,!t \r.) J--,i"| - 1
.lrr.rr, AJI UJ{ IrU.Jrqi,t '-rlt

HADIS 2.
Trkodc sc prcnosi od Umera' 'Jcdnog dana smo sjodili kod Allahovog Poslanika, sallal lahu alcjhi wc scllcr, kad sc pojavi öovjck .iako bijelc odjcdc i jako crnc kosc. Na njc mü so nc prinjcti trag pülo vanja i niko ga od nas nc poznavaic. Sjcdc kod Poslanika. oslonivsi svoja kolje.a na njcsova koljcna, sravio jc svojc dlanovc na njcsovo stcgrc pa rctc: 'O Muham' mcdc, obavjcsti me o IslaDü." Rcsululah,sallallahu älcjhi we scllcm, rcac: ,Islam jc da posvjcdoöis da ncma Boga osim llaha i da je Muhammed Allahov poslanik i da obavljas namaz, dajci zckar, poslii Ramazan, hodoöaslii Ka'bu ako si u moguinosti da to uöinii." On rcöc: 'lstinu si rckao.. Mi sc zaöndisho: pila sa i potvrdujc mu. Isli rcac: 'obavjcsli mc o imatru.d Pcjsambor rcac: "Da vjc.ujcs Allaha, Njcsovc mclckc, Njcsovc objavc. Njcsove Posla nikc, Posljcdnjidan i da vjcrujci u Njcsovo odrcdcnjc dobra i zla.( Rcic: ,Istinu $i rckao-( Rcöe: 'Obavjcsli mc o ihsanu (dob.oöi.srvü).( PcjBambcr rcöc: "Da robujcs Allahu kao da Ga vidii, jcr iako li nc

Jr .rllu[r,JFiz&.,.,t,üt&

,Djcra su prcma namicrama i svakomc p.ipada ono sto na ügiFj. diu,!r.JJlJ! U! .:L+Jt{ uni. Pn dija jc hidtra (scoba) za Auaha i Njcsova Postanika, ,tbt.!t Jlrng lH ül J!!;* nrcgova Jc scoba 2a A aha i Njcgova Poslanika. A öija ja q'*. iL,.l q+,.. lirj .'r:. ,rlt r,,,r scoba da dohic ncka ovosvjctri skt dobn iti da dobijc nctu zcnü za ujcnöanjc, njcsova jc 4rj$llt/t l ,1,. { lrb t/ Jl ,'J. | ' rcoba tano gdjc jc i isetio". Ovo prenosc dv| in.nr uhr ^ h u r+l,r! J='t-lor r-*, dtlr+.rri m 4 u hd d i s ac: dIA b u l s mbrdlu Ub!n i'r N amm bn i l Ihrnhim lhnul-Mugira Ihn u d- 4uJlnL, rot"Jlq;rr uti,"ill B c i z b c h E l B u h a r i i E b u l Iluscjn Müslim Ihnul,hrdzdurdz Ibn Muslim cl Quscj.i irl,rr*iJlP-,;gt+l| l,Prrr Un-Ncjsaburiu sojim Dvrna t,, rl.rLjle.i L, ö.i!l l.{+-" js;,/rrllrm". koji su dliie nr I tranijc znhiljczcnc zhirlr (hrdisa).

i!fr !.J-, J,Jr'rr.CO el! Pr.+
Jii qt' dr {r', .,Hl!il.'r '$ ' rjJl Jld& sr ' .tllü !'/. 't.r.rJl rL-

JI LLtr
r.i.

Jr.tjrLr.+.!t

iJ-e+il

riJi,,rr, ! : rJuJ

!l) Crl,, .#r

r+ .!l J- {-r Jlü tX-)l ü, Irji

.lt a1 s't, 11 r ;i q-r'sii.r-}t, p,
{rttr. rJ-.Jlr+L, d,l+-r!*,
."lt c-!:-t ;1f 6;1 , 11':"1 p'at ,il$l
rJl-. rJ lir.q, . CJJr r,. (l : 'JrJ . ,+ r?l

.Jltr.r,ii llr , rL.u, ,-f. r, rSila , ci!" : Ju . |;, ,; jrjJ! ü,tr ;lt

.ut*j- J , Ju3t-y ,r,;;b , Ju , Ju . cllj,;Ll,tr'sS gl, , Jt 4U ,t pl ql, üiJl u , Jui'ulü, {ri,Pii
ül-llily'liLi.ll6r, i[ , r..uL.!lü .-,tr;Uolrl gull , iry'rüq t rJl,UJ

g,r,i,r,;;b, Ju. ,r,rJtü, J , Ju

| ,UUly{/ri, J--c! : Jti/,q! , . ,t-J-r-?,rFJLJ /-ci.l-, rtll ,,:.lt

(/-,1.,, fr,6&.oi

vidii Njega, zaistr On vidi (cbe.. Rcöe: ,Obavjesti mc o cas'r (s'rdnjcm danu)." Pcjsadber .eöe: 'o njemu üpitani nc zna visc od onoga koji pira.( Reöc: , Obav.icstinc o Djegovim zDatovima.a Reöc: ,kad robinja rodi svojr gospodaicD, kad se vidc bosonogi, goli, oskudni paltiri kako sc tradEcdü u izsradnji visokih gradevira.( Zatin odc, i ja sam ostao zburjen. Zatin rcöc Pejgarnbcr: ,o oncrc, zoai Ii onoga koji ic pitao?* Rekao san: ,Allah dZ. 3. i njcgov Poslanik nijboljc znaju.. Rcöc: ) Zaisra jc ono D;ibril doiao da vas poduöi vasoj vjcri.{

c lr

€r-+

IIADIS 3.
AbdulOd Ebu Abdurrahmana laha Ibn Umcra lbnul-Khataba - radijallahuänhuma - prenosi "Öuo san Allahova Poslanika - sallallaho alejhi we scllcn kako kazq 'IslaD je sazdan na pel srubova:svjcdoöenjuda ncrna Bogn osim Allaha i da jc Muhanmed Allahov poslaoik, obavljanju namaza, davanju zekala hodoöai6! Ka'bc i po#edjü Raneana.< (Buhaüa i Müstin)

a ,.r 6 r!l* - grJtJa, ,tio, ) - | ,:L, r I JU- L{r.lI fi - *Wt

ef , Jr+fLr.-.fr.,!l,J-.!l

ü-J

rU l1 3't, 11 r silt4l .P "t i'U-lt
, ilt l'l+1.,, -Jlfül,, lJI ü-r,r.,..
rplirll,b r l-e-.r;r-:, c-Jlg.r

l

(P,

1 ,

.to..r.r
rrsadlr+eü.rJl.r1l u1i,f ) - r {-J UJ, I JU4, lrl 9.,J

HADIS 4.
Od Ebu Abdlurrahnana Abdullaha Ibn Mcs\'da - radijallah! anhumn prenosi se da je r€kao: obavjesrio n ' jc Allahov Poslanik - s llallnhtr .lcjhi wc scllem -, a on je onaj koji jc najisrinilijil ,Zaista sc svako od vas tormira u utrobi najkc öcrrdesct daDakao kapljica, zatim budc zakvaöaksliö'|o tome periodu, zatin budc zgrusak za sliöan pcriod, zatim mu se poialjc mclck, pa udahdc u njesa rü, ( duiu) i propi:u rü se öctiri sfvari: propisü mtt sc nat:aka. c.tZet, djcr^ i da li jc srcran ili ncsrctan. Tako mi Allaha, pored toga oema drugog Bo' ga, oeki 6c od vs raditi djcla kao ljudi od dicnncta dok 'c budc arsio izmedu njesa i dzenneta pa 6e ga prcdühitriti knjiga i nasravidcradiri djela ljudi od vatrc, pa de udi u niü. ^ rcko 6c od vas radili djela ljudi od vatrc dok nc büdc izmcdu njega i valrc sano arSin, pa dc 8a prcduhit ti koji' sa i radi6c djcla ljudi od dtcnncta, pa 6c ü6i ü njsga." (Buha.ia i Mrnin)

c Or dr-* ,,a, i;r-" lMrp pii1r!lf ;p I o
JE ..1, dJl,rl, dll J.r,.r , ,rlÜ t{i, {!l

HADIS 5.
od majke pravovjcrnih Ummi radÜallahu AbdullahaAiie anha - prenosisc dÄ je rekla: ,AllahN Poslanik - sallallahu alejhi we selem - je rekao: ,Ko uvcde (inisli novotariju) '! ovu naiü ltvar (v.ieru) otro ito rije od nie, to je odba(Bühanja i Munin) A ü jcdnoj Muslimovoj Predaji

dlliJ-.ll

fui 3fr'|.1-ll;rL.lE *t *
,..iühf ACo d, ij! LJt q,{,,i dJiJr !5 i'ri d , dJ!Jr lil, üÄ

u. rj-

ür qr-i; cu-i i,r lpr

!b,1r, /-r 'a1tift,b. tr+j .,.+jltr'i , .t" u.Jt-.! J..eü | dJ
( rrj

5ulrll
,pt, bt

r.ll gJl,+ g+r cult J-v at
' ,t+L,,sl".ri : .rlJJ

,Ko budc öinio rcsio 5to nijc od nasono F ooDacetro.(

gjllrllli. )+- )i fi-'i,1!,/ rJl't qi{ ,r. tußt,,,r, {*l,lriJ-,i J*J
.bi ,L*.l*i -u$1,,J,,-*i rl,i'tl

rul ,,tri J-J fli üL, r{g!j rul J4
r* r* r!r+i gtrif! Lr.r.r iu! t ,rtJ, . [+I;rj 4 Jrl Jr{ J-.i yl3l { /-r pt*ll

clu {r-*
y'r rr-r üi üt - ' 'rldJLri di i,, - 1

HADIS 6.
Od Ebu AbdullahaEa-Nu'maDa Ib, BeSira radüallahu anhuma - prenosise dä je rekaol "Cuo sam Allahova Poslanika sallallahu atejhi we scllem ,zaista ie jasno ono Äto jc dozvoljcno i da je jrsno ono sto ie zabranjcDo.Ianedu njih su $ünniive stvari, koie mnosi liudi nc zD{ju. Pa ko sc budc öuvao sumnjivih stvari, osigurao jc sebe 'r pogledü vjere i öairi, a ko padre u sumnjive stvari, pro jc u äbrarieno, kao pastir roji öuva svojc stado oko tudcs posjedaa oijc u stanju da mu zabraDiulazak u njcsa. Zar svari vladar rena svoje ,abr?oe, i zaista, AIlahova hina su niesove zabranc. A zar u tiielü ncida jcdan orsanj kada je on zdrav, zdravo jc tijclo, a kad sc pokvari, pokvari sc cijelo tijclo. zar lo "ijc srcc?( (Buhanja i Mßtin)

"'' [

.,-"

HADIS 7.
od Ebu RukajjcTcrnim Ibni ^vs Ed-Darijje radüallhti nhu " sc prcnosida jc vic' alcjhi wc .ovjcsnik st'llallahu ,vjcra jc savjcr.{ Rckosmo: ,Od koga?{ Poslanik rcöc: "od Allahr, Njcsovc knjisc, Njcgova Posla.ika, imama i Müslimana obiönihljudi."

I -pUl,risrdr r trrrl,rrl-v
r+!..Ul,r,l- s+Jl'ri -&dJl .,'!., | rll Ju t I : tü . i.r.-Jl y.tll : rlupj ,q.Lll:il.r,,!,r'r,qlr(J.r, (f J2 r6r.b1

ül,J,dJl J,.1c,.-., : JE L+, d,l ,rlttJt i,lt JA 14 '-b ;;J$it-l+! ort,-r- rr,i r 1,,r,,X rltü,
rilrl'li-l JiJer a!'rl(Pl0.i,,J,UJI

, lJt.i $ o|vr';Jt,,iyt, t-*t i: ,4 e-oi4Usttle 4a-gl8
l.ul s* üb!i , IJ- d.t JtJ ü! ri ,r"l- lll i,i3, J-+l I !f li ,r,.,1", : !J J*+lJ-j ,r.'-, ß! , dt J-+l &
( ftsr d,l!l,Lr | ..Iill{rt fi

*

hima - sv6 ono alo je z6bm-

. A o .!.r--rr l .1i t-.r.,.llf ,4t*;lyl-A r*t" ;,ior,i , JuaU, rtttrU,ll Jr-, El üt Y ,i r giL+! ,EipL,t"lrul
ljtJ, it)l lr-.i,r , ül ln r*,,,.,

HADIS 8.
Od tbni Umera ' radijallhu anhuma - prenosi se da jc Allahov Poslanik - sallallahu alejhi we sellem - rekao: 'Naredeno ni je da se boritrI proliv ljudi dok oe posvjedoöe da nena Boga osim Allaha i da jc Muhanned Allahov Poslanik i da obavljaiu traDaz i daju zekat. Kada to ürade, dobide z*titu od mene za njihove Zivote i imetak, ato su u suglasnostisa Islamon i rji, hov obn;,un i€ biti sa Allähorn U?iienin.r (Buhada i Mßtin)
I

c {r &-r
- ,ir ü ü.,J1+! i&r qriil, I I

IIADIS 9.
od Ebu Hurejre Abdurahnana lbni Sahra- radijallahuanhu prenosi se da je rckäo: ,öo san Allahova PoslaDita - sallallahu alejhi {,e sellen 'Sto ian vam znbrauio, klonite ga se, a :to sam vam trlredio, radite g[ tolito moiete, jer sü propali oni prije vas koii su nrogo pitali i raziili se sa svoiiE poslaniciBa." (Bühaija i Mß|in)

,rt- !,ll Ji-.,c - :JU-.i,dll ur.,
rJr:i?u ai, d\ir+ I r I eJ4 d.., r* rrrl

uli , f,-t -l L d..lr'U{ FJ..i Lr , dtrrL f{lJt-.',iJ r(lJ,y o,riltdd

pt rr..l5.--.ctJ! lrLi lip, il4l 't!/1,! {UlsID r*l-J , f)L}|,t4
rb { /-r rpl^+l| r "lb-

{ /-r,pt^Jr,r.rr lul,}

t2-

l3

c l'" J: 'r
, , JU ,;, .,!l "-2;.irr u1lür ) - I .

HADIS IO.
od Ebo Hurcjrc - r.düallhu rnhu - sc prcnosi da jc rckio: "^llahov Poshnik - sallallahu ;,lcjhi wc scll€m ' jc rckao: Zaista jc Uzvilcni Allah lin i

" $" Q-.r
sii ä sl, ,r ü*ll J.--. srli,, ) | t
i-!t+t4.It sb.,.Jt rnr+'9)v

HADIS 11.
Od Abu Muhanmcdn EIHasena lbni Alijje lbni Ebu Taiiba, unüka Atlahova Poslanika ' sallällahu alejhi we sellem - i njesova Rejhana ( miomirisnog c"r'ijeta) radüallahu rnhuma - prenosi!e da je rekao: Upamtio sam od Allrhova Poslanika- salläIlahurlejhi we sellcn-: ,Ostavi ito ti je sunnjivo, a prihvati üto ti oijc (1:irmizia i Nesaia; Tirnizija jc rckao: "Ovo je Hasen sahih

I

lJl sl: fu qurul,/,r,JJl Jt: ü-J
7i.!l g5,1Jr1J'4ry..lJL,i-

nc Dnmaosrm jc Atlah narcdiovicrnicirna
ono iro ic narcdio poslaniradilc dobro." I Uaisctri ic

cli' p , Jg - t-,- .111 - ,rL\t fJ t-. da.,1 E pL1t$rlll ,t a dll ü-1 ü"

qq,,jr ffi.r:i^i:il1"i"il:\"i;;: r.):Jr.'Jrij,,:üJtq-l
(ljl-, LLrlr c,r, lttlir. lrltJ-Jl Lir,l rctao:'ci.'j"'olci.pairc tl'i" . i
stvari kojirna smo vas op.

!1, !, LrLr.i,){ilq.i Au,Ju, "riliillJ j:rffiTffl: -ff':'j j:T"i ,,-r J&.FJ| I (duj,r,d+ ll;i'ijiiiJ,J',ij-ä."" J, bcsifta: 'o Gospodaru, o
, ..,..r!,.,,.r1'lJl ü, ;i r-:i Jl.,*
,l*4t,lrt*t, .J./ra:-t , t$q {i,r {/- ,LJ db y'2,*,l"t
Cospodaru!( ^ njcgova hrana jc ha.an, ipi:c haraE, njc sova odjq6a sa haramom, obrok mu jc sa haramom; pa kako ac mu sc odadari!

iur , "|LJLdj,/l ,1,r d.u I l, J! ( g,rcO,:,ji,y'l

t5

-

c lY r&-*
.ttt ' Ju , etl, Slig ,tl 6r | \l

HA.DIS 12.
Od Ebu Hurejre ' anhu - prcnosi se da "Allahov Poslanik alcjhi we s€llem - je radijallhu je rekao: sallallahü rekaoi ,od neöijeg dobrog Islrma jc njegovo Dapultanie onoga Sro ga se tre riöe.( (l'irnizija, a i dtugi, yenosc da je ow Ifasen hadis.)

t

I
| I

"ü."q*
) ,ft,üL. uü'l|? "r1,,, -tr pJ .J, .Ul dJlJ.2pli - +.lll ,J'Y| ' JU ü, rLr LJ, .!l ,rl- e+Jl
r ' il ,.-. l, lrl 1..r.1,r:r ,lr1 lrri

I{ADIS 13.
Od Ebu HaMe Encsa lbni Malika - radijallahu anhu', sluälelja Allalova Poslanika sallallahu alejhi we sellem prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alejhi we sellen 'Neöe biti mu'miD (vjernik) niko od vas dok de büde volio svolnbratu otroitovoli i sebi.{ @uhanja i Mustin)

I

,1- gr r pi ,.& dll ,J- .!l ü-1 JU

r[,,1.,,r,:.-r-q-) l-.,.f; ,Jt il-l r
(UJb {ry'l rll

( /-r pt-Jr,l.r

l7-

. lt n 4r-..r
: JU 6r-dJ ,;'r rJo d,ild,r ) - |!

HADIS 14.
Od lbni Mesuda - radijallahu anhu - prcnosi sc da jc rckao: "AIIahov Poslanik - sauallahu cjhi we slrem , jc rckao: ,Nije dozvoljcna krv Müslimam osim u tri sluöaja: ko poairi blud a budc otcnjcn (udata), slava za slavu, i onaj koji ostavi svoju vjcru i trapusti svoju zajednicu." (Buhn4a i Mustin)

t
t
I

c Pr

r!r-*

llADrs 15.
od |:bu llurcjrc - r.dijlllt'hu rhu prcnosi sc d.' jc tck:'o sallallnhu All.hov hslanik 'Ko vjcrujc '! Allaha i stdrji dan, ncka govori dobro il; suti, i ko vjc.ujc u Allaha i Südnji dän, ncka budc pazljiv prclna svom konsiji, i ko v.,crujc u ^llaha i I'osljcdnji dan ncka poöasli svoga gosla.n ( ttL Mrh i Muslint)

i1i,'t-.JJl n:1.1i,,ut g+l - \o nai

J-) r , ;Lr 4r rlll&.lJl ü-J Jü : 1lP.ert ,' lDlq!.+ll oX,',.rr.!i
i!L.a! ütjll ,'1,r'rrl.!ll.,, ,J..i! ,J.dL

i,lt ü , , Ju& ql, {Ul .!l .JJ-) J-. ,.- ,rri1; JirljJ}5rJL JJ! al , y'L ,1., rrg.Jnli,;11 lr,lr! irf ur rr ,!, 1, : , . fl j1t p+I-, ajr olJ
{ /-r ,.ot'rtt

I : /-1 pU,+Jlrl.r.r

q 11n &-...ö
dJl iri , r-.-c y'r i,p u1is-c) - t I

IIADIS 16.
Prcnosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu: 'Neki öoviek rcöe Allahovü Poslaoitu - salla ahu alejhi wc sellem: )Pouöi ne,. Poslarit re&: ,Ne sldi se.1 Ovaj ponovi pitanje vi5e puta . Poslanit oper reöe: 'Ne srdi s€.1 (Buha4a)

t
I
J
| , tr.+

- lV"{.-+
rr.,..riu rlr:rr,v"rli,'! ) - \v
.!l gl-.!l J.yl s'c, e rlll

I{ADIS 17.
lbni Eusa Od Ebu Ja'la Sedada - radija ahu anhu - prenosi se da je Allahov Poslanik- salallahu alejhi we sellem - rekaol 'Zaista je Allah propisao lijepo postupanje premr svatemu. Ikda ubijate, ubijaite tra najlepsi laöiq kada loljele,

JU "."J ' tsr.+,!1,,1-s+u Y-;
I r"äi,T JULI,r|Ji..Jir'y,, Ju ( rptllrLrr

, ,y',f ,rb ot-!l *t rlJl,rlI : ,Ju

soj ztvi.. r ..:*,rf g!.r' ,.lr' ful uJ1 , i-+i,l (Mß1in)

r!!, !,...,L;r.a! iLrfl;-b,,t'r rrp :l.,TE .T#:,:tji,,:il1"? ä:

{/-,r"

-20

2l

c lÄ n -{r--.r ji , ,,11,irt-t ,r.'1 ,i "rl 6- t - t ,t
,1,,t {4dll **ü+or !t , o-Jtt+

r{ADts 18.
Od Ebu Zcrra Dzundubfl lbDi Dzünada i Ebu Abdur{hmana Muaza ibni Dicbcl. - ndüallnhlr anhumr prcnosi sc rla jc rckao Allrhov Poslanik sxll.ll.hu alcjhi wc scllcml 'lloj $c Allaha sdjc sod bio. l/ä zla slijcdi dobro, ovo 6c ga izbrisati- | odnosi sc lijcpo (Timizüa. pt tßitac kuc: ovo ie Hasen Hulis. a u nckin dnqnD hnknta: llatcn Snhih.)

c l\ r dr-r1 p .rl* ir dll+ at+ll,ri er ) - I t
.!l,rL sillül,rt r: Jg, t l"lll

HADIS 19,
Od Ebu'l-Abbasa Abdull ha Ibni Abbala - radüallahu an" huma - se prenosi da je kazaoi ,J€dnog dana 6am bio iza Allahova Poslanita - sallallahu rlejhi we scllcn - pa ni reöe: 'O nladidu, poduöidu ts rckib rijeiima: Inaj ra unu Allaha, Allrh dc rc öuvati. Imaj na umu Allaha, Allah 6e bili isprcd lcbc. Kada molis, moli Allaha. Ako traiis pomo4 traäi od Allaha. ZDaj, da sc öitav oarod sakupio da ti Lo sti u neöemu,ne bi ti koris(ili osib sa onib 5to ti jc Allah propisao. A da se 6akupc da ti u .eöemu Danesu5tclu, de bi Daitetili osih u onoln ;lo ti jc Allah ve6 propisao. Podigla su se p€ra i osüsilc (Timizija, koji kaac: Hasan Sa(U preddama osim Tirmizijine Inaj na uhu Allaha, nadi icl Ga ispred scbe.Zraj zaAllaha kada $i u obiljü, AIah 6c znati za tebc u oevolji. I zrai ono sto teje promaiilo, nüe moslo da lc pogodi, r ono :to tc je pogodilo, ni.ic moglo da te promaii. znaj, zaistaje ponoi u slrpl.iivosti,urieha u Zrlosri, olatsica sa tegobom.)

d,i ürl| ! Ju&J+ JJr üt Jn J'dUJ, tari&llr!! rl.grL,,:rtL+
,j",b JUr,Jj.j.llJ, , ü.- ül,t.ru,l

ldrti ! : Jrij, Lr&..+ ,tLt

t

cJL '!l , {rrq }r+ lJl !i-,1 : orJf
;l,b , dltr3,:-Ucr.:.,| l!!, , djl JLii

I Cv lrJt azlg t*, 4

d .'.ti ,rr.jl üi,rlr,:.-:"tr, ,-rrlöi 'e4lldr-t-ir ,r! , a dr +:t!j l! Jt b.l, # () bi"1" L,'-"rl *':i',r fr,r1läir , sU, dll {!iJ ri '94 g- &-$ : JU.,rgJy'l rb r .i*Jl

J,,lXirl r \ti,./l#

irb lr , Fs

l ü*.uJll J,,lJl .lF , sL.tilr ,rr.l..J / ,rllri r.!i/'i., , ttjjrl &

,-ir üi*L , d:!iJ sl / 4ul ur ,
i g, lL , *Jtlg. e.--itl , J-t-.Jlf JiJ
( r'lr. i,Jl
.21

q Y. r, .lr--.a
.. I tlU+tt,d4ttttt-t.

HADIS 20.
Od Ebu Mes'uda Ukbe Ibni Amra, Elensarijc El-bedrije radijallahu anho - prenosi se da je rekaor Allahov Poslanik - sallallahualejhi we sellem 'Zrbta je od govora prvog poslanstva (lj. prcthodnih poslarüa): ,Af,o ne osjeöa; stid, onda radi sto ho6ei"(Buhaüa)

a Yl n .lr-^.+ ' ir-r,"i,P - u--.-"i,3,) - tt
JJ Jü , r,r dll u-1 dllr--o ,y gLoi

I1ADIS 21,
Od Ebu Arnra S'rtana Ibni Abdullaha - radijallahuanhu ' pre.osi se da je rekao: )O Allahov PoslaDiia, reci ni o Islanu ono sto ne mogü pitati nikoga osim tebe.. Reöe Posladk: ,Reci, v.ienjern Allahu, zatiE budi na pravom

Ju, Ju- ,r,!l y't - qlJl,5rut\t
slJ Ui,l , *1 .-..|,d.,l,f- ^Uü-.J

.r Juir r;,,u1t"r"t Jillr Lr!
J, . J:-l,J !,ä.i,Ji ' Ju. J,,.iL'l

#u e|J / lilJll rJll)J,r,r!ll
FO/r,rJl,br &! l,

{d-.

t I
- ö -

c !!n r!r-+
!llr-.a;l-1dllr-p-rr1ie,c )- ff

HADIS 22.
od Ebu AbdullnhaDzabiraIbni Abdull ha, El-cnsarijc- radijnllahu anhuma - prenosi sc: ,Neki öovjcl pitao Allahova Poslanika-sallallahualcjhi we scllcnr ' Slo kazei kada klänjam propisanc rarnaz€ i poslih Ranazan, drzim sc dozvoljenog, a ostavio sam zabranjeDo i nc iinim daljc nista, ho6! li udi ü dzcnDcl?( Rcöc

n !f " &-.5
- lt ;,a ,,,.1-c orlJl ,rllt- *1i;,c )

HADIS 23.
od Ehu Mnlita ElHirisa Ibri Asimr. El-cii.rijc - radij.lhhu rnhu - prcnosi sc dr jc rckao: Alhhov Poslnnil, - s.ll.lhhu rlcjhi *c scllcm -jc rek'n: "öisloaa jc pola vjcrc. zahvarnosl Allahü puni tcrazijc, zahval.iivanjci slavljcnjc Allaha pünc (ili puni) :to jc iancdu nobesa i zcnljc. Nanrz jc sjcllo- sadaka jc jaan dokaz. strpljivost jc sjrj. A Kor'an jc sigurao dokaz tcbi i protiv rcbc. Svako poöinic svoj dan i svako jc trsovac svojc düici mozc ic oslobodili ili dovcsli

JL 1-, 3i, , L.+,{Jl {rr., .pt.{l
lll c.rLi: Jln& ql, dl sl, dl JfJ
c!'L , ,)lär c.4 , ü,qrill üJ-

.U ü-r JU , Jtj , ,! {!l ä),f*irl , Ju:!U.! r.r-{IJl' &.-j-! .lJlrrt
rlb^flr ijl lt --.r , AlCl)U rUdl.t

1.?,dJi"L J /., , flrll,:..,,, , JX.ll

, ''|,rrlr.,

,l,igl- - luri- DU

ü-r. /-,b r p, Jur ii+lFJi
, ürrtc.tti;r*., . .";ql : 1plc.r
{!' Lir. cl,i

, .t, -all, , gl4 üulL , t tLJL

tq. t'l+ +r ,rt tl # . rt t -,i,4J ,)-l,ljl, (/, ,1, ( qr,J, qibj ür J

26

< !t r dr-.1
, e dJl u.a],gli;Jl j uri ;,r ) - I ! r,; ,.cr11 l-.i aLl r"L dJlJ- dl V

TIADIS 24.
od Ebu Zera El'Gaiärijja radijallähu anhu - prcnosi se da je vjerovjesniku sallallaho alcjhi *e scllcm - dostävljeno od njegovaCospodaraSvemoguaeg i UzviS€nog. koji jc ,O noji robovi! Ja san zabranio nasil.ies€bi i zabranio ga izmedu vas, pa ne öinitc nasil.ie. O moji robovi, svi st€ vi zalutali osim onoga koga Ja üpu(im, pa tra;ite üpula od Mene, o, Eoji robovi, svi stc vi gladni osin onoga koga Ja nahranim, pa trazitc da vas nahraniE, nahranidu vas. O, noji robovi, svi stc vi goli osin oDoSa koga Ja obüöcm, pa tra;itc odjcdu od Mene, o, boji .obovi, zaista grijesilc nodu i danju, Ja oprastan sve g.ijehe , pa traiite od mctrc oprost, oprostieu vaD. O, moji robovi, zaista vi trcöelc dostidi mojü Sretu da Mi na;tctilc; i dedeledostiai doju korisl, da Mi korislite. o, moji robovi, kada bi pwi od vas i posljedoji od vas, i ljodi od vas , i dzini od vas, bili pobozni kao najpobdnijc srcc jeddog od vas, nc bi lo povcöaloMojü vlast tri ü öcnü.

moji robovi, kada bi . t+.pcctJiai; t, fr u1r!1', o,posljcdnii od vas, i lj'rdipNi i od

f>" #b f)'

J.'i t'iJ, q,l+ 1,, rcni
L.ü

Jt C,JI,Ue,rl-j J-L J.i--,/

p.r;, !,, dlr,r i!, {'L+, Ju,;i
trltb-$. a<r,'t-,, 4 p Lrt-r,loü,'tl Jl-.!fJJ, drl+' l.r.

lJ ll 6r.r lr ,/1!.aöU r:lLa sl.1 ul , ,rrl*" lr . ,-Jl J,ri lillo^ll,r.i!

ür . r,rrilfirir. r{+-ifJGi dJ e,
).i,rlJ! i ,u.1r,1, dJJ,*.! lJ.;' -,

llit4 fr, !r!+ ri. f$i 1j,1-.u . ,Jrkl,? rGli lr,!r.U , s-riü,
S-Si .;-Su-U, 'üJ,,'rl ,U!J UL rl+JLJr!! ür-.!.t fil , ürqi!.

(

/- rl, r d Yl,r,l1

vas, i dzini od vas, bili pokvakao näjpokvareDijc srcc jednos od vas,nc bi to okrnjilo Moju vlast ni u öemu. O, boji robovi, kada bi pni i posljedrji od vas, i ljüdi i dZini ustali tra jedno mjesto i zziskali od Mene, pa da saD dao svakon pojedincu ono Slo l.azi to ne bi okrtrjilo od oDo, ga ito jc kod MeDc ni:ta viic nego sto okrr.ii igla kad se zabode u norc. O, Eoji robo, vi, po djeliDa vasim biactc prepoznaYai i nagradivani,pa ko nade dobro, ncka zahvali Allahu, a ko nade oesto drsgo, ncka okrivljüje samos sebe.*

,t-.t,iE :) fJl,$'+ \, f) .L;i
| . grr.iti in lr.]ilaiJ,,

f+t rtubf fi StiJir, !r,l--'
'\ t- f;. r*lt J.r..:tt,7i ,)a lr:ts

r,, pri li'r,'r,r=' L*f.

; uli

rrrj :u-,+ji s,!.l! FG.r &b f A,
28

l0-

< YOr &--rr r , L + i c " . . u l; r r ! o 1 i ; y l - l o ' ,r. .lll ,J""4l.ll -l*i ü, Lu i,i J-, JF.rL. r+ üt{,t-d! |JJu+r /-r l-JüJ-i rr-J! lJjJlJri...r! l dJl JA, ;,itor"r tä 13 t,-t-r P L r<J.ljl J,+ ü o.Jri , JLr. FdL-i : .!r1, i;r- i,,rr.-,!( att,1l ajr-"r
ilJJ #r üJJ iJ-i |Jtr, ü!.,,* 1l , ütV *tt , üt-;y)\

IIADIS 25.
TrkoLlc od llbu Zcr. ra(i' trlhhu rnhl] - sc prcnosi: ,NckiPoslanikovi sallallaho alcjtri wc scllcm - drusovi rckoie: ,O Allahov l'oslaniöc. odosc boga{i sa traSradama: oni llanjaju käo Stomi klanjamo, postc kao llo mi posrimo i daju sadaku od najvrcd nijc8 imclka." Allahov I'oslan i k r e a c :" A n i j c l i A l l a h ü a i f,io vama to sio actc i vi dav.ri s n d a k ü ? a i s l aj c s v a k il c s b i h Z (slavljcnjc Allaha) sadaka, s v a k il c k b i r ( v c l i ö a n j c l l a h a ) A sadäka,svaki tchmid (hvaljcn' j c A l l a h a ) s a d a k a s v a k ir c h l i l , (izgovaranjc /, it,h! t t tl)) sadaka.I narcdivanjcna dobro jc sadaka, a zabranjivanjc loScg jc sadaka, i u p.ibli zävanjusvojoj zcnijc sädala.. Rckolc: 'O &)tji l'.)slaniac, k a d n c l o m o d n a sd o d c s l r ä s l hoac li biti u njoj näsnda?. " l a c a cP o s l ä n i k : A k o k ) s l ä v i ü ncdo,voljcno, zär ro nijo katnjivo? A ako 1o rädi prcma ilozvoljonon, lo jc na8.ada"."

c t'[ r dr-rr Ju , Ju& djl ;ri11 4i ;rr | - t\ l*, ,,)t- Jf r pr, rr.dll,rL-.111,.-;6IL pr#, i-;r- 1+1, li,r u,l.:J
J'Jl 4!!t , ülJ a"l 4?J!!' : .-Jt {r L:, | | || . aJ Ji t{rl, !-.ii ii ;y'.i J5a, üu i-$liJ33l a!l) I . iJu

IiADIS 26.
Od Ebu I{urcjrc - rrdijrll hu rnhu prenosisc dr ic rckroi AIInhov Poshnik , salhlhhu rlcjhi sc scllcn - jc rckxoi 'Na svaki ljudski zglavak pri padä sadaka u svakorn danu u komc sc pojavi suncc: lzmiriti dvojicu jc sadaka,pomoöi aovicku da sc popnc na svoju iivolinju da bi sa nosila i di6i na nju njcgovu opsk.bu jc sadaka, lijcpa ricö jc sadaka. Svaki korak do namea jc s, daka..!klonni snclnju s prla l (Buharix i Munin)

gr,rirrl.lail,UJ-tY-Jt,rlt r t, .; lp ol+ll,b I üi-,j,Jl

I liri . ij,J-, {!,i

t4 sL, Lj.r,

t# alü!,J !'rr,i ur,i e,i!i , dl ü-rl,r

4"i,uifFI q^rrJFtiJur ii
;i ,rsuürt; qr4 rildr$ r Jjr
( ft-,LJ r

< !f r .!r--.r

HADIS 27.

<rYAr .!r-..r
')- | ^ ?.)'.Jt- bleriJl ea vtiv
.,U .lJl.rL,ül Jr-r !.h.c.lJLtra ,lJl r

IIADIS 2{I.
od Ebu Nidzihn El-irhida lhni sirijc - prenosisc da je rek.o: 'objasnjavao jc Allahov Poslanik sallallahu alcjhi wc $cllcm -jcdniE vazom od koga su srca zadrhtala i orosilc sc oai, pa sho rckli: 'O Allahov Poslaniöc,kao da je ovo opro, sni vaz, pa nän oporüöi.( Poslanik .eöc: 'Oporuösj€n vam bogobojaztrosl prema UzviScnomAllahu, poslusnosti pokornosl öak kad bi .ob postao zapovjednik. Zaisla, ko pozivi od vas, vidjeac nnosa razoimoilaicnja. A vamajc duznosl moj sunncr r suDDct Pravovjc.nih halifa, pa ga sc övrslo drzitc, a öuvajtc se novotarija. Svakä novotarija jc bid'al, a svaki bid'atjc zablüda,a sväka zabluda vodi u vatru.( (Dxvud i Timizija, koji kaze: ovo jc Hasen Sahih ha.tis.)

' , Ju&, .J, .!l "i- sJl

ü, ) - rv

dr ; ,1 JL, L, driLür üp ;l
..c, .1-,1,, . ."LJld-cJ!,:,l c.rJ,

Od En newisa lbni Scm'rna prcnosi se radijallahu anhu da je Allahov Podarik - sallal l.hu alcjhi wc seuem - rekao: "Dobroöinstvo je lüepa narav, a zto je oio 5lo sc ustali u tvojoj dusi, a nc Zclis da to

q! l+t 4j, , ,/1lnl €l'J .&r +,
:bJ. {+'iJ. lJJlJ-.,tt , tli.i . ar=.tt

J-.., , Jue.ul ,t"t +- u'a! t1-i ' i,, JrJ-c.|.?Jui rLr .J" .!l "l- ^!l , J l ,4 ü . . ' . r , , J u .e , d i r , J r
qjl lt l, , \^üJt üi.!lr rr,Jt ^Jlci'ül L Jtil ;1! nuJll rytj.'i.Jll iJG tr dr- I ,L!-,üD 4J' t 4,:jL u.UJl {6.c r!-! yl/! Jp 61.t*l 4rL}l

(A od Väbisc lbni Ma'beda ' r:'düallahu anhu ' prcnosise da 'Doiao sam kod Bozjeg Poslanika- sallallahualejhi we $cllem - pa me upitao: 'Ddao si da mc pitas o tome sto .ie dobroöinstvo?" Rckob: 'Da.{ Allahov Poslanik jo rckao: 'Pitaj svojc srcc. Dobroöinstvo je ono öimc ti ic zadovoljna düsa i öime ti jc zadovoljno srcc. A zlo jc ono Sto se ustali u öovjcku i kolcba sc ü prsiDa; ako lc od ljudi odvrada, odvratidc tc od toga (op.prev.)." Hasan hadis, prcnicli snn st iz nusncda dwjice inana Ahneda lbni Hanbcla i E.l<turini., pouz<lanint lancinla.

ji dll ,.Jjrr!t'ri:

JU. Lrii Lrr-

' 4r,.<.tc yL- s! ' i-ctlltjg.-.ttj , J..1

.1-:rLlLJ,, --.; &. i...".iu
i!-r{ll ir!l!|, Ulrl i! 9:.l d#

, rr:rlou.l-r fLb ieljJ! t{+ L:-!
JUr,Jj.J:J! 'Lr . JXJtr*#i,!j rrl)
{ 6-o+ Q.t"

32

HADIS 29.

o.!\"

&-.rr

u ürijljl ul, , l]Jl l! cJ, JU ri fr-J

..li . l!.,!r

JU,l!!Jl s4J*ti it,!, ) - Yl

Od Muia lbni r.dijrll.thu lnhu

Dzcbch prcnosi sc

Jr -t.!br ',,r,i.,!.tJlj: : Ir4,{.:j JUI u,t^c I u.Ul gt-.:Jl rl.u 6-Jl lLa 1l - ,.rit(g;.-J"*, Jlir

a o l j u d i b i l ' p r c v r n u t iu v ä t r i na njihova lica - ili, rcöc na njihovc noscvc ' osim kao zrtva njihovih jczika?( (TitD1i,iix. koji kah Hnkn St

4le$Jr J+ lrii , .l,l {-rli .:.ü:

, F!" ü, ,rJLr, ' Ju' .,Ulü,, /t"L.r i'-' | + Jr,td,l'* y * ,;9/.;b
iA,iL)tJt,];.j+jqJ,r:rll , Ju I , ,:+JlC4,rt-Jppt, il!!l , L" p-Jl t FJI |Jiit , rUJl,Ule& ,Jlris.l, dlri li l.jfr ijr.ll

Ir+-..I ]; I . J.ll;rr I J,Jtrl-r
I {i!-Ja | & g'- .. eL.llü, 1aJ.f i.1ri1 ,lr--1 .r-'tl .,,'lr1 J;i ti , JL;

,r'1,' Jü , .!l Jr-., t1r1 ' cü tl-,u r,l- rriJ , iXJl rt-! , fY-llJ,ll ,:Jij r ilt,rlJ!,4q ,rr;i 'JiJua: . ,ta1t .it , Ju.,.jr-! jjii , ,!l ü-r!,Jll '

'O Bozji Poslaniöc,obavijcs(i mc o djclu koji ac mc uvcsri u dicnnct, a trdaljili od valrc.( On rcöc: 'Pitao si mc o velikoj slvari. Lahko jc ononc kolnc 10 uaiicna Allah olakia. Ro buj Allahu, ne pridruäuj mü niita, obavlja.i namaz, daji zckat, posli Rahazan, hodotasli Ka'bu.( Zatim rcac:,tloöci fi da ri kzicn z^ vrara dobra: post jc ilil, sadakagasi Brijchc, kao 51ovoda gasi valru; i nanaz öovjcka ü dobini noöi.( Zalim prouöi: >Podizu sc iz ovih pos(clja(, pa jc uaio dok .c dodc do rijcöi, (As s^did^, 16,t7) zatin rc;c: DI{odcSli da tc obavijcstim o glavnoj srvari, njcnom stubu, njcnom najvcöcm dijclu." Rckoh: 'Svakako, Allahov Po slaniöc.( Rcöc: ,Glavna stvar jc Islam, njcsov srubjc nanaz, a najvisi vrh jc dzihad.( Zatim rcöc: ,Ho6ci li da tc obavi jcstim o vlasniku svcsa loga." Rckoh: ,Da, o Allahov I'oslaniöc,( a o,n sc uhvari za jczik ircac: ,cüvai ovo.: Rckoh: , O ^ l l a h o v P o s l a n i ö ca , a r , aomo biti pitani za ono ito s m o g o v o r i l i ? <R c a c : " l z g u bila lc Dajkä, o Mt6:z!, a z r

" f.1; Ql

HADIS 30.
Od Ebu Sa'lebc El-hlsenija Dzußüma Ibni Nasira - radtallahu anhu - prenosi se da je Allahov Poslaniksallallahualcjhi we sell€m - rekao: ,Zaista je UniieDi AIah propisao farzove, i nenojte ih zadcmarili. Zacrtao jc granice, nemojte ih prclaziti. Zab.aDio jc ncke srvari, Dcmojlc ih 6iditi. A presutio je nckc stvari iz rnilGti preEa vana, a qe iz zaborava,i nenojte o niina raspravljati.{ (Hasen hadk, DarekutDi i dt.)

c flr
.l-.-.. üi J{r -

&-ra
,/l:.Jl t,il ür , f l

HADIS 3I.
Od Ebu Abbäsa Sehlir lbni sa'da Es saidijja - radüallahu rnhu - prcnosi se da ic kazao: ,Doiao reki öovjck Allahovu Poslanikü' sallallahualcjhi wc scllcm - i rckao: ,O Allahov Poslaniöc,ukati Ei na djclo, pa ako ga buden radio, da mc zavoli Allah i da mc zavole ljüdi.{ Allahov Poslanil rcöa: 'odreci se dünjaluka, voli6c tc Allah, a odrcci se onoga slo ljudi inaju, voli6c te tjudi.* (Ihni Madzeh i dtugi pouz-

npl+-e.!

i+'dir,-. ) -r'
- J-tE

,)-,.JJl Jyl y, * ül ;)

! J'.r.r+, Ju!,{ut Ä-,*ett

'),l Jtir .!l Jl, : Jti ts, .+ tt
lri*,u )Ul4r l4 , trr,o- )Ullj

ü-r ! : Jrij& r+ d,t,*,/t Jl
ül e:F'|, r " lil,rLr,'|'c,/r,.JJl

'liio, J-j , UJp )U.t+.:ii'a,
cJ-r' I l{! L.:'!t )U ül1.l r.;.t i.'r

d;,q t*,rll I u;l : Jti; , u,ut,|r-i1
r e.LJlc.1,..r.1 ,,lJLrl l--j $;! , /]ll

tt,,j,.1,y'4:lJJt$

{ ib J.iLl #J qL ül rLrü.,'..t,-

l6

l1

n tY rr&-r*
-,tb.,11 J3: r+rri,J,c )- ff

HADTS32.
Od Flbü SridL' SNd. Ibni Mrilik lbri Snrinn Efhudrta r dijrllahu rnhu - prcnosi sc dr jc Allllhov Poslanik srllrl lrhu clcjhi we scllcm rckao: 'Ncma itclc nili modusobnc

q lTl

*l.

HADIS 33.
Od lhni Abbnsa rdüallahü rnnuma - prcnosi sc da jc All.hov Poslanit sallallahurtaJhu *c scllcm - rckno: 'Kada bi sc ljudima dato ono sto r.azc, bilo bi ih koii bi lrazili imcrak i iivorc dripih. Mcdutin, onaj koji lrazi, dutan jc podnijeti dokaz, a onai koii poriöc, zakl(tvu.' (l lasrn hxtlis. prcnn\i Bxihtknx I ntki dru! u 9o1;^ ,tr;it".,1

g i , t , | , . . 9,1t , t * u t V l ' t l / y', , JLi /-, {-.J.{!t,I-.!t ,l_r u,r] , rrtr+ !l"ur,.1" fi JL,i JL'J -J, .l-Jt, .Jl t u*.,f "U t g(l , r, t-r., ßSr'j-t .llJl l, üD.,"-,-| ßi v
t4s*aattl,'.u.

llt !Jl,,l- ül Jr-1 i1ir..o S1 q*fl

(tlas!n hn<tis. ptanii.ti lhni i helutti tlntgi n1t 1u. t r;r;li rtrltr.ql, ,le;,o Midach ovli htdis i ptc''osi i sl sna.li: Milik ü Dl-ntuwcti; kxo Mu^cl ,1, ,* u tP if t-r'v-) li ,JJl, , t'tl Alilt thni .hhijx i nilrovt tu koji ja prcnit) o.l A ahovt rt4hi wc t'.)slanik" - tn n fiu , pr +b dtt"t" ulter r+rl.1r sc cnl - i2orttriv:ithrEhu-Stkl,t.)

ü/r- ( rL-r'ir r,.'t , , JU&l..1,

{ U,1 q.ä,1 üy' ,l . +- lii ,ri

ts

" f[, " .32-.r
e ül uz l.SJl t+,- ori ;rt ) - f t

HADIS 34.
Od Ebu Saida El'hudrija radiiallahu anhu - Prcnosi sc an ie rctao: Öuo snm Allahova Poslanika- sallall.h .lcjhi wc sellem ' kako jc rekaol "Ko od va! vidi zlo ncka ga izdiicni rukon, a ako nc moic to d; uöini, onda $ojim jczikorn, Ako te mozc to da uöini, onda svoji!' srccd, a to jc najslabiji imao."

c fO rr CJ-r, JU, {,.!l S;|a;t 4i;,r.) LJ-g r | | rLr rJ, rUluL dl {-.1 , Lr{lJ'L , lr.äilrr'rr , L"L+r'r| ,!l rtf 116 , ,J-r F ul, ftu,{ e.L - to

ADIS 35.
od Ebu Iturcjrc rrdij{lhhu inhu - prcnosisc dr jc All.hov Poshnik slll llnhu rlcihi we ,Nc zaviditc .icdni drugimä, nc nadmceitc sc u küpoprodaji, nc mrzitc sc, ne .azilzitc sc, nc okrcailo jcdni drugima lcda i buditc Allahovi robovi, braaa.Muslinan jc b.al Muslimanu, nc aini mu nasiljc, nc poniiava Ba, nc lazc ga, nc llo8obojaznosrjc ovdjc - i pokazao na svoja prsa lri puta dosrajc zla aovjcku da omalo vazavabrata Moslimana.Svrki Musliman jc nop.ikosnovcn Muslima. ü poglcdu njihovc krvi, njcsovc öasri i njcgova

/.+ lIJl,rL üJ JJIJr-r c*

| JU

1J:. ,r,,,,;*r p,ri.,ü,,, & *J
,,t;,t , oLU C4-{/ !!j , aF-.r,JüF
{ /r ,1, ( i'l'{)l lirl ,rJir

rr , . |!rr.,/,Jr ;i f-Jr . LLil
- lar lrriJl , +ir.-f1 , i+i(,'f.r..lin ),eu'la.,,.' - oln o'k tp )1, nt"-1 irl, ful Jt, |tJr,bi Ji4 üi;Jl r(l, ,l /- ,l.p og !L.1r.r: pl.;lJl r

&

c Yln &-.r
i ü:, ' r.i.' frJ' d)t#g1ti1t)'t\ r .

HA.DIS 36.
od Ebu Hurcjrc - mdüallrhD anhu - prcnosisc da jc Allahov Posl:rnik- srllallahu alcjhi wc

<Wrr€r-.*
, L+r dll *r-',nF,11l!, ) - fV t-j f;c r,-1,1 pl qtr dll JE lJl JJ-) !.Jl *t ül Jl , I JUJLI dru !J it-,, f-|ü.J : (!i i,t / , ol+Jl, s|--rJ,i-B ür4!l l#l+14
, i4 ld ,itJ-bi Jl J'.3'tt .,

HADIS 37.
od lbni Abbäsa - r dijallahu anhu ' prenosi sc dn je Alla' hovu Posluniku prcncscro od njcgola Gospodrra, Bl gosr(Nrjcnogi u4i5eno8, koji jc ,Zaisla jc Allah zapisaodobra djcla i loia djcla. za(in jc 10 objasnio: ,Ko budc Zclio dobro djclo (da üöini) a nc uradi Ba, Allaft 6c mu ga üpisati kod scbc kao puro dobro djclo- A ako ga zazcli i üradi gä, Allah ec mu 8a üpisati kao desct dob.ih djcla do scdamstotina, pa i viic. A ako zaäcli zlo djclo, pa ga nc oradi, Alläh ac mu kod scbc upisati kao polpuno dobro djclo, a ako zrücli i u.adi Ba, Allah 6c mu upisali käo jcdno zlo djclo.( (Ovini sh,vhna u snjin Sahi. hinn plcnicri Buhnüa i Mus

)Ko olkloni du'ninu ncvolju od d!njälüökih trcvolja,Allah '4)\r ^lil otkloniti oevolju oöqrfle; v\S ü.tr 6c od njcgasudojcs dana. Ko od ncvolja olakia onohc to jc u icllo€i, fr t4 Jt 11. itt ' ,,9/tt tt Vi V Allah 6c njcEu olaksati na ovom i büdü6cn svijctu. Ko LJ-..- i,.., i;11 r+,!114, dll pokrijc Müslinana, potriöc , njosa Allah na ovom ina onom svijeru. Allah jc na po',.i'F,ldJlr, |;11tlJ ei.Jlt moci robD dok jc on od pomo6i svomc bralu. Ko sc upuli ,{L,r,.; . r'+i 6' ,/ +,JlJU l-. .l1..Jl stazomda na njoj t.azi znanjc, Allah @ mu olakiali pül do dzcnncta. Nc sküpc sc ljudi u jcdnoj od Allahovih kuda da öitrju Alhhovü knjigo i sludiül,r-..Jc-.i,i'.-!1 L , , i J l rajü jc mcdosobno a da na njil' nc sidc mir i prckrijc ih milosl, iokrüZc ih nclcki, i dll d+ d, lld+r ü.,-rL.r .-,w3J:1 Allah ih spomcnc odima koji su kod Njc8a. , i3ijXllf+:i'.,, i,Jl d+:ir , tSJl Koga na torn putu usporc njcsova djcla, ncac Ba ubrzati njcsovo porijcklo.. atJ.-e .1Q y1 , ,.r.ri-..j lJt p;J!r (Orin riicöinx prcnn) MDstitn)

g.ü ü.. r,, r | ,JU .J, dJl sJl ,l&

!dJl l+L:liIt-r.rfijr'. t

J!1nJ{rJrü-Ll, t.j.,*d 1,J

r is! i! rll !J t+t-,,t+ p ,i!
{ . .jrfl Js t{.rv ej rtsr ürqJl

{ -hi!llüa ,1, I l- r L""q +-

.tl

" lAr &--.r
Ju , Ju.:" ^iJlSrils 4i p ) - lA
"lt- dtt { , tUr r} lJllJt- lll )r.)

IIADIS 38.
Od Ebu Hureirc radüallahü anhu - prcnosi sc dn jc rckao: Allnhov Poshnit - sallallah! rlejhi wc scllcm ' jc rckao: 'Zaista jc UniScni Allah rckao: ,Ko budc pokazao neprijatcljstvo p.cma mom prijateljü' najavio $am mu rat. Nc pribli;i se Mcni Moj rob ni sa öim Mi drati od onog ;to sam DU fa.z uöinio, i nep.ckidno s€ Moj rob Mcni priblizava izvarobavcznim djelima (oalilama) dok sa nc za volim. Pä kada ga zavolim, njcsov sam slub kojim slusa, njc8ov sam vid kojiD vidi, Djcsovc rukc koje pruza, njcgove noge ko.iina idc. A ako mi zatr^Zi, d^tt Du, a ako lraii zaititu od Mcnc, zastiliau ga.<

.llo

&+

HADIS 39.
Od lhni Abbäsa radüall hü anhumn- prcnosisc dn jc rck o Alhlov Poslanik - snlkllahu ,Allah ni mom ummclü oprasta grijchc iz zabo'ava i oDo Älo sü oöinili pod pri(HasaD Hadi$ prcnijati lhnu Mndzah, Bcjhekijn i dturi)

r Lar dll *,:1 ag al y )---f t

,frls1 , JUrUr4 .JlJ- t)t Jp) ,
f.:j , lLo.Jlr , Vtl I srl V,l ,Li ül rl-1, ü.o.:,-r> I .+ lrjr-l

, rlt! l-!li rjj L:, y' drL,y '| JU ü;,t tt Jt ai 'v4 s* Jt ejt u)

, ,.,-,J,tJtr ?l:l-t+ g.=,Jlrr., .+
,,-.. , ,r e.."i,{jJl ürt ,rri lilj , .o,i
, Qr ,$+ eJl .r,: , a "----+ 6ill ,""j.r

It r', iul)

, 4rl1 ,/L r,rl,, qr si.! erl .L..rr ( 6ull,[ r .j+rt lil,:-lürl

c t p €r-rr
l JUt 4r rlt ,f) rr ul bt | - t.

HADIS 40.
od lbni Umera mdüarrah,r arnuna - prenosi sc da ic käao: Ailahov Postinik- s;lallahuale.ihi scttcm uzco we nc za rutu i r€kao: 'Büdi na sviieru kaoda si srrarac ili purnik.( A Ibni Umer - rädiiaUahu anhuna - je dodao: "Ikda zano6i3,ne oöekui sabbah,a kadaosvaoes. oiekui ne vcder. od svog zdravtja uzmi za svojub-olcsr. od svogtivoa (Bt'hüija)

c f,l " €r-.a,
0{.!L-! r-.',- eriü, )-rl [-r Ju, Ju, I t..!! s4 !,htt

r{,A.Dls 41.
Od Ehu MuhammcdaAbdultah rri' Amra tbni Ehs - radiiarr x l r u a n h u m r - p r e n o s is c ' d a Je rckao A ahov postanik _ sauallahüatcjhi we seücm: 'Nikood vas nedc hiri Mu,min oor( srrasti ne budu _n_legovc snjcorte ono iro sam dorio.{ (It,Licn Sahih hadß; uenjierj sno ga u kjtabu Athudzdta'b-

,Jlij{r5+/-r 4, rlJl {,t ü-J öi ,rL ( .li- rt-" ri l".j üu u.rJt l,Jt' lil : J-4 L-{r .l,l {rrJJr! ,rrlülJr
Xj d.r-i li!, , Ctr,.ll/:!- Xj ,i.-.i ü.r , d4 dgJ ü, 'l.i., , . ul Jr:t { frliJl ,1, . 4:l.l!tp

i,,1 arr.,i r l p3.-J, dlt,p
A-r C..r' I q ,:+ tl LC rl, i,Ä

{.F., !L-! iarrl9(d

I ,tr,.,,

47-

c fY " {r-rr
' J-i , c, rtlt set,r.l g.l - tl

HADIS 42.
od Anasa - radüallüu anh"u' prenosi sc da je rekao)cuo sam Allahova Poslanika- sallallahu nlcjhi wc sellcm - da jc 'Allah Svcmoguei je rekao: ,o sine AdaDov, dok sc pozivas na MeDe i lrazi! opr.lsl od Mcnc, oprosridu ti sto si üöi.io i .edü sc ra ro obazi.ali- O sinc Ademov, bili tvoji grliesi do oblaka trä nsbü i ako lrazii oprolt od Mcnc, oprostidu li. O sinc Adcnov, ako dodcs do McDe sa grijcsimr skorc velikirn kao zc'nlja, a zalin Mi sc obratiS, Dc p.ipisrjudi Mi druga, oprostidu ri isto tako vcliko." (Prcnio Tnnizija, koji kaze: ovo jc Hasen sahih h dß.)

J1..1 , , Jri1& ,.'1".!l ,rl- .1,,1 c,,..,

sr.,4 U djl , pi ,rl li | y'L,r .l,l Jti . e,!irrdri,Kt sl,4! c,l sirrJ, J,r rlirll,,clri! c.ilJ, rrlulq

,ari; u;1 at q. alc,,l ,,:li:"t t,i
1+J d,r I e;+i,d ll!;,t,!l eLii sr
,1, JUlgi,rtt,L, , iPi, taP U:*r!

( . e*.-o-

48-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful