You are on page 1of 26

önrnnBsnr

HADISA NAUAUI
t-
i;rgJl 'J=+Jil
rjBrtL$
,ttiruÄrr-.J: "i-)ti.
'gJ-aJ
-i.- aii; -Jc -rESr lu :$
" Uic 4r. :).
-, J - -
(lr,rl (-j!

4rJJ i:.)-)l ;jl-a)l i+ !-nS-


.J+r,,e
!+JL-+ ildt .=.1s.c. j*-nllr
!ilJ.,.il ,",-r i-s_.;ill ,''.:
l+lrJE {p-Yl .-i!jl +'->
lthfiitiltfiIfifilHr{HHl
ttxIltIt{IIItfItIIH tHHHHHHfltxHHHI
{flHt{ililt{t{t{t

::::H:::::HiH:fl::::::::H:::::::HH:Ii:::IT:::::::::::::::::::::
CETRDESET
HADISA NAUAUI

' ove hiige je o trosku dobrih ljudi


TiskaDie
iz';adä oNEZA
u samdnii "IGASSE u gradu ONEZA
" s uredoä
i ureda u Slovenüi
Priievod i priprema ORGAI.TIZACIJA ISLAMSKIH WAKUIA
ZA HUMANITARNU POMOC
PREDGOVOR
U IMEALLAHAMILOSTIVOG
SAMILOSNOG
PosIJ.(;$no8 Kur rnir 8r.!nr rz-
vor z{ rrzumijevanjeIslnmi jc
Sürrc. zrpisanc izrctc, djela i
odobrenja Poslanika Muham-
meda. alcjhi-$lama,ito sc nor-
malno oznaöavakm H.rdß S s'
ravljnaove kralkc zhirke Htdisa
bio jc Imam än-Navavi.Rodcn
jc 631 hidz. god. u Sirüi, u sch'
Navajuzno od Darnaska. Za vri-
jcm€ zivol:ruzivaojc vclikiüglcd
lsao izvßni poznnvalrc h disa.
Zivio jc skromnoi sl'vzivol Pos-
vclio nauci. Nnvavi jc umro u
svom rodnom mjöstu 677 hidz.
go,l.
Opöenno uzcvSi.ovä zbnka jc
popularna antolo8üa i nnjbolji
uvod u studii Poslnnikovih

3 -
al r: &--.+ HADIS 1- HADIS 2.
*Yo:.gr-.r
od cmrra (zapovjcdiika) prr Trkodc sc prcnosi od Umera'
ür,*r,"j- eJ,pjlt ..eid,,) - I vovtcrnih Ebu Ilrtsc tjrncrr
ihnu l-Haxrhr- prenosisc da jc , Jt-it-ai,:*,!t \r.) J--,i"| - 1 'Jcdnog dana smo sjodili kod
Ä!l ü-r,:r.- : Ju& {Ulr,-!r!,Grl 'euo sam Allahova Poslanika .lrr.rr, AJI UJ{ IrU.Jrqi,t '-rlt
Allahovog Poslanika, sallal
lahu alcjhi wc scllcr, kad sc
sallallähu alcjhi wc scllcm pojavi öovjck .iako bijelc od-
Jr .rllu[r,JFiz&.,.,t,üt& !.J-, J,Jr'rr.COi!fr el! Pr.+ jcdc i jako crnc kosc. Na njc
,Djcra su prcma namicrama i mü so nc prinjcti trag pülo
svakomc
ügiFj. diu,!r.JJlJ! U! .:L+Jt{ uni. Pn dija p.ipada ono sto na 't.r.rJl rL- vanja i niko ga od nas nc
jc hidtra (scoba) Jii qt' dr {r', .,Hl!il.'r poznavaic. Sjcdc kod Posla-
za Auaha i Njcsova Postanika, nika. oslonivsi svoja kolje.a
,tbt.!t Jlrng lH ül J!!;* nrcgova Jc scoba 2a A aha i '$ '
Njcgova Poslanika. A öija ja Jld& sr ' .tllü !'/. rjJl na njcsova koljcna, sravio jc
svojc dlanovc na njcsovo
q'*. iL,.lri q+,.. lirj .'r:. ,rlt r,,,r scoba da dohic ncka ovosvjct- stcgrc pa rctc: 'O Muham'
skt dobn iti da dobijc nctu JI LLtr Jr.tjrLr.+.!t iJ-e+il mcdc, obavjcsti me o IslaDü."
zcnü za ujcnöanjc, njcsova jc Rcsululah,sallallahu älcjhi we
4rj$llt/t l ,1,. { lrb t/ Jl ,'J. | ' rcoba tano gdjc jc i isetio". r.i. ! : rJuJriJi,,rr, !l) Crl,, .#r scllcm, rcac: ,Islam jc da pos-
Ovo prenosc dv| in.nr vjcdoöis da ncma Boga osim
u r+l,r!i'rJ='t-lor r-*, dtlr+.rri m uhrddisa: Abu ^bduU!h
N 4 u h a m m c dI b n l s m r i l l b n r+ .!l J- {-r Jlü tX-)l ü, Irji llaha i da je Muhammed Al-
lahov poslanik i da obavljas
Ihrnhim lhnul-Mugira Ihn namaz, dajci zckar, poslii
u d- 4uJlnL, rot"Jlq;rruti,"ill B c i z b c h E l B u h a r i i E b u l s't,.lt 11a1r ;i q-r'sii.r-}t, p, Ramazan, hodoöaslii Ka'bu
Iluscjn Müslim Ihnul,hr- ako si u moguinosti da to
irl,rr*iJlP-,;gt+l| dzdurdz Ibn Muslim cl Quscj.i
{rttr. rJ-.Jlr+L, d,l+-r!*,
l,Prrr uöinii." On rcöc: 'lstinu si
Un-Ncjsaburiu sojim Dvrna rckao.. Mi sc zaöndisho: pila
I t,, rl.rLjle.i L, ö.i!l l.{+-" js;,/rrllrm". koji su dliie nr sa i potvrdujc mu. Isli rcac:
tranijc znhiljczcnc zhirlr c-!:-t ;1f."lt 6;1 , 11':"1p'at ,il$l 'obavjcsli mc o imatru.d Pc-
(hrdisa). jsambor rcac: "Da vjc.ujcs Al-
r,. (l
rJl-. rJ lir.q, . CJJr : 'JrJ . ,+ r?l laha, Njcsovc mclckc, Njc-
sovc objavc. Njcsove Posla
nikc, Posljcdnjidan i da vjcru-
jci u Njcsovo odrcdcnjc dobra
i zla.( Rcic: ,Istinu $i rckao-(
.Jltr.r,ii
llr , rL.u, ,-f. r, rSila , Rcöe: 'Obavjcsli mc o ihsanu
(dob.oöi.srvü).( PcjBambcr
rcöc: "Da robujcs Allahu kao
ci!" : Ju . |;, ,; jrjJ! ü,tr ;lt da Ga vidii, jcr iako li nc
l
.ut*j- J , Ju3t-y ,r,;;b , Ju vidii Njega, zaistr On vidi
(cbe.. Rcöe: ,Obavjesti mc o c lr €r-+ IIADIS 3.
cas'r (s'rdnjcm danu)." Pc- Od Ebu AbdurrahmanaAbdul-
, Ju . cllj,;Ll,tr'sS,t gl, , Jt 4U jsadber .eöe: 'o njemu üpi-
a ,.r 6 r!l* - grJtJa, ,tio, ) - |
laha Ibn Umcra lbnul-Khataba
tani nc zna visc od onoga koji - radijallahuänhuma - prenosi
pl ql, üiJl u , Jui'ulü, {ri,Pii pira.( Reöc: , Obav.icstinc o
Djegovim zDatovima.a Reöc: ,:L, r I JU- L{r.lI fi - *Wt "Öuo san Allahova Poslanika
,kad robinja rodi svojr gospo-
J , Jug,r,i,r,;;b, Ju. ,r,rJtü, daicD, kad se vidc bosonogi,
- sallallaho alejhi we scllcn -
goli, oskudni paltiri kako sc ef , Jr+fLr.-.fr.,!l,J-.!l ü-J kako kazq 'IslaD je sazdan
na pel srubova:svjcdoöenjuda
ül-llily'liLi.ll6r, i[ , r..uL.!lü tradEcdü u izsradnji visokih
ncrna Bogn osim Allaha i da
gradevira.( Zatin odc, i ja 3't,rU 11l1 r silt4l .P "t i'U-lt jc Muhanmed Allahov posla-
sam ostao zburjen. Zatin rcöc
.-,tr;Uolrl gull iry'rüq, t rJl,UJ Pejgarnbcr: ,o oncrc, zoai oik, obavljanju namaza, da-
Ii onoga koji ic pitao?* Rekao
, ilt l'l+1.,, -Jlfül,, lJI ü-r,r.,.. vanju zekala hodoöai6! Ka'bc
i po#edjü Raneana.<
| ,UUly{/ri, J--c! : Jti/,q! san: ,Allah dZ. 3. i njcgov
Poslanik nijboljc znaju.. Rc- rplirll,b r l-e-.r;r-:, c-Jlg.r (Buhaüa i Müstin)
öc: ) Zaisra jc ono D;ibril
,t-J-r-?,rF, JLJ. /-ci.l-, rtll ,,:.lt doiao da vas poduöi vasoj (P,
vjcri.{
(/-,1.,,fr,6&.oi

1 ,
HADIS 5.
.to..r.r HADIS 4. c Or dr-*
od majke pravovjcrnih Ummi
Od Ebu Abdlurrahnana Ab- radÜallahu
- AbdullahaAiie
rr- sadlr+eü.rJl.r1l u1i,f ) - r
dullaha Ibn Mcs\'da - radijal- ,,a, i;r-" lMrp pii1r!lf ;p I o anha - prenosisc dÄ je rekla:
lah! anhumn prenosi se da ,AllahN Poslanik - sallallahu
je r€kao: obavjesrio n ' jc
dlliJ-.ll ..1, dJl,rl, dll J.r,.rJE , ,rlÜ t{i, {!l alejhi we selem - je rekao:
{-J UJ, I JU4, lrl 9.,J Allahov Poslanik - s llallnhtr
,Ko uvcde (inisli novotariju)
.lcjhi wc scllem -, a on je onaj
koji jc najisrinilijil u. rj- ür qr-i; cu-i i,r lpr '! ovu naiü ltvar (v.ieru) otro
fui 3fr'|.1-ll;rL.lE *t * ,Zaista sc svako od vas tor-
ito rije od nie, to je odba-
mira u utrobi najkc öcrrdesct !b,1r, /-r 'a1tift,b. tr+j
d, ij! LJt q,{,,i,..iühf ACo daDakao kapljica, zatim budc
(Bühanja i Munin)

dJiJr !5 i'ri d , dJ!Jr lil, üÄ


zakvaöaksliö'|o tome periodu,
zatin budc zgrusak za sliöan
.,.+jltr'i , .t" u.Jt-.! J..eü | dJ A ü jcdnoj Muslimovoj Predaji

pcriod, zatim mu se poialjc ( rrj ,Ko budc öinio rcsio 5to nijc
mclck, pa udahdc u njesa rü,
5ulrll gJl,+ g+r cultr.llJ-v at ( duiu) i propi:u rü se öctiri
od nasono F ooDacetro.(
sfvari: propisü mtt sc nat:aka.
,pt, bt ' ,t+L,,sl".ri : .rlJJ c.tZet, djcr^ i da li jc srcran
ili ncsrctan. Tako mi Allaha,

fi-'i,1!,/ rJl'tgjllrllli. )+- )i


pored toga oema drugog Bo'
ga, oeki 6c od vs raditi djcla
kao ljudi od dicnncta dok 'c
qi{ ,r. tußt,,,r, {*l,lriJ-,i J*J budc arsio izmedu njesa i
dzenneta pa 6e ga prcdühitriti
.bi ,L*.l*i -u$1,,J,,-*i rl,i'tl knjiga i nasravidcradiri djela
ljudi od vatrc, pa de udi u niü.
^ rcko 6c od vas radili djela
rul ,,triJ4 J-J fli üL, r{g!j rul ljudi od vatrc dok nc büdc
izmcdu njega i valrc sano ar-
r* r!r+i gtrif! Lr.r.rr* iu! t ,rt- Sin, pa dc 8a prcduhit ti koji'
sa i radi6c djcla ljudi od dtcn-
ncta, pa 6c ü6i ü njsga."
J, . [+I;rj 4 Jrl Jr{ J-.i yl3l (Buha.ia i Mrnin)

{ /-r pt*ll
clu {r-* HADIS 6. "'' .,-" HADIS 7.
Od Ebu AbdullahaEa-Nu'maDa [ od Ebu RukajjcTcrnim Ibni
y'r rr-r üi üt - ' 'rldJLri di i,, - 1 Ib, BeSira- radüallahuanhuma
I -pUl,risrdr r trrrl,rrl-v ^vs Ed-Darijje radüallhti
- prenosise dä je rekaol nhu " sc prcnosida jc vic'
"Cuo sam Allahova Poslanika- .ovjcsnik- st'llallahualcjhi wc
ül,J,dJl J,.1c,.-., : JE L+, d,l sallallahu atejhi we scllem - r+!..Ul,r,l- s+Jl'ri| -&dJl .,'!.,
,vjcra jc savjcr.{ Rckosmo:
rltü, ,rlttJt i,lt JA 14 '-b ,zaista ie jasno ono Äto jc rll Ju t I : tü . i.r.-Jl y.tll : rlupj ,Od koga?{ Poslanik rcöc:
dozvoljcno i da je jrsno ono "od Allahr, Njcsovc knjisc,
;;J$it-l+! ort,-r- rr,i r 1,,r,,X Njcgova Posla.ika, imama
sto ie zabranjcDo.Ianedu njih
su $ünniive stvari, koie mnosi ,q.Lll:il.r,,!,r'r,qlr(J.r, Müslimanai obiönihljudi."
liudi nc zD{ju. Pa ko sc budc
rilrl'li-l JiJer a!'rl(Pl0.i,,J,UJI öuvao sumnjivih stvari, osigu- (f J2 r6r.b1
rao jc sebe 'r pogledü vjere i
, lJt.i $ o|vr';Jt,,i
i: yt, t-*t
öairi, a ko padre u sumnjive
stvari, pro jc u äbrarieno,
kao pastir roji öuva svojc
,4 e-oi4Usttle 4a-gl8 stado oko tudcs posjedaa oijc
u stanju da mu zabraDiulazak
l.ul s* üb!i , IJ- d.t JtJ ü! ri u njcsa. Zar svari vladar rena
svoje ,abr?oe, i zaista, AIla-
hova hina su niesove zabra-
,r"l- lll i,i3, J-+l I !f li ,r,.,1", nc. A zar u tiielü ncida jcdan
orsanj kada je on zdrav,
: !J J*+lJ-j ,r.'-, ß! , dt J-+l & zdravo jc tijclo, a kad sc
pokvari, pokvari sc cijelo ti-
jclo. zar lo "ijc srcc?(
(
ftsr d,l!l,Lr | ..Iill{rt fi (Buhanja i Mßtin)

* hima - sv6 ono alo je z6bm-


HADIS 8. c {r &-r IIADIS 9.
. A o .!.r--rr
Od tbni Umera ' radijallhu od Ebu Hurejre Abdurahnana
anhuma - prenosi se da jc - ,ir - lbni Sahra- radijallahuanhu -
.1il t-.r.,.llf,4t*;lyl-A Allahov Poslanik - sallallahu
I ü ü.,J1+! i&r qriil, I I prenosi se da je rckäo:
alejhi we sellem - rekao: ,öo san Allahova PoslaDita
;,ior,i , JuaU,r*t"rtttrU,ll Jr-, 'Naredeno ni je da se boritrI ,rt- !,ll Ji-.,c - :JU-.i,dll ur., - sallallahu alejhi {,e sellen -
proliv ljudi dok oe posvjedoöe
El üt Y ,i r giL+! ,EipL,t"lrul da nena Boga osim Allaha i rJr:i?u ai, d\ir+ I r I eJ4 d.., r* rrrl 'Sto ian vam znbrauio, klo-
nite ga se, a :to sam vam trl-
da jc Muhanned Allahov
Poslanik i da obavljaiu traDaz redio, radite g[ tolito moiete,
ljtJ, it)l lr-.i,r , ül ln r*,,,., i daju zekat. Kada to ürade,
uli , f,-t -l L d..lr'U{ FJ..i Lr , jer sü propali oni prije vas
dobide z*titu od mene za nji- koii su nrogo pitali i raziili
pt rr..l5.--.ctJ! lrLi lip, il4l se sa svoiiE poslaniciBa."
hove Zivote i imetak, ato su
u suglasnostisa Islamon i rji,
dtrrL f{lJt-.',iJ r(lJ,y o,riltdd (Bühaija i Mß|in)
{UlsIDr*l-J , f)L}|,t4 't!/1,! hov obn;,un i€ biti sa Allä-
horn U?iienin.r
{ /-r,pt^Jr,r.rr
lul,}
(Buhada i Mßtin)
{ /-r rpl^+l|rb r "lb-

t2- l3
c l'" J: 'r HADIS IO.
od Ebo Hurcjrc - r.düallhu
" $" Q-.r HADIS 11.
Od Abu Muhanmcdn EI-
I
, , JU ,;, .,!l "-2;.irr u1lür ) - I .
rnhu - sc prcnosi da jc rckio: - Hasena lbni Alijje lbni Ebu
"^llahov Poshnik - sallallahu sii ä sl, ,r ü*ll J.--. srli,, ) | t Taiiba, unüka Atlahova Posla-
;,lcjhi wc scll€m ' jc rckao: nika ' sallällahu alejhi we sellem
lJl sl: fu qurul,/,r,JJlü-J Jt: Zaista jc Uzvilcni Allah lin i i-!t+t4.It sb.,.Jt rnr+'9)v
- i njesova Rejhana ( miomiris-
nc Dnmaosrm nog c"r'ijeta) radüallahu rn-
jc Atlah narcdiovicrnicirna cli' p , Jg - t-,- .111 - ,rL\t huma - prenosi!e da je rekao:
7i.!l g5,1Jr1J'4ry..lJL,i- fJ
ono iro ic narcdio poslani- Upamtio sam od Allrhova
Poslanika- salläIlahurlejhi we
r.):Jr.'Jrij,,:üJtq-lqq,,jr ffi.r:i^i:il1"i"il:\"i;;: da.,1t-.E pL1t$rlll ,t a dll ü-1 ü" sellcn-: ,Ostavi ito ti je
. radilc dobro." I Uaisctri ic sunnjivo, a prihvati üto ti oijc
(ljl-, LLrlr c,r, lttlir. lrltJ-Jl Lir,l rctao:'ci.'j"'olci.pairc tl'i" iur , "|LJLdj,/l ,1,r d.u I l, J!
. i stvari kojirna smo vas op- (1:irmizia i Nesaia; Tirnizija
!1,Au,Ju, "riliillJ
!, LrLr.i,){ilq.i -ff':'jj:rffiTffl: ( g,rcO,:,ji,y'l jc rckao: "Ovo je Hasen sahih

J, I (duj,r,d+ ll;i'ijiiiJ,J',ij-ä.""
,,-r J&.FJ| j:T"i
bcsifta: 'o Gospodaru, o
, ..,..r!,.,,.r1'lJl
Jl.,* ü, ;i r-:i Cospodaru!( ^ njcgova hrana
jc ha.an, ipi:c haraE, njc
,l*4t,lrt*t, y'2,*,l"t sova odjq6a sa haramom,
obrok mu jc sa haramom; pa
kako ac mu sc odadari!
{/- ,LJ.J./ra:-tdb , t$q {i,r

t5
-

c lY r&-* HA.DIS 12.


t "ü."q* I{ADIS 13. I
-
Od Ebu Hurejre '
anhu - prcnosi se da
radijallhu
je rekao:
I ,ft,üL. uü'l|? "r1,,,) -tr
Od Ebu HaMe Encsa lbni
Malika - radijallahu anhu',
' Ju , etl,.ttt Slig ,tl 6r | \l "Allahov Poslanik - sallallahü
|
sluälelja Allalova Poslanika -
sallallahu alejhi we sellem -
alcjhi we s€llem - je rekaoi
pJ .J, .Ul,J- dJlJ.2pli - +.lll
I prenosi se da je vjerovjesnik -
,1- gr r pi ,.& dll ,J- .!l ü-1 JU ,od neöijeg dobrog Islrma jc sallallahu alejhi we sellen -
njegovo Dapultanie onoga Sro 'Y| ' JU -
r q-) l-.,.f; ,Jt il-l
r[,,1.,,r,:.-r- ga se tre riöe.( rLr LJ, .!l ,rl- e+Jlü, 'Neöe biti mu'miD (vjernik)
(l'irnizija, a i dtugi, yenosc niko od vas dok de büde volio
(UJbrll {ry'l da je ow Ifasen hadis.) r ' il ,.-. l, lrl 1..r.1,r:rlrri ,lr1 svolnbratu otroitovoli i sebi.{
( /-r pt-Jr,l.r @uhanja i Mustin)

l7-
. lt n 4r-..r HADIS 14.
t c Pr r!r-* llADrs 15.
Od lbni Mesuda - radijallahu od |:bu llurcjrc - r.dijlllt'hu
rhu prcnosi sc d.' jc tck:'o
anhu - prcnosi sc da jc rckao:
i1i,'t-.JJl n:1.1i,,utnaig+l - \o
: JU 6r-dJ ,;'r rJo d,ild,r )
- |!
"AIIahov Poslanik - sauallahu
cjhi we slrem , jc rckao:
t All.hov hslanik sallallnhu

J-) r , ;Lr 4r rlll&.lJl ü-J Jü ,Nije dozvoljcna krv Müsli- I i,lt ü , , Ju& ql, {UlJ-. .!l .JJ-) 'Ko vjcrujc '! Allaha i stdrji
mam osim u tri sluöaja: ko dan, ncka govori dobro il; suti,
lDlq!.+ll: oX,',.rr.!i
1lP.ert ,' poairi blud a budc otcnjcn ,.- ,rri1; JirljJ}5rJL JJ!al i ko vjc.ujc u Allaha i Südnji
(udata), slava za slavu, i onaj dän, ncka budc pazljiv prclna
svom konsiji, i ko v.,crujc u
,1.,, rrg.Jnli,;11y'L lr,lr! irf ur
koji ostavi svoju vjcru i tra-
i!L.a! ütjll ,'1,r'rrl.!ll.,, ,J..i! ,J.dL pusti svoju zajednicu." ^llaha i I'osljcdnji dan ncka
poöasli svoga gosla.n
I : /-1 pU,+Jlrl.r.r
(Buhn4a i Mustin)
,!, 1, : , . fl j1t p+I-,rrajr olJ ( ttL Mrh i Muslint)

{ /-r ,.ot'rtt
q 11n &-...ö IIADIS 16.
t - lV"{.-+ I{ADIS 17.
Prcnosi se od Ebu Hurejre - I Od Ebu Ja'la Sedadalbni Eusa
iri , r-.-cdJl y'r i,p u1is-c) - t I radijallahu anhu:
'Neki öoviek rcöe Allahovü rr.,..riu rlr:rr,v"rli,'! ) - \v
- radija ahu anhu - prenosi se
da je Allahov Poslanik- salal-
Poslaoitu - salla ahu alejhi wc J lahu alejhi we sellem - rekaol
"."J ' tsr.+,!1,,1-s+uJUY-; sellem: | , tr.+ .!l gl-.!l J.yl s'c, e rlll 'Zaista je Allah propisao li-
)Pouöi ne,. Poslarit re&: jepo postupanje premr svate-
r"äi,TI JULI,r|Ji..Jir'y,, Ju ,Ne sldi se.1 Ovaj ponovi pi- , ,y',f ,rb ot-!l *t rlJl,rlI : ,Ju mu. Ikda ubijate, ubijaite tra
tanje vi5e puta . Poslanit oper najlepsi laöiq kada loljele,
reöe: 'Ne srdi s€.1
( rptllrLrr
(Buha4a)
r!!,iLrfl;-b,,t'r rrp :l.,TE
!,...,L;r.a! .T#:,:tji,,:il1"?
ä:
soj ztvi..
r ..:*,rf g!.r' ,.lr' ful uJ1 , i-+i,l (Mß1in)
{/-,r"

-20 2l
r{ADts 18. c l\ r dr-r1 HADIS 19,
c lÄ n -{r--.r
Od Ebu'l-Abbasa Abdull ha
Od Ebu Zcrra Dzundubfl lbDi
Ibni Abbala - radüallahu an"
ji ,i 6- t - t ,t
,,11,, irt-t ,r.'1
Dzünada i Ebu Abdur{hmana p .rl* ir dll+ at+ll,ri er ) - I t huma - se prenosi da je kazaoi
"rl Muaza ibni Dicbcl. - ndüal-
,J€dnog dana 6am bio iza Al-
lnhlr anhumr prcnosi sc rla
.!l,rL sillül,rt r: Jg, t l"lll lahova Poslanita - sallallahu
,1,,t {4dll **ü+or !t , o-Jtt+ jc rckao Allrhov Poslanik
rlejhi we scllcn - pa ni reöe:
sxll.ll.hu alcjhi wc scllcml
d,i ürl| ! Ju&J+ JJrJ'- üt Jn 'lloj $c Allaha sdjc sod bio. ,tLtldrti ! : Jrij, Lr&..+ 'O nladidu, poduöidu ts
rckib rijeiima: Inaj ra unu
l/ä zla slijcdi dobro, ovo 6c

t
Allaha, Allrh dc rc öuvati.
ga izbrisati- | odnosi sc lijcpo cJL '!l , {rrq }r+ lJl !i-,1 : orJf
dUJ, tari&llr!! rl.grL,,:rtL+ Imaj na umu Allaha, Allah 6e
bili isprcd lcbc. Kada molis,
;l,b , dltr3,:-Ucr.:.,| l!!, , djl JLii
(Timizüa. pt tßitac kuc: ovo moli Allaha. Ako traiis po-
,j",b JUr,Jj.j.llJ, , ü.- ül,t.ru,l ie Hasen Hulis. a u nckin mo4 traäi od Allaha. ZDaj, da
dnqnD hnknta: llatcn Snhih.) sc öitav oarod sakupio da ti
I Cv lrJt azlg4 t*, d .'.ti ,rr.jl üi,rlr,:.-:"tr, ,-rrlöi Lo sti u neöemu,ne bi ti kor-
is(ili osib sa onib 5to ti jc
,r! , a dr +:t!j 'e4lldr-t-ir Allah propisao. A da se 6aku-
pc da ti u .eöemu Danesu5tc-
l! Jt b.l, # ()*- bi"1" L,'-"rl lu, de bi Daitetili osih u onoln
;lo ti jc Allah ve6 propisao.
Podigla su se p€ra i osüsilc
':i',r fr,r1läir , sU, dll {!iJ ri '94
(Timizija, koji kaac: Hasan Sa-
g- &-$ : JU.,rgJy'l rb r .i*Jl
(U preddama osim Tirmizijine
J,,lXirl r \ti,./l# irb lr , Fs
Inaj na uhu Allaha, nadi icl
ü*.uJll J,,lJl .lF , sL.tl ilr Ga ispred scbe.Zraj zaAllaha
kada $i u obiljü, AIah 6c znati
,rr.l..J& / ,rllri r.!i/'i., , ttjjrl za tebc u oevolji. I zrai ono
sto teje promaiilo, nüe moslo
da lc pogodi, r ono :to tc je
,-ir üi*L , d:!iJ sl / 4ul ur , pogodilo, ni.ic moglo da te
promaii. znaj, zaistaje ponoi
i g, lL , *Jtlg. e.--itlJiJ, J-t-.Jlf u slrpl.iivosti,urieha u Zrlosri,
olatsica sa tegobom.)
( r'lr. i,Jl
.21
q Y. r, .lr--.a HADIS 20. a Yl n .lr-^.+ I1ADIS 21,
Od Ebu Mes'uda Ukbe Ibni Od Ebu Arnra S'rtana Ibni
.. I Amra, Elensarijc El-bedrije - ' ir-r,"i,P - u--.-"i,3,) - tt Abdullaha - radijallahuanhu '
tlU+tt,d4ttttt-t. radijallahu anho - prenosi se pre.osi se da je rekao:
da je rekaor Allahov Poslanik )O Allahov PoslaDiia, reci ni
Ju, Ju- ,r,!l y't - qlJl,5rut\t - sallallahualejhi we sellem - JJ Jü , r,r dll u-1 dllr--o ,y gLoi o Islanu ono sto ne mogü
pitati nikoga osim tebe.. Reöe
slJ Ui,l , *1 .-..|,d.,l,f- ^Uü-.J 'Zrbta je od govora prvog .r Juir r;,,u1t"r"t Jillr Lr! Posladk: ,Reci, v.ienjern Al-
poslanstva (lj. prcthodnih lahu, zatiE budi na pravom
poslarüa): ,Af,o ne osjeöa; J, . J:-l,J !,ä.i,Ji ' Ju. J,,.iL'l
#u e|J / lilJll rJll)J,r,r!ll stid, onda radi sto ho6ei"-

FO/r,rJl,br &! l,
(Buhaüa)
{d-.

t
I

- ö -
c !!n r!r-+ HADIS 22. n !f " &-.5 HADIS 23.
od Ebu AbdullnhaDzabiraIbni od Ehu Mnlita ElHirisa Ibri
Abdull ha, El-cnsarijc- radijnl- Asimr. El-cii.rijc - radij.lhhu
!llr-.a;l-1dllr-p-rr1ie,c )- ff - - - lt
lahu anhuma - prenosi sc: ,,,.1-c;,aorlJl ,rllt- *1i;,c ) rnhu - prcnosi sc dr jc rckao:
,Neki öovjcl pitao Allahova Alhhov Poslnnil, - s.ll.lhhu
JL 1-, 3i, , L.+,{Jl {rr.,.pt.{l Poslanika--sallallahualcjhi we .U ü-r JU , Jtj , ,! {!l ä),f*irl rlcjhi *c scllcm -jc rek'n:
scllcnr ' Slo kazei kada klän- "öisloaa jc pola vjcrc. zahvar-
lll c.rLi: Jln& ql, dl sl, dl JfJ jam propisanc rarnaz€ i pos- , Ju:!U.! r.r-{IJl' &.-j-! .lJlrrt nosl Allahü puni tcrazijc, za-
lih Ranazan, drzim sc doz- hval.iivanjci slavljcnjc Allaha
voljenog, a ostavio sam zabra- pünc (ili puni) :to jc iancdu
c!'L , ,)lär c.4 , ü,qrill üJ- njeDo i nc iinim daljc nista,
rlb^flr ijl lt --.r , AlCl)U rUdl.t nobesa i zcnljc. Nanrz jc
ho6! li udi ü dzcnDcl?( Rcöc sjcllo- sadaka jc jaan dokaz.
1.?,dJi"L J /., , flrll,:..,,, , JX.ll , ''|,rrlr., ,l,igl- - luri- DU strpljivost jc sjrj. A Kor'an jc
sigurao dokaz tcbi i protiv
ü-r. /-,b r p, Jur ii+lFJi , .t, -all, , gl4 üulL , t tLJL rcbc. Svako poöinic svoj dan
i svako jc trsovac svojc düici
mozc ic oslobodili ili dovcsli
, ürrtc.tti;r*., . .";ql : 1plc.r t'l+ +r ,rt tl # . rt t -,i,4Jtq. ,)-l,ljl,
{!' Lir. cl,i (/, ,1, ( qr,J,J qibj ür

26
< !t r dr-.1 TIADIS 24. . t+.pcctJiai; t, fr u1r!1', o, moji robovi, kada bi pNi
i posljcdnii od vas, i lj'rdi od
vas, i dzini od vas, bili pokva-
od Ebu Zera El'Gaiärijja -
radijallähu anhu - prcnosi se f>" #b f)' J.'i t'iJ, q,l+ 1,, rcni kao näjpokvareDijc srcc
, e dJl u.a],gli;Jl j uri ;,r ) - I ! da je vjerovjesniku sallallaho
jednos od vas,nc bi to okrnjilo
Moju vlast ni u öemu.
alcjhi *e scllcm - dostävljeno Jt C,JI,Ue,rl-j J-L J.i--,/ L.ü O, boji robovi, kada bi pni
r,; ,.cr11 l-.i aLl r"L dJlJ- dl V od njegovaCospodaraSvemo-
i posljedrji od vas, i ljüdi i
guaeg i UzviS€nog. koji jc lJ ll 6r.r lr ,/1!.aöU r:lLa sl.1 dZini ustali tra jedno mjesto i
!,, Ju,;ip.r;,
dlr,r i!, {'L+, ,O noji robovi! Ja san zabra-
zziskali od Mene, pa da saD
ul , ,rrl*" lr . ,-Jl J,ri lillo^ll,r.i! dao svakon pojedincu ono Slo
nio nasil.ies€bi i zabranio ga
trltb-$.Lr- a<r,'t-,, 4 p izmedu vas, pa ne öinitc na-
l.azi to ne bi okrtrjilo od oDo,
ga ito jc kod MeDc ni:ta viic
sil.ie. ür . r,rrilfirir.
dJr{+-ifJGie, nego sto okrr.ii igla kad se
t-r,loü,'tl Jl-.!fJJ, drl+' l.r. O moji robovi, svi st€ vi zalu- zabode u norc. O, Eoji robo,
tali osim onoga koga Ja üpu- ).i,rlJ! i ,u.1r,1, dJJ,*.! lJ.;' -, vi, po djeliDa vasim biactc
(im, pa tra;ite üpula od Mene,
llit4 fr, !r!+ ri. f$i 1j,1-.u prepoznaYai i nagradivani,pa
( ko nade dobro, ncka zahvali
o, Eoji robovi, svi stc vi glad- /- rl, r d Yl,r,l1 Allahu, a ko nade oesto drsgo,
,Jrkl,?. rGli lr,!r.U , s-riü, ni osin onoga koga Ja nahra- ncka okrivljüje samos sebe.*
nim, pa trazitc da vas nahra-
S-Si .;-Su-U, 'üJ,,'rl ,U!J niE, nahranidu vas.
O, noji robovi, svi stc vi goli
osin oDoSa koga Ja obüöcm,
ULrl+JLJr!! ür-.!.t fil , ürqi!. pa tra;itc odjcdu od Mene,

,t-.t,iE :) fJl,$'+ \, f) .L;i o, boji .obovi, zaista grijesilc


nodu i danju, Ja oprastan sve
g.ijehe , pa traiite od mctrc
| . grr.iti in lr.]ilaiJ,, oprost, oprostieu vaD.
O, moji robovi, zaista vi trc-
f+t rtubf fi StiJir, !r,l--' öelc dostidi mojü Sretu da Mi
na;tctilc; i dedeledostiai doju
korisl, da Mi korislite.
'\ t- f;. r*lt J.r..:tt,7i ,)a lr:ts o, moji robovi, kada bi pwi
od vas i posljedoji od vas, i
pri li'r,'r,r='r,,L*f. ; uli ljodi od vas , i dzini od vas,
bili pobozni kao najpobdnijc
srcc jeddog od vas, nc bi lo
rrrj FG.r&b f A,
:u-,+ji s,!.l! povcöaloMojü vlast tri ü öcnü.

28 l0-
< YOr &--rr IIADIS 25. c t'[ r dr-rr IiADIS 26.
TrkoLlc od llbu Zcr. ra(i' Od Ebu I{urcjrc - rrdijrll hu
r , L + i c " . . u l; r r ! o 1 i ; y l - l o trlhhu rnhl] - sc prcnosi: Ju , Ju& djl ;ri11 4i ;rr | - t\ rnhu prenosisc dr ic rckroi
,NckiPoslanikovi sallallaho AIInhov Poshnik , salhlhhu
alcjtri wc scllcm - drusovi rlcjhi sc scllcn - jc rckxoi
' ,r. .lll ,J""4l.llJ-, -l*i ü, Lu i,i l*,
rckoie: ,O Allahov l'oslaniöc. ,,)t- Jf r pr, rr.dll,rL-.111- 'Na svaki ljudski zglavak pri
odosc boga{i sa traSradama: padä sadaka u svakorn danu
JF.rL./-r r+ üt{,t-d! |JJu+r oni llanjaju käo Stomi klan- ,.-;6IL pr#, i-;r- 1+1,u,l.:J
li,r u komc sc pojavi suncc: lzmi-
jamo, postc kao llo mi posri- riti dvojicu jc sadaka,pomoöi
mo i daju sadaku od najvrcd aovicku da sc popnc na svoju
l-JüJ-i rr-J! lJjJlJri...r! l dJl nijc8 imclka." Allahov I'osla- J'Jl 4!!t , ülJ a"l 4?J!!' : .-Jt iivolinju da bi sa nosila i di6i
n i k r e a c :" A n i j c l i A l l a h ü a i - na nju njcgovu opsk.bu jc
JA, ;,itor"r tä 13 t,-t-r P f,io vama to sio actc i vi dav.ri {r L:, | | || . aJii Ji t{rl, !-.ii a!l) I sadaka, lijcpa ricö jc sadaka.
s n d a k ü ?Z a i s l aj c s v a k il c s b i h Svaki korak do namea jc s,
(slavljcnjc Allaha) sadaka, d a k a . . !l k l o n n i s n c l n j u s p r l a
L r<J.ljl J,+ ü o.Jri , JLr. FdL-i s v a k il c k b i r ( v c l i ö a n j cA l l a h a )
;y'.i J5a, üu i-$liJ33l . iJu
sadäka,svaki tchmid (hvaljcn' (Buharix i Munin)
.!r1, i;r- i,,rr.-,!( att,1l: ajr-"r j c A l l a h a ) s a d a k a s, v a k ir c h l i l gr,rirrl.lail,UJ-tY-Jt,rlt r t, .;
(izgovaranjc /, it,h! t t tl))
ilJJ #r üJJ iJ-i sadaka.I narcdivanjcna dobro
Jtr, ü!.,,* jc sadaka, a zabranjivanjc lp ol+ll,b I üi-,j,Jl
loScg jc sadaka, i u p.ibli
|- V *tt , üt-;y)\ 1l , üt- zävanjusvojoj zcnijc sädala..
Rckolc: 'O &)tji l'.)slaniac,
I liri . ij,J-, {!,i t4 sL, Lj.r,
k a d n c l o m o d n a sd o d c s l r ä s l
hoac li biti u njoj näsnda?.
l a c a cP o s l ä n i k :" A k o k ) s l ä v i
t# alü!,J !'rr,i ur,i e,i!i , dl ü-rl,r ü ncdo,voljcno, zär ro nijo
katnjivo? A ako 1o rädi prcma
4"i,uifFI q^rrJFtiJur ii ilozvoljonon, lo jc na8.ada"."

;i ,rsuürt; qr4 rildr$ r Jjr


(
ft-,LJ r
< !f r .!r--.r HADIS 27. <rYAr .!r-..r IIADIS 2{I.
Od En newisa lbni Scm'rna - od Ebu Nidzihn El-irhida lhni
')- | ^
ü, ) - rv
radijallahu anhu prcnosi se sirijc - prenosisc da je rek.o:
' , Ju&, .J, .!l "i- sJl da je Allahov Podarik - sallal ?.)'.Jt- bleriJl ea vtiv 'objasnjavao jc Allahov Po-
l.hu alcjhi wc seuem - rekao:
dr ; ,1 JL, L, driLür üp ;l "Dobroöinstvo je lüepa narav, r JLtra ,lJl
.,U .lJl.rL,ül Jr-r !.h.c.l
slanik sallallahu alcjhi wc
$cllcm -jcdniE vazom od koga
a zto je oio 5lo sc ustali u su srca zadrhtala i orosilc sc
..c, .1-,1,, . ."LJld-cJ!,:,l c.rJ, tvojoj dusi, a nc Zclis da to l+t 4j, , ,/1lnlq! €l'J .&r +, oai, pa sho rckli: 'O Allahov
Poslaniöc,kao da je ovo opro,
sni vaz, pa nän oporüöi.( Po-
J-..,t1-i, Jue.ul ,t"t +- u'a! :bJ. {+'iJ. lJJlJ-.,tt , tli.i . ar=.tt slanik .eöc: 'Oporuösj€n vam
(A od Väbisc lbni Ma'beda ' bogobojaztrosl prema Uzvi-
r:'düallahuanhu ' prcnosise da
i,, JrJ-c.|.?
' Jui rLr .J" .!l "l- ^!l ji dll ,.Jjrr!t'ri: JU. Lrii Lrr- ScnomAllahu, poslusnosti po-
kornosl öak kad bi .ob postao
'Doiao sam kod Bozjeg zapovjednik. Zaisla, ko pozivi
, J l ,4 ü . . ' . r , , J u .e , d i r , J r Poslanika- sallallahualejhi we ' 4r,.<.tc yL- s! ' i-ctlltjg.-.ttj , J..1 od vas, vidjeac nnosa razoi-
$cllem - pa me upitao: moilaicnja. A vamajc duznosl
lt l, , \^üJtqjl üi.!lr rr,Jt ^Jlci'ül L .1-:rLlLJ,, --.; &. i...".iu
'Ddao si da mc pitas o tome moj sunncr r suDDct Pravo-
sto .ie dobroöinstvo?" Rckob: vjc.nih halifa, pa ga sc övrslo
'Da.{ Allahov Poslanik jo drzitc, a öuvajtc se novotarija.
Jtil ;1! nuJll rytj.'i.Jll iJG tr rckao: 'Pitaj svojc srcc. Do- i!-r{ll ir!l!|, Ulrl i! 9:.l d# Svakä novotarija jc bid'al, a
broöinstvo je ono öimc ti ic svaki bid'atjc zablüda,a sväka
dr- I ,L!-,üD 4J' t 4,:jL u.UJl zadovoljna düsa i öime ti jc , rr:rlou.l-r fLb ieljJ! t{+ L:-! zabluda vodi u vatru.(
zadovoljno srcc. A zlo jc ono
(Dxvud i Timizija, koji kaze:
Sto se ustali u öovjcku i kolcba
{6.c r!-! yl/! Jp 61.t*l 4rL}l sc ü prsiDa; ako lc od ljudi JUr,Jj.J:J!rrl)'Lr . JXJtr*#i,!j ovo jc Hasen Sahih ha.tis.)
odvrada, odvratidc tc od toga
(op.prev.)." { 6-o+ Q.t"
Hasan hadis, prcnicli snn st
iz nusncda dwjice inana Ah-
neda lbni Hanbcla i E.l<turi-
ni., pouz<lanint lancinla.

32
HADIS 29. u ürijljl ul, , l]Jl l! ..li . l!.,!r a o l j u d i b i l ' p r c v r n u t iu v ä t r i
na njihova lica - ili, rcöc na
o.!\" &-.rr njihovc noscvc ' osim kao
Od Muia lbni Dzcbch
r.dijrll.thu lnhu prcnosi sc -t.!br ',,r,i.,!.tJlj:Jr : Ir4,{.:j zrtva njihovih jczika?(
JU,l!!Jl s4J*ti it,!, ) - Yl (TitD1i,iix. koji kah Hnkn St
-
'O Bozji Poslaniöc,obavijcs(i cJ, JU ri fr-J JUII u.Ul
u,t^c
4le$Jr J+ lrii , .l,l {-rli .:.ü: mc o djclu koji ac mc uvcsri
u dicnnct, a trdaljili od valrc.( gt-.:Jl rl.u 6-Jl lLa 1l - ,.rit-
, F!" ü, ,rJLr, ' Ju' .,Ulü,,
/t"L.r On rcöc: 'Pitao si mc o velikoj
slvari. Lahko jc ononc kolnc (g;.-J"*,
10 uaiicna Allah olakia. Ro Jlir
i'-' | + Jr,td,l'* y * ,;9/.;b buj Allahu, ne pridruäuj mü
niita, obavlja.i namaz, daji
zckat, posli Rahazan, hodo-
iA,iL)tJt,];.j+jqJ,r:rll tasli Ka'bu.( Zatim rcac:,tlo-
öci fi da ri kzicn z^ vrara
, Ju I , ,:+JlC4,rt-Jppt, il!!l dobra: post jc ilil, sadakagasi
Brijchc, kao 51ovoda gasi va-
, L" p-Jl t FJI ,Jlris.l, dlri li lru; i nanaz öovjcka ü dobini
noöi.( Zalim prouöi: >Podizu
, rUJl,Ule&|Jiit l.jfr ijr.ll sc iz ovih pos(clja(, pa jc uaio
dok .c dodc do rijcöi, (As
s^did^, 16,t7) zatin rc;c:
Ir+-..I ]; I . J.ll;rr I J,Jtrl-r DI{odcSli da tc obavijcstim o
glavnoj srvari, njcnom stubu,
njcnom najvcöcm dijclu."
I {i!-Ja | & g'- .. eL.llü, 1aJ.f Rckoh: 'Svakako, Allahov Po
slaniöc.( Rcöc: ,Glavna stvar
i.1ri1,lr--1 .r-'tl .,,'lr1
J;i ti , JL; jc Islam, njcsov srubjc nanaz,
a najvisi vrh jc dzihad.( Zatim
rcöc: ,Ho6ci li da tc obavi
,r'1,' Jü , .!l Jr-., t1r1 ' cü tl-,u jcstim o vlasniku svcsa loga."
Rckoh: ,Da, o Allahov I'osla-
r,l- rriJ , iXJl rt-! , fY-llJ,ll niöc,( a o,n sc uhvari za jczik
ircac: ,cüvai ovo.: Rckoh:
,:Jij r ilt,rlJ!,4q ,rr;i 'JiJua: . ,ta1t , O ^ l l a h o v P o s l a n i ö c a, , a r
aomo biti pitani za ono ito
s m o g o v o r i l i ? <R c a c : " l z g u -
.it , Ju.,.jr-! jjii , ,!l ü-r!,Jll ' bila lc Dajkä, o Mt6:z!, a z r
" f.1; Ql HADIS 30. c flr &-ra HADIS 3I.
Od Ebu Sa'lebc El-hlsenija Od Ebu Abbäsa Sehlir lbni
Dzußüma Ibni Nasira - radtal-
npl+-e.! i+'dir,-. ) -r' lahu anhu - prenosi se da je .l-.-.. üi J{r -
,/l:.Jl
-
t,il ür , f l
sa'da Es saidijja - radüallahu
rnhu - prcnosi se da ic kazao:
Allahov Poslaniksallallahualc- ,Doiao reki öovjck Allahovu
- J-tE
,)-,.JJl Jyl y, * ül ;) jhi we sell€m - rekao:
J'.r.r+,! Ju!,{ut Ä-,*ett Poslanikü' sallallahualcjhi wc
,Zaista je UniieDi AIah pro- scllcm - i rckao: ,O Allahov
'),l Jtir .!l Jl, : Jti ts, .+ tt pisao farzove, i nenojte ih za-
dcmarili. Zacrtao jc granice,
ü-r ! : Jrij& r+ d,t,*,/t Jl Poslaniöc,ukati Ei na djclo,
pa ako ga buden radio, da
nemojte ih prclaziti. Zab.aDio
lri*,u )Ul4r l4 , trr,o- )Ullj jc ncke srvari, Dcmojlc ih 6id- ül e:F'|, r " lil,rLr,'|'c,/r,.JJl mc zavoli Allah i da mc zavole
ljüdi.{ Allahov Poslanil rcöa:
iti. A presutio je nckc stvari 'odreci se dünjaluka, voli6c
'liio, J-j , UJp )U.t+.:ii'a, iz rnilGti preEa vana, a qe d;,q t*,rll I u;l : Jti; , u,ut,|r-i1 tc Allah, a odrcci se onoga
iz zaborava,i nenojte o niina slo ljudi inaju, voli6c te tjudi.*
cJ-r' I l{! L.:'!t )U ül1.l r.;.t i.'r raspravljati.{
r e.LJlc.1,..r.1 (Ihni Madzeh i dtugi pouz-
(Hasen hadk, DarekutDi i dt.) ,,lJLrl l--j $;! , /]ll

tt,,j,.1,y'4:lJJt$ { ib J.iLl #J qL ül rLrü.,'..t,-

l6 l1
n tY rr&-r* HADTS32. q lTl HADIS 33.
*l.
Od Flbü SridL' SNd. Ibni Od lhni Abbnsa rdüallahü
-,tb.,11 Mrilik lbri Snrinn Efhudrta - g i , t , | , . . 9,1/ t , t * u t V l ' t l rnnuma - prcnosi sc da jc
J3: r+rri,J,c )- ff r dijrllahu rnhu - prcnosi sc All.hov Poslanit sallallahurta-
dr jc Allllhov Poslanik srllrl Jhu *c scllcm - rckno:
!Jl,,l- ül Jr-1 i1ir..ollt S1 q*fl lrhu clcjhi we scllcm rckao: y', , JLi /-, {-.J.{!t,I-.!t ,l_r 'Kada bi sc ljudima dato ono
'Ncma itclc nili modusobnc sto r.azc, bilo bi ih koii bi
ü/r- ( rL-r'ir r,.'t , , JU&l..1, fi JL,i JL'Ju,r] , rrtr+ !l"ur,.1" lrazili imcrak i iivorc dripih.
Mcdutin, onaj koji lrazi, du-
(tlas!n hn<tis. ptanii.ti lhni
-J, .l-Jt, .Jl tan jc podnijeti dokaz, a onai
1u. t r;r;li rtrltr.ql,sl ,le;,o Midach i helutti i tlntgi n1t
sna.li: ovli htdis ptc''osi i u*.,ft"U t g(l , r, t-r., koii poriöc, zakl(tvu.'
Milik ü Dl-ntuwcti; kxo Mu^cl (l lasrn hxtlis. prcnn\i Bxihtknx
,* u tP if t-r'v-) li ,JJl,,1, , t'tl Alilt thni .hhijx i nilrovt ßSr'j-t .llJl l, üD.,"-,-| ßi v I ntki dru! u 9o1;^ ,tr;it".,1
tu koji ja prcnit) o.l A ahovt
t'.)slanik" - tn n thr rt4hi wc
fiu , pr +b dtt"t" ulter r+rl.1r sc t4s*aattl,'.u.
cnl - i2orttriv:i Ehu-Stkl,t.)

{ U,1 q.ä,1,ri üy' ,l . +- lii

ts
HADIS 34.
" f[, " .32-.r c fO rr CJ-r- ADIS 35.
Od Ebu Saida El'hudrija - od Ebu Iturcjrc rrdij{lhhu
radiiallahu anhu - Prcnosi sc
e ül uz l.SJl t+,- ori ;rt ) - f t an ie rctao: Öuo snm Allahova , JU, {,.!l S;|a;t 4i;,r.) - to inhu - prcnosisc dr jc All.hov
Poshnik slll llnhu rlcihi we
Poslanika- sallall.h .lcjhi wc
/.+ lIJl,rL üJ JJIJr-r c* | JU sellem ' kako jc rekaol
LJ-g r | | rLr rJ, rUluL dl {-.1 ,Nc zaviditc .icdni drugimä,
"Ko od va! vidi zlo ncka ga nc nadmceitc sc u küpopro-
,r,,,,;*r1J:.p,ri.,ü,,, & *J izdiicni rukon, a ako nc moic
to d; uöini, onda $ojim jcz-
, Lr{lJ'L , lr.äilrr'rr , L"L+r'r| daji, nc mrzitc sc, ne .azilzitc
sc, nc okrcailo jcdni drugima
,,t;,t ikorn, Ako te mozc to da uöi-
, oLU C4-{/ !!j ,
aF-.r,JüF ni, onda svoji!' srccd, a to jc ,!l rtf 116 , ,J-r F ul, ftu,{ e.L lcda i buditc Allahovi robovi,
braaa.Muslinan jc b.al Musli-
najslabiji imao." manu, nc aini mu nasiljc, nc
{ /r ,1, ( i'l'{)l lirl ,rJir rr , . |!rr.,/,Jr ;i f-Jr . LLil poniiava Ba, nc lazc ga, nc

- lar lrriJl , +ir.-f1 , i+i(,'f.r..lin llo8obojaznosrjc ovdjc - i po-


kazao na svoja prsa lri puta -
dosrajc zla aovjcku da omalo
),eu'la.,,.' - oln o'k tp )1, nt"-1 vazavabrata Moslimana.Svrki
Musliman jc nop.ikosnovcn
Muslima. ü poglcdu njihovc
irl, ful Jt, |tJr,bi Ji4 üi;Jl r(l, krvi, njcsovc öasri i njcgova
,l /- ,l.pr og !L.1r.r: pl.;lJl

&
c Yln &-.r HA.DIS 36. <Wrr€r-.* HADIS 37.
od Ebu Hurcjrc - mdüallrhD od lbni Abbäsa - r dijallahu
i r - . anhu - prcnosisc da jc Allahov anhu ' prenosi sc dn je Alla'
ü:, ' r.i.' frJ' d)t#g1ti1t)'t\ Posl:rnik- srllallahu alcjhi wc , L+r dll *r-',nF,11l!, ) - fV hovu Posluniku prcncscro od
njcgola Gospodrra, Bl gos-
ü..g.ür,, r | ,JU& .J, dJl,l- sJl )Ko olkloni du'ninu ncvolju t-j pl qtr dll JE lJl JJ-)
f;c r,-1,1 r(Nrjcnogi u4i5eno8, koji jc
od d!njälüökih trcvolja,Allah
'4)\r ^lil
oöqrfle; v\S ü.tr 6c od njcga otkloniti oevolju !.Jl *t ül Jl , I JUJLI dru !J ,Zaisla jc Allah zapisaodobra
od ncvolja sudojcs dana. Ko djcla i loia djcla. za(in jc 10
olakia onohc to jc u icllo€i, objasnio: ,Ko budc Zclio do-
fr t4 Jt 11. itt ' ,,9/tt tt Vi V Allah 6c njcEu olaksati na it-,, f-|ü.J : (!i i,t / , ol+Jl, bro djclo (da üöini) a nc uradi
ovom i büdü6cn svijctu. Ko Ba, Allaft 6c mu ga üpisati kod
LJ-..- i,..,, i;11 r+,!114, dll pokrijc Müslinana, potriöc s|--rJ,i-B ür4!l l#l+14 scbc kao puro dobro djclo- A
njosa Allah na ovom ina ako ga zazcli i üradi gä, Allah
onom svijeru. Allah jc na po- ec mu 8a üpisati kao desct
i'F,ldJlr, |;11tlJ ei.Jlt',.- moci robD dok jc on od po-
, i4 ,itJ-bi Jl J'.3'tt .,
dob.ih djcla do scdamstotina,
mo6i svomc bralu. Ko sc upuli pa i viic. A ako zaäcli zlo
,{L,r,.; . r'+i 6' ,/ +,JlJU l-. .l1..Jl stazomda na njoj t.azi znanjc, ld !dJl l+L:liIt-r.rfijr'. t djclo, pa ga nc oradi, Alläh
Allah @ mu olakiali pül do ac mu kod scbc upisati kao
dzcnncta. Nc sküpc sc ljudi u
J!1nJ{rJrü-Ll, t.j.,*d 1,J jcdnoj od Allahovih kuda da r is! i! rll !J t+t-,,t+ p ,i! polpuno dobro djclo, a ako
zrücli i u.adi Ba, Allah 6c mu
öitrju Alhhovü knjigo i sludi- upisali käo jcdno zlo djclo.(
ül,r-..Jc-.i,i'.-!1 L , , i J l rajü jc mcdosobno a da na { . .jrfl Js t{.rv ej rtsr ürqJl (Ovini sh,vhna u snjin Sahi.
njil' nc sidc mir i prckrijc ih hinn plcnicri Buhnüa i Mus
m ilosl, iokrüZc ih nclcki, i
d+ d, lld+r ü.,-rL.rdll .-,w3J:1 Allah ih spomcnc odima koji
su kod Njc8a.
, i3ijXllf+:i'.,, i,Jl d+:ir , tSJl Koga na torn putu usporc njc-
sova djcla, ncac Ba ubrzati
atJ.-e .1Q y1 , ,.r.ri-..j lJt p;J!r
njcsovo porijcklo..
(Orin riicöinx prcnn) MDstitn)
{ -hi!llüa+- ,1, I l- r L""q

.tl
" lAr &--.r IIADIS 38. .llo &+ HADIS 39.
Od Ebu Hureirc radüallahü Od lhni Abbäsa radüall hü
anhu - prcnosi sc dn jc rckao: anhumn- prcnosisc dn jc rck o
Ju , Ju.:" ^iJlSrils 4i p ) - lA Allnhov Poshnit - sallallah!
r Lar dll *,:1 ag al y )---f t Alhlov Poslanik - snlkllahu
rlejhi wc scllcm ' jc rckao:
"lt- dtt { , tUr r} lJllJt- lll )r.) 'Zaista jc UniScni Allah rc-
,frls1, , JUrUr4 .JlJ- t)t Jp) ,Allah ni mom ummclü
kao: ,Ko budc pokazao nepri- oprasta grijchc iz zabo'ava i
, rlt! l-!li rjj L:, y' drL,y '| JU jatcljstvo p.cma mom pri- f.:j , lLo.Jlr , Vtl I srl V,l ,Li oDo Älo sü oöinili pod pri-
jateljü' najavio $am mu rat.
ü;,t tt Jt ai 'v4 s* Jt ejt u) Nc pribli;i se Mcni Moj rob (HasaD Hadi$ prcnijati lhnu
ni sa öim Mi drati od onog ül rl-1,
ü.o.:,-r> I .+ lrjr-l Mndzah, Bcjhekijn i dturi)
;to sam DU fa.z uöinio, i ne-
?l:l-t+ g.=,Jlrr.,, .+
,.,-,J,tJtr p.ckidno s€ Moj rob Mcni pri- It r', iul)
blizava izvarobavcznim djeli-
, ,r e.."i,{jJl,,-.. ürt ,rri lilj , .o,i ma (oalilama) dok sa nc za
volim. Pä kada ga zavolim,
njcsov sam slub kojim slusa,
, Qr ,$+ eJl .r,: , a "----+ 6ill ,""j.r njc8ov sam vid kojiD vidi, Djc-
sovc rukc koje pruza, njcgove
, 4rl1 ,/L r,rl,, qr si.! erl .L..rr noge ko.iina idc. A ako mi
zatr^Zi, d^tt Du, a ako lraii
zaititu od Mcnc, zastiliau ga.<
( 6ull,[ r .j+rt
lil,:-lürl
c t p €r-rr HADIS 40.
c f,l " €r-.a, r{,A.Dls 41.
od lbni Umera mdüarrah,r
arnuna - prenosi sc da ic Od Ehu MuhammcdaAbdultah
l JUt 4r rlt ,f) rr ul bt | - t.
käao: Ailahov Postinik- s;- 0{.!L-! r-.',- eriü, )-rl rri' Amra tbni Ehs - radiiar-
lallahuale.ihiwe scttcm- uzco r x l r u a n h u m r - p r e n o s is c ' d a
,Jlij{r5+/-r 4, rlJl,rL {,t ü-J öi Je rckao A ahov postanik _
nc za rutu i r€kao: [-r Ju, Ju, I t..!! s4 !,htt sauallahüatcjhi we seücm:
'Büdi na sviierukaoda si srra-
( .li- rt-" ri l".j üu u.rJt rac ili purnik.( 'Nikood vas nedc hiri Mu,min
l,Jt' A Ibni Umer - rädiiaUahu an- arr.,ii,,1r l p3.-J, dlt,p oor(
_n_legovc srrasti ne budu
huna - je dodao: snjcorte ono iro sam dorio.{
lil : J-4 L-{r .l,l
{rrJJr! ,rrlülJr "Ikda zano6i3,ne oöekui sab- A-r C..r' I q ,:+ tl LC rl, i,Ä (It,Licn Sahih hadß;
uenjierj
bah,a kadaosvaoes. ne oiekui sno ga u kjtabu Athudzdta'b-
Xj d.r-i li!, , Ctr,.ll/:!- Xj ,i.-.i vcder. od svog zdravtja uzmi {.F., !L-! iarrl9(d
za svojub-olcsr.
a od svogtivo- I ,tr,.,,
ü.r , d4 dgJ ü, 'l.i., , . ul Jr:t
(Bt'hüija)
{ frliJl ,1, . 4:l.l!tp

47-
c fY " {r-rr HADIS 42.
od Anasa - radüallüu anh"u'
prenosi sc da je rekao)cuo
' J-i , c, rtlt set,r.l g.l - tl sam Allahova Poslanika- sal-
lallahu nlcjhi wc sellcm - da jc
, , Jri1& ,.'1".!l ,rl- .1,,1
J1..1
c,,..,
'Allah Svcmoguei je rekao:
sr.,4 U djl , pi ,rl li | y'L,r .l,l Jti
,o sine AdaDov, dok sc poz-
ivas na MeDe i lrazi! opr.lsl
od Mcnc, oprosridu ti sto si
. e,!irrdri,Kt sl,4! c,l sirrJ, üöi.io i .edü sc ra ro obazi-
.ali- O sinc Ademov, bili tvoji
J,r rlirll,,clri!
c.ilJ, rrlulq grliesi do oblaka trä nsbü i
ako lrazii oprolt od Mcnc,

,ari; u;1t,i at q. alc,,l ,,:li:"t


oprostidu li. O sinc Adcnov,
ako dodcs do McDe sa gri-
jcsimr skorc velikirn kao zc'n-
1+Jsrd,r I e;+i,d ll!;,t,!l eLii lja, a zalin Mi sc obratiS, Dc
p.ipisrjudi Mi druga, opros-
tidu ri isto tako vcliko."
,1, JUlgi,rtt,L, , iPi, taP U:*r!
(Prcnio Tnnizija, koji kaze:
( . e*.-o- ovo jc Hasen sahih h dß.)

48-