You are on page 1of 1

Meï Laø Boùng Maùt

Phanxicoâ
Dm F A7
 
        


  
     

Ñk: Boùng maùt (i i i i) che ñaàu Meï laø nhö boùng maùt (i i i i) che

Dm F Bb A

          
     

ñaàu. Döôùi naéng nhöõng ban tröa trong möa bao ñeâm saàu Meï vaãn che ñaàu.

Dm F Bb Am Dm

   
           

Khoán khoù daét con ñi gian nguy ñöa con veà Meï maõi chôû che.
F Bb A

             
    
1. Meï laø nhö boùng maùt, nhö laøn höông thôm ngaùt, nhö gioøng suoái eâm ñeàm.
2. Meï laø caây xanh thaém che ngöôøi ñi trong naéng mau veà tôùi queâ nhaø.
D7 Gm Am7 Dm

                

Cho suoát caû ñôøi con luoân soáng vui bình an, soáng vui bình an.
Caây laù toûa ngaøn höông con soáng trong tình thöông, soáng trong tình thöông.