You are on page 1of 2

÷ Træng

Häi-TriŠu
Cát-Minh
  
       
    
VØa...
        
MŸ ñ„U Kìa ánh træng vàng Çêm r¢m tháng Tám. Træng sáng v¢ng

               
  
v¥c, Ö træng ÇÀy phúc ân. Træng dܧi gót vàng, chân

        
         

 
MË trong tr¡ng. Træng rܧc ÇÜa MË Thánh N» Trinh nay vŠ Thiên

 

      
ñình. MØng MË lên tr©i. Chính

                   
 Træng Ö là kìa là Træng Ö la kìa ánh træng soi lên. Træng Ö la træng ánh

                   
 
Træng Ö là kìa là Træng Ö la kìa là træng soi lên. Træng Ö la træng ánh

      
       
ÇiŠm lå gi»a Ç©i. MÜ©i hai sao sáng ng©i k‰t

       
 træng rång ng©i.
            
Træng Ö la træng ánh træng rång ng©i. Træng Ö la træng ánh


            
 
     
træng sáng ng©i. Træng Ö la træng vÀng træng rång soi. Træng Ö la træng ánh
         
       
triŠu thiên trên tóc NgÜ©i. Træng Ö træng là træng Ö træng vàng

        
 træng
 
sáng tÜÖi. Træng Ö træng vàng
          
   
 
træng ÇËp tÜÖi. Træng Ö træng là træng ánh træng sáng
   
       
soi, soi bóng N» Trinh. Træng Ö træng là

     

 soi

  
N» Trinh.
    
     

 
soi N» Trinh. Træng Ö træng là træng, ánh

   
Fine
      
træng § træng vàng soi dܧi gót NgÜ©i.

      
 Træng
    
Ö træng vàng soi dܧi gót NgÜ©i.

   
   

træng sáng soi gót NgÜ©i.

 

ChÆm...

      
   
1. Làng thôn xa gÀn vang muôn câu hò ÇiŒu hát.
2. Thành Çô sáng ng©i, Çêm nay muôn lòng trÀm l¡ng.
3. NhË nâng cõi lòng, Çêm nay con thÀm cÀu khÃn

           
  
Dân quê ch© træng lên Çón ÇÜa MË vŠ Thiên ñình.
Cho ai nhìn træng trong th¡m tô chân MË diÍm hÒng.
Khi trông nhìn træng treo ܧc mÖ dáng MË yêu kiŠu.