You are on page 1of 154

raport

rosyjskie
ZBRODNIE WOJENNE
WE WSCHODNIEJ
UKRAINIE W
2014 ROKU

Kiedy mnie wprowadzili do


piwnicy, zobaczyam tam trupy
trzech mczyzn. Jeden by w
pozycji siedzcej przy cianie.
Dwaj inni to byli modzi mczyni,
z ktrych jeden lea na brzuchu,
drugi na plecach. Mieli
podernite garda i byli nadzy.
Krew z garde spywaa do
otworu kanalizacyjnego w
pododze.

2016-03-02 20:35

Kontakt z autorami raportu:


donbasswarcrimes@gmail.com

2016-03-02 20:35

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 3 z 154

Wprowadzenie
Niniejszy raport opisuje zbrodnie wojenne w rozumieniu prawa midzynarodowego popenione
na terenie wschodniej i poudniowej Ukrainy przez onierzy i funkcjonariuszy Federacji Rosyjskiej
oraz bojownikw prorosyjskich separatystw. Udokumentowane zbrodnie obejmuj bezprawne pozbawianie wolnoci, fizyczne i psychiczne tortury, rabunki i zabjstwa.
Rozdziay 1 do 3 maj charakter wprowadzajcy. Opisuj metodologi pracy autorw raportu
i przybliaj kontekst, w jakim dochodzio do opisywanych dalej zbrodni.
Rozdzia 4 szczegowo opisuje konkretne miejsca i rodzaje popenionych zbrodni oraz ich
sprawcw. Opisywane s tylko te zbrodnie, o ktrych autorom raportu mwiy ich ofiary podczas prowadzonych bada terenowych. Podczas zbierania materiaw do niniejszego raportu
spisano zeznania ponad 60 ofiar. Kady z opisywanych w rozdziale 4 czynw jest zilustrowany
fragmentem zezna jednej lub wikszej iloci ofiar.
Rozdzia 4 podzielony jest na podrozdziay odpowiadajce poszczeglnym zidentyfikowanym
przez autorw raportu miejsc popenienia zbrodni wojennych. Wikszo z tych miejsc znajduje
si na terenie wschodniej Ukrainy, jedno na Krymie a jedno na terenie Federacji Rosyjskiej, dokd rosyjskie wojska wywoziy ukraiskich jecw.
Rozdzia 5 stanowi katalog sprawcw zbrodni wymienionych w zeznaniach ofiar, z krtk charakterystyk, odnonikami do opisw miejsc popenienia zbrodni i zdjciami.
Ofiary nie s wymieniane z nazwiska, lecz opatrzone kryptonimami C (case) i liczb. Dane
identyfikujce porednio ofiary, na przykad zdjcia, umieszczone s w raporcie jedynie wtedy,
gdy ofiara godzi si na ujawnianie swojej tosamoci otwarcie wypowiadajc si w mediach.
Na podstawie dokumentacji dowodowej opisanej w raporcie zoone zostanie zawiadomienie
do Midzynarodowego Trybunau Karnego w Hadze.

2016-03-02 20:35

Wprowadzenie

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 4 z 154

Spis treci
1. Cel i przeznaczenie raportu ............................................................................................................ 6
2. Metodologia zbierania informacji ................................................................................................. 9
2.1.

Identyfikowanie i lokalizacja ofiar zbrodni wojennych ...................................................... 10

2.2.

Rozmowy z ofiarami i wiadkami i gromadzenie dowodw ............................................. 11

2.3.

Identyfikacja sprawcw zbrodni wojennych ....................................................................... 13

3. Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim ..................... 14


3.1.

Obwd doniecki Doniecka Republika Ludowa ............................................................... 19

3.2.

Rejon Mariupola......................................................................................................................... 24

3.3.

Obwd ugaski ugaska Republika Ludowa................................................................ 25

4. Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar ....................................................................... 29


4.1.

Antracyt, Komendantura Miasta............................................................................................ 31

4.2.

Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia............................................................ 34

4.3.

Donieck, budynek uywany przez GRU 58. Armii Federacji Rosyjskiej............................. 42

4.4.

Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej .............................. 45

4.5.

Donieck, batalion Wostok .................................................................................................... 50

4.6.

Donieck, batalion Somalia................................................................................................... 56

4.7.

Donieck, siedziba batalionu Sparta ................................................................................... 59

4.8.

Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok .............. 65

4.9.

Donieck, siedziba batalionu Wostok .................................................................................. 71

4.10. Gorwka, budynek Prokuratury............................................................................................. 73


4.11. Gorwka, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej .................................... 76
4.12. Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej ................................................................. 79
4.13. Kramatorsk .................................................................................................................................. 85
4.14. ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman ........................................... 89
4.15. ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki Ludowej ................................. 93
4.16. Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich .............................................................................. 97
4.17. Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia ........................................................................101
4.18. Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa ..........................................................................106
4.19. Rowienki, batalion w. Jerzego ............................................................................................110
4.20. Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej ...................................113
4.21. Sowiask, rejonowy areszt milicyjny ....................................................................................119

2016-03-02 20:35

Spis treci

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 5 z 154

4.22. niene, posterunek milicji .....................................................................................................124


4.23. Symferopol, siedziba Armii Krymskiej ....................................................................................129
4.24. Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej ......................................132
5. Opisy sprawcw ........................................................................................................................... 136

2016-03-02 20:35

Spis treci

1. Cel i
przeznaczenie
raportu

2016-03-02 20:35

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 7 z 154

Raport jest wynikiem bada przeprowadzonych przez grup wolontariuszy pracujcych dla
posanki polskiego Sejmu Magorzaty Gosiewskiej [1].
Celem bada byo stwierdzenie, czy podczas konfliktu na wschodniej i poudniowej Ukrainie w
2014 roku doszo do popenienia zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkoci, zgodnie
z definicjami wynikajcymi ze Statutu Rzymskiego, udokumentowanie takich zdarze, ofiar i
sprawcw a nastpnie przekazanie zgromadzonego materiau do Midzynarodowego Trybunau Karnego w Hadze [2]. 8 wrzenia 2015 roku Rada Najwysza Ukrainy zoya do Midzynarodowego Trybunau Karnego w Hadze deklaracj o zbadanie zbrodni, ktre miay miejsce na
terytorium Ukrainy od dnia 20 lutego 2014 roku w zwizku z zaistniaym konfliktem zbrojnym [3].
Badania ograniczono do roku 2014, chocia konflikt trwa nadal. Walki na wschodniej Ukrainie,
obejmujce gwnie obwody doniecki i ugaski oraz sytuacj na Krymie, w raporcie nazywane s konfliktem. Potrzeba doprecyzowania terminu wynika z rnej definicji opisywanych
wydarze w rdach wiatowych. W wietle powszechnie znanych dowodw, potwierdzonych badaniami, na podstawie ktrych powsta raport, uywany czsto w wiatowych mediach termin wojna domowa jest bdny. Konflikt jest de facto wojn pomidzy dwoma pastwami z uwagi na udokumentowanie nastpujcych elementw:
uczestnictwo w walkach na terenie Ukrainy onierzy Federacji Rosyjskiej wraz z cikim sprztem bojowym (czogi, artyleria);
przesuchiwanie jecw i aresztowanych cywili przez funkcjonariuszy sub specjalnych Federacji Rosyjskiej;
przetrzymywanie ukraiskich jecw wojennych na terenie Federacji Rosyjskiej.
Argument o braku wojny w zwizku z brakiem formalnego jej wypowiedzenia nie jest uprawniony. W ten sposb mona by prbowa wykaza, e II Wojna wiatowa nie bya wojn,
gdy jej rozpoczcie atakiem sprzymierzonych wojsk niemieckich 1 wrzenia 1939 roku i radzieckich 17 wrzenia 1939 roku nie byo poprzedzone formalnym wypowiedzeniem wojny. Rwnie
niewystarczajcy do polemiki z dowodami obustronnych dziaa zbrojnych wydaje si argument o braku wprowadzenia stanu wojny.

1)
2)
3)

www.malgorzatagosiewska.pl
http://goo.gl/HFYqHv
http://goo.gl/DlJUp6

2016-03-02 20:35

Cel i przeznaczenie raportu

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 8 z 154

Rozporzdzenie Wykonawcze Rady (UE) 2015/240

2016-03-02 20:35

Cel i przeznaczenie raportu

2. Metodologia
zbierania
informacji

2016-03-02 20:35

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 10 z 154

2.1. IDENTYFIKOWANIE I LOKALIZACJA OFIAR ZBRODNI WOJENNYCH

Identyfikacja ofiar i miejsc ich pobytu pocztkowo odbywaa si poprzez kontakty osb
zaangaowanych w prac nad raportem. Wiele kontaktw nawizano rwnie poprzez
ju zidentyfikowane ofiary, ktre przekazyway kontakty dalszych wspwiniw lub znajomych, o ktrych wiedziay, e rwnie byli ofiarami zbrodni.

Wjazd do strefy Operacji Antyterrorystycznej w Sowiasku [4]

Praca w terenie, w tym w Strefie Operacji Antyterrorystycznej tzw. Strefie ATO, czyli rejonie bezporednio przylegajcym do frontu, pozwolia na bezporedni kontakt z ukraiskimi wolontariuszami cywilnymi i wojskowymi. W znaczcy sposb zwikszyo to moliwoci dotarcia do ofiar zbrodni wojennych.

4)

http://goo.gl/jBf7xW

2016-03-02 20:35

Metodologia zbierania informacji


Identyfikowanie i lokalizacja ofiar zbrodni wojennych

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 11 z 154

2.2. ROZMOWY Z OFIARAMI I WIADKAMI I GROMADZENIE DOWODW

Podstawow dokumentacj zbrodni wymienionych w raporcie s dokumenty z zezna


ofiar lub wiadkw. We wszystkich przypadkach tosamo sprawcw starano si potwierdzi, korzystajc ze rde otwartych oraz proszc o pomoc ukraiskie organizacje
pozarzdowe i ukraisk administracj.
Rozmowy prowadzono z ofiarami (byymi winiami cywilnymi lub jecami wojennymi) i
z osobami majcymi dostp do wiedzy na temat sytuacji na miejscu. Rozmowy przeprowadzono gownie w miejscach publicznych. Wikszo rozmw przeprowadzili dziaajcy jako wolontariusze byli policjanci z Polski, z wieloletnim dowiadczeniem w pracy
ledczej, a cz rozmw wsppracujcych z nimi wolontariusze ukraiscy. Podczas
rozmw zapisywano podstawowe dane personalne rozmwcw oraz dat i miejsce
przeprowadzenia rozmowy.

Ofiara C43 w szpitalu po wyjciu z niewoli [5]

Fragment dokumentacji medycznej ofiary C7 [6]

Opis dowiadcze w niewoli poprzedza krtka charakterystyka rozmwcy, dotyczca


jego dziaalnoci spoecznej lub militarnej przed dostaniem si do niewoli. Dalej nastpuje szczegowa relacja dowiadcze zwizanych z dostaniem si i pobytem w niewoli.
W czci przypadkw zeznania uzupeniono dokumentacj medyczn przekazan przez
ofiary.

5)
6)

http://goo.gl/NiAua3
Publikacja za zgod ofiary C7

2016-03-02 20:35

Metodologia zbierania informacji


Rozmowy z ofiarami i wiadkami i gromadzenie dowodw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 12 z 154

Dokumenty z rozmw nie byy podpisywane przez rozmwcw, gdy nie maj waloru
formalnego przesuchania. W trosce o bezpieczestwo ofiar, dokumenty z rozmw wraz
z danymi identyfikujcymi rozmwcw nie s doczone do publikowanej wersji raportu,
lecz pozostaj w posiadaniu autorw raportu i zostan przekazane Midzynarodowemu
Trybunaowi Karnemu w Hadze w celu umoliwienia formalnego przesuchania osb
przez ledczych Trybunau.
W niektrych przypadkach posikowano si istniejcymi raportami organizacji pozarzdowych.

2016-03-02 20:35

Metodologia zbierania informacji


Rozmowy z ofiarami i wiadkami i gromadzenie dowodw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 13 z 154

2.3. IDENTYFIKACJA SPRAWCW ZBRODNI WOJENNYCH

Jednym z gwnych celw pracy wolontariuszy byo ustalenie sprawcw popenienia


zbrodni wskazanych w Statucie Rzymskim. Podczas rozmw z ofiarami uzyskiwano zazwyczaj jedynie pseudonimy sprawcw. Niejednokrotnie ofiary nie byy nawet w stanie opisa ich wygldu, czy to z uwagi na stan psychiczny zwizany z torturami i cig obaw
o ycie, czy to z uwagi na czst praktyk przetrzymywania ofiar w niewoli z zalepionymi
oczami.

Wladimir Nowikow pseudonim Aabaj [7, 8]

Pseudonim Zaur [9], najemnik osetyski z batalionu


Wostok [10] w Doniecku [11]

Po rozmowach autorzy raportu starali si zidentyfikowa opisywane osoby poprzez pozyskiwanie danych od oficjalnych czynnikw ukraiskich, z prowadzonych postpowa na
terenie Ukrainy, od organizacji pozarzdowych badajcych zbrodnie wojenne, a take
ze rde otwartych takich, jak publikacje samych sprawcw, ktrzy niejednokrotnie
chwalili si swoimi dokonaniami w Internecie.
Analiza materiaw pozyskanych podczas rozmw i materiaw uzyskanych z innych rde pozwolia na identyfikacj czci sprawcw i ich powizanie z konkretnymi ofiarami,
czynami i miejscami zbrodni.

7)
8)
9)
10)
11)

w jzyku rosyjskim: ,
https://goo.gl/4HP6b1
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
https://goo.gl/u8w2nR

2016-03-02 20:35

Metodologia zbierania informacji


Identyfikacja sprawcw zbrodni wojennych

3. Sytuacja we
wschodniej
Ukrainie zwizana
z konfliktem
ukraisko-rosyjskim

2016-03-02 20:35

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 15 z 154

Po krwawych tumieniu wystpie antyrzdowych spoeczestwa ukraiskiego okrelanych


mianem Majdanu w lutym 2014 roku, wczesny prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz, reprezentujcy rzdzc prorosyjsk Parti Regionw opuci stanowisko i rozpisano nowe wybory.
Powoano nowy rzd z premierem Arsenijem Jaceniukiem na czele, a obowizki prezydenta
przej Oeksander Turczynow. Jednak na terenie obwodw ugaskiego i donieckiego nowej
wadzy sprzeciwili si zbrojnie prorosyjscy separatyci. Majc militarne wsparcie Rosji, proklamowali na tych terenach powstanie Donieckiej Republiki Ludowej i ugaskiej Republiki Ludowej, a w maju 2014 roku ogosili poczenie obu samozwaczych republik w tzw. Federacyjn
Republik Noworosji.

Snajperzy na kijowskim Majdanie [12]

Proklamacja Donieckiej Republiki Ludowej [13]

Nastroje separatystyczne ujawniy si take na pwyspie Krymskim, gdzie szybko doszo do interwencji wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej. W czasie tej interwencji deklaracj niepodlegoci Republiki Krymu przyjto w marcu 2014 roku, podczas posiedzenia Rady Najwyszej
Republiki Autonomicznej Krymu i Rady Miejskiej Sewastopola. 16 marca przeprowadzono referendum na temat statusu republiki, a 17 marca Rada Najwysza Republiki Autonomicznej
Krymu uchwalia postanowienie o niepodlegoci Krymu, na podstawie wynikw referendum,
z ktrego wycignito wniosek, e wikszo gosujcych opowiedziaa si za przyczeniem
Krymu wraz z Sewastopolem do Federacji Rosyjskiej. W cigu nastpnego tygodnia midzy Rosj a Republik Krymu i miastem wydzielonym Sewastopol podpisana zostaa umowa o wczeniu Krymu do Rosji.

12)
13)

http://goo.gl/2JqbNt
http://goo.gl/VrvVQX

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 16 z 154

W zwizku ze zbrojnym opanowaniem wymienionych czci Ukrainy przez separatystw wspieranych przez Rosj, penicy obowizki prezydenta Oeksander Turczynow 13 kwietnia 2014
roku skierowa do separatystw 24 godzinne ultimatum, wzywajc ich do poddania si w zamian za uniknicie kary. Jednak separatyci nie zastosowali si do ultimatum i zaczli przejmowa budynki rzdowe na terenach samozwaczych republik. Wobec tego, Rada Bezpieczestwa Narodowego i Obrony Ukrainy podja decyzj o rozpoczciu tzw. Operacji Antyterrorystycznej (ATO) z uyciem armii.

Zajcie Krymu przez rosyjskich zielonych ludzikw [14]

Neonazistowscy separatyci z batalionu Rusicz [15, 83]

Oddziay separatystw operujce w Donbasie od pocztku nie stanowiy jednolitej, skoordynowanej siy. Podziay wrd separatystw wynikay z konfliktw pomidzy liderami i dowdcami ugrupowa. To konfliktw stanowiy zarwno odmienne pojmowanie celw prowadzonych dziaa, jak i stosunek do ukadw zawieranych z wadzami ukraiskimi czy jeszcze wzajemne naruszanie swoich stref wpyww terytorialnych. Poniej, na podstawie systematyki sporzdzonej przez portal INSIDER [16, 17] prezentujemy rozmieszczenie si walczcych w Donbasie
po stronie separatystw wraz z charakterystykami poszczeglnych oddziaw i ich dowdcw.
Przedstawiony w raporcie opis sytuacji dotyczy stanu do padziernika 2014 roku.

14)
15)
16)
17)

http://goo.gl/xYpN2D
http://goo.gl/8ZEoYi
http://goo.gl/C21QDr
http://goo.gl/afI6qA

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 17 z 154

Sytuacja we wschodniej Ukrainie w 7 padziernika 2014 roku [18]

18)

http://goo.gl/BJ1g6o

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 18 z 154

Rozmieszczenie oddziaw zbrojnych w Donbasie i ich dowdcy w padzierniku 2014 roku [17]

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 19 z 154

3.1. OBWD DONIECKI DONIECKA REPUBLIKA LUDOWA

Donieck
Aleksandr Zacharczenko pseudonim Zachar [19], premier Donieckiej Republiki
Ludowej, Wladimir Kononow pseudonim Car [20], minister obrony Donieckiej
Republiki Ludowej i Siergiej Pietrowski [21] pseudonim Chmurnyj, obywatel Federacji
Rosyjskiej i zastpca ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej do spraw
wywiadowczych, stanowi przywdztwo polityczne i wojskowe Donieckiej Republiki
Ludowej.

Widok Doniecka [22]

Formalnie pod ich dowdztwem pozostaj wszystkie siy zbrojne Donieckiej Republiki
Ludowej, w tym take formacje Opot [23], Wostok [10], Kalmius [24] i
Wydzielony Batalion Czogw [25] cznie okoo 10 tys. bojownikw. Wladimir
Kononow [20] i Siergiej Pietrowski [21] s bliskimi doradcami Igora Girkina [26].

19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim: ,
http://goo.gl/MHWaZs
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: , ()

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd doniecki Doniecka Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 20 z 154

Donieck port lotniczy


Pod dowdztwem Arsenija Pawowa pseudonim Motorola [27] w oddziale szturmowym Sparta [28] znajduje si
okoo 150-200 bojownikw. Arsenij Pawow [27] popiera byego ministra obrony Donieckiej Republiki Ludowej Igora Girkina [26], a pozostaje w opozycji do Aleksandra Zacharczenki [19].
Michai Tostich pseudonim Giwi [29] dowodzi Wydzielon
Grup Taktyczno-Bojow Somalia [30] liczca okoo 150 bojownikw, uczestnikw walk pod Iowajskiem [31] w sierpniu
2014 roku. W walce o port lotniczy w Doniecku pod jego dowdztwem uczestniczya cz si brygad Opot [23] i Wostok [10] w sile 200-250 ludzi oraz wydzielona grupa szturmowa dowodzona przez bojownika o pseudonimie Abchaz [32].

Wiea lotniska w
Doniecku [33]

Sowiask [34]
Oddziay samoobrony [35] Donieckiej Republiki Ludowej: byy minister obrony
Donieckiej Republiki Ludowej Igor Girkin [26] (Striekow), obywatel Federacji Rosyjskiej,
kontroluje Sowiask [34] i dowodzi Pierwszym Ochotniczym Batalionem [36], zoonym
z obywateli Ukrainy i krajw Wsplnoty Niepodlegych Pastw. Podlegaj mu oddziay
separatystw operujcych w rejonie Krasnego ymana [37], Siewierska [38] i osady
Jampil [39].

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)

w jzyku rosyjskim: ,
https://goo.gl/CVkevu
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/ZL7w5i
w jzyku rosyjskim:
https://goo.gl/NffMGy
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/d5hJ1b
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: 1- ]
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/JoS1Ib
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/wvmncc
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/HPZPBK

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd doniecki Doniecka Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 21 z 154

Iowajsk [31]
W rejonie Iowajska [31] operuje batalion B-2, dowodzony przez dowdc polowego
o pseudonimie Chorwat [40].

Kramatorsk [41], Konstantynwka [42], Artiomowsk [43]


Oddzia separatystw Donieckiej Republiki Ludowej: Siergiej Zdryliuk pseudonim
Abwer [44], obywatel Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Pod jego dowdztwem znajduje
si okoo 600 bojownikw.

Gorwka [45], Makiejewka [46], Jasinowata [47], Debalcewe [48]


Oddzia separatystw Donieckiej Republiki Ludowej: Igor Bezler pseudonim Bes [49],
obywatel Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Pod jego dowdztwem znajduje si okoo 500
bojownikw. Jego oddzia prowadzi take dziaania wywiadowcze i dywersyjne w
zachodniej czci obwodu donieckiego.
Ponadto w rejonie Debalcewa [48] operuje kilka niewielkich oddziaw kozackich
batalionu Don [50], podlegych Nikoajowi Kozicynowi [51], ktry nie uznaje
przywdcw ani Donieckiej Republiki Ludowej, ani ugaskiej Republiki Ludowej.
Najbardziej znany z nich to oddzia szturmowy dowodzony przez dowdc polowego
o pseudonimie Bajker [52].

40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)

w jzyku rosyjskim:
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/zQFLG1
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/fqJjYh
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/4kUHrN
w jzyku rosyjskim: () ,
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/e6bClx
w jzyku ukraiskim: ii; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/kn2fHh
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/P0US0g
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/mDcsNd
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd doniecki Doniecka Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 22 z 154

Debalcewe [48, 53]

Donieck, Makiejewka [46], poudniowa i poudniowo-wschodnia cz obwodu


donieckiego
Aleksandr

Hodakowski [54],

dowdca

batalionu

Wostok [10].

Pod

jego

dowdztwem znajduje si okoo 400 bojownikw. Popiera przywdztwo Donieckiej


Republiki Ludowej premiera Aleksandra Borodaja [55].
Michai Wierin [56], komendant Rosyjskiej Prawosawnej Armii (RPA) [57]. Pod jego
dowdztwem znajduje si okoo 300-400 bojownikw. RPA cile wsppracuje z
organizacj Rosyjska Jedno Narodowa Aleksandra Barkaszowa [58], ktra posiada
w Moskwie swj punkt werbunkowy. Popiera Igora Girkina [26]. Rosyjska Prawosawna
Armia wsawia si uczestnictwem w przeladowaniu protestantw. Doszo m.in. do
zabjstw i torturowania pastorw i ich rodzin [59].
Fiodor Bieriezin [60], penomocny przedstawiciel ministra obrony Donieckiej Republiki
Ludowej Igora Girkina [26]. Zajmuje si koordynacj dziaa separatystw i ich
dowdcw z Doniecka i Sowiaska [34].

53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

http://goo.gl/n9pBVC
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ()
w jzyku rosyjskim: ()
Wicej na ten temat w Raporcie o Przeladowaniach Religijnych autorstwa Mission Eurasia: Religious Persecution in Eastern Ukraine and Crimea
2014 http://goo.gl/yx95kv
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd doniecki Doniecka Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 23 z 154

Aleksandr Borodaj [55], obywatel Federacji Rosyjskiej, do sierpnia 2014 roku premier
Donieckiej Republiki Ludowej, polityczny przywdca Donieckiej Republiki Ludowej.

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd doniecki Doniecka Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 24 z 154

3.2. REJON MARIUPOLA

W rejonie Mariupola [61] operuje kilka niewielkich oddziaw, dowodzonych przez rnych polowych dowdcw. czna liczba bojownikw wynosi okoo 1000 ludzi. Najbardziej znany z tych oddziaw to Midzynarodowa Brygada Poudniowego Wschodu [62],
dowodzona przez komendanta polowego o pseudonimie Jeden.

Mariupol [61] podczas bombardowania [63]

61)
62)
63)

w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/JMH9R5


w jzyku rosyjskim: -
http://goo.gl/V6hpb8

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Rejon Mariupola

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 25 z 154

3.3. OBWD UGASKI UGASKA REPUBLIKA LUDOWA

Lisiczask [64], Rubine [65]


Oddziay separatystw ugaskiej Republiki Ludowej: Alieksiej Mozgowoj [66],
komendant lisiczaskiego batalionu Prizrak [67] a take Ludowego Pospolitego
Ruszenia Obwodu ugaskiego [68]. Pod jego dowdztwem znajduje si 400
bojownikw. Przez dugi czas by w konflikcie z przywdc ugaskiej Republiki
Ludowej Walerym Bootowem [69].
Konflikt zosta zakoczony dziki mediacji byego deputowanego Rady Najwyszej i
lidera ugrupowania Poudniowy Wschd [70] Olega Carewa [71]. Z powodu
niewielkiej odlegoci od Sowiaska [34], oddziay Mozgowoja [66] wchodz w skad
grupy operacyjnej Igora Girkina [26].
Pawe Driemow [72] pseudonim Batja, komendant pnocno-donieckiego oddziau
separatystw. Na pocztku czerwca 2014 roku poczy swoje siy z oddziaami
Alieksieja Mozgowoja [66].

ugask i okolice
Walerij

Bootow [69],

przywdca

ugaskiej

Republiki

Ludowej.

Komendant

Poczonych Armii Poudniowego Wschodu [73]. Pod jego dowdztwem znajduje si


600-1000 bojownikw. Kontroluje ugask i regiony przylege, czciowo miasta
Aczewsk [74] i Stachanow [75]
Igor Potnicki [76], minister obrony ugaskiej Republiki Ludowej. Dowdca
najwaniejszej formacji ugaskiej Republiki Ludowej batalionu Zorza [77].

64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)

w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/a0g8qE


w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/WQcjqN
w jzyku rosyjskim: . Alieksiej Mozgowoj zosta zabity w maju 2015 roku http://goo.gl/1d0kBw
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: -
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim: -
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/ZPhIkN
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/yHFQLy
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd ugaski ugaska Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 26 z 154

Wladimir Gromow [78], naczelnik kontrwywiadu ugaskiej Republiki Ludowej. Pod


swoim dowdztwem ma kilkudziesiciu bojownikw. Jego gwnym zadaniem jest
przesuchiwanie wzitych do niewoli onierzy ukraiskich.

Widok ugaska [79]

Alieksiej Pawow, pseudonim Leszij [80]. Dowodzi oddziaem o sile 500-600


bojownikw. Zajmowa byy budynek Suby Bezpieczestwa Ukrainy w ugasku. Nie
uznaje wadzy Igora Potnickiego i nieustannie jest skonfliktowany z innymi
dowdcami polowymi.
Aleksandr

Biednow [81]

(Batman,

San-Sanycz),

cieszcy

si

najwikszym

autorytetem dowdca polowy. Dowodzi batalionem dywersyjnym Batman [82] w


skadzie 200-250 bojownikw. W strukturze batalionu znajduje si grupa szturmowa

78)
79)
80)
81)
82)

w jzyku rosyjskim:
http://goo.gl/qqnP9c
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim: , , . Aleksandr Biednow zgin przy prbie zatrzymania 1 stycznia 2015
roku na polecenie prokuratury ugaskiej Republiki Ludowej https://goo.gl/J5HhtP
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd ugaski ugaska Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 27 z 154

Rusicz [83], pod dowdztwem Alieksieja Milczakowa [83], ktrej znaczc cz


stanowi rosyjscy nacjonalici.

Aleksandr Biednow [81, 84], twrca grupy szybkiego


reagowania Batman [82]

Alieksiej Milczakow [83], wsawiony okruciestwem dowdca


oddziau Rusicz [85]

Poza wyej wskazanymi ugrupowaniami na tym terenie operuje okoo 15 uzbrojonych


grup, rednio liczc po 400 ludzi, skonfliktowanych lub aprobowanych przez wadze
ugaskiej Republiki Ludowej.

Krasnodon [86], Perewalsk [87], Krasnyj ucz [88], Czerwonopartizask [89],


Rowienki [90], poudnie i poudniowy wschd obwodu ugaskiego
Nikoaj Kozicyn [51], obywatel Federacji Rosyjskiej, ataman kozacki, przedstawiciel
Midzynarodowego Zwizku Kozakw Doskich [91]. Pod jego bezporednim
dowdztwem znajduje si od 2000 do 4000 bojownikw.

83)

84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)

Milczakow Alieksiej (w jzyku rosyjskim: ), pseudonimy Serb, Fryc, urodzony 30 kwietnia 1991 roku w SanktPetersburgu, zwizany z rosyjskim ruchem neonazistowskim. W 2011 roku na swoim profilu w sieci spoecznociowej vk.com zamieci fotografie
psiego szczeniaka, ktremu uci gow, a nastpnie go zjad. Pomimo szerokiego rozgosu tego zdarzenia nie zostaa przeciwko niemu wszczta
sprawa karna, za sam Milczakow twierdzi, e bya to prowokacja i fotomonta. Po odbyciu suby wojskowej w 76. dywizji desantowej w
Pskowie (w jzyku rosyjskim: 76- ), latem 2014 roku Milczakow wyjecha do Donbasu, gdzie sformowa i dowodzi dywersyjnoszturmow grup zwiadowcz Rusicz (w jzyku rosyjskim: - ) wchodzc w
skad Grupy Szybkiego Reagowania Batman [82] dowodzonej przez Aleksandra Biednowa [81] .
https://goo.gl/rhwfaz
http://goo.gl/Vn9p1l
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/ZJKbzA
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/mABJY1
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/KzAOTE
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/9PLaVo
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/lAAKsm
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd ugaski ugaska Republika Ludowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 28 z 154

Wrd nich s take aktywici organizacji kozackich Rosji i Ukrainy, zajmujcy si


werbowaniem ochotnikw z ssiadujcego

obwodu rostowskiego

Federacji

Rosyjskiej. Nikoaj Kozicyn [51] znajduje si w nieustajcym konflikcie z wadzami


Donieckiej Republiki Ludowej i ugaskiej Republiki Ludowej, ktre zarzucaj mu
zdrad, bezczynno i tchrzostwo.

2016-03-02 20:35

Sytuacja we wschodniej Ukrainie zwizana z konfliktem ukraisko-rosyjskim


Obwd ugaski ugaska Republika Ludowa

4. Miejsca i sprawcy
wskazani w
zeznaniach ofiar

2016-03-02 20:35

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 30 z 154

Lokalizacje popenienia zbrodni wojennych

Pozostae wymienione miejscowoci

Interaktywna mapa lokalizacji jest dostpna pod adresem https://goo.gl/eEdWH6

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 31 z 154

4.1. ANTRACYT, KOMENDANTURA MIASTA

Lokalizacja
Budynek byej siedziby Partii Regionw [92] w Antracycie [92].

Antracyt, Komendantura Miasta

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 4 osoby;
uzyskano bezporedni relacj 1 osoby: C7.
Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

92)

, . 50 http://goo.gl/ZtmDvl https://goo.gl/x95eID

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Antracyt, Komendantura Miasta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 32 z 154

Winiowie
Winiowie polityczni.

Warunki przetrzymywania
Winiowie przetrzymywani byli w nieprzystosowanych do tego celu pomieszczeniach
budynku administracyjnego.

Budynek byej siedziby Partii Regionw, przed wydarzeniami 2014 roku [93]

Opis zbrodni
Winiowie byli zastraszani i bici pakami w obecnoci i przy uczestnictwie Aleksandra
Czornego [94].

93)
94)

http://goo.gl/R3yjma
w jzyku rosyjskim: ,

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Antracyt, Komendantura Miasta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 33 z 154

Ofiara C7 zeznaje:

By tam Czornyj [94] i paru onierzy. On zacz bi mnie pak milicyjn po


caym ciele, a inni zaczli bi V. M. [95], ktrego te tam wprowadzono. W
pewnym momencie ktry z onierzy powiedzia Czornemu [94], eby
uwaa, bo by w szpitalu i bd go bolay plecy. Powiedziaam mu wtedy
Sasza daj komu, eby ci nie bolao. On wtedy da pak modemu
onierzowi (okoo 25 lat) i ten zacz mnie bi pak po gowie.

Winiw wystawiano na widok publiczny przez oddziay separatystw, ktrzy obwozili


ich po miecie, prowadzili ich przy mieszkacach wywierajc na nich presj
psychologiczn i upokarzajc.
Ofiara C7 zeznaje:

Obwieli mnie jeszcze dookoa miasta, z ostrzem noa przytknitym cay czas
do szyi. Byo ich dwch prowadzi samochd mczyzna w mundurze, ktry
mwi, e jest z Rosji. N trzyma Aleksandr Czornyj [94].

Sprawca wskazany w zeznaniu ofiary


pseudonim Czornyj [94], by moe pseudonimy lub imiona Aleksandr, Oleg, pochodzi z Potawy, prawa rka Igora Bezlera [49]
patrz take: Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

95)

Dane wymienionej osoby s zawarte w zeznaniach, ktre zostan przekazane Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Antracyt, Komendantura Miasta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 34 z 154

4.2. DONIECK, SEPARATYSTYCZNA KOMPANIA DOWODZENIA

Lokalizacja
Budynek Suby Bezpieczeszztwa Ukrainy [96].

Flaga Donieckiej Republiki Ludowej [97]

Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


wymienione miejscowoci

Pozostae

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 27 osb;

96)
97)

, . 62 https://goo.gl/XWoPoK
https://goo.gl/A9qRVZ

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 35 z 154

uzyskano bezporednie relacje 12 osb: C2, C4, C8, C9, C18, C21, C22, C23, C24,
C26, C38, C47.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Budynek Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Doniecku [98]

Winiowie
Jecy wojenni gwnie z ochotniczego batalionu Donbas oraz 81. Aeromobilnej
Brygady, tzw. Cyborgi.

Warunki przetrzymywania
Winiw trzymano w nieprzystosowanej do tego piwnicy w iloci ponad 100 osb, na
niewielkiej przestrzeni uniemoliwiajcej pooenie si wszystkich naraz. Toalet
stanowiy dwie dziury wykopane w pomieszczeniu przez wizionych. Na t liczb
wizionych w pomieszczeniu znajdowaa si jedna umywalka.

98)

http://goo.gl/xJ4XZY

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 36 z 154

Ofiara C18 zeznaje:

Zamknito nas w tej piwnicy ponad 100 osb. Na nas wszystkich bya jedna
umywalka i najpierw jedna, potem dwie dziury penice funkcj toalety i
zatykajce si.

Winiowie jedzenie otrzymywali nieregularnie i w niewielkiej iloci.


Ofiara C4 zeznaje:

Bylimy cay czas godni przynoszono po chochli jakiej brei i 1/10 bochenka
chleba na osob dwa razy dziennie, wic bylimy cay czas wygodniali.

Opis zbrodni
Winiw celowo pozbawiano snu.
Ofiara C9 zeznaje:

Co jaki czas wchodzili nagle nadzorcy i trzeba byo wstawa. Kiedy


zaczynalimy spa, nagle wchodzili i robili pobudk.

Winiw bito nierzadko do nieprzytomnoci rkami i rnymi przedmiotami.


Ofiara C9 zeznaje:

Wycignli nas z piwnicy i tukli pak po goleniach przez okoo godzin.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 37 z 154

Ofiara C18 zeznaje:

Cz osb bya bita. Jednym z najbardziej bitych by nasz oficer o


pseudonimie Siemiorka [99] () Tego potem przez wiele dni katowano tak,
e nie mg w ogle chodzi.

Ofiara C8 zeznaje:

Bili przez pierwsze ptora miesica pobytu w niewoli rkami, pak, nogami.
Kiedy traciem przytomno, oblewali mnie wod i nadal bili. Zazwyczaj byo 4
dni bicia, potem 2 dni przerwy. W tym czasie proponowali mi przejcie na ich
stron, ale mwiem, e przysigaem Ukrainie.

Po biciu uwizionych nierzadko pozostaway trwae uszkodzenia ciaa.


Ofiara C8 zeznaje:

Ja nie byem w stanie chodzi, bo byem tak pobity, e leaem i nie mogem
wsta. Zwaszcza nogi miaem bardzo spuchnite i do tej pory przechodz
fizykoterapi. Po wyjciu z niewoli spdziem w rnych szpitalach sze
tygodni.

Ofiara C4 zeznaje:

Bito rkami i pakami oraz kopano wojskowymi butami cz osb miaa w


wyniku tego poamane ebra i oddawaa mocz z krwi.

Szczeglnie zncano si nad wizionymi pochodzcymi z Doniecka i ugaska oraz


nad oficerami.

99)

Chodzi o Dymitra Kulisza ( ), ochotnika z batalionu Donbas

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 38 z 154

Ofiara C4 zeznaje:

Najbardziej bito kolegw z Doniecka i ugaska oraz oficerw. Niektrych z


przesucha wynoszono, bo nie mogli chodzi.

W ramach zabawy strzelano do winiw z broni pneumatycznej.


Ofiara C9 zeznaje:

Do mnie rwnie strzelali w donie z wiatrwki.

Winiw torturowano zmuszajc ich do forsownych wicze fizycznych.


Ofiara C4 zeznaje:

Wyprowadzano nas na korytarz gdzie kazano robi 500 przysiadw, a


nastpnie, kiedy minie byy bardzo zmczone i napite, bito nas pakami po
nogach.

Ofiara C9 zeznaje:

Po jakim czasie wymylili tak zabaw, e kazali nam robi po 1000


przysiadw i inne forsowne wiczenia. Nazywali to uprawia WF.

Poza fizycznym zncaniem si wizionych poddawano presji psychicznej.


Ofiara C9 zeznaje:

Rozoyli na pododze flag ukraisk i kazali wyciera w ni buty. Jak kto nie
chcia, to by bity.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 39 z 154

Winiw poniano obwoc ich po Doniecku, po uprzednim rozpowszechnieniu


informacji, e to oni ostrzelali obiekty cywilne.

Aleksandr Zacharczenko [19] podczas publicznego poniania Cyborgw na ulicach Doniecka [100]

Ofiara C38 zeznaje:

Po paru godzinach, kiedy ju byo jasno, zaadowano nas na ciarwk Ural i


woono po Doniecku pokazujc nas mieszkacom. Wszystko to filmowali
rosyjscy dziennikarze. Ludzie nas wyzywali, bili i rzucali w nas, czym popado.
Miejsca, po ktrych nas wozili byy wczeniej ostrzelane. Ludzie ci byli
przewiadczeni, e to mymy ich ostrzelali.

Winiw wykorzystywano do prac przy odgruzowaniu terenu i zbieraniu cia


polegych. Posyano ich w takie miejsca, ktre mogy by wczeniej zaminowane.

100) http://goo.gl/nQZCjL
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 40 z 154

Ofiara C38 zeznaje:

Od tego momentu zaczli nas zabiera do pracy przy zakopywaniu zwok,


odgruzowywaniu, zbirce zomu itp. Po 7 tygodniach, dokadnie pamitam,
zawieli nas na lotnisko w Doniecku robi porzdki, to znaczy uprzta
znajdujce si tam po walkach zwoki. Oni sami wczeniej tego nie robili, bo
bali si, e teren jest zaminowany.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Anosow Wiktor Juriewicz [182], pseudonim Nos,

[186]

urodzony 31 padziernika 1965 roku, Naczelnik Policji Wojskowej [183, 184, 185, 186, 187]
patrz take: Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113
patrz take: Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

pseudonim Czerkaszyn [210], prawdopodobnie naczelnik wizienia, byy kierowca trolejbusu, brak dokadnych danych
Kudrin Rusan [248], pseudonim Lis [249]

[249]

pseudonim Baton [194], okoo 21 lat, 165-170 cm


wzrostu, blizny na twarzy, jak po ospie, odznaczajcy si sadyzmem

pseudonim Dawid [212], imi Andriej, ledczy, byy naczelnik jednego z wydziaw donieckiej milicji, brak dokadnych danych

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 41 z 154

Zacharczenko

Aleksandr

Wladimirowicz [19],

[297]

pseudonim Zachar, urodzony 26 czerwca 1976


roku w Doniecku, od 7 sierpnia 2014 roku zastpi
Aleksandra Borodaja [55] na stanowisku premiera
Donieckiej Republiki Ludowej [297]. Bezporednio
ama prawo midzynarodowe dotyczce traktowania jecw wojennych uczestniczc w tzw.
paradach haby, podczas ktrych jecw
ukraiskich bronicych wczeniej donieckiego lotniska (tzw. Cyborgw), po wczeniejszych torturach, obwoono po ulicach Doniecka i wystawiano na widok publiczny
patrz take: Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

Kolesnik Iwan Iwanowicz [236], pseudonim Adre-

[237]

nalin, urodzony 8 wrzenia 1990 roku, porucznik,


podlegy Motoroli [27], szef stranikw, starszy
zmiany, dowdca jednego z oddziaw Motoroli [237]
pseudonim Konsul [239], z oddziau Giwiego [29]
pseudonim Kuzmycz [250], brak dokadnych
danych
pseudonim Maczun [257], z Kramatorska [41], okoo 45 lat, 170-175 cm wzrostu,
krtkie wosy, podobno mia na palcach rki zodziejski tatua, pochodzi z obwodu
donieckiego, gdzie pracowa u innego separatysty ze sub specjalnych Donieckiej Republiki Ludowej o pseudonimie Edik [258] (prawdopodobnie z Kramatorska [41]). Naczelnik kontrwywiadu
pseudonim Soko [288], stranik, 30 lat, okoo 175 cm wzrostu, kolczyk w lewym
uchu
pseudonim Zajac [298], z obwodu chmielnickiego [299]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 42 z 154

4.3. DONIECK, BUDYNEK UYWANY PRZEZ GRU 58. ARMII FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Lokalizacja
Budynek

uywany

przez

GRU [101]

58.

Armii

Federacji

Rosyjskiej [102], w ktrym mieci si firma separatysty z


Makiejewki [46] o pseudonimie Mongo [103] w miejscu
dokadnie

nieustalonym,

Motodrom [104].

na

poudnie

od

bazaru

Symbol 58 Armii Federacji


Rosyjskiej [105]

Donieck, budynek uywany przez GRU 58. Armii Federacji Rosyjskiej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni
wojennych Pozostae wymienione miejscowoci

101) Suba wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej, w jzyku rosyjskim:


https://goo.gl/i8u95S
102) http://goo.gl/GT0KiM
103) w jzyku rosyjskim:
104) w jzyku ukraiskim: https://goo.gl/PZpxbE
105) https://goo.gl/CqxiSC
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, budynek uywany przez GRU 58. Armii Federacji Rosyjskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 43 z 154

Ofiara
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 1 osob, od ktrej uzyskano bezporedni relacj: C42.
Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Brak dokadnych danych.

Warunki przetrzymywania
Winia przetrzymywano w cikich warunkach zagraajcych jego zdrowiu.
Ofiara C42 zeznaje:

Wikszo czasu w cigu tych dwch db leaem na stole z przywizanymi


nogami i rkami, bez jedzenia i picia. Nie puszczano mnie do WC i potrzeby
fizjologiczne speniaem pod siebie.

Opis zbrodni
Winia w trakcie przesucha poddawano bardzo wymylnym torturom.
Ofiara C42 zeznaje:

Na wstpie przebili mi bagnetami due palce od ng, ebym nie mg


ucieka () Cay czas torturowano mnie w nastpujcy sposb: przebito mi
lew nog noem. Dgano po nogach i bito po kolanach oraz cito noami.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, budynek uywany przez GRU 58. Armii Federacji Rosyjskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 44 z 154

W pewnym momencie miaem krwotok z nogi, wic zaszyli ran i kontynuowali


tortury. Zrobili to w taki sposb, e potem wdao si zakaenie. Parzono mnie
grzak elektryczn wewntrz ust, w plecy i w pity. Wbijano mi igy pod
paznokcie, wyciskano mi palcami oczy.

Na winia wywierano presj psychiczn, straszc rozstrzelaniem i symulujc


rozstrzelanie.
Ofiara C42 zeznaje:

Strzelano mi koo gowy. Postawiono mnie te w pewnym momencie pod


cian, symulujc rozstrzelanie.

W celu wymuszenia informacji stosowano take rodki farmakologiczne.


Ofiara C42 zeznaje:

Byem w bardzo zym stanie wskutek tortur, a take wstrzyknicia mi doylnie


jakiej substancji, o ktrym oni mwili serum prawdy. Okoo doby po tym
zastrzyku nic nie pamitam.

Dziaania sprawcw miay take motywy rabunkowe.


Ofiara C42 zeznaje:

Podczas przesuchania pytali mnie gwnie o pienidze. Wzili mi klucze od


domu i zabrali stamtd rne rzeczy.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


onierze GRU [101] przy 58. Armii Federacji Rosyjskiej [102], ktrych tosamoci nie
udao si ustali.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, budynek uywany przez GRU 58. Armii Federacji Rosyjskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 45 z 154

4.4. DONIECK, SIEDZIBA BATALIONU OPOT ROSYJSKIEJ ARMII PRAWOSAWNEJ

Batalion Opot [23] jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i


prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami Unii
Europejskiej [106].
Lokalizacja
Budynek telewizji [107].

Symbol Batalionu
Opot [23, 108]

Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
Pozostae wymienione miejscowoci

106) Rozporzdzenie Wykonawcze Rady (UE) 2015/240 z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczce wykonania rozporzdzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie
rodkw ograniczajcych w odniesieniu do dziaa podwaajcych integralno terytorialn, suwerenno i niezaleno Ukrainy lub im
zagraajcych (zacznik 2) http://goo.gl/NSzjGz
107) , . 61 https://goo.gl/9ezqIh
108) https://goo.gl/Ben1WU
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 46 z 154

Budynek telewizji w Doniecku [109].

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 3 osoby;
uzyskano bezporednie relacje 2 osb: C3, C10.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk.

Warunki przetrzymywania
Winiw trzymano w nieprzystosowanym do tego pomieszczeniu. Dlatego te cay
czas byli zwizani lub skuci.

109) http://goo.gl/32AqlP
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 47 z 154

Ofiara C10 zeznaje:

Nocami bylimy przykuci do kaloryferw. W dzie rce mielimy skute z przodu.

Opis zbrodni
W trakcie przesucha winiw podwieszano za rce, bito i duszono.
Ofiara C10 zeznaje:

Zaczli mnie bi, e to niby moja wina. Przyduszano mnie rwnie zaciskajc
rce na gardle ()
Ponadto S. L. [110] podwieszali za rce i bili byo to w ssiednim
pomieszczeniu, nie w tym, w ktrym nas przetrzymywano, ale syszaem krzyki a
potem on mwi mi, co si dziao.

Zdarzay si take przypadki bardziej wyrafinowanych tortur.


Ofiara C10 zeznaje:

W trzeci dzie okoo godziny 5 rano przyszed jaki mczyzna w kominiarce,


ktry mwi o sobie ledczy suby bezpieczestwa [111] sdzc po gosie
bardzo mody, ktry wbija mi pod paznokcie ig i usiowa podwaa
paznokcie.

Dla wywarcia presji psychicznej winiw pozbawiano snu.

110) Dane wymienionej osoby s zawarte w zeznaniach, ktre zostan przekazane Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze
111) w jzyku rosyjskim:
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 48 z 154

Ofiara C3 zeznaje:

Tam nie dawali nam spa.

Straszono winiw strzelajc im nad gowami.


Ofiara C3 zeznaje:

Cz z nich wyprowadzaa nas co 10-15 minut i strzelaa nam nad gowami.

Ofiara C10 zeznaje:

Przez pierwsze dwie noce nadzorcy w mundurach i kominiarkach


wyprowadzali nas za budynek i symulowali rozstrzelanie, strzelajc nam nad
gowami z automatw.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Zacharczenko

Aleksandr

Wladimirowicz [19],

[297]

pseudonim Zachar, urodzony 26 czerwca 1976


roku w Doniecku, od 7 sierpnia 2014 roku zastpi
Aleksandra Borodaja [55] na stanowisku premiera
Donieckiej Republiki Ludowej [297]. Bezporednio
ama prawo midzynarodowe dotyczce traktowania jecw wojennych uczestniczc w tzw.
paradach haby, podczas ktrych jecw
ukraiskich bronicych wczeniej donieckiego lotniska (tzw. Cyborgw), po wczeniejszych torturach, obwoono po ulicach Doniecka i wystawiano na widok publiczny
patrz take: Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 49 z 154

Miszenko Denis Igorewicz [261], z Nowogrodowki [262], urodzony 28 kwietnia 1996


roku, separatystyczny batalion Opot [23] w Doniecku, brat Sergieja Miszenki [263]
Miszenko Siergiej Igorewicz [263], z Nowogrodowki [262], urodzony 27 wrzenia 1990
roku, separatystyczny batalion Opot [23] w Doniecku, brat Denisa Miszenki [261]
pseudonim Mongo [103], z Krasnoarmiejska [264], czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57, 265,
266, 267, 268]
pseudonim Rakibor [278], byy ledczy milicji w Doniecku, Rosyjska Prawosawna
Armia [57], batalion Opot [23]
pseudonim Siewier [284], imi Oleg, z Makiejewki [46], czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57],
komendant budynku siedziby batalionu Wostok [10] w Doniecku
patrz take: Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok,
str. 65

pseudonim Spartak [289], byy milicjant z Doniecka, czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 50 z 154

4.5. DONIECK, BATALION WOSTOK

Lokalizacja
Budynki zajte przez batalion Wostok [10, 112].

Donieck, batalion Wostok

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych

Symbol batalionu
Wostok [10, 113]

Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 6 osb;

112) Prawdopodobny adres: , . , numer nieznany https://goo.gl/MsVMc6


113) https://goo.gl/0O0Joh
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 51 z 154

uzyskano bezporednie relacje 2 osb: C17, C20.


Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk oraz osoby zatrzymane
za drobne kradziee i wykroczenia.

Warunki przetrzymywania
Pomieszczenia, w ktrych przetrzymywano winiw nie byy do tego przystosowane
i byy pozbawione odpowiednich urzdze sanitarnych.
Ofiara C20 zeznaje:

Na pocztku uywalimy zamiast toalet pustych butelek, ale potem te


zabrako. W celi by niski sufit i mao powietrza.

Winiw przetrzymywano pozbawiajc ich moliwoci swobodnego poruszania si.


Ofiara C17 zeznaje:

Byam tam z przerwami przez 5 dni, wikszo czasu przykuta do kaloryfera.

Jedzenie winiowie otrzymywali w niewielkich ilociach i nieregularnie.


Ofiara C20 zeznaje:

W pierwszy dzie nie dostaem jedzenia. Potem dostawaem jedzenie raz


dziennie. Raz jednak zdarzyo si, e nie karmili nas przez trzy dni i nie
wyprowadzali do toalety.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 52 z 154

Opis zbrodni
Winiw okradano z majtku, a take zmuszano do pozbycia si wartociowych
rzeczy.
Ofiara C17 zeznaje:

Chcieli te ebym przepisaa na nich swoje nieruchomoci () Usiowali


wymusi piny do kart bankowych.

Ofiara C20 zeznaje:

Zabrali moje auto i cz wyposaenia zniszczyli.

Winiowie byli bici.


Ofiara C17 zeznaje:

Kaza mi podchodzi do kraty i okoo 5 razy kopa mnie w klatk piersiow tak,
e odbijaam si od ciany i nie mogam przez jaki czas oddycha () Kiedy
si wywracaam, to mnie bili kolbami karabinw.

Ofiara C20 zeznaje:

Tam przez 5 godzin mnie bito rkami, nogami i pakami. Przykadano mi


rwnie do garda n i przesuwano nim po gardle oraz strzelano przy gowie
() Wrd osb zadajcych mi pytania rozpoznaem gos Hodakowskiego [54]
dowdcy batalionu Wostok [10]. Nie wiem, czy on uczestniczy w biciu,
jednak na pewno by podczas bicia obecny.

Winiw torturowano amic im palce, kujc noami i przypalajc pomieniem.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 53 z 154

Ofiara C20 zeznaje:

Przypalali go tam zapalniczkami, wbijali mu igy pod paznokcie, cili noem,


zamali palec () By tak pobity, e nie dao si go rozpozna. Mia midzy
innymi przekute noem obie nogi, poamane palce ()

Dla wywarcia presji psychicznej winiom strzelano nad gowami lub koo nich.
Ofiara C17 zeznaje:

Jeden z nich strzeli w moim kierunku, ale nie we mnie tylko koo mnie ()
Strzelali mi koo gowy, straciam such w lewym uchu i nie odzyskaam do
dzisiaj.

Ofiara C20 zeznaje:

Dwa razy mnie z innymi osobami wyprowadzano jakby na rozstrzelanie, jednak


strzelano nam nad gowami.

Winiw poniano i straszono rnymi sposobami. Zdarzay si przypadki niezwykle


wymylnych sposobw ponienia winia.
Ofiara C17 zeznaje:

() owinli mnie w ukraisk flag i woyli na gow nauszniki w kolory


ukraiskiej flagi pozostao po meczach w czasie Euro 2012 i zawieli mnie
samochodem Lexus na jedn z ulic Doniecka, gdzie pobit, pod karabinami
wystawili mnie na widok publiczny mwic ludziom, e jestem morderczyni,
ktra naprowadzaa ogie na obiekty cywilne.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 54 z 154

Ofiara C17, przywizana do supa na ulicy w Doniecku [114]

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Hodakowski Aleksandr Sergiejewicz [54], urodzony

[228]

18 grudnia 1972 roku, dowdca batalionu Wostok [10], byy szef kontrwywiadu Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Doniecku [226, 227, 228]
patrz take: Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok, str. 65

pseudonim Bacza [190], Osetyniec wyrniajcy si okruciestwem

114) http://goo.gl/Re09on
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 55 z 154

Moaew Aleksandr Iwanowicz [270], pseudonim

[271]

Babaj, czonek grupy wyrniajcych si okruciestwem najemnikw osetyskich, urodzony 21


wrzenia 1977 roku, obywatel rosyjski [271, 272,
273]
pseudonim albo imi Artiom [188], separatysta z
batalionu Wostok [10], pochodzi prawdopodobnie ze Sowiaska [34]
pseudonim Bloha [203], byy funkcjonariusz Berkutu z Doniecka
pseudonim Din [217], imi Iwan, brak dokadnych danych
pseudonim Fizruk [220], Rosjanin, byy nauczyciel wychowania fizycznego w Rosji,
wysoki, ysy
pseudonim Komar [238], separatysta, Ukrainiec z batalionu Wostok [10], jego
ona mieszka w Astrachaniu w Rosji
pseudonim Kozak [244], imi Wladimir, brak dokadnych danych
pseudonim Maoj [253], z miejscowoci Jasinowata [47], wiek okoo 18 lat
pseudonim Odessa [275], szef kontrwywiadu batalionu Wostok [10]
pseudonim Zaur [9], czonek grupy wyrniaj-

[11]

cych si okruciestwem najemnikw osetyskich,


prawdopodobnie starszy budynku siedziby batalionu Wostok [10] w Doniecku
patrz take: Donieck, siedziba batalionu Wostok,
str. 71

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 56 z 154

4.6. DONIECK, BATALION SOMALIA

Batalion Somalia [30] jest wymieniony w wykazie osb


fizycznych i prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami
Unii Europejskiej [106].

Lokalizacja
Dziewiciopitrowy blok w pobliu donieckiego lotniska.

Donieck, batalion Somalia

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych

Symbol batalionu
Somalia [30, 115]

Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiara
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 1 osob, od ktrej uzyskano bezporedni relacj: C38.

115) https://goo.gl/9TCNHG
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Somalia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 57 z 154

Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
onierze ukraiskich si zbrojnych 81. Brygady Aeromobilnej, obrocy lotniska w
Doniecku. tzw. Cyborgi

Warunki przetrzymywania
Budynek nieprzeznaczony i nieprzystosowany do przetrzymywania winiw.

Opis zbrodni
Winiw obrabowano i bito.

Giwi [29] zmusza jecw do zjadania odcitych od mundurw plakietek z symbolami armii ukraiskiej [116]

116) https://goo.gl/QOnxV2
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Somalia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 58 z 154

Ofiara C38 zeznaje:

Zaczli nas kopa i bi kolbami zdziera naszywki. Zabrali nam wszystko, co


mielimy i dzielili si tym. Nastpnie zaoyli nam kajdanki i przewieli nas do
swojej bazy. By to 9-cio pitrowy budynek w okolicy lotniska. Tam kady, kto
chcia bi nas kolb lub kopa.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


Pawow

Arsenij

Siergiejewicz [27],

pseudonim

[228]

Motorola, urodzony 1983 roku, dowdca batalionu Sparta [28]. Arsenij Pawow jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami Unii Europejskiej [106]
patrz take: Donieck, siedziba batalionu Sparta,
str. 59

Tostich

Michai

Sergiejewicz [29],

pseudonim

[228]

Giwi, urodzony w 1980 roku dowdca batalionu


Somalia [30, 291, 292]. Michai Tostich jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i prawnych,
podmiotw i organw objtych sankcjami Unii Europejskiej [106]
patrz take: Donieck, siedziba batalionu Sparta,
str. 59

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, batalion Somalia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 59 z 154

4.7. DONIECK, SIEDZIBA BATALIONU SPARTA

Batalion Sparta jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i


prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami Unii
Europejskiej [106].

Lokalizacja
Symbol batalionu
Sparta [118]

Budynki uniwersyteckie [117].

Donieck, siedziba batalionu Sparta

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

Ofiara
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 1 osob, od ktrej uzyskano bezporedni relacj: C38.

117) , . 96 https://goo.gl/sm5G2g
118) https://goo.gl/znNCXb
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Sparta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 60 z 154

Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
onierze ukraiskich si zbrojnych 81. Brygady Aeromobilnej, obrocy lotniska w
Doniecku. tzw. Cyborgi.

Budynek Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Doniecku [119]

Warunki przetrzymywania
Budynek nieprzeznaczony i nieprzystosowany do przetrzymywania winiw.

Opis zbrodni
Winiowie byli bici przez stranikw.

119) http://goo.gl/eGYL8d
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Sparta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 61 z 154

Ofiara C38 zeznaje:

Zamknli nas w piwnicy, w ktrej znajdowao si jeszcze 17 naszych onierzy,


ktrych pojmano na terminalu lotniska a ktrzy czekali na nasz pomoc. Jak
wprowadzano nas, to akurat byli bici przez stranikw.

Winiw przesuchiwano, a przesuchania rejestrowano zapisem audio-wideo. Jeeli


wizie opowiada niezgodnie z oczekiwaniami ledczych, kamer wyczano i bito
go.
Ofiara C38 zeznaje:

Szukali obsugujcych modzierze i ckm-y () Kiedy powiedziaem, e jestem


kierowc BTR [120], wyczyli kamer i zaczli mnie bi. Powtarzao si to sze
razy.

W trakcie przesucha poza biciem stosowano inne tortury.


Ofiara C38 zeznaje:

Kaza mi pooy rk na stole, przytrzyma j i uderzeniem noa chcia odci


mi palec () By tam jeszcze taki z przesuchujcych, ktry przypala elazkiem
rk jednego z jecw.

Ponadto poza torturami fizycznymi stosowano wobec jecw wyrafinowan presj


psychiczn.

120) BTR to rodzaj transportera opancerzonego


2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Sparta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 62 z 154

Ofiara C38 zeznaje:

W pewnym momencie dwm jecom dali do rki pistolet i powiedzieli, e jak


zabij jednego ze swoich, to zostan wypuszczeni [121].

Jeden z wizionych Cyborgw za cen darowania ycia strzela do innego winia [122]

Zdarzay si przypadki zastrzelenia winiw.


Ofiara C38 zeznaje:

Wrd tych onierzy by chopak i imieniu Igor [123] z mojego oddziau. On by


bardzo pobity i Motorola [27] dobi go strzaem w gow, jest o tym w
Internecie [124].

121)
122)
123)
124)

Pistolet nie by naadowany, ale ofiary o tym nie wiedziay


https://goo.gl/Fs6aug
Chodzi o Cyborga Igora Branowickiego
http://goo.gl/B1Gryq

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Sparta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 63 z 154

Motorola [27] przyznaje si do zastrzelenia Cyborga [125]

Agresj w stosunku do wizionych za sympatie pro-ukraiskie przejawia nawet


duchowny Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego.
Ofiara C38 zeznaje:

Pamitam te, e w pewnym momencie wszed ksidz z Moskiewskiego


Patriarchatu i spyta, dlaczego tu jestemy. Nastpnie zacz bi jecw
drewnianym krzyem tak, e go poama.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


Pawow

Arsenij

Siergiejewicz [27],

pseudonim

[228]

Motorola, urodzony 1983 roku, dowdca batalionu Sparta [28]. Arsenij Pawow jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami Unii Europejskiej [106]
Donieck, batalion Somalia, str. 56

125) http://goo.gl/U8awW5
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Sparta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 64 z 154

Tostich

Michai

Sergiejewicz [29],

pseudonim

[228]

Giwi, urodzony w 1980 roku dowdca batalionu


Somalia [30, 291, 292]. Michai Tostich jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i prawnych,
podmiotw i organw objtych sankcjami Unii Europejskiej [106]
patrz take: Donieck, batalion Somalia, str. 56

pseudonim Moskwa [269], Rosjanin

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Sparta

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 65 z 154

4.8. DONIECK, SIEDZIBA WADZ DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ I BATALIONU


WOSTOK

Lokalizacja
Budynek
Administracji
Obwodu
Donieckiego [126].

Flaga Donieckiej Republiki Ludowej [97]

Symbol batalionu
Wostok [10, 113]

Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni
wojennych Pozostae wymienione miejscowoci

126) , . 34 https://goo.gl/fScjM5
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 66 z 154

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 7 osb;
uzyskano bezporednie relacje 3 osb: C3, C10, C42.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Jecy wojenni i winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk.

Budynek Administracji Obwodowej w Doniecku [127]

Warunki przetrzymywania
Brak infrastruktury wiziennej. Winiw przetrzymywano w nieprzystosowanych
pomieszczeniach.

127) http://goo.gl/4rL7lI
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 67 z 154

Opis zbrodni
Winiw wykorzystywano do celw politycznych.
Ofiara C42 zeznaje:

Borodaj [55] mia do nich pretensje, e jestem w takim stanie, e nie moe
mnie wzi takiego do Moskwy. Z tego, co zrozumiaem to plan by taki, eby
mnie sdzi w Rosji tak, jak sdzi si teraz ukraisk pilotk Nadi
Sawczenko [128].

Winiw wymieniano take za okup i biciem prbowano zmusi do wskazania, kto


mgby taki okup zapaci.
Ofiara C42 zeznaje:

Podczas rozmowy z nim, ktra trwaa do 15 minut, ludzie w kominiarkach bili


mnie po doniach pistoletem. Kiedy okazao si, e nie nadaj si na proces,
prbowa wycign jeszcze ode mnie pienidze pytajc, kto zapaciby za
mnie milion dolarw.

Winiowie byli codziennie bici podczas przesucha. Do bicia sprawcy uywali


metalowych prtw.
Ofiara C3 zeznaje:

Podczas przesuchania cay czas bili mnie midzy innymi metalowymi prtami
po caym ciele tak, e zamali mi 4 ebra i odbili pity.

Swoje ofiary kuli i cili noami.

128) http://goo.gl/fqn7MX
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 68 z 154

Ofiara C3 zeznaje:

Przekuli mi noem uszy i kuli noem po caym ciele.

Zdarzay si rwnie przypadki groenia mierci, a take pozbawienia ycia w trakcie


przesucha.
Ofiara C3 zeznaje:

W pewnym momencie przyszed jeden z Czeczecw, pokaza mi nabj i


powiedzia to twoja jutrzejsza mier () Pamitam, e w pokoju, w ktrym
mnie przesuchiwali byy rwnie zwoki zabitego milicjanta. Pamitam, e
byem boso i e szedem po krwi.

Ofiara C10 zeznaje:

Zaprosili tam dwjk rosyjskich dziennikarzy (mczyzna operator, kobieta


dziennikarka). Jak ci dziennikarze ju wyszli, to akurat przysza informacja o
zamieszkach w Odessie, w ktrych zginli zwolennicy separatyzmu. Zaczli
mnie bi, e to niby moja wina.

Winiom nie zapewniano fachowej pomocy lekarskiej.


Ofiara C3 zeznaje:

Po jakim czasie wezwali dwie pijane lekarki, ktre noem wycigny mi z uda
kul i ran zalay spirytusem.

Dla sprawcw powodem do bicia wizionych bya midzy innymi deklaracja


wiernoci Ukrainie.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 69 z 154

Ofiara C3 zeznaje:

Kiedy () na pytanie gdzie si urodziem, powiedziaem, e w Doniecku i e


moj Ojczyzn jest Ukraina, zacz mnie bi prtem.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Borodaj Aleksandr Jurjewicz [55, 204], urodzony 25

[206]

lipca 1972 roku w Moskwie, obywatel rosyjski zwizany z najwyszymi krgami wadzy Rosji, uczestniczy czynnie w przejmowaniu przez Rosj Pwyspu
Krymskiego. Po rozpoczciu okupacji wschodniej
czci Ukrainy zosta premierem Donieckiej Republiki Ludowej [205]. W sierpniu zastpiony na tym
stanowisku przez Aleksandra Zacharczenk [19]
powrci do Rosji [206]
Nieznany mczyzna, asystent Aleksandra Borodaja [55], wiek okoo 30 lat
Hodakowski Aleksandr Sergiejewicz [54], urodzony

[228]

18 grudnia 1972 roku, dowdca batalionu Wostok [10], byy szef kontrwywiadu Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Doniecku [226, 227, 228]
patrz take: Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim lub imi Murza [274], Czeczen, z batalionu Wostok [10] pod dowdztwem Hodakowskiego [54], zgin pod Mariupolem, brak dokadnych danych
pseudonim Siewier [284], imi Oleg, z Makiejewki [46], czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57],
komendant budynku siedziby batalionu Wostok [10] w Doniecku
patrz take: Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 70 z 154

Jakowienko Wiaczesaw Anatoliewicz [229], pseu-

[231]

donim Kercz, urodzony 21 listopada 1982 roku,


obywatel rosyjski, batalion Wostok-13 [230] pod
dowdztwem Hodakowskiego [54], prawdopodobnie rozstrzelany przez innych Rosjan za rabunek [231]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 71 z 154

4.9. DONIECK, SIEDZIBA BATALIONU WOSTOK

Lokalizacja
Bya siedziba Ukraiskiej Gwardii Narodowej [129].

Donieck, siedziba batalionu Wostok

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Symbol batalionu
Wostok [10, 113]

Pozostae wymienione

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 1 osob, od ktrej uzyskano bezporedni relacj: C42.

129) , . 40 https://goo.gl/98dXMv
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 72 z 154

Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Brak dokadnych danych.

Warunki przetrzymywania
Brak dokadnych danych.

Opis zbrodni
Winiowie byli bici na przesuchaniach.
Ofiara C42 zeznaje:

Byem wwczas w takim stanie, e jak si miaem przemieci, to musieli mnie


nosi. Nie bili mnie. Negocjowali ze mn warunki wymiany jecw. Syszaem
natomiast, jak nocami cay czas bili innych winiw.

Sprawca wskazany w zeznaniu ofiary


pseudonim Zaur [9], czonek grupy wyrniaj-

[11]

cych si okruciestwem najemnikw osetyskich,


prawdopodobnie starszy budynku siedziby batalionu Wostok [10] w Doniecku
patrz take: Donieck, batalion Wostok str. 50

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck, siedziba batalionu Wostok

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 73 z 154

4.10. GORWKA, BUDYNEK PROKURATURY

Lokalizacja
Budynek Prokuratury.

Gorwka, budynek Prokuratury

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 4 osoby (jedna zostaa tam zamordowana);
uzyskano bezporedni relacj 1 osoby: C7.
Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Osoby o pogldach pro-ukraiskich.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, budynek Prokuratury

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 74 z 154

Warunki przetrzymywania
Winiowie byli przetrzymywani w pomieszczeniach nieprzystosowanych do penienia
funkcji aresztu.

Fragment dokumentacji medycznej ofiary C7 [6]

Opis zbrodni
Stosowano wyrafinowane tortury w sposb celowo powodujcy powstanie trwaego
fizycznego uszczerbku na zdrowiu.
Ofiara C7 zeznaje:

Ludzi tych bili, a niektrym przestrzelili kolana lub stopy.

Winiw bito i kaleczono, a take zmuszano ich do przygldania si, jak torturowani
s inni winiowie.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, budynek Prokuratury

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 75 z 154

Ofiara C7 zeznaje:

Podczas wizienia mnie w budynku prokuratury kilka razy dziennie zabierali


mnie do pokoju przesucha, gdzie kazali mi patrze, jak torturuj innych ludzi.
Wszystkich nas wtedy bili dwaj wojskowi Rosjanie, K. obcili 3 palce od rki ()
Z. nie mia lewego oka i mia obcite wszystkie palce lewej doni ()
Torturowano mnie przez pierwsze 3 dni pobytu w Gorwce [45]. Oprawcy
zmieniali si. Byli to Rosjanie, ktrzy pili wdk. W ramach tortur komendant,
ktrego nazywano Soowiej [130], osobicie obci mi cz maego,
lewego palca. Sadzano mnie na stole i bito motkami po stawach
kolanowych. Oblepiono mi gow tam klejc, ale poniewa lepia si do
wosw, odcito mi noem wosy.

Zdarzay si przypadki pozbawienia ycia w trakcie przesucha.


Ofiara C7 zeznaje:

Kiedy przyprowadzono mnie do pokoju przesucha, zobaczyam na pododze


zwoki mojego przyjaciela B. M. z przestrzelon gow.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


pseudonim Palycz [276], separatysta z Gorwki [45]
pseudonim Soowiej [130], komendant aresztu milicyjnego w Gorwce [45]

130) w jzyku rosyjskim:


2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, budynek Prokuratury

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 76 z 154

4.11. GORWKA, ODDZIAY SAMOOBRONY DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Lokalizacja
Budynek komendy milicji [131].

Gorwka, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 5 osb (jedna zostaa tam zamordowana);
uzyskano bezporednie relacje 3 osb: C7, C15, C42.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

131) , . 2 https://goo.gl/9WzdBG
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 77 z 154

Budynek komendy milicji w Gorwce [132]

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk i osoby przeladowane
z powodw religijnych.

Warunki przetrzymywania
Winiowie karmieni byli niewielkimi racjami ywnociowymi.
Ofiara C7 zeznaje:

W Gorwce [45] dawano mi mao je. Schudam tam 20 kilogramw.

Opis zbrodni
Winiowie byli codziennie bici.

132) http://goo.gl/SHDPXb
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 78 z 154

Ofiara C7 zeznaje:

Po przyjedzie ciko mnie pobili, w wyniku czego miaam zamany nos i ko


prawej czci twarzy.

Dla wywarcia presji psychicznej symulowano prb pozbawienia ycia.


Ofiara C7 zeznaje:

Pooyli mnie na ziemi koo niego (koo zwok, przypomnienie autorw) i strzelali
wok gowy z rcznego karabinu 7,62. Potem kazali mi sprzta. Bawili si te
rewolwerem w rosyjsk ruletk strzelajc z pustego magazynka w moj
gow.

Zdarzay si przypadki pozbawienia ycia w trakcie przesucha.


Ofiara C7 zeznaje:

Kiedy mnie wprowadzili do piwnicy, zobaczyam tam trupy trzech mczyzn.


Jeden by w pozycji siedzcej przy cianie. Dwaj inni to byli modzi mczyni, z
ktrych jeden lea na brzuchu, drugi na plecach. Mieli podernite garda i
byli nadzy. Krew z garde spywaa do otworu kanalizacyjnego w pododze.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Brak dokadnych danych.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 79 z 154

4.12. GORWKA, NKWD DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Lokalizacja
Budynek Administracji [133] uywany przez NKWD [134] Donieckiej
Republiki Ludowej.

Symbol NKWD [134]


Donieckiej Republiki
Ludowej [135]

Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
wymienione miejscowoci

Pozostae

133) , . , prawdopodobnie nr 67 https://goo.gl/NLGljF


134) Suba bezpieczestwa Donieckiej Republiki Ludowej, nazwa nawizuje do Ludowego Komisariatu Spraw Wewntrznych ZSRR poprzednik KGB
135) https://goo.gl/tZusff
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 80 z 154

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 7 osb (2 zostay tam zamordowane);
uzyskano bezporednie relacje 3 osb: C15, C19, C42.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk, a take przestpcy i
narkomani.

Warunki przetrzymywania
Winiowie

przetrzymywani

byli

fatalnych

warunkach

sanitarnych,

pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych. Jedzenie otrzymywali w maych


ilociach i nieregularnie.

Budynek Administracji w Gorwce [136]

136) http://goo.gl/pwIQ2A
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 81 z 154

Ofiara C15 zeznaje:

Zamknli mnie w celi, gdzie byo okoo 60 ludzi. Zagszczenie byo takie, e nie
wszyscy mogli na raz si pooy. Raz na dzie wyprowadzali nas na ulic do
toalety. Raz na dwa dni dawali nam jedzenie.

Opis zbrodni
Winiowie byli codziennie bici podczas przesucha.
Ofiara C15 zeznaje:

Cz sprawcw mnie bia o nic nie pytajc () Ci, ktrzy prowadzili


przesuchania nie robili adnych zapiskw.

Do bicia winiw sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar uywali paek i kolb


karabinw. Winiw torturowano take prdem.
Ofiara C15 zeznaje:

Co drug noc byem brany w porze nocnej na przesuchania. Podczas


przesucha byem bity po caym ciele kolbami i pakami, raony prdem.

W przesuchaniach niektrych winiw uczestniczyli take i osobicie torturowali


przesuchanych oficerowie rosyjskich su specjalnych FSB [137] i GRU [101].

137) Federalna Suba Bezpieczestwa Federacji Rosyjskiej (FSB) w jzyku rosyjskim: ,


cywilna suba kontrwywiadowcza https://goo.gl/xKNyAf
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 82 z 154

Ofiara C19 zeznaje:

Ok. 18 przyjechali oficerowie GRU [101] () Od razu przebili mi kolana, ebym


nie mg nic przeciwko nim zrobi. Poniewa w trakcie przesucha cili mnie
noami po nogach, byem cay pokrwawiony i nie mogem chodzi. Oni bili
mnie, podwieszali za kajdanki na sznurze z rkami wykrconymi do tylu, na
rany sypali sl. Zakadali mi te worek foliowy na gow i wtedy traciem
przytomno.

Wielu winiw zostao rozstrzelanych na podstawie wyrokw wydawanych przez


sprawcw.
Ofiara C19 zeznaje:

Codziennie po dwie osoby zabierali na rozstrzelania () Z tych, ktrych przez


ten czas rozstrzeliwali znam tylko Aleksandra Krajnika, ktrego rozstrzelali na
pocztku sierpnia () Drug osob, ktr znam, a ktr rozstrzelali to
Kudriawcew. Wiem o nim tylko tyle, e by z milicyjnego batalionu Artiomowsk i
za to by rozstrzelany w lipcu [138].

Dla wywarcia presji psychicznej inscenizowano rozstrzelanie.


Ofiara C19 zeznaje:

Sprowadzono (nas, przypomnienie autorw) do piwnicy i zainscenizowano


rozstrzelanie. Pierwszy strza, jak nam powiedziano mia by lepy a miertelna
miaa by druga kula. Drugi by oddany z ostrej amunicji i przeszed mi koo
gowy [139].

138) https://goo.gl/PpLxdD
139) http://goo.gl/1wH29K
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 83 z 154

Igor Bezler [49] pozoruje rozstrzelanie dwch jecw i grozi rozstrzelaniem nastpnych z powodu przerwania rozmw o
wymianie [140]

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Zdryljuk Siergiej Anatoliewicz [44], pseudonim Ab-

[302]

wer:, urodzony 23 lipca 1972 roku [300, 301, 302]


patrz take: Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

pseudonim Fara [219], byy takswkarz z Doniecka


pseudonim lub imi Kacper [235]
pseudonim Cygan [209], szef NKWD Donieckiej Republiki Ludowej w budynku administracji w Gorwce [45]
pseudonim Czornyj [94], by moe pseudonimy lub imiona Aleksandr, Oleg, pochodzi z Potawy, prawa rka Igora Bezlera [49]
patrz take: Antracyt, Komendantura Miasta, str. 31

140) http://goo.gl/BaSCdb
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 84 z 154

pseudonim Rya [281], sdzc po sownictwie musiaa wczeniej pracowa w


prokuraturze lub milicji
Bezler Igor Nikolajewicz [49], pseudonim Bes,

[199]

urodzony 30 grudnia 1965 roku [198, 199]


pseudonim Balu [193], dobrze zbudowany, szef
Fary [219], Ryej [281] i Kacpra
pseudonim Bosman [207], zastpca Igora Bezlera [49], szef ochrony budynku Administracji w
Gorwce [45]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 85 z 154

4.13. KRAMATORSK

Lokalizacja
Budynek Suby Bezpieczestwa Ukrainy [141].

Kramatorsk

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych

Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiara
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 1 osob, od ktrej uzyskano bezporedni relacj: C1.
Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Wizie polityczny osoba zatrzymana w zwizku z dziaalnoci pro-ukraisk.

141) , . 19 ' 56 https://goo.gl/zQFLG1


2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Kramatorsk

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 86 z 154

Warunki przetrzymywania
Winiowi przez dugi okres czasu nie podawano jedzenia ani picia.
Ofiara C1 zeznaje:

Przez cay czas nie dawano jedzenia i picia (piem wasny mocz).

Opis zbrodni
Wizie by codziennie bity i torturowany.

Budynek Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Kramatorsku [41, 142]

142) http://goo.gl/xrYJnf
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Kramatorsk

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 87 z 154

Ofiara C1 zeznaje:

Regularnie bito mnie, w tym rodzajem motka (drewniana rczka i metalowa


kocwka). Niejednokrotnie podwieszali mnie za rce i bili po ebrach, ktre
poamali. Przed biciem czsto mwili Sawa Ukrainie. Symulowali rozstrzelanie
() strzelali koo mnie. To wszystko dziao si w piwnicy i tam cay sufit by
postrzelany. Wizali rce i nogi i wkadali do odbytu metalow rurk ()

Wizionemu zabrano wartociowe przedmioty i mienie, a take zmuszano do


podpisania dokumentw przeniesienia wasnoci.
Ofiara C1 zeznaje:

Zabrano mi moje auto () kaza odda wszystkie kosztownoci i bro, to wyjd


bez rozstrzelania.

Odrczny rysunek wiadka C1 przedstawiajcy pomieszczenie, w ktrym by przetrzymywany.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Kramatorsk

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 88 z 154

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


Smirnow Jewgienij [285], z Kramatorska [41], do-

[287]

wdca grupy oprawcw z budynku Suby Bezpieczestwa w Kramatorsku [41], wczeniej by szefem ochrony Blizniuka [286], deputowanego do
parlamentu z Partii Regionw [287]
pseudonim Died [214], szef bazy w budynku
Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Kramatorsku [41]

pseudonim Esau [218], w mundurze kozakw rosyjskich, okoo 35-40 lat, czarne
wosy i broda

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Kramatorsk

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 89 z 154

4.14. UGASK, SIEDZIBA GRUPY SZYBKIEGO REAGOWANIA BATMAN

Lokalizacja
Budynek ugaskiego Uniwersytetu im.
Wladimira Dalia [143, 144]

Symbol Grupy Szybkiego


Reagowania Batman [82, 145]

ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 2 osoby, od ktrych uzyskano bezporednie relacje: C40, C43.

143) , . 1 https://goo.gl/D2MLIQ
144) https://goo.gl/o7XrLG
145) http://goo.gl/Fe2xrP
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 90 z 154

Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane


Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Jecy wojenni.

Warunki przetrzymywania
Winiowie byli przetrzymywani w pomieszczeniach nieprzystosowanych do penienia
funkcji aresztu.

Opis zbrodni
Czonkowie grupy Batmana [82] wykazywali si okruciestwem w stosunku do
bojownikw ukraiskich pojmanych w trakcie dziaa wojennych.
Ofiara C43 zeznaje [146]:

Tym, ktrzy nie byli ranni () zaraz przestrzelili nogi () Wtedy jeden z nich
doskoczy do Saszy i zacz go bi pistoletem po gowie. Rozbi mu czaszk,
ale Sasza jeszcze y. Wic prosilimy, eby go dobi i on strzeli mu w gow z
pistoletu [147] () Potem jeden Osetyniec podszed do mnie, stan mi na
klatce piersiowej i powiedzia, ebym wybra co mi wyci, jaja, serce czy
ucho. Wybraem ucho i on odkroi mi noem lewe ucho.

146) Opisywane zdarzenie miao miejsce w miejscu zasadzki, przed przewiezieniem jecw do ugaska do siedziby grupy Batman [82].
147) Chodzi o Aleksandra Lisiowa, pseudonim Italianiec. W wywiadzie Maksim Widecki, jeden z czonkw grupy Batman [82], przyznaje si porednio
do zabicia dowdcy zotej kompanii batalionu Ajdar. Cyt: Wzilimy (do niewoli) szeciu Ajdarowcw () i jak powiedzieli, e enia Pturszczik
nie yje, co si z nami stao. I nie wszystkich dowielimy do sztabu (w oryginale: , , ,
. , , . ,
) http://goo.gl/dYYI1E
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 91 z 154

Ofiara C43 w szpitalu po wyjciu z niewoli [5]

Standardem byo take dobijanie ciko rannych przed udzieleniem pomocy


medycznej, a take odmowa udzielenia pomocy medycznej rannym jecom.
Ofiara C43 zeznaje:

Jak nas tam przywieli, to chcieli nas () dobi, poniewa bylimy ciko ranni.

Ofiara C40 zeznaje:

Po przewiezieniu mnie do szpitala w ugasku jaki chirurg, ktry tam by


odmwi zbadania mnie. W wyniku braku dalszej pomocy, odcito mi potem
nog.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 92 z 154

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Biednow Aleksandr Aleksandrowicz [81], pseudo-

[202]

nim San-Sanycz, pseudonim Batman [200],


twrca

grupy

szybkiego

reagowania

Bat-

man [82], prawdopodobnie zastrzelony w dniu 1


stycznia 2015 roku podczas prby zatrzymania na
polecenie prokuratury ugaskiej Republiki Ludowej w zwizku z zarzutami o dziaalno przestpcz [201, 202]
pseudonim Maniak [259], prawdopodobnie zatrzymany na polecenie prokuratury ugaskiej Republiki Ludowej w ugasku w dniu 30 grudnia 2014 roku [260]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 93 z 154

4.15. UGASK, WOJSKOWA KOMENDANTURA UGASKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Lokalizacja
Budynek Administracji Obwodowej, tzw. Biay
Dom [148], uywany przez wojskow
komendantur ugaskiej Republiki
Ludowej [149].

Flaga ugaskiej Republiki Ludowej [150]

ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki Ludowej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 4 osoby;

148) , 3 https://goo.gl/hYIfyv
149) w jzyku rosyjskim: .
150) http://goo.gl/MH0osj
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 94 z 154

uzyskano bezporednie relacje 2 osb: C6, C46.


Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk oraz miejscowi
zatrzymani za drobne wykroczenia.

Warunki przetrzymywania
Pomieszczenia, w ktrych przetrzymywano winiw nie byy do tego przystosowane.
Jedzenie winiowie dostawali rzadko.

Budynek Administracji Obwodowej w Lugasku [151]

Ofiara C6 zeznaje:

Wiziono mnie w piwnicy w pojedynczej celi. Spaem na betonie. Jedzenie


dostawaem raz dziennie.

Jako stranikw wykorzystywano osoby ze rodowiska przestpczego.

151) http://goo.gl/aAFkNd
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 95 z 154

Ofiara C6 zeznaje:

Stranicy to byli miejscowi narkomani i kryminalici.

Opis zbrodni
W trakcie przesucha winiw bito, straszono rozstrzelaniem i raono prdem.
Ofiara C46 zeznaje:

On mi wtedy powiedzia, e mnie rozstrzelaj. Przez ten cay czas byam w


kajdankach. W czasie tego pierwszego przesuchania bili mnie takimi pakami,
ktre nazywaj PR. Kopali mnie nogami i poamali ebra.

Ofiara C6 zeznaje:

Codziennie przychodzili pijani stranicy i bili, nieraz do nieprzytomnoci, w tym


karabinem i czworoktn nog od stou. Kilka razy przystawili mi do klatki
piersiowej kabel i razili prdem.

ledczy stosujc przemoc, nie zwaali nawet na dokumentacj medyczn i wskazania


lekarskie dokonane przez wasnych lekarzy.
Ofiara C46 zeznaje:

W momencie, kiedy przyjechaam ze szpitala wprowadzili mnie do gabinetu


Kornijewskiego [241]. Pokazali dokumenty szpitalne i powiedzieli, e potrzebuj
operacji. Kornijewskij [241] na moich oczach podar te dokumenty i
powiedzia, e operacja mi nie jest potrzebna, bo mnie rozstrzelaj i kilkakrotnie
mnie uderzy.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 96 z 154

Ofiara C6 zeznaje:

Nie bardzo mogem je, gdy miaem zdrtwiae rce od silnego,


dugotrwaego zwizania i wybite grne zby, po pobiciu po zatrzymaniu
poamane zby byy czciowo w ustach.

Sprawca wskazany w zeznaniach ofiar


Kornijewskij Arkadij Juriewicz [241, 242], byy funk-

[242]

cjonariusz Suby Bezpieczestwa Ukrainy w ugasku

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 97 z 154

4.16. MAKIEJEWKA, ODDZIA KOZAKW DOSKICH

Lokalizacja
Budynek bazy samochodowej [152].

Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich

Symbol Kozakw Doskich [153]

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

Ofiara
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 1 osob, od ktrej uzyskano bezporedni relacj: C14.

152) , . 76 https://goo.gl/kn2fHh
153) https://goo.gl/m3k39w
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 98 z 154

Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Baza samochodowa w Makiejewce [154]

Winiowie
Dziennikarz, brak danych o innych winiach.

Warunki przetrzymywania
Winiw przetrzymywano w piwnicy nieprzystosowanej do penienia funkcji aresztu,
w pomieszczeniach jednoosobowych lub wieloosobowych.
Ofiara C14 zeznaje:

W celi, gdzie byem przetrzymywany nie byo miejsca do spania. Spaem na


goej ziemi, przykrywaem si mat szklan, ktra staa w tym pomieszczeniu w
belkach. W celi staa beczka, do ktrej mogem zaatwia swoje potrzeby
fizjologiczne.

154) http://goo.gl/eIPqxe
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 99 z 154

Opis zbrodni
Winiowie byli codziennie bici.
Ofiara C14 zeznaje:

Przez cay ten czas codziennie bili mnie po caym ciele, rkami, nogami,
pakami, obuchem siekiery.

Ofiara C14 podnosi si w trakcie pobicia przez separatyst Wladimira Nowikowa [7] w siedzibie Kozakw Doskich [155]

Skutkiem bicia winiw byy trwae uszkodzenia ciaa.


Ofiara C14 zeznaje:

W trakcie tych przesucha zamali mi lew rk (z przemieszczeniem), ktr


sobie nastawiem sam i praw do, ktra jest uszkodzona trwale.

155) https://goo.gl/Ji1hkr
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 100 z 154

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


Nowikow Wladimir Nikolajewicz [7], pseudonim

[7]

Aabaj, byy kryminalista z Zaporoa [8], wyrniajcy si okruciestwem, urodzony 4 wrzenia


1974 roku, czonek jednostki Kozakw Doskich,
ktr dowodzi Jurij Safonienko [282]
pseudonim Aryj [189], szef bazy w Makiejewce [46]

Safonienko Jurij Wiktorowicz [282], pseudonim

[283]

Batia, pseudonim Batia Doniecki, urodzony 4


lutego 1967 roku, dowdca jednej z jednostek Kozakw Doskich [283]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 101 z 154

4.17. MAKIEJEWKA, ROSYJSKA PRAWOSAWNA ARMIA

Lokalizacja
Budynek Wojskowej Komendy
Uzupenie [156].

Symbol Rosyjskiej Prawosawnej Armii [57, 157]

Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


wymienione miejscowoci

Pozostae

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 4 osoby;

156) , . 32 https://goo.gl/ZJIcl5
157) https://goo.gl/fSH7tj
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 102 z 154

uzyskano bezporednie relacje 2 osb: C25, C39.


Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni, duchowni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk, przestpcy,
narkomani.

Warunki przetrzymywania
Winiowie

przetrzymywani

byli

fatalnych

warunkach

sanitarnych,

pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych.


Ofiara C25 zeznaje:

W piwnicy, w ktrej mnie zamknli oprcz mnie byo okoo 20-30 osb ()
Spalimy na paletach drewnianych z omiocentymetrowych desek, z
przerwami midzy nimi, co byo bardzo niewygodne zwaszcza, gdy miao si
obraenia po pobiciu. W tej piwnicy by jeden kran z wod i jedno WC.

Ofiara C39 zeznaje:

W celach spalimy na betonie albo kartonach lub drewnianych paletach, a ja


spaem na drzwiach na materacu, ktry przynieli ludzie z moje cerkwi.
Jedzenie dostawalimy dwa razy dziennie. Na wszystkie cele bya jedna
toaleta, do ktrej wejcie byo z korytarza.

Opis zbrodni
W pomieszczeniach adaptowanych na wizienie zorganizowano sal tortur.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 103 z 154

Ofiara C39 zeznaje:

Miejsce, gdzie przetrzymywano zatrzymanych znajdowao si w piwnicy


budynku, w dawnych schronie przeciwbombowym. Skadao si z korytarza,
pomieszcze, w ktrych przetrzymywano zatrzymanych a do ktrych
wchodzio si z korytarza i jednego pomieszczenia, w ktrym zorganizowano
sal tortur. Znajdoway si tam urzdzenia, jak ze redniowiecza.

Winiowie byli codziennie bici podczas przesucha, a take poniani.


Ofiara C25 zeznaje:

Od razu zaczli mnie pyta, za kogo si modl a kiedy odpowiedziaem, e za


Ukrain, za pokj i dusze ludzkie, to zaczli mnie bi. Bili pakami krtkimi i
dugimi, bili mnie stokiem, ktry roztrzaska si na mojej gowie, a jeden z nich,
kiedy leaem na pododze, zacz po mojej gowie skaka. Udao mi si
podoy rce pomidzy gow a betonow posadzk i chyba tylko dlatego
nie pka czaszka.

Ofiara C39 zeznaje:

Przez pierwsze dwa dni pobytu cay czas si nade mn zncano i bito mnie.
Byem podwieszany pod sufitem za rce skute kajdankami na plecach.
Duszono mnie zakadajc mi na gow plastikowy worek. Kiedy zaczem si
dusi i musiaem nabra powietrza, woono mi gow do wiadra z wod, a
kiedy na skutek zachynicia ta woda dostaa mi si do puc, podwieszono
mnie za nogi gow w d i bito mnie po piersiach pakami, a wylaa si
woda.

Dla wywarcia presji psychicznej symulowano rozstrzelania winiw, a take ich


faktycznie rozstrzeliwano.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 104 z 154

Ofiara C39 zeznaje:

Kadego dnia w dzie lub w nocy wyprowadzano kogo na rozstrzelanie.


Rozstrzeliwano na kocu korytarza na tle otwartych pancernych drzwi. W
trakcie mojego pobytu, jak mi si wydaje rozstrzelano lub pobito na mier
okoo 10 osb. Mnie pierwszy raz wyprowadzono na rozstrzelanie pod cian w
drugim dniu mojego pobytu, tj. 9 sierpnia wieczorem.
Bya to jednak tylko symulacja, eby mnie przestraszy. Drugi raz w nocy z dnia
10 na 11 sierpnia, wywieziono mnie w baganiku samochodu na jakie pole i
ustawiono koo dou wykopanego przez kopark, ktra staa obok. W dole tym
widziaem ludzkie ciaa.

lady po pobiciu, ofiara C39 [158]

158) Publikacja za zgod ofiary


2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 105 z 154

Winiowie wykorzystywani byli take do robot porzdkowych.


Ofiara C25 zeznaje:

Kadego rana i wieczoru kazali nam robi pompki. A w cigu dnia


wyprowadzali nas do robt porzdkowych, a take nosilimy worki z piaskiem i
ukadalimy w oknach.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Bazylewicz Aleksandr [195], okoo 55 lat, z Makiejewki [46]
pseudonim Grek [225], prawdopodobnie z Makiejewki [46], wiek okoo 50 lat,
ciemne krtkie wosy, ogolony, bez brody, okoo 178 cm wzrostu
pseudonim Kot [243], wiek okoo 30 lat, niskiego wzrostu, broda, wsy i czarne
wosy krtko przystrzyone
pseudonim Kozak [245], naczelnik wizienia, wiek okoo 40-42 lat, sdzc po akcencie mg by Rosjaninem
pseudonim Planszet [277], chudy i wysoki, wiek okoo 18 lat, sdzc po akcencie
mg by Rosjaninem, jasna karnacja, ciemne wosy, bardzo agresywny

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 106 z 154

4.18. PEREWALSK, KOZACKA GWARDIA NARODOWA

Kozacka Gwardia Narodowa [159] jest


wymieniona w wykazie osb fizycznych i
prawnych, podmiotw i organw objtych
sankcjami Unii Europejskiej [106].

Symbol Kozackiej Gwardii Narodowej [160]

Lokalizacja
Budynek Klubu Perewalskiego.

Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

159) w jzyku rosyjskim:


160) https://goo.gl/KtetGH
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 107 z 154

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 6 osb;
uzyskano bezporednie relacje 2 osb: C6, C46.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk, kryminalici, narkomani.

Warunki przetrzymywania
Winiowie

przetrzymywani

byli

nieprzystosowanych

pomieszczeniach,

niezapewniajcych im podstawowych potrzeb takich, jak miejsce do spania, toaleta.


Ofiara C46 zeznaje:

W pomieszczeniach piwnicznych, gdzie nas rozlokowano nie byo nic poza


betonow podog. Spalimy na betonie, nie byo, czym si przykry, nie byo
gdzie si wysika.

W celach, winiw przetrzymywano ze zwizanymi rkami.


Ofiara C6 zeznaje:

Zwizali nam rce link. Wprowadzono nas do piwnicy pod sztabem


kadego z nas do pojedynczej celi. Zostaem tam ze zwizanymi rkami.

Przez dugi czas winiowie nie otrzymywali jedzenia ani picia.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 108 z 154

Ofiara C46 zeznaje:

Przez pierwsze trzy dnie dali nam nic do picia, nawet wody.

Odprawa kozakw doskich na rynku w Perewalsku [87, 161]

Opis zbrodni
Winiowie byli bici zarwno w trakcie przesucha, jak i w trakcie pobytu w celach.
Ofiara C46 zeznaje:

Tam przywizali kadego z nas do stoka i nastpnie kadego z nas zaczli bi i


bili nas przez pierwsze trzy godziny. Bili nas dlatego, e bylimy Ukraicami. Bili
nas kamizelkami kuloodpornymi po gowie, pakami, kolbami, rkami i kopali
nogami () Bardzo czsto przez te dni przychodzili do celi i bili, take po
pijanemu. Nie mog nawet powiedzie, ile to byo razy.

161) http://goo.gl/R3Fsj2
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 109 z 154

Winiowie byli bici take w obecnoci dowdcy Kozackiej Gwardii Narodowej


generaa Nikoaja Kozicyna [51].
Ofiara C6 zeznaje:

Kozicyn [51] czeka przed budynkiem. Byo te okoo 15 jego onierzy. W jego
obecnoci zaczli nas bi karabinami. Potem genera powiedzia, eby nas
zabra do mnie do hotelu. Chodzio o ich wizienie.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Kozicyn

Nikoaj

Iwanowicz [51],

urodzony

20

[247]

czerwca 1956 roku, dowdca Kozackiej Gwardii


Narodowej [246, 247]
pseudonim Chirurg [208], pseudonim pochodzi
od instrumentw chirurgicznych, ktrymi torturowa ludzi, okoo 40 lat, dobrze zbudowany, redniego wzrostu, jasne oczy, prawdopodobnie 1
stycznia 2015 roku zatrzymany przez Sub Bezpieczestwa Ukrainy
pseudonim Czornyj [211], separatysta, ciemna karnacja, okoo 30 lat, wysoki kozak
pseudonim Uzbek [294], w charakterystycznej czapce, wiek okoo 50 lat, chudy

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 110 z 154

4.19. ROWIENKI, BATALION W. JERZEGO

Lokalizacja
Budynek bazy samochodowej [162] uywany przez
batalion w. Jerzego [163].

Rowienki, batalion w. Jerzego

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Symbol batalionu w.
Jerzego [163, 164]

Pozostae wymienione

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 4 osoby;

162) , . 1 https://goo.gl/lAAKsm
163) w jzyku rosyjskim:
164) http://goo.gl/wFe7VJ
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Rowienki, batalion w. Jerzego

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 111 z 154

uzyskano bezporedni relacj 1 osoby: C13.


Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Niezaleni dziennikarze, ofiary donosw, sprawcy przestpstw i wykrocze.

Warunki przetrzymywania
Winiw przetrzymywano w przybudwce nieprzystosowanej do penienia funkcji
aresztu, w pomieszczeniach jednoosobowych lub wieloosobowych.
Ofiara C13 zeznaje:

Zamknito nas w kanciapie przy garau wielkoci okoo 25 m2. Przebywaem


tam 49 dni. Byo tam cay czas midzy 7 a 15 winiw czsto si zmieniali.

Opis zbrodni
Winiowie byli codziennie bici podczas przesucha [165].
Ofiara C13 zeznaje:

Czsto u nas w celi, waciwie codziennie w dzie albo w nocy kogo bili.
Zwaszcza nowo przybyych. Bili rkami, nogami, kolbami karabinw () Raz
widziaem, jak szedziesiciolatka podejrzanego o naprowadzanie ognia
ukraiskiego bili motkiem. Poamali mu ebra.

Zdarzao si, e bity wizie zmar w wyniku pobicia.

165) http://goo.gl/a7i7oj
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Rowienki, batalion w. Jerzego

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 112 z 154

Ofiara C13 zeznaje:

Bili go w ssiednim pomieszczeniu tak, e zanim donielimy go na ich rozkaz


do naszej celi, to umar.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


pseudonim Bagira [191], imi Marina, okoo 25 lat, z Moskwy, ona Jury [233], (dowdcy batalionu), szef sztabu batalionu w. Jerzego [163, 192]
pseudonim Berkut [196], batalion w. Jerzego [163]
pseudonim Beszenny [197], okoo 25 lat, wysoki i wysportowany, mwi z rosyjskim
akcentem, chwali si, e jest z GRU [101]
pseudonim Maoj [254], imi Jura, batalion w. Jerzego [163], budynek bazy samochodowej w Rowienkach [162], naczelnik sztabu batalionu, szatyn niski krtki zarost, kapitan w ugaskiej Republice Ludowej, rodzina po stronie ukraiskiej
pseudonim Wania [296], pseudonim Dikyj, miejscowy separatysta w Rowienkach [90], wysoki, chudy, sadystyczny, brak dokadnych danych
Jura [233], brak dokadnych danych, dowdca batalionu w. Jerzego [163], okoo
30 lat, z Moskwy [234]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Rowienki, batalion w. Jerzego

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 113 z 154

4.20. SOWIASK, ODDZIAY SAMOOBRONY DONIECKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

Lokalizacja
Bya siedziba Suby Bezpieczestwa Ukrainy [166].

Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 17 osb;
uzyskano bezporednie relacje 4 osb: C1, C5, C11, C16.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

166) , . 32 https://goo.gl/d5hJ1b
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 114 z 154

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk, niezaleni dziennikarze,
jecy wojenni.

Bya siedziba Suby Bezpieczestwa Ukrainy [167]

Warunki przetrzymywania
Winiw przetrzymywano w piwnicy nieprzystosowanej do penienia funkcji aresztu,
w pomieszczeniach jednoosobowych lub wieloosobowych. Wikszo winiw spaa
bezporednio na betonowej posadce. Wikszo winiw miaa zasonite lub
zalepione oczy, a rce zwizane tam klejc. Przez wiele dni nie wyprowadzano
jecw

do

toalety,

zwizku

tym

zaatwiali

potrzeby

fizjologiczne

pomieszczeniach, w ktrych byli przetrzymywani, np. do butelek.


Ofiara C16 zeznaje:

W tej piwnicy bya jedna butelka na mocz i jedna z wod. Do jedzenia nie
dostaem nic przez dwa dni. Spaem na ziemi.

167) http://goo.gl/IHvClp
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 115 z 154

Pomieszczenie, w ktrym torturowano wizionych w byym budynku Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Sowiasku [34].
Zdjcie wasne autorw.

Winiw pozbawiano jedzenia przez kilka dni z rzdu.


Ofiara C11 zeznaje:

Dali nam zup i wod. Pierwszy raz od trzech dni moglimy zje i napi si.

Opis zbrodni
Na winiw wywierano presje psychiczn poprzez czste ich ponianie.
Ofiara C11 zeznaje:

Kazali si rozbiera i grozili zgwaceniem.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 116 z 154

Winiowie byli codziennie bici podczas przesucha. Do bicia winiw sprawcy


wskazani w zeznaniach ofiar uywali milicyjnych paek i plastikowych rurek, ktrymi
bito w kolana.
Ofiara C11 zeznaje:

W tym dniu otrzymaem 26 uderze kolb automatu.

Do zadawaniu blu wizionym uywano take paralizatorw elektrycznych.


Ofiara C11 zeznaje:

Bili te nogami i rkami, a take razili prdem z elektroszokerw.

Zdarzay si przypadki kucia winiw szydem szewskim po nogach i brzuchu oraz


przecinania noem skry lub przebijania mini.
Ofiara C5 zeznaje:

Podczas przesuchania cay czas mnie bili i kuli szydem szewskim po nogach i
brzuchu. Przecili mi te noem palec do koci.

Winiw umieszczano w niewygodnej pozycji przez dugi okres czasu.


Ofiara C1 zeznaje:

Spdziem trzy doby przykuty do dolnej czci krzesa z zasonitymi oczami.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 117 z 154

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Anosow Wiktor Juriewicz [182], pseudonim Nos,

[186]

urodzony 31 padziernika 1965 roku, Naczelnik Policji Wojskowej [183, 184, 185, 186, 187]
patrz take: Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34
patrz take: Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

Girkin Igor Wsiewoodowicz [26], pseudonim Igor

[223]

(Iwanowicz) Striekow, urodzony 17 grudnia 1970


roku, obywatel rosyjski, pukownik rezerwy wojsk
specjalnego przeznaczenia Gwnego Zarzdu
Wywiadowczego Sztabu Generalnego Si Zbrojnych Federacji Rosyjskiej [221] [222, 223]
patrz take: Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

Ziobanow Aleksandr Wiktorowicz [303], pseudo-

[304]

nim Zubr [304]


pseudonim Giwi [224], Gruzin, brak dokadnych
danych
pseudonim Wania [295], brak dokadnych danych

pseudonim Zub [305], Rosjanin, jeden z przesuchujcych


pseudonim Roma [280], pseudonim Beria, szef stranikw najpierw w byej siedzibie Suby Bezpieczestwa Ukrainy, potem naczelnik aresztu milicyjnego w Sowiasku [34]. Byy milicjant z rejonu Pereza
patrz take: Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 118 z 154

Dima [215, 216], pseudonim Kozak, ze So-

[216]

wiaska [34]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 119 z 154

4.21. SOWIASK, REJONOWY ARESZT MILICYJNY

Lokalizacja
Rejonowy areszt milicyjny [168].

Sowiask, rejonowy areszt milicyjny

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 17 osb;
uzyskano bezporednie relacje 2 osb: C1, C5.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

168) , . 30 https://goo.gl/eLV5Ec
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, rejonowy areszt milicyjny

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 120 z 154

Rejonowy areszt milicyjny w Sowiasku [169]

Winiowie
Kryminalici i winiowie polityczni.

Warunki przetrzymywania
Winiowie przetrzymywani byli w celach aresztu milicyjnego.

Opis zbrodni
Winiw rozstrzeliwano.
Ofiara C1 zeznaje:

Osoby rozstrzeliwane skazywane byy przez trybunay tzw. trojki, ktre


zbieray si pomidzy dwunast a pierwsz w nocy () Ofiarom zawizywali
oczy i nakadali na gow foli przed rozstrzelaniem () Strzelano im z
automatw w ty gowy.

169) http://goo.gl/9UolPU
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, rejonowy areszt milicyjny

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 121 z 154

Podczas przesucha winiw zmuszano do skadania okrelonych zezna.


Ofiara C1 zeznaje:

Podczas przesucha zmuszali mnie do przyznania si, e byem na Majdanie i


e wsppracowaem z Armi Ukraisk.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Girkin Igor Wsiewoodowicz [26], pseudonim Igor

[223]

(Iwanowicz) Striekow, urodzony 17 grudnia 1970


roku, obywatel rosyjski, pukownik rezerwy wojsk
specjalnego przeznaczenia Gwnego Zarzdu
Wywiadowczego Sztabu Generalnego Si Zbrojnych Federacji Rosyjskiej [221] [222, 223]
patrz take: Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

Anosow Wiktor Juriewicz [182], pseudonim Nos,

[186]

urodzony 31 padziernika 1965 roku, Naczelnik Policji Wojskowej [183, 184, 185, 186, 187]
patrz take: Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34
patrz take: Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

pseudonim Joka [232], pseudonim Berkutowiec, Rosjanin z Symferopola [177]


na Krymie. Joka, bo mia czapk ze znaczkami podobnymi do choinki. Jasne
wosy. Wzrost okoo 165 cm, mwi o sobie zabijanie to moja specjalno. Jeden
z odpowiedzialnych za tortury w budynku Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Sowiasku [34]
pseudonim Roma [280], pseudonim Beria, szef stranikw najpierw w byej siedzibie Suby Bezpieczestwa Ukrainy, potem naczelnik aresztu milicyjnego w Sowiasku [34]. Byy milicjant z rejonu Pereza

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, rejonowy areszt milicyjny

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 122 z 154

patrz take: Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

Zdryljuk Siergiej Anatoliewicz [44], pseudonim Ab-

[302]

wer:, urodzony 23 lipca 1972 roku [300, 301, 302]


patrz take: Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

Trifonow Siergiej Iwanowicz [293], pseudonim Trifon

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, rejonowy areszt milicyjny

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 123 z 154

Orzeczenie trybunau o skazanie na mier przez rozstrzelanie [170], podpisane m in. przez Striekowa [26] i Trifonowa [293].
W punkcie II podpisani jako podstaw prawn wyroku mierci wskazuj uchwa Prezydium Rady Najwyszej ZSSR z 22
czerwca 1941 roku o Stanie Wojennym (!)

170) https://goo.gl/3akgxJ
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Sowiask, rejonowy areszt milicyjny

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 124 z 154

4.22. NIENE, POSTERUNEK MILICJI

Lokalizacja
Posterunek milicji [171] w nienem [172].

niene, posterunek milicji

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych

Pozostae wymienione miejscowoci

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 13 osb;
uzyskano bezporednie relacje 5 osb: C21, C 22, C23, C24, C26.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

171) , 2 https://goo.gl/IICHJ7
172) w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim:
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


niene, posterunek milicji

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 125 z 154

Winiowie
Jecy wojenni.

Warunki przetrzymywania
Winiw przetrzymywano po 6-8 osb, w pomieszczeniach przeznaczonych dla
dwch osb. Do jedzenia winiowie otrzymywali dziennie owsiank gotowan z
pszenic rozcieczon wod i jeden kawaek ciemnego chleba.
Ofiara C22 zeznaje:

Po przesuchaniu zostalimy rozdzieleni do cel aresztu. W celi, gdzie ja byem


byo nas 10 osb. Sdzc po liczbie ek, cela bya przeznaczona tylko dla
dwch osb. Zwaywszy, e byy tylko dwa ka, leelimy na nich na zmian,
podczas gdy inni pozostawali na ziemi.

Opis zbrodni
Winiowie codziennie zmuszani byli do pracy przy odgruzowywaniu i do grzebania
zmarych. Winiowie zostali wykorzystani propagandowo do pochwku zabitych
separatystw w trakcie uroczystoci w Sawur-Mohya [173].
W stosunku do winiw uywano grb, a niektrzy zostali pobici.
Ofiara C21 zeznaje:

Poza tym straszono nas uywajc zwrotw takich, jak: wydubi Ci oczy,
zmiad Ci donie, strzel Ci w brzuch i wykrwawisz si na mie, wrzuc
Ci do bagna itd.

Winiw straszono, mwiono, e mog uratowa swoje ycie tylko, jeeli przycz
si do si Donieckiej Republiki Ludowej.

173) http://goo.gl/ZKBWzv
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


niene, posterunek milicji

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 126 z 154

Ofiara C21 zeznaje:

Podczas obowizkowych prac stranik wywiera presj moraln na jecw,


straszonych, e ich ycie bdzie niemal skoczone, jeeli nie przejd na stron
Donieckiej Republiki Ludowej.

Niektrzy winiowie byli bici przez stranikw kolbami karabinw.


Ofiara C21 zeznaje:

Niektrzy stranicy bili jecw kolbami karabinw.

W stosunku do winiw stosowano take inne wymylne kary i tortury.


Ofiara C22 zeznaje:

Na podwrku na przeciwko garau sta zepsuty samochd UAZ. Ludzie z


Donieckiej Republiki Ludowej przykuli do niego mczyzn rozebranego do
majtek. Powiedzieli nam, e tak skoczy kady, kto nie sucha ich rozkazw.
Powiedzieli nam rwnie, e jeeli ktokolwiek poda mu wod, to skoczy na
jego miejscu.
Zwaywszy na fakt, e dni byy bardzo gorce, a noce ju zimne, ten
mczyzna po piciu dniach umar z odwodnienia, poniewa nie dawano mu
je ani pi. Cierpienie tego czowieka odbywao si na naszych oczach,
poniewa widzielimy go codzienne wychodzc do przymusowej pracy rano i
wracajc wieczorem.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


niene, posterunek milicji

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 127 z 154

onierze ukraiscy wzici do niewoli zmuszeni do piewania hymnu Federacji Rosyjskiej [174]

Winiowie wykorzystywani byli rwnie do celw propagandowych a ci, ktrzy nie


chcieli wsppracowa, byli karani.
Ofiara C22 zeznaje:

Kiedy pracowalimy przy rozbirce czteropitrowego domu mieszkalnego,


naprzeciwko urzdu podatkowego, podjecha do nas biay samochd z
napisem OBWE. Wyszo z niego trzech ludzi chronionych przez uzbrojonych
stranikw z Berkutu. Wiem to, poniewa na mundurach w czci plecw mieli
napis Berkut. Podszed do mnie dziennikarz New York Timesa z tumaczem,
przez ktrego si kontaktowa.

174) https://goo.gl/pa7GzP
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


niene, posterunek milicji

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 128 z 154

Spyta mnie, dlaczego tu jestemy, jak jestemy przetrzymywani i traktowani i


dlaczego musiaem uczestniczy w wojnie. Poniewa te pytania byy
prowokacyjne i zmierzay do dyskredytacji Ukrainy, odmwiem na nie
odpowiedzi. Pniej bojownicy Opotu [23], ktrzy pilnowali nas podczas
wykonywania prac zaczli grozi. Wieczorem, kiedy wrcilimy z pracy
zostaem pobity przez stranikw, ktrzy byli przy mojej rozmowie z
dziennikarzem.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Brak dokadnych danych.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


niene, posterunek milicji

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 129 z 154

4.23. SYMFEROPOL, SIEDZIBA ARMII KRYMSKIEJ

Lokalizacja
Budynek Wojskowej Komisji Uzupenie [175, 176] w Symferopolu [177], siedziba Armii
Krymskiej [178].

Symferopol, siedziba Armii Krymskiej

175)
176)
177)
178)

Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych


miejscowoci

Pozostae wymienione

, 6 https://goo.gl/P6X0lX
Informacja o zajciu Wojskowej Komendy Uzupenie przez bojownikw generaa Kuzniecowa http://goo.gl/Fr734N
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim:
By moe chodzi tu o tzw. Samoobron Aksjonowa formacj kontrolowan przez Federacj Rosyjsk http://goo.gl/OGWSW2

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Symferopol, siedziba Armii Krymskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 130 z 154

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 8 osb;
uzyskano bezporedni relacj 1 osoby: C12.
Szczegowa

relacja

danymi

personalnymi

wiadka

zostanie

przekazana

Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
Winiowie polityczni zatrzymani za dziaalno pro-ukraisk.

Warunki przetrzymywania
Winiowie byli przetrzymywani w pomieszczeniach piwnicznych nieprzystosowanych
do przetrzymywania osb.

Opis zbrodni
Winiowie byli codziennie bici i torturowani podczas przesucha.
Ofiara C12 zeznaje:

Ca noc nas przesuchiwali i bili.

Winiw torturowano prdem.


Ofiara C12 zeznaje:

Posadzili mnie na krzele i przylepili rce do porczy, a nogi do ng krzesa.


Nastpnie podczyli kable do moich doni i karku. W sumie trzy razy puszczali
prd.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Symferopol, siedziba Armii Krymskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 131 z 154

Zdarzay si przypadki zadawania ran przy pomocy broni pneumatycznej.


Ofiara C12 zeznaje:

Kazali mi pooy donie na kolanach i strzelali z wiatrwki do doni i ng okoo


20-30 razy. Na nogach miaem dinsy, ktre ochraniay nogi, ale do doni
wbija si rut.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiary


Kuzniecow Walerij [251], minister obrony Krymu, gwnodowodzcy [252] Armii
Krymskiej
pseudonim Den [213], stranik, sadysta
pseudonim Maoj [255], Armia Krymu [256], ochroniarz z Wojskowej Komendy
Uzupenie z Symferopola [177]

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Symferopol, siedziba Armii Krymskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 132 z 154

4.24. DONIECK (ROSJA), MIEJSCE PRZESUCHA FSB FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Lokalizacja
Budynek bazy samochodowe w Doniecku w Rosji [179]
dokadnego adresu nie ustalono.

Symbol FSB
Federacji
Rosyjskiej [137]

Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej Pozostae lokalizacje popenienia zbrodni wojennych
Pozostae wymienione miejscowoci

179) w jzyku rosyjskim: Donieck (do 1955 roku Gundorowka) miasto w poudniowej Rosji, w obwodzie rostowskim. Nie myli z Donieckiem
na terenie Ukrainy
2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 133 z 154

Ofiary
W tej lokalizacji:
zidentyfikowano 11 osb, od ktrych uzyskano bezporednie relacje: C27, C28,
C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37.
Szczegowe relacje z danymi personalnymi wiadkw zostan przekazane
Midzynarodowemu Trybunaowi Karnemu w Hadze.

Winiowie
onierze ukraiskich si zbrojnych.

Warunki przetrzymywania
Winiowie przetrzymywani byli w pomieszczeniach do tego nieprzystosowanych.

Opis zbrodni
Winiowie zostali wywiezieni na terytorium Federacji Rosyjskiej i tam poddani
przesuchaniom przez pracownikw Federalnej Suby Bezpieczestwa [137] Federacji
Rosyjskiej.
Ofiara C27 zeznaje:

Byli tam umundurowani mczyni w czarnych kominiarkach ze specjalnych


wydziaw rosyjskiej FSB [137], poniewa mieli nietypowe mundury i buty.
Bylimy przesuchiwani przez komitet ledczy, poniewa onierze mieli kurtki z
napisem Komitet ledczy Federacji Rosyjskiej, przyjechali samochodem z
napisem Komitet ledczy Federacji Rosyjskiej. Mieli rwnie protokoy
przesuchania Komitetu ledczego.

trakcie

prowadzonych

przesucha,

stosowano

groby

poniano

przesuchiwanych.

2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 134 z 154

Ofiara C27 zeznaje:

Podczas przesucha grozili nam w rny sposb. Na przykad: jak nie bdziesz
mwi ogosimy, e jeste z Prawego Sektora i przekaemy ci separatystom, a
oni Ci zabij () Podczas przesucha stale mnie straszyli przemoc fizyczn,
cikimi torturami, powoln i bolesn mierci i jednoczenie przemoc
wobec mojej rodziny () Przesuchania przeprowadzane byy przez onierzy,
wrd ktrych byy osoby narodowoci kaukaskich. Podczas przesucha
pokazywali bro, poniali nas i namawiali do przejcia na ich stron.

Wzici do niewoli onierze ukraiscy przesuchiwani przez rosyjskich ledczych [180]

Przesuchania te filmowano, a winiw zmuszano do wypowiedzi przed kamerami


dziennikarzy telewizji rosyjskiej. Jeeli nie chcieli udzieli takiej wypowiedzi, jak im
kazano, straszono ich i bito.
Ofiara C27 zeznaje:

Po tym, jak odmwilimy rozmowy z reporterami rosyjskiej TV, kilku uzbrojonych


mczyzn w kominiarkach podeszo i zabrao trzech moich kolegw. Zabrano
ich w nieznanym kierunku. Byem przesuchiwany przez ca noc. Straszyli
mnie, poniali, nie dali mi je, pi ani spa.

180) Film zosta usunity z adresu https://www.youtube.com/watch?v=k5nHxsruoQE po zrobieniu przedstawionego kadru


2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 135 z 154

Ofiara C34 zeznaje:

Podczas przesuchania na terenie punktu kontrolnego w Doniecku,


przyjechao kilka grup dziennikarzy rosyjskiej TV. Zmuszano nas do udzielania
wywiadw, ale wszyscy odmwilimy. Po naszej odmowie dwch mczyzn w
czarnych mundurach i kominiarkach podeszo do mnie. Myl, e byli z
oddziaw specjalnych FSB [137], bo mieli nietypowe mundury i buty. Zabrali
mnie i mojego koleg. Zabrali nas z powrotem na punkt kontrolny
Izvaryne [181].
Tam zaczli mnie przesuchiwa. Powiedzieli mi, e musz powiedzie rosyjskim
reporterom wszystko, co mi rozka. Odmwiem. Zaczli mnie bi w taki
sposb, eby nie zostawi ladw. To by kolejny dowd, e s specjalistami z
si specjalnych. Powiedzieli, e jeeli odmwi wywiadu kanaom rosyjskim,
zabij mnie, pochowaj moje ciao i nikt nigdy si nie dowie, co si ze mn
stao. Ich groby byy bardzo realistyczne.

Sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


pseudonim Korec [240]
pseudonim Rem [279], Rosjanin, dowdca grupy skadajcej si z separatystw i
onierzy rosyjskich
pseudonim Stalker [290]

181) w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/Vb45NP


2016-03-02 20:35

Miejsca i sprawcy wskazani w zeznaniach ofiar


Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej

5. Opisy sprawcw

2016-03-02 20:35

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 137 z 154

pseudonim Abwer Zdryljuk Siergiej [44]


pseudonim Adrenalin Kolesnik Iwan Iwanowicz [236]
Anosow Wiktor Juriewicz [182], pseudonim Nos, uro-

[186]

dzony 31 padziernika 1965 roku, Naczelnik Policji


Wojskowej [183, 184, 185, 186, 187]
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia,
str. 34
Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki
Ludowej, str. 113
Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

pseudonim albo imi Artiom [188], separatysta z batalionu Wostok [10], pochodzi
prawdopodobnie ze Sowiaska [34]
Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Aryj [189], szef bazy w Makiejewce [46]


Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich, str. 97

pseudonim Babaj Moaew Aleksandr Iwanowicz [270]


pseudonim Bacza [190], Osetyniec wyrniajcy si okruciestwem
Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Bagira [191], imi Marina, okoo 25 lat, z Moskwy, ona Jury [233], (dowdcy batalionu), szef sztabu batalionu w. Jerzego [163, 192]
Rowienki, batalion w. Jerzego, str. 110

182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
189)
190)
191)
192)

w jzyku rosyjskim: ,
http://goo.gl/j4HCWl
http://goo.gl/j4HCWl
http://goo.gl/W3Tvbi
http://goo.gl/iLPkcL
https://goo.gl/dNOahk
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
http://goo.gl/8Yyy4g

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 138 z 154

pseudonim Balu [193], dobrze zbudowany, szef Fary [219], Ryej [281] i Kacpra
Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

pseudonim Batman Biednow Aleksandr Aleksandrowicz [81]


pseudonim Baton [194], okoo 21 lat, 165-170 cm wzrostu, blizny na twarzy, jak po
ospie, odznaczajcy si sadyzmem
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

Bazylewicz Aleksandr [195], okoo 55 lat, z Makiejewki [46]


Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia, str. 101

pseudonim Beria pseudonim Roma [280]


pseudonim Berkut [196], batalion w. Jerzego [163]
Rowienki, batalion w. Jerzego, str. 110

pseudonim Berkutowiec pseudonim Joka [232]


pseudonim Beszenny [197], okoo 25 lat, wysoki i wysportowany, mwi z rosyjskim akcentem, chwali si, e jest z GRU [101]
Rowienki, batalion w. Jerzego, str. 110

193)
194)
195)
196)
197)

w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: A
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 139 z 154

Bezler Igor Nikolajewicz [49], pseudonim Bes, uro-

[199]

dzony 30 grudnia 1965 roku [198, 199]


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

Biednow Aleksandr Aleksandrowicz [81], pseudonim

[202]

San-Sanycz, pseudonim Batman [200], twrca


grupy szybkiego reagowania Batman [82], prawdopodobnie zastrzelony w dniu 1 stycznia 2015 roku
podczas prby zatrzymania na polecenie prokuratury ugaskiej Republiki Ludowej w zwizku z zarzutami o dziaalno przestpcz [201, 202]
ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman, str. 89

pseudonim Bes Bezler Igor Nikolajewicz [49]


pseudonim Bloha [203], byy funkcjonariusz Berkutu z Doniecka
Donieck, batalion Wostok, str. 50

198)
199)
200)
201)
202)
203)

http://goo.gl/mpwqcj
https://goo.gl/vbR9op
http://goo.gl/gLfSDR
http://goo.gl/rok7oQ
http://goo.gl/OU8mbP
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 140 z 154

Borodaj Aleksandr Jurjewicz [55, 204], urodzony 25

[206]

lipca 1972 roku w Moskwie, obywatel rosyjski zwizany z najwyszymi krgami wadzy Rosji, uczestniczy
czynnie w przejmowaniu przez Rosj Pwyspu Krymskiego. Po rozpoczciu okupacji wschodniej czci
Ukrainy zosta premierem Donieckiej Republiki Ludowej [205]. W sierpniu zastpiony na tym stanowisku
przez Aleksandra Zacharczenk [19] powrci do Rosji [206]
Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i
batalionu Wostok, str. 65

pseudonim Bosman [207], zastpca Igora Bezlera [49], szef ochrony budynku Administracji w Gorwce [45]
Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

pseudonim Chirurg [208], pseudonim pochodzi od instrumentw chirurgicznych,


ktrymi torturowa ludzi, okoo 40 lat, dobrze zbudowany, redniego wzrostu, jasne
oczy, prawdopodobnie 1 stycznia 2015 roku zatrzymany przez Sub Bezpieczestwa
Ukrainy
Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa, str. 106

pseudonim Cygan [209], szef NKWD Donieckiej Republiki Ludowej w budynku administracji w Gorwce [45]
Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

pseudonim Czerkaszyn [210], prawdopodobnie naczelnik wizienia, byy kierowca


trolejbusu, brak dokadnych danych
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

204)
205)
206)
207)
208)
209)
210)

https://goo.gl/Likubl
http://goo.gl/aXqP6h
http://goo.gl/cX8o7l
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 141 z 154

pseudonim Czornyj [94], by moe pseudonimy lub imiona Aleksandr, Oleg, pochodzi z Potawy, prawa rka Igora Bezlera [49]
Antracyt, Komendantura Miasta, str. 31
Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

pseudonim Czornyj [211], separatysta, ciemna karnacja, okoo 30 lat, wysoki kozak
Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa, str. 106

pseudonim Dawid [212], imi Andriej, ledczy, byy naczelnik jednego z wydziaw
donieckiej milicji, brak dokadnych danych
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

pseudonim Den [213], stranik, sadysta


Symferopol, siedziba Armii Krymskiej, str. 129

pseudonim Died [214], szef bazy w budynku Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Kramatorsku [41]
Kramatorsk, str. 85

pseudonim Dikyj pseudonim Wania [296]


Dima [215, 216], pseudonim Kozak, ze Sowia-

[216]

ska [34]
Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki
Ludowej, str. 113

211)
212)
213)
214)
215)
216)

w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
Zdjcie przesane przez ofiar C5

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 142 z 154

pseudonim Din [217], imi Iwan, brak dokadnych danych


Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Esau [218], w mundurze kozakw rosyjskich, okoo 35-40 lat, czarne wosy
i broda
Kramatorsk, str. 85

pseudonim Fara [219], byy takswkarz z Doniecka


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

pseudonim Fizruk [220], Rosjanin, byy nauczyciel wychowania fizycznego w Rosji,


wysoki, ysy
Donieck, batalion Wostok, str. 50

Girkin Igor Wsiewoodowicz [26], pseudonim Igor

[223]

(Iwanowicz) Striekow, urodzony 17 grudnia 1970


roku, obywatel rosyjski, pukownik rezerwy wojsk specjalnego przeznaczenia Gwnego Zarzdu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Si Zbrojnych Federacji Rosyjskiej [221] [222, 223]
Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki
Ludowej, str. 113
Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

pseudonim Giwi Tostich Michai Sergiejewicz [29]


pseudonim Giwi [224], Gruzin, brak dokadnych danych
Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

217)
218)
219)
220)
221)
222)
223)
224)

w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
https://goo.gl/uk9iVv
https://goo.gl/eSEulg
http://goo.gl/zLGPcY
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 143 z 154

pseudonim Grek [225], prawdopodobnie z Makiejewki [46], wiek okoo 50 lat,


ciemne krtkie wosy, ogolony, bez brody, okoo 178 cm wzrostu
Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia, str. 101

Hodakowski Aleksandr Sergiejewicz [54], urodzony 18


grudnia

1972

roku,

dowdca

batalionu

[228]

Wo-

stok [10], byy szef kontrwywiadu Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Doniecku [226, 227, 228]
Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i
batalionu Wostok, str. 65
Donieck, batalion Wostok, str. 50

Jakowienko Wiaczesaw Anatoliewicz [229], pseudo-

[231]

nim Kercz, urodzony 21 listopada 1982 roku, obywatel rosyjski, batalion Wostok-13 [230] pod dowdztwem Hodakowskiego [54], prawdopodobnie rozstrzelany przez innych Rosjan za rabunek [231]
Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i
batalionu Wostok, str. 65

pseudonim Joka [232], pseudonim Berkutowiec, Rosjanin z Symferopola [177] na


Krymie. Joka, bo mia czapk ze znaczkami podobnymi do choinki. Jasne wosy.
Wzrost okoo 165 cm, mwi o sobie zabijanie to moja specjalno. Jeden z odpowiedzialnych za tortury w budynku Suby Bezpieczestwa Ukrainy w Sowiasku [34]
Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

225)
226)
227)
228)
229)
230)
231)
232)

w jzyku rosyjskim:
http://goo.gl/BZ0XQU
http://goo.gl/AkmMoS
http://goo.gl/azvw3r
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim: -13
https://goo.gl/BxruyB
w jzyku rosyjskim: ,

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 144 z 154

Jura [233], brak dokadnych danych, dowdca batalionu w. Jerzego [163], okoo 30
lat, z Moskwy [234]
Rowienki, batalion w. Jerzego, str. 110

pseudonim lub imi Kacper [235]


Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

pseudonim Kercz Jakowienko Wiaczesaw Anatoliewicz [229]


Kolesnik Iwan Iwanowicz [236], pseudonim Adrena-

[237]

lin, urodzony 8 wrzenia 1990 roku, porucznik, podlegy Motoroli [27], szef stranikw, starszy zmiany, dowdca jednego z oddziaw Motoroli [237]
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia,
str. 34

pseudonim Komar [238], separatysta, Ukrainiec z batalionu Wostok [10], jego ona
mieszka w Astrachaniu w Rosji
Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Konsul [239], z oddziau Giwiego [29]


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

pseudonim Korec [240]


Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej, str. 132

233)
234)
235)
236)
237)
238)
239)
240)

w jzyku rosyjskim:
http://goo.gl/PR2c0u
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
https://goo.gl/pgTXKH
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 145 z 154

Kornijewskij Arkadij Juriewicz [241, 242], byy funkcjo-

[242]

nariusz Suby Bezpieczestwa Ukrainy w ugasku


ugask, wojskowa komendantura ugaskiej Republiki
Ludowej, str. 93

pseudonim Kot [243], wiek okoo 30 lat, niskiego wzrostu, broda, wsy i czarne wosy
krtko przystrzyone
Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia, str. 101

pseudonim Kozak [244], imi Wladimir, brak dokadnych danych


Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Kozak [245], naczelnik wizienia, wiek okoo 40-42 lat, sdzc po akcencie mg by Rosjaninem
Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia, str. 101

pseudonim Kozak Dima [215]


Kozicyn Nikoaj Iwanowicz [51], urodzony 20 czerwca

[247]

1956 roku, dowdca Kozackiej Gwardii Narodowej [246, 247]


Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa, str. 106

241)
242)
243)
244)
245)
246)
247)

w jzyku rosyjskim:
https://goo.gl/3ZSNiM
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
https://goo.gl/51lWeQ
http://goo.gl/jXW7sl

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 146 z 154

Kudrin Rusan [248], pseudonim Lis [249]

[249]

Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia,


str. 34

pseudonim Kuzmycz [250], brak dokadnych danych


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

Kuzniecow Walerij [251], minister obrony Krymu, gwnodowodzcy [252] Armii Krymskiej
Symferopol, siedziba Armii Krymskiej, str. 129

pseudonim Lis Kudrin Rusan [248]


pseudonim Maoj [253], z miejscowoci Jasinowata [47], wiek okoo 18 lat
Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Maoj [254], imi Jura, batalion w. Jerzego [163], budynek bazy samochodowej w Rowienkach [162], naczelnik sztabu batalionu, szatyn niski krtki zarost,
kapitan w ugaskiej Republice Ludowej, rodzina po stronie ukraiskiej
Rowienki, batalion w. Jerzego, str. 110

pseudonim Maoj [255], Armia Krymu [256], ochroniarz z Wojskowej Komendy Uzupenie z Symferopola [177]
Symferopol, siedziba Armii Krymskiej, str. 129

248)
249)
250)
251)
252)
253)
254)
255)
256)

w jzyku rosyjskim: ,
http://goo.gl/YqQ6b5
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
http://goo.gl/Dcvr7p
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 147 z 154

pseudonim Maczun [257], z Kramatorska [41], okoo 45 lat, 170-175 cm wzrostu, krtkie wosy, podobno mia na palcach rki zodziejski tatua, pochodzi z obwodu donieckiego, gdzie pracowa u innego separatysty ze sub specjalnych Donieckiej Republiki Ludowej o pseudonimie Edik [258] (prawdopodobnie z Kramatorska [41]).
Naczelnik kontrwywiadu
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

pseudonim Maniak [259], prawdopodobnie zatrzymany na polecenie prokuratury


ugaskiej Republiki Ludowej w ugasku w dniu 30 grudnia 2014 roku [260]
ugask, siedziba Grupy Szybkiego Reagowania Batman, str. 89

Miszenko Denis Igorewicz [261], z Nowogrodowki [262], urodzony 28 kwietnia 1996


roku, separatystyczny batalion Opot [23] w Doniecku, brat Sergieja Miszenki [263]
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

Miszenko Siergiej Igorewicz [263], z Nowogrodowki [262], urodzony 27 wrzenia 1990


roku, separatystyczny batalion Opot [23] w Doniecku, brat Denisa Miszenki [261]
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

pseudonim Mongo [103], z Krasnoarmiejska [264], czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57, 265, 266,
267, 268]
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

pseudonim Moskwa [269], Rosjanin


Donieck, siedziba batalionu Sparta, str. 59

257)
258)
259)
260)
261)
262)
263)
264)
265)
266)
267)
268)
269)

w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
http://goo.gl/DqMV34
w jzyku rosyjskim:
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku ukraiskim: ; w jzyku rosyjskim: https://goo.gl/H9DdJg
http://goo.gl/ImUp5y
http://goo.gl/IHZV4N
http://goo.gl/qbrSh3
http://goo.gl/83dXnw
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 148 z 154

pseudonim Motorola Pawow Arsenij Siergiejewicz [27]


Moaew Aleksandr Iwanowicz [270], pseudonim Ba-

[271]

baj, czonek grupy wyrniajcych si okruciestwem najemnikw osetyskich, urodzony 21 wrzenia 1977 roku, obywatel rosyjski [271, 272, 273]
Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim lub imi Murza [274], Czeczen, z batalionu Wostok [10] pod dowdztwem Hodakowskiego [54], zgin pod Mariupolem, brak dokadnych danych
Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok, str. 65

pseudonim Nos Anosow Wiktor Juriewicz [182]


Nowikow Wladimir Nikolajewicz [7], pseudonim Aa-

[7]

baj, byy kryminalista z Zaporoa [8], wyrniajcy


si okruciestwem, urodzony 4 wrzenia 1974 roku,
czonek jednostki Kozakw Doskich, ktr dowodzi
Jurij Safonienko [282]
Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich, str. 97

pseudonim Odessa [275], szef kontrwywiadu batalionu Wostok [10]


Donieck, batalion Wostok, str. 50

pseudonim Palycz [276], separatysta z Gorwki [45]


Gorwka, budynek Prokuratury, str. 73

270)
271)
272)
273)
274)
275)
276)

w jzyku rosyjskim: ,
http://goo.gl/WLnZE9
http://goo.gl/SGtjpG
https://goo.gl/qYkc92
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 149 z 154

Pawow Arsenij Siergiejewicz [27], pseudonim Moto-

[228]

rola, urodzony 1983 roku, dowdca batalionu


Sparta [28]. Arsenij Pawow jest wymieniony w wykazie osb fizycznych i prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami Unii Europejskiej [106]
Donieck, batalion Somalia, str. 56
Donieck, siedziba batalionu Sparta, str. 59

pseudonim Planszet [277], chudy i wysoki, wiek okoo 18 lat, sdzc po akcencie
mg by Rosjaninem, jasna karnacja, ciemne wosy, bardzo agresywny
Makiejewka, Rosyjska Prawosawna Armia, str. 101

pseudonim Rakibor [278], byy ledczy milicji w Doniecku, Rosyjska Prawosawna Armia [57], batalion Opot [23]
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

pseudonim Rem [279], Rosjanin, dowdca grupy skadajcej si z separatystw i


onierzy rosyjskich
Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej, str. 132

pseudonim Roma [280], pseudonim Beria, szef stranikw najpierw w byej siedzibie Suby Bezpieczestwa Ukrainy, potem naczelnik aresztu milicyjnego w Sowiasku [34]. Byy milicjant z rejonu Pereza
Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113
Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

pseudonim Rya [281], sdzc po sownictwie musiaa wczeniej pracowa w prokuraturze lub milicji
Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej, str. 79

277)
278)
279)
280)
281)

w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 150 z 154

Safonienko Jurij Wiktorowicz [282], pseudonim Ba-

[283]

tia, pseudonim Batia Doniecki, urodzony 4 lutego


1967 roku, dowdca jednej z jednostek Kozakw
Doskich [283]
Makiejewka, oddzia Kozakw Doskich, str. 97

pseudonim San-Sanycz Biednow Aleksandr Aleksandrowicz [81]


pseudonim Siewier [284], imi Oleg, z Makiejewki [46], czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57], komendant budynku siedziby batalionu Wostok [10] w Doniecku
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45
Donieck, siedziba wadz Donieckiej Republiki Ludowej i batalionu Wostok, str. 65

Smirnow Jewgienij [285], z Kramatorska [41], do-

[287]

wdca grupy oprawcw z budynku Suby Bezpieczestwa w Kramatorsku [41], wczeniej by szefem
ochrony Blizniuka [286], deputowanego do parlamentu z Partii Regionw [287]
Kramatorsk, str. 85

pseudonim Soko [288], stranik, 30 lat, okoo 175 cm wzrostu, kolczyk w lewym uchu
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

pseudonim Soowiej [130], komendant aresztu milicyjnego w Gorwce [45]


Gorwka, budynek Prokuratury, str. 73

282)
283)
284)
285)
286)
287)
288)

w jzyku rosyjskim: , ,
https://goo.gl/Brz6Qu
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim:
w jzyku ukraiskim: https://goo.gl/Gim8nV
http://goo.gl/l65xIm
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 151 z 154

pseudonim Spartak [289], byy milicjant z Doniecka, czowiek Aleksandra Zacharczenki [19] z batalionu Opot [23], pniej Rosyjska Prawosawna Armia [57]
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii Prawosawnej, str. 45

pseudonim Stalker [290]


Donieck (Rosja), miejsce przesucha FSB Federacji Rosyjskiej, str. 132

pseudonim Striekow Igor Iwanowicz Girkin Igor Wsiewoodowicz [26]


Tostich Michai Sergiejewicz [29], pseudonim Giwi,

[228]

urodzony w 1980 roku dowdca batalionu Somalia [30, 291, 292]. Michai Tostich jest wymieniony w
wykazie osb fizycznych i prawnych, podmiotw i organw objtych sankcjami Unii Europejskiej [106]
Donieck, batalion Somalia, str. 56
Donieck, siedziba batalionu Sparta, str. 59

pseudonim Trifon Trifonow Siergiej Iwanowicz [293]


Trifonow Siergiej Iwanowicz [293], pseudonim Trifon
Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

pseudonim Uzbek [294], w charakterystycznej czapce, wiek okoo 50 lat, chudy


Perewalsk, Kozacka Gwardia Narodowa, str. 106

pseudonim Wania [295], brak dokadnych danych


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

289)
290)
291)
292)
293)
294)
295)

w jzyku rosyjskim:
w jzyku rosyjskim:
https://goo.gl/egxRhg
https://goo.gl/290Lx3
w jzyku rosyjskim: ,
w jzyku rosyjskim: Y
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 152 z 154

pseudonim Wania [296], pseudonim Dikyj, miejscowy separatysta w Rowienkach [90], wysoki, chudy, sadystyczny, brak dokadnych danych
Rowienki, batalion w. Jerzego, str. 110

Zacharczenko Aleksandr Wladimirowicz [19], pseu-

[297]

donim Zachar, urodzony 26 czerwca 1976 roku w


Doniecku, od 7 sierpnia 2014 roku zastpi Aleksandra
Borodaja [55] na stanowisku premiera Donieckiej Republiki Ludowej [297]. Bezporednio ama prawo
midzynarodowe dotyczce traktowania jecw
wojennych uczestniczc w tzw. paradach haby,
podczas ktrych jecw ukraiskich bronicych
wczeniej donieckiego lotniska (tzw. Cyborgw), po
wczeniejszych torturach, obwoono po ulicach Doniecka i wystawiano na widok publiczny
Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia,
str. 34
Donieck, siedziba batalionu Opot Rosyjskiej Armii
Prawosawnej, str. 45

pseudonim Zajac [298], z obwodu chmielnickiego [299]


Donieck, separatystyczna kompania dowodzenia, str. 34

pseudonim Zaur [9], czonek grupy wyrniaj-

[11]

cych si okruciestwem najemnikw osetyskich,


prawdopodobnie starszy budynku siedziby batalionu Wostok [10] w Doniecku
Donieck, batalion Wostok, str. 50
Donieck, siedziba batalionu Wostok, str. 71

296)
297)
298)
299)

w jzyku rosyjskim: ;
https://goo.gl/ymLsJq
w jzyku rosyjskim:
w jzyku ukraiskim: https://goo.gl/9SBES9

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Raport: rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku strona 153 z 154

Zdryljuk Siergiej Anatoliewicz [44], pseudonim

[302]

Abwer:, urodzony 23 lipca 1972 roku [300, 301,


302]
Gorwka, NKWD Donieckiej Republiki Ludowej,
str. 79
Sowiask, rejonowy areszt milicyjny, str. 119

Ziobanow Aleksandr Wiktorowicz [303], pseudo-

[304]

nim Zubr [304]


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

pseudonim Zub [305], Rosjanin, jeden z przesuchujcych


Sowiask, oddziay samoobrony Donieckiej Republiki Ludowej, str. 113

pseudonim Zubr [303] Ziobanow Aleksandr Wiktorowicz

300)
301)
302)
303)
304)
305)

http://goo.gl/uJHIh3
http://goo.gl/1CEcqd
https://goo.gl/xXtbYo
w jzyku rosyjskim: ,
http://goo.gl/Rz2WUO
w jzyku rosyjskim:

2016-03-02 20:35

Opisy sprawcw

Zdjcie wasne autorw

2016-03-02 20:35