You are on page 1of 8

စာေရးဆရာဦးသန္႔ (သုိ႔မ ဟုတ္) ၿငိမ ္းခ်မ္းေရးကိုခ ်စ္သူ

(၁၉၀၉-၂၀၀၉ ဦးသန္႔ႏွစ္(၁၀၀)ျပည့္အမွတ္တရ...)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔၏ ႏွစ္ (၁၀၀)


ျပည့္ေျမာက္ေသာေန႔ ျဖစ္ေပသည္။

ဦးသန္႔သည္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တတိယေျမာက္


ခန္႔ထားျခင္းခံရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ေရွ႕မွ ပထမဆံုးအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွာ ထရစ္ဗီ လီး
(ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံသား)ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္မွာ ဒက္ခ္ဟမၼား႐ႈိးလ္ (ဆြီဒင္ ႏိုင္ငံသား)ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုလသမဂၢ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာျခင္းအတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို


အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားလာၾကသည္။ အဓိက ဦးသန္႔၏ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ ကမၻာ့လူသားအားလံုး၏
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံ၊ အပင္ပန္းခံကာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
ဥာဏ္ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စိတ္ထားမြန္ျမတ္မႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ေမတၱာက႐ုဏာတရားႏွင့္ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ စသည့္
အေျခခံလူ႔က်င့္သိကၡာ၊ စာရိတၱေကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဦးသန္႔ ကို ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက
ခ်စ္ခင္ေလးစား ၾကသည္။

ဦးသန္႔သည္ ကမၻာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ သားေကာင္းရတနာတစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ဦးသန္႔ေၾကာင့္


ကမၻာတြင္ ျမန္မာေဟ့လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂုဏ္ရွိန္တက္ခဲ့ရသည္။

ဦးသန္႔ကို ဧရာ၀တီတုိင္း ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္ အဖ ဦးဖိုးႏွစ္၊ အမိ ေဒၚနန္းေသာင္တို႔က ၁၉၀၉ ခုႏွစ္ ဇန္ န၀ါရီလ ၂၂
ရက္ေန႔က ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္းေလး ဦးအနက္ အကိုအႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ေအာက္တြင္ ဦးခန္႔၊ ဦးေသာင္း၊
ဦးတင္ေမာင္ ညီငယ္သံုးဦးရွိသည္။ ဦးသန္႔မွာ ငယ္စဥ္က ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ ့ၿပီး
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ (ယခင္က ယူနီဗာစီတီေကာလိပ္) တြင္ ဆက္လက္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ရာ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္တြင္
ဥပစာတန္းစာေမးပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ပန္းတေနာ္အမ်ဳိးသား အထက္တန္း ေက်ာင္း၌ပင္
အထက္တန္းျပဆရာ၀င္လုပ္ခဲ့သည္။

အသက္ ၂၆ ႏွစ္တြင္ ေဒၚသိန္းတင္ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ရာ သမီးႀကီး ေအးေအးသန္႔ႏွင့္ သားငယ္ တင္ေမာင္သန္႔တို႔ႏွစ္ဦ း


ေမြးဖြားခဲ့သည္။ သားငယ္တင္ေမာင္သန္႔မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔က ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဂံုတုိင္အနီးတြင္
ဘတ္စ္ကားေပၚမွ လိမ့္က်၍ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ဦးသန္႔သည္ ေက်ာင္းဆရာဘ၀မွထြက္ၿပီး ရန္ကုန္သုိ႔ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိ င္လ
၉ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့သည္။ ဦးသန္႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စာေရးဆရာ၊ သတင္းစာဆရာ ဘ၀မ်ားႏွင့္
မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိခဲ့သည္။ မဂၢဇင္းထုတ္ေ၀ရန္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဦးႏု (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)ႏွင့္ တုိင္ပင္ေသာအခါ
ဦးႏုက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ၎၏ အသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ရန္ အလိုရွိေနခဲ့သည္။ ဦးသန္႔မွာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ
ႏွစ္ဘာသာစလံုးကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေရးဖတ္ေျပာဆိုႏိုင္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦးသန္႔မွာ မိမိျဖစ္လိ ုေသာ
စာနယ္ဇင္းဆရာဘ၀ကို စြန္႔လႊတ္ကာ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဦးႏု၏ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေတာ့သည္။

ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလာက၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုလက္ထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္း


အစိုးရလက္ထက္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္
တုိးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္းခံရၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ကမၻာ့ အဆင့္အျမင့္ဆံုးရာထူးျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးကိုပါ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားက ကန္႔ကြက္မဲမရွိ ေပးအပ္ခန္႔ထားျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းတြင္ ...
- ၁၉၄၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးျပန္လည္စု စည္းမႈ၌ အတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္၊
- ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းၫႊန္ၾကားေရး မွဴးတာ၀န္၊
- ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရး၀န္၊
- ၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ သမုိင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဘာသာျပန္စာ ေပအသင္း၊
- ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္ရွင္အကဲျဖတ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ ျပည္ ေတာ္သာရွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးတာ၀န္၊
- ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုး စီမံကိန္းအတြင္း၀န္၊
- ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ အတြင္း၀န္ရာထူး ႏွင့္စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးဘုတ္အဖြဲ႕အတြင္း၀န္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ျပင္ပတြင္ ...၊
- ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ ႀကီး၊
- ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢရန္ပံုေငြ တိုးပြားေရး အဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒၊
- ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ရက္ေန႔၌ ႐ုတ္တရက္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ဒုတိယေျမာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဒက္ခ္ဟမၼား႐ိႈးလ္၏ က်န္ရစ္ေသာသက္တမ္း အတြက္ ယာယီအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္၊
- ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရား၀င္ အၿမဲတမ္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးကို
တတိယေျမာက္ ခန္႔ထားျခင္းခံရၿပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ဦးသန္႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က အဓိက ေျဖရွင္းခဲ့ရေသာ ျပႆနာမ်ားမွာ


က်ဴးဘားျပႆနာ၊ ဆုိက္ပရပ္(စ္)ျပႆနာ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ အီရီယံကြၽန္း ျပႆနာႏွင့္ ဗီယက္နမ္အေရးအခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
၎ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
ယံုၾကည္ေလးစားျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ တြင္ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ဘြဲ႕၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ သီရိပ်ံခ်ီဘြဲ႕၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္
စည္သူဘြဲ႕၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ မဟာသေရ စည္သူဘြဲ႕မ်ားရရွိခဲ့သည္။

ျပည္ပကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တကၠသိုလ္ ၂၅ ခုမွ အယ္လ္အယ္လ္ဒီဘြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပါရဂူေဒါက္တာဘြဲ႕ငါးခုကိုလည္း ရရွ ိခဲ့ၿပီး


အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ေန႐ူးဆုကိုလည္းရရွိခဲ့သည္။

စာေရးဆရာဘ၀ႏွင့္ သတင္းစာဆရာဘ၀ကို ခံုမင္ျမတ္ႏိုးေသာဦးသန္႔သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္


အသင္းႀကီးစာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေတာ္သာခရီး စာအုပ္ကိုလည္းေကာင္း ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ဦးသန္႔၏
ျပည္ေတာ္သာခရီးစာအုပ္မွာ သံုးတြဲရွိသည္။ ၎စာအုပ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ံႈးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာတို႔
ဦးေဆြးဆံျမည့္ေတာ္လွန္ခုခံခဲ့ၾကပံု၊ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္အလံမလဲွေစရဆိုေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို
ေဖာ္ညႊန္းထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ဥပမာ .. “တစ္ခါက ေတာ္လွန္ေရးျမန္မာသူရဲေကာင္းတို႔အား တိုက္ခိုက္ရန္
ေမဂ်ာဂ်င္နရယ္ႏွစ္ဦး၊ ဗရီးေဂးရီးယားဂ်င္နရယ္ ေျခာက္ဦးတို႔၊ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ စစ္သားသံုးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ပါ
တပ္ႀကီးမ်ားကိုပင္ စစ္ေျမျပင္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုတပ္ကိုရင္ဆိုင္ရန္အတြက္ ရင္ေျမကတုတ္လုပ္၍ အ႐ိုးေၾကေၾက၊
အေရစုတ္စုတ္ အႏိုင္မခံ အ႐ံႈးမေပးေသာ ေတာ္လွန္ေရးကာလတြင္ ဗိုလ္မင္းေရာင္အစရွိသည့္
ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းတြင္ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ားသည္
ဗိုလ္မင္းေရာင္၏အမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ၾကေလသည္ ”
(စာ-၁၄၉၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗိသုကာဦးသန္႔၊ စာေရး သူ တကၠသိုလ္စိန္တင္စာအုပ္မွ )
၎င္းေနာက္ ဂ်ပန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္လာၿပီး ျမန္မာမ်ားကို လိမ္လည္လွည့္ျဖားခဲ့ပံုကိုလည္း ဤသို႔
ေရးသားထားျပန္သည္။
“ဂ်ပန္စစ္အာဏာပိုင္တို႔ကား လံုး၀လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ လာေရာက္ၾကသည္မဟုတ္၊ မိမိတို႔လက္သံုး
ေၾကြးေၾကာ္သံျဖစ္ေသာ (အာရွ သာတူညီမွ်စနစ္) ဟူေသာ စကားလံုးျဖင့္ လွည့္စားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔၏ အာဏာစက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔၏
အာဏာစက္တို႔ကို အစားထုိးရန္ ႀကံစည္ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားစြာ ေပၚေပါက္ လာေတာ့၏”
(စာ-၁၅၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာဦးသန္႔၊ စာ ေရးသူတကၠသိုလ္စိန္ တင္၏စာအုပ္မွ )

ဦးသန္႔သည္ ႏိုင္ငံေရးစာေပ၊ ဘာသာျပန္စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းဆိုင္ရာစာေပ၊ ေ၀ဖန္ေရးစာေပမ်ား စသည့္


စကားေျပေဆာင္ပါးမ်ားကို ထိုေခတ္က ထုတ္ေ၀ခဲ့ ေသာ သတင္းစာမ်ား၊ ဂႏၴေလာက မဂၢဇင္းမ်ားတြင္
ေရးသားခဲ့သည္သာမက “သီလ၀”အမည္ႏွင့္ ကဗ်ာ မ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ၁၂၉၆ ခုႏွစ္
နယုန္လထုတ္ ဂႏၴေလာကအတြဲ-၁၉၊ အမွတ္-၁၁၃ တြင္ ပါရွိေသာ ဦးသန္႔(သီလ၀)၏ ကဗ်ာကို ၾကည့္ရေအာင္-

မငိုနဲ႔ကြယ္
အိုေအေအ အေမေခ်ာ့လို႔
တိတ္ပါေတာ့ မယ့္သည္းခ်ာ
ခိုျပာခိုျဖဴနဲ႔
တကူကူ ဂ်ဳိးေတြေရာက္ပါလို႔
မိတၳီလာ ကန္ေတာ္ေအာက္ဆီက
ဘားေကာက္ဘို႔အေမမွာ။ ။
ေအအိုအို ေၾကာင္ႀကီးက
အၿမီးခတ္တုိတို
ေမ့သားကို လာ၍ကိုက္ပါလိမ့္
ေမ႐ိုက္မယ္ ေမာင္မငိုနဲ႔
ဒီေၾကာင္အို အဆီစားပါလို႔
အသားကို သူမ်ဳိတတ္တယ္ကြဲ႕
ရပ္ေတာ့အသာ။ ။
အိုေအေအ ပါးျပင္ႏုမွာေလ
ပုလဲဥမ်က္ရည္ယို
သည္တိုင္းသာ အငိုဆက္ရင္ျဖင့္
ခက္ေလၿပီ သည္တမိမွာေတာ့
ကေလးေဘ ဘယ္မွာရွိေလဘိ
သိခ်င္လွ စိတ္မၾကည္
ဘယ္ဆီမွ မရွာအား။ ။
အိုေအေအ အသာပိုက္ပါလို႔
ေရႊႏို႔ခ်ဳိ အေမတုိက္မယ္ကြဲ႕
ငို႐ိႈက္ကာ ေမာင္မေနနဲ႔
ကေလးေဘ ျပန္လာေရာက္ခါမွ
စားေသာက္ရန္ ခ်ဳိခ်ဥ္လိႈင္၍
ႏွစ္ေယာက္ၿပိဳင္ အတူေခ်ာ့မယ္ကြယ္
တိတ္ေတာ့ေမ့သား။ ။
(မူရင္းစကားလံုးအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္ )

မိခင္တစ္ဦး၏ သားေခ်ာ့ကဗ်ာေလးကို ဦးသန္႔သည္ လွပခ်စ္စဖြယ္ ႐ႈျမင္တင္ျပထားပံုမွာ ကဗ်ာ၏ အသက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ အထူးႀကီးမားေသာ တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရလင့္ကစား၊


တစ္ဖက္မွ မိမိ၀ါသနာပါေသာ စာေပေရးသားျခင္းမ်ားကိုလည္း ၀ါသနာထံုခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးမွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၌ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ ဇနီးေဒၚသိန္းတင္ႏွင့္
သမီးေအးေအးသန္႔တို႔ က်န္ရစ္ခဲ့သည္။

ဦးသန္႔၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သယ္ေဆာင္လာၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရား ေတာင္ဘက္မုခ္ရွိ


ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ဂူဗိမာန္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဇနီး ေဒၚခင္ၾကည္ဂူဗိမာန္၊ မိဖုရား
စုဖုရားလတ္ဂူဗိမာန္တို႔ႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲလ်က္ ဦးသန္႔ဂူဗိမာန္ကို တည္ေဆာက္ထားသည္။

ဦးသန္႔သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအလယ္တြင္ ျမန္မာ့သတၱိ၊ ျမန္မာ့ဇာတိမာန္၊ ျမန္မာတို႔၏ ျဖဴစင္႐ိုးေျဖာင့္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္


ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းေသာ ျမန္မာ့သားေကာင္းရတနာ အာဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္သကဲ့သို႔
ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွင့္တကြ ေနာင္လာ ေနာက္သား မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား အတုယူႀကိဳးစားရမည့္ လူႀကီးလူေကာင္းပီသေသာ
ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ ဂုဏ္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ။

ကုိျဂိဳး

ဦးဝင္းတင္ေ ျပာတဲ့ ဦးသန္႔

ကမၻာ့ ကုလ သမဂၢ အေထြ ေထြ အတြင္း ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ႏွင့္ သတင္းစာ သမား တဦး အေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကံဳ ခဲ့ဖူးသည့္
(ယခု NLD ေခါင္းေဆာင္) ဦးဝင္းတင္အား ဦးသန္႔ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေမြးေန႔ အထိမ္း အမွတ္ အျဖစ္ ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းက
ေမးျမန္း ထားခ်က္ ျဖစ္သည္။

သူက ႏိုင္ငံ့ အက်ိဳး ေတြလည္း အတတ္ ႏိုင္ဆံုး ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တယ္။ ေနာက္ ကုလ သမဂၢလို ကမၻာ့ အဖြဲ႕ အစည္း ႀကီ းမွာ
အျမင့္ဆံုး ေနရာကေန တာဝန္ ေတြကို ထမ္းေဆာင္ ခဲ့တဲ့သူ ျဖစ္ေလေတာ့ သမိုင္းမွာ အလြန္ ဂုဏ္ယူစရာ
ေကာင္းတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒါက လူပုဂၢိဳလ္အရ ေျပာရတာပါ။ ဗမာႏိုင္ငံသား တေယာက္အေနနဲ႔ အလြန္ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းတဲ့
ပုဂၢိဳလ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ တခုရွိတာက ဦးသန္႔ဟာ ကုလသမဂၢလို ေနရာမွာ ရာထူးရသြားလို႔ ဂုဏ္ယူျခင္းဆိုတာထက္
ဒီပုဂၢိဳလ္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္၊ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ထူးထူးျခားျခား ေကာင္းမြန္ ခဲ့တာ ေတြ႕ရတယ္ဗ်။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံတကာအေရးမွာပဲ က်ဴးဘားအေရးအခင္းကိစၥတို႔၊ ဒံုးပ်ံကိစၥတို႔၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကိစၥ၊
ဗီယက္နမ္ကိစၥတို႔ကိုၾကည့္။ ဒီကိစၥေတြကိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ သူဟာ အလြန္ကိုတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔
ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြအတြက္ က်ေနာ္တို႔ အလြန္ကို ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းတယ္ဗ်။ သူ႔ဟာသူ
ရာထူးရတာက တပိုင္းေပါ့ဗ်။ လူတေယာက္ ရာထူးရၿပီး ဘာမွ မယ္မယ္ရရ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေတြ ျပည္တြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္
ျပည္ပမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဗ်။

ေနာက္တခုက ဦးသန္႔ဟာ ဘာပဲလုပ္လုပ္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္လုပ္တတ္တယ္ ဆိုတာကိုေတြ႕ရတယ္။ ဘယ္အလုပ္


လုပ္လုပ္ စကားနည္းနည္းပဲေျပာၿပီး တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္ဗ်။ ဒါက ကုကသမဂၢလို ေနရာမ်ိဳးေရာက္မွ
မဟုတ္ဘူး ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေနစဥ္ကတည္းကလည္း ဒီတိုင္းပဲ။ ဥပမာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွာ
အတြင္းဝန္လုပ္ေတာ့ သတင္းစာဌာနေတြဘာေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ တိတိက်က် တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ပဲ ေဆာင္ရြက္တာ
ေတြ႕ရတယ္။

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးတယ္ဗ်။ စကားသိပ္မေျပာဘူး။ က်ေနာ္ဆံုဖူးတာေလး တခုဆိုရင္


၁၉၆၀ ေက်ာ္ ေလာက္ကေပါ့ ဗမာျပည္မွာလာၿပီး ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆာင္ရြက္ဖူးတယ္။ ဗီယက္နမ္အေရးကို
ကုလသမဂၢရယ္ ဗီယက္နမ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း အလယ္ပိုင္းေတြ ေဆြးေႏြးရာမွာ ဗမာျပည္က ေနရာေပးတယ္ေပါ့ဗ်ာ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာသူက အလုပ္လုပ္တာမွာ အကုန္လံုး သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္တတ္တယ္။

ဒီကိစၥက လွ်ိဳ႕ဝွက္ကိစၥဗ်။ ဒါေပမယ့္ လူေတြက သိခ်င္တယ္ေလ။ အဲဒီမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ကိစၥကိုလည္း မျငင္းေရွာင္ဘူး၊


သိသင့္တာကိုလည္း သိရေအာင္ မီဒီယာရဲ႕သိခြင့္ကိုလည္း မေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္တတ္တယ္ဗ်။ က်ေနာ္ မွတ္မိတာေလး
တခုဆိုရင္ သူ သတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ထဲက သတင္းေထာက္တေယာက္က စကားနည္းနည္းေလး
ထစ္တယ္။ အဲဒီတုန္းကလည္း သတင္းေထာက္ နည္းနည္းပဲရွိတာပါ။ ဒါေတာင္ တေယာက္ကို တမိနစ္ပဲ ေပးမယ္ေပါ့ဗ်ာ။
ေမးတာေကာ ေျဖတာေကာေနာ္။ အဲဒီထစ္တဲ့သူက စကားထစ္ၿပီး ဗီ ဗီ ဗီ ဗီ ဆိုၿပီး ဗီယက္နမ္ ဆိုတာေတာင္ မေရာက္ဘဲ
ျဖစ္တယ္ဗ်။ အဲဒီမွာ သူက ေျပာလိုက္တယ္ ခင္ဗ်ားဗ်ာ ေမးတာနဲ႔တမိနစ္ျပည့္ေနၿပီ က်ေနာ့္အေျဖမေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး
ေျပာလိုက္တယ္။ တိတိက်က် လုပ္တာေပါ့ဗ်ာ။ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္တတ္တာ ဦးသန္႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့
အမွတ္တရ တခုေပါ့ဗ်ာ။

ေနာက္တခုက ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာေပါ့။ ဒါလူတိုင္းသိတဲ့ကိစၥပါ။ အမ်ားႀကီး မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ တခု


ေျပာခ်င္တာက ျပည္သူလူထုဟာ တန္ဖိုးထားရမယ့္သူကို တန္ဖိုးထားရမယ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ သိတယ္ဗ်။
အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္သူလူထုေပါ့။ ေနာက္တခုက ဒီလိုလူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မထိုက္တန္တဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးကိုလုပ္ေတာ့
ျပည္သူလူထုက သိပ္ၿပီး ေဒါသထြက္တယ္၊ မႀကိဳက္ဘူးဗ်။ ဒီေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ အၿမဲ တုန္႔ျပန္တယ္။
ဒီအေရးအခင္းဟာ ဒီသေဘာထားကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပလိုက္ တာပဲ။

ဦးသန္႔လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဟာ ဗမာျပည္အတြက္၊ ဗမာတေယာက္အေနနဲ႔ သိပ္ကိုဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတယ္၊ ေနာက္ၿပီး


အလြန္ကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္နဲ႔ ကမၻာ့အေရးကိုေတာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းကို ႀကိဳတာေတာင္မွ
ႀကိဳဖို႔ခြင့္မေပးဘူး၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာဘူး။ ၾကားတာတခုကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ဦးေနဝင္းက
ငပလီမွာရွိေနတယ္ေျပာတယ္ဗ်။ ဒီကသံ႐ံုးေတြက သြားႀကိဳခ်င္ေတာ့ ဘယ္သူႀကိဳမွာလဲ ေမးေတာ့ သူက မင္းတို႔ ႀကိဳခ်င္ႀကိဳ
ငါဘာမွလုပ္စရာမရွိဘူးကြာ လို႔ေျပာတယ္တဲ့။ သူအဲလိုေျပာလိုက္ေတာ့ အားလံုးက သူ႔ရဲ႕စိတ္သေဘာ ကိုသိၿပီ။ အဲဒီမ ွာ
ဘယ္သူကမွ ဘာမွမလုပ္ရဲေတာ့ဘူး။

ေနာက္ဆံုးပိတ္က်ေတာ့ ပညာေရးဒုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထြန္း ဆိုတာ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းပါပဲ၊ သူ႔ကို တာဝန္ေပးလိုက္တယ္တဲ့။


သူကလည္း ေတြးတာေပါ့ဗ်ာ။ ဒီလိုေနရာက ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ရမယ့္ေနရာမွာ
ေကာင္းေကာင္းလုပ္မယ္ဆုိၿပီး အေနာက္တိုင္းဝတ္စံု ေတြ ဘာေတြဝတ္ၿပီး နကၠတိုင္နဲ႔ဘာနဲ႔ က်က်နနသြားတာဗ်။ ဒါေပမယ့္
ဦးသန္႔ရဲ႕ အေလာင္းကိုႀကိဳမိလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီဝန္ႀကီးလည္း ျပဳတ္ေရာဗ်။ အဲဒါကိုျပည္သူလူထုသိတာနဲ႔
ဒီလိုဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္တယ္ဆိုၿပီး မေက်နပ္ေတာ့ ေက်ာင္းသား ျပည္သူအမ်ားက
ဦးသန္႔အေလာင္းႀကီးကိုအတင္း က်ိဳကၠဆံကြင္း ကေနလုၾကတာ။

ပထမၾကားတာက ေဒၚခင္ေမသန္းရဲ႕ ေျခရင္းမွာျမႇဳတ္ဖို႔ေတာင္ စီစဥ္ထားတာလို႔ ၾကားတာပဲ။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ့ မသိဘူးဗ်။


ႀကံေတာမွာေပါ့။ အဲဒီမွာ တကၠသိုလ္ဝင္းထဲကိုသယ္ၿပီး ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ ဒါက ဘာျပလဲ ဆိုေတာ့ ဒီစစ္တပ္က
အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ အၿမဲတမ္း သူတို႔ထင္သလို လုပ္သမွ် ျဖစ္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ခုလို ဂုဏ္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကိ ု
ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္ခ်င္တယ္။ အေလးမထားခ်င္ဘူး၊ ဂုဏ္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တယ္။ အဲဒီအတြက္ ႀကီးစြာေသာ
တုန္႔ျပန္မႈရတယ္ဆိုတာကို ဘယ္ေတာ့မွ နမူနာ မယူဘူး။

ဆိုပါေတာ့ဗ်ာ က်ေနာ္စကား ဆက္ၿပီးေျပာရရင္ ေဒၚခင္ၾကည္စ်ာပနတုန္းကလည္း ေဒၚခင္ၾကည္ကို ႀကံေတာ


မွာျမႇဳပ္ဖို႔လုပ္တယ္ဗ်။ အဲဒီမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေကာ က်န္တဲ့ ေက်ာင္းသား၊ သံဃာ၊ လူထုက လက္မခံႏုိင္ဘူ းဗ်။
လက္မခံႏုိင္ေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမကိုသယ္ၿပီး ျပည္သူ႔စ်ာပနလုပ္ဖို႔အထိ လုပ္မလို႔ဗ်။ ေနာက္ဆံုး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ျပည္သူ႔စ်ာပနလုပ္တာေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး ဆိုၿပီး ေျပာေတာ့မွ သတိရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားကို
ႀကိဳက္ပါတယ္ ဆိုၿပီးျဖစ္တာဗ်။ မိသားစုစ်ာပဏပဲေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီမွာမွ ဦးသန္႔နဲ႔ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ၾကား
ေျမကြက္ကိုေပးလိုက္တာဗ်။ မဟုတ္ရင္ ေအာက္ေျခမွာ ျပည္သူလူထုက ဆူပူေတာ့မွာ။ ေဒၚခင္ၾကည္တုန္းကလည္း
ဦးသန္႔အေရးအခင္းလိုကို ျဖစ္ေတာ့မွာ။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးအတြက္သာမက ကမၻာအတြက္ပါ ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းတဲ့သူ က်ဴးဘားအေရးအခင္းလို ကမၻာမွာ


ႏ်ဴးကလီးယားစစ္ႀကီးေတာင္ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေနအထားကို တားႏိုင္ခဲ့တဲ့သူ ဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူရမယ္။
တိုင္းျပည္မွာ ဂုဏ္ယူ အေလးထားရမယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို အၿမဲတမ္းစစ္အစိုးရက ေသးသိမ္ေအာင္ မဖြယ္မရာ သေဘာထားနဲ႔
ျပဳမူ ခ်ဳပ္ကိုင္တတ္တဲ့ သေဘာထားမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာ ဦးသန္႔အေရးအခင္းက သက္ေသျပေနတယ္လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။

ဦးေနဝင္းက ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဃာတ ထားတဲ့ျပႆနာတခု .. အဲဒါကေတာ့ ဦးေနဝင္းျပႆနာဗ်။ ဦးသန္႔ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။


ဦးသန္႔ဟာ လူေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာ အလြန္ကို တည္ၾကည္မွန္ကန္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ဗ်။ စကားေျပာရာမွာ ယဥ္ေက်းတယ္၊
သိမ္ေမြ႕တယ္၊ ေအးေဆးတယ္။ ဘယ္သူ႔ျဖစ္ျဖစ္ ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီကိစၥျဖစ္တာဟာ ဦးသန္႔နဲ႔
မဆိုင္ဘူးဗ်။ ဦးႏုနဲ႔ ဦးေနဝင္းျဖစ္တဲ့ကိစၥ။ ဦးႏုက အာဏာသိမ္းခံရေတာ့ ကမၻာလွည့္ၿပီးႏုိင္ငံေတြကို ေထာက္ ခံခ်က္
ေတာင္းရင္း ကုလသမဂၢကိုေရာက္ေတာ့ ကုလသမဂၢ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ အခန္းမွာ ႏိုင္ငံတကာသတင္းေထာက္ေတြ
ေရွ႕မွာ ေျပာတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္က ဦးေနဝင္းက ဦးႏုကို ေဒါသျဖစ္ေနတာဗ်။ ဦးေနဝင္းအေနနဲ႔က သူ႔ရဲ႕စစ္အစိုးရနဲ႔ တိုင္းျပည္ကို


ၿငိမ္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဦးႏုက ကုလသမဂၢလို ေနရာမ်ိဳးမွာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲလုပ္၊ ကမၻာသိေၾကညာ၊
စစ္အစိုးရရဲ႕ ခၽြတ္ယြင္း ခ်က္ေတြ ေထာက္ျပ၊ သူ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးေတြလုပ္ေတာ့
ဦးေနဝင္းက ေဒါသထြက္ တုန္လႈပ္တယ္။ ဒါက အစုိးရကို ၿဖိဳဖ်က္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္တယ္ေလ။

ဒါေပမယ့္ ဦးေနဝင္းရဲ႕ေဒါသက ဦးႏုထက္ ဦသန္႔ဆီ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဦးသန္႔နဲ႔ဦးႏုကလည္း


အလြန္ရင္းႏွီးၾကတာကိုး။ ငယ္သူငယ္ခ်င္းေတြကိုး။ ဒါဟာဦးသန္႔ဟာ ဦးႏုကို အထူးအခြင့္အေရးေပးတာပဲ လို႔ထင္တယ္ ဗ်။
တကယ္က မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒီအခန္းကို ကုလသမဂၢေရာက္တဲ့ ဘယ္ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မဆို သံုးခြင့္ရွိတယ္ဗ်။ သူကလည္း
ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တဦးပဲကိုး။ အျပင္လူ အေနနဲ႔ ဆိုရင္ေတာ့ ဦးႏုဟာ ျပဳတ္က်ေနတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း လို႔ ေျပာမယ္။
ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ အာဏာသိမ္းခံထားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဗ်။ အဲဒီမွာ ဦးေနဝင္းရဲ႕
ေဒါသေတြဟာ ဦးႏုဆီကေန ဦးသန္႔ဆီကို ေရာက္သြားေတာ့တာပဲ။

ဦးသန္႔ ဗမာျပည္ကိုေရာက္တိုင္း ဦးသန္႔ဟာ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ႀကိဳးစားတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ပဲ။ အဲဒါလည္း


က်ေနာ္တုိ႔သတင္းစာေလာကက အသိဆံုးပဲ။ အဲဒီလိုအခါတိုင္းမွာ ဦးေနဝင္းက ျငင္းပယ္တယ္၊ ေရွာင္တယ္ဗ်။
ဦးသန္႔လာတဲ့အခါ ေျမာက္ဖ်ား ကခ်င္ျပည္နယ္ ခရီးထြက္ေနတယ္၊ အနားယူေနတယ္၊ ေနမေကာင္းဘူး အၿမဲလုပ္တယ္။
အဲဒီေတာ့ ဦးေနဝင္းနဲ႔ ဦးသန္႔နဲ႔ ၾကားမွာ မညီညႊတ္တဲ့သေဘာထားေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာ ဦးသန္႔ေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။
ဦးႏုကေန ဆက္စပ္ၿပီး ေပၚလာတဲ့ သေဘာထား။ အဲဒီကေန တျဖည္းျဖည္းကြာသြားၿပီး ေနာက္ဆံုး စ်ာပန အခမ္းအနား
မွာေတာင္ ႐ုပ္အေလာင္းကို ႀကိဳမိတဲ့ ဒုဝန္ႀကီးတေယာက္ေတာင္ ျပဳတ္ရတဲ့အထိ မလိုမုန္းထားစိတ္ေတြ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့ဗ်ာ။
ဦးေနဝင္းအစိုးရက မေထာက္ခံတာေၾကာင့္ ဦးသန္႔ရဲ႕ တတိယသက္တမ္း ျပယ္သြားတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့
ဦးေနဝင္းမေထာက္ခံ႐ံုနဲ႔ ဒီလိုမျဖစ္ပါဘူးဗ်။ ဦးသန္႔ကိုယ္တိုင္ကိုက အဲဒီမွာ က်န္းမာေရးက မေကာင္းေတာ့ဘူး။
ငယ္ငယ္ကတည္းက ေဆးျပင္းလိပ္ေသာက္ခဲ့တာဆိုေတာ့ သူ႔မွာ ကင္ဆာျဖစ္လာတဲ့ အေနအထားေတြ သူသိမယ္ဗ်။
မိခင္ႏုိင္ငံကကန္႔ကြက္တာနဲ႔ လူတေယာက္ အလုပ္မလုပ္ ႏုိင္ေတာ့ဘူး ဆိုတာမ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဗ်။ ႏိုင္ငံအ မ်ားစုက
ေထာက္ခံရင္ကို လုပ္ႏုိင္တာပဲ။ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္ေတြက ေထာက္ခံရင္ကိုၿပီးတာပဲ။ သူကိုယ္တိုင္ကိုက
က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ဆုတ္သြားတာျဖစ္မယ္ဗ်။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီေရာဂါကဆိုးရြားခဲ့တာကိုးဗ်။

ေျပာစမွတ္ျပဳစရာကေတာ့ အမ်ားႀကီးေတာ့ မေျပာႏုိင္ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္က ငယ္ေသးတာကိုး။


ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္က သိပ္ၿပီးအေရးပါတဲ့သူလည္း မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခု မွတ္မိ တာကေတာ့ က်ေနာ္
သတင္းစာအသင္း အတြင္းေရးမႉး လုပ္စဥ္ကေပါ့ အဲဒီတုန္းက ဥကၠဌက ဂါးဒီးယန္း ဦးစိန္ဝင္း။
ဦးသန္႔ကရန္ကုန္ေရာက္ေနတယ္ ႏွစ္ေတာ့ေသခ်ာမမွတ္မိဘူး ၁၉၆၄ ဝန္းက်င္ျဖစ္မယ္ဗ်။ အဲဒီမွာ သတင္းစာအသင္းက
ဦးသန္႔ကို ဂုဏ္ျပဳပြဲေလးလုပ္တယ္ဗ်။

အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔က ဦးသန္႔ကိုလက္ေဆာင္ေပးဖို႔ စီမံတယ္။ အဲဒီမွာ သူ႔ရဲ႕ဆႏၵေလးလည္းယူတယ္။ ဒါက လူ ၁ ေယာက္ ၂


ေယာက္ပဲ သိတဲ့ကိစၥေပါ့။ အဲဒီမွာ ဦးသန္႔က ဒီလိုလုပ္ဗ်ာတဲ့ ကုလသမဂၢမွာ အခန္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတာဆိုေတာ့
ပန္းခ်ီကားေတြ ထားတယ္။ အဲဒီမွာ ဗမာပန္းခ်ီကားလည္း ခ်ိတ္ဆြဲခ်င္တယ္လို႔ေျပာတယ္ဗ်။ အဲဒီမွာ က်ေနာ္တို႔က
ပန္းခ်ီကားစီစဥ္တယ္။ ေပၚဦးသက္ရဲ႕ကားဗ်။ ေပၚဦးသက္ကလည္း ဆြဲလိုက္တာ ဆင္ပံုႀကီးဗ်။ ဆင္နဲ႔ မ်က္မျမင္ပုဏၰား
ေျခာက္ေယာက္ ေပါ့။ ဆင္ကလည္း ႐ိုး႐ိုး ငုတ္တုတ္ေနတဲ့ ဆင္ႀကီး မဟုတ္ဘဲ ကခုန္ေနတဲ့ ဆင္ေပါ့ဗ်ာ။ ေနာက္တခု
ပုဏၰားေတြက အျဖဴေတြ ဝတ္လို႔ ဆင္ႀကီးကအမည္းဗ်။ ဆန္႔က်င္ဘက္အေရာင္ႏွစ္ခုနဲ႔ ဆြဲထားတာ။ ပုဏၰားေတြက
တခ်ိဳ႕က ဆင္ကိုစမ္း၊ တခ်ိဳ႕က ကခုန္လို႔ အဲလိုပံုဗ်။ က်ေနာ့္မ်က္စိထဲမွာ ျမင္ေယာင္ ေနေသးတယ္။

အဲဒီကားက ၆ ေပ ၃ ေပေလာက္ရွိမယ္။ သူ႔ရဲ႕ေဘာင္က ကႏုတ္ထြင္းထားတဲ့ ေခါင္းပြႀကီး။ ပန္းခက္ေတြနဲ႔ ဝန္းရံေနတဲ့


သစ္လံုးႀကီးလိုပဲ။ အဲဒီပန္းခ်ီကားကို အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေဘာင္ႀကီးနဲ႔ မသယ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါနဲ႔
ေဘာင္ႀကီးကိုဦးစိန္ဝင္းဆီမွာ ထားခဲ့တယ္။ ဒီကားကေတာ့ ကုလသမဂၢမွာ ဘယ္ပံုနဲ႔ ရွိေနလည္း မေျပာတတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္
ေဘာင္ႀကီးကေတာ့ ဦးစိန္ဝင္းက ဓမၼိကဦးဘသန္းတို႔ကေနတဆင့္ လွဴလိုက္ေတာ့ ခု ေလာကနတ္ ပန္းခ်ီျပခန္းမွာ
ေရွးေဟာင္းကားတခုျဖစ္တဲ့ ဆရာၿခံဳရဲ႕လက္ရာ ခပ္ေသးေသးပဲ အဲဒီကားကို ထည့္ထားတယ္။ ေဘာင္ကေတာ့ ဗမာျပည္မွာ
ရွိေနတယ္။ ေလာကနတ္မွာရွိေသးလားေတာ့ မသိဘူး။

ဒါကဘာကိုျပလဲဆိုေတာ့ ဦးသန္႔ရဲ႕ အႏုပညာျမတ္ႏိုးမႈရယ္၊ ျမန္မာျပည္ကို အေလးထားတဲ့စိတ္ ရွိတာရယ္ေပါ့ ဗ်ာ။


သူရွိစဥ္က ျမန္မာေတြကို ရာထူးေပးတာမ်ိဳးရွိတယ္။ ဒါက ဘက္လိုက္ေပးတာ မဟုတ္ဘူး။ ထူးခၽြန္တဲ့ သူျခင္းတူရင္
ဗမာေတြကို အလုပ္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့တယ္။ မွတ္မွတ္သားသား မေျပာႏုိင္ေပမယ့္ ဒါမ်ိဳးရွိတယ္ဗ်။
ဦးတင္ေအာင္ဆိုတဲ့ သတင္းစာဆရာတဦးဆို ကုလသမဂၢမွာ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဦးသန္႔ဟာ မထိုက္မတန္ဘဲ
ကိုယ့္လူပဲဆိုၿပီးဆြဲသြင္းတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာ့အႏုပညာကို ဂုဏ္တင္ ျမတ္ႏိုးတယ္၊
ကမၻာ့အလယ္မွာတင့္တယ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာေပါ့။ အဲဒီကိစၥေလးကေတာ့ က်ေနာ့္ရဲ႕စိတ္ထဲ စြဲေနတဲ့
အေၾကာင္းအရာေပါ့ဗ်ာ။

အမွတ္တရ ဒီေန႔အတြက္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဦးသန္႔အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္တဲ့အခ်ိန္က သာမန္လူပဲျဖစ္ျဖစ္


ကမၻာသိပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္မွတ္သားသား ရွိဖို႔ေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ဦးသန္႔လိုကမၻာ့အက်ိဳး၊ ျမန္မာ့အက်ိဳးေတြ
ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကေတာ့ ပိုၿပီး မွတ္မွတ္သားသား လုပ္သင့္တာေပါ့ဗ်ာ။ ခုလိုခ်ိန္မွာ က်ေနာ္ေျပာခ်င္ တာကေတာ့
က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္က ဆင္းရဲတယ္၊ ဒုကၡမ်ိဳးစံုႀကံဳခဲ့ရတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ စစ္အစိုးရေတြ ေပါ့ဗ်ာ။ ႏွစ္ေ ပါင္း ၄၀
ေလာက္က စစ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္တယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္က ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ႀကံဳရတယ္။ အဲဒီမွာ ႏြံအိုင္ထဲမွာ
ပြင့္တဲ့ၾကာတပြင့္လိုပဲ ဦးသန္႔လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးေပၚထြက္ခဲ့တာဟာ မီးလွ်ံထဲကေန ပန္းတပြင့္ပြင့္ခဲ့တာပဲဗ်။ အဲဒီလိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးရဲ႕
အားထုတ္မႈေတြ၊ နမူနာေတြ၊ ထူးခၽြန္မႈေတြမ်ိဳး က်ေနာ္တို႔ ဗမာေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာရွိသင့္တယ္။ က်ေနာ္တို႔
ဗမာတေယာက္စီတိုင္းဟာ ဦးသန္႔လိုပဲႀကိဳးစားသင့္တယ္၊ အားထုတ္ သင့္တယ္။ ႀကိဳးစားၾကပါ၊ အားထုတ္ၾကပါလို႔ပဲ
ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ။ ။