You are on page 1of 4

24 มิถุนายน พ.ศ.

2475
เกิด "การปฏิวัติ 2475" โดย คณะราษฎร กลุมบุคคลที่ประกอบดวยทหารบก
ทหารเรือและพลเรือนจํานวน 115 คน นําโดย พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน พหลโยธิน), พลเรือเอก หลวงสินธุสงครามชัย หลวงประดิษฐมนูธรรม
(นายปรีดี พนมยงค) ไดทําการ "อภิวัฒน" เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยู
ภายใตรัฐธรรมนูญ การเปลี่ยนแปลงครั้งนั้น มีสาเหตุหลายประการ อาทิ ปญหา
เศรษฐกิจตกต่ํา ที่รัฐบาลภายใตระบอบเกา ไมสามารถแกไขได อิทธิพลความคิดทาง
การเมือง แบบประชาธิปไตย ในประเทศตะวันตก ในหมูนักศึกษาไทยในตางประเทศ
กระแสการโคนลม ระบอบกษัตริย ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไมวาจะเปนรัสเซีย จีน เยอรมนี
ฯลฯ ความรูสึกชาตินิยม ที่ประเทศไทย ถูกเอารัดเอาเปรียบ จากสนธิสัญญา ที่ไมเปน
ธรรม ซึ่งรัฐบาลสยาม ทําไวกับ ประเทศมหาอํานาจ ตะวันตก ความขัดแยง ระหวาง
กลุมนายทหาร ที่ไดรับการศึกษา จากตางประเทศ กับนายทหาร ที่เปนพระบรมวงศานุ
วงศ และความเสื่อมโทรม ของระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชยเอง เหลานี้ ลวนเปน
สาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดการปฏิวัติ 2475 การปฏิวัติครั้งนี้สําเร็จลงโดยปราศจากการ
นองเลือด ทําใหประเทศไทยไดรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนหลักประกันแหงสิทธิของราษฎร
เปนสิ่งยืนยันวาอํานาจสูงสุดเปนของราษฎรและที่สําคัญคือ บุคคลทุกคนเสมอภาคกัน
ตามกฎหมาย

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475


จอมพล ป. พิบูลสงครามประกาศใชรัฐนิยมฉบับที่ 1 เปลี่ยนชื่อประเทศจาก
"สยาม" เปน "ไทย" และในภาษาอังกฤษเปลี่ยนจาก "Siam"
เปน "Thailand" สวนประชาชนและสัญชาติก็ใหใชวา "ไทย" (Thai) แทน
"สยาม" (Siamese) เพื่อตองการสรางชาติและปลูกฝงความรูสึกชาตินิยมใหแก
ประชาชน ใหคนไทยรักเชื้อชาติไทย
24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
จอมพล ป. พิบูลยสงคราม ทําพิธีเปด อนุเสาวรียชัยสมรภูมิ อนุเสาวรียแหงนี้
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณของวีรชนผูสละชีพเพื่อชาติ ในกรณีพิพาทอินโดจีน สงคราม
มหาเอเชียบูรพา (สงครามโลกครั้งที่ 2) ปรับปรุงเสนเขตแดนกับอินโดจีนฝรั่งเศส พล
เอก พระยาพหลพลพยุหเสนา เปนผูวางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484
เปนรูปดาบปลายปน ๕ เลม อนุเสาวรียนี้สูงจากพื้นดิน ๕๐ เมตร ที่ฐานดาบปลายปนมี
รูปปนทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ และพลเรือน บริเวณฐานอนุเสาวรียใต
รูปปนจารึกชื่อผูสละชีพเพื่อชาติจากสงครามตาง ๆ ตั้งแต 2483-2497 ทั้งหมด
801 นาย

24 มิถุนายน พ.ศ. 2488


วันเกิด สุชาติ สวัสดิ์ศรี หรือ "สิงหสนามหลวง" นักเขียน นักวิจารณ
วรรณกรรม อดีตบรรณาธิการนิตยสาร โลกหนังสือ, ถนนหนังสือ, สังคมศาสตร
ปริทรรศ, บานไมรูโรย และ ชอการะเกด ชอบอานหนังสือมาตั้งแตเด็กและหลงไหล
โลกวรรณกรรมมาตั้งแตนั้น เรียนจบสาขาประวัติศาสตรคณะศิลปศาสตร ม.
ธรรมศาสตร เคยเปนอาจารยมหาวิทยาลัย รวมกอตั้งกลุมวรรณกรรม กอตั้งรางวัลชอ
การะเกด กอตั้งสํานักชางวรรณกรรม ฯลฯ นอกจากสุชาติยังทํางานศิลปะ ทั้ง
จิตรกรรมและภาพยนตรสั้น โดยไดเปดงานแสดงภาพชื่อ "สุชาติโทเปย" (Such-
artopia) และ "สุชาติมาเนีย" (Such-artmania) และมีผลงานรวมเรื่องสั้นสองเลม
คือ "ความวาง" และ "ความเงียบ" ปจจุบันทํางานศิลปะเขียนหนังสือ และทําสวนอยูที่
บาน
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498
"สถานีวท ิ ยุโทรทัศน ไทยทีวี ชอง 4 บางขุนพรหม" เริ่มแพรภาพโทรทัศนเปน
ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี จอมพล ป. พิบูลลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
ในพิธี สถานีโทรทัศนแหงนี้เปนสถานีวิทยุโทรทัศนแหงแรกของประเทศไทย
บริหารงานโดย บริษัท ไทยโทรทัศน จํากัด โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2495 ตั้งอยูท  ี่วังบางขุนพรม (ที่ทําการของธนาคารแหงประเทศไทย
ปจจุบัน) ในชวงแรก มีการแพรภาพออกอากาศในวันอังคาร, พฤหัสบดี, เสารและ
อาทิตย ระหวางเวลา 18.30 น.-23.00 น. โดยใชเครื่องสง ขนาด 10 กิโลวัตต แพร
ภาพขาวดํา ระบบ 525 เสนตอภาพ 30 ภาพตอวินาที ตอมาไดเพิ่มวันเวลา
ออกอากาศมากขึ้น ในป 2519 ไดเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากภาพขาวดําใน
ระบบ 525 เสน เปนภาพสี ในระบบ 625 เสนอยางสมบูรณ พรอมกับเปลี่ยนชื่อเปน
"สถานีวิทยุโทรทัศน ไทยทีวีสี ชอง 9” ปตอมารัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ขึ้นและโอนกิจการของชอง 9 มา
ดูแล และเปลี่ยนชื่อเปน "ไทยทีวีสีชอง 9 อ.ส.ม.ท." และเปลี่ยนเปน "โมเดิรน
ไนน ทีวี" (Modern 9 TV) ในป 2545 และใชชื่อนี้มาจนปจจุบัน

24 มิถุนายน พ.ศ. 2525


ไดมีการประชุมคณะกรรมการผูบริหารโรงเรียนจํานวน 11 โรงเรียนเปนครั้ง และ
ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการโรงเรี ย นสั ง กั ด สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี ชุ ด แรกขึ้ น มี ก าร
ประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อวางแผนแนวทางปฏิบัติ มีรูปแบบและโครงการทํางาน
รวมกันของโรงเรียนสังฆมณฑล
จนกระทัง่ ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2525 คณะกรรมการไดกําหนดชื่อกลุมอยาง
ชัดเจนวา โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มีชื่อยอวา รสจ. เรียก
เปนภาษาอังกฤษวา Educational Section of Chanthaburi Diocese
หรือ E.S.C.D.