You are on page 1of 3

Economa de Empresa

Resumo
A FUNCIN COMERCIAL DA EMPRESA
CONCEPTO DE MARKETING.
Marketing como orientacin, como actitude ou filosofa.

Orientacin producin Orientacin s vendas ORIENTACIN AO


MARKETING ou ao consumidor Orientacin social
Marketing como funcin.

Conxunto de actividades da empresa encamiadas a satisfacer as necesidades e


desexos dos consumidores coa intencin de conseguir un beneficio: A quen
vender? Que vender? Como vender?
MERCADO: CONCEPTO E CLASES.
Concepto:
Actividades de compravenda levadas a cabo por oferentes (vendedores) e
demandantes (compradores).
Clases de mercados:
Segundo os produtos:
-

Mercados de bens de consumo


Mercados de bens industriais

Segundo o nmero de oferentes e demandantes:


-

Competencia perfecta
Monopolio.
Oligopolio.
Competencia monopolstica.

Segundo as posibilidades de expansin.


-

Mercado actual
Mercado potencial
Mercado tendencial

INVESTIGACIN DE MERCADOS
Consiste na recompilacin e anlise de informacin sobre os problemas relacionados
co mercado (o consumidor, a competencia, contorno xeral) para reducir o risco na
toma de decisins.
Fases do estudio de mercado
1. Establecemento de obxectivos.
2. Deseo do plan de investigacin. Fontes internas e externas empresa.
3. Obtencin de datos. Recollida dos datos primarios e secundarios.
4. Anlise e interpretacin da informacin.
5. Presentacin dos resultados nun informe.

Economa de Empresa

Mtodos de obtencin de datos primarios:


Enquisa (puntual): persoal, telefnica, postal e a travs de Internet.
Enquisa mnibus.
Paneis de consumidores ou enquisas peridicas.
Grupos de discusin.
Entrevista en profundidade.
Observacin.
Experimentacin.
SEGMENTACIN DE MERCADOS: CONCEPTO E VARIABLES UTILIZADAS.
A segmentacin do mercado consiste en dividir o mercado en grupos de consumidores
homoxneos, dicir, que se parezan entre si en relacin a algn criterio razoable.
Criterios ou variables para segmentar o mercado:
Demogrficas ........... Idade, sexo, relixin, estado civil, nacionalidade,
Socioeconmicas ..... Ingresos, estudos, ocupacin, ...
Xeogrficas .............. Pases, rexins, municipios, zona rural ou urbana, clima,...
MARKETING-MIX:
o conxunto de polticas ou instrumentos dos que dispn o marketing para poder
alcanzar os obxectivos previstos. As catro polticas fundamentais son: produto
(product), prezo (price), comunicacin (promotion) e distribucin (place).
POLTICA DE PRODUTO
Concepto de produto ofertado: Para o consumidor o ben ou servizo que satisfai
unha necesidade ou desexo. Para a empresa, un conxunto de atributos.
Gama e lia: A carteira ou gama de produtos o conxunto de bens ou servizos
ofertados. A gama divdese en lias de con caractersticas afns.
Ciclo de vida.

Atributos:

Marca: Signo distintivo (nome + logotipo). Estratexias: marca nica ou mltiples,


segundas marcas e marcas brancas.
Outros: Envase e etiquetaxe, deseo, calidade, servizos posvenda e de atencin
ao cliente, garanta, ...

POLTICA DE PREZO
Presin dos
custos

Custos

Intervalo
para fixar o

Competencia

Rendibilidade

prezo

Demanda

Presin do
mercado

Economa de Empresa

POLTICA DE PROMOCIN OU COMUNICACIN


Publicidade: comunicacin en medios de comunicacin de masas pagada pola
empresa. En prensa, radio, televisin, cine, no exterior (vallas, cabinas de telfonos,
marquesias, transporte pblico,...), publicidade directa (buzoneo, mailing, e-mailing)
ou outros medios (teletexto, Internet,...)
Promocins de vendas: Rebaixas de prezos, regalos, mostras, congresos, visitas a
fbrica, descontos, vales de desconto, sorteos, paquetes (2x1),... Pdense dirixir a:
consumidores, prescriptores, distribuidores ou forza de vendas.
Forza de Vendas: axentes ou vendedores da empresa: Comunicacin persoal entre
o vendedor e o comprador. O vendedor asesora ao comprador resolvendo as sas
dbidas e orientando as sas compras. Recibe a contestacin do comprador.
Relacins Pblicas: Accins para crear un clima favorable cara empresa e os seus
produtos: comunicados de prensa e roldas de prensa, feiras e exhibicins, festas e
actos sociais, bolsas de estudos, patrocinio e mecenado,...
Merchandising: a parte da comunicacin que busca destacar o produto no punto de
venda para que se diferencie dos da competencia. Pode ser exterior (escaparates,
aparcamentos,...) ou no interior do punto de venda (carteis, iluminacin, decoracin,
colocacin dos produtos, megafona, etc.). moi importante nos autoservizos.
POLTICA DE DISTRIBUCIN
Serve para poer o produto ou servizo a disposicin do cliente.
Intermediarios:
-

Almacenistas, maioristas ou comerciantes por xunto compran en grandes


cantidades, vendendo en lotes mis pequenos a outros intermediarios (outros
almacenistas ou a minoristas).

Os minoristas compran aos almacenistas ou os fabricantes e venden o


consumidor final.

Canles de distribucin:
PRODUTOR CONSUMIDOR

Canle directa: sen intermediarios:


Canle curta:

PRODUTOR MINORISTACONSUMIDOR

Canle longa: PRODUTOR ALMACENISTA MINORISTACONSUMIDOR


Franquas:
A franqua unha frmula de distribucin que consiste nun contrato polo que a
empresa franquiadora cede franquiciada o dereito a explotar unha marca ou unha
frmula comercial a cambio do pago dun canon ou royalty.
APLICACIN DAS TIC AO MARKETING
Novas canles de distribucin: o comercio electrnico.
Novas formas de publicidade.
Novas formas de investigacin de mercados.
Maior transparencia dos mercados.