You are on page 1of 21

Lon Milo DuQuette

.
mAGI JA
n iska

TO WSZYSTKO JEST W TWOJEJ GOWIE


PO PROSTU NIE WIESZ,
JAK DU MASZ GOW

Przeoy:
Maciej Lorenc

Tytu oryginau:
Low Magick: Its All in Your Head You Just Have No Idea How Big Your Head Is
Redakcja i korekta: Dominika Dudarew
Projekt okadki i skad: skladigrafika@gmail.com
Wszystkie ilustracje wewntrz ksiki udostpnio wydawnictwo Llewellyn,
z wyjtkiem: Pentagram Salomona, Heksagram Salomona (str. 188) Jacqueline A. Williams, Ganesza (str. 141, 145-146, 149, 152-154) Wen Hsu.
LOW MAGICK:
ITS ALL IN YOUR HEAD
YOU JUST HAVE NO IDEA HOW BIG YOUR HEAD IS
Copyright 2010 Lon Milo DuQuette
Published by Llewellyn Publications
Woodbury, MN 55125 USA
www.llewellyn.com
Copyright for Polish edition by ILLUMINATIO ukasz Kierus 2012
Wszelkie prawa do polskiego przekadu i publikacji zastrzeone. Powielanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki caoci bd fragmentw niniejszego dziea bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza
tych praw jest zabronione.

Wydanie I
Biaystok 2012
ISBN: 978-83-62476-71-8

www.illuminatio.pl
Wydawnictwo ILLUMINATIO ukasz Kierus
E-mail: wydawnictwo@illuminatio.pl
Dzia handlowy: zamowienia@illuminatio.pl
Ksiki wydawnictwa kupisz w:

www.CzaryMary.pl

SPIS TRECI

Podzikowania.....................................................................................9
PROLOG: Opowieci...............................................................11
ROZDZIA 0: Najpierw porozmawiajmy o strachu..................15
ROZDZIA 1: Dogmaty i rytuay magiji niskiej

(Dogme et ritual de la bas magie)............................19


Formua Salomona................................................29
Prawo Przycigania, sia intencji

i moja randka z Lind Kaufman..........................41
ROZDZIA 4: Sekrety rodzinne....................................................47
ROZDZIA 5: Moje talizmany planetarne..................................61
ROZDZIA 6: Weekend z duchami Tarota.................................69
ROZDZIA 7: Kltwa nocy letniej................................................93
ROZDZIA 8: Projekcja astralna: podrowanie wzrokiem duszy

(lub Prawdziwi magowie jadaj quiche).........107
ROZDZIA 9: Nie o to chodzi w inwokacjach.........................125
ROZDZIA 10: w inwokacjach chodzi o to!............................131
ROZDZIA 11: Ganesza zmyka!...................................................137
ROZDZIA 12: Dylemat rabina ...................................................155
ROZDZIA 13: Egzorcyzmy w liceum Matki Boskiej Bolesnej....169
EPILOG:
To wszystko jest w twojej gowie

Po prostu nie wiesz, jak du masz gow......215
ROZDZIA 2:
ROZDZIA 3:

Dodatek I: Mj brat wspomina naszego ojca.............................219

Dodatek II: Sukcesja apostolska...................................................223

Bibliografia........................................................................................227

prolog

OPOWIECI
Nigdy nie wiem,
na ile wierzy wswoje wasne opowieci.
WASHINGTON IRVING

prcz ciszy, najbardziej bosk form komunikacji s opowieci. Opowieci yj. Opowieci s wite. Opowieci
to bogowie, ktrzy tworz wszechwiaty, a zarazem stworzenia ipostacie, ktre owe wszechwiaty zamieszkuj. Opowieci
powouj do ycia wszystkie zwycistwa itragedie, jakie mog
powsta wumyle za spraw wyobrani idowiadcze. Opowieci przemawiaj bezporednio do naszej duszy.
Opowieci to magija.
Wraz ztym, jak wkraczam wsidm dekad swojego ycia,
jestem bardziej skonny sucha opowieci, ni czyta teksty lub
wdawa si wdyskusje bardziej skonny snu opowieci, ni
mie czelno udziela lekcji lub porad. By moe jest to spowodowane tym, e zwiekiem mamy wicej do opowiedzenia,
a posiadane przez nas dowiadczenie i mdro przyczyniaj
si do tego, e nasze wspomnienia zyskuj dodatkowy wymiar,
struktur iperspektyw.
11

Z jakiego powodu na obecnym etapie ycia nie jestem


wstanie podej do zagadnie, ktre postanowiem zaprezentowa wniniejszej ksice, winny sposb, anieli opowiadajc
pozbawione chronologii historie zwasnego ycia. Nie oznacza
to jednak wcale, e nie zawarem wnich duej dawki teorii iinformacji technicznych. Uwaam wrcz, e znajduje si wnich
wystarczajco duo wskazwek dotyczcych praktyki magicznej, by na jaki czas zapewni zajcie odpowiednio zmotywowanemu magowi. Jest to ksika, ktra przyblia, opisuje
iujawnia magiczne jak idlaczego (a wniektrych przypadkach jak idlaczego nie) ycia maga.
Snucie opowieci ma jednak pewne wady. Przede wszystkim, nasza pami jest czym niezwykle kruchym i subiektywnym. Bl, al, wstyd, mylenie yczeniowe, fantazje oraz
skonno do okamywania samego siebie bezustannie zagraaj trafnoci naszych wspomnie. Absolutny obiektywizm jest
niemoliwy. Jednak wprzeciwiestwie do zwykych miertelnikw, ktrzy powicaj mniej energii na obserwowanie wasnego ycia, mag jest zobowizany do prowadzenia dziennika
imoe do niego zajrze zawsze, gdy powraca pamici do jakiego wydarzenia. Kiedy przygotowywaem t ksik, wogromnym stopniu opieraem si na swoich bazgroach zapewniam,
e bya to bolenie zawstydzajca mka.
Na dodatek, kiedy snuje si opowie magiczn, trzeba uszanowa prywatno innych ludzi zarwno ywych, jak imartwych, ktrzy brali udzia w opisywanych wydarzeniach. Na
przestrzeni lat miaem szczcie pozna ipracowa ze wspaniaymi ibarwnymi osobami, zktrych wikszo nie jest szerzej
znana wsubkulturze magicznej, ale niektre zca pewnoci
s. Przyznaj wic, e kiedy pisaem t ksik, zdarzyo mi si

12

zmieni imi bohatera lub jaki szczeg opowieci, by niektre


osoby pozostay anonimowe.
Mam nadziej, e ten skromny zbir wspomnie przypadnie
Ci do gustu. Zdaj sobie jednak przy tym spraw, e nie mona
zaspokoi upodoba ioczekiwa wszystkich czytelnikw. By
moe ta ksika bdzie inna, ni si spodziewae. By moe
bdziesz rozczarowany tym, e nie napisaem kolejnego podrcznika, ani nie pokusiem si obardziej naukowy opis jakiego systemu magicznego lub doktryny filozoficznej. Jeeli tak
bdzie, mam nadziej, e przymkniesz oko na brak przeprosin
zmojej strony, poniewa jestem przekonany, e oferuj Ci wtej
maej ksieczce co znacznie potniejszego ibardziej pouczajcego dar opowieci. Mam nadziej, e zaakceptujesz je takimi, jakimi s, iodnajdziesz wnich swoj osobist prawd. Jak
powiadaj mdrcy zplemienia Zuni: Nie ma prawdy, s tylko opowieci.

ROZDZIA 0

NAJPIERW

POROZMAWIAJMY
O STRACHU

Wspomnij oDiable, asi pojawi.


WOSKIE PRZYSOWIE

Z perspektywy maga lepiej jest zosta optanym,


ni zignorowanym przez demona.
RABBI LAMED BEN CLIFFORD

o smutne (przynajmniej zmojej perspektywy), e nie wszyscy, ktrzy wezm t ksik do rki ij przekartkuj, zdecyduj si na jej zakup. Na dodatek, nie wszyscy, ktrzy j kupi i wrc z ni do domu, przeczytaj j od deski do deski.
Dlatego te, na wypadek gdyby zrezygnowa zdalszej lektury,
wykorzystam ten krtki moment, ktry spdzimy razem, iod
razu podziel si ztob najwaniejsz tajemnic magiji aprzy
okazji take ycia:

NIE BJ SI!
15

A teraz, jeeli nie masz czasu, moesz odoy t ksik ibez


obaw powrci do swojego ycia.
Nie zrozum mnie le. Dobrze jest by ostronym. Dobrze jest
by rozsdnym. Dobrze jest by zrwnowaonym iwnikliwym
we wszystkich swoich dziaaniach, jednak strach jest trucizn
dla twojej praktyki magicznej itwojego ycia. Wiedz jednak, e
nie gosz tej ewangelii nieustraszonoci zmarmurowej ambony prawoci iodwagi. Przeciwnie, wykrzykuj j przez tekturowy megafon swojego podego itchrzliwego charakteru.
Kiedy stawiaem pierwsze kroki jako praktykujcy mag, baem si wszystkiego. Kiedy przygotowywaem si do odprawienia po raz pierwszy Rytuaw Pentagramu i Heksagramu, przesdnie obserwowaem wszystko, poczwszy od ttna,
askoczywszy na poziomie podniecenia seksualnego. Zapisywaem w swoim dzienniku najbardziej dziwaczne spekulacje
ifantazjowaem otym, e ktem oka widz rne rzeczy.
Obecnie dostrzegam wikszo moich lkw, ktre wrodku nocy wypywaj znajgbszych warstw programowania religijnego, ktremu zostaem poddany wdziecistwie. Mwic
wprost, przechodziem uwiadamiane inieuwiadamiane pranie mzgu wynikajce zbycia wychowywanym wwierze chrzecijaskiej byem uwiziony we wrogim wszechwiecie, ktry
rozbrzmiewa echem kltw rzucanych przez gniewnego Boga,
ktry straszy mae dzieci, eby zachowyway si wodpowiedni sposb (przez co wyrastaj na posuszne, bogobojne dorose
mae dzieci). Zostaem zaprogramowany przez filmy iksiki
oparte na szkodliwej doktrynie strachu i nienawici do samego siebie. Kiedy przegldam swoje dzienniki zobecnej perspektywy, to wszystko wdalszym cigu wydaje mi si do gupie
imelodramatyczne:

16

Po raz pierwszy odprawiem Wikszy Rytua Inwokacji Pentagramu. Tego samego dnia przerwao mi si sznurowado imiaem flashback kwasowy.
lub
Spaem z talizmanem Marsa pod poduszk nio mi si, e
koniki morskie poeraj zwoki mojego ojca obudziem si
zerekcj.
Dzikuj bogom, e miaem w tamtym okresie mdr, dowiadczon i kompetentn mentork magiczn*, ktra (kiedy nie projektowaa na mnie swoich obaw przed nisk magij)** bezlitonie wymiewaa moje dziecice obawy ipomagaa
mi rozwin podejcie zblione do podejcia badacza napdzanego bezgraniczn ciekawoci i poczuciem naukowego zdumienia. Pamitacie posta Laury Dern zfilmu Park Jurajski, ktra wjednej ze scen podwija rkawy izanurza rami wwielkiej
kupie dinozaura, by dowiedzie si, dlaczego biednego zwierzaka boli brzuszek? No c, czasami mag musi stawi czoa
znacznie bardziej niepokojcym wyzwaniom psychologicznym
iduchowym. Jedynym sposobem, by sobie znimi poradzi, jest
wyksztacenie wsobie obojtnego ipozbawionego lku nastawienia, determinacji oraz niezachwianego pragnienia osignicia owiecenia.
Otrzymaem niedawno list od pewnej kobiety, ktra bya
przekonana, e jej wahania nastroju i inne problemy ze zdrowiem stanowi rezultat jej pracy magicznej. Aoto fragment listu, ktry jej odesaem. Mam nadziej, e podziaa na Ciebie inspirujco.
* Przez pierwsze lata swojej praktyki magicznej miaem zaszczyt uczy si pod okiem
Phyllis Seckler McMurtry (1917-2004), znanej take jako Soror Meral, IX OTO.
** Patrz rozdzia 1.
17

Droga (imi zatajone),


jeeli chodzi ozwizek praktyk magicznych zwahaniami nastroju iproblemami zdrowotnymi, zazwyczaj najlepiej jest przypisywa tego rodzaju dolegliwoci normalnym demonom chemii
naszego ciaa oraz stresowi towarzyszcemu yciu w wielkim
miecie dwudziestego pierwszego wieku. W wikszoci przypadkw katar czy grypa nie s spowodowane przeprowadzan operacj magiczn. Nawet gdyby bya to negatywna reakcja na twoj prac magiczn, obawy ilki sprawiaj jedynie, e
udzielasz istotom, ktrych si boisz, pozwolenia na to, by wdalszym cigu eroway na twoim braku pewnoci siebie (a by
moe czym wicej), ana dodatek zachcasz je do tego. Kiedy
zastanawiasz si nad tym, czy bl igorczka mog by dzieem
zabawiajcego si tob demona, dobrowolnie dajesz mu si, by
wywoywa w bl lub gorczk wcakiem dosownym sensie,
pozwalasz mu si wtedy ewokowa!
Sprbuj pamita otym, e najprawdopodobniej uda ci si przey wszystkie swoje operacje magiczne (by moe zwyjtkiem
tej ostatniej), atake, e nic nie neutralizuje mocy nieznonego demona lepiej, ni ignorowanie strachu, jaki wnas wywouje. Jak czytamy wLiber Libr: Bij pokony przed sw Jani,
lecz nie lkaj si ludzi ani duchw. Strach jest porak izwiastunem poraki; odwaga za jest pocztkiem cnoty*.

* Aleister Crowley, Liber Libr Sub Figura XXX, The Book of the Balance oraz Magick, Liber
ABA, Book Four, wydanie drugie poprawione, red. Hymenaeus Beta (York Beach, ME,
Weiser Books, Inc., 1997), str. 668. Samo Liber Libr pochodzi zdokumentu Zotego
Brzasku pt. Ooglnym prowadzeniu ioczyszczaniu duszy.
18

ROZDZIA 1

DOGMATY I RYTUAY
MAGIJI NISKIEJ

(Dogme et ritual de la bas magie)

Gdyby wiat zosta zrozumiany.


Zobaczyby, e jest dobry.
Jest tacem do agodnej muzyki.
ALEISTER CROWLEY*

yznam od razu, e tytu tego rozdziau mia nawizywa


do klasycznej pracy wielkiego dziewitnastowiecznego
ezoteryka, Eliphasa Lviego pt. Dogmaty i rytuay magiji wysokiej**. Nie zakadaj jednak prosz, e pod jakimkolwiek wzgldem prbuj porwnywa swj tekst do niemiertelnego tekstu
Lviego. Tak naprawd s one tak rne, jak dzie inoc czy
raczej jak to, co wysokie ito, co niskie.
* Aleister Crowley, Collected Works, Orpheus, Vol. III (Homewood IL, Yogi Publications,
1978), str. 217.
** Eliphas Lvi (1810-1875) to pseudonim Alphonsea Louisa Constanta. Dogme et ritual de
la haute magie zostao po raz pierwszy wydane w1854 roku. Ostatnio ukazao si jako
Transcendental Magic wtumaczeniu A. E. Waitea (York Beach, ME, Weiser Books, 2001).
19

Uwaam, e ju na samym wstpnie powinienem wyjani,


czym jest dla mnie magija wysoka imagija niska. Mwic
zupenie szczerze, nie czuj si dobrze zadnym ztych terminw. S one, przynajmniej wedug mnie, powszechnie naduywane, bdnie rozumiane, niewaciwie stosowane, przeinaczane ibdnie interpretowane.
Niektrzy magowie ceremonialni nazywaj to, czym si zajmuj, magij wysok, by jednoznacznie odrni uprawian przez
siebie sztuk od niskiej magiji czarownic. Podobnie jest wdrug stron. Niektre czarownice ineopoganie posuguj si tym
terminem w sarkastyczny sposb, by podkreli, e magowie
ceremonialni ipodobne im osoby s wich odczuciu snobami.
Praktyczni kabalici, ktrzy uwaaj swoje studia za jedyn
prawdziw magij wysok, uywaj natomiast obu tych terminw, by zdystansowa si zarwno od magw ceremonialnych,
jak iczarownic.
S te tacy, ktrzy definiuj magij nisk po prostu jako
wszystkie dziaania magiczne oparte na zwizku znatur (magija uprawiana na otwartym powietrzu). Maj one stanowi
przeciwiestwo magiji ceremonialnej, ktra bazuje na sformalizowanych rytuaach Zotego Brzasku* lub rytuaach stworzonych przez Aleistera Crowleya** (magija uprawiana wpomieszczeniach). Terminy niska iwysoka s tu wdyplomatyczny sposb
interpretowane jako moralnie neutralne. Zakada si bowiem,
e te dwie gazie magiji rni si od siebie postaci izastosowaniem, atake przemawiaj do osb oodmiennych osobowo* Zaoony w1888 roku Zakon Zotego Brzasku by bez wtpienia najbardziej wpywowym stowarzyszeniem magicznym koca dziewitnastego ipocztku dwudziestego
wieku. Aleister Crowley wstpi do niego w1898 roku iszybko sta si katalizatorem
wydarze, ktre doprowadziy do jego rozpadu. Podstawowa struktura inicjacyjna
Zotego Brzasku posuya mu nastpnie za wzr, kiedy tworzy wasny zakon magiczny A...A...
** Ibidem.
20

ciach igustach duchowych. Zarwno wysocy, jak iniscy


magowie, s wtym ujciu wzgldnie szczliwi, e mog y
wswym wasnym wiecie iuprawia wybrany przez siebie rodzaj magiji.
Jest jednak take spora grupa osb, ktre definiuj nisko
iwysoko magiji wsposb, ktry wykracza daleko poza dyskusj dotyczc tego, czy kto woli pracowa we wntrzu wityni czy wzagajniku na wieym powietrzu. Magija wysoka
to dla nich formalny proces wywoywania zmian wotoczeniu
jednostki, dziki pomocy Boga iniebiaskiej hierarchii dobrych
archaniow, aniow, inteligencji iduchw; podczas gdy magija niska to formalny proces wywoywania zmian, dziki pomocy diaba (lub diabw), upadych aniow oraz piekielnych
zych duchw idemonw.
Oczywicie, aby na powanie bra pod uwag zalety takiej
perspektywy, trzeba si najpierw opowiedzie po stronie pewnej (niektrzy powiedzieliby drakoskiej) wizji rzeczywistoci duchowej tej, ktr mona odnale wwitych ksigach
idoktrynach chrzecijastwa, islamu ijudaizmu. Dla wygody,
wdalszej czci ksiki bd wobec tych religii uywa zbiorczego (i penego szacunku) terminu, ktry ukuem specjalnie na
potrzeby tego rodzaju rozwaa. Sowem tym jest:

Chrzeisladaizm*.
Jedna zpopularniejszych interpretacji tych doktryn zakada,
e ludzie znajduj si wsamym rodku nieprzerwanej wojny pomidzy armi absolutnie dobrego Boga, ktry zasiada wniebiosach, asugusami absolutnego zego diaba, ktry rzdzi wpie* Polecam swoj ksik pt. Angels, Demons & Gods of the New Millennium (York Beach,
ME, Red Wheel/Weiser, 1997), str. 156.
21

kle. Z powodw znanych tylko samemu Bogu, diabe i jego


druyna otrzymali wadz nad ludzkim yciem na ziemi. Co
wicej, zgodnie zt teori, Bg nakaza diabu kusi idrczy
istoty ludzkie bezustannie namawia je, by buntoway si
przeciwko dziwnie skomplikowanemu katalogowi przykaza
oraz stworzonemu przez Boga zbiorowi zasad, irracjonalnych
przekona iwymaganych zachowa, dziki ktrym (jeeli bdziemy sumiennie realizowa program) by moe* zasuymy
na pomiertny bilet do wiecznego szczcia wniebie, gdzie zasidziemy uboku Boga ijego dobrych aniow.
Ten zaciankowy iwysoce spolaryzowany sposb patrzenia
na rzeczywisto sprawia, e wszystko wydaje si by bardzo
proste. Bg jest dobry. Diabe jest zy. Anioy s dobre. Demony s ze. Wszystko, co zwizane zniebem, jest dobre. Wszystko, co zwizane z piekem, jest ze. Osoby, ktre zgadzaj si
zchrzecijask wizj wiata, nie maj wtpliwoci co do tego,
czy poda ciek magiji niskiej czy wysokiej. Tak czy inaczej,
kto ozdrowych zmysach chciaby zmaga si zniebezpiecznymi ikamliwymi demonami zpieka rodem, skoro rwnie dobrze mona poszukiwa pomocy ugrzecznych, dobrych aniow sucych Wszechmocnemu Bogu?
Unoszony arogancj swojego duchowego oddania, wysoki
mag spoglda zgry na niskich magw, ktrzy chcc zrealizowa swe niecne plany, s gotowi iskorzy odda swe potpiecze dusze zym duchom wzamian za przypyw mocy, dziki
ktrej bd mogli skrzywdzi wroga, rzuci kltw na krow
ssiadw lub zacign kogo do ka.
Na wiecie yje obecnie wielu ludzi (zarwno magw, jak
inie-magw), ktrzy wdo dosowny sposb wierz, e opi* Niestety, jeeli kto jest chrzecijaninem urodzonym bez aski, waciwa wiara idobre sprawowanie za ycia nie wystarcz, by uchroni go przed potwornymi pomieniami wiecznego pieka. Przykro mi.
22

sana powyej wizja rzeczywistoci duchowej jest jedyn, jaka


moe istnie. Zca pewnoci maj do tego prawo. Jakby nie
byo, dla wielu znas w moralitet, wktrym bior udzia Bg
idiabe, niebo ipieko, anioy idemony jest dobrze znanym fundamentem, na ktrym zostaa zbudowana przewrotnie wygodna wiara naszych ojcw.
Nie mam zamiaru obraa czyichkolwiek szczerych przekona religijnych (z rk na sercu przysigam, e kilku moich
bliskich przyjaci jest chrzeisladaistami!), jednak musz by
szczery. Nie wierz wkompletnie dobrego, antropomorficznego boga. Nie wierz te wkompletnie zego, antropomorficznego diaba. Nie wierz wniebo, wktrym zostan nagrodzony
za waciwe przekonania, ani wpieko, do ktrego trafi za niewiar. Tak naprawd, wierz, e caa ta wizja jest szalenie bdna itoksyczna zduchowego punktu widzenia niebezpiecznie
itragicznie bdna e jest zaraz, ktra nka psychik Zachodu od tysicleci; e jest prymitywnym izabobonnym urojeniem
umysu; e jest koszmarem, ktry zainfekowa ludzk dusz
wirusem strachu inienawici do samego siebie; e jest nowotworow kltw, ktra domaga si, by kady mczyzna, kobieta i dziecko uwierzyo w wielkie kamstwo, ktre gosi, e
bycie ludmi czyni nas woczach gniewnego bstwa nieczystymi ipotpionymi.
Czy odrzucanie przeze mnie zbyt dosownej interpretacji
biblijnej wizji wiata chrzeisladaistw czyni ze mnie ateist?
W oczach osb, ktre zbyt kurczowo trzymaj si tych doktryn, prawdopodobnie tak. Jednake zmojego punktu widzenia zca pewnoci nie jestem ateist*. arliwie wierz wistnienie najwyszej wiadomoci (a wrcz oddaj jej cze), ktra
stanowi pierwotne rdo wszelkiego przejawionego inieprze* Jakby nie byo, nie mog by ateist. Jestem masonem!
23

jawionego istnienia. Wierz, e ty, ja iwszystkie inne monady


egzystencji s czciami skadowymi najwyszej wiadomoci.
Moja moralno (gdyby kto si upiera, by tak to nazywa) opiera si na przekonaniu, e ostateczn natur tej superegzystencji
jest transcendentalne Dobro Dobro, ktrego nigdy nie bdziemy wstanie naleycie zdefiniowa za pomoc sw ani poj za
pomoc naszych mzgw Dobro tak wszechogarniajco nieskoczone, e nic nie moe istnie poza nim nawet nico.
Nie moe istnie przeciwiestwo tego najwyszego Dobra.
Dobro najwyszego bytu powinna by podkrelana uyciem
najwikszej litery D, jak mona sobie wyobrazi. Ja sam nazywam w byt:

Wielkim D
(Znowu wymyliem nowe wyraenie. No c przyzwyczaj si do niego, poniewa bd go czsto uywa!)
Owo Wielkie D wykracza ponad ide dwoistoci. Neutralizuje wszystkie pojcia, ktre pozostaj na tyle ograniczone, e
mog mie swoje przeciwiestwa takie pojcia jak bg, ktry
jest tak may iniekompletny, e istnieje co-poza-nim, gdzie nieznony diabe moe si panoszy isprawia problemy; takie pojcia jak ciemno iwiato; mae dobre rzeczy imae ze rzeczy;
mae wzloty imae upadki.
By moe mzgi naszych przodkw nie byy wystarczajco
rozwinite, by poj ide Wielkiej Dobroci najwyszego bytu.
Jakby nie byo, wczasach, wktrych powstay doktryny chrzeisladaizmu i proto-chrzeisladaizmu, nasze umysy nie pojmoway jeszcze takich rzeczy jak grawitacja, prdko wiata, obracanie si Ziemi lub jej krenie wok Soca, czarne dziury
czy natura czasoprzestrzeni. By moe nie bylimy wstanie wy24

obrazi sobie rzeczywistoci, ktra nie opieraaby si wycznie


na prymitywnych, wynikajcych ze strachu kategoriach nagrody
ikary, blu iprzyjemnoci. By moe tak byo ale ju nie jest!
Po niemal czterdziestu latach studiw ipraktyki magicznej
doszedem do wniosku, e magija to magija. To sztuka duchowa, dziki ktrej moemy gromadzi iukierunkowywa neutralne siy, ktrych rdem jest najwysza inteligencja najwysza wiadomo. W zalenoci od tego, kto i w jakich
warunkach uprawia magij, moe ona posuy do tworzenia
lub niszczenia, by poyteczna lub szkodliwa. To nie magija jest
dobra lub za albo wysoka lub niska lecz sam mag.
Bez wzgldu na to, jak pobon i praw osob kto moe
by wswoim mniemaniu; bez wzgldu na to, jak altruistyczne
mog si wydawa czyje motywacje; bez wzgldu na to, zjak
duym zaangaowaniem kto bdzie przeprowadza inwokacje majce na celu zdobycie przychylnoci Boga ipomocy aniow mag, ktry nie dysponuje szerok perspektyw inie jest
obdarzony wystarczajc dojrzaoci duchow, stabilnoci
psychiczn oraz czystym sercem, nie bdzie wstanie odrni
wzgldnego dobra od wzgldnego za. Niczym snajper strzelajcy z potnej broni w kompletnych ciemnociach, naiwny
lub przesdny mag nie jest wstanie trafi wsedno ioceni, ktre dziaania magiczne s dla niego najlepsze. Jeeli natomiast
mag utrzymuje kontakt zWielkim D, adne zo nie jest wystarczajco ze, aden anio wystarczajco upady, aaden demon
wystarczajco plugawy, eby nie mona go byo uratowa izaprzgn do dziaania na rzecz realizacji Wielkiego Dziea.
Ju na samym pocztku tej skromnej ksieczki, musz si
przyzna, e jej tytu jest niepowanym izoliwy artem. Terminem magija niska posuguj si bowiem zprzymrueniem
oka. Nie myl sobie jednak, e jestem niepowany.
25

Wiele lat temu, jako naiwny i zdesperowany mody mag,


ewokowaem Orobasa, demona zGoecji*, by odmieni sw jaow ichaotyczn sytuacj yciow ocali swoj rodzin, zapewni byt swojej onie idziecku oraz osign stabilno emocjonaln niezbdn do realizacji Wielkiego Dziea. W moim
naiwnym i niedowiadczonym umyle by to akt czarnej magiji spotkanie z samym diabem, ktre byem gotw odby
wbrew woli mojej mentorki. Tak naprawd, kiedy powiedziaem jej, e jestem na tyle zdesperowany, e naprawd chc to
zrobi, kategorycznie mi tego zabronia. Gdy zapytaem j, czy
kiedykolwiek przeprowadzaa tego rodzaju operacj, odpowiedziaa stanowczo: Oczywicie, e nie! To niska magija.
W akcie magicznego nieposuszestwa postanowiem jednak odprawi ten rytua. Wiedziaem, e nie mam wyboru.
Wtamtym okresie mojego ycia nie mogem sobie pozwoli na
porak. Byem niezdarny i lkliwy. Operacja niemal od razu
zmienia si wprzeraajc, traumatyczn ipen pomyek komedi, ktra przypominaa bardziej wypadek wmiejscu pracy
izaamanie nerwowe, anieli ceremoni magiczn. Jej punktem
kulminacyjnym bya konfrontacja oraz walka na mier iycie
z prawdziwym demonem, ktry by odpowiedzialny za moj
aosn sytuacj ze mn samym.
Miaem poczucie, e cae to szalone przedsiwzicie pomogo
mi pozby si tego, co byo we mnie najgorsze moich najgorszych lkw najgorszych aspektw mojego charakteru braku
* T
 he Book of the Goetia of Solomon the King. Translated into the English Tongue by aDead
Hand and Adorned with Divers Other Matter Germane Delightful to the Wise, the Whole Edited, Verified, Introduced and Commented by Aleister Crowley. Ostatnie wydanie zawiera
wygrawerowane ilustracje duchw wykonane przez M. L. Bretona oraz wstp napisany przez Hymenaeusa Beta (York Beach, ME, Samuel Weiser, 1996). Goecja jest take znana jako Mniejszy Klucz Salomona istanowi pierwsz ksig Lemegetonu (c. 1687).
Przeoona przez S. L. MacGregora Mathersa. rdo British Library Sloane Manuscripts numery 2731 i3648, (wydanie polskie: Goecja wedug Aleistera Crowleya, Wydawnictwo FOX, Wrocaw 2000).
26

pewnoci siebie oraz poczucia wstydu iwiny. Wtamtym czasie


nie miaem otym pojcia, ale dziao si dokadnie to, co powinno si byo dzia. To wanie na tym polega magija Salomona.
To, co we mnie najgorsze, byo moim problemem. Tym, co we
mnie najgorsze by demon. Kiedy wreszcie dotaro do mnie, e
udao mi si ewokowa demona izamkn wmagicznym trjkcie to, co we mnie najgorsze, nie miaem wyboru musiaem
okiezna iprzekierowa jego potn energi, anastpnie wyda mu nowe rozkazy. Od tamtego momentu, w demon przesta mi szkodzi izacz dziaa na moj korzy.
Nie bd si tu zagbia wszczegy*, pozwol sobie jednak
wspomnie, e w cigu kilku minut od zakoczenia tego nieudolnego aktu niskiej magiji miaa miejsce dramatyczna sytuacja bdca pocztkiem acucha wydarze, za spraw ktrych
zzapierajc dech wpiersiach prdkoci dostaem wszystko,
oco poprosiem Orobasa. Prawdziwym cudem nie byo jednak
magiczne quid pro quo demona zmuszonego do posuszestwa
przez wol maga, lecz odkupienie przez maga lepszego demona
jego wasnej natury. Kiedy ta kompromitacja dobiega koca,
byem inn osob osob, ktra bya wstanie ocali swoj rodzin, zapewni byt onie idziecku, atake osign na przestrzeni nastpnych kilku dni imiesicy wystarczajc stabilno
emocjonaln, by zaj si realizacj Wielkiego Dziea.
W pierwszym zdaniu rozdziau nazwaem Eliphasa Lviego
wielkim dziewitnastowiecznym ezoterykiem. Nie nazwaem go magiem. Nawet jeli Monsieur Lviego jest powszechnie uznawany za ojca wspczesnej magiji wysokiej, nie by
praktykujcym magiem. By byskotliwym uczonym, witym
czowiekiem, nauczycielem ifilozofem magiji, ale nie uprawia
* Do dokadnie opisaem ten incydent wkilku moich poprzednich ksikach, przede
wszystkim wMy Life with the Spirits: The Adventures of aModern Magician (York Beach,
ME, Red Wheel/Weiser, 1999).
27

magiji (z wyjtkiem przeprowadzenia jednego eksperymentu


nekromantycznego, ktry, jak sam przyzna, nie przynis adnych rezultatw).
Ja natomiast uprawiam magij. Tak naprawd, z obecnej
perspektywy cae swoje ycie, zarwno na jawie, jak ipodczas
snu, postrzegam jako jedn, nieprzerwan operacj magiczn.
Tak wic, szanowny czytelniku, opowiem wtej ksice ooperacjach magicznych, ktre rzeczywicie odprawiem, anie tylko poznaem zksiek; ktre przeprowadziem, anie tylko przedyskutowaem ze znajomymi; ktrych dowiadczyem, anie tylko sobie
wyobraziem; iktre wykonaem, anie tylko przemylaem ktre pieszczotliwie ibez cienia pokory bd nazywa aktami magiji niskiej.

Spodoba Ci si fragment,
ktry przeczytae?
Zamw ksik

Magija niska
na
www.CzaryMary.pl
www.TaniaKsiazka.pl

Bd na bieco i led nasze wydawnictwo na Facebooku:


https://www.facebook.com/illuminatiopl

Wydawnictwo Illuminatio

www.illuminatio.pl