You are on page 1of 17

Frater U...D...

Wszystko, co musisz wiedzie


o magii

Przeoy:

Bartomiej Kotarski

Tytu oryginau:

Where do Demons Live: Everything You Want to Know About Magic


Redakcja i korekta: Dominika Dudarew
Projekt okadki: Izabela Surdykowska-Jurek, Magdalena Muszyska, Czartart
Skad: skladigrafika@gmail.com

WHERE DO DEMONS LIVE:


EVERYTHING YOU WANT TO KNOW ABOUT MAGIC
Copyright 2010 Frater U...D...
Published by Llewellyn Publications
Woodbury, MN 55125 USA
www.llewellyn.com

First published in German in 2005, as Wo wohnen die Dmonen? Was Sie schon immer
ber Magie wissen wollten, by the publishing house Wilhelm Heyne Verlag.
Copyright for Polish edition by ILLUMINATIO ukasz Kierus 2012
Wszelkie prawa do polskiego przekadu i publikacji zastrzeone. Powielanie i rozpowszechnianie z wykorzystaniem jakiejkolwiek techniki caoci bd fragmentw niniejszego dziea bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody posiadacza tych
praw jest zabronione.
Wydanie I
Biaystok 2012
ISBN: 978-83-62476-72-5

www.illuminatio.pl
Wydawnictwo ILLUMINATIO ukasz Kierus
E-mail: wydawnictwo@illuminatio.pl
Dzia handlowy: zamowienia@illuminatio.pl
Ksiki wydawnictwa kupisz w:

www.CzaryMary.pl

Spis treci

Wstp....................................................................................................... 7
Czy potrzebuj mistrza?...................................................................... 9
Czy powinnam doczy do jakiego magicznego zakonu?........11
Czy magi zawsze naley praktykowa za pomoc rytuaw?.....13
Czy magiczna cieka jest kompatybilna zfilozofi Wschodu?....17
Czy niektre stare zakony s naprawd tak stare,
jak twierdz ich czonkowie?............................................................25
Co sdzisz na temat Franza Bardona?.............................................31
Co wiesz na temat nastpstw karmicznych
istukajcych duchw?.......................................................................37
Czy mona uzna operacj magiczn za udan, jeli jej spodziewany
rezultat dokona si wczeniej, ni miaa ona miejsce?................45
Gdzie yj demony?...........................................................................49
Czy polecasz uczszczanie na magiczne warsztaty?.....................53
W jaki sposb komponuje si magiczn muzyk?........................59
Jak dziaa miertelny urok?................................................................65
Czym dokadnie jest magia informacyjna?....................................69
Czy uprawianie czarw stanowi staroytn europejsk
religi naturaln?.................................................................................77
Czy istnieje jaki odam masonerii aktywnie
uprawiajcy magi?.......................................................................... 83

Jak istotn rol wrozwoju magii odegra Hermetyczny Zakon


Zotego Brzasku?.................................................................................87
Czy prawdziwi satanici faktycznie istniej?..............................95
Czym jest magia sigili?.................................................................... 101
Czy we wszystkich pogoskach na temat Fraternitas Saturni
tkwi ziarno prawdy?......................................................................... 105
Jak rol wrozwoju magii odegraa niemiecka scena magiczna
lat dwudziestych?............................................................................. 113
Jak rol wmagii odgrywa astrologia?......................................... 123
Co sdzisz ospirytyzmie ikanalizmie?....................................... 131
Czy Eliphas Lvi by owieconym mistrzem magii?............. 137
Czy Ordo Templi Orientis wymyli magi seksualn?....... 145
Jak rol spenia rytualne spalanie kadzide?.............................. 153
W jaki sposb naley odbywa podre astralne?..................... 157
Jak rol we wspczesnej magii odgrywa szamanizm?............ 161
Czy powieci oHarrym Potterze zawieraj prawdziw
wiedz magiczn?............................................................................. 173

CZY POLECASZ UCZSZCZANIE


NA MAGICZNE WARSZTATY?

Zauwayem, e organizuje si wiele warsztatw powiconych magii. Czy tego rodzaju zajcia s naprawd poyteczne, czy te lepiej samodzielnie praktykowa magi,
np. za pomoc ksiek? Oczywicie to take kwestia
pienidzy, gdy uczestnictwo wtakich warsztatach na
pewno niemao kosztuje.
Karl-Heinz R. zH.

Drogi Karlu-Heinzie!
C, wszystko zaley od Twego zdyscyplinowania ikreatywnoci. Oczywicie, zawsze dobrze jest samodzielnie
zdobywa nowe dowiadczenia. Z drugiej jednak strony nie ma sensu prbowa wci na nowo itraci czasu
na co, co zostao ju zrobione. Poza tym moesz natrafi
na wiele wtpliwej jakoci ksiek na temat magii, ktre
zamiast piknie wyoy ca prawd przekazuj jedynie strzpki informacji. Chocia ztym samym moesz si
spotka take na warsztatach. Dobry nauczyciel pomoe
Ci przynajmniej zaoszczdzi czas (ktry straciby na sa53

modzielne poszukiwanie odpowiedzi) i pienidze (wydawane na drogie ibezuyteczne ksiki). Zy nauczyciel


natomiast moe zniechci Ci lub rozczarowa albo te
dosownie popchn wramiona ksigarzy ibibliotekarzy.
Niestety, dopiero po wydaniu fortuny na udzia wwarsztatach magii mona oceni, czy ma si do czynienia zdobrym, czy zym nauczycielem.
Pozwl wic, e podziel si zTob kilkoma wskazwkami, ktre pomog Ci odrni bezwartociowe warsztaty od poytecznych, bez koniecznoci udziau wnich:
1. Cena nie jest wyznacznikiem! Wysokie opaty nie
gwarantuj satysfakcji zzaj. Zdrugiej jednak strony bardzo tanie seminaria czsto okazuj si spotkaniami promocyjnymi, majcymi na celu zareklamowanie drogich produktw (np. specjalnych narzdzi
sprzedawanych przez organizatorw warsztatw na
zasadzie prowizji). Nie ma te wtedy gwarancji, e
osoba prowadzca takie zajcia nie jest oszustem.
2. Zawsze z wyprzedzeniem staraj si dowiedzie,
jaka jest najwiksza dopuszczalna liczba uczestnikw warsztatu. Nie zapisuj si na seminaria organizowane dla trzydziestu osb przypadajcych na
jednego nauczyciela. W ich trakcie uczestnicy zazwyczaj nie skorzystaj z zaj w takim stopniu,
54

wjakim powinni gdy prowadzcy nie ma moliwoci powicenia kademu uczniowi naleytej
uwagi. Masowe imprezy dla pidziesiciu czy nawet stu uczestnikw s moliwe tylko wprzypadku wykadw, nie za zaj praktycznych, podczas
ktrych nauczyciel powinien monitorowa postpy kadego ucznia isuy rad.
3. Przeczytaj uwanie wszystkie dostpne informacje
na temat danych warsztatw. Moe to oczywiste,
ale niekiedy ludzie zapominaj o tym. Zastanw
si, czy na pewno rozumiesz, czemu powicone
bd zajcia. Czy dostpne informacje naszpikowane s niezrozumiaym sownictwem? Amoe s
zbyt oglnikowe? Na podstawie zastosowanego jzyka moesz wiele wywnioskowa! Jeli masz wtpliwoci, id za gosem swojej intuicji. Moesz te
poradzi si swego wahada lub kart Tarota, zadajc
przed wrb pytanie, czy powiniene uczestniczy
wdanych warsztatach.
4. Zwr szczegln uwag na warunki rezygnacji.
W przypadku podobnych zaj wanie tu mog
pojawi si kruczki. To zrozumiae, e organizatorom imprezy zaley na pewnego rodzaju zobowizaniu ze strony uczestnikw, ale istnieje te prawdopodobiestwo, e kto zachoruje lub zjakiego
55

innego wanego powodu bdzie musia odwoa


swj udzia wwarsztatach. Nie wpacaj caej sumy
zgry jedynie wdrodze wyjtku! Generalnie rozsdne wydaje si uiszczenie nie wicej ni poowy
opaty zgry.
Warsztaty mog da Ci wiele korzyci, ktre warto doceni. Mona tam spotka ludzi opodobnych zainteresowaniach, ale zrnicowanym poziomie wiedzy. Jeeli jeste otwarty na nowe dowiadczenia, moesz pozna wiele
nowych idei oraz sugestii zwizanych zrnymi dziedzinami ezoteryki, zwaszcza na temat magii. Staa wymiana
pomysw z innymi uczestnikami warsztatw sprawi, e
nawet najnudniejsza tematyka stanie si ciekawa iekscytujca. Jeli trafisz na nauczyciela ootwartym umyle, ktry nie tylko bdzie zna sw dziedzin, ale te lubi to, co
robi iposiada pewien stopie intuicyjnego rozumienia,
oszczdzisz sobie wielu lat frustracji isamodzielnych prb
poznania magii. Poza tym spotkanie ludzi opodobnych
przekonaniach jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodzio.
Nie zapisuj si jednak na zbyt wiele warsztatw iseminariw. Notoryczne skakanie z jednych zaj na inne
czsto powoduje problemy zzapamitaniem przyswojonego materiau, za umys nie ma czasu na oswojenie si
znowymi informacjami. Wiedza nabyta podczas warszta56

tw zwaszcza tych wartociowych powinna by dokadnie przetrawiona. W kocu powiniene doj do


punktu, w ktrym wyrastasz ponad poziom wikszoci
takich zaj, i uczestniczy wycznie w wybranych wydarzeniach, przeznaczonych dla specjalistw, gdy tylko
wtedy bdziesz mg dowiedzie si czego nowego.
Nawet najlepszy nauczyciel i najwspanialej zorganizowane warsztaty nigdy nie bd jednak w stanie zastpi Twojej wasnej praktyki isamorozwoju. Pamitaj, e
adne spotkanie nie jest nigdy dzieem przypadku oraz e
kady trafia na nauczyciela, na jakiego zasuguje to znaczy na takiego, zjakim jest wstanie nawiza ni porozumienia, nawet jeli to porozumienie objawia si wformie
sprzeciwu wobec niego!
Bezpatne tylko tym razem! pozdrowienia le
Ciocia Klara

JAK ISTOTN ROL WROZWOJU MAGII


ODEGRA HERMETYCZNY
ZAKON ZOTEGO BRZASKU?

Droga Ciociu Klaro! Przez ostatnich kilka lat znw


wrze wok Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku.
Czy ten zakon naprawd by a tak wany wrozwoju magii? Dostpne informacje na temat nauk przez niego goszonych skaniaj mnie do wniosku, e nauki te s
wwikszoci do anachroniczne, nadmiernie skomplikowane idogmatyczne. Czy Ty masz moe inne zdanie na
ten temat?
Simon F. zT.

Drogi Simonie!
Na Twoje pytanie, czy Hermetyczny Zakon Zotego
Brzasku by rzeczywicie tak wany wrozwoju magii, istnieje tylko jedna odpowied ijest ona bardzo prosta: tak,
tak ijeszcze raz tak! Nie wtpi, e wiesz, czym jest Mniejszy Odpdzajcy Rytua Pentagramu. Prawdopodobnie
syszae te oczterech podstawowych narzdziach wmagii: Kielichu, Mieczu, Rdce iPentaklu. To tylko dwa
87

przykady wielkiego wpywu Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku na wspczesn magi, ale jest ich znacznie wicej. Chocia wci sysz opinie, e Rytua Pentagramu jest stary jak wiat, musz niestety rozczarowa
wszystkich, ktrzy tak uwaaj. Rytua ten wformie, jak
znamy dzi, zosta stworzony wanie przez Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku. Poza tym zanim powsta ten
zakon, nikt nawet nie wiedzia, e cztery kolory Arkanw
Mniejszych mog by stosowane wpraktycznej magii rytualnej. To take jest zasuga Zakonu.
Nie twierdz, e Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku
wycofa si zuywania starszych rde. Waciwie gwna zasuga tej organizacji koczy si wanie na tym
czonkowie zakonu zebrali materiay zwielu rnych dyscyplin ipoczyli je. Najwaniejsz postaci, ktra si do
tego przyczynia by Samuel Liddell MacGregor Mathers, zaoyciel i pniejszy przywdca zakonu. By on
postaci barwn i ekscentryczn, z pewnoci jednym
znajbardziej znaczcych magw samoukw swoich czasw, ale te jednym znajwikszych megalomanw. Moim
zdaniem zakres jego osigni mona porwna zdokonaniami Agrippy.
W tym miejscu musz wic obali Twoje przypuszczenie, e Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku jest dogmatyczny i starowiecki. Wprawdzie gdy przegldamy dzi
88

niektre jego dokumenty, materia wydaje si wwikszoci beznadziejnie przedawniony, co moe nas zniechca.
Ilu wspczesnych magw lubi rytuay opisane w przestarzaym jzyku kocioa anglikaskiego, trwajce kilka
godzin i dajce w najlepszym wypadku mierne rezultaty? Po pewnym czasie take nadmierna tajemniczo zaczyna dziaa na nerwy. Byoby jednak bdem wylewanie
dziecka zkpiel iocenianie wszystkiego wedug standardw obecnych czasw. Posun si nawet do stwierdzenia,
e Twoje zainteresowanie magi porednio wynika zpodstaw wprowadzonych przez Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku.
Spjrzmy teraz szybko na sytuacj magii na pocztku
XIX wieku. By to czas, gdy nieprzejednani zwolennicy
racjonalnych nauk zuchwale twierdzili, e wkocu udao si raz na zawsze zniszczy religi iwszelkie inne formy
tak zwanego irracjonalizmu. Niektrzy sdzili, e opium
dla ludu odejdzie wzapomnienie wprzecigu kilku dekad lub jednego czy dwch pokole. wiat funkcjonuje
jak mechanizm zegara gosio motto tamtej ery. Ogromny postp, jaki dokona si wdziedzinach takich jak fizyka, chemia, medycyna, anawet inynieria, przyczyni si
do popularnoci tego hasa. Okultyzm znalaz si w defensywie. Wiedza, ktra wczeniej bya zarezerwowana
wycznie dla klas rzdzcych, nagle zostaa zdegradowa89

na do metafizyki dla gupkw (Adorno). Dokadne wyjanienie funkcjonowania wiata zdawao si by na wycignicie rki. Okultyzm popad w nieask, za magi
uwaano za zupenie nieprawdziw. Jednak Francis Barrett wyda w1801 roku swe dzieo pt. The Magus icho
dzi jeszcze ludzie wci onim dyskutuj, ksika ta stanowia jedynie zestawienie pnoredniowiecznych rytuaw hokus-pokus, na dodatek niekompletne.
Oczywicie istniay te ruchy przeciwstawiajce si oglnie przyjtym zasadom. Moemy pomin ruch odrodzenia religijnego, jaki rozwin si wtedy na caym wiecie,
a take fakt, i okultyci werbowali spord czonkw
tego ruchu swych adeptw, tak jak robi to do dzi. Rokrzy odgrywa jednak waniejsz rol, zwaszcza wAnglii
iFrancji, majc wswoich zastpach takie osobistoci jak
Bulwer-Lytton, i przeciera szlaki pniejszego Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku. Wstpne prace przeprowadzi gwnie Eliphas Lvi, ktry dooy wszelkich
stara, by magia znw bya intelektualnie akceptowalna,
oraz jego ucze i/lub nastpca Papus, ktry awansowa na
stanowisko okultystycznego doradcy na dworze cara Mikoaja II. Aktywno dao si te wyczu wrd paryskiej
cyganerii, skd wyoniy si takie postacie jak Stanislas de
Guaita iJosphin Pladan. Rozptay one prawdziw burz, ale to nie one, lecz Mathers wiedzia, jak rozumie
90

znaki swego czasu. Zaoy on Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku, tym samym prezentujc system skomplikowany, ale te na tyle zrozumiay, by wyj naprzeciw
wygrowanym wymaganiom uczonych intelektualistw
zmczonych manchesterskim industrializmem iposzukujcych duchowego azylu.
Wpywy Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku moemy rozpozna w kadej udokumentowanej formie zachodniej magii poczynajc od pocztku XX wieku. Gdy
Papus odkry zastosowanie ydowskiej Kabay wTarocie,
pawic si w wysoce skomplikowanych gematrycznych
inumerologicznych spekulacjach, Mathers uzupeni to odkrycie sw ide podry astralnych (wznoszenie si nad
poziomy) i zastosowania cieki kabalistycznej, tworzc
w ten sposb zrozumia form praktyczn. Podczas gdy
wteozofii nauki indyjskich tattw idee te byy cile teoretyczne, Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku zastosowa je
wkontekcie podry astralnych. Chocia od czasw staroytnych wprowadzono wyrany podzia midzy funkcjami
amuletu italizmanu, atake pomimo istnienia dowodw
wczesnego stosowania magii planetarnej, to wanie Hermetyczny Zakon Zotego Brzasku zdoa dostosowa spjny system zsurowymi zasadami do nowych czasw.
Mathers studiowa ogromne iloci starych dokumentw idostosowywa je do realiw swoich czasw, dodajc
91

nieraz wasne pomysy. Jednak wynikiem tych zabiegw


nie jest to, co znamy dzi pod nazw staroytnej magii
hermetycznej, lecz raczej wariacja na temat tej magii podana la Zoty Brzask. Angielscy oraz niemieccy pisarze
wci przetwarzali system Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku, poczynajc od pocztku XIX wieku, aosigajc punkt kulminacyjny w latach siedemdziesitych
iosiemdziesitych. Chocia fala niemieckiego okultyzmu
na pocztku pozostawaa niezalena od Zakonu, taka literatura miaa pniej wikszy wpyw na niemiecki okultyzm ni cokolwiek innego.
Moesz zbagatelizowa to zjawisko historyczne, ale jeli tak uczynisz, prosz, powiedz mi, jak zabraby si za
studiowanie magii enochiaskiej bez czerpania ze rde
Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku?
Pomocna wskazwka: postaraj si nie przejmowa
zbytnio starowieckim stylem pism zakonu. Skup si raczej na rozpoznaniu podstawowych struktur istotnych
z punktu widzenia Twojej osobistej praktyki. Z pewnoci znajdziesz niezbdne, praktyczne informacje dotyczce systemu Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku
w dzieach innych autorw, w ktrych wszelkie kwestie
zostay wyjanione o wiele precyzyjniej i bardziej przystpnie. Jednak zawsze zalecam, by kady mag traktujcy sztuk magiczn powanie sam przestudiowa stosow92

ne oryginalne rda. Oczywicie nie zdecydujesz si na


to, jeeli interesujesz si magi jedynie w praktycznym
sensie, nie za teori ifundamentalnymi badaniami. Jeli
tak jest, nie narzekaj, e bdziesz musia za kadym razem
na nowo odkrywa pewne znane ju fakty zpowodu nieodrobienia tej pracy domowej.
Rozwj magiczny oznacza take powolne oddalanie si
od poprzednikw. Jednak po nieuniknionej fazie rewolucyjnego ikonoklazmu niemdrze byoby trwa w typowym dla nastolatkw uporze, zamiast wyraa bardziej
obiektywn iracjonaln form uznania ikrytyki.
Mam nadziej, e ju wkrtce uda Ci si zastpi system Hermetycznego Zakonu Zotego Brzasku wasnymi
technikami.
Pozdrawiam,
Ciocia Klara

Spodoba Ci si fragment,
ktry przeczytae?
Zamw ksik

Gdzie yj demony
na
www.CzaryMary.pl
www.TaniaKsiazka.pl

Bd na bieco i led nasze wydawnictwo na Facebooku:


https://www.facebook.com/illuminatiopl

Wydawnictwo Illuminatio

www.illuminatio.pl