You are on page 1of 1

MARTXOAREN

13an,

DOMEKAN

Irteera 8:00etan

KOBARON-ALGORTA
K
KO
OB
BA
AR
RO
ON
N,, P
PO
OB
BE
E
A
A,, P
PLLA
AY
YA
AD
DE
E LLA
AA
AR
RE
EN
NA
A,, P
PU
UN
NTTA
A LLU
UC
CE
ER
RO
O
((330077m
m)),, B
BA
AR
RR
RIIO
O LLA
AC
CU
UE
ES
STTA
A,, B
BA
AR
RR
RIIO
OE
ELL V
VA
ALLLLE
E,, S
SE
ER
RA
AN
NTTE
ES
S
((445511m
m)) S
SA
AN
NTTU
UR
RTTZZII,, ,, A
ALLG
GO
OR
RTTA
A
IIrraauuppeennaa ggeehhiieennggoozz 55::1100 oorrdduu
Irteera ordua: 8:00 etan, batzokiko
patioaren aurrean dagoen autobus
geltokitik. Autobusez joango gara eta
itzuliko hautakizunaren arabera.
Itzulera: 14:30etan

Hora de salida: 8:00 horas, desde la


parada de autobs de enfrente del
patio del batzoki. Vamos en autobs y
vuelta segn alternativas.
Regreso: 14:30

200

IZEN EMATEA: Posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era


bidali behar da, martxoaren 4a, ostiraleko 14:00ak baino lehenago.
Telefono zenbaki bat jarri behar da posta elektronikoan, deitzeko
aldaketak izatekotan. Algortatik autobusez aterako gara bidaiaren
salneurria 8 eurokoa izanik, autobusean bertan ordainduko da
APUNTARSE:
Enviar
un
correo
electrnico
a
itxartumendi2015@gmail.com antes de las 14 horas del viernes da 4 de
marzo. Anotar en el correo un telfono de contacto por si hubiera
modificaciones en las condiciones de salida. Salimos de Algorta en
autobs, siendo el importe del viaje 8 euros que se cobrar en el mismo
autobs.