You are on page 1of 31
Projekt ustawy z dnia 4 marea 2016 r. USTAWA zdnia. 2016 r. o zmianie niekté ch ustaw okreslajacych warunki prowadzenia dzialalnosei innowacyjnej” Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z poén. zm.) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) Wart. 6 ust. 2 otrzymuje bramicnie: +2. Makzonkowie podlegajqey obowigzkowi podatkowemu, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1, migdzy ktérymi istnieje przez caly rok podatkowy wspdlnosé majatkowa, pozostajqcy w zwigzku malzeiiskim przez caly rok podatkowy moga byé z zastrzezeniem ust. 8, na wspélny wniosek wyrazony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani tacznie od sumy swoich dochodéw okreslonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliezeniu, odrebnie przez kazdego z matzonkéw, kwot okreslonych w art, 26 i art. 26¢-26eb; w tym przypadku podatek okresla sig na imig obojga malzonkéw w podwéjnej wysokosci podatku obliczonego od potowy Igcznych dochodéw malzonk6w.”; 2) wart. 17: a) wust. La: —_pkt4 otrzymuje brzmienie: +4) podjecia uchwaly o przyjeciu w poczet czlonkw spéldzielni.”, = uchyla sie pkt 5, b) pout. 1e dodaje sig ust, Id w brzmieniu: " Niniejsza ustawg zmienia sig: ustawe z dnia 26 lipea 1991 r. o podatku dochodowym od osib fizycznych, ustawe z dnia 15 lutego 1992 r, podatku dochadowym od os6b pravmych, ustawe 2 daia 8 sierpnia 1996 r, ‘© zasadach wykonywania uprawnieh przyshuguigcych Skarbowi Pafistwa, ustawe z dais 29 sierpnia 1997 ‘Ordynacja podatkowa, ustawe z dnia 27 lipea 2005 +. - Prawo o szkolnictwie wyzszym, ustawe z dnia 30 ‘kwietnia 2010 ro Polskie} Akademii Nauk, ustawg 2 dnia 25 wrzesnia 2015 r. o zmianie nicktérych ustaw w _wigzku ze wspieraniem innowacyjnosci Zmiany tekstu jednolitego wymienione] ustawy zostaly ogloszone w Dz. U, 2 2012 r. poz. 362, 440, 596, 768, 1278, 1342, 1448, 1529, 1540, 2 2013 r. poz. 888, 985, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387, 1717, 2 2014 r, poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1478, 1563, 1644, 1662, 1863, 2 2015 r. poz, 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932, 1992, 2299 oraz 2.2016 r. poz. 188, » 4) 5) ald. Nie ustala sig przychodu z tytulu objecia udzialéw (akcji) w spétee kapitatowej w zamian za wklad niepienigzny w postaci komercjalizowane} wlasnosci intelektualne), 0 kt6rej mowa w art. Sa pkt 34 lit. a, ¢ i d, wniesiony przez podmiot komercjalizujqcy. Do przychodéw tych nie stosuje sig ust. I pkt 9.”; wart. 23 wust. I po pkt 38¢ dodaje sig pkt 38d w bramieniu: 38d) wydatkéw poniesionych przez wspélnika na nabycie udzialéw (akcji) w spélce kapitatowej w zamian za wklad niepienigzny w postaci komercjalizowane| wlasnosei intelektualne} wniesiony przez podmiot komercjalizujacy; wydatki takie sq jednak Kosztem uzyskania przychodéw z tytutu odplatnego zbycia tych udzialéw (akeji) przez podmiot komercjalizujacy;”; Wart, 24a ust. 1b otrzymuje brzmienie: lb, Podatnicy prowadzacy dziatalnosé badawezo-rozwojowa, ktorzy zamierzaja skorzystaé z odliczenia, 0 ktérym mowa w art. 26e i art. 26eb, albo ze zwrotu kwoty, 0 ktérej mowa w art. 26ea, sq obowigzani w prowadzonej ksigdze albo w prowadzonych ksiggach rachunkowych, 0 ktérych mowa w ust. 1, wyodrgbnié koszty dzialalnosci badawezo-rozwojowe).”; wart. 26e: a) wust. 2 w pkt 4 kropke zastepuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt 5 w bramieniu: 95) koszty uzyskania patentu na wynalazek, takie jak: a) koszty przygotowania dokumentacji zgloszeniowej i dokonania zgloszenia wynalazku w celu udzielenia patentu przez Urzad Patentowy Rzeczypospolite| Polskie] lub odpowiedni zagraniczny organ, Igcznie z kosztami wymaganych Humaczefi na jezyk obey; 6) koszty prowadzenia postepowania o udzielenie patentu przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskie] lub odpowiedni zagranicany organ, poniesione od moment zgloszenia wynalazku do tych organéw, w szezegélnosci oplaty urzgdowe i koszty zastepstwa; ©) koszty odparcia zarautéw niespelnienia warunkéw wymaganych do uzyskania patentu, zaréwno w postepowaniu o udzielenie patentu, jak i po jego zakoriczeniu, wynikajgce z wniesienia sprzeciwu lub wniosku 0 uniewaznienie patentu, w szczegélnosci koszty zastepstwa, zaréwno Ww Urzedzie Patentowym Rzeczypospolite] Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie.”, 9 b) ust. 71 8 otrzymujg brzmienie: 2x7. Kwota koszt6w kwalifikowanych nie moze przekroczyé: 1) 50% kosztsw, 0 ktérych mowa w ust. 2 i 3 — jezeli podatnik jest mikroprzedsigbiorea, malym lub srednim przedsiebiorca w rozumieniu przepiséw 0 swobodzie dziatalnosci gospodareze); 2) w przypadku pozostalych podatnikow: a) w odniesieniu do koszt6w, 0 ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 — 50% tych kosztow; b) w odniesieniu do kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2-5 i ust. 3 - 30% tych kosztéw. 8. Odliczenia dokonuje sig w zeznaniu za rok podatkowy, w ktérym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik ponidst za rok podatkowy strate lub wielkoSé dochodu podatnika jest nizsza od kwoty przyslugujacych mu odliczei, odliczenia — odpowiednio w catej kwocie lub w pozostale| czeSci — dokonuje sig w zeznaniach za kolejno nastepujace po sobie szesé lat podatkowych nastepujgcych bezposrednio po roku, w ktérym podatnik skorzystal lub miat prawo skorzystaé z odliczenia.”; po art. 26¢ dodaje sig art. 26ca i art. 26eb w bramieniu: 1, 26a. 1. Podatnik rozpoczynajqcy dzialalnosé, ktéry ze wgledu na poniesiong w tym roku podatkowym strate lub osiagnigcie dochodu w kwocie niaszej od kwoty przystugujgcego za ten rok odliczenia okreslonego w art. 26e ust. 1, moze wykazaé w zeznaniu skladanym za ten rok podatkowy, kwotg stanowigca 18% nieodliczonego, przystuguiqcego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia. Jezeli podatnik wybrat opodatkowanie na zasadach okreslonych w art. 30c, moze wykazaé w zeznaniu kwotg stanowigca 19% nieodliczonego, przystugujacego na podstawie art. 26¢ ust. 1 odliczenia, Kwoty te podatnik moze wykazaé, pod warunkiem, %e odliczenia nieodliczonej kwoty nie dokona na podstawie art. 26e ust. 8 w zeznaniach skladanych w nastepnych latach podatkowych. 2. Podatnik, 0 ktérym mowa w ust. 1, bedacy w roku nastepujgcym bezposrednio po roku rozpoczgcia dzialalnoSci mikroprzedsigbiorca, malym Jub srednim przedsigbiorea w rozumieniu przepis6w 0 swobodzie dziatalnosci gospodarezej, ktéry ze wagledu na poniesiong w roku podatkowym strate lub osiggnigcie dochodu w kwocie ni szej od kwoty przystugujacego za ten rok odliczenia okreslonego w art. 26e ust. 1, 2 moze wykazaé w zeznaniu skladanym za ten rok podatkowy, kwote stanowigca 18% nieodliczonego, przystugujacego na podstawie art. 26e ust. 1 odliczenia, Jezeli podatnik wybral opodatkowanie na zasadach okreglonych w art. 30c, moze wykazaé w zeznaniu kwote stanowigeg 19% nieodliczonego, przystugujgcego na podstawie art. 26¢ ust. 1 odliczenia. Kwoty te podatnik moze wykazaé, pod warunkiem, Ze odliczenia nieodliczonej kwoty nie dokona na podstawie art. 26e ust. 8 w zeznaniach sktadanych w nastgpnych latach podatkowych. 3. Kwota réznicy, 0 kt6rej mowa w ust. 1 i 2, stanowi pomoc de minimis udzielang ww zakresie i na zasadach okreslonych w bezposrednio obowigzujacych aktach prawa ‘wspdlnotowego dotyezacych pomocy w ramach zasady de minimis, 4, Preepis ust. 1 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynajacego prowadzenie dzialalnosci gospodarczej, kt6ry w roku rozpoczecia tej dzialalnosci, a takze w okresie dwéch lat, liczge od korica roku poprzedzajacego tok je} rozpoczecia, prowadzit dziatalnosé gospodarcza samodzielnie tub jako wspélnik spotkiniebedace} osoba prawng lub dziatalnosé taka prowadzit malzonek tej osoby, jezeli migdzy malzonkami istniata w tym ezasie wspéInosé majatkowa. 5. Podatnicy sq zobowigzani do zwrotu kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 i 2, stanowigce} réznicg migdzy kwotg przystugujacego odliczenia a kwota odliczong w zeznaniu podatkowym, jezeli przed uplywem trzech lat podatkowych, liczac od kotica roku podatkowego za ktéry skladane jest to zeznanie, zostanie w stosunku do nich wszezgte postepowanie restrukturyzacyjne. Art. 26eb, Jezeli podatnik w roku podatkowym nastepujacym bezposrednio po okresie trzech kolejnych lat podatkowych (okres podstawowy), w ktérych miat prawo korzystaé z odliczenia, o ktérym mowa w art, 26e ust. 1, zwigkszy! wartosé kosztéw kwalifikowanych co najmniej 0 50% w porswnaniu do sredniej wartosci takich koszi6w poniesionych w okresie podstawowym, to w rozliezeniu za ten rok podatkowy, dla cel6w odliezenia, o ktérym mowa w art, 26e ust. 1, wartosé kosztow kwalifikowanych, poniesionych w tym roku, moze powiekszyé 0 50% wartosei wzrostu tych koszt6w; przepis art. 26e ust. 8 stosuje sig odpowiednio.”; art, 26f i art. 26g otrzymujg bramienie: wArt, 26f, Podatnicy korzystajacy z odliczenia, o ktérym mowa w art, 26e i art, 26eb, oraz ze zwrotu kwoty, 0 ktérej mowa w art. 26ea, sq obowigzani wykazaé w zeznaniu. poniesione koszty kwalifikowane podlegajgce odliczeniu Iub_stanowigoe podstawe zwwrotu, Art, 26g. Odliczenia, o kt6rych mowa w art. 26¢ i art. 26eb oraz kwotg zwrotu, 0 tore] mowa w art. 26ea, podatnik wykazuje w zeznaniu, w ktérym rozlicza przychody ze trédta okreslonego w art. 10 ust. | pkt 3.”. Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku dochodowym od osdb prawnych (Dz. U.z 2014 r. poz. 851, z péan. zm.*”) wprowadza sig nastepujace zmiany: » 2) 4) » wart. 9 ust. 1b otrzymuje bramieni nib, Podatnicy prowadzqcy dzialalnosé badawezo-rozwojowa, ktérzy zamierzaja skorzystaé 2 odliczenia, 0 ktérym mowa w art. 18d i art. 18db, albo ze zwrotu kwoty, 0 kt6rej_mowa w art, 18da, sq obowiqzani w ewidencji, 0 ktérej mowa w ust. 1, wyodrebnié koszty dziatalnoSci badawezo-rozwojowe}.”; Wart. 12: a) wust. Ib: = pkt 4 otrzymuje brzmienie: »4) podigcia uchwaty o prayjeciu w poczet ezionkéw spétdzielni.”, —_uchyla sig pkt 5, b) wuist. 4 w pkt 22 kropke zastepuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt 23 w bramieniu: +23) nominalnej wartosci udziatéw (akeji) w spétce kapitatowej objetych w zamian za wklad niepienigzny w postaci komercjalizowanej wlasnosci intelektualne} © ktérej mowa w art. 4a pkt 23 lit. a, ¢ i d, wniesiony przez podmiot komercjalizujacy. Do praychod6w tych nie stosuje sig ust. 1 pkt 7.”; wart, 16 w ust. I po pkt 8f dodaje sig pkt 8g w brzmieniu: 8g) wydatkéw poniesionych przez wspélnika na nabycie udzialéw (akeji) w spélce kapitatowej w zamian za wklad niepienigzny w postaci komercjalizowane| wlasnosci intelektualne} wniesiony przez podmiot komerejalizujacy; wydatki takie sq jednak Kosztem uzyskania przychodéw z tytulu odptatnego zbycia tych uudzialéw (akeji) przez podmiot komercjalizujacy;”; wart, 18d: a) wust. 2.w pkt 4 kropke zastepuje sig Srednikiem i dodaje sig pkt 5 w bramieni Zmiany tekstu jednolitego wymienione} ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 2.2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1478, 1563, 1662, z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 1767, 1844, 1952 oraz 72016 r. poz. 68. » ~6- »5) koszty uzyskania patentu na wynalazek, takie jak: a) koszty przygotowania dokumentacji zgloszeniowej i dokonania zgloszenia wynalazku w celu udzielenia patentu przez Urzad Patentowy Rzeczypospolite| Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, tacznie 2 kosztami wymaganych tlumaczei na jezyk obcy; b) koszty prowadzenia postepowania o udzielenie patentu praez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgloszenia wynalazku do tych organéw, w szezegdInosci optaty urzedowe i Kosaty zastepstwa; ©) koszty odparcia zarzutéw niespelnienia warunkéw wymaganych do uzyskania patentu, zardwno w postepowaniu o udzielenie patentu, jak i po jego zakoiiczeniu, wynikajgce 2 wniesienia sprzeciwu lub wniosku 0 uniewaznienie patentu, w szezegélnosei koszty zastepstwa, zaréwno Ww Urzedzie Patentowym Rzeczypospolite| Polskie), jak i w odpowiednim zagranicznym organie.”, b) ust. 718 otrzymuja brzmienie: 7. Kwota kosztéw kwalifikowanych nie moze przekroczyé: 1) 50% koszi6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2 i 3 — jezeli podatnik jest mikroprzedsiebiorea, matym lub Srednim przedsigbiorcq w rozumieniu przepiséw 0 swobodzie dziatalnosei gospodarczej; 2). w przypadku pozostalych podatnikéw: a) w odniesieniu do kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 — 50% tych kosztsw; b) w odniesieniu do koszt6w, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-5 i ust. 3 — 30% tych kosztow. 8. Odliczenia_dokonuje sig w zeznaniu za rok podatkowy, w ktorym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku. gdy podatnik poniést za rok podatkowy strate lub wielkoSé dochodu podatnika jest niasza od kwoty przystugujacych mu odliczei, odliczenia — odpowiednio w cate] kwocie lub w pozostale} czgsci ~ dokonuje sie w zeznaniach za kolejno nastepujgce po sobie szeSé lat podatkowych nastepujacych bezposrednio po roku, w ktérym podatnik skorzystat lub mial prawo skorzystaé z odliczenia.”; po art. 18d dodaje sig art. 18da i art. 18db w brzmieni -7- »Art, 18da. 1. Podatnik rozpoczynajacy dzialalnosé, ktory ze wzgledu na poniesiong w tym roku podatkowym stratg lub osiggnigcie dochodu w kwocie nizszej od kwoty przystugujgcego za ten rok odliczenia okreslonego w art. 18d ust. 1, moze wykazaé w zeznaniu skladanym za ten rok podatkowy, kwotg stanowigcg 19% nieodliczonego, przystugujacego na podstawie art. 18d ust. 1 odliczenia. Kwotg te podatnik moze wykazaé, pod warunkiem, ze odliczenia nieodliczonej kwoty nie dokona na podstawie art. 18d ust. 8 w zeznaniach skladanych w nastepnych latach podatkowych. 2. Podatnik, o ktérym mowa w ust. 1, bedgey w roku nastepujgcym bezposrednio po roku rozpoczgcia dzialalnosci_ mikroprzedsigbiorea, malym lub srednim przedsigbiorea w rozumieniu przepisw 0 swobodzie dziatalnosei gospodarezej, ktéry ze wgledu na poniesiona w roku podatkowym strate lub osiagnigcie dochodu w kwocie niaszej od kwoty prayslugujgcego za ten rok odliczenia okreslonego w art. 18d ust. 1, moze wykazaé w zeznaniu sktadanym za ten rok podatkowy, kwotg stanowigea 19% Kwote te podatnik moze wykazaé, pod warunkiem, Ze odliczenia nieodliczone} kwoty nie dokona nieodliczonego, przyslugujqcego na podstawie art, 18d ust. 1 odlicze na podstawie art, 18d ust. 8 w zeznaniach sktadanych w nastepnych latach podatkowych. 3. Kwota réznicy, 0 ktére] mowa w ust. 1 i2, stanowi pomoc de minimis udzielang w zakresie i na zasadach okreslonych w bezposrednio obowigzujacych aktach prawa wspélnotowego dotyczacych pomocy w ramach zasady de minimis. 4, Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do podatnikéw, kt6rzy zostali utworzeni: 1) wwyniku przeksztalcenia, polgczenia lub podziatu podatnikéw, albo 2) wwyniku przeksztalcenia spélki niebedgcej osobg prawna, albo 3) przez osoby fizyezne, ktére wniosly na poczet kapitalu nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsigbiorstwo albo skladniki majgtku tego przedsigbiorstwa o wartosci przekraczajgce) lacznie réwnowartosé w zlotych kwoty co najmniej 10,000 euro, przy czym wartoSé tych skladnik6w oblicza sig stosujge odpowiednio art. 14, albo 4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki niemajgce osobowosei prawnej, wnoszace - tytutem wkladéw niepienigznych na poczet kapitalu tych podatnikéw - sktadniki majgtku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku 6) -8- likwidagji podatnikéw, kt6rzy skorzystali z odliezenia okreslonego w ust. 1, jezeli te osoby albo jednostki posiadaly udziaty (akeje) tych zlikwidowanych podatnikéw. 5, Podatnicy sq zobowigzani do zwrotu kwoty, 0 kt6rej mowa w ust. 1 i 2, stanowigce] réznicg migdzy kwotg przystugujgcego odliczenia a kwota odliczong w zemnaniu podatkowym, jezeli przed uptywem trzech lat podatkowych, liczac od korica roku podatkowego za Ktory skladane jest to zeznanie, zostanie w stosunku do nich wszezete postepowanie restrukturyzacyjne. Art. 18db, Jezeli podatnik w roku podatkowym nastepujacym bezposrednio po okresie trzech kolejnych lat podatkowych (okres podstawowy), w ktérych miat prawo korzystaé z odliczenia, 0 ktérym mowa w art. 18d ust. 1, 2wigkszy! wartosé koszt6w kovalifikowanych co najmniej 0 50% w pordwnaniu do sredniej wartosci takich koszt6w poniesionych w okresie podstawowym, to w rozliczeniu za ten rok podatkowy, dla celéw odliczenia, o ktérym mowa w art. 18d ust. 1, wartosé kosztéw kwalifikowanych, poniesionych w tym roku, moze powigkszyé 0 50% wartosci wzrostu tych koszt6w; przepis art, 18d ust. 8 stosuje sig odpowiednio.”; art, 18e otrzymuje bramienie: Art, 180, Podatnicy korzystajgey z odliczenia, o ktérym mowa w art. 18d i art. 18db, oraz ze zwrotu kwoty, o kt6rej mowa w art, 18da, sq obowiqzani wykazaé w zeznaniu poniesione Koszty kwalifikowane podlegajqce odliczeniu lub stanowigce podstawe zwrotu.”, Art.3.W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r, 0 zasadach wykonywania uprawnien przystugujacych Skarbowi Pavistwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154) wprowadza sig nastepujace zmiany: » wart. Sa: a) poust. | dodaje sig ust. La-Id w brzmieniu: la, Czynnosé prawna w zakresie okreslonym w ust. 1 dokonywana przez: 1) uczelnig publiczna, 2) Polska Akademig Nauk oraz jej instytut, 3) instytut badawezy —wymaga zgloszenia ministrowi wlasciwemu do spraw Skarbu Pafistwa w przypadku, gdy wartosé rynkowa przedmiotu rozporzadzenia _przekracza rownowartosé w zlotych kwoty 250.000 euro, obliczonej na podstawie sredniego kursu ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski wedlug stanu z dnia zgtoszenia, 2» -9- 1b. Czynnosé prawna uczelni wojskowej w zakresie okreslonym w ust. 1, majqca za przedmiot mienie dotowane w okresie ostatnich 5 lat z budzetu paristwa z czgsci, ktSrej dysponentem jest Minister Obrony Narodowej i 0 wartosci okrestonej w ust. la, wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej wyrazonej przed dokonaniem zgloszenia ministrowi wlaSciwemu do spraw Skarbu Paristwa. Okres 5 lat liczy sig od ostatniego dnia roku, w ktérym nastapito zakoriczenie dotowanej inwestyeji 1c. Minister wlasciwy do spraw Skarbu Paristwa, w terminie 30 dni od dnia dorgczenia zgloszenia, 0 ktérym mowa w ust. 1a albo 1b, wnosi sprzeciw, w szezegéInosci jezeli zgloszona czynnosé prawna utrudni albo uniemozliwi dzialalnoSé statutowg podmiotu dokomujqcego zgloszenia. Sprzeciw wymaga uzasadnienia. W postepowaniu dotyczacym zgloszenia stosuje sig przepisy art, Sb ust. 3-3b oraz art. Se ust, 4-6. 1d. Dokonanie czynnosei prawnej, 0 ktérej mowa w ust. 1a albo 1b, moze , jezeli w terminie 30 dni od dnia dorgezenia zgloszenia minister wlasciwy nastapi do spraw Skarbu Paristwa nie wnidst sprzeciwu. Zgloszona czynnosé prawna niedokonana pomimo braku sprzeciwu w ciggu roku od dnia doreczenia zgloszenia wymaga kolejnego zetoszenia.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmieni +2. Czynnoéé prawna dokonana z naruszeniem obowigzku okreslonego w ust. 1, la albo 1b jest niewazna.”; wart. Sb: a) wust. I wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brami »Z wnioskiem 0 wyrazenie zgody, 0 ktérej mowa w art. Sa ust. 1, albo _zgloszeniem, 0 ktorym mowa w art. Sa ust. 1a albo 1b, wystepuje pafistwowa osoba prawna dokonujgca czynnosci prawne}, okreslajgc:”, b) ust. 2-32 otrzymujg bramienie: +2. Do wniosku albo zgloszenia dotgeza sig: I)dokumenty potwierdzajace: a)2e wnioskodawca albo podmiot dokonujacy zgtoszenia jest paistwowa soba prawna, chyba Ze osobowosé prawna zostala nadana ustawa, byprawo do przedmiotu rozporzadzenia, -10- ¢)wartosé rynkowg przedmiotu rozporzadzenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2: wyceng rzeczoznawey albo oswiadezenie wnioskodawey albo _podmiotu dokonujgcego zgloszenia — jezeli wartosé rynkowa przedmiotu rozporzadzenia mozna ustalié na podstawie opublikowanych cennikéw lub notowati gieldowych albo jezeli koszt_ wyceny przewyzsza 20% wartosci bilansowej_przedmiotu rozporzadzenia; 2)projekt umowy, na podstawie kt6rej ma byé dokonane rozporzadzenie; 3)w przypadku uczelni publicznej — zgode senatu uezelni na dokonanie rozporzadzenia, a gdy zachodza okolicznosci, 0 ktérych mowa w art. Sa ust. 1b, takze zgode Ministra Obrony Narodowej; 4)inne dokumenty potwierdzajace dane i informacje zawarte we wniosku albo zgloszeniu. 3. Jezeli zlozony wniosek albo dokonane zgloszenie nie spetnia wymagai okreslonych w ust. 1 i 2, minister wlasciwy do spraw Skarbu Pafistwa wzywa wnioskodaweg albo podmiot dokonujacy zgtoszenia do usunigcia brakéw w ‘wyznaczonym terminie, pod rygorem zwrotu wniosku, Termin, o ktérym mowa w ust. 4 iart, Sa ust. Le, ulega zawieszeniu do dnia usunigcia brakow. 3a, Jezeli minister wlasciwy do spraw Skarbu Paristwa zleci sporzadzenie dodatkowe] wyceny nieruchomosci lub wystapi do organizacji zawodowej rzeczoznawedw majatkowych 0 dokonanie oceny prawidlowosci tej wyceny albo wyceny, 0 ktérej mowa w ust, 2 pkt I lit. c, w trybie art. 157 ust. 1 albo ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65), bieg terminu, o ktérym mowa w ust. 4 i art, 5a ust. Le, ulega zawieszeniu do dnia otrzymania dodatkowej wyceny lub oceny prawidlowosei sporzadzanej wyceny, nie dhuzej jednak niz.na 60 dni.”. Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z péén, zm.”), w art. 72 po § 1a dodaje sig § 1b w brzmieni »§1b.Na réwni z nadplata traktuje sig kwotg stanowigeq réznice okreslona zgodnie z art. 26ea ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizyeznych oraz zgodnie z art. 18da ust. | i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 0 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1689. =e podatku. dochodowym od oséb prawnych, wykazang w zeznaniu lub wynikajaca z decyzii.”. Art. 5. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyzszym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z péén. zm.*)) wprowadza sig nastepujqce zmiany: 1) wart, 66 w ust. 2 pkt I otrzymuje bremie al) podejmuje decyzje dotyezace mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obcigzenia mienia, do wysokoSei okreslonej w art. Sa ust. La ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnied przyshigujgcych Skarbowi Pafistwa (Dz. U. 2 2016 r. poz. 154):"; 2) wart. 86a: a) ust. 1 otrzymuje bramienie: nl. Uczelnia, w celu komerejalizacji postedniej, moze tworzyé wylacznie Jednoosobowe spélki kapitalowe, z zastrzezeniem art, 86b ust, 1, zwane dalej spétkami celowymi”. Na pokrycie kapitalu zakladowego spotki celowej uezelnia moze wnieSé w calosei albo w czeSci wklad nicpienigzny (aport) w_ postaci wynikow badaf naukowych lub prac rozwojowych, w szezegblnosci bedacych wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym lub topografiq uklady sealonego, wyhodowang albo odkrytq i wyprowadzong odmiang rosliny, oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami. Spolki celowe tworzy rektor za 7goda senatu uezelni, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w statucie. b) uchyla sig ust. 3a; 3) poart. 86b dodaje sig art. 86ba w bramieniu: Art. 86ba.Do wykonywania czynnosei w zakresie komercjalizacji oraz do wniesienia wkladu do spétki, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje sig przepis6w ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawniefi przystugujacych Skarbowi Panstwa.”; 4) Wart. 86e: a) ust. | otrzymuje brami ol. Pracownik praekazuje uczelni publicznej informacje o wynikach badai naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynika ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. 2 2012 r. poz. $72, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146, 1198, z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240, 1268, 1767, 1923, 2 2016 r. poz. 64. 5) 6 0 -12- W > przypadku jednoczesnego zlozenia przez _pracownika oswiadczenia 0 zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wynikéw i zwigzanego z nimi know- how, uczelnia publiczna w okresie trzech miesigcy podejmuje decyzig w sprawie ich komerejalizacji.”, b) poust. J dodaje sig ust. 1a w bramieniu nla. OSwiadezenie, 0 ktérym mowa w ust. 1, pracownik moze zlozyé w terminie czternastu dni od praekazania uczelni publicznej informacji o wynikach i zwigzanym z nimi know-how. Termin trzech miesigey, 0 ktérym mowa w ust. 1, biegnie od dnia zlozenia oswiadezenia.”, ©) ust. 2 otrzymuje brzmi +2.W- praypadku podjgcia przez uezelnigpubliczna decyzji_ 0 niekomercjalizacji albo po bezskutecznym uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1, uezelnia jest zobowigzana, w terminie trzydziestu dni, do ztozenia zainteresowanemu pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odplatnej umowy o przeniesienie praw do wynik6w badafi naukowych lub prac rozwojowych, oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, 1acznie z informacjami, utworami wraz 7 wlasnoscig nosnik6w, na ktérych utwory te utrwalono, i doswiadezeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2. Umowa powinna zostaé zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosei. Wynagrodzenie przystugujace uezelni publiczne} za przeniesienie praw nie moze byé wy2sze niz zawarcia 10% minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujgcego na di umowy.”; wart. 86f uchyla sig ust. 4; wart. 90 ust. 4 otrzymuje bramienie: 14. Do ezynnosei prawnych dokonywanych przez uezelnig publiczng stosuje sie przepisy art. Sa-Se ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnien prayslugujacych Skarbowi Pavistwa.”; Wart, 100a.w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 4.2) zawieszona zostaje dzialalnosé organdw kolegialnych uczelni publicznej_w zakresie decydowania 0 gospodarce finansowej, w szezegélnosci w zakresie kompetencji okreslonych w przepisach art, Sa-Se ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnied przyshugujacych Skarbowi Paristwa; pozostate -- kompetencje organéw —kolegialnych sq realizowane na zasadach dotychezasowych;”, Art. 6. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskie} Akademii Nauk (Dz. U. 2 2015 rr. poz. 1082, z péén. zm.")) wprowadza sig nastepujace zmiany: 1) wart. 45 ust. | otrzymuje bramies wl. Akademia wyposaza tworzony instytut ze swojego mienia w Srodki niezbedne do prowadzenia dziatalnosci okreSlone] w statucie instytutu. Czynnosé ta nie wymaga zgloszenia ministrowi wlasciwemu do spraw Skarbu Paristwa, o ktérym mowa w art. Sa- Se ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 rt. 0 zasadach wykonywania uprawnief prayslugujgcych Skarbowi Panstwa.”; 2) wart, 54 ust. 3 otrzymuje bremienie: +3. Przed zgloszeniem ministrowi wlasciwemu do spraw Skarbu Panstwa, 0 ktérym mowa w przepisach wymienionych w ust. 2, dyrektor instytutu jest obowiazany uzyska¢ zgodg Prezesa i Prezydium Akademii”; 3) wart. 94¢: a) ust. 1 otrzymuje bremienie: nl. Pracownik przekazuje instytutowi informacje 0 wynikach badai naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwiazanym z tymi wynikami W przypadku jednoczesnego zlozenia przez pracownika oSwiadezenia 0 zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wynikéw i zwiqzanego z nimi know- how, instytut w okresie trzech miesigcy podejmuje decyzig w sprawie ich komercjalizacji.”, ) po ust. I dodaje sig ust. 1a w bramieniu: nla, OSwiadezenie, 0 ktérym mowa w ust. I, pracownik moze zlozyé w termi extemastu dni od przekazania instytutowi informacji o wynikach i ‘awigzanym z nimi know-how. Termin trzech miesigcy, 0 ktérym mowa w ust. 1, biegnie od dnia zlozenia oswiadezenia.”, 6) ust. 2 ottzymuje bramienie +2. W przypadku podjecia przez instytut decyzji 0 niekomerejalizacji albo po bezskutecenym uplywie terminu, o ktérym mowa w ust. 1, instytut jest zobowiqzany, w terminie trzydziestu dni, do zlozenia zainteresowanemu © Zmiany tekst jednolitego wymienione} ustawy zostaly ogloszone w Dz, U. 2 2015 r. poz. 1268, 1767, Dz. U. 2.2016 r. poz. 64, -14— pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odplatne| umowy 0 przeniesienie praw do wynik6w badai naukowych Iub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, tacznie 2 informacjami, utworami wraz 2 wlasnoscia nosnikdw, na ktérych utwory te utrwalono, i doswiadezeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z ust. 5 pkt 2. Umowa powinna zostaé zawarta w formic pisemne}, pod rygorem nicwaznosei. Wynagrodzenie praystugujace instytutowi za przeniesienie praw nie moze byé wyésze niz, 10% minimalnego wynagrodzenia 2a prace, obowiazujacego na dzief zawarcia umowy.”; 4) wart. 94d uchyla sig ust. 4. Art. 7. W ustawie z dnia 25 wrzesnia 2015 r. 0 zmianie nicktorych ustaw w zwigzku ze wspieraniem innowacyjnosei (Dz.U. poz. 1767) uchyla sig art. 13. Art, 8. Podatnicy podatku dochodowego od os6b prawnych, ktérych rok podatkowy jest inny niz kalendarzowy i rozpoczal sig przed dniem | stycznia 2017 r. oraz zakoriczy si¢ po dniu 31 grudnia 2016 r,, stosuja do kovica przyjgtego przez. siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienione] w art. 2, w bramieniu obowigzujgcym do dnia 31 grudnia 2016 r. Art. 9. Ustawa wehodzi w 2ycie po uplywie 30 dni od dnia ogtoszenia, z wyjatkiem art. I, art. 2, art. 4 i art. 7, ktére wehodza w 2ycie z dniem 1 styeznia 2017 r. UZASADNIENIE 1. Uzasadnienie potrzeby i celu wydania aktu. Realizowany w ostatnich latach przez Polskg model rozwoju, pozwalat na utrzymanie warostu gospodarezego (w ciagu minionych 10 lat Polska gospodarka rozwi w tempie 3,8% rocznie). Model ten nie byl jednak oparty na solidnych fundamentach, Polska konkureneyjnosé, nie wynikala z innowacyjnosci. Mniejszy niz potencjat gospodarki byt poziom inwestycji — ich udzial w PKB systematycznie spada. Chcgc wyrwaé sig z taw. »pulapki sredniego rozwoju”, niezbedne jest zbudowanie gospodarki opartej na wiedzy. Powyzszy cel zostat postawiony w exposé Pani Beaty Szydto, Prezesa Rady Ministrow w dniu 18 listopada 2015 r., ktora nastepnie, w dniu 18 stycznia 2016 r. powolata Rade i Migdzyresortowy Zespét ds. Innowacyjnosci. W pracach tych cial udziat biora Minister Rozwoju (jako Przewodniczacy), Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Minister Cyfiyzacji, Minister Skarbu. Paiistwa, Minister Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, odpowiedni. wiceministrowie: Finanséw, Obrony Narodowej, Srodowiska, Energi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wy2szego — wnioskodawca niniejszego projektu ustawy. W toku dotychezasowych prac Rady i Zespohi powstata koncepcja szybkiego wdrozenia do polskiego prawa najlepiej opisanych instrumentow wsparcia dzialalnosci innowacyjne}. Przy ocenie konkurencyjnosei poszezegélnych krajéw innowacyjnosé jest jednym 2 kluezowych ezynnik6w. W strategii Europa 2020, unijnym planie wzrostu na okres od 2010 do 2020 r, jednym z trzech priorytetow strategii jest inteligentny wzrost gospodarczy. Polska zobowiazata sig do zwigkszenia naktadéw na B+R do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. W 2014 1. wydatki te wyniosty 0,94% PKB, z czego mniej niz. polowg stanowily wydatki sektora praedsigbiorstw. W 2014 r. Polska w unijnym Rankingu Innowacyjnosei zajgla odlegle 24 miejsce, przesuwajge sig co prawda do grupy tzw. umiarkowanych innowatoréw, ale w dalszym ciqgu dystans pomigdzy liderami a naszym krajem pozostaje znaczacy. Réwniez w Globalnym Rankingu Konkurencyjnogci na lata 2014 - 2015 pod wgledem innowacyjnosei Polska zajmuje 72 miejsce na swiecie, Podniesienie zdolnosci innowacyjnych polskich przedsigbiorstw, lepsze powigzania miedzy nauka a przemystem oraz stworzenie otoczenia sprzyjajacego innowacjom stanowig caly czas niewykonane zadanie, Sektor B+R w Polsce jest zrSznicowany instytuejonalnie i regionalnie, Jednostki naukowo- badaweze sq skupione w metropoliach np. Warszawa gromadzi 25% jednostek naukowo- badawezych, 25% potencjatu kadrowego nauki oraz prawie 40% nakladow na B+R. Niemniej 1 Ww 2014 r. w Polsce funkejonowalo ponad 600 osrodkéw innowacji i. przedsigbiorezosci, ww tym m.in.: parki technologicane, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsigbiorczoSci, centra transferu technologii, sieci anioléw biznesu, lokalne i regionalne fundusze pozyezkowe. Polskie szkolnictwo wyasze kstalee wysoko wykwalifikowane kadry posiada potencjal, ktory powinien zostaé wniesiony do rozwoju polskie} gospodarki, Poprawi to rowniez pozycje polskie} nauki w Swiecie, ktéra jest niezadowalajgca. Praykladem jest ranking przygotowywany przez Universitas 21, w kt6rym ocena dokonywana jest wg 22 kryteriéw podzielonych na eztery grupy tematyczne: ~zasoby, srodowisko _edukacyjne, umigdzynarodowienie i osiggnigcia. Niestety, z roku na rok pozyeja Polski w tym rankingu spada, W edyeji z 2015 r. Polska na 50 ocenianych paristw zajela 32 miejsce, uzyskujac 50,7 punkt6w (na 100 moéliwych), W 2015 r. w Akademickim Rankingu Uniwersytetow Swiata, uwzgledniajgeym osiggnigcia naukowe i badaweze uczelni wyzszych, Polske reprezentowaty tylko dwie uczeinie: Uniwersytet Jagielloriski i Uniwersytet Warszawski. Korzystniej wyelada sytuacja poszezegéInych dziedzin w polskiej nauce. Niemieckie Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyzszego przygotowalo Ranking of Excellent European Graduate Programmes w dziedzinach nauk przyrodniczych i matematyki. Klasyfikacji poddano wszystkie europejskie uniwersytety. Wsréd wyréénionych w rankingu znalazly sig réwniez programy z matematyki, fizyki, chemii i biologii prowadzone przez cztery polskie uezelnie: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloviski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Wroclawski. Ponadprzecigtnie wypadaja polscy naukowcy pod wzgledem liczby publikacji, bowiem wedlug Science and Engineering Indicators Digest 2012 tworzone} przez National Science Board Stanéw Zjednoczonych Polska na 49 czolowych pafistw swiata, z kt6rych pochodzi 98,4% wszystkich publikacji naukowych, zajgla 20 miejsce. Stoi zatem przed nami zadanie przetozenia tego potencjatu na stan naszej gospodarki. Nowoezesne innowacje powstaja dzigki krzyzowaniu sig i fuzji niezachodzacych do tej pory na siebie obszaréw wiedzy. Ponadto sq one tworzone wramach coraz, bardziej zlozonych mechanizméw (innowacje otwarte, popytowe, innowacje zamknigte, tworzone w ramach konsorejéw itd.) oraz praebiegaja w zréznicowanym stodowisku (klastry, start-upy, konsoreja badaweze, oStodki transferu technologii, platformy technologiczne, nowe firmy technologiczne, firmy kapitalu ryzyka, klastry itd.). W konftontacji z coraz silniejsza globalng konkurencjq, rosngeymi kosztami, werostem fuzji réznych technolo; krotszym eyklem ich zycia i zwigkszonym tempem innowacji, fimy coraz ezescie] wspétpracujg z zewnetrznymi 2 partnerami, takimi jak dostawey, klienci, uniwersytety lub uzytkownicy produktéw i ustug, ktérzy stajq sig wspétautorami innowacji, Postepuje umigdzynarodowienie innowadji, czyli sytuacja, w kt6rej poszezegélne jej ezlony i elementy powstaja w réznych krajach, w ramach wspélpracy migdzynarodowej. Jest to m.in, efekt zaciesniania wigzi pomigdzy krajami Unii Europejskie} oraz pomigdzy Europg a swiatem. Umigdzynarodowienie obejmuje takze polityki sektorowe (np. wspomniana strategia Unii Eutopejskiej ,Europa 2020”, ktérej celem jest osiggnigcie wzrostu gospodarczego, kt6ry powinien byé inteligentny, tj. osiggnigty dzieki inwestycjom w edukacj¢, badania naukowe i innowacje; zréwnowazony oraz. prospoleczny). Zachodzqcym réwnolegle trendem jest regionalizacja polityk innowacyjnych, polegajaca na rozszerzaniu przez regiony pakietéw wkasnych programéw i instrumentéw. Wymienione trendy sq odbiciem zmian w systemach innowacji, ktdre polegaja na wzmocnieniu ich wymiaréw lokalnych, regionalnych i migdzynarodowych, Istniejqce obecnie bodéce podatkowe dla B+R oceniane sq jako nieskuteczne ‘Ww promowaniu wewnetrznych prac B+R w sektorze prywatnym. Jest to szczegdInie istotne w obliczu wpisanego w specyfike dziatalnosci innowacyjnej niedofinansowania, co jest zwiqzane z pojeciem tzw. ,,innowacyjnej doliny smierei”. Rozumie sig przez to etap procesu inwestycji w innowagje, kiedy koszty przekraczajq granice wytrzymatosci inwestorsw (ktérzy moga postrzega¢ je jako straty, a nie jako inwestycje — obawy te mozna uzasadnié faktem, 2e przedsigwzigcia innowacyjne, ze swe) natury cechujq sig réwniez niepewnoscig rezultatu).. Koszty te wzrastaja od momentu rozpoczgcia badat, az do krytycznego punktu, ktéry wystgpuje na etapie komercjalizacji. Dodatkowo jest to etap o najmnicj stabiInym finansowaniu — podezas gdy badania dotowane sq ze Srodkéw publicznych, a dojrzate innowacje przez konwencjonalny rynek finansowy (ponadto moze pojawié sig pierwszy zysk ze sprzedazy). Abstrahujgc od kwestii pézniejszego powodzenia rynkowego danego produktu (choé jest to problem w ostatecznym rozrachunku decydujgcy), wigkszosé innowacyjnych przedsigwzigé nie ma mo?liwosci_wykazania swojego potencjau komercyjnego. Jest igdzy a gotowoscig zaangazowania ze strony sektora prywatnego. to spowodowane wlasnie wspomnianym mechanizmem ,doliny smierei”, ezyli tuki Srodkami_ publiczny Mechanizm zaleznosci poziomu finansowania od etapu procesu przedstawiony jest na ponizszym schemacie. Schemat 1. Dostepnos¢ finansowania kolejnych etapow dziatalnosei innowacyjnej. Badania Komercjalizacja Spreedaz ‘ieddl: EUREC Agency, Effectively supporting the conmercialisation of research results ProRBTT Man, Feb. 2008, The European Innovation Council — A New Framework for EU novation Policy EARTO recommendations tothe European Commission to inate further discussion Majge na uwadze powyesze, szczegdlnie istotne jest skonstruowanie prayjaznego systemu podatkowego, ni¢jako premiujqcego dziatalnosé innowacyjng ~ pozwoli to w pewnym stopnit zrownowazyé ryzyko jakie wigze sig z przedsigwzigciami tego rodzaju. Celem projektu jest uruchomienie instrumentéw, ktére przyczyniq sig do wzrostu innowacyjnosei polskie} gospodarki, a co za tym idzie do wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce. Przedmiotowa ustawa zawiera rozwiqzania najezesciej postulowane przez. srodowisko zwigzane z dzialalnoscia innowacyjnq i odpowiada na najlepie} zidentyfikowane problemy. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyészego, w toku dotychezasowych prac nad ustawa odbyl szereg spotkaf z przedstawicielami Swiata nauki i biznesu, Relacje te beda podtrzymywane i wykorzystane w ramach prac nad Biala Ksiegg Innowacyjnosci — caloSciowym przegiqdem zagadnienia. Pierwsze wnioski zawarte sq w niniejszym projekcie ustawy. Aby przyspieszyé przemiang polskie) gospodarki niezbedne jest zaprojektowanie mechanizméw wzmacniajgcych pozytywne trendy widoczne w ostatnich latach, ww szozeg6Inosci pojawienie sig wzrostu wydatk6w prywatnych na B+R, ponoszonych przez przedsigbiorstwa. Potrzeba wprowadzenia zmian wynika takze z koniecznosei przestawienia schematéw pomocowych ze strumieni dotacyjnych na bardziej szerokie wsparcie w postaci ulg podatkowych. Wigze sig to ze zmiang w zakresie finansowania dziatai innowacyjnych jaka nastapi po 2020 r., po zakoiczeniu aktualne} perspektywy w tamach funduszy ceuropejskich Majac na uwadze powyésze Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, pracujac w ramach Rady i Zespotu ds. Innowacyjnosci przygotowal niniejszy projekt ustawy, ktory dia realizacji zalozonych celéw wprowadza zmiany w nastepujacych ustawach: 1) ustawa z dnia 26 lipea 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizycznych, 2) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku dochodowym od os6b prawnych, 3) ustawa z dnia & sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych Skarbowi Pafistwa, 4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ~ Ordynacja podatkowa, 5) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym , 6) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 Polskiej Akademii Nauk , 7) ustawa z dnia 25 wreesnia 2015 r. 0 zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wspieraniem innowacyjnosci. 2. Uzasadnienie zmian w poszezegélnych ustawach. 2.1. Zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od os6b fizyeznych (Dz. U. z 2012 r. por. 361, z péi dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. 2.2014 r. poz. 851, z péin. 2m.), ustawie z dnia z . zm.), ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. 0 podatku dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2.2015 r. por. 613, 2 pétn. zm.) oraz ustawie z dnia 25 wrzesnia 2015 r. 0 zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wspieraniem innowacyjnosci (Dz. U. 2 2015 r. poz. 1767). Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych maja na celu wprowadzenie i badawezo — instrumentow podatkowych, ktére wspieralyby prowadzenic dziatalno: rozwojowej (B+R) i sq zmianami symetrycznymi — w obu ustawach zostaly zaproponowane tozsame rozwigzania, zgodnie z dotychczas stosowang metoda regulacji tych podatkow. Zmiany w ustawie — Ordynacja podatkowa i ustawie 0 zmianie niekidrych ustaw w zwigzku ze wspieraniem innowacyjnosci majq charakter dostosowuijacy. Dla celu niniejszego opracowania zastosowane zostana skroty: dla ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od oséb fizycznych — uPIT, dla ustawy z dnia 15 lutego 1992 7.0 podatku dochodowym od os6b prawnych ~ uCIT. 2.1.1, Zniesienie opodatkowania aportu wlasnosei intelektualnej i przemystowel Zaklada sig zwiekszenie zakresu komercjalizacji wlasnosci intelektwalne} i wspétpracy nauki z biznesem poprzez zmiang klasyfikacji opodatkowania aportu wiasnosci intelektualnej i przemyslowej. Wymaga to zmiany uPIT i uCIT. Zmiany polegalyby na tym, ze do przychodéw nie zaliczano by nominalne} wartosci udzialéw (akcji) w spélce kapitalowej objetych w zamian za wklad niepienigzny w_ postaci komercjalizowanej wlasnosci intelektualne}_wniesiony przez podmiot komercjalizujgcy. W tym celu wprowadza sig nastepujqce zmiany: art. 1 zm, 2 lit, b (dot. projektowanego art. 17 ust. 1d uPIT) i art. 2 2m. 2 lit b (dot. projektowanego art.12 ust. 4 pkt 23 uCIT), Zmiana dotyczylaby réwniez koszi6w uzyskania przychodéw, ktérych nie stanowilyby Jow (akeji) w spétce kapitatowej objetych w zamian za wklad niepienigzny w postaci komercjalizowane} wydatki poniesione przez wspélnika na nabycie nominalnej wartosci udzi wlasnosci intelektualne} wniesiony przez podmiot komercjalizujacy; wydatki takie bylyby jednak Kosztem uzyskania przychodéw z tytulu odptatnego zbycia tych udziatow przez podmiot komercjalizujgcy. Zmiana ta zwigkszy pewnosé funkejonowania podmiotéw, ktére cheq zaangazowaé sig w komerejalizacje wartosci intelektualne} (art. 1, zm. 3 dotyezaca art. 23 uPIT i art. 2, zm.3 dotyezqca art, 16 uCIT), Obecnie regulacje zakladaja, 2e praychéd w postaci udzialw objetych za wklad niepienigany powstaje po uplywie 5 lat, Projekt zawiera propozycie uchylenia tego przepisu. W tym celu proponuje sig zmiany zawarte w art. 1 zm. 2 lita tiret drugie (dot. art. 17 ust. 1a pkt 5) i w art. 2 zm. 2 lit. a tiret drugie (dot. art. 12 ust. 1b pkt 5). Jednoczesnie konieczne sq zmiany © charakterze redakeyjnym: art, 1 zm. 2 lit. a tret pierwsze i art. 2. zm. 2 lit. a tiret pierwsze (usuwa sig zwrot ,albo” na koficu zdania i dodaje kropkg), Majgc na uwadze, ze ustawa z dnia 25 wrzesnia 2015 rv. 0 zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wspieraniem innowacyjnosci_ przewidywala wprowadzenie zniesienia opodatkowania aportu wtasnosci intelektualne} i przemyslowej na lata 2016 i 2017, niniejszy projekt zaklada uchylenie tego przepisu. W tym celu w art. 7 uchyla sig art, 13 ustawy 0 zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wspieraniem innowacyjnosci. 2.1.2, Rozszerzenie listy koszt6w kwalifikowanych o koszty uzyskania patentu. W obecnie obowigzujacym stanie prawnym, podatnik moze odliczyé od podstawy obliczenia podatku, koszty uzyskania przychodéw poniesione na dzialalnosé badawez0- rozwojowa, zwane ,.kosztami kwalifikowanymi”, tan: ‘+ koszty pracy pracownikéw zatrudnionych w celu realizacji dziatalnosci badawez0- rozwojowej; ‘+ nabycie materiatéw i suroweéw bezposrednio zwigzanych z prowadzon dziatalnosciq badawezo-rozwojowa; + ckspertyzy, opinie, ustugi doradcze i ustugi réwnorzedne, a takze nabycie wynikéw badaf naukowych, Swiadezonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez Jjednostke naukowg w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej dzialalnosci badawez0-rozwojowej; + odplatne korzystanie 2 aparatury naukowo-badawezej wykorzystywanej wylgeznie ‘w prowadzone} dziatalnosci badawez0-rozwojowe} W niniejszym projekcie ustawy zwarta jest propozycja rozszerzenia listy o koszty uzyskania patentu na wynalazek, takie jak: a) _koszty przygotowania dokumentacji zgtoszeniowej i dokonania zgtoszenia wynalazku w celui udzielenia patentu przez Urzad Patentowy Rzeczypospolite) Polskie] lub odpowiedni zagraniczny organ, tacznie z kosztami wymaganych thumaczefi na jezyk obcy; b) _koszty prowadzenia postepowania o udzielenie patentu przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgloszenia wynalazku do tych organéw, w_ szezegéInosci oplaty urzedowe i koszty zastepstw ©) koszty odparcia zarzut6w niespelnienia warunkéw wymaganych do uzyskania patentu, zaréwno w postepowaniu o udzielenie patentu, jak i po jego zakoriczeniu, wynikajgce 2 wniesienia sprzeciwu lub wniosku o uniewaanienie patentu, w szczegélnosci koszty zastepstwa, zaréwno w Urzedzie Patentowym —Rzeczypospolitej Polskiej, jak iw odpowiednim zagranicznym organic. Rozwiazanie to ma byé zachgta do ponoszenia wydatkéw w tym zakresie (ktdre czesto opiewaja na kwoty znaczace — szczeg6Inie w przypadku uzyskiwania ochrony w kilku krajach Swiata). Nalezy podkreslié, 2e mozliwosé uzyskania ochrony patentowej jest waznym bodacem dziatalnosci innowacyjnej, gdyz pozwala dlugofalowo czerpaé z nie zyski. Ponadto sq to koszty latwe do udokumentowania, co ograniczy trudnosci interpretacyjne przed wlasciwymi organami skarbowymi. Propozycja skonstruowana zostala na podstawie praepiséw Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie funduszu innowacyjnosci. Propozycja zawarta jest w art. I zm. 5 lit a (dot. projektowanego art. 26¢ ust. 2 pkt 5 uPIT) i art. 2 zm 4 lit, a (dot. projektowanego art. 18d ust. 2 pkt 5 uCIT). 2.1.3. Zwigkszenie kwot kosztow kwalifikowanyeh. Aktualne kwoty kosztéw kwalifikowanych wydatkéw na B#R, ktére mozna odliczyé od podstawy obliczenia podatiu to: + 30% kosztw osobowych, © 20 % pozostatych koszt6w, jezeli podatnik jest mikroprzedsigbiorea, malym lub Srednim przedsiebiorca (MSP) w rozumieniu przepis6w 0 swobodzie dzialalnosci gospodarezej, ‘+ 10% pozostatych kosztéw, dla pozostalych przedsigbioredw. Propozycja zawarta w ustawie zaktada podwyzszenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztéw kwalifikowanych na dziatalnosé B+R od podstawy obliczenia podatku dla mikroprzedsigbiorcéw i MSP do 50 %. Natomiast pozostate, duze firmy bedg mogly odliczyé 50 % wydatkéw osobowych i 30 % pozostalych kosztéw zwigzanych z dziatalnoscig badawezo — rozwojowa. Rozwigzania te maja zachgcié przedsigbiorc6w do inwestowania w dziatainosé B+R oraz wykazywania naktadéw ponoszonych na innowacje, Obecna wysokosé tych kwot jest stosunkowo niska, niezachgcajqca do podjecia proby odliczenia, Propozycja ta ujednolica takze wskaéniki dla MSP czym wptywa na wieks2a przejraystose przepis6w dla podatnik6w, kiérzy maja mniejsze mozliwosci korzystania z profesjonalne} obslugi prawno-podatkowe}, Powyzsza zmiana wprowadzana jest w art. 1 zm. 5 lit, b (dot. art. 26e ust. 7 uPIT) i w art. 2 zm. 4 lit. b (dot. art. 18d ust. 7 wCIT).. 2.1.4. Wydluzenie okresu modliwosei odliczenia koszt6w na dzialalnosé BHR, Z wwagi na fakt, i2 pomigdzy datg poniesienia wydatkéw na dziatalnosé badawezo- rozwojowa, a data osiggnigcia przychodéw z wynikéw tych prac uplywa zazwyczaj dhuzszy czas, wprowadzona zostala mozliwosé wykorzystania ulgi w okresie 3 lat podatkowych. 8 Jezeli podatnik poniesie za rok podatkowy strate lub wielkosé dochodu podatnika bedzie niasza od kwoty przystugujacych mu odlicze, podatnik moze dokonaé odliczenia - odpowiednio w calej_kwocie lub w czgse = w zeznaniach w kolejnych trzech latach podatkowych nastepujacych bezpostednio po roku, w ktérym podatnik skorzystal lub miat prawo skorzystaé 2 odliezenia Niniejsza ustawa wydluza z obeonych trzech do szesciu lat oktes, w jakim mozna odliczyt koszty poniesione na dziatalnosé B+R. Jest to korzystne dla przedsiebioresw prowadzacych dzialalnosé innowacyjna, Ktérej efekty sq czgsto widoczne w diuzszym okresie ezasu. Szeécioletni okres rozliczania daje mozliwosé ,przesunigcia” odliczenia na potnie} Propozycja zawarta jest w art. 1 zm. 5 lit. b (dot. art. 26e ust. 8 uPIT) i w art. 2 2m. 4 lit. b (dot. art. 18d ust. 8 uCTT). 2.1.5. Zwrot gotéwkowy dla nowopowstajacych przedsiebiorstw (start-up6w) prowadzacych dziatalnosé B+R. W przypadku nowopowstalych przedsigbiorstw (start-up), ktére nie wykazujg dochodéw albo wykazuja dochody za mate do petnego skorzystania z ulgi wydatkowe), proponuje sig alternatywne (do rozliczania ulgi w okresie 6-Letnim) rozwigzanie polegajace na przyznawaniu zwrotu gotéwkowego dla wydatkéw kwalifikowanych, ktére nie zostaly dochéd, niewystarczajacy do wykorzystania przyslugujace ulgi. Decyzja 0 wyborze tego rozwiqzania objgte ulga ze wzglgdu na brak dochodu do opodatkowania lub zbyt nis! pozostawalaby w gestii podatnika. Rozwigzanie to byloby skierowane wylgcznie do podatnik6w rozpoczynajgcych prowadzenie dziatalnosei — w roku rozpoczecia dziatalnosci, a takze w kolejnym roku podatkowym — jezeli podatnik w tym drugim roku posiadatby status MSP. Podatnicy ktérzy korzystaliby z tego rozwiqzania wykazywaliby w zeznaniu skladanym za dany rok podatkowy, kwote stanowigca: ~ w przypadku podatnik6w podatku dochodowego od os6b fizycznych, 18% r6¢nicy migdzy a kwotg odliczon w zeznaniu podatkowym lub, jezeli kwotg przyshugujgcego odli podatnik wybral opodatkowanie wg jednolite] 19% stawki podatku, 19% dy kwotg przystugujacego odliczenia a kwotg odliczong w zeznaniu podatkowym, - w przypadku podatnikéw podatku dochodowego od oséb prawnych, 19% réznicy migdzy kwotg przyslugujacego odliczenia a kwota odliczong w zeznaniu podatkowym. Proponuje sig wprowadzenie ograniczen, ktére eliminowalyby z mozliwosei skorzystania Z tego rozwigzania podatnikéw, ktorzy de facto nie sq rozpoczynajacymi_ prowadzenie dzialalnosci, np. powstali w wyniku przeksztalcenia czy polaczenia (podziahu) podatnikew. Ma to na celu ograniczenie dokonywania przez podatnikéw nieuzasadnionych dziatan w tym zakresie, ktre bylyby podyktowane przede wszystkim checig skorzystania z projektowane} regulacji. Omawiane przepisy majg bowiem byé skierowane do tych podatnikéw, ktry rzeczywiscie sq nowopowstalymi podmiotami. Jednoczesnie z uwagi na to, ze proponowana preferencja 2 jednej strony oznacza bezposredni negatywny skutek dla budzetu paiistwa (zwrot gotéwkowy), a z drugiej strony ma na celu spieranie tych nowopowstalych podatnikow, ktérzy bedg dziataé w dluzszej perspektywie ezasu, proponuje sig wprowadzenie rozwigzania polegajacego na natozeniu na podatnika obowigzku zwrotu kwoty pomocy, jezeli pred uptywem trzech lat podatkowych, liczge od kotica roku podatkowego za ktory sktadane jest to zeznanie, zostanie w stosunku do nich ‘wszezete postepowanie restrukturyzacyjne. Propozycja zawarta jest w art. 1 zm. 6 (w projektowanym art. 26ea uPIT) i art. 2 zm. 5 (w projektowanym art, 18da). Pociaga to za soba koniecznosé korekt legislacyjnych (odnosnikéw), ktére zawarte sq w art, 1.2m, 1,4, 7iart, 2.2m. 1, 6. 2.1.6. Zwigkszenie kwoty ulgi wydatkowej dla podatnik6w podnoszacych stale poziom naktad6w na B+R. Regulacje w tym zakresie mialyby premiowaé podatnikéw, ktérzy systematycznie podnosiliby wartosé nakladéw na BHR. W sytuacji, gdy podatnik w roku podatkowym, nastepujgcym bezposrednio po okresie trzech kolejnych lat podatkowych (okres podstawowy), w ktérych mial prawo korzystaé z odliczenia, o ktérym mowa w art. 26¢ ust. I UPIT i odpowiednio w art. 18d ust. 1 uCIT, zwigkszyl wartosé kosztéw kwalifikowanych co najmniej 0 50% w poréwnaniu do sredniej wartosci takich kosztéw poniesionych w okresie podstawowym, to w rozliczeniu za czwarty rok podatkowy, wartosé kosztéw kwali ikowanych, poniesionych w tym czwartym roku, bedzie mégl powigkszyé 0 50% wartosei_wzrostu. tych kosztéw. Rozwigzanie takie stanowi zachete dla podatnik6w inwestujgeych w B#R, ktorych naklady na takg dzialalnosé systematycznie warastaja — w takim przypadku dodatkowemu odliczeniu podlegalaby polowa wartoSei wzrostu koszt6w kwalifikowanych poniesionych w roku podatkowym nastepujgcym bezposrednio po okresie 10 podstawowym. Symulacja mechanizmu dzialania tego instrumentu przedstawiona jest w ponizszych tabelach: Tabela 1 12. Mechanizm zwigkszenia kwoty ulgi wydatkowej dla przedsigbioreéw podnoszacych stale poziom nakladéw na B+R: a) Okres podstawowy. Trok Tok Til r0k Srednia Koszty kwalifikowane (wydatki BHR) -| 1000002! | 20000021 | 300000 2t | 20000021 praykladowe wartosei b) IV rok (warianty). TVr0k Koszty Kwalifikowane (wydathi B+R) — ava warianty | 310 000 21 290.000 2 praykladowych wartosci Standardowo odliczane kosety | 16 59 11 145 000 21 kwalifikowane Cay Koszty sq wighsze 0 50% | 14x _ moaliwosé skorzystania od Srednie} tat FHI, Go| Ton NIE 100 000 21? ” Bonus” (powigkszenie | Wzrost_ w poréwnaniu do kosztow 0 50% — wartosci | Sredniej ~ 110.000 zi, bonus — | ~ warostu) 55.000 zt 155 000 21 +55 000 2i= Suma odliezenia 145 000 24 210 000 21 Jak wynika 2 powy2szego, w wariancie nieznacznego wzrostu wydatk6w w IV roku (w pordwnaniu do IIL rok), pray przekroczeniu Sredniej z trzech lat, powstala motliwosé uzyskania znaczaco wyeszego odliczenia. W pordwnaniu odliezenia dokonywanego na dotychezasowych warunkach, odliczenie przy wykorzystaniu mechanizmu premiowania jest wyzsze 0 ponad 35 % (jednak wynik ten moze ulegaé zmianom w zaleznosci od wysokosci srednie} z trzech lat i kosztéw w roku IV — tabele zestawiaja praypadki graniczne”). u Omawiana zachgta do sukeesywnego zwigkszania wolumenu nakladéw na B+R oddziatywataby na podatnikéw od 4-tego roku po wprowadzeniu ulgi. Propozyeja zawarta w art. 1 zm. 6 (w projektowanym art, 26eb uPIT) i art, 2 zm. 5 (Ww projektowanym art, 18db). Pociaga to 2a soba koniecznosé Korekt legislacyjnych (odnosnikéw), ktére zawarte sq w art. | zm. 1, 4, 7iart.2 zm. 1,6, 2.1.7. Zmiana ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ~ Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2 2015 r. poz. 613, z péén. zm.). W art. 3 wprowadza sig zmiang do art, 72 ustawy ~ Ordynacja podatkowa dotyczacego nadplaty. Nowelizacja ma na celu rozszerzenie zakresu tego przepisu, tj. uenaniu na réwni z nadplatg kwoty stanowigce] réznicg okresiona zgodnie z art. 26ca ust. 1 i 2 ustawy podatku dochodowym od oséb fizyeznych oraz zgodnie z art. 18da ust. 1 i 2 ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych (tew. zwrot gotéwkowy). 2.2, Zmiany w ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnieti prayslugujqcych Skarbowi Paristwa (Dz. U. 7.2016 r. poz. 154) oraz w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyéseym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z pétn. zm) i ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 2 poin.2m.). Przedmiotowa zmiana ma na celu wlatwienie rozporzadzania micniem przez paiistwowe jednostki badaweze. Dokonuje sig to poprzez deregulacig, rozumiang jako usprawnienie procesu i zamknigcie go w dajacych sig przewidzieé ramach czasowych, W obecnym stanie prawnym rektor uczelni publiczne] ma swobodg w podejmowaniu decyzji dotyezacych micnia i gospodarki uczelni, w zakresie zbycia lub obciqzenia mienia do wysokosci 250.000 euro obliczonej na podstawie sredniego kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski, wedlug stanu z dnia wystapienia o zgode. Powyzej tej kwoty, rektor jest zobowigzany do uzyskania zgody Ministra Skarbu Paiistwa (MSP), po uprzedniej zgodzie senatu uczelni. Obecnie, kwestie te reguluja art. 66 ust. 2 pkt. 1 iart. 90 ust. 4 ustawy —z dia 27 lipea 2005 r. - Prawo 0 szkolnictwie wyaszym. Wedlug. projektowanej ustawy, czynnosei prawne paiistwowych jednostek badawezych, tj. uczelni publicznych, Polskie] Akademii Nauk oraz jej instytutéw i instytutéw badawezych w zakresie rozporzadzenia skladnikami aktywow trwalych w_ rozumieniu preepisow 0 rachunkowosei, zaliczonymi do wartosci niematerialnych i prawnych, reczowych aktywow 12 trwalych lub inwestycji diugoterminowych, w tym oddania tych sktadnikéw do korzystania innym podmiotom na podstawie uméw prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkladu do spotki lub spoldzielni, o wartosei przekraczajqce} 250 000 euro, wymagaly beda zgloszenia MSP. Minister w terminie 30 dni bedzie mégl wniesé sprzeciw, ktéry uniemodliwi dokonanie czynnosci. Niezajgcie stanowiska przez MSP bedzie tozumiane jako zgoda na dokonanie ezynnosci (w okresie roku od dnia dorgczenia zgloszenia — pézniej Konieczne jest kolejne zgloszenie). CzynnoSé prawna dokonana z naruszeniem opisanych obowigzkow jest niewazna, Proponuje sig odrgbnie uregulowaé procedure w odniesieniu do uczelni wojskowych. Minister Obrony Narodowej (MON) jako organ nadzorujacy uczelnie wojskowe zobowigzany jest do wlasciwego wypelniania przez nie zadaii na potrzeby Sit Zbrojnych RP, a tym samym na potrzeby obronnosci pafistwa. Do tego celu niezbgdnym jest posiadanie przez nie wlasciwej infrastruktury i mienia ruchomego, istotnych dla realizacji takich zadaf. Nalezy tu rozumieé urzadzenia techniczne i szkoleniowe, grunty, budynki, laboratoria, sale wykladowe itp., wykorzystywane w procesach realizagji badaf na potrzeby SZ RP, szkolenia i ksztalcenia podchorazych oraz stuchaczy kurs6w specjalistycznych, czy choéby w ramach Swiadezonych ustug socjalno-bytowych i logistyeznych dla potrzeb stanu osobowego 2olnierzy i pracownik6w wojska zatrudnionych w uczelniach wojskowych. W celu poprawy zaréwno stanu infrastruktury jak i wyposazenia, rokrocznie z budzetu MON prayznawane sq uczelniom dotacje celowe. Dla przykladu w roku 2015 na inwestycje budowlane przekazano ponad 46,6 mln zt, na zakupy inwestycyjne 30,6 mln zt, w 2014 r. byto to odpowiednio 33,4 min zt i 26 min zi. Majac to na uwadze wprowadzono modyfikacjg przedmiotowej procedury wobec uezelni wojskowych. Rozporzadzenie mieniem uczelni wojskowej, 0 wartosei powyze} 250 000 euro, dotowanym z budzetu MON w okresie 5 lat przed rozporzadzeniem, wymagato bedzie przed zgioszeniem MSP uzyskania zgody MON ‘Wynikowe zmiany zawarte sq w art. 5 zm. 1, 6 i 7 projektowanej ustawy (dot. ustawy — Prawo 0 szkolnictwie wyészym) i w att. 6 zm. 1 i 2 (dot. ustawy z dnia 30 kwieinia 2010 r. 0 Polskiej Akademii Nauk). 2.3. Zmiany w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wytszym (uPsw) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. 0 Polskie} Akademii Nauk, 13 2.3.1. Objgeie wylaczeniem z ustany o zasadach wykonywania uprawnies prayslugujqeych Skarbowi Patistwa komerejalizacji bezposredniej tzn. realizowanej przez Centra Transferu Technologii. Koniecznosé uzyskiwania 2gody Ministra Skarbu w przypadku rozporzadzania majatkiem przez uczelnie, komplikowala i wydluzala procedure transferu_technologii Nowelizacja uPsw z 2014 roku wylgezyla stosowanie przepiséw ustawy 0 zasadach wykonywania uprawnien praysluguiqcych Skarbowi Paistwa w przypadku utworzenia przez uczelnig spdtki celowej oraz w_ przypadku wykonywania czynnosci w zakresie komerejalizacji. Jednak obecne brzmienie, a przede wszystkim ulokowanie tego przepisu w artykule dotyezgeym spétki celowej, powoduje niejasnosci, czy wylgezenie dotyezy wszystkich dziatai uczelni w zakresie komercjalizagji, czy jedynie dziatah poprzez spolke celowa. Jednoczesnie nalezy podkreslié, ze obecny zapis nie pozwala na jednoznaczna interpretacig, czy taka zgoda w ogéle jest konieczna, {j. czy wlasnosé intelektualna wytworzona przez uczelnie zalicza sig do aktywéw trwatych, wobec ktérych obowigzuje rezim uzyskiwania zgody MSP. Wobec rozbieznych opinii uczelnie ubiegaja sig 0 owa zgode prewencyjnie. Koniecznosé uzyskiwania zgody Ministra Skarbu w przypadku rozporzadzania majatkiem przez uczelnie komplikuje i wydluza procedure transferu technologii. Powyasze powoduje koniecznosé przeprowadzenia korekty legislacyjnej w postaci uchylenia ust 3a w art, 86a uPsw, ktéry brzmi: do utworzenia sp6iki celowej oraz. do wykonywania czynnosci w zakresie komercjalizacji nie stosuje sig przepiséw ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 7. 0 zasadach wykonywania uprawnieh praysluguigcych Skarbowi Paristwa” i dodania art. 86ba, ktéry wprost przesadzi, 2 ,do wykonywania czynnosci w zakresie komercjalizacji oraz, do wniesienia wktadu do spétki, w tym w celu jej utworzenia, nie stosuje sig praepisw ustawy 2 dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnien prayslugujgcych Skarbowi Paristwa.”. Powyészy zapis odwoluje sig, do art, 2 ust. 2 pkt. 4 uPsw, ktéry méwi, 2e ilekroé w ustawie jest mowa o komercjalizacji, bez blizszego okreslenia - rozumie sig przez to komercjalizacje bezposrednia i posrednig. Nalezy wskazaé, Ze przepis ten még! byt stosowany juz dotychezas, jednak jak wspomniano, z uwagi na usytuowanie uchylanego ust. 3a rodzit on watpliwosci interpretacyjne - porzadkuje powyzsze pojecia i wyraza intencje projektodawey. 2.3.2. Modyfikacja w procedurze ,uwlaszezenia naukowedw”. 4 Ustawa z dnia 11 lipea 2014 r. 0 zmianie ustawy ~ Prawo 0 sckolnictwie wy2szym oraz niektSrych innych usta, okreslila ksztalt tzw. procedury ,uwlaszezenia naukowedw”, fj. zasad nabycia przez nich praw do wynik6w badafi naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how. Obecnie uczelnia publiczna w okresie trzech miesigey od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badah naukowych Iub prac rozwojowych oraz 0 know- how zwiqzanym z tymi wynikami podejmuje decyzje w sprawie ich komercjalizacji. W przypadku decyzji o niepodejmowanin komercjalizagji uczelnia przedstawia badaczowi ofertg zawarcia bezwarunkowe} i odplatne| umowy 0 przeniesienie praw (do 10% minimalnego wynagrodzenia za prace). Jesli nie dojdzie do zawarcia umowy, prawa pozostajq we wladaniu uczelni, Jak wskazujq doswiadezenia Centréw Transferu Technologii, obecny ksztalt procedury wykazuje znaczy potencjal do podniesienia efektywnosci. Obecna procedura rodzi liczne obowigzki biurokratyczne po stronie uczelni, a tymezasem efekt zatozony przez ustawodawog Jest nieznaczny. W praktyce 99% (szacunki Porozumienie Akademickich Centréw Transferu Technologii) zgtaszanych wynikéw badaa jest przejmowanych przez uczelnie, a praypadki uwlaszezenia nale2a do rzadkosci. Tal tan rzeczy najezeSciej nie wynika z decyzji uczelni, ale z braku woli uwiaszczenia po stronie naukowesw. W celu usprawnienia proceséw wewngtranych i zmniejszenia niepotrzebne} biurokracji, Ww projekcie proponuie sie korekte: naukowiec w momencie zglaszania informacji o wynikach badai bedzie még réwnoczesnie (lub w terminie do 14 dni) zlozyé oSwiadezenie © zainteresowaniu komercjalizacig. Tylko zlozenie oswiadezania bedzi rodzito po stronie uuczelni obowiqzek wydania decyzji w przedmiocie komercjalizacji — w praypadku braku oswiadezenia prawa beda pozostawaly na uczelni. Nalezy podkreslié, 2e ostateczna decyzja © uwlaszezeniu badé. jego odmowie pozostanie jednak uprawnieniem uczelni (tak jak ma to miejsce w obowigzujacym stanie prawnym). Zwigzane z tym zagadnieniem zmiany to: art. 5 2m. 4 (dot. art. 86 uPsw). Analogiczne zmiany wprowadza sig w ustawie 0 PAN (2m. 3). 2.3.3. Bezterminowe prawo naukowedw do udzialu w korzySciach z komercjalizac Aktualnie, w przypadku komercjalizacji dokonywanej przez uczelnig pracownikowi przystuguje 50% wartosci Srodkéw uzyskanych przez uczelnig lub spétke celowg (obnizonyeh © nie wigce} niz. 25% koszt6w bezposrednio zwigzanych 7 tq komercjalizacja, kt6re zostaty poniesione przez uczelnig lub spétke celowa). W przypadku komercjalizacji dokonywanej 15 przez. pracownika, uczelni przysuguje 25% wartosei uzyskanych srodkéw (obnizonych o nie wigee| ni2 25% kosatéw bezposrednio zwigzanych 7 tq komercjalizacja, ktére zostaly poniesione przez pracownika). Oba powyzsze uprawnienia przystuguja nie dluzej niz przez pigé lat od dnia uzyskania pierwszych srodkow. Majac na uwadze specyfike dziatalnosci innowacyjnej, tj. diugi czas wprowadzania produktu na rynek (Ww szezegélnosci w branzach np. farmaceutycznej, biotechnologiczne} oraz chemicznej), okres 5 lat bywa zbyt krétki (Ww zwiqzku z wieloletnimi badaniami Klinieznymi oraz testami), by podmioty uprawnione uzyskaly korzySci z komerejalizacji, co obniza ich aktywnosé na tym polu. Jednoczesnie rodzi sig pytanie 0 celowosé wprowadzania przedmiotowego ograniczenia czasowego. W zwigzku z tym w projekcie ustawy zawarta jest propozycja usunigcia ust. 4 w art. 86f (art. 5 zm. 5) aw ustawie o PAN — zm. 4. Tym samym prawa przewidziane w ust. | i2 art. 86f przyslugiwaty beda, co do zasady bezterminowo. 2.3.4, Umodliwienie uezelniom tworzenie wigcej nit, jednej spélki celowe). Obecnie uczelnie moga tworzyé jedna spétke celowg (i ewentualnie druga z innymi uuczelniami). Sygnalizuja one jednak, 2e widziatyby potrzebe zatozenia kolejnych spétek np. w celu wzmocnienia wspéipracy z innymi uczelniami dla wspélnej komercjalizacja okreslonych wynikéw badai naukowych i prac rozwojowych. Projekt ustawy wprowadza mozliwosé tworzenia wiekszejilosci spétek celowych (w art. 5 zm. 2). 2.4. Praepisy przejéciowe i koficowe. W przypadku podatnikéw podatku dochodowego od oséb prawnych, ktérych rok podatkowy jest inny niz kalendarzowy i rozpocznie sig przed dniem 1 stycznia 2017 r. oraz zakofczy sig po dniu 31 grudnia 2016 r., stosuja oni do kofica przyj¢tego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy 0 podatku dochodowym od oséb prawnych, w brzmieniu obowigzujgeym do dnia 31 grudnia 2016 r. Proponuje sig, aby ustawa weszla w Zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia z wyjatkiem art, 1,2,4,7 (a zatem tych regulujgcych kwestie podatkowe), ktore wejda w 2ycie 1 stycznia 2017, Projekt ustawy nie jest objety regulacjami prawa Unii Europejskie} Projekt ustawy nie wymaga uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultagji albo uzgodnienia, wlasciwym organom i instytucjom Uni Europejskiej, w tym 16 Europejskiemu Bankowi Centralnemu, o ezym mowa w § 39 uchwaly nr 190 Rady Ministrow |. P, 2.2013 r. poz. 979, 2 dnia 29 paidziernika 2013 r. — Regulamin pracy Rady Ministréw ( 2.2015 r. poz. 1063), Zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 0 dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. poz. 42, Nr 337, z 2011 r. poz, 106, Nr 622, poz. 161, Nr 966), projekt ustawy zostal zamieszczony na stronie podmiotowej BIP Rzadowego Centrum Legislacji, a dodatkowo na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyeszego. Za zgodnosé pod wzgledem | F oveae | prawnym, legistacyjaym Depart eases owned I redakeyjaym AOU (lA t. * Marcin GUBALA obot lew u