You are on page 1of 11

Num. 7468 / 18.02.

2015

4657

Conselleria dEconomia,
Indstria, Turisme i Ocupaci
ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci, en qu es regula i
convoca la concessi de subvencions de foment de locupaci dirigit a emprenedors per a lany 2015. [2015/1396]

Consellera de Economa,
Industria, Turismo y Empleo
ORDEN 45/2014, de 30 diciembre, de la Consellera de
Economa, Industria, Turismo y Empleo, por la que se
regula y convoca la concesin de subvenciones de fomento del empleo dirigido a emprendedores para el ao 2015.
[2015/1396]

La Llei 56/2003, de 16 de desembre, dOcupaci, establix que un


dels principis generals de les poltiques actives docupaci s el foment
de lautoocupaci i de la iniciativa emprenedora, especialment en el
marc de leconomia sostenible i dels nous sectors docupaci.

En virtut daix, fent s de les facultats conferides per la Llei


5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 193/2013, de 20 de
desembre, del Consell, en qu saprova el Reglament orgnic i funcional
de la Conselleria dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece como


uno de los principios generales de las polticas activas de empleo el
fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora, especialmente
en el marco de la economa sostenible y de los nuevos yacimientos de
empleo.
La Estrategia Espaola de Activacin para el Empleo 2014-2016,
aprobada mediante Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, constituye el marco en el que se determinan los objetivos comunes a todo el
Sistema Nacional de Empleo as como los principios que deben informar todas las actuaciones que se lleven a cabo para su consecucin.
De esta forma, la Estrategia Espaola de Activacin para el Empleo
cumple una funcin vertebradora del diseo y gestin de las polticas
activas por parte de cada uno de los servicios pblicos de empleo, de
los que forma parte el Servicio Valenciano de Empleo y Formacin.
Entre los principios rectores de la Estrategia Espaola de Activacin
para el Empleo figura el de fomentar la cultura emprendedora y el espritu empresarial.
En ese sentido, la Estrategia Espaola de Activacin para el Empleo
se estructura en seis ejes respecto de los que este programa de ayudas
se sita en el de Emprendimiento. Textualmente, en este eje se incluyen las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el
trabajo autnomo y la economa social, as como las encaminadas a la
generacin de empleo, actividad empresarial y dinamizacin e impulso
del desarrollo econmico local.
A su vez, el Plan Estratgico del SERVEF para el periodo 20142020 establece distintos objetivos especficos que se vertebran en torno
a cinco ejes de actuacin. Entre los objetivos especficos del eje 2 (el
SERVEF como proveedor de servicios) figura el objetivo de fomentar
el autoempleo y la creacin de empresas. A este respecto, el Plan Estratgico del SERVEF prev que se mantenga el apoyo al establecimiento
como trabajador autnomo mediante subvenciones.
Este programa de ayudas resulta susceptible de ser cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, a travs del Programa Operativo de la
Comunitat Valenciana para el periodo 2014-2020 El FSE invierte en
tu futuro.
En atencin a que las circunstancias actuales del mercado de trabajo
y la naturaleza de los destinatarios de estas ayudas permiten apreciar la
concurrencia de las razones de inters pblico, econmico y social a que
hace referencia el artculo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, estas ayudas se concedern en rgimen
de concesin directa.
En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la Ley 5/1983,
de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 193/2013, de 20 de
diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgnico y
funcional de la Consellera de Economa, Industria, Turismo y Empleo

ORDENE

ORDENO

TTOL I
Disposicions generals

TTULO I
Disposiciones generales

Article 1. Objecte i mbit


1. Esta orde t per objecte lestabliment dajudes destinades a afavorir la creaci i consolidaci de locupaci per compte propi en lmbit
de la Comunitat Valenciana. Respecte daix esta orde regula els programes dajudes segents:
a) Programa dajudes per lestabliment com a treballador per compte propi: subvencions destinades a persones desempleades que accedisquen a la seua ocupaci a travs de la creaci dactivitat empresarial
independent, per mitj de lestabliment com a treballador autnom o
per compte propi.

Artculo 1. Objeto y mbito


1. Esta orden tiene por objeto el establecimiento de ayudas destinadas a favorecer la creacin y consolidacin del empleo por cuenta
propia en el mbito de la Comunitat Valenciana. A este respecto esta
orden regula los siguientes programas de ayudas:
a) Programa de ayudas por el establecimiento como trabajador por
cuenta propia: Subvenciones destinadas a personas desempleadas que
accedan a su empleo a travs de la creacin de actividad empresarial
independiente, mediante el establecimiento como trabajador autnomo
o por cuenta propia.

LEstratgia Espanyola dActivaci per a lOcupaci 2014-2016,


aprovada per mitj de Reial Decret 751/2014, de 5 de setembre, s el
marc en qu es determinen els objectius comuns de tot el Sistema Nacional dOcupaci i els principis que han dinformar totes les actuacions
que es duguen a terme per a aconseguir-los. Desta manera, lEstratgia
Espanyola dActivaci per a lOcupaci complix la funci vertebradora del disseny i gesti de les poltiques actives per part de cada un
dels servicis pblics docupaci, dels quals forma part el Servici Valenci dOcupaci i Formaci. Entre els principis rectors de lEstratgia
Espanyola dActivaci per a lOcupaci figura el de fomentar la cultura
emprenedora i lesperit empresarial.
En este sentit, lEstratgia Espanyola dActivaci per a lOcupaci
sestructura en sis eixos, respecte dels quals este programa dajudes se
situa en el dEmprenedoria. Textualment, en este eix sinclouen les
activitats per a fomentar la iniciativa empresarial, el treball autnom i
leconomia social, i les encaminades a la generaci docupaci, activitat empresarial i dinamitzaci i impuls del desenrotllament econmic
local.
Al seu torn, el Pla Estratgic del SERVEF per al perode 2014-2020
establix diversos objectius especfics que es vertebren en cinc eixos
dactuaci. Entre els objectius especfics de leix 2 (el SERVEF com a
provedor de servicis) figura lobjectiu de fomentar lautoocupaci i la
creaci dempreses. Al respecte, el Pla Estratgic del SERVEF preveu
que es mantinga el suport a lestabliment com a treballador autnom per
mitj de subvencions.
Este programa dajudes pot ser cofinanat pel Fons Social Europeu
a travs del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana per al perode 2014-2020 lFSE invertix en el teu futur.
Pel fet que les circumstncies actuals del mercat de treball i la naturalesa dels destinataris destes ajudes permeten apreciar la concurrncia
de les raons dinters pblic, econmic i social a qu fa referncia larticle 22.2.c de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les ajudes es concediran en rgim de concessi directa.

Num. 7468 / 18.02.2015

4658

b) Programa dajudes per la primera contractaci: subvencions destinades a treballadors autnoms o per compte propi per a la contractaci
indefinida o temporal del primer treballador.
2. Estes ajudes noms es concediran per a centres de treball radicats
a la Comunitat Valenciana.

b) Programa de ayudas por la primera contratacin: subvenciones


destinadas a trabajadores autnomos o por cuenta propia para la contratacin indefinida o temporal del primer trabajador.
2. Estas ayudas solo se concedern para centros de trabajo radicados
en la Comunitat Valenciana.

Article 2. Beneficiaris
1. Els beneficiaris destes ajudes sn els treballadors autnoms o per
compte propi, en els termes i amb les condicions establides en cada un
dels ttols desta orde.
2. Sentn com a personal treballador autnom o per compte propi
qui fa de forma habitual, personal i directa una activitat econmica a
ttol lucratiu sense subjecci a un contracte de treball, encara que utilitze
el servici remunerat daltres persones.
3. No podran obtindre la condici de beneficiaris les persones en
qu concrrega alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2
i 3 de larticle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, lapreciaci de les quals es far en la forma prevista en
larticle citat.
4. Queden exclosos els socis de societats mercantils, cooperatives,
societats civils i societats laborals, i tamb els membres de comunitats
de bns i autnoms collaboradors.
5. Per tractar-se dajudes sotmeses al rgim de minimis, establit en
el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissi, relatiu a laplicaci dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de
la Uni Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013),
no podran concedir-se a empreses dels sectors segents:

Artculo 2. Beneficiarios
1. Los beneficiarios de estas ayudas son los trabajadores autnomos
o por cuenta propia, en los trminos y con las condiciones establecidas
en cada uno de los ttulos de esta orden.
2. Se entender como personal trabajador autnomo o por cuenta
propia aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad econmica a ttulo lucrativo sin sujecin a contrato de trabajo,
aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.
3. No podrn obtener la condicin de beneficiario las personas en
quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en los apartados
2 y 3 del artculo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, cuya apreciacin se har en la forma prevista en dicho
artculo.
4. Quedan excluidos los socios de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades civiles y sociedades laborales, as como los miembros
de comunidades de bienes y autnomos colaboradores.
5. Por tratarse de ayudas sometidas al rgimen de minimis, establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la
Comisin, relativo a la aplicacin de los artculos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea a las ayudas de minimis
(DOUE L352 de 24.12.2013), no podrn concederse a empresas de los
siguientes sectores:
a) Pesca y acuicultura, segn se contemplan en el Reglamento (CE)
104/2000 del Consejo.
b) Produccin primaria de productos agrcolas que figuran en la lista
del anexo I del Tratado.
c) Las ayudas concedidas a las empresas que operan en el sector
de la transformacin y comercializacin de productos agrcolas, en los
casos siguientes:
c.1) cuando el importe de la ayuda se determine en funcin del precio o de la cantidad de productos de este tipo adquiridos a productores
primarios o comercializados por las empresas interesadas.
c.2) cuando la ayuda est supeditada a que una parte o la totalidad
de la misma se repercuta a los productores primarios.
d) Actividades relacionadas con la exportacin a terceros pases o
estados miembros cuando la ayuda est vinculada al establecimiento
y la explotacin de una red de distribucin o a otros gastos corrientes
vinculados a la actividad exportadora.
e) Ayudas condicionadas a la utilizacin de productos nacionales en
lugar de importados.
6. La aplicacin de este rgimen supone que el importe total de
las ayudas de minimis concedidas a una nica empresa no exceder
de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.
Cuando una nica empresa realice por cuenta ajena operaciones de
transporte de mercancas por carretera el importe total de las ayudas
de minimis concedidas no exceder de 100.000 euros durante cualquier
periodo de tres ejercicios fiscales.
7. Las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento
(UE) 1407/2013 podrn acumularse con las ayudas de minimis concedidas con arreglo al Reglamento (UE) 360/2012, de la Comisin,
hasta el lmite mximo establecido en este ltimo Reglamento. Podrn
acumularse con ayudas de minimis concedidas con arreglo a otros reglamentos de minimis hasta el lmite mximo pertinente que se establece en
el artculo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 1407/2013.
Las ayudas de minimis no se acumularn con ninguna ayuda estatal
en relacin con los mismos gastos subvencionables o con ayuda estatal
para la misma medida de financiacin de riesgo, si dicha acumulacin
excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior
correspondiente fijado en las circunstancias concretas de cada caso por
un reglamento de exencin por categoras o una decisin adoptados por
la Comisin. Las ayudas de minimis que no se concedan para costes
subvencionables especficos, ni puedan atribuirse a costes subvencionables especficos podrn acumularse con otras ayudas estatales concedidas en virtud de un reglamento de exencin por categoras o de una
decisin adoptados por la Comisin.

a) Pesca i aqicultura, dacord amb el Reglament (CE) 104/2000


del Consell.
b) Producci primria de productes agrcoles que figuren en la llista
de lannex I del Tractat.
c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de
transformaci i comercialitzaci de productes agrcoles, en els casos
segents:
c.1) quan limport de lajuda es determine en funci del preu o de
la quantitat de productes deste tipus adquirits a productors primaris o
comercialitzats per les empreses interessades.
c.2) quan lajuda estiga supeditada a qu una part o tota es repercutisca als productors primaris.
d) Activitats relacionades amb lexportaci a tercers pasos o estats
membres quan lajuda estiga vinculada a lestabliment i a lexplotaci
duna xarxa de distribuci o a altres gastos corrents vinculats a lactivitat exportadora.
e) Ajudes condicionades a la utilitzaci de productes nacionals en
compte dimportats.
6. Laplicaci deste rgim suposa que limport total de les ajudes
de minimis concedides a una nica empresa no excedir de 200.000
euros durant qualsevol perode de tres exercicis fiscals. Quan una nica
empresa realitze per compte daltri operacions de transport de mercaderies per carretera, limport total de les ajudes de minimis concedides
no excedir de 100.000 euros durant qualsevol perode de tres exercicis
fiscals.
7. Les ajudes de minimis concedides dacord amb el Reglament
(UE) 1407/2013 poden acumular-se amb les ajudes de minimis concedides dacord amb el Reglament (UE) 360/2012, de la Comissi, fins al
lmit mxim establit en este ltim reglament. Poden acumular-se amb
ajudes de minimis concedides dacord amb altres reglaments de minimis
fins al lmit mxim pertinent que sestablix en larticle 3, apartat 2, del
Reglament (UE) 1407/2013.
Les ajudes de minimis no sacumularan amb cap ajuda estatal en
relaci amb els mateixos gastos subvencionables o amb ajuda estatal
per a la mateixa mesura de finanament de risc, si esta acumulaci excedira de la intensitat dajuda o de limport dajudes superior corresponent fixat en les circumstncies concretes de cada cas per un reglament
dexempci per categories o una decisi adoptats per la Comissi. Les
ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables
especfics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables especfics,
podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut dun
reglament dexempci per categories o duna decisi adoptats per la
Comissi.

Num. 7468 / 18.02.2015

4659

Article 3. Incompatibilitats
Excepte amb la bonificaci de quotes a la Seguretat Social, estes
ajudes sn incompatibles amb qualsevol altra per al mateix fet subvencionable; en especial amb les ajudes a lautoocupaci per constituci
com a autnom que puguen establir-se per a les persones beneficiries
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Artculo 3. Incompatibilidades
Salvo con la bonificacin de cuotas a la Seguridad Social, estas
ayudas son incompatibles con cualquier otra para el mismo hecho subvencionable; en especial con las ayudas al autoempleo por constitucin
como autnomo que puedan establecerse para las personas beneficiarias
del Sistema Nacional de Garanta Juvenil.

Article 4. Presentaci de sollicituds


1. Les sollicituds, que hauran de dirigir-se al Servici Valenci
dOcupaci i Formaci, es formalitzaran en impresos normalitzats que
es presentaran en les corresponents direccions territorials del SERVEF,
sense perju que puguen presentar-se en els altres llocs previstos en larticle 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rgim Jurdic de
les Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com.
Les sollicituds tamb poden presentar-se telemticament a travs de la
web del SERVEF (www.servef.es) en lenlla Sollicitud telemtica
que hi ha associat a cada ajuda publicada; per a aix, el sollicitant ha
de disposar de firma electrnica avanada amb un certificat reconegut
per a ciutadans (persones fsiques) adms per la seu electrnica de la
Generalitat (https://sede.gva.es).
2. La documentaci que sadjunte a la sollicitud es presentar en
dos cpies i original, que ser tornat desprs de la compulsa. A ms de
la documentaci addicional que per a cada una de les ajudes sestablix
en els ttols corresponents, les sollicituds han dacompanyar-se dels
documents que sindiquen a continuaci:
a) Documentaci acreditativa i identificativa, si s el cas, del representant legal.
b) Declaraci responsable de no estar incurs en les prohibicions per
a obtindre la condici de beneficiari i per a ser receptor del pagament a
qu fan referncia els apartats 2 i 3 de larticle 13 i lapartat 5 de larticle 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat.
c) Dos exemplars originals de les dades de domiciliaci bancria,
segons model normalitzat.
d) Declaraci responsable de les ajudes de minimis concedides al
beneficiari durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant lexercici
fiscal en curs, segons model normalitzat.
e) Declaraci responsable sobre altres ajudes rebudes per al mateix
fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap.
3. La presentaci de la sollicitud comporta lautoritzaci perqu
el SERVEF obtinga directament lacreditaci de les dades didentitat
del sollicitant i del compliment de les obligacions tributries i amb la
Seguretat Social No obstant aix, el sollicitant pot denegar o revocar
este consentiment a travs duna comunicaci escrita en este sentit al
SERVEF. En este cas haur de presentar la documentaci que lidentifique i els certificats positius de lAgncia Estatal de lAdministraci
Tributria, de la Conselleria dHisenda i Administraci Pblica i de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, en qu sexpresse que est al
corrent en el compliment de les obligacions tributries i amb la Seguretat Social.

Artculo 4. Presentacin de solicitudes


1. Las solicitudes, que debern dirigirse al Servicio Valenciano de
Empleo y Formacin, se formalizarn en impresos normalizados que se
presentarn en las correspondientes direcciones territoriales del SERVEF, sin perjuicio de poder presentarlas en los dems lugares previstos
en el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen
Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Asimismo podr realizarse la presentacin telemtica
de las solicitudes a travs de la web del SERVEF (www.servef.es) en el
enlace Solicitud telemtica que hay asociado a cada ayuda publicada;
para ello, el solicitante deber disponer de firma electrnica avanzada
con un certificado reconocido para ciudadanos (personas fsicas) admitido por la sede electrnica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
2. La documentacin que acompae a la solicitud se presentar en
dos copias y original, que ser devuelto previa compulsa. Adems de la
documentacin adicional que para cada una de las ayudas se establece
en los ttulos correspondientes, las solicitudes debern acompaarse de
los documentos que a continuacin se relacionan:
a) Documentacin acreditativa e identificativa, en su caso, del
representante legal.
b) Declaracin responsable de no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condicin de beneficiario y para ser receptor del pago, a
que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artculo 13 y el apartado 5
del artculo 34 de la Ley 38/2003, segn modelo normalizado.
c) Dos ejemplares originales de los datos de domiciliacin bancaria,
segn modelo normalizado.
d) Declaracin responsable de las ayudas de minimis concedidas al
beneficiario durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso, segn modelo normalizado.
e) Declaracin responsable sobre otras ayudas recibidas para el
mismo hecho subvencionable o de no haber obtenido ninguna.
3. La presentacin de la solicitud conllevar la autorizacin para
que el SERVEF obtenga directamente la acreditacin de los datos de
identidad del solicitante y del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No obstante, el solicitante podr denegar
o revocar este consentimiento efectuando comunicacin escrita en tal
sentido al SERVEF. En este caso, deber presentar la documentacin
que lo identifique y los certificados positivos de la Agencia Estatal de
la Administracin Tributaria, de la Consellera de Hacienda y Administracin Pblica y de la Tesorera General de la Seguridad Social,
expresivos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

Article 5. Termini de presentaci de les sollicituds


El termini de presentaci de les sollicituds comenar lendem de
la publicaci de la convocatria i acabar el 30 de maig de 2015.

Artculo 5. Plazo de presentacin de las solicitudes


El plazo de presentacin de las solicitudes se iniciar el da siguiente al de la publicacin de la convocatoria y finalizar el 30 de mayo de
2015.

Article 6. Instrucci i procediment de concessi


1. Estes ajudes satorguen per mitj de concessi directa fins a esgotar el crdit disponible. Sestablix per a ordenar com a data de criteri
aquella en qu, amb independncia de la data de la sollicitud, shaja
presentat la totalitat de la documentaci original exigible en qualsevol
dels registres a qu fa referncia larticle 38.4 de la Llei 30/1992 i es
complisquen els requisits per a ser beneficiari de lajuda.

Artculo 6. Instruccin y procedimiento de concesin


1. Estas ayudas se otorgarn mediante concesin directa hasta agotar el crdito disponible, establecindose para su ordenacin como fecha
de criterio aquella en que, con independencia de la fecha de la solicitud,
se haya presentado la totalidad de la documentacin original exigible
en cualquiera de los registros a que hace referencia el artculo 38.4 de
la Ley 30/1992 y se cumplan los requisitos para ser beneficiario de la
ayuda.
2. En el caso de que distintos expedientes tuvieran la misma fecha
de criterio, se les priorizar en funcin de la fecha de solicitud ms
antigua; si el empate persistiera, se les priorizar en funcin del nmero
de expediente ms bajo.
3. La instruccin del procedimiento corresponde a los servicios
territoriales de Empleo del SERVEF, que podrn recabar la aportacin
de documentacin adicional necesaria para resolver la solicitud.

2. En el cas que distints expedients tinguen la mateixa data de criteri, sels prioritzar en funci de la data de sollicitud ms antiga; si
lempat persistira, sels prioritzar en funci del nmero dexpedient
ms baix.
3. La instrucci del procediment correspon als Servicis Territorials
dOcupaci del SERVEF, que podran demanar laportaci de documentaci addicional necessria per a resoldre la sollicitud.

Num. 7468 / 18.02.2015

Article 7. Resoluci i incidncies


1. La competncia per a resoldre sobre les sollicituds presentades
correspon als directors territorials del SERVEF per delegaci del director general del SERVEF.
2. El termini per a resoldre i notificar la resoluci de les sollicituds
presentades a lempara del ttol II s de sis mesos a comptar de lendem de lentrada de la sollicitud en qualsevol dels registres del SERVEF.
El termini per a resoldre i notificar la resoluci de les sollicituds presentades a lempara del ttol III s de sis mesos a comptar de lendem
de lentrada de la sollicitud en qualsevol dels registres del SERVEF, si
shagueren realitzat les actuacions o dictat els actes administratius a qu
fa referncia la disposici addicional quinta. En cas contrari, el termini
es compta a partir de lendem que shagueren realitzat les actuacions
o dictat els actes administratius a qu fa referncia la disposici addicional quinta. Si passa el termini de sis mesos sense que shaja dictat i
notificat una resoluci expressa, la sollicitud sentendr desestimada
per silenci administratiu.

4660

4. Lrgan competent per a la concessi de les ajudes resoldr les


incidncies que es produsquen desprs de concedides, com ara les referides a la substituci dels treballadors la contractaci dels quals va ser
subvencionada inicialment.

Artculo 7. Resolucin e incidencias


1. La competencia para resolver sobre las solicitudes presentadas
corresponde a los directores territoriales del SERVEF, por delegacin
del director general del SERVEF.
2. El plazo para resolver y notificar la resolucin de las solicitudes
presentadas al amparo del ttulo II ser de seis meses, a contar desde
el da siguiente a la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del SERVEF; el plazo para resolver y notificar la resolucin de las
solicitudes presentadas al amparo del Ttulo III ser de seis meses, a
contar desde el da siguiente a la entrada de la solicitud en cualquiera
de los registros del SERVEF, si se hubieran realizado las actuaciones
o dictado los actos administrativos a que hace referencia la disposicin
adicional quinta; en caso contrario, el plazo se contar a partir del da
siguiente a que se hubieran realizado las actuaciones o dictado los actos
administrativos a que hace referencia la disposicin adicional quinta.
Transcurrido dicho plazo de seis meses sin que se haya dictado y notificado resolucin expresa, la solicitud se entender desestimada por
silencio administrativo.
3. La resolucin contendr informacin del importe previsto de la
ayuda en equivalente de subvencin bruta, as como de su carcter de
minimis, haciendo referencia expresa al ttulo y a la publicacin del
reglamento en el DOUE.
4. El rgano competente para la concesin de las ayudas resolver
las incidencias que se produzcan con posterioridad a su concesin, tales
como las referidas a la sustitucin de los trabajadores cuya contratacin
fue subvencionada inicialmente.

Article 8. Control de les ajudes


1. Correspondr a les direccions territorials del SERVEF el control
de les subvencions concedides.
2. El beneficiari est obligat a sotmetres a les actuacions de control financer previstes en els articles 44 i segents de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, que puguen realitzar la
Intervenci General i les institucions comunitries. A estos efectes ha
de disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i de la
resta de documents degudament auditats en els termes exigits per la
legislaci mercantil i sectorial aplicable en cada cas. Tamb est obligat
a conservar els documents justificatius de laplicaci dels fons rebuts,
inclosos els documents electrnics, mentres puguen ser objecte de comprovaci i control.

Artculo 8. Control de las ayudas


1. Corresponder a las Direcciones Territoriales del SERVEF llevar
a cabo la funcin de control de las subvenciones concedidas.
2. El beneficiario estar obligado a someterse a las actuaciones de
control financiero previstas en los artculos 44 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que puedan
realizar la Intervencin General y las instituciones comunitarias. A estos
efectos deber disponer de los libros contables, registros diligenciados
y dems documentos debidamente auditados en los trminos exigidos
por la legislacin mercantil y sectorial aplicable en cada caso. Asimismo
estar obligado a conservar los documentos justificativos de la aplicacin de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrnicos, en
tanto puedan ser objeto de comprobacin y control.

Article 9. Obligacions del beneficiari


A ms del que disposa larticle 14 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, sn obligacions del beneficiari:

Artculo 9. Obligaciones del beneficiario


Adems de lo dispuesto en el artculo 14 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, son obligaciones del beneficiario:
a) Acreditar la realizacin de la actividad que fundamenta la concesin de la ayuda, as como el cumplimiento de los requisitos y de las
condiciones que determinen esa concesin.
b) Facilitar cuantos datos e informacin, en cuestiones relacionadas
con las subvenciones concedidas, le sea requerido por el SERVEF, as
como comunicar a este rgano las incidencias y las variaciones que se
produzcan con relacin a aquellas.
c) Comunicar al rgano concedente la obtencin de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
d) A los efectos de difusin pblica, en el caso de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, el beneficiario estar sujeto a
las normas de informacin y publicidad que establece el Reglamento
(UE) nm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013. Entre dichas normas cabe destacar que la concesin
de la subvencin implica la aceptacin de ser incluido en una lista de
operaciones que se publicar de forma electrnica o por cualquier otro
medio, en la que figurarn los beneficiarios, la operacin financiada y el
importe de la ayuda. Asimismo deber comunicar al trabajador contratado que estas ayudas son susceptibles de cofinanciacin por el Fondo
Social Europeo.
e) En tanto que estas ayudas son susceptibles de ser cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, la documentacin justificativa (incluidos
los documentos electrnicos) deber conservarse durante un plazo de
tres aos a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentacin de las
cuentas en las que estn incluidos los gastos definitivos de la operacin,

3. La resoluci contindr informaci de limport previst de lajuda


en equivalent de subvenci bruta, i del seu carcter de minimis, fent
referncia expressa al ttol i a la publicaci del reglament en el DOUE.

a) Acreditar la realitzaci de lactivitat que fonamenta la concessi


de lajuda i el compliment dels requisits i de les condicions que determinen la concessi.
b) Facilitar les dades i la informaci, en qestions relacionades amb
les subvencions concedides, que li demane el SERVEF, i comunicar a
este rgan les incidncies i les variacions que hi haja al respecte.
c) Comunicar a lrgan que dna lajuda lobtenci daltres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
d) Als efectes de difusi pblica, en el cas de les ajudes cofinanades pel Fons Social Europeu el beneficiari est subjecte a les normes dinformaci i publicitat que establix el Reglament (UE) nm.
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de
2013. Entre estes normes cal destacar que la concessi de la subvenci implica lacceptaci de ser incls en una llista doperacions que
es publicar de forma electrnica o per qualsevol altre mitj, en qu
figuraran els beneficiaris, loperaci finanada i limport de lajuda.
Tamb ha de comunicar al treballador contractat que estes ajudes poden
ser cofinanades pel Fons Social Europeu.
e) Pel fet que estes ajudes sn susceptibles de ser cofinanades pel
Fons Social Europeu, la documentaci justificativa (inclosos els documents electrnics) ha de conservar-se durant un termini de tres anys a
partir del 31 de desembre segent a la presentaci dels comptes en qu
estiguen inclosos els gastos definitius de loperaci, tal com es definix

Num. 7468 / 18.02.2015

4661

en larticle 140.1 del Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre (que es considera que podr tindre
lloc al voltant de lany 2025).

tal como se define en el artculo 140.1 del Reglamento (UE) 1303/2013


del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre (lo que se
estima que pueda tener lugar alrededor del ao 2025).

Article 10. Modificaci i reintegrament de les ajudes concedides


1. Qualsevol alteraci de les condicions tingudes en compte per
a la concessi de la subvenci, i en tot cas lobtenci concurrent de
subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens pblics
o privats, pot donar lloc a la modificaci de la resoluci de concessi.

4. En les ajudes del ttol III (primera contractaci), saplicar el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de lajuda concedida
si lextinci de la relaci shaguera produt per causes objectives o per
acomiadament disciplinari declarats o reconeguts procedents, per la
dimissi, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa
del treballador.

Artculo 10. Modificacin y reintegro de las ayudas concedidas


1. Toda alteracin de las condiciones tenidas en cuenta para la concesin de la subvencin, y en todo caso la obtencin concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes
pblicos o privados, podr dar lugar a la modificacin de la resolucin
de concesin.
2. Darn lugar a la obligacin de reintegrar, total o parcialmente,
las cantidades percibidas, as como la exigencia del inters de demora
desde la fecha del pago de la subvencin hasta que se acuerde la procedencia del reintegro de la misma, los casos contemplados en el artculo
37 de la Ley 38/2003.
3. En las ayudas del ttulo II (establecimiento por cuenta propia),
el incumplimiento de la obligacin de mantenimiento de la actividad
por cuenta propia y el alta en el Rgimen Especial de Trabajadores
Autnomos o equivalente durante al menos 12 meses determinar el
reintegro de la subvencin concedida de forma proporcional al tiempo
que restara para completar dicho periodo, siempre que la actividad se
haya mantenido durante al menos nueve meses (este periodo mnimo
no ser de aplicacin a los casos de fuerza mayor) y el beneficiario
acredite una actuacin inequvocamente tendente a la satisfaccin de
sus compromisos.
4. En las ayudas del ttulo III (primera contratacin), se aplicar el
criterio de proporcionalidad con reintegro parcial de la ayuda concedida
si la extincin de la relacin se hubiera producido por causas objetivas
o por despido disciplinario declarados o reconocidos procedentes, por
la dimisin, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez del trabajador.

TTOL II
Programa dajudes per lestabliment
com a treballador per compte propi

TTULO II
Programa de ayudas por el establecimiento
como trabajador por cuenta propia

Article 11. Condicions


Els sollicitants han dacreditar el compliment de les condicions
segents:
a) Iniciar lactivitat autnoma a partir de lendem de la data de
publicaci desta orde. A estos efectes es considerar com a data dinici
la que conste en el document de Declaraci dAlta en el Cens dObligats
Tributaris (models 036 o 037).
b) Estar desempleat i inscrit com a demandant docupaci en el
SERVEF fins a linici de lactivitat.
c) Lalta en el Cens dObligats Tributaris i en el Rgim Especial de
Treballadors Autnoms o equivalent han de ser anteriors a la presentaci de la sollicitud.
d) No haver figurat dalta en el Rgim Especial de Treballadors
Autnoms en els sis mesos anteriors a linici de lactivitat.
e) Desenrotllar lactivitat de forma independent.
f) No haver sigut beneficiari en algun dels tres exercicis anteriors
daltres subvencions pel mateix concepte.

Artculo 11. Condiciones


Los solicitantes debern acreditar el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
a) Iniciar la actividad autnoma a partir del da siguiente al de la
fecha de publicacin de esta orden. A estos efectos se considerar como
fecha de inicio la que conste en el documento de Declaracin de Alta en
el Censo de Obligados Tributarios (Modelos 036 o 037).
b) Permanecer desempleado e inscrito como demandante de empleo
en el SERVEF hasta el inicio de la actividad.
c) El alta en el Censo de Obligados Tributarios y en el Rgimen
Especial de Trabajadores Autnomos o equivalente debern ser previas
a la presentacin de la solicitud.
d) No haber figurado de alta en el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos en los seis meses anteriores al inicio de la actividad.
e) Desarrollar la actividad de forma independiente.
f) No haber sido beneficiario en alguno de los tres ejercicios anteriores de otras subvenciones por el mismo concepto.

Article 12. Quantia de les ajudes


1. Limport de lajuda per constituci com a autnom es determinar en funci de la pertinena del sollicitant a algun dels collectius
segents:
a) Desempleats en general: 2.500 euros.
b) Desempleats menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000
euros.
c) Desempleats amb una discapacitat de com a mnim el 33%:
4.000 euros.
d) Dones desempleades vctimes de la violncia de gnere: 4.500
euros.
2. Limport establit en les lletres a, b i c de lapartat 1 sincrementar en 500 euros si el beneficiari s una dona.
3. Activitats emergents: en el cas que lactivitat autnoma desenrotllada senquadre en alguna de les divisions, grups o classes de la
Classificaci Nacional dActivitats Econmiques 2009 (CNAE-2009)

Artculo 12. Cuanta de las ayudas


1. El importe de la ayuda por constitucin como autnomo se
determinar en funcin de la pertenencia del solicitante a alguno de los
siguientes colectivos:
a) Desempleados en general: 2.500 euros.
b) Desempleados menores de 30 aos o mayores de 45 aos: 3.000
euros.
c) Desempleados con una discapacidad de al menos el 33%: 4.000
euros.
d) Mujeres desempleadas vctimas de la violencia de gnero: 4.500
euros.
2. El importe establecido en las letras a, b y c del apartado 1 se
incrementar en 500 euros si el beneficiario fuera una mujer.
3. Actividades emergentes: en el caso de que la actividad autnoma
desarrollada se encuadre en alguna de las divisiones, grupos o clases
de la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas 2009 (CNAE-

2. Donaran lloc a lobligaci de reintegrar, totalment o parcialment,


les quantitats percebudes, i a lexigncia de linters de demora des de la
data del pagament de la subvenci fins que sacorde la procedncia del
seu reintegrament, els casos previstos en larticle 37 de la Llei 38/2003.
3. En les ajudes del ttol II (establiment per compte propi), lincompliment de lobligaci de manteniment de lactivitat per compte propi
i lalta en el Rgim Especial de Treballadors Autnoms o equivalent
durant almenys 12 mesos determinar el reintegrament de la subvenci
concedida de forma proporcional al temps que restara per a completar
el perode citat, sempre que lactivitat shaja mantingut durant almenys
nou mesos (este perode mnim no ser aplicable als casos de fora
major) i el beneficiari acredite una actuaci inequvocament clara de
complir els seus compromisos.

Num. 7468 / 18.02.2015

4662

que especifica lannex I, les quanties de lapartat 1 sincrementaran en


500 euros.

2009) que especifica el anexo I, las cuantas del apartado 1 se incrementarn en 500 euros.

Article 13. Documentaci especfica


A ms dadjuntar la documentaci requerida en larticle 4, ha
daportar-se especficament:
a) Certificaci de Vida Laboral expedida per la Tresoreria de la
Seguretat Social.
b) Declaraci dAlta en el Cens dObligats Tributaris (models 036
o 037) o Document nic Electrnic CIRCE amb Codi Segur de Verificaci.
c) Resoluci o certificaci de la Tresoreria General de la Seguretat
Social relativa a la inclusi en el Rgim Especial de Treballadors Autnoms. En el cas de professionals collegiats, alta en la mutualitat del
collegi professional corresponent. La condici dexercents sacreditar
per mitj de certificat de lAEAT en qu consten les altes i baixes en el
Cens dObligats Tributaris.
d) Declaraci responsable de no haver tingut en els tres exercicis
anteriors estes ajudes ni dhaver obtingut altres subvencions, ajudes o
ingressos per a la mateixa finalitat.
e) Si s el cas, certificat de grau de discapacitat igual o superior al
33%, dacord amb larticle 4.2 del text refs de la Llei General de Drets
de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusi Social, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. Lacreditaci
del grau de discapacitat es far dacord amb el Reial Decret 1414/2006,
d1 de desembre, i lOrde 3/2010, de 26 de mar, de la Conselleria de
Benestar Social, per la qual es crea la targeta acreditativa de la condici
de persona amb discapacitat.
f) Si s el cas, acreditaci de la condici de vctima de violncia
de gnere, per mitj de sentncia judicial o informe dels servicis socials pblics o de la direcci general de la Generalitat competent en la
matria.

Artculo 13. Documentacin especfica


Adems de acompaarse de la documentacin requerida en el artculo 4, deber aportarse especficamente:
a) Certificacin de Vida Laboral expedida por la Tesorera de la
Seguridad Social.
b) Declaracin de Alta en el Censo de Obligados Tributarios (modelos 036 o 037) o Documento nico Electrnico CIRCE con Cdigo
Seguro de Verificacin.
c) Resolucin o certificacin de la Tesorera General de la Seguridad Social relativa a la inclusin en el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos. En el caso de profesionales colegiados, alta en
la Mutualidad del colegio profesional correspondiente; la condicin
de ejercientes se acreditar mediante certificado de la AEAT en el que
consten las altas y bajas en el Censo de Obligados Tributarios.
d) Declaracin responsable de no haber disfrutado en los tres ejercicios anteriores de estas ayudas ni de haber obtenido otras subvenciones,
ayudas o ingresos para la misma finalidad.
e) En su caso, certificado de grado de discapacidad igual o superior al 33%, de acuerdo con el artculo 4.2 del texto refundido de la
Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusin Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre. La acreditacin del grado de discapacidad se realizar
de acuerdo con el Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, y la
Orden 3/2010, de 26 de marzo, de la Consellera de Bienestar Social,
por la que se crea la tarjeta acreditativa de la condicin de persona con
discapacidad.
f) En su caso, acreditacin de la condicin de vctima de violencia
de gnero, mediante sentencia judicial o informe de los servicios sociales pblicos o de la direccin general de la Generalitat competente en
la materia.

Article 14. Obligacions especfiques


A ms del compliment de les establides amb carcter general en
larticle 9, els beneficiaris deste programa tenen lobligaci de mantindre lactivitat per compte propi i lalta en el Rgim Especial de Treballadors Autnoms o equivalent fins a 12 mesos desprs de la data defectes
de lalta en este rgim.

Artculo 14. Obligaciones especficas


Adems del cumplimiento de las establecidas con carcter general
en el artculo 9, los beneficiarios de este programa tendrn la obligacin
de mantener la actividad por cuenta propia y el alta en el Rgimen Especial de Trabajadores Autnomos o equivalente hasta 12 meses despus
de la fecha de efectos del alta en el dicho rgimen.

TTOL III
Programa dajudes per la primera contractaci

TTULO III
Programa de ayudas por la primera contratacin

Article 15. Condicions


Perqu resulten subvencionables, la contractacions hauran de complir les condicions segents:
a) Les contractacions han de subscriures des de lendem de la
publicaci desta orde.
b) La persona contractada ha de pertnyer a algun dels collectius
segents: persones majors de 45 anys, jvens menors de 30 anys o persones que han estat inscrites com a desempleades en els centres SERVEF dOcupaci per un perode ininterromput de ms de 365 dies previs a la data de la contractaci.
c) La persona contractada ha dhaver figurat inscrita com a desempleada demandant docupaci en el SERVEF fins a la seua contractaci.
d) El treballador contractat no ha de mantindre una relaci de parentiu per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, amb
el beneficiari.
e) Ha de tractar-se del primer contracte de treball que subscriga el
beneficiari des que s treballador autnom.

Artculo 15. Condiciones


Para que resulten subvencionables, la contrataciones debern cumplir las siguientes condiciones:
a) Las contrataciones debern suscribirse desde el da siguiente al
de la publicacin de esta orden.
b) La persona contratada deber pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas mayores de 45 aos, jvenes menores de 30
aos o personas que hayan permanecido inscritas como desempleadas
en los centros SERVEF de Empleo por un periodo ininterrumpido de
ms de 365 das previos a la fecha de la contratacin.
c) La persona contratada deber haber figurado inscrita como desempleada demandante de empleo en el SERVEF hasta su contratacin.
d) El trabajador contratado no debe mantener una relacin de parentesco por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive,
con el beneficiario.
e) Debe tratarse del primer contrato de trabajo que suscriba el beneficiario desde su constitucin como trabajador autnomo.

Article 16. Quanties


1. Limport de les ajudes per contractaci puja a:
a) Contracte indefinit a jornada completa: 5.400 euros (6.000 euros
si la persona contractada s una dona).
b) Contracte temporal a jornada completa de com a mnim 6 mesos
de duraci: 3.100 euros (3.600 euros si la persona contractada s una
dona).

Artculo 16. Cuantas


1. El importe de las ayudas por contratacin ascender a:
a) Contrato indefinido a jornada completa: 5.400 euros (6.000 euros
si la persona contratada es una mujer).
b) Contrato temporal a jornada completa de al menos 6 meses de
duracin: 3.100 euros (3.600 euros si la persona contratada es una
mujer).

Num. 7468 / 18.02.2015

4663

c) Contracte temporal a jornada completa de com a mnim 3 mesos


de duraci: 1.500 euros (2.000 euros si la persona contractada s una
dona).
2. Els contractes a temps parcial de com a mnim 20 hores setmanals
resultaran subvencionables, amb reducci proporcional de la quantia
de lajuda.
3. Estes ajudes sn incompatibles entre si.

c) Contrato temporal a jornada completa de al menos 3 meses de


duracin: 1.500 euros (2.000 euros si la persona contratada es una
mujer).
2. Los contratos a tiempo parcial de al menos 20 horas semanales
resultarn subvencionables, con reduccin proporcional de la cuanta
de la ayuda.
3. Estas ayudas son incompatibles entre s.

Article 17. Documentaci especfica


A ms de la documentaci general requerida en larticle 4, ha
daportar-se especficament:
a) Declaraci responsable que la contractaci realitzada no incorre
en causa dexclusi.
b) Certificaci de vida laboral de lempresa expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social.
c) Contracte de treball que dna lloc a lajuda, degudament registrat
pel Centre SERVEF dOcupaci o comunicat telemticament al SERVEF. En les clusules dels contractes ha de constar expressament, en el
cas dels contractes temporals, la duraci de la relaci laboral.

Artculo 17. Documentacin especfica


Adems de la documentacin general requerida en el artculo 4,
deber aportarse especficamente:
a) Declaracin responsable de que la contratacin realizada no incurre en causa de exclusin.
b) Certificacin de vida laboral de la empresa, expedida por la Tesorera de la Seguridad Social.
c) Contrato de trabajo que da lugar a la ayuda, debidamente registrado por el Centro SERVEF de Empleo o comunicado telemticamente
al SERVEF. En el clausulado de los contratos deber constar expresamente, en el caso de los contratos temporales, la duracin de la relacin
laboral.
d) Alta del trabajador en la Seguridad Social.

d) Alta del treballador en la Seguretat Social.


Article 18. Obligacions especfiques
A ms del compliment de les establides amb carcter general en
larticle 9, les persones beneficiries de les ajudes tenen les obligacions
segents:
a) En el cas de les ajudes per contractaci indefinida, sha de mantindre la relaci laboral amb el treballador la contractaci del qual va
motivar lajuda almenys durant 12 mesos.
b) En el cas de les ajudes per contractaci temporal, sha de mantindre la relaci laboral amb el treballador la contractaci del qual va
motivar lajuda almenys durant el perode de tres o sis mesos que shaguera subvencionat.

Artculo 18. Obligaciones especficas


Adems del cumplimiento de las establecidas con carcter general
en el artculo 9, las personas beneficiarias de las ayudas tendrn las
siguientes obligaciones:
a) En el caso de las ayudas por contratacin indefinida, se deber
mantener la relacin laboral con el trabajador cuya contratacin motiv
la ayuda al menos durante 12 meses.
b) En el caso de las ayudas por contratacin temporal, se deber
mantener la relacin laboral con el trabajador cuya contratacin motiv
la ayuda al menos durante el periodo de tres o seis meses que se hubiera
subvencionado.

Article 19. Rgim de substitucions en les ajudes per contractaci


1. Si durant el perode de manteniment el treballador causa baixa
pels motius relacionats en larticle 10.4, pot ser substitut en el termini
dun mes per un altre treballador que reunisca els requisits establits en
larticle 15, a fi de completar, amb les mateixes condicions contractuals
que tenia el treballador substitut, el perode de manteniment que quede
pendent de complir.
2. En el cas que la jornada o qualsevol altra circumstncia del
treballador substitut hagueren determinat una subvenci inferior a la
concedida, es reintegrar la diferncia entre limport de la subvenci
concedida i la que hauria correspost si el treballador substitut haguera
sigut subvencionat inicialment, juntament amb els interessos de demora.
3. El termini establit per a la substituci no computa als efectes de
lobligaci de manteniment.
4. Si la baixa del treballador es produx abans de la resoluci de
concessi decaur el dret a la sollicitud presentada. Per esta previsi
no saplicar quan la baixa del treballador haja tingut lloc una vegada
transcorregut el termini establit en larticle 7.2.

Artculo 19. Rgimen de sustituciones en las ayudas por contratacin


1. Si durante el periodo de mantenimiento el trabajador causara baja
por los motivos relacionados en el artculo 10.4, podr ser sustituido en
el plazo de un mes por otro trabajador que rena los requisitos establecidos en el artculo 15, a fin de completar, bajo las mismas condiciones
contractuales que tena el trabajador sustituido, el periodo de mantenimiento que quedara pendiente de cumplir.
2. En el caso de que la jornada o cualquier otra circunstancia del
trabajador sustituto hubieran determinado una subvencin inferior a la
concedida, proceder el reintegro de la diferencia entre el importe de la
subvencin concedida y el que hubiera correspondido si el trabajador
sustituto hubiera sido subvencionado inicialmente, junto con los intereses de demora.
3. El plazo establecido para la sustitucin no computar a los efectos de la obligacin de mantenimiento.
4. Si la baja del trabajador se produjera con anterioridad a la resolucin de concesin, decaer el derecho a la solicitud presentada; no obstante, esta previsin no se aplicar cuando la baja del trabajador hubiera
tenido lugar una vez transcurrido el plazo establecido en el artculo 7.2.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Finanament
1. Estes ajudes es financen amb crrec al captol 4, subprograma
322.51, Foment dOcupaci, per un import global mxim de 5.000.000
euros, segons el detall de lnies i imports que sespecifiquen a continuaci:
A) Les ajudes per lestabliment com a treballador per compte propi,
establides en el ttol II de lorde, es financen amb crrec al codi lnia
T0212000, per un import global mxim de 4.000.000 euros, fons propis
de la Generalitat. Estos fons es distribuxen territorialment de la manera
segent:
Per a la Direcci Territorial dAlacant: 1.560.000 euros.
Per a la Direcci Territorial de Castell: 440.000 euros.
Per a la Direcci Territorial de Valncia: 2.000.000 euros.

Primera. Financiacin
1. Estas ayudas se financiarn con cargo al captulo 4, subprograma 322.51, Fomento de Empleo, por un importe global mximo de
5.000.000 euros, segn el detalle de lneas e importes que se especifican
a continuacin:
A) Las ayudas por el establecimiento como trabajador por cuenta
propia, establecidas en el ttulo II de la orden, se financiarn con cargo
al cdigo lnea T0212000, por un importe global mximo de 4.000.000
euros, fondos propios de la Generalitat. Estos fondos se distribuyen
territorialmente del siguiente modo:
Para la Direccin Territorial de Alicante: 1.560.000 euros.
Para la Direccin Territorial de Castelln: 440.000 euros.
Para la Direccin Territorial de Valencia: 2.000.000 euros.

Num. 7468 / 18.02.2015

4664

B) Les ajudes destinades a la primera contractaci per un treballador autnom o per compte propi, establides en el ttol III de lorde,
es financen amb crrec al codi lnia T0212000, per un import global
mxim d1.000.000 euros, fons procedents del Servici Pblic dOcupaci Estatal (SEPE). Estos fons es distribuxen territorialment de la
manera segent:
Per a la Direcci Territorial dAlacant: 390.000 euros.
Per a la Direcci Territorial de Castell: 110.000 euros.
Per a la Direcci Territorial de Valncia: 500.000 euros.
No obstant aix, la convocatria queda condicionada a qu hi haja
en el pressupost de lany 2015 de crdit adequat i suficient per a aix.
2. Si en lexercici 2015 hi haguera crdit disponible que permetera
incrementar el finanament de lorde, el secretari autonmic dEconomia i Ocupaci, director general del SERVEF, podr ampliar la dotaci
inicial mitjanant una resoluci que es publicar en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana sense que calga obrir un nou termini de presentaci de sollicituds, llevat que aix servisca per a gesti adequada
de cada programa i per a donar ms efectivitat a les poltiques actives
docupaci a la Comunitat Valenciana.

B) Las ayudas destinadas a la primera contratacin por un trabajador


autnomo o por cuenta propia, establecidas en el ttulo III de la orden,
se financiarn con cargo al cdigo lnea T0212000, por un importe
global mximo de 1.000.000 euros, fondos procedentes del Servicio
Pblico de Empleo Estatal (SEPE). Estos fondos se distribuyen territorialmente del siguiente modo:
Para la Direccin Territorial de Alicante: 390.000 euros.
Para la Direccin Territorial de Castelln: 110.000 euros.
Para la Direccin Territorial de Valencia: 500.000 euros.
No obstante, la convocatoria queda condicionada a la existencia en
el presupuesto del ao 2015 de crdito adecuado y suficiente para ello.
2. Si en el ejercicio 2015 existiera crdito disponible que permitiera
incrementar la financiacin de la orden, el secretario autonmico de
Economa y Empleo, director general del SERVEF, podr ampliar la
dotacin inicial mediante resolucin que deber publicarse en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, sin que resulte necesario abrir un
nuevo plazo de presentacin de solicitudes, salvo que ello sirviera para
la adecuada gestin de cada programa y proporcionar mayor efectividad
a las polticas activas de empleo en la Comunitat Valenciana.

Segona. Compatibilitat amb el mercat com


Estes ajudes sn compatibles amb el mercat com perqu no els
resulta daplicaci larticle 107.1 del Tractat de Funcionament de la
Uni Europea, pel fet dacollir-se al rgim de minimis establit en el
Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissi, relatiu
a laplicaci dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la
Uni Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 24.12.2013).

Segunda. Compatibilidad con el mercado comn


Estas ayudas son compatibles con el mercado comn al no resultar
de aplicacin el artculo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la
Unin Europea, por acogerse al rgimen de minimis, establecido en
el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre, de la Comisin,
relativo a la aplicacin de los artculos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea a las ayudas de minimis (DOUE L352
de 24.12.2013).

Tercera. Models normalitzats


Els models normalitzats a qu alludix lorde estan disponibles en
www.servef.es.

Tercera. Modelos normalizados


Los modelos normalizados a los que alude la orden se encuentran
disponibles en la direccin www.servef.es.

Quarta. Normativa aplicable


1. Estes ajudes tenen la consideraci de subvencions pbliques i es
regiran per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel seu reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i pels preceptes en vigor del text refs de la Llei dHisenda Pblica
de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.

Cuarta. Normativa aplicable


1. Estas ayudas tienen la consideracin de subvenciones pblicas
y se rigen por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio; y los preceptos en vigor del texto refundido de la Ley de
Hacienda Pblica de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo
de 26 de junio de 1991.
2. Las ayudas financiadas por el Fondo Social Europeo se sujetan
igualmente al Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesin, al Fondo Europeo Agrcola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Martimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesin
y al Fondo Europeo Martimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) 1083/2006 del Consejo; asimismo se sujetan al Reglamento (UE)
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el
Reglamento (CE) 1081/2006 del Consejo.

2. Les ajudes finanades pel Fons Social Europeu se subjectaran


igualment al Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del
Consell, de 17 de desembre, en qu sestablixen disposicions comunes
relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social
Europeu, al Fons de Cohesi, al Fons Europeu Agrcola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Martim i de la Pesca, i en qu sestablixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesi i al Fons Europeu
Martim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del
Consell. Tamb se subjecten al Reglament (UE) 1304/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons
Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del
Consell.
Quinta. Concessi de subvencions
Com que es preveu que les ajudes del ttol III estiguen finanades
amb fons distributs a travs duna conferncia sectorial, la concessi
est condicionada a qu lrgan competent de lAdministraci de lEstat haja dut a terme les actuacions o dictat els actes administratius que
permeten assegurar lefectivitat de la transferncia dels fons afectats.

Quinta. Concesin de subvenciones


Dado que se prev que las ayudas del ttulo III estn financiadas con
fondos cuya distribucin se realiza a travs de una conferencia sectorial, la concesin de las mismas estar condicionada a que por el rgano competente de la Administracin del Estado se hayan realizado las
actuaciones o dictado los actos administrativos que permitan asegurar
la efectividad de la transferencia de fondos afectados.

DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Facultats dexecuci


Es faculta el director general del SERVEF per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que requerisca laplicaci i execuci desta
orde. Tamb se li delega la facultat per a ampliar els terminis i termes
previstos (a qu fa referncia larticle 47 de la Llei 30/1992) quan hi
haja circumstncies que ho aconsellen.

Primera. Facultades de ejecucin


Se faculta al director general del SERVEF para dictar las instrucciones y adoptar las medidas que requiera la aplicacin y ejecucin de
esta orden; asimismo se le delega la facultad para ampliar los plazos y
trminos (a que hace referencia el artculo 47 de la Ley 30/1992) previstos en la misma, cuando concurran circunstancias que lo aconsejen.

Num. 7468 / 18.02.2015

4665

Segona. Entrada en vigor


Esta orde entrar en vigor lendem que es publique en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.

Segunda. Entrada en vigor


Esta orden entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Contra este acte, que esgota la via administrativa, es podr interposar un recurs contencis administratiu en el termini de dos mesos a
comptar des de lendem que es publique davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia de la Comunitat
Valenciana, dacord amb els articles 10.1.a i 46.1 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa. O, potestativament, un recurs de reposici davant deste mateix
rgan en el termini dun mes, computat en els mateixos termes, dacord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Rgim Jurdic de les
Administracions Pbliques i del Procediment Administratiu Com. Tot
sense perju que els interessats exerciten, si s el cas, qualsevol altre que
consideren oport.

Contra este acto, que agota la va administrativa, podr interponerse recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el da siguiente al de su publicacin, ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en los artculos 10.1.a y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposicin ante este
mismo rgano en el plazo de un mes, computado en los mismos trminos,
de conformidad con lo dispuesto en los artculos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del
Procedimiento Administrativo Comn. Todo ello, sin perjuicio de que los
interesados ejerciten, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Valncia, 30 de desembre de 2014


El conseller dEconomia, Indstria, Turisme i Ocupaci,
MXIMO BUCH TORRALVA

Valencia, 30 de diciembre de 2014


El conseller de Economa, Industria, Turismo y Empleo,
MXIMO BUCH TORRALVA

Num. 7468 / 18.02.2015

4666

ANNEX I
Divisi

Grup

Classe

CNAE 2009
Secci C: Indstria manufacturera

20

Indstria qumica

21

Fabricaci de productes farmacutics


22.1

Fabricaci de productes de cautx


22.21

Fabricaci de plaques, fulls, tubs i perfils de plstic

22.22

Fabricaci denvasos i embalatges de plstic

22.29

Fabricaci daltres productes de plstic

23.13

Fabricaci de vidre buit

23.14

Fabricaci de fibra de vidre

23.19

Fabricaci i manipulat dun altre vidre, tamb el vidre tcnic

23.2

Fabricaci de productes cermics refractaris


23.43

Fabricaci dalladors i peces allants de material cermic

23.44

Fabricaci daltres productes cermics ds tcnic

23.91

Fabricaci de productes abrasius

25.5

Forja, estampaci i embotici de metalls; metallrgia de pols

25.6

Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecnica per compte de tercers

26

Fabricaci de productes informtics, electrnics i ptics

27

Fabricaci de material i equip elctric

28

Fabricaci de maquinria i equip n.c.o.p.

29

Fabricaci de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

30

Fabricaci dun altre material de transport


32.2

Fabricaci dinstruments musicals

32.3

Fabricaci darticles desport

32.5

Fabricaci dinstruments i subministraments mdics i odontolgics

33.1

Reparaci de productes metllics, maquinria i equip

33.2

Installaci de mquines i equips industrials


Secci D: Subministraments denergia elctrica, gas, vapor i aire condicionat

35

Subministrament denergia elctrica, gas, vapor i aire condicionat


Secci E: Subministrament daigua, activitats de sanejament, gesti de residus i descontaminaci

36

Captaci, depuraci i distribuci daigua

37

Arreplega i tractament daiges residuals

38

Arreplega, tractament i eliminaci de residus; valoraci

39

Activitats de descontaminaci i altres servicis de gesti de residus


Secci J: Informaci i comunicacions
58.2

Edici de programes informtics

61

Telecomunicacions

62

Programaci, consultoria i altres activitats relacionades amb la informtica


63.1

Processament de dades, allotjament i activitats relacionades; portals web


Secci M: Activitats professionals cientfiques i tcniques
70.22

71

Altres activitats de consultoria de gesti empresarial


Servicis tcnics darquitectura i enginyeria; assajos i anlisis tcniques

72

Investigaci i desenrotllament
74.10

Activitats de disseny especialitzat


Secci Q: Activitats sanitries i de servicis socials

86.10

Activitats hospitalries

*****

Num. 7468 / 18.02.2015

4667

ANEXO I
Divisin

Grupo

Clase

CNAE 2009
Seccin C: Industria manufacturera

20

Industria qumica

21

Fabricacin de productos farmacuticos


22.1

Fabricacin de productos de caucho


22.21

Fabricacin de placas, hojas, tubos y perfiles de plstico

22.22

Fabricacin de envases y embalajes de plstico

22.29

Fabricacin de otros productos de plstico

23.13

Fabricacin de vidrio hueco

23.14

Fabricacin de fibra de vidrio

23.19

Fabricacin y manipulado de otro vidrio, incluido el vidrio tcnico

23.2

Fabricacin de productos cermicos refractarios


23.43

Fabricacin de aisladores y piezas aislantes de material cermico

23.44

Fabricacin de otros productos cermicos de uso tcnico

23.91

Fabricacin de productos abrasivos

25.5

Forja, estampacin y embuticin de metales; metalurgia de polvos

25.6

Tratamiento y revestimiento de metales; ingeniera mecnica por cuenta de terceros

26

Fabricacin de productos informticos, electrnicos y pticos

27

Fabricacin de material y equipo elctrico

28

Fabricacin de maquinaria y equipo n.c.o.p.

29

Fabricacin de vehculos de motor, remolques y semirremolques

30

Fabricacin de otro material de transporte


32.2

Fabricacin de instrumentos musicales

32.3

Fabricacin de artculos de deporte

32.5

Fabricacin de instrumentos y suministros mdicos y odontolgicos

33.1

Reparacin de productos metlicos, maquinaria y equipo

33.2

Instalacin de mquinas y equipos industriales


Seccin D: Suministros de energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado

35

Suministro de energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado


Seccin E: Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestin de residuos y descontaminacin

36

Captacin, depuracin y distribucin de agua

37

Recogida y tratamiento de aguas residuales

38

Recogida, tratamiento y eliminacin de residuos; valorizacin

39

Actividades de descontaminacin y otros servicios de gestin de residuos.


Seccin J: Informacin y comunicaciones
58.2

Edicin de programas informticos

61

Telecomunicaciones

62

Programacin, consultora y otras actividades relacionadas con la informtica.


Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas; portales web

63.1

Seccin M: Actividades profesionales cientficas y tcnicas


70.22
71

Otras actividades de consultora de gestin empresarial


Servicios tcnicos de arquitectura e ingeniera; ensayos y anlisis tcnicos

72

Investigacin y desarrollo
74.10

Actividades de diseo especializado


Seccin Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales

86.10

Actividades hospitalarias