AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

Capitoul III LEGILE FUNDAMENTALE ALE MECANICII FLUIDELOR APLICATE ÎN AC IONAREA HIDRAULIC
3.1. Legea echilibrului hidrostatic Ecua iile echilibrului hidrostatic se ob in din ecua ia echilibrului for elor care ac ioneaz asupra unei mase oarecare de fluid în repaus. Asupra acestei mase cu densitatea V, ac ioneaz for e masice i for e de suprafa care sunt for e de presiune figura 2.1. În câmp de for e gravita ional suprafa a liber a unui lichid în stare de repaus este orizontal . Se consider un r ezervor care con ine un lichid în repaus, pe a c rui suprafa liber ac ioneaz presiunea po , figura 3.1 i se determin m rimea presiunii p într-un punct oarecare M la adâncimea h. h = zo ± z.

p0

h

ds p z

Fig. 3.1 Schema de calcul pentru legea ec hilibrului hidrostatic

Din masa de lichid separ m un volum cilindric, vertical, de în l ime h, cu baza inferioar de suprafa dS care con ine punctul M. Condi ia pentru men inerea în echilibru a volumului de lichid considerat se ob ine din echilibrul for elor de presiune i a for elor masice: p™dS ± podS - VghdS = 0 (3.1) p = po + Kh (3.2)

z

p p ! zo o K K

z0

(3.3)

Ecua ia 3.2. este legea fundamental a hidrostaticii care permite determinarea presiunii într-un punct oarecare din interiorul masei de lichid în repaus . M rimea presiunii po se reg se te în orice punct din masa de lichid. Rezult astfel c presiunea realizat pe suprafa a liber a unui lichid se transmite cu aceea i intensitate în toate punctele din masa de lichid (principiul lui Pascal). Deoarece punctul M este ales arbitrar, rezult :

z

p ! const K

(3.4)

Din punct de vedere geometric termenii ecua iei 3.4. sunt lungimi, respectiv în l imea de pozi ie i în l imea de presiune. Din punct de vedere energetic cei doi termeni reprezint energia specific de pozi ie, respectiv de presiune. Din analiza legii echilibrului hidrostatic rezult : - presiunea cre te cu adâncimea; - o cre tere de presiune într-un punct oarecare din masa de lichid se transmite cu aceea i intensitate în celelalte puncte din masa de lichid, figura 3.2. Aceast consecin a legii echilibrului hidrostatic este cunoscut sub numele de principiul lui B. Pascal.

Fig. 3.2 Transmiterea presiunii conform principiului lui P ascal

27

AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

Principiul lui Pascal este fundamental în construc ia ma inilor hidrostatice simple: prese hidraulice, acumulatoare, multiplicatoare de presiune, motoare hidraulice, etc. Principiul func ional al presei hidraulic este prezentat în figura 3.3

Figura 3.3. Schema de principiu a amplificatorului de for

Conform principiului lui Pascal, presiunea p se reg se te în toat masa lichidului.

Se pune în eviden amplificarea în for ,

F F p! 1 ! 2 A1 A 2 A2 A1

(3.5)

F2 ! F1 ™

(3.6) i rezult din egalitatea volumelor, respectiv (3.7)

Cursa i respectiv viteza de deplasare a celor dou pistoane este diferit continuitatea debitului: x1A1=x2A2

rigid

A1v1=A2v2=Q (3.8) În figura 3.4 este prezentat schema func ional a multiplicatorului de presiune. Dou pistoane sunt legate printr-o tij i gliseaz în dou corpuri de pomp de diametre D i d. Leg tura rigid impune realizarea condi iei F 1=F2=F, respectiv:

! p1 ™

T 2 Td 2 ! p2 4 4

(3.9)

p2 ¨ D ¸2 !© ¹ mp ! p1 ª d º

(3.10)

Figura 3.4. Schema de principiu a amplificatorului de presiune

În realitate raportul de amplificare

m 'p

m p datorit

for elor de frecare în etan rile piston - cilindru.

În figura 3.5. este prezentat schema func ional a motorului hidraulic liniar.

Figura 3.5. Schema func ional a motorului hidraulic liniar

28

AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

For a la tija pistonului motorului (f r a lua în calcul frec rile) prin ac iunea presiunii pe cele dou fe e ale pistonului, este:

La motoarele rotative rolul pistonului este preluat de o palet 1 care se rote te într -o carcas fa de care se realizeaz etan area. figura 3.6

T 2 T F ! p1 ™ p2 ™ 4 4

2 d2

(3.11)

Figura 3.6. Schema func ional a motorului rotativ

3.2 Legea conserv rii masei. Ecua ia de continuitate Aceast lege exprim analitic principiul conserv rii masei în condi iile continuit ii mediului fluid. Se consider un fluid incompresibil în mi care permanent prin spa iul de control cuprins între sec iunile 1 ± 2, figura 3.7. Modificarea sec iunii de curgere conduce la o varia ie a volumului V. dV = A·ds (3.12) Se define te debitul volumic:

Q!

dV dt

(3.13)

Figura 3.7 Schema de calcul

Pe baza rela iilor 3.12, i 3.13 rezult :

Q!A

Debitul volumic Q are valoare constant în lungul conductei, respectiv: Q = A1·v1 = A2·v2 = const. Rela ia 3.15 este utilizat în mod curent în calculele de dimensionare ale instala iilor hidraulice. Pentru un sistem de conducte, figura 3.8., ecua ia de continuitate este: Q1 + Q2 = Q3 + Q4 A1·v1 + A2·v2 = A3·v3 + A4·v4 Suma algebric a debitelor într-un nod de re ea este:

ds ! A ™ v ! const dt

(3.14) (3.15) (3.16) (3.17)

§ Qi ! § Ai ™ vi ! 0
i !1 i !1

n

n

(3.18)

29

AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

Figura 3.8 Distribu ia debitelor într -un nod

3.3 Legea echilibrului energetic în dinamica fluidului ideal. Ecua ia lui Bernoulli Se consider curgerea permanent a unui lichid perfect, incompresibil, sub ac iunea for ei gravita ionale i se determin pentru acest caz rela ia care rezult între presiune i viteza de mi care a lichidului. În tubul elementar de curent, figura 3.9, se delimiteaz sec iunile 1 i 2. Corespunz tor celor dou sec iuni sunt puse în eviden urm torii parametri:

1 p1 1 1' Z1 dG Z2 2 dG 1'

v1

2 p2

2' v2 2'

Fig. 3.9 Schema de calcul pentru echilibrul energetic

dS1, dS2 ± sec iunile tubului elementar de curent; v1, v2 ± vitezele de curgere; p1, p 2 ± presiunile pe suprafe ele de sec iune; z1, z2 ± cotele centrelor celor dou sec iuni considerate fa de un plan de referin z = 0. În timpul elementar dt, volumul de lichid cuprins între sec iunile 1 i 2 se deplaseaz într-o nou pozi ie corespunz toare sec iunilor 1¶ i 2¶. Lucrul mecanic al for elor care ac ioneaz asupra unui volum de lichid este egal cu cre terea energiei cinetice a acestuia. Lucrul mecanic al for elor de presiune în sec iunea 1 are valoare pozitiv i are semn negativ pentru sec iunea 2. Se ob ine astfel lucrul mecanic al for elor de presiune: dLp = p1 ™ dS1 ™ v1 ™ dt ± p2 ™ dS2 ™ v2dt (3.21) dLp = (p1 ± p2) dV = (p1 ± p2)

dG K

(3.22)

Deoarece în ac ionarea hidraulic energia de pozi ie este mic în raport cu cea de presiune i cea cinetic considerând E}1, rezult :

i

2 2 p1 v1 p2 v2 ! K K 2g 2g
În cazul mi c ri nepermanente ecua ia Bernoulli are forma

(3.23)

30

AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

p v 2 1 xv z d s ! const K 2g g x t

s

´
0

(3.24)

în care

1 xv hi ! ™ ds g xs
0

s

´

este termenul iner ial.

Termenul iner ial prezint interes deosebit. Energia iner ial la închiderea sau deschiderea distribuitoarelor i supapelor, deci la varia ia brusc a vitezei de curgere, produce o suprapresiune important , respectiv ocul hidraulic. M rimea suprapresiunii se determin cu rela ia: în care c (celeritate) este viteza de propagare a undei de suprapresiune i se calculeaz cu rela ia:

(p s ! cv

c!

d™ 1 I™e

E- modulul de elasticitate al lichidului, I - modulul de elasticitate a peretelui conductei; d, e ± diametrul respectiv i grosimea peretelui conductei. ocul hidraulic este un fenomen d un tor care conduce la cre terea brusc a presiunii de trei-patru ori i chiar mai mult în raport cu presiunea de lucru. Pentru mi carea nepermanent a unui curent de fluid real între dou sec iuni 1 ± 2, în ecua ia Bernoulli se pun în eviden i pierderile de sarcin liniare (

§hP

z1 

p p1 E v2 E v2 1 ! z2 2 2 K K 2g 2g

3.4 Legea conserv rii impulsului. For a hidrodinamic Teoremele impulsului sunt utilizate în hidrodinamic pentru determinarea ac iunii fluidului în mi care asupra peretelui solid cu care vine în contact. În form general , teorema impulsului arat c varia ia în timp a cantit ii de mi care este egal cu rezultanta for elo r date i de leg tur :

Pentru un volum de control delimitat de suprafe ele R , figura 3.10, rezult :

§ F ! § dt mv

d

d mv dm dv R ! R ™vm R dt dt dt

Figura 3.10 Schema de calcul pentru conservarea impulsului

În cazul mi c rii permanente (dv / dt = 0) a unui fluid incompresibil care se deplaseaz prin spa iul de control R, rezult : 31

¡

 

(3.25)

(3.26)

), locale (

§h^

) i iner iale hi. Rezult :

§

hP 

§

h^ 

xv 1 ™ ds ™´ g 0 xt

s

(3.27)

(3.28)

(3.29)

AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

§F !
dm !V dt
R

dm R ™v dt

(3.30)

(3.31)

Din ecua iile 3.30 i 3.31 rezult rela ia pentru determinarea for ei hidrodinamice de impuls exercitat de jetul de fluid asupra pere iilor elementelor hidraulice.

§ F !§ V ™
R R

™v

(3.32)

În tabelul 3.1. sunt prezentate cazuri tipice din construc ia elementelor hidraulice pentru care se determin for a hidrodinamic .

32

AC IONAREA HIDRAULIC A MA INILOR-UNELTE Capitolul III

Tabelul 3.1 Schema func ional Rela ia de calcul

F ! VQv ! VAv 2

Fn=V Q v sin E Fp =V Q v sin E cos E Fr = V Q v sin 2 E

F=V Q v (1-cos E)

F=V Q v (1+cos E1)

! py !

py p1

Td 2 Qv 4 1

¨d ¸ 1 © ¹ ™ x2 ©d ¹ ª 1º

F=V Q v (1-cos E)

£
2

¢

33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful