You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 9 marca 2016 | Nr 5 (206)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ POMOC SPOECZNA

500+ wkrtce w Raciborzu.


Co warto wiedzie?

Zadbaj o swj ogrd


na wiosn

Program Rodzina 500+ planowo ruszy ma od 1 kwietnia.


Od tego dnia, rodzice bd mogli skada wnioski o dofinansowanie na dziecko.

Nowoczesna ekopracownia w Wodzisawiu


Fot. Justyna Koniszewska

PAWE STRZELCZYK

Wodzisaw l. wzbogaci si o multimedialn pracowni


do edukacji ekologicznej w jednej ze swoich szk.
Ponad 40 tys. z na ten cel przeznaczy WFO.

Czytaj wicej str. 7

RACIBRZ - INWESTYCJE

PLAA NAD ODR


PRZED WAKACJAMI
Fot. Urzd Miasta Racibrz

Ju wkrtce wniosek o
przyznanie wiadczenia w
ramach programu Rodzina
500+ zoy mona bdzie
przez internet lub w swojej
gminie. wiadczenie przekazywane bdzie gotwk
lub bezporednio na konto wskazane przez rodzica.
Program Rodzina 500+
rusza od 1 kwietnia i od tego
dnia do programu doczy
mona bdzie w dowolnym
momencie.
Rodzice, bez wzgldu
na swoje dochody, otrzymaj po 500 z miesicznie
na drugie i kolejne dziecko,
a rodziny o dochodach nie
wyszych ni 800 z na osob w rodzinie (lub 1 200 z w
rodzinach z dzieckiem niepenosprawnym) take na
pierwsze dziecko. wiadczenie to bdzie przysugiwao
a do ukoczenia 18 roku ycia dziecka.
Od 1 kwietnia w raciborskim Orodku Pomocy Spoecznej bdzie mona skada wnioski na to
wiadczenie. Dla Raciborza rzd przeznaczy rodki
na ok. 3800 dzieci. Pienidze te bd przekazywane z
Urzdu Wojewdzkiego. Ze
rodkw tych opacone bd
rwnie 4 osoby zatrudnione do obsugi programu (na
obsug rzd przeznacza 2%
rodkw przewidzianych na

REGION - EKOLOGIA

Wykonawca, na realizacj zadania bdzie mia 3 miesice.


Wedug wstpnych szacunkw wiadczeniem ma by objtych 3800 dzieci.
Na zdj. Orodek Pomocy Spoecznej przy ul. Sienkiewicza.
zrealizowane wnioski). Wzory wnioskw s ju dostpne w Biuletynie Informacji
Publicznej OPS. Pienidze
bd wypacane raz w miesicu.
Raciborski
magistrat
zwraca uwag na dwa fakty,
ktre mog znacznie przypieszy prac OPS, a przez
to uzyskanie wiadczenia.
Wane jest, by osoby

ktre chc uzyska 500 z


na drugie i kolejne dziecko
zgaszay si do orodka z
kserem dowodu osobistego
oraz kserami aktw urodzenia swoich pociech.
W przypadku osb z jednym dzieckiem, ktre mog otrzyma wiadczenie z
uwagi na nieprzekroczenie
progu dochodowego wane
jest, by mie ze sob rwnie

ksero zawiadczenia o dochodach. Jednoczenie, jeli


osoba pobiera ju wiadczenia w OPS, takie zawiadczenie nie jest potrzebne.
Kserokopie tych dokumentw nie s obowizkowe. Naley jednak pamita, e jeli Orodek bdzie
nimi dysponowa, wwczas
zmniejszy si czas oczekiwania na pienidze.

Magistrat ogosi przetarg


na dokumentacj i roboty
budowlane zwizane z budow play.
Plaa, plac zabaw, stacja rowerowa, boisko, street workout
park, stoliki do gier - to wszystko
ma powsta w ramach zagospodarowania terenw nad Odr
obok przystani. 3 marca ukazao si ogoszenie o przetargu.
Przedmiotem zamwienia jest
wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robt

zagospodarowania terenu czci bulwarw nadodrzaskich


przy przystani nad rzek Odr.
Termin skadania wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu lub ofert
upywa 21 marca. Czas trwania
zamwienia lub termin wykonania okrelono na 30 czerwca
2016 roku. Kryteria oceny ofert
to cena (90 %) i okres gwarancji
(10 %).
PS

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj
rwnie

str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Wiadomoci

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

racibrz samorzd

Speckomisja w sprawie Anny Ronin

Fot. Pawe Strzelczyk

Szefostwo Radia Mittendrin zapytao radnych o opini w sprawie zmiany warunkw


pracy Anny Ronin. Radna twierdzi, e chc j zwolni z pracy za jej dziaalno polityczn.
pawe strzelczyk

Towarzystwo Spoeczno-Kulturalne Niemcw Woj.


lskiego zwrcio si do rady
miasta z prob o wyraenie
zgody na wypowiedzenie warunkw pracy i pacy radnej
miejskiej Annie Ronin, zatrudnionej w TSKN na stanowisku
kierownika redakcji. Prawo w
sytuacji takiej stanowi, e jeli
pracodawca, nawet prywatny,
nosi si z zamiarem zwolnienia
bd zmiany warunkw pracy
pracownikowi bdcemu radnym, musi uzyska zgod rady,
w ktrej dany radny zasiada.
Szefostwo redakcji prob motywowao tym, e Anna Ronin
bdca kierownikiem w Radio
Mittendrin nie zgadza si i ze
zmianami, ktre waciciele
rozgoni planuj w przyszej
dziaalnoci i blokuje je. Ponadto popada w konflikt z trojgiem cenionych pracownikw
radia, ktrzy swoj dalsz prac uzaleniaj od rozstania si

~zapisow
kto to jest anna ronin ? co za
figura ? fama pyta , ja tylko
tak pisze . . .
~Mn
Jak wida nawet swoi maj jej
do. Myl, e jej pseudokariera dobiega koca.

Rada miasta ma ustosunkowa si


do wniosku DFK na marcowej sesji.
z dotychczasow kierowniczk.
Anna Ronin nie ma wtpliwoci, e jest ofiar nagonki
zwizanej z jej polityczn dziaalnoci. Zdya ju nawet
wykona ruch wyprzedzajcy,
wczeniej zgaszajc spraw
prokuraturze .
Przepis, mwicy o koniecznoci uzyskania zgody rady, mwi take, i rada moe
powoa w celu wydania opinii

specjaln komisj i radni z takiej moliwoci skorzystali. Do


komisji mg zgosi si kady
zainteresowany. Zgosio si 9
osb: Anna Szukalska, Pawe
Rycka, Marcin Fica, Tomasz
Cofaa, Wiesaw Szczygielski,
Leszek Szczasny, Leon Fioka, Mandrysz i Sokolik. Przewodniczc zostaa Szukalska.
Komisja na poznanie okolicznoci ma czas do marcowej

sesji, gdy wanie taki termin


wyznaczy
przewodniczcy
Henryk Majnusz na rozstrzygnicie. Przez te kilka tygodni
kady radny ma wyrobi sobie
opini i podj decyzj zgodnie
ze swoimi przekonaniami. By
moe komisja poprosi o wyjanienia take wnioskodawcw
- przedstawicieli Towarzystwa
Spoeczno-Kulturalnego Niemcw Woj. lskiego.

~ppp
W uzasadnieniu jest bd. Nie
chodzi o zwolnienie z pracy,
a o zmian warunkw pracy.
Nie chc Anny Ronin zwolni,
ale chc zmini jej warunki zatrudnienia. TO wynika z pisam
pierwszego. Prokuratura pewnie zawiesi postpowanie, bo
powinna najpierw si odwooa do sdu pracy. Straszny
bekot.

~R.P.
Ania trzymaj si!!! :)
~Radny
Na grze afera z dokumentami Wasy przetrzymywanych przez Kiszczaka. Ju
od dwch tygodni media fascynuj si tym tematem.
Czy nie mamy w tym pastwie spraw waniejszych do
zaatwienia. Dokumentami
KWaesy niech zajmuje si
prokuratura IPN. No i w Raciborzu zamiasta spraw gospodarczych i spoecznych
na tapecie mamy afer z radn Ronin. Chce odejcia Prezydenta a sama ma swoje za
uszami. Co wanego i ciekawego ta radna zrobia ju dla
miasta?

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami,
ktre s zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na
forum.raciborz.com.pl

powiat raciborski - edukacja

Na sesji miejskiej o Zbiorniku Racibrz Dolny

Elbieta Biskup z podzikowaniami za 15


lat szefowania MDK

Na lutowej sesji rady miasta gocili Czesaw ukowski z


Ministerstwa Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej oraz
Adam Hajduk z Regionalnego
Zarzdu Gospodarki Wodnej.
O ile przedstawiciel ministerstwa skupi si na oglnej polityce rzdu odnonie polityki
wodnej i planw wobec np. Odry, tak byy starosta odpowiada
gwnie na pytania dotyczce
zaawansowania prac przy budowie Zbiornika Racibrz oraz
innych aspektw inwestycji.
Wikszo mieszkacw w
temacie zbiornika nurtuje pytanie: kiedy? Adam Hajduk wierzy w padajc ju wczeniej
dat 2018. Drugim podstawowym pytaniem jest: zbiornik
suchy czy mokry? Obecny rzd
zmieni nieco obowizujc do
tej pory optyk i dopuszcza zalanie zbiornika, ale o jakichkolwiek konkretach czy wyranych
deklaracjach trudno mwi. Jedynie o czym jest mowa, to e
analizowane s moliwoci.

Fot. Pawe Strzelczyk

Piotr Klima apeluje, aby zmieni nazw zbiornika na Racibrz Grny,


Leszek Szczasny chce nowoczesnej prezentacji multimedialnej,
za niemal wszyscy pytaj: kiedy bdzie gotowy i czy bdzie zalany?

Adam Hajduk, jeszcze niedawno jako starosta, wysuchiwa


sprawozda ekspertw na temat budowy zbiornika.
Dzi, jako pracownik RZGW, sam udziela wyjanie.
Jeli chodzi o pytania radnych, to Piotr Klima zauway,
i nazwanie zbiornika Racibrz Dolny nie byo zbyt forZesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Magdalena Kubina, Katarzyna Solarz
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Iwona Cybulska
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

tunne i zaproponowa zmian


pki jest jeszcze na to czas. Nazwa Racibrz Grny miaaby
bardziej przyciga turystw.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Hajduk wyjani, i Racibrz


Grny pierwotnie by stosowany w przypadku obecnego
Polderu Bukw.
Michaa Fita zainteresowao jakie materiay s stosowane
przy budowie. - Takie, ktre s
dopuszczone atestem, czyli wiry i upki - odpowiedzia Adam
Hajduk. upki s moliwe do
zastosowania, o ile nie maj
kontaktu z wod.
Niebezpieczestwo podniesienia si poziomu wd
gruntowych w Raciborzu w
przypadku zalania zbiornika to
kwestia poruszona przez Leszka Szczasnego. Przedstawiciel
RZGW zapewni, i m.in. eksploatacji kruszyw i systemowi
roww odwadniajcych moe
by wrcz odwrotnie. Szczasny
zwrci rwnie uwag, e przydaaby si nowoczesna prezentacja multimedialna powicona inwestycji. Ma ona zapewni
lokalnej spoecznoci wikszy
dostp do informacji o postpie prac, czego nie gwarantuj archaiczne makiety. Pogld
ten podzieli rwnie prezydent
Lenk zauwaajc, e warto, aby
inwestor wyoy na ten cel pienidze.
Od niedawna wiadomo, e
luza przy Rafako bdzie rozebrana. W zwizku z tym Marcin Fica chcia dowiedzie si,
czy inwestor jako to zrekompensuje i bdzie mona jedzi
rowerem po waach jak ju one
powstan. - S takie moliwoci techniczne. Trwaj rozmowy, aby ciek wybudowa na
koszt RZGW - poinformowa
byy starosta.
ps

Fot. Pawe Strzelczyk

racibrz - bezpieczestwo

Elbieta Biskup szczeglnie wspomina trudn,


ale owocn wspprac ze starost Adamem Hajdukiem.
- Ciesz si, e wreszcie
bd moga pracowa
jako zwyky nauczyciel,
bez obowizkw jakie
nakada funkcja dyrektora - mwia na sesji
powiatowej Elbieta Biskup, ustpujca ze stanowiska szefowa MDK.
Elbieta Biskup kierowaa Modzieowym Domem
Kultury przez 15 lat. Pod
koniec listopada ubiegego
roku zoya rezygnacj, w
zwizku z czym zostaa odwoana przez zarzd powiatu z penionej funkcji.
Wicestarosta Marek Kurpis podkreli, i to w gwnej mierze dziki niej placwka funkcjonuje sprawnie
i prnie. Sama pani dyrek-

tor podkrelia wsparcie i


pomoc, jakie przez wiele lat
otrzymywaa ze strony Adama Hajduka. To wanie
wsppraca z byym ju starost zaowocowaa wieloma wartociowymi przedsiwziciami z korzyci dla
utalentowanej modziey z
powiatu raciborskiego. Jak
zaznaczya E. Biskup, na
modziey zawsze moga polega.
Ustpujc ze stanowiska
szefowa MDK, czuje ulg, e
nareszcie bdzie moga pracowa jako zwyky nauczyciel. yczya te powodzenia
w kierowaniu placwk swojej nastpczyni.
ps

Wiadomoci 3

9 marca 2016, nr 5 (206)

region

powiat raciborski komunikacja

powiat raciborski - zdrowie

Dominik Konieczny
znw krytycznie o PKS
Fot. archiwum wasne

Koniec ze smogiem,
ale dopiero za rok

w skrcie

Radny poddaje w wtpliwo zasadno


organizowania przez raciborski PKS kursw do Krakowa.
Jak twierdzi, autobusy jed po kosztach.
Fot. archiwum wasne

GazetaInformator.pl >>

pawe strzelczyk

Informacj przekazan przez Artura Wierzbickiego


(z prawej) mieszkacy tej czci Raciborza przyjli z ulg.
udziaem mieszkajcych tam ludzi oraz urzdnikw starostwa.
Wrd innych tematw przewina si te kwestia terenu skd
emitowany jest dym. Dziaa tam
kilka firm, ktre jednak podnajmuj obiekty od jednego waciciela. I wanie w waciciel
zadeklarowa, i w poczwszy od
nastpnego sezonu grzewczego
bdzie zmienione rdo ciepa.
Piece na wgiel ma zastpi instalacja na gaz. - Dziaania spoeczne we wsppracy z urzdem
i wacicielem przynosz skutek
- podsumowa Wierzbicki, dzikujc wszystkim zaangaowanym za skuteczne dziaania.
ps

Temat PKS jest jednym z najczciej


poruszanych przez D. Koniecznego.
szkoy wynajmujce od PKS
autokary - dziwi si na sesji,
wzywajc zarzd powiatu do
baczniejszego obserwowania
polityki finansowej podlegej
mu spki. Zreszt, ju nawet
w samym przedsibiorstwie
zdaj si to dostrzega, czego efektem ma by podwyka
cen biletw do Krakowa od
marca.
Finansom PKS przyjrza
si rwnie zasiadajcy w zarzdzie powiatu Piotr Olender. On z kolei po analizie

Bdzie zjazd raciborzan


mieszkajcych w Niemczech?

racibrz - samorzd

Fot. Pawe Strzelczyk

za referendum
zapac mieszkacy
raciborza 63 tys. z?

Marek Rapnicki z rwnym zainteresowaniem ledzi


doniesienia medialne zarwno o szafie Kiszczaka,
jak i planach odwoania prezydenta Lenka.
Komisarz wyborczy potwierdzi, i otrzyma zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia
referendum o odwoanie
prezydenta
Raciborza.
Tymczasem Marka Rapnickiego zainteresoway
koszty tego przedsiwzicia.
Referendum to kwestia
zebrania 4000 podpisw pod
wnioskiem inicjatorw. Przy
odpowiednim zaangaowaniu
nie powinno by to trudne.
4000 to liczba niemal o poow mniejsza ni wynik osignity przez Ann Ronin w
wyborach prezydenckich jesieni 2014 roku. Przypomnijmy,
o zamiarze doprowadzenia do
referendum w sprawie odwoania prezydenta Mirosawa
Lenka poinformowa 18 lute-

go Dariusz Ronin, byy radny


koalicji, a take m radnej.
Podczas lutowego posiedzenia miejskiej komisji budetu,
Marek Rapnicki zainteresowa
si kosztami ewentualnego referendum. Jak tumaczy prezydent, naley liczy si z takim
samym wydatkiem jak w przypadku ostatniego referendum
oglnokrajowego (m.in. w sprawie jednomandatowych okrgw wyborczych). Trzeba opaci koszty ogosze, materiaw
wyborczych, wynajmu lokali,
diet czonkw komisji, etc. Wtedy koszty te wyniosy 63 tys. 384
z. Rnica polega na tym, i za
przeprowadzenie wyborw paci
pastwo, za referendum gminne w caoci finansowane bdzie
z budetu miasta.
ps

dokumentw spki komunikacyjnej wie, e poczenie


z Krakowem jest rentowne.
Niewiele, ale firma do niego nie dokada. W to z kolei
niezbyt pokada wiar Dawid
Wacawczyk, orientujcy si
nieco w kosztach organizacji
przejazdw. Olender, bronic
stanowiska zarzdu powiatu
twierdzi, i samorzd przejmujc PKS, nie mia zamiaru na tym zarabia, a jedynie
zaspokoi komunikacyjne potrzeby mieszkacw.

powiat raciborski - samorzd

Fot. archiwum wasne

Dobra wiadomo dla


mieszkacw blokw przy
ul. Ogrodowej, Pracy i Sowackiego. Od przyszego
sezonu grzewczego komin,
na ktry skar si od lat,
ma przesta dymi.
Sprawa komina cignie si
od lat, niejednokrotnie trafiajc
na forum rady miasta i powiatu. Interweniowali radni, stra
miejska i inne podmioty, a komin jak dymi, tak dymi, sprawiajc e kadego roku sezon
grzewczy by dla mieszkacw
okolicznych blokw koszmarem.
Na lutowej sesji rady powiatu radny Artur Wierzbicki poinformowa o spotkaniu z

Radny powiatowy od
duszego czasu domaga si
od PKS zniek na bilety dla
posiadaczy karty wielodzietnej rodziny. Spka nie mwi
nie, ale zasaniajc si bilansem ekonomicznym, oczekuje od powiatu rekompensaty za znikowe kursy.
Syszc argumenty o kosztach i opacalnoci Konieczny
wzi pod lup finanse PKS i
zwrci uwag, i przewonik
(cho za ubiegy rok zanotowa zysk 160 tys. z) nie zawsze jest tak oszczdny i racjonalny. Jako powd poda
poczenie Racibrz - Krakw. Miesicznie korzysta
z tej linii 2500 pasaerw.
Uwzgldniajc cen paliwa,
liczb kilometrw, zniki dla
studentw i pozostae skadowe, radnemu wyszo, i na tej
trasie przejechanie kilometra kosztuje 2,5 z - a to cena
duo poniej rzeczywistych
kosztw. - Czy porednio za
kursy do Krakowa pac np.
pasaerowie do Kuni albo

W opinii Dawida Wacawczyka nie ma lepszej okazji na zjazd


raciborzan ni 800-lecie nadania praw miejskich (rok 2017).
Wadze miasta i powiatu zapomniay o raciborzanach mieszkajcych w
Niemczech - twierdzi Dawid Wacawczyk i proponuje, aby bardziej dba
o czonkw raciborskiej
diaspory, zapraszajc np.
na lokalne imprezy.

Wacawczyk na lutowej
sesji rady powiatu podzieli
si z pozostaymi radnymi refleksjami, ktre zrodziy si u
niego po rozmowie wanie
z jednym z raciborzan-emigrantw. Andreas Rim, administrator facebookowego
profilu Ratibor Oberschle-

sien zasugerowa mu, e za


granic, gwnie w Niemczech, istniej spore skupiska
ludzi, ktrzy kiedy z Raciborza wyemigrowali, a ktrzy w
rozmaity sposb staraj si
utrzymywa wizi z rodzinnym miastem. Wacawczyk
zasugerowa, aby przy organizacji np. doynek czy Dni Raciborza nie zadawala si tylko puszczeniem informacji,
e imprezy takie si odbywaj i liczy na przyjazd goci.
W dobrym tonie wygldaoby
wysyanie zaprosze. To mogoby skutkowa organizacj
regularnych zjazdw raciborzan.
- Racibrz to wielokulturowa oaza kultur. To czysta
promocja. Tym bardziej, e
ci ludzie sami si nami interesuj - przekonywa. Wicestarosta Marek Kurpis uzna
propozycj za ciekaw i zaproponowa, by na branowych komisjach sprbowa
wypracowa
odpowiedni
formu. Do sprawy trzeba
podej z naleyt ostronoci, tak aby nikt nie czu si
pominity.
ps

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

miertelne
potrcenie pieszego
Do tragicznego w skutkach
wypadku doszo 3 marca okoo 18:20 na ulicy Raciborskiej
w Rybniku. Ze wstpnych
ustale policjantw wydziau
ruchu drogowego wynika, e
kierujcy samochodem osobowym marki Audi 38-letni
mieszkaniec Wodzisawia lskiego, jadc w kierunku ulicy
Granicznej, potrci przechodzcego przez oznakowane
przejcie dla pieszych mczyzn. Na miejsce zdarzania
natychmiast przyjechao pogotowie ratunkowe. Niestety,
w wyniku doznanych obrae,
51-letni mczyzna zmar.
Przeprowadzone przez policjantw badanie wykazao, e
kierujcy audi, by trzewy.
Nowe wadze powiatu wodzisawskiego
Podczas sesji 29 lutego Rada
Powiatu dokonaa wyboru
nowego starosty, zarzdu powiatu i wiceprzewodniczcego
rady oraz dokonano rwnie
zmian w skadach osobowych
komisji. Starost Wodzisawskim w wyniku gosowania
zosta Ireneusz Serwotka, ktry zastpi na tym stanowisku
urzdujcego od ponad piciu
lat Tadeusza Skatu. Starosta
Serwotka zaproponowa do
nowego zarzdu: Grzegorza
Kamiskiego jako wicestarost, a take Leszka Bizonia,
Janin Chlebik-Turek oraz
Danut Makowsk. Nowym
wiceprzewodniczcym Rady
Powiatu wybrany zosta Ryszard Zalewski.
Kiermasz
Wielkanocny
Miejski Orodek Kultury w
Krzanowicach i Klub Las
Ideas zapraszaj na Kiermasz Wielkanocny 13 marca
o godz. 15:00. W programie:
wystpy zespow tanecznych
z DK Bojanw i przedszkolakw z Krzanowic i Wojnowic,
gry i zabawy dla dzieci z animatorami z Crazy Club, zakup
ozdb witecznych, loteria
fantowa, kawiarenka.
Zawody
wdkarskie w gu
owisko wdkarskie w pobliu miejscowoci g, na terenie gminy Ndza, to urokliwe
miejsce, pooone pomidzy
waem a rzek Odr. Stanowi
je kilka niewielkich, bardzo
malowniczych akwenw,
systematycznie zarybianych
przez Koo PZW nr 46 przy
SGL Carbon Polska S.A. w
Raciborzu. owisko opisane
jest w zestawieniu wd udostpnionych do wdkowania
jako owisko g nr 604.
Oglnodostpne dla czonkw
PZW, ktrzy posiadaj aktualne zezwolenie na sportowy
pow ryb na wodach Okrgu
PZW Katowice. Koo PZW nr
46 SGL CARBON POLSKA
SA w Raciborzu opracowao roczny kalendarz wdkarskich wydarze, jakie bd si
odbyway, m.in. na owisku
w gu.
Zmieni si rozkad
jazdy darmowych
busw
Od poniedziaku, 7 marca,
zmieni si rozkad jazdy komunikacji zastpczej wprowadzonej w zwizku z przebudow wiaduktu drogowego
nad torami w miejscowoci
Ndza.
Plebiscyt
Sportowiec Roku
Gmina Kunia Raciborska
ogosia Plebiscyt Sportowiec
roku 2015. Na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl mona oddawa gosy
na poszczeglnych kandydatw.
W krainie bajki
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudniku odbyo
si kolejne spotkanie przedszkolakw z cyklu W krainie
bajki. Tematem przewodnim
tego spotkania bya poezja Joanny Kulmowej i Wandy Chotomskiej. Dzieci wysuchay
kilku utworw i chtnie bray
udzia w zabawie.

4 Historia

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

racibrz Historia

onierze Wyklci zapomniani bohaterowie

Patronat medialny:

R E K L A M A

Fot. Liliana Borkowska

Na raciborskie obchody Dnia Pamici onierzy Wykltych


przybyo wiele osb, w tym sporo dzieci.

Piotr Ritzka w swoim mundurze plan filmu Czas honoru.

Piotr Ritzka rwnie by obecny na raciborskiej


inscenizacji, w charakterze organizatora.

EWMAR
Instalacje wod - kan.
C.O. w miedzi i w plastiku
Kotowanie
Ogrzewanie podogowe
Hydraulika

Ewelina Marek

ul.Powstacw lskich 31c


47-411 Grzegorzowice

tel.: 32/410 55 49
787 774 761
692 197 761

Fot. arch. prywatne Piotr Ritzka

Od wielu lat jestemy


wiadkami procesu przywracania polskiemu podziemiu
niepodlegociowemu nalenego miejsca w publicznej
pamici. Jednym z takich
dziaa jest organizowanie
obchodw Dnia Pamici
onierzy Wykltych. W Raciborzu z tej okazji odbyo
si wiele rnych inicjatyw.
Niewtpliwie najwiksz a
zarazem najbardziej spektakularn bya inscenizacja
historyczna Rozbicie wizienia UB, ktra odbya si
5 marca na Zamku Piastowskim. Odtwrcami onierzy byli czonkowie Grupy
Rekonstrukcji Historycznej
Festung Breslau. Jednym z
nich od wielu lat jest Piotr
Ritzka. - Ja w grupie jestem
ju 8 lat. Mnie od zawsze interesoway militaria, druga wojna wiatowa, historia to co si dziao. Kiedy
rozmawiaem z weteranami
o ich przeyciach, niekoniecznie to co oni opowiadali, byo rwnoznaczne z
tym co syszaem pniej na
lekcjach historii. Std roso
moje zainteresowanie akurat t czci historii. mwi Piotr Ritzka.
Grupa Festung Breslau
obecnie liczy ponad 50 aktywnie dziaajcych czonkw. Inicjatywa ta powstaa
na przeomie 2004/2005 roku bazujc na historii Wrocawia. - Na pocztku grup
tworzyy gwnie osoby zajmujce si obron i atakiem
samego Wrocawia. Te osoby to w dalszym cigu nasz
trzon, jednak z uwagi na to,
e doszo do nas wiele osb,
ktre wniosy now jako
i pasj moglimy poszerzy
nasz dziaalno m.in. o
okres zwizany z onierzami wykltymi dodaje Piotr
Ritzka.
Do grupy naley cae
spektrum osb, ktre na co
dzie realizuj si w pracy,
na studiach czy w yciu rodzinnym. Jednak poza typowymi obowizkami maj
nietypow pasj histori.
Dziki temu grupa jest w
stanie realizowa wiele ciekawych projektw, ktrych
na swoim koncie ma ju
sporo.
Warto wspomnie, i
kady z czonkw grupy posiada wasne zasoby od
mundurw przez dodatkowe
wyposaenie, na replikach
broni koczc. Ja odtwa-

rzam onierza Waffen-SS,


wic posiadam peen zakres
mundurowy, ktry od 1943
roku pozwala mi w peni
uczestniczy w kadej inscenizacji w tym okresie. Posiadam take niemal kompletne wyposaenie onierza
oraz replik broni pistolet
maszynowy MP 40 wylicza
Piotr Ritzka.
Dziki wsplnemu zaangaowaniu, wielogodzinnej
pracy oraz nakadom finansowym udaje si tworzy inscenizacje, ktrej przykad
moglimy podziwia take
w Raciborzu. Przygotowania
do takiego przedsiwzicia
zaczynaj si na dugo przed
samym wydarzeniem i jest
to proces pracochonny.
Takie przygotowania to praca od podstaw. Najpierw
musimy wiedzie, jakie wydarzenie nas interesuje.
Potem zbieramy potrzebne materiay mundury,
sprzt, bro - na podstawie
rde archiwalnych, zdj
itp. Poza tym dysponujemy
rwnie wasnym dowiadczeniem oraz wiedz historyczn mwi Piotr Ritzka.
Inscenizacja bya jednym z elementw obchodw
Dnia Pamici onierzy Wykltych. Ponadto odby si
piknik historyczno-patriotyczny, Msza wita a take
koncert oraz seans filmowy.
- To jest bardzo wane,
aby doceni to, e to wito
mamy. Jest ono organizowane po to, by uczci ludzi,
ktrzy walczyli o wolno i
to przez due W. Jest to te
zadanie dla nas, bymy t
wolno, ktr teraz mamy,
umieli wykorzysta i j broni. - mwi Dariusz Polowy,
inicjator przedsiwzicia.
Obchody wita objli patronatem: Prezydent
Miasta Raciborza i Starosta Raciborski. W organizacj wczyy si wiatowy Zwizek onierzy AK,
ZHR, RCK, Zamek Piastowski, OSiR, Gimnazjum
nr 5, Biblioteka Miejska,
Klub Gazety Polskiej. Naley wspomnie o grupie osb
prywatnych, ktre przeznaczyy na organizacj obchodw istotn cze rodkw
oraz niebagatelny wkad
pracy i zaangaowania.
Wszystko po to, by przypomnie raciborzanom, kim
byli i jak wiele dla naszego kraju zrobili onierze
Wyklci, dla ktrych wolna
Polska stanowia najwysz
warto.

Fot. Liliana Borkowska

iwona cybulska

Fot. Liliana Borkowska

Walczyli o wolno, walczyli o ycie, walczyli o Ojczyzn onierze Wyklci, bo o nich mowa,
dyli do niepodlegoci Polski. Przez kilkadziesit lat zapomniani i odrzuceni w kocu doczekali
si miana bohaterw. Dzi nikt nie ma wtpliwoci, jak wiele uczynili, by sprzeciwi si wczesnej wadzy.

Piotr Ritzka w swoim mundurze plan filmu Czas honoru.

GazetaInformator.pl >>

Reklama 5

9 marca 2016, nr 5 (206)

Drogie Panie i Dziewczeta.


Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Raciborzankom
ycz z caego serca duo zdrowia,
wszelkiej pomylnoci w yciu osobistym
i w pracy zawodowej, mnstwa radoci
oraz jak najwicej dowodw mioci
od bliskich Wam mczyzn,
nie tylko w dniu Waszego wita,
ale i na co dzie.
Mirosaw Lenk
Prezydent
Miasta Racibrz

6 Gospodarka

9 marca 2016, nr 5 (206)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Zmiany
w przepisach podatkowych w 2016 r.
W Zespole Szk Budowlanych odbyo si spotkanie informacyjne
z przedstawicielami Urzdu Skarbowego. Organizatorem spotkania
by Cech Rzemios Rnych Raciborzu.
Fot. Ireneusz Burek

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Korzyci z komputeryzacji rmy


ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pracownicy Urzdu Skarbowego w Raciborzu na spotkaniu organizowanym przez


Cech Rzemios Rnych prezentowali najwaniejsze zmiany w przepisach podatkowych.

ib.pl

Program Small Business, oferowany przez rm SOFT-ib, stworzony zosta z


myl o penej obsudze placwki handlowej. Posiada wszystkie niezbdne moduy: obrt dokumentami, gospodark magazynow, ksigowo oraz kadry-pace. W ofercie rwnie oprogramowanie do obsugi placwek gastronomicznych.
Prcz podstawowych funkcji uytkownik w programie moe znale rwnie
tak wyspecjalizowane narzdzia jak: tworzenie zamwie na podstawie rotacji
i zapasw towarw, wczytywanie faktur zakupu i cennikw z hurtowni, analizy
obrotu, zysku i mary. W istotny sposb pomagaj one w codziennej pracy.
Najwikszym atutem programu jest wsppraca ze wszystkimi dostpnymi modelami kas i drukarek skalnych, wag, skanerw i inwentaryzatorw oraz, co rwnie wane, umoliwia wszechstronne wykorzystanie tych
- stosunkowo drogich przecie - urzdze.
SOFT-ib autoryzowany partner:

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Rok 2016 przynosi wiele


zmian w przepisach podatkowych. Ogrom nowelizacji i
wprowadzonych modykacji
zmusza przedsibiorcw do
ledzenia aktualnych przepisw prawnych i, co za tym
idzie, zastosowania ich w swoich rmach.
Spotkanie z przedsibiorcami zorganizawa Cech Rzemios Rnych w Raciborzu.
Magorzata Smyczek, dyrektor Cechu podzikowaa pracownikom Urzdu Skarbowego w Raciborzu za udzia w
spotkaniu na temat zmieniajcych si przepisw.
W szkoleniu uczestniczyo 40 osb. Przez ponad dwie
godziny przedstawiciele Urzdu Skarbowego w Raciborzu
opowiadali o zmieniajcych
si przepisach oraz odpowiadali na pytania zgromadzonych suchaczy.
Mgr Dariusz Kula opowiedzia o zmieniajcych si

przepisach w podatku dochodowym, mgr Boena Thomas


omwia zagadnienia zwizane z ordynacj podatkow, mgr Katarzyna Popiech
poinformowaa o zmianach
zwizanych z podatkiem VAT,
natomiast mgr Roman Pisarczyk opowiedzia o przepisach
dotyczcych kas skalnych.
Organizatorzy przygotowali rwnie spotkanie ze specjalistk prawa pracy, ktra
wyjania najnowsze przepisy
dotyczce tego zagadnienia.
Pitera zwrcia uwag m.in.
na przepis dotyczcy umw
terminowych zawieranych
na 33 miesice i wyjtkw od
obowizujcych przepisw.
Specjalistka od prawa pracy
zaznaczya, i pracodawca ma
w obowizku poinformowa
swoich pracownikw w cigu
miesica o zmieniajcych si
przepisach. Ewa Pitera zwrcia rwnie uwag, e oprcz
obowizku przechowywania

orzeczenia wydanego na podstawie prolaktycznych bada lekarskich, pracodawca


powinien rwnie zadba o
przechowanie kopii skierowania na badania prolaktyczne. Dokument ten jest bardzo
istotny w przypadku, gdyby
w wyniku zaniedba lekarza
pracownik nie przeszed niezbdnych bada. Dokument
ten stanowi dowd, e pracodawca waciwie scharakteryzowa stanowisko pracy i wystpujce na nim zagroenia.
Zainteresowanie spotkaniem potwierdzio tez dyrektor Magorzaty Smyczek o potrzebie spotka z urzdnikami
oraz bardzo cennej moliwoci zwrcenia si do nich bezporednio z pytaniami dotyczcymi zmieniajcych si, a
co za tym idzie czsto niezrozumiaych, przepisw podatkowych.
DR

Szybki PIT
ruszya kampania informacyjna US
Po raz smy z kolei Ministerstwo Finansw organizuje akcj wspierajc
podatnikw przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT).
Kampania informacyjna rozpocza si 18 lutego,
a zakoczy si dwa tygodnie
po zamkniciu okresu rozliczeniowego, ktry w tym roku upywa 2 maja.
Jak informuje minister
nansw, kampania Szybki
PIT zostaa stworzona po to,
aby przygotowa dla podatnikw wiele narzdzi, ktre
pomog im w wypenianiu
obowizkw podatkowych.
Akcja zakada tradycyjne ju dni otwarte wszystkich urzdw skarbowych
w Polsce. Pod koniec kwietnia urzdy te bd rwnie
pracoway w wyduonych

godzinach a eksperci bd
czuwali na dyurach telefonicznych. Kampani Szybki
PIT znale mona rwnie
na Facebooku. Podobnie jak
w tamtym roku, Ministerstwo Finansw uruchomio
specjaln aplikacj, dziki
ktrej podatnicy mog zada pytanie, na ktre otrzymaj szybk i fachow odpowied.
Wszystkie najwaniejsze
informacje znajduj si na
stronie internetowej www.
szybkipit.pl. Znale tam
mona aktualnoci, informacje o sposobach rozlicze
rocznych przez Internet oraz

broszury informacyjne Ministerstwa Finansw.


Nazwa kampanii nawizuje do faktu, i PIT mona
w szybki, prosty i bezpieczny sposb zoy przez internet. Wstpnie wypenione
zeznanie podatkowe (usug
PFR) czy te aktualne formularze mona znale na
Portalu Podatkowym.
Ministerstwo Finansw
przypomina, e w 2016 r. 30
kwietnia jest dniem wolnym
od pracy (sobota), dlatego
te ostatni dzie skadania
zezna przypada na 2 maja.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 5/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 9 marca 2016 nr 5 (206)

polityka

Nowe otwarcie Platformy na now sytuacj polityczn


pawe strzelczyk

Gwnym gociem, podczas otwarcie biura poselskiego Gabrieli Lenartowicz, by


Grzegorz Schetyna, byy szef
MSWiA i MSZ, wicepremier
i marszaek sejmu, obecnie
przewodniczcy Platformy
Obywatelskiej. Oprcz niego w otwarciu uczestniczyli
m.in. posowie Marek Krzkaa i Ryszard Zawadzki, byy pose Henryk Siedlaczek,
starosta Ryszard Winiarski,
prezydent Mirosaw Lenk ze
swoim zastpc, prezes spdzielni mieszkaniowej Tadeusz Wojnar, prezydenci
Wodzisawia i Rybnika, burmistrzowie Krzanowic i Czerwionki-Leszczyn, wjtowie
okolicznych gmin, radni miejscy i powiatowi, komendant
raciborskiej stray poarnej,
dyrektor PUP, przedstawiciele lokalnego biznesu. Powicenia dokona ks. Ginter
Kurowski, ktry zauroczony
R E K L A M A

przemow Schetyny, stwierdzi i przemawia on piknie


niczym kaznodzieja.
- Otwarcie biura poselskiego to symboliczne nowe
otwarcie Platformy na now
sytuacj polityczn, bdce
zwrotem w stron obywatelskich korzeni PO - podkrelali zgodnie Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Schetyna. Ten
ostatni akcentowa, jak wane jest dla jego partii (i dobra
kraju) dobra, cisa wsppraca ze rodowiskami lokalnymi
i wsuchiwanie si w gos samorzdw. Dlatego PO, ktra
po omiu latach rzdw znalaza si w opozycji, zamierza
na nowo otworzy si na miasta, powiaty jako podstawowe
filary funkcjonowania demokratycznego pastwa. Zreszt, data otwarcia biura zbiega si z rozpoczynajc si
debat w ramach oglnopolskiego ruchu Klubw Obywatelskich. Po wizycie w Raciborzu Schetyna uda si wanie

Fot. Justyna Koniszewska

7 marca rozpoczo dziaalno biuro poselskie Gabrieli Lenartowicz. Zlokalizowano je w domu handlowym,
aby umoliwi robicym zakupy chwil oddechu i refleksji nad sytuacj spoeczno-polityczn.

Raciborskie biuro poselskie Gabrieli Lenartowicz znajduje si przy ul. Opawskiej 13


(naprzeciwko Biedronki Lux). Na zdj. Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Schetyna.

w tym celu do Krakowa. To


projekt odpowiadajcy na rosnce spoeczne oczekiwanie
nowoczesnego, wiadomego
spoeczestwa obywatelskiego, ktre parlamentarzyci
PO chc wspiera i aktywnie
w nim uczestniczy - zaznaczy byy marszaek sejmu.
Skd pomys, w Raciborzu dotd niespotykany, aby
biuro ulokowa w pasau
handlowym? - Zasadza si
on na przekonaniu, e aktywno publiczna, zaangaowanie spoeczne jest tak
sam codziennoci i tak sam potrzeb jak np. zakupy.
I mona wraz z chwil oddechu i refleksji czyni to bd
w przerwie zakupw, bd
celowo odwiedzajc przyjazne takim potrzebom miejsce. Miejsce, gdzie mona bdzie: i spotka si z innymi
zainteresowanymi, i uzyska
pomoc, i zwyczajnie wymieni pogldy - wyjania G. Lenartowicz.

PLUSY BIZNESU

9 marca 2016, nr 5 (206)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region podre

region - bezpieczestwo

Zaplanuj wakacje w Chorwacji!

W Grupie Azoty ZAK uhonorowano


Liderw Bezpiecznej Pracy

HOTEL LAGUNA znajduje si


w odlegoci 100 metrw od morza.
Zalet oferty jest to, e wyjazd odbywa si bezporednio z
Raciborza i Rybnika, wszyscy s
zakwaterowani w jednym hotelu
(nie marnuje si czasu na zbieranie grupy i rozwoenie jej
czonkw po ronych miejscowociach i orodkach), a komfortowy autokar jest cigle na
miejscu - podobnie jak pilot (rezydent), ktry opiekuje si grup
od pocztku do koca. Dodatkowe wycieczki s organizowane
bezporednio przez organizatora, dziki czemu s tasze ni u
lokalnych porednikw i obsugiwane w jzyku polskim.
Wybr Chorwacji to gwarancja udanych wakacji! Poza
malowniczymi plaami, kraj ten
posiada przepikne Parki Narodowe (m.in. Plitvickie Jeziora,
gry Biokovo, wodospady Krka)
i wiele wiekowych zabytkw pamitajcych czasy rzymskie (jak
Split, Szybenik i Dubrovnik).
R E K L A M A

Nie bez znaczenia jest to, e


Chorwacja daje zarwno przyjemny powiew egzotyki (ciepe
morze, soce, palmy, rdziemnomorska przyroda, kuchnia
bakaska, dobre wino), jak i
pene poczucie bezpieczestwa
wynikajce z obcowania z mieszkacami wywodzcymi si z tego samego krgu kulturowego
co Polacy.
W tym roku impreza odbdzie si w dniach 13-24 wrzenia, a miejscem wypoczynku
bdzie cicha i malownicza miejscowo GRADAC na Riwierze
Makarskiej.
Wrzesie to wietny czas na
urlop w Chorwacji. Morze jest
ciepe, temperatura powietrza
wynosi ok. 25 C, pogoda jest
soneczna, a kurorty oraz zabytkowe miasta nie s ju nadmiernie przepenione jak w szczycie
sezonu. Znacznie nisze s te
ceny...

Artyku sponsorowany

Zakad po raz kolejny przyzna nagrody pracownikom, bez ktrych


wysoka pozycja firmy w rankingach bezpieczestwa nie byaby moliwa.
Fot. materiay ZAK S.A.

HOTEL LAGUNA znajduje


si w odlegoci 100 metrw od
morza i kamienisto-wirowej
play, p kilometra od centrum
miejscowoci. Do dyspozycji goci jest w nim restauracja, drink
bar, caffe bar na play i kcik internetowy. Wszystkie pokoje 1, 2
i 3 os. posiadaj peny wze sanitarny, telewizory z TV-sat i co
najwaniejsze balkony z widokiem na morze!
Cena imprezy obejmujca
transport, zakwaterowanie w
hotelu (pokj 2 osobowy, z balkonem z widokiem na morze),
wyywienie (niadania i obiadokolacje w formie obfitego bufetu), ubezpieczenie NWiKL oraz
opiek polskiego pilota i rezydenta podczas caego wyjazdu
(imprez prowadzi Dawid Wacawczyk) wynosi jedynie 1740
z/os.
Posiadacze
raciborskiej
karty seniora oraz rodziny lub
grupy przyjaci wykupujce
ofert dla min. 4 osb dorosych,
mog liczy na 100 z zniki (od
osoby)!!!
Szczegy oraz zdjcia z wyjazdw, ktre biuro zrealizowao w ostatnich latach mona znale na stronie www.orinoko.pl
Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum Turystyki na
ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat,
vis a vis E.Leclerc) od poniedziaku do pitku w godz. 9:00
17:00, a w soboty 9:00 13:00.
Telefon: 32 740 92 00
(biuro) lub 502 557 238.

katarzyna krentusz

- Bezpieczestwo naszych
pracownikw jak i caych zakadw to bez wtpienia nasz
priorytet, co znajduje odzwierciedlenie w stale obniajcych si wskanikach
wypadkowoci. W latach
2010-2015 odnotowalimy
popraw o ponad 50 procent.
Jest to bez wtpienia nasz
wsplny sukces, osignity
dziki odpowiedzialnym postawom pracownikw ZAK-u oraz wdraaniu nowych
rozwiza w Spce, podwyszajcych standardy dziaania - podkrela w czasie uroczystoci przyznania nagrd
Adam Leszkiewicz, prezes
Grupy Azoty ZAK.
W tegorocznej edycji firma wyrnia: Krzysztofa
Wiej, Tomasza Zawilaka i
Grzegorza Fedyn, ktrych
uhonorowano tytuem Lider Bezpiecznej Pracy 2015,
a take: Marcina Raka, Rudolfa Kusza i Leszka Grczanego - tytuem Mistrz - Organizator Bezpiecznej Pracy
2015. Najbezpieczniejszymi
wydziaami w Grupie Azoty
ZAK zostay: Wydzia Kompresorowni, Wydzia Produkcji Wody oraz Wydzia Gazu
Syntezowego.
Spka rokrocznie otrzymuje szereg wyrnie doty-

W Grupie Azoty ZAK nagrodzono


Liderw Bezpiecznej Pracy.
czcych bezpieczestwa pracy, jak choby ubiegoroczna
prestiowa Zota Karta Lidera
Bezpiecznej Pracy - wyrnienie przyznawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Pastwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Ponadto w
Zakadach Azotowych konsekwentnie realizowane s
kompleksowe projekty BHP,
takie jak: Zero wypadkw i
Zdrowe i bezpieczne miejsce
pracy. Dobre dla Ciebie - Dobre dla Firmy. W ubiegym
roku w spce zainicjowano
program audytw behawio-

ralnych STOP, ktry bdzie


kontynuowany przez kolejne lata. Efektem powyszych
dziaa jest systematyczna
poprawa wskanikw dotyczcych bezpieczestwa pracy, plasujca kdzierzyskie
Zakady w czowce spek
Grupy Azoty. Pozytywnie
oceniony zosta rwnie stan
zdrowia Zaogi - Pastwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdzi adnego
przypadku chorb zawodowych. W 2015 r. Spka po raz
szsty otrzymaa Zot Kart
Lidera Bezpiecznej Pracy

region - ochrona przciwpowodziowa

Co zamierza rzd w sprawie Odry,


czyli rzek tam i z powrotem
Dymy do tego, aby Odra bya rzek o IV klasie eglownoci na caej
dugoci przekaza radnym na lutowej sesji przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej.
Czesaw ukowski, wystpujc na forum rady miasta
Racibrz, streci zamierzenia rzdu odnonie budowy
zbiornika Racibrz Dolny, kanau aba-Odra-Dunaj umoliwiajcego eglug pomidzy
pnocnymi a poudniowymi
morzami europejskimi oraz
ywotnym w Raciborzu tematem Odry.
Nie pado zbyt wiele konkretw, ale trudno si dziwi.
Nowy rzd funkcjonuje pki
co od 3 miesicy, std na razie wikszo zagadnie jest
w sferze analiz i przyszego
planowania. Niemniej jednak sycha odwane deklaracje, co do zmiany priorytetw i dotychczasowej polityki
wzgldem poruszanych zagadnie. ukowski do asekuracyjnie unika jednoznacznych odpowiedzi, jednak
jak zaznaczy, nie mwiby o
tym, gdyby nie by przez ministerstwo upowaniony. Czyli miae plany s, na realizacj przyjdzie troch poczeka.
Dla Raciborza brzmi to
obiecujco, zwaszcza biorc
pod uwag dotychczasow
polityk odkadania na bliej

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Orinoko

Raciborskie Biuro Podry ORINOKO - ART & TRAVEL


od czterech lat organizuje autorskie wczasy w Chorwacji.

Czesaw ukowski z Ministerstwa Gospodarki


Morskiej i eglugi rdldowej by gociem na
lutowej sesji rady miasta Racibrz.
nieokrelon przyszo zatytuowan jako to bdzie.
Jeli za chodzi o Odr, to s
zamiary uczynienia j rzek
o przynajmniej IV klasie eglownoci na caym biegu.
Co to oznacza? Dotychczas
egluga rdldowa nie bya
priorytetem i Odra stanowia
owszem wany szlak komunikacyjny, ale na wyznaczonych
odcinkach. Jeli uda si zrealizowa zamiary, to IV klasa
eglownoci oznacza: - minimum 2,5 metra gbokoci, odpowiednia szeroko, aby
dwa statki mogy si min,

- brak odcinkw uniemoliwiajcych przepyw dugich


jednostek (np. barek z naczepami).
Wedug
ukowskiego,
klasy I - III maj znaczenie
regionalne. IV klasa to ju jak
droga ekspresowa przy drodze powiatowej. Szlaki rdldowe dziel si nastpujco:
I klasa < 400 t, II klasa
400-650 t, III klasa 6501000 t, IV klasa 1000-1500
t, Va klasa 1500-3000 t, Vb
klasa > 3000 t.
ps

GazetaInformator.pl >>
racibrz

PLUSY BIZNESU

9 marca 2016, nr 5 (206)

DLA

gospodarka

Forum Gospodarcze
w Raciborzu 6 kwietnia

Fot. Koltech

Na pocztku kwietnia w Raciborzu odbdzie si Forum Gospodarcze


Zainwestuj u Nas. Gospodarzem wydarzenia bdzie Miasto Racibrz.

Pierwszy inwestor w strefie gospodarczej - Firma Koltech


produkujca nowoczesne obrabiarki.
iwona cybulska

Forum gospodarcze w
pierwotnym zamyle ma stanowi miejsce wymiany pogldw, dowiadcze, dobrych
praktyk. Ponadto tego rodzaju spotkania maj uatwia
nawizywanie cennych kontaktw biznesowych. Podczas
Forum Prezydent Raciborza
Mirosaw Lenk zaprezentuje nowe tereny inwestycyjne
ulokowane w miecie przy ul.
Bartka Lasoty i na Ostrogu.
Gwnym punktem forum bdzie uroczyste podpisanie formalnego porozumienia Miasta Racibrz z Polsk

Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PAIiIZ


to agencja rzdowa, do ktrej
gwnych zda naley m.in.:
zachcanie
zagranicznych
przedsibiorcw do inwestowania w Polsce, pomoc przy
wyszukiwaniu atrakcyjnych
terenw inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne a take
zapewnianie staego dostpu
do informacji gospodarczych.
Uczestnicy forum wezm
udzia w panelu dyskusyjnym,
ktrego meritum stanowi bdzie rozmowa o inwestycjach
w strefie ekonomicznej. W
tym temacie niezwykle istotny
bdzie gos wiceprezesa KSSE

Andrzeja Zabiegliskiego, ktry odpowie na pytanie: Kto


i dlaczego inwestuje w SSE?
Dlaczego warto inwestowa
w SSE?
W programie forum przewidziano take wizyt w fabryce jednego z raciborskich
Diamentw Forbesa Koltechu, w ktrym produkowane s supernowoczesne obrabiarki eksportowane na cay
wiat. Koltech to pierwsza firma, ktra ulokowaa swoj
produkcj w raciborskiej strefie ekonomicznej.
Forum odbdzie si 6
kwietnia w Paacyku Myliwskim RAFAKO.

kietrz - remonty

Kietrz stara si o dofinansowanie rewaloryzacji rynku


5 maja 2015 roku pomidzy Gmin Prudnik,
Gmin Guchoazy, Gmin
Gubczyce, Gmin Kietrz,
Gmin Branice oraz Powiatem Gubczyckim zostao podpisane porozumienie owsppracy w ramach
projektu pn. Ograniczenie
antropopresji na rnorodno biologiczn, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrwnowaony
rozwj obszaru Gr Opawskich i Bramy Morawskiej
majcym na celu wsparcie
efektywnoci wykorzystania posiadanych zasobw
poprzez realizacj inwestycji, ktrych celem jest
ochrona, promocja i rozwj dziedzictwa kulturowego i naturalnego na terenie gmin. Dziki temu
porozumieniu pojawia si
szansa uzyskania dofinansowania na rewaloryzacj
kietrzaskiego rynku. Cae
to przedsiwzicie odbywa
si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Opolskiego
na lata 2014 2020.
Niestety, aby uzyska
rodki na tak due zadanie
trzeba speni wiele wymogw. Warunkiem zoenia
wniosku jest posiadanie

Fot. UM Kietrz

Caeprzedsiwzicie odbywa si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2014 2020.

Gmina Kietrz ma amitne plany odnonie rynku.


Inwestycja jest uzaleniona od uzyskania funduszy z UE.
dokumentacji technicznej,
ktrej opracowanie zlecono firmie zewntrznej.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje przebudo-

w oraz remont cigw komunikacyjnych i pieszych


wraz z ujednoliceniem poszczeglnych stref uytecznoci publicznej. Ponad-

to w zakresie inwestycji
planowana jest przebudowa oraz rozbudowa owietlenia ulicznego, wymiana
irozbudowa sieci podziem-

nych (wodocigi, kanalizacja deszczowa, kanalizacja


sanitarna), budowa fontanny chodnikowej, wykonanie odlewu z brzu na
postumencie granitowym,
remont zabytkowej Kolumny z Grup Nawiedzenia
NMP, budow nowych cigw dla pieszych, wyposaenie w elementy maej architektury (awki, kosze na
mieci, stojaki rowerowe,
sup ogoszeniowy) oraz wykonanie nowych nasadze.
- Z uwagi na bardzo
krtki termin opracowania projektu oraz licznych
prac zwizanych z przygotowaniem kompleksowego wniosku nie byo moliwoci wyboru koncepcji
przez mieszkacw gminy.
W zwizku z tym powoalimy 15 osobow komisj, w
skad ktrej wchodz burmistrzowie, radni, kierownicy referatw, urzdnicy
i prezes Hydrokanu. Ich
zadaniem by nadzr nad
terminow realizacj zaplanowanych dziaa oraz
koordynowanie realizacji
opracowania koncepcji rewaloryzacji Rynku w Kietrzu przyznaje Krzysztof
obos, burmistrz Kietrza.
- Zadaniem powoanej

komisji byo take zminimalizowanie liczby niepotrzebnych bdw, jakie


mogyby wystpi podczas
tworzenia projektu. Ponadto chcielimy, aby by dostosowany do potrzeb szerszej grupy mieszkacw.
Dziki tak licznej grupie
moglimy unikn bdw
poprzednikw polegajcych
na pracy w wskim gronie,
podejmujcym decyzje o
funkcjonalnoci i wizualnoci obiektw na terenie
gminy. Liczymy na to, e
uda nam si zdoby dofinansowanie, cho wiadomo,
e ycie bywa przewrotne,
dlatego prosimy o trzymanie kciukw za ten wniosek. Dostrzegamy w tym
projekcie ogromn szanse na popraw wizerunku
miasta podkrela Dariusz
Kamiski, wiceburmistrz
Kietrza.
W chwili obecnej uzyskano ju pozwolenie Wojewdzkiego Konserwatora
Zabytkw. Realizacja projektu uzaleniona bdzie
od kwalifikacji wniosku do
uzyskania dofinansowania.
Nabr wnioskw planowany jest na II kwarta b.r.
um

44 Wiadomoci
Zadbaj o swj ogrd na wiosn

Zoty rodek

24 lutego
2016,2016,
nr 4nr(205)
9 marca
5 (206)

<< GazetaInformator.pl

Zadbaj o swj ogrd


na wiosn

REGION ROZRYWKA

Ogrd peen tulipanw - Park Keukenhof w Holandii


HANNA STANIK

Holandia synie z kolorowych pl tulipanw. To


wanie w kraju wiatrakw
znajduje si rwnie synny
na caym wiecie park Keukenhof, w ktrym to kadej
wiosny odbywa si wystawa kwiatw cebulowych.
Teren dzisiejszego parku Keukenhof w XV wieku
nalea do Jacoba van Bawaria i by wwczas terenem myliwskimi, okoo
zamkowym. Nazwa KeuR E K L A M A

kenhof wzia si od przy


zamkowego ogrodu zioowego, z ktrego to pozyskiwano zioa do zamkowej kuchni. Obecny park
by czci sporego majtku Slot Teylingen penego piknych dziko rosncych krzeww i wydm. Po
mierci Jacoba van Bawaria, Keukenhof przeszed
w rce bogatych rodzin kupieckich. Baron i baronowa Van Pallandt zaprosili
dwch architektw krajobrazu Zocher, projektan-

Fot. Hanna Stanik

Niebawem w naszych ogrdkach zakwitn tulipany.


Zanim jednak to nastpi mona zaplanowa wyjazd do krainy tulipanw.
tw parku Vondelpark w
Amsterdamie, aby zaprojektowali ogrd wok zamku.
Projekt stworzony w stylu
angielskim, sta si podstaw parku Keukenhof a po
dzi dzie.
W 1949 roku z inicjatywy wczesnego burmistrza
Lisse oraz wielu czoowych
producentw i eksporterw
kwiatw cebulowych, zostaa tu zorganizowana pierwsza wystawa kwiatw na
wolnym powietrzu. Sukces
wystawy przerodzi si w

cyklicznie powtarzajce si
coroczne wydarzenie, ktre
przyciga miliony turystw
z caego wiata. W dniu dzisiejszym posiado naley
do Fundacji, ma 32 hektary i posiada 15 kilometrw cieek. Kady znajdzie tu co dla siebie, nie
zalenie od wieku i pochodzenia. Keukenhof zaskakuje i zachwyca piknem
kwitncych tulipanw, ale
i hiacyntw, narcyzw oraz
innych wiosennych rolin
cebulowych.

GazetaInformator.pl >>

24
lutego
2016,
nr 4 (205)
9 marca
2016,
nr 5 (206)

Zadbaj o swj ogrd na wiosn

Zoty
rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ BIZNES

Odwie swoje mieszkanie na wiosn!


Przyjd do nowej Galerii Barw w Raciborzu.
Wiosna to jedyna taka pora roku, ktra bardzo
czsto stanowi natchnienie
do dokonywania przernych zmian. Najwysza pora obudzi si z zimowego
snu i przywita wiosn w
wielkim stylu. Warto wic
zacz od zmiany czego w
swoim otoczeniu nowe
kolory w mieszkaniu, bd
ich odwieenie to z pewnoci dobry pomys, by pozby si negatywnych uidw i zastpi je pozytywn
energi.
Na ulicy Kociuszki w
Raciborzu powstaa nowa
Galeria Barw, w ktrej znajd Pastwo szeroki wybr
farb, kolorw, a take narzdzi budowlanych oraz a
osiem mieszalnikw farb i
tynkw. Oprcz tego galeria
poszerzya swj asortyment
o wysokiej jakoci tapety,
artykuy BHP, elektronarzdzia, a take kamienie dekoracyjne i wiele innych.
Ponadto Galeria Barw
Grud dysponuje innowacyjnym, jedynym na lski
stoem multimedialnym z
kolorami farb renomowanej marki nieka. St ten
posiada dotykowy panel,
dziki ktremu kady klient
moe osobicie dopasowa dany produkt z kolekR E K L A M A

cji marki nieka do konkretnego pomieszczenia w swoim


mieszkaniu lub domu. Co wicej, st umoliwia rwnie wizualizacj konkretnego koloru
w rnych warunkach owietleniowych, co pozwoli unikn niechcianego zakupu. Z
pewnoci jest to wic doskonaa opcja dla osb, ktre chc
mie pewno, e wybrany
przez nich kolor farby bdzie

wietnie pasowa do danego


wntrza i idealnie prezentowa
si w kadym wietle.
Nowa Galeria Barw PUH
Jerzy Grud znajduje si w
przestrzennej hali oraz dysponuje duym parkingiem. Warto wspomnie, e pomimo tak
wielu zmian zwizanych z powikszeniem asortymentu, jako wiadczonych przez Galeri Barw usug wci pozostaje

na najwyszym poziomie, a
pracownicy su pomoc w
zakresie profesjonalnego doradztwa.
Co wicej, Galeria Barw
gwarantuje szybk obsug,
wiele atrakcyjnych promocji
oraz korzystne rabaty dla staych klientw. Z pewnoci
wyrnia j rwnie indywidualne podejcie do kadego
klienta.

PUH Jerzy Grud


Galeria Barw
ul. Kociuszki 6
47-400 Racibrz

Godz. otwarcia:
Pon. - pt.: 7:00-18:00
sob.: 8:00-14:00
Tel. 32 415 30 15
Kom. 696 455 148
hurtownia.grud@interia.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu

sylwetki

9 marca 2016, nr 5 (206)

racibrz edukacja

racibrz - osir

Super Belfer XXI wieku z tabletem


Mirosawa Dyka-Ponka jest anglistk w rydutowskim liceum. Prowadzi innowacyjne metody
nauczania, na swoim koncie ma multum osigni i ponadprogramowych aktywnoci.

W Liceum Oglnoksztaccym im. Noblistw Polskich


w Rydutowach pracuje Mirosawa Dyka Ponka jako nauczycielka jzyka angielskiego
. Jest autork i ordowniczk
wielu midzynarodowych projektw zarwno przeprowadzanych online, jak i pozwalajcych jej uczniom podrowa
po wiecie. Pomimo niemaych
osigni, ujmuje skromnoci.
Przygotowujc si do rozmowy, zapoznaem si z
list certyfikatw i wyrnie, ktre posiada Pani
w CV. Jest tego naprawd
sporo! Zaciekawi mnie
najbardziej certyfikat Komisji Europejskiej European Language Label...
Wszystko zaczo od
eTwinningu. (red. eTwinning
to spoeczno szkolna, gromadzca szkoy i przedszkola z caej Europy - i nie tylko - wsppracujca za pomoc mediw
elektronicznych). Mwic dokadniej, od projektu, ktry
mia promowa bezpieczestwo modziey w internecie.
Nasz projekt zosta wyrniony
Krajow i Europejsk Odznak
Jakoci eTwinning. Wtedy pojawia si moliwo udziau w
konkursie ELL, w ktrym bior
udzia zarwno instytucje, jak i
pojedyncze osoby. Wysaam
zgoszenie, jako e jednym z
priorytetw rywalizacji w 2012
roku byo wanie promowanie
bezpieczestwa w internecie. I
zostaam laureatk! Zupenie
niewiadoma rangi konkursu
i moliwoci wygranej. Potem
bya wielka Gala, z udziaem
czonkw Komisji Europejskiej, FRSE, MEN-u i innych
zacnych goci, gratulujcych
prestiowego Znaku Innowacyjnoci w Nauczaniu Jzykw
Obcych i... notebook Samsung
Galaxy jako nagroda. Wtedy
chyba na dobre zacza si moja przygoda z tabletami...
Czy wanie wtedy w Pani
gowie pojawi si pomys
na innowacyjny projekt
Klasa z tabletem?
Nie... No wie pan, pomys
to sobie mona mie, ale potrzeba te sprztu! Mielimy w
klasie magnetowid, telewizor,
odtwarzacz DVD, jeden laptop.
Zaczam si bawi super-tabletem, robiam kursy internetowe, szukaam moliwoci
wykorzystania smartfonw w
nauczaniu. Pomagali mi te
uczniowie. Tworzylimy materiay promujce realizowane
w tym czasie projekty midzynarodowe, poznawalimy nowe moliwoci technologiczne.
Zawsze znalaz si ucze, ktry
lepiej ode mnie ogarnia spraw od strony technicznej...W
kolejnym roku otrzymalimy
nagrod finansow za I miejsce w konkursie Nasz projekt
eTwinning. Ta wanie nagroda, pomoc Organu Prowadzcego oraz yczliwo Dyrektora

LO i nauczyciela-informatyka
pozwoliy stworzy podstaw
do uruchomienia tabletowej
klasy.
Ten projekt to Safetiquette, tak?
Tak, dokadnie. Od angielskiej nazwy tego, co nazywamy
netykiet. (red. Netykieta to
zbir zasad przyzwoitego zachowania w internecie, swoista
etykieta obowizujca w sieci).
To stworzone dla potrzeb projektu nowe swko safetiquette mona przetumaczy wic
jako bilet do bezpieczestwa i
kultury w internecie.

skiego, dostaje jak warto dodan. Wyrasta na


otwartych, wiadomych,
nowoczesnych Europejczykw, ktrzy potrafi
si umiejtnie porusza w
wiecie. W wiecie, ktry
sta si dzi przecie globaln wiosk...
Tak najprociej - caa moja dodatkowa dziaalno
wynika te z tego, e ja si nie
lubi nudzi. Nie ma gorszej
sytuacji, ni ta, w ktrej nauczyciel i ucze przychodzi
znudzony na lekcje. Warto
czasem sobie uatrakcyjnia te
spotkania..
Fot. Anna apka

jarosaw kosowski

<< GazetaInformator.pl

Mirosawa Dyka-Ponka wykorzystuje


m.in. tablety i smartfony na lekcjach jzyka angielskiego.
Dziki temu zajcia s ciekawsze dla uczniw.
Zauwayem, e uya Pani wczeniej sformuowa typu uczylimy si
wsplnie, poznawalimy,
tworzylimy...
Wynika z tego, e ma Pani wielk wiar w swoich
uczniw, a take traktuje ich Pani poniekd jako rwnych sobie. To nie
mieci si w kanonie nauczyciela - autorytetu ,
ktrego naley sucha
niczym wyroczni. Kanonu, ktry pamitam jako
obowizujcy za moich
czasw szkolnych...
To naturalne, e uczniowie
si ucz od nauczyciela, ale
ja te codziennie ucz si od
nich! wiat si zmienia, szkoa
musi i z duchem czasu. Nie
jest ju miejscem pobierania
nauki. Powinna sta si orodkiem edukacyjno-spoecznych
spotka! wiadectwem nasz
program Comenius, Polsko-Litewski Program Wymiany Modziey, akcja Amnesty International, spotkania
midzypokoleniowe Geneations&School, ostatni midzynarodowy projekt z okazji Walentynek. Wymiany
uczniw, w ktrych bierzemy
udzia... Robimy je po to, eby
si czego nauczy, dowiadczy nowych rzeczy, zrozumie wspczesny wiat. Jzyk
obcy jest rodkiem, nie celem.
Mona powiedzie, e
modzie za spraw Pani
metod nauczania, prcz
efektywnej nauki angiel-

Jestem naprawd pod


wraeniem Pani podejcia! Zainteresoway mnie
te publikowane przez Pani materiay audiowizualne. Natrafiem na projektowy kana LO w serwisie
YouTube, gdzie moj uwag przykuy szczeglnie filmiki z ywioowym, wsplnym z uczniami, tacem
podczas jednego z midzynarodowych spotka...Bia
z nich prawdziwa energia i
charyzma. Prosz powiedzie czy to si da wypracowa, czy trzeba si z tym
urodzi?
Oj, zamiowanie do taca,
ktre pan dostrzeg, na pewno wynika z czasw szkolnych
i studenckich. Przez kilka dobrych lat taczyam w Studenckim Zespole Pieni i Taca Katowice. Podrujc,
poznawaam wiat, uczyam
si jzyka i czerpaam z tego
prawdziw frajd! W czasach
PRL-u nie byo to oglnie dostpne dowiadczenie. Moe
dlatego teraz bardzo si ciesz,
gdy moi uczniowie i absolwenci korzystaj z moliwoci, jakie
daje nam ycie w kraju bez granic. Odnonie charyzmy, czy
te mioci do mojego zawodu,
to geny chyba. Pochodz z nauczycielskiej rodziny-dziadek,
babcia, mama, ciocia-wszyscy lubili uczy i podejmowa
dodatkowe zadania w pracy z
dziemi i modzie.
Kiedy kontaktowaem si
z Pani w sprawie wywia-

du usyszaem, e Pani koleanka z Superbelfrw


(red. Mirosawa Dyka
Ponka aktywnie dziaa w
grupie nauczycieli z caej
Polski, ktrzy nie boj si
zastosowania innowacyjnych metod nauczania,
przede wszystkim szeroko
pojtej technologii informacyjnej. Grupa skada si
z czynnych zawodowo nauczycieli, trenerw i edukatorw stosujcych technologie TIK w codziennej
praktyce nauczania na
rnych etapach i poziomach edukacji) jest nominowana do nagrody Global Teacher Prize, gdzie
wygran jest okrgy milion dolarw! Prosz przybliy czytelnikom, czym
jest w konkurs i koniecznie powiedzie co wicej
na temat tej niebagatelnej
nagrody...
Tak, milion dolarw to rzeczywicie prawda. Jola Okuniewska - gospodyni chyba
pierwszej tabletowej klasy jest
jedyn Polk w gronie 50 nauczycieli z caego wiata. Odnonie samego konkursu powiem
tak: o ile tytu Eduinspiratora,
do ktrego zostaam nominowana nazywany jest Noblem
w dziedzinie edukacji, o tyle
GTP to prawdziwy Oscar! Jestem dumna, e Polka znalaza
si w tak doborowym gronie
nauczycieli.
Rozmawialimy
przez
okrga godzin, mina
mi naprawd w mgnieniu
oka. Opowiada Pani tak
ciekawie, e zapewne moglibymy jeszcze tak drugie
tyle...Zapytam na koniec o
najblisze plany, marzenia, cele, ktre Pani przed
sob stawia...
Najblisza przyszo w
klasie to przede wszystkim mini-projekty, takie jak chociaby ten najnowszy - stworzone
przez moich uczniw wiatowe
wirtualne walentynki , wysane
dzi do Grecji i Stanw Zjednoczonych. Chc kontynuowa
akcj pisania listw Amnesty
International, program InstaLing, inne mae cegieki promujce nauk on-line. I tworzenie
z uczniami naszych autorskich
materiaw edukacyjnych. Moja pierwszoklasistka przygotowuje wanie interaktywny konkurs wiedzy o Harry Potterze
dla gimnazjalistw. Zostanie
przeprowadzony w androidowej aplikacji Kahoot. Najwaniejsze dla mnie teraz s projekty, ktre robi si w klasie i
wysya w wiat. Udzia w nich
bior wszyscy uczniowie nie
tylko ci ponadprzecitni. I to
jest najbardziej satysfakcjonujce! A marzenie? Niech bdzie,
jak jest - niech praca z modzie mnie nigdy nie znudzi, nie
zmczy, nie rozczaruje...
Niech to pozostanie puent. Dzikuj serdecznie za
rozmow.

Krzysztof Borkowski:
Jaka przyszo
czeka OSiR?
Fot. UM RAcibrz

Zdaniem dyrektora OSiR Krzysztofa Borkowskiego jednym


z najwaniejszych zada, przed ktrymi stanie OSiR w tym
roku bdzie ukoczenie prac nad kempingiem na Oborze.
Nowy dyrektor Orodka
Sportu i Rekreacji Krzysztof Borkowski ju pierwszego dnia na nowym stanowisku wyjawi, jak widzi
przyszo podlegej mu
jednostki.
Co bdzie przedmiotem
paskich zainteresowa
jako Dyrektora OSiR w
pierwszej kolejnoci?
Na pierwszy ogie pjdzie
kemping. W duej mierze jest
ju zagospodarowany jeli chodzi o baz noclegow. Domki s
ju praktycznie gotowe na przyjcie pierwszych goci. Stacja
rowerowa i wiata s ju gotowe.
Teraz musimy zaj si tym, co
moe jest mniej widoczne dla
oka, ale bez czego trudno sobie wyobrazi funkcjonowanie
kempingu. Drog dojazdow,
modernizacj sieci wodocigowej. Jestemy ju na etapie
przygotowania dokumentacji
projektowej pod przetarg.
Kemping daje moliwoci
take rowerzystom
Tak. Turystyka rowerowa to
dua szansa dla Raciborza. Miasto niezwykle duo zainwestowao w cieki rowerowe i chcemy to wykorzysta. Na pewno
to duy atut take dla nas. Stacja rowerowa i wiata powstay
wanie z t myl. Poza tym,
aby promowa jazd rowerem i
zachca mieszkacw do tego
rodka lokomocji przy niemal
kadym naszym obiekcie znajduj si stojaki rowerowe.
A co ze stadionem?
To rzeczywicie jeden z naszych priorytetw, ale w tym
przypadku niestety nie wszystko zaley od nas. Modernizacja stadionu, mowa tu o bieni
i zapleczu lekkoatletycznym,
nie o murawie, jest przedmiotem naszych stara, stworzona
zostaa ju nawet dokumenta-

cja przebudowy tego obiektu.


Nastpnym krokiem jest pozyskanie rodkw zewntrznych.
Tu naszym gwnym partnerem jest Miasto, ktre stara si
o rodki z Ministerstwa Sportu.
Licz, e to si uda, bo miastu
o takich tradycjach lekkoatletycznych, przydaby si wanie
taki obiekt. W tym przypadku
nie chodzi zreszt tylko o zawodowcw, take zwykli mieszkacy mieliby miejsce na wasny
trening.
Jaka bdzie przyszo lodowiska?
Z pewnoci bdziemy
chcieli, by pojawio si zadaszenie. Przed nami stoi wybr
koncepcji, ktry w duej mierze bdzie podyktowany skal
finansow caego przedsiwzicia. Pierwsza opcja to zadaszenie samej tafli, czyli postawienie
swego rodzaju hali namiotowej.
To tasze rozwizanie. Druga
koncepcja zakada wiksze nakady finansowe. Jest moliwe
wybudowanie budynku z szatniami i zapleczem. To znacznie
zwiksza komfort korzystania
z obiektu, ale nie ukrywam, e
byaby to dua i kosztowna inwestycja.
OSiR to take krgielnia
Krgielnia to nasz naprawd bardzo mocny punkt. To jeden z niewielu obiektw w caej Polsce, na ktrym mona
rozgrywa turnieje rangi mistrzowskiej. Posiada wszystkie
moliwe certyfikaty i atesty.
Obecnie cieszy si sporym zainteresowaniem raciborzan, ale
chciabym jeszcze bardziej promowa to miejsce. Warto zastanowi si np. nad punktem gastronomicznym. Wedug mnie
przyczynioby si to do jeszcze
wikszej atrakcyjnoci krgielni.
um

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

region pomoc spoeczna

Z regionu

region - zdrowie

Portal Emp@tia - pomoc w otrzymaniu wsparcia Za mao pac, by lekarze


Czym jest pomoc spoeczna? Jakie wsparcie przysuguje rodzinom
w Polsce? Kto orzeka o niepenosprawnoci? Te i wiele innych
przydatnych informacji znale mona na portalu emp@tia.
katarzyna krentusz

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, w szczeglnoci za do osb i


rodzin korzystajcych ze wiadcze socjalnych oferowanych
przez pastwo. Na stronie internetowej, w jednym miejscu,
zgromadzone s kompletne i
aktualne informacje pozwalajce skutecznie skorzysta z
oferowanych przez pastwo
polskie wiadcze socjalnych i
ewentualnie o nie zawnioskowa. Z portalu dowiedzie si
mona rwnie wicej nt. Karty Duej Rodziny, orzecze o
niepenosprawnoci czy orodkach organizujcych turnusy
rehabilitacyjne.
W gminach, ktre zostay
wskazane w prezentowanym
na stronie Wykazie instytucji,
mona zoy wybrany wniosek drog elektroniczn (przy
wykorzystaniu bezpiecznego
R E K L A M A

podpisu elektronicznego lub


profilu zaufanego), wchodzc
w dostpn zakadk eWnioski.
W chwili obecnej, udostpnione zostay nastpujce usugi elektroniczne:
Pomoc Spoeczna:
- wniosek o przyznanie pomocy
spoecznej,
- wniosek o pomoc spoeczn
dla innej osoby/rodziny.
Wnioski procesowe okrelone Kodeksem Postpowania Administracyjnego:
- wniosek o wydanie zawiadczenia o udzielonej pomocy,
- wniosek w sprawie zmian w
spacie nalenoci/odpatnoci,
- wniosek o zmian decyzji lub
postanowienia,
- odwoanie od decyzji lub zaalenie na postanowienie,

- korespondencja w sprawie do
jednostki terenowej.
Rejestr obkw/klubw
dziecicych:
- wniosek o wpis do rejestru
obkw/klubw dziecicych,
- wniosek o modyfikacj wpisu
do rejestru obkw/klubw
dziecicych,
- wniosek o wykrelenie z rejestru obkw/klubw dziecicych.
Po wejciu w ycie odpowiednich zmian prawnych,
moliwe bdzie skorzystanie
ze znaczco szerszej puli wnioskw elektronicznych, a w
szczeglnoci - wnioskw dotyczcych wiadcze rodzinnych.
W wykazie instytucji portalu emp@tia znajduje si rwnie Miejski Orodek Pomocy
Spoecznej w Wodzisawiu lskim.

orzekali o niepenosprawnoci?

Niestety, nie ma zbyt dobrych wieci dla niepenosprawnych. Cho wadze powiatu zapewniaj o
deniach do utworzenia
w Raciborzu punktu orzekania o niepenosprawnoci, okolicznoci raczej
temu nie sprzyjaj.
Radna powiatowa Teresa Frencel nie ustaje w deniach, by w Raciborzu dziaa
punkt orzekania o niepenosprawnoci. Frencel ma sojusznika w radzie miasta w
osobie Wiesawa Szczygielskiego. On z kolei domaga si
od prezydenta uzalenienie
miejskiej pomocy finansowej dla szpitala (umorzenie
podatku od nieruchomoci)
od wydzielenia przez lecznic miejsca na siedzib komisji. Jak zapewni na ostatniej
sesji powiatowej wicestarosta
Marek Kurpis, wadze powiatu cay czas podejmuj dziaania. Z tego co przekaza na
sesji Kurpis: - Punkt w Rybniku przenosi si do dwukrotnie

wikszych pomieszcze. Moe


to oznacza, e przyjmowanie

Koszt utworzenia
w Raciborzu punktu orzekania o niepenosprawnoci
zosta oszacowany
na ok. 100 tys.

zotych

niepenosprawnych bdzie
usprawnione. - Funkcjono-

wanie podobnych punktw w


miejscowociach ociennych,
np. Kdzierzynie, Wodzisawiu czy Gubczycach wyglda
bardzo rnie, niekoniecznie
na plus, std obserwacje nie
s specjalnie zachcajce. - I
wreszcie najwaniejsze, moe by problem z obsad zespow orzekajcych. Z tym
zmaga si nawet Rybnik. Po
prostu lekarze ze wzgldw
finansowych nie s specjalnie zainteresowani uczestnictwem w komisjach.
ps

Z regionu

zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

racibrz zdrowie

Mobilna stacja w rybniku


pawe strzelczyk

Raciborskie Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nieustannie
kursuje, zbierajc yciodajny pyn. Niedawno
trafia do Rybnika.
R E K L A M A

Prawie 20 osb oddao krew w specjalnej mobilnej stacji krwiodawstwa.


Wrd honorowych dawcw
krwi byo kilkunastu rybnickich policjantw. Ambulans
raciborskiego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa podjecha na
parking przed KMP w Rybniku
o godzinie 8.00. Dawcami byli rwnie rybniczanie, ktrzy
chtnie wspieraj akcje Policyjnego Klubu Honorowych Dawcw Krwi. Kada osoba, ktra
chce zosta dawc krwi, musi

wypeni specjalny formularz,


odda odrobin krwi do analizy, przej badanie lekarskie i
po uzyskaniu akceptacji moe
odda krew. Podczas akcji udao si zebra prawie 10 litrw
krwi dla osb, ktre jej najbardziej potrzebuj.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

9 marca 2016, nr 5 (206)

EK LOGIA
WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Nowoczesna ekopracownia powstanie w Wodzisawiu l.


IWONA CYBULSKA

Zarwno dla podopiecznych jak i pracownikw


Zespou Placwek Szkolno
Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisawiu
lskim ekolgia jest jednym z priorytetw - w placwce organizowano wiele
przedsiwzi o tej tematyce. W przeszoci szkoa
zostaa nagrodzona oglnopolskim Zielonym Certyfikatem przyznanym za
podejmowanie
cennych
inicjatyw na rzecz zrwnowaonego rozwoju, a w
2011 roku otrzymaa pienin nagrod w konkursie WFO w Katowicach
pn. EKO-AKTYWNI.
Aktywno Zespou w
dziedzinie ochrony rodowiska i promocji ekologii
zostaa dostrzeona rwnie podczas ubiegorocznego konkurs pn. Zielona
Pracownia_Projekt zorganizowanego przez Wojewdzki Fundusz Ochrony

rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Jego celem byo utworzenie
ekopracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Podczas oceniania wnioskw brano pod
uwag gwnie ide na zagospodarowanie pracowni,
odpowiednie wykorzystanie jej przestrzeni a take
funkcjonalno oraz innowacyjno zaproponowanych rozwiza.
Projekt ZPSWR pt. By
dotkn natury jako jedynej szkoy z terenu powiatu wodzisawskiego
spotka si z akceptacj
organizatorw konkursu.
W nagrod placwka otrzymaa 6500 z na realizacj
wymylonego przez siebie
przedsiwzicia. Warunkiem przekazania nagrody byo jednak zoenie
przez Powiat Wodzisawski jako organ prowa-

Fot. Mariusz Jankowski

Zesp Placwek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisawiu l. wzbogaci si


o multimedialn pracowni do edukacji ekologicznej. Ponad 40 tys. z na ten cel przeznaczy
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Letnia Zielona Pracownia w ZPSWR, w ktrej


organizowane s lekcje przyrody na wieym powietrzu.
W jej bezporednim ssiedztwie powstanie nowoczesna
pracownia do edukacji ekologicznej dzieci i modziey
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

dzcy szkoy wniosku o


dofinansowanie realizacji
projektu ekopracowni. W
innym przypadku nagroda
podlegaa zwrotowi.
Wyniki konkursu fundusz oglosi na przeomie
stycznia i lutego - wodzisawska placwka - jako
jedna z dwudziestu czterech
- otrzymaa dofinansowanie
WFO w kwocie 34.704 z.
W ten sposb Zesp Placwek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
w Wodzisawiu l. sta si
laureatem pierwszej edycji
konkursu pn. Zielona pracownia.
Celem projektu pt.: By
dotkn natury jest midzy innymi utworzenie
multimedialnej pracowni,
w ktrej niepenosprawni
uczniowie za pomoc kamery zainstalowanej w jednej
z budek lgowych znajdujcych si na terenie ogrodu otaczajcego szko bd
mogli codzienne podglda rodzce si ycie. W

tym celu zmodernizowana zostanie klasa, jaka powstaa w 2006 r. dziki


otrzymaniu Zielonego Certyfikatu. Pomieszczenie to
jest jednym z najwikszych
w szkole i ulokowane jest
w pobliu ,,Letniej Zielonej Pracowni, ktra z kolei pozwala na organizowanie zaj ekologicznych na
wieym powietrzu i bezporednim kontakcie z przyrod. Poza nowymi meblami do Zielonej pracowni
ZPSWR trafi rwnie m.in.
nowoczesny sprzt multimedialny umoliwiajcy
prowadzenia interaktywnych zaj przyrodniczych.
Jeli wszystko pjdzie
zgodnie z planem, Zesp
wzbogaci si w kolejn nowoczesn przestrze uczc niepenosprawnych podopiecznych
wraliwoci
ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej oraz w
przyjaznych estetycznych
warunkach.

REGION - EKOLOGIA

Ludzie nasz najwikszy kapita to myl przewodnia


tegorocznych
okrgowych obchodw
wita Suby Wiziennej
w Katowicach.
11 lutego w gmachu Biblioteki lskiej w Katowicach na uroczystoci wita
Suby Wiziennej spotkali
si przedstawiciele sdownictwa i prokuratury, szefowie
sub mundurowych naszego regionu, przedstawiciele wiata nauki i instytucji
wsppracujcych ze SW oraz
przede wszystkim funkcjonariusze Suby Wiziennej z caego wojewdztwa lskiego.
Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
reprezentowaa zastpca prezesa Agnieszka Kostempska.
Podczas uroczystoci nastpio wrczenie odznacze resortowych oraz aktw nadania
wyszych stopni subowych
tym funkcjonariuszom, ktrych wzorowa suba znalaza
uznanie przeoonych. Awanse na wysze stopnie subowe otrzymao 136 funkcjonariuszy Suby Wiziennej
w korpusie podocerw, 7 w

Fot. WFOIGW w Katowicach

WFOiGW WSPIERA
SUB WIZIENN
korpusie ocerw i 19 chorych. Przyznano rwnie 42
funkcjonariuszom odznaki

Dziki donansowaniu w kwocie


niemal 1 mln z
wykonano m.in.
termomodernizacj budynkw przy
areszcie ledczym
w Czstochowie.
Za zasugi w pracy penitencjarnej.
WFOiGW w Katowicach donansowa Okrgowy Inspektorat Suby Wiziennej kwot ponad 932 tys.
z. Dziki dotacji wykonano
termomodernizacj budynkw przy areszcie ledczym w
Czstochowie, zmodernizowano system grzewczy na terenie zakadu karnego w Lublicu, a take wybudowano
sie kanalizacyjn w Jastrzbiu Zdroju.
IC

Obchody wita Suby Wiziennej to okazja do wrcznia odznacze a take podsumowania minionego roku.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8 Motoryzacja

Motorady:

9 marca 2016, nr 5 (206)

Zadbaj o swoj klimatyzacj

on zastpiony preparatem
R134a. Obecnie uywany
czynnik chodniczy (R134a)
z atwoci wydostaje si
przez najdrobniejsze nieszczelnoci ukadu. Nawet jeli ukad jest w peni szczelny, to m.in. przez
gumowe przewody w cigu roku moe uby z 10-15
proc. czynnika chodniczego. Im jest go mniej, tym
gorsze chodzenie. Jednoczenie wzrasta ryzyko
awarii. Jeli ukad klimatyzacji pracuje normalnie,
nie wydaje podejrzanych
dwikw, a co najwyej

wojciech gawliczek

Ju niebawem zrobi si
naprawd ciepo. Wtedy
przed warsztatami naprawiajcymi samochodowe
klimatyzacje ustawi si
kolejki. Wikszo stojcych w nich kierowcw zapomniao, e klimy nie s
bezobsugowe. Czy ty przygotowae ju twoje auto na
letnie upay?
Szczelno ukadu
Dawniej ukady klimatyzacji napeniane byy freonem, jednak zosta

NAPRAWY POWYPADKOWE

chodzi sabo, to wystarczy


go napeni gazem z olejem
smarujcym.
Najczstsze awarie
Dlaczego klima si
psuje? Przede wszystkim
z powodu nieprawidowej
eksploatacji lub zaniedba
ze strony uytkownika.
Ukad ten nie lubi bezczynnoci. Eksperci zalecaj, eby uruchamia j
przynajmniej raz na dwa
tygodnie na ok. 10 minut.
Nieuywana klimatyzacja
znacznie szybciej si starzeje. Jeeli klimatyzacja

MECHANIKA POJAZDOWA

wydaje dziwne odgosy,


nie wcza si lub nie chodzi w ogle, to pomocy naley szuka u fachowcw.
Automatyczna obsuga nic
nie pomoe! W gr wchodzi
wtedy wymiana jednego z
elementw ukadu, co moe by bardzo kosztowne.

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

region motoryzacja

Obowizuj nowe zdjcia do prawa jazdy

R E K L A M A

wraz z wszystkimi niezbdnymi dokumentami, skada: kolorow fotografi o wymiarach


35 45 mm, wykonan na
jednolitym jasnym tle, majc dobr ostro oraz odwzorowujc naturalny kolor skry, obejmujc wizerunek od
wierzchoka gowy do grnej
czci barkw, tak aby twarz
zajmowaa 7080% fotografii, pokazujc wyranie oczy,
zwaszcza renice i przedstawiajc osob w pozycji frontalnej, bez nakrycia gowy i
okularw z ciemnymi szkami,
patrzc na wprost z otwartymi oczami nieprzesonitymi

wosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamknitymi


ustami; fotografia powinna
by wykonana nie wczeniej
ni 6 miesicy przed dniem
zoenia wniosku. Dopuszcza

i co wpywa na bezpieczestwo. Niestety, klimatyzacja nie jest bezobsugowa!

Przynajmniej raz w roku


warto te wykona dezynfekcj klimatyzacji.

Kady, kto podrowa autem wyposaonym w


klim, wie, jak doskonay to wynalazek. Waciwa
temperatura we wntrzu
sprawia, e jadc w upale,
jestemy mniej zmczeni,
mamy krtszy czas reakcji

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl

Stare fotografie do prawa


jazdy wykonywane byy
tak, aby widoczny by lewy pprofil wraz z lewym
uchem. Na nowych zdjciach - osoba fotografowana przyj ma pozycj
frontaln.
W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania
dokumentw stwierdzajcych
uprawnienia do kierowania
pojazdem z dnia 24 lutego
2016 roku znalaz si zapis o
nowych wymogach dotyczcych zdj. Od teraz, osoba
ubiegajca si o prawo jazdy,

<< GazetaInformator.pl

si zaczanie zdjcia wykonanego technik cyfrow zapisanego na zewntrznym noniku


danych.
kk

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

9 marca 2016, nr 5 (206)

JU OTWARTE

ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

9 marca 2016, nr 5 (206)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

KOMIS LOMBARD

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

Oprocentowanie od 2,9%

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

RNE

APP EURO LABORA


(cert. 7061)

ALUZJE ROLETY!

zatrudni w Raciborzu
na stanowisko: Rekruter.

Najtasze aluzje/rolety.
Tel. 604 729 874, 502 890 351.
Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).

Wymagania: dobra znajomo


jzyka niemieckiego. CV prosimy
wysya na maila: ar@euro-labora.com lub dostarczy osobicie
Racibrz, Plac Wolnoci.

Oprocentowanie od 2,9%

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B

>>PRACA<<
REDAKTOR

DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.

Moliwy sta lub zatrudnienie.

Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.

CV prosimy wysya na adres

CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

biuro@raciborskiemedia.pl

MOTORYZACJA
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany
przebieg: 135 tys km. Diesel 1,6. Za-

dbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na bieco. Oferta prywatna.


Wicej informacji tel. 512 333 512.

AUTO-GARA

MECHANIKA
POJAZDOWA

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

szybko tanio solidnie

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Pokrycia dachowe, ciesielka, blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka,
termozgrzewalna, gont, rynny,
styropapa. Tel. 664 807 199.

Przychodnia Weterynaryjna

centrovet

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008
795 729 389
Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Komis od A - Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10-17
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW
ZDROWIE

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

32 415 19 91, 691 960 146


NIERUCHOMOCI
Sprzedam dziak rekreacyjn o
pow. 500m2 w Raciborzu przy ul.
Brzeskiej (naprzeciw wirowni).
Tel. 694 021 397.
Gara do wynajcia, przy ulicy
Mariaskiej 4a (obok nerki). Tel.
604 52 05 89

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu o pow. 38 m2, ul. Opawska,


blisko Tesco. 2 pokoje, kuchnia z
oknem (wymienione okna), CO,
balkon. Cena 85 tys. z. Tel. 731
338 688, 661 705 074.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

PRACA
Zatrudni (lub inaczej) mechanika
samochodowego, do samochodw
ciarowych i dostawczych. Warunki bardzo dobre (do uzgodnienia).
Moliwe mieszkanie w Raciborzu.
Tel. 32 740 30 97.

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00
Pitek na telefon
47-400 Racibrz
ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

Izabela Kuczmierczyk

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie witeczne!
Tel. 32 5065587

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AKUPUNKTURA
rwa kulszowa, zespoy blowe
krgosupa, migrena,
depresja, uszczyca,
niewydolno krenia
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a
PORADNIA ORTOPEDYCZNA

przy Centrum Zdrowia


ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Czynna: pon. 16 .00 18.00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
Schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu, stany blowe,
choroby wewntrzne.
Racibrz, ul Mickiewicza 18
Rejestracja tel. 32 755 21 31

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

www.centrovet.pl

www.olx.pl
(tablica.pl)

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Firma STACH-DREW

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

AUTO KOMIS
SAMOCHODY
SPROWADZONE Z NIEMIEC
www.pkcar.otomoto.pl
Tel. 604 167 265, 664 193 181
Racibrz, ul. Rudzka 105
SPRZEDA ZAMIANA RATY
TRANSPORT SAMOCHODW

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

9 marca 2016, nr 5 (206)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

RACIBRZ RCK 12 MARCA

KONCERT KUBY BADACHA


Kuba Badach (ur. 24 sierpnia 1976) wokalista, instrumentalista, kompozytor, araner, producent muzyczny; lider

zespou Poluzjanci oraz czonek grupy The Globetrotters.


Dwukrotny zdobywca nagrody
Fryderyk w kategorii Wokali-

sta Roku. Repertuar koncertu


obejmie utwory polskiej legendy sceny muzycznej Andrzeja
Zauchy w nowych autorskich

aranacjach Jacka Piskorza i


Kuby Badacha. Koncert odbdzie si 12 marca o godz. 18:00
w RCK.

RACIBRZ ZSP 4 12 MARCA

DZIE OTWARTY W SZKOLE NA DWA JZYKI


W STUDZIENNEJ
12 marca odbdzie si dzie
otwarty w ZSP 4 przy ul. Bojanowskiej 5 w Raciborzu-Stu-

dziennej. Jest to doskonaa


okazja do zdobycia informacji nt. nauczania dwujzyczne-

go prowadzonego w tutejszym
przedszkolu i szkole podstawowej, jak rwnie zapoznania si

z placwk i jej ofert.


Pocztek godz. 10:00.
Szczegy na: zsp4-raciborz.pl.

RACIBRZ RCK 19 MARCA

SPEKTAKL DLA DZIECI CALINECZKA


19 marca o godz. 16:00 w sali
widowiskowej RCK odbdzie si

Spektakl Calineczka. Wykreowana na scenie Banialuki baniowa

kraina odkrywa przed maymi widzami zachwycajc i zaskakujc

magi teatru. Przedstawienie dla


dzieci od 3 lat. Bilety w cenie 20 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
11 MARCA MUZEUM RACIBRZ
11 marca o godz. 17:00 w raciborskim muzeum odbdzie si
koncert Siedem ostatnich sw Chrystusa na Krzyu
Josepha Haydna w wykonaniu kwartetu smyczkowego.
11 MARCA GALERIA OBOK RACIBRZ
11 marca o godz. 17:00 w Galerii OBOK przy RCI odbdzie si
wernisa wystawy fotograi Krzysztofa Baycy poczony
z promocj ksiki pt. Tego drzewa nie zetniesz. Wstp wolny.
11 MARCA RCK RACIBRZ
11 marca o godz. 18:00 w sali widowiskowej w Raciborskim Centrum kultury odbdzie si koncert charytatywny dla Wiktorii i Jurka poczony z aukcj ciekawych przedmiotw. Gwiazd
koncertu bdzie Marzena Korzonek. Wystpi rwnie zespoy
The Gate, Nighty For Aye, Sudarynja, Zesp Taneczny Skaza oraz
Manuela Krzykaa.
R E K L A M A

11 MARCA MIPBP RACIBRZ


11 marca o godz. 18:00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w
Raciborzu odbdzie si spotkanie z Remigiuszem Rczk
poczone z promocj nowo wydanej ksiki Rczka Gotuje
na Beztydziy i wiynta oraz pokazem sztuki kulinarnej.
12 MARCA KONIEC WIATA RACIBRZ
12 marca o godz. 20:00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata w Raciborzu odbdzie si koncert Organka.
Bilety 40 z w przedsprzeday, w dniu koncertu 45 z.
13 MARCA ZAMEK RACIBRZ
13 marca o godz. 16:00 na raciborskim zamku odbdzie si
widowisko rozrywkowe z okazji Dnia kobiet Kobiety, kobietki, matrony, kokietki w wykonaniu artystw Teatru Amatorskiego Na Zamku.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do koca marca
do teczek rmowych

250 wizytwek
GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Motoryzacja

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota RAV4 Hybrid presti, komfort i wydajno

Nowy RAV4 Hybrid to dynamiczna stylistyka, przestronno, najwysza jako wntrza,


niezrwnana wszechstronno
oraz ogromna rado z jazdy
za spraw ukadu hybrydowego. RAV4 Hybrid zapewnia doskonae wyniki zuycia paliwa
i nisk emisj CO2. System E-Four napdzajcy wszystkie
cztery koa silnikami elektrycznymi zapewnia lepsz kontrol
trakcji i wiksze moliwoci holowania przyczepy.
Hybrydowa
technologia Toyoty zapewnia nadzwyczajnie cich i przyjemn jazd. Obok wikszej dynamiki i
komfortu prowadzenia, RAV4
Hybrid zyska take lepsze wyciszenie kabiny, bardziej dynamiczny wygld, wysz jako
wykoczenia wntrza oraz najnowoczeniejsze rozwizania
w dziedzinie bezpieczestwa
czynnego, Toyota Safety Sense. Kamera panoramiczna 360
stopni (Panoramic View Monitor) zapewnia podgld obrazu
otoczenia samochodu z kadej
strony, by uatwi parkowanie i manewry przy niewielkiej
prdkoci. Przeprojektowane,
eleganckie wntrze zyskao nowoczesne udogodnienia, takie
jak 4,2-calowy kolorowy wywietlacz midzy zegarami oraz
7-calowy ekran dotykowy sysR E K L A M A

NOWA TOYOTA RAV4 HYBRID


PREMIERA KWIECIE 2016

Fot. Toyota

Nowa Toyota RAV4 Hybrid stanowi doskona odpowied na wymagania konkurencyjnego rynku kompaktowych SUV-w. W modelu spotykaj si ogromne dowiadczenie Toyoty w dziedzinie budowy kompaktowych
SUV-w, zebrane w cigu 20 lat ewolucji RAV4, z najnowoczeniejszym penym napdem hybrydowym.

Toyota RAV4 Hybrid


temu multimedialnego Toyota
Touch 2.
Napd hybrydowy
Peny napd hybrydowy
RAV4 wyposaony jest w pracujcy w cyklu Atkinsona benzynowy silnik o pojemnoci
skokowej 2,5 l, potny silnik
elektryczny, generator, umieszczony pod tylnymi siedzeniami
akumulator niklowo-wodorkowy o 204 ogniwach, sterownik
mocy oraz rozdzielacz mocy.
W wersji AWD funkcja napdu
na wszystkie koa (E-Four) realizowana jest dziki zamonto-

wanemu z tyu silnikowi elektrycznemu, co pozwala unikn


dodatkowej masy, kosztw i
zoonoci, ktra wizaaby si z
przekazywaniem napdu na tyln o za porednictwem wau.
Nowy RAV4 Hybrid rozwija
maksymaln moc 197 KM (145
kW), wykazujc si przy tym
niskim zuyciem paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. Podwjny
napd pozwala pynnie przyspieszy od 0 do 100 km/h w
8,3 s. Emisja CO2 wynosi jedynie 115 g/km* i spenia najnowsz norm Euro 6.
Bezstopniowa, elektryczna

przekadnia E-CVT sterowana jest przez system elektroniczny Shift-by-Wire. RAV4


Hybrid umoliwia manualny
wybr trybw jazdy, pozwalajcy maksymalnie wykorzysta
moliwoci w peni hybrydowego napdu, w tym jazd na samym silniku elektrycznym.
Silniki konwencjonalne
RAV4 nowej generacji wystpuje take z turbodoadowanym silnikiem Diesla 2.0 o
mocy 143 KM i wysokim momentem obrotowym 320 Nm.
Udoskonalony silnik benzyno-

wy 2.0 o mocy 152 KM jest dostpny z manualn lub bezstopniow skrzyni biegw.
E-Four hybrydowy elektryczny napd AWD
RAV4 Hybrid AWD jest
wyposaony w umieszczony z
tyu silnik elektryczny o mocy
50 kW, dziki ktremu zyskuje napd na wszystkie koa bez
wau napdowego. E-Four nie
tylko wyranie poprawia wasnoci jezdne, ale i ogranicza
straty energii. Ponadto umoliwia holowanie przyczep o masie do 1650 kg, co stawia go pod
tym wzgldem w czowce pojazdw hybrydowych.
Dynamika wikszy komfort jazdy i precyzja prowadzenia
W nowym RAV4 zastosowano szereg rozwiza zwikszajcych komfort jazdy i poprawiajcych reagowanie na
polecenia kierowcy bez pogarszania stabilnoci i sterownoci. Zwikszona sztywno
konstrukcji podwozia i nadwozia poprawia stabilno pojazdu, a take zwiksza tumienie
drga, korzystnie wpywajc na
komfort jazdy. Zmodykowane
amortyzatory i spryny rubowe obu osi zapewniaj bardziej
pynn i komfortow prac za-

wieszenia oraz lepsz stabilno


kierunkow. Auto zyskao take dodatkowe wytumienia kabiny.
Kamera 360 stopni (Panoramic View Monitor)
Panoramic View Monitor wykorzystuje cztery kamery umieszczone pod bocznymi
lusterkami, z przodu i z tyu
samochodu. Unikalny system
Toyoty pozwala uzyska wizualizacj 3D caego otoczenia
pojazdu podczas postoju i powolnej jazdy. System wywietla
take rekomendowan drog
wyjazdu do tyu, co bardzo uatwia manewry. Widok z przedniej i tylnej kamery osiga kt
180 stopni, co umoliwia obserwowanie martwych punktw.
Panoramiczny zoom pozwala
bliej si przyjrze wybranym
obiektom.

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyoa.rybnik.pl
Artyku sponsorowany