You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 9 marca 2016 | Nr 5 (206)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI SAMORZD

Starost si bywa,
czowiekiem si jest...

Zadbaj o swj ogrd


na wiosn

(...) Komisja skrutacyjna stwierdza, e wniosek w sprawie odwoania starosty


wodzisawskiego, Tadeusza Skatuy, uzyska minimaln liczb gosw,
okrelon w punkcie 3. i w zwizku z tym starosta zosta odwoany...

REGION EKOLOGIA

Fot. Justyna Koniszewska

Nowoczesna ekopracownia w Wodzisawiu

29 lutego 21 radnych w gosowaniu opowiedziao si za odwoaniem Tadeusza Skatuy ze stanowiska starosty.


KATARZYNA KRENTUSZ

29 lutego, po szeciu latach


urzdowania, ze stanowiska
Starosty Powiatu Wodzisawskiego odwoany zosta Tadeusz Skatua (Platforma Obywatelska). Zarwno przed, jak i po
gosowaniu, nie obyo si bez
opinii, i odwoanie starosty
byo efektem wielomiesicznej
politycznej walki.
ycie toczy si dalej. Dlatego te, w tym miejscu chciabym bardzo serdecznie podzikowa caej radzie, koleankom
i kolegom, za dotychczasow
wspprac. W sposb szczeglny dzikuj panu przewodniczcemu rady, mojemu byemu
przyjacielowi (), za dugoletni wspprac i za aktywno
przy przygotowywaniu tego

wniosku. Chciabym przede


wszystkim podzikowa czonkom zarzdu, podzikowa naczelnikom, kierownikom jednostek, dyrektorom, dyrektorom
szk za pen wzajemnego
zrozumienia wspprac, za
profesjonalne zaangaowanie i
ogromny wkad pracy w budowanie pozytywnego wizerunku
naszego urzdu, a tym samym
rwnie powiatu. Podczas tej
suby, ktra bya dla mnie zaszczytem, mogem spotka wielu wspaniaych i oddanych swojej pracy ludzi. Ich entuzjazm,
pomoc i wsparcie umacniay
mnie w przekonaniu o skutecznoci prowadzonych dziaa i
w to, e warto ponosi trud codziennej suby. Jestem przekonany, e wsplne dokonania i
przeycia pozostan w pamici,

niezalenie od miejsca i upywajcego czasu. Dzikuj rwnie


za wszystkie przejawy sympatii i wielokrotnie okazywanej
yczliwoci, z ktrymi miaem
moliwo spotka si podczas
tej pracy. Dzikuj Pastwu
tymi sowami byy starosta, Tadeusz Skatua skomentowa decyzj o swoim odwoaniu. Jego
wypowied zostaa nagrodzona
gromkimi brawami.
Na stanowisko nowego Starosty Wodzisawskiego powoany zosta byy prezydent
miasta,
Ireneusz
Serwotka (Zgoda i Rozwj).
Pierwszym wicestarost zosta Grzegorz Kamiski (PiS),
drugim wicestarost Leszek
Bizo (Wsplnota Samorzdowa), a czonkami zarzdu
Danuta Makowska (PiS) oraz

Janina Chlebik-Turek (Wsplnota Samorzdowa). Na konferencji prasowej zorganizowanej


w rod, 2 marca, w Powiatowym Centrum Konferencyjnym
w Wodzisawiu lskim, Ireneusz Serwotka opowiada m.in.
o zmianach, jakie zamierza
wprowadzi w systemie funkcjonowania zarzdu powiatu,
o planach dotyczcych spotka z przedstawicielami wadz
miast i gmin czy o wsppracy
z mediami. Najpowaniejszym
wyzwaniem dla nowego zarzdu pozostaje teraz rozwizanie
kwestii protestu w szpitalach w
Wodzisawiu i Rydutowach i
znalezienie kompromisu midzy dyrekcj szpitala a protestujcymi zwizkowcami.
Czytaj wicej str. 2

Wodzisaw l. wzbogaci si o multimedialn pracowni


do edukacji ekologicznej w jednej ze swoich szk.
Ponad 40 tys. z na ten cel przeznaczy WFO.

Czytaj wicej str. 7

WODZISAW LSKI POLICJA

W KOMENDZIE
SPRAWDZISZ SWJ
STAN TRZEWOCI!
W odpowiedzi na pisemn
prob KPP w Wodzisawiu lskim, Urzd Miasta
zdecydowa si na zakup
nowoczesnego alkomatu
o wartoci prawie 3 tys. z.
Wielu kierowcw przychodzi do komendy policji, aby
przeprowadzi na sobie badanie na zawarto alkoholu w
wydychanym powietrzu, zanim wsid za kierownic pojazdu. Czsto jednak zdarzaj si sytuacje, e liczba osb
oczekujcych jest tak dua, e
zakca prac dyurnego podczas wykonywania codziennych obowizkw subowych,
a czas oczekiwania na badanie
wydua si. Dlatego prezydent
miasta przychyli si do proby
policjantw i ju wkrtce w wodzisawskiej komendzie pojawi
si nowoczesny alkomat.

Alkomat nie bdzie wymaga obsugi policjantw, wic


kady mieszkaniec bdzie mg
samodzielnie sprawdzi, czy
moe wsi "za kko". Bardzo ciekaw funkcj urzdzenia jest 7-calowy ekran LCD z
gonikiem, umoliwiajcy wywietlanie informacji na temat
prowadzonych przez miasto akcji prolaktycznych.
Urzdzenie charakteryzuje si niezwyk dokadnoci
dziki zastosowaniu w nim
sensora elektrochemicznego.
Do przeprowadzania bada
alkomatem stosuje si ustniki
jednorazowe (somki), ktre s
wysuwane od spodu urzdzenia
za pomoc podajnika. Wodzisawski magistrat na ten zakup
przeznaczy prawie 3 tys. z.
KK

WODZISAW LSKI SAMORZD

SMS OD MIASTA
Rejestrujc si w systemie
SIMS, bdziemy otrzymywa istotne informacje dotyczce miasta.
Samorzdowy Informator
SMS (SISMS) zosta wdroony
przez Biuro Zarzdzania Kryzysowego Urzdu Miasta Wodzisawia l. Celem systemu jest
informowanie mieszkacw o

zagroeniach, ostrzeeniach i
innych sprawach zwizanych z
bezpieczestwem w miecie. SISMS suy take do informowania o utrudnieniach komunikacyjnych, imprezach, koncertach
i wszystkich istotnych wydarzeniach na terenie miasta.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI INWESTYCJE

Kolejne 9,5 mln z dofinansowania na Trzy Wzgrza


katarzyna krentusz

23 lutego, Zarzd Wojewdztwa lskiego uchwali


podwyszenie wartoci dofinansowania Rodzinnego Parku
Rozrywki Trzy Wzgrza - Wodzisaw lski otrzyma dodatkowo prawie 9,5 mln zotych. W
sumie, do budowy parku otrzymamy 20 046 240 z dofinansowania, a to oznacza, e nasza
najwiksza atrakcja bdzie dofinansowana w 85 proc., czyli w
maksymalnej wysokoci mwi prezydent miasta, Mieczysaw Kieca.
Jestem niezmiernie ucieszony tak wanie decyzj Zarzdu Wojewdztwa lskiego.
Mamy za sob wiele miesicy wytonej pracy, stara o te
dodatkowe rodki, wsppracy
z Urzdem Marszakowskim.
Ale udao si! Mamy w miecie
wspania atrakcj w postaci
Rodzinnego Parku Rozrywki.
Warto byo podj ryzyko tej

budowy. Zwaszcza, e jej finalny koszt dla miasta okazuje si


by naprawd przystpny dodaje prezydent.
Budowa Rodzinnego Parku
Rozrywki zostaa ju rozliczona. Wszystkie poniesione przez
miasto koszty zamykaj si w
kwocie 27,8 mln z, z czego wydatki kwalifikowane do dofinansowania wyniosy blisko 24 mln
z. Zgodnie z pierwsz umow o
dofinansowanie, wczeniej na
konto Urzdu Miasta wpyno
ponad 10,6 mln z. Do tej kwoty,
Zarzd Wojewdztwa lskiego
dooy miastu 9 419 317 z.
Otrzymane zwikszone
dofinansowanie pozwoli nam
znaczco zmniejszy zaduenie
miasta. To dla mnie najlepsza z
moliwych lokacji tych pienidzy. Zwaszcza, e udao nam si
w tym roku pozyska ju w podobny sposb ponad 4 mln z,
ktre chcielibymy przeznaczy
na szereg inwestycji w miecie
wyjania Mieczysaw Kieca.

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw l.

Wodzisaw lski otrzyma dofinansowanie na rzecz Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza
to oznacza, e najwiksza atrakcja miasta bdzie dofinansowana a w 85%.

Dziki kolejnemu dofinansowaniu, miastu ma uda si znaczco obniy jego zaduenie.

POWIAT WODZISAWSKI SAMORZD

Wielka polityka czy konieczno zmian?


Cho o moliwym odwoaniu dotychczasowego Starosty Wodzisawskiego, Tadeusza Skatuy, mwio si od miesicy, decyzja,
ktr podjto w gosowaniu 29 lutego, dla wielu bya sporym zaskoczeniem. Jakie argumenty przemawiay za zmian na najwyszym
stanowisku w starostwie?
KOMENTARZ NA GORCO

Tadeusz Skatua
Byy starosta powiatu
wodzisawskiego
Trudno w tej chwili o taki komentarz, ktry moe by
odzwierciedleniem faktw...
Ale demokracja jest demokracj. Liczyem si z tym, e taka sytuacja moe nastpi. Co
prawda, byem przekonany, e
te wszystkie zarzuty, ktre nie
maj podstaw, przekonaj nie
tylko sumienia, ale i wpyn na
rozsdek rady... Ale demokra-

cja jest jednak demokracj. I


trzeba j uszanowa. Myl, e
kada wadza kiedy przemija.
Nie mona si przywizywa
do stanowiska i, jak to nie raz
ju mwiem, starost si bywa
a czowiekiem si jest. (...) Majc wok siebie, przez tyle lat,
przyjaci w radzie, nie spodziewaem si, e a tylu nagle odwrci si i powie nie, wolimy
inny ukad. (...) Opowiadanie,
e podkrelaem w swoim wystpieniu, e tylko ja, ja i ja...
jest nieprawd. W kadym tym
zdaniu by zawsze zarzd, bya
rada, bylimy my. Ja myl, e
nie mam si czego wstydzi, bo
osignicia naszego powiatu s
chlub dla tej ziemi i troch si
dziwi, e ten wizerunek, wyjtkowo doceniany przez wielu,
zosta dzisiaj troch zmcony...

Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Magdalena Kubina


Katarzyna Solarz, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Bo odwoanie starosty i zarzdu


jest po prostu bolesne w wietle
faktw, ktre broni si same.
(...) W tym momencie trudno
mwi, e to tylko walka o krzeso czy jakie indywidualne rozrachunki. (...) Przedstawione
fakty wiadcz o tym, e wizja
powiatu, jego wizerunek s takie, z ktrych powinnimy by
dumni. To przecie na nastpne
lata tej kadencji s zapewnione
rodki dla jej funkcjonowania
i opracowane s przecie najistotniejsze strategie rozwoju.
W zwizku z tym, nie mona
mwi o tym, e powiat bdzie
musia przeywa zastj, gdyby
funkcjonowa przy tym zarzdzie. () Dla mnie jest to szalenie wielkim zaskoczeniem, (...)
w tym zarzdzie zasiadaa opozycja, ktra podejmowaa jed-

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Barbara Frydryk: 509 381 263


barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

KOMENTARZ NA GORCO
nomylnie wszystkie uchway
i nie syszaem, wanie z ust
tej opozycji, jakichkolwiek nowych wnioskw, oprcz tego,
o ktrym wspomnia pan Ireneusz Serwotka, a w ktrym
zawnioskowano o inny sposb rzdzenia, z podziaem zada na poszczeglnych czonkw. Ja nie wiem, czy dzisiaj
rozdrabnianie si, nie mwic
ju o ponoszeniu kosztw na
dodatkowe etaty, usprawni
funkcjonowanie tego zarzdu.
(...) Z pokazanego schematu
rzdzenia, ktry by zatwierdzony przez t rad i z ktrego wynika, e to starosta wzi
na swoje barki ogromn odpowiedzialno i ogromn ilo
wydziaw, mona wycign
taki wniosek, e nie opaca si
pracowa tak duo, angaowa
wszystkie swoje siy, bo trudno szuka w tym momencie
ze strony tych, z ktrymi si
wsppracuje, wdzicznoci
i zrozumienia. (...) Najlepiej,
i moe tak powinno by, gdy
ten zarzdzajcy rozdzieli zadania i bdzie tylko reprezentowa instytucj... Moe takie
dzisiaj s kierunki dziaania.
Czy to jest polityka? Pastwo
ju musz sobie odpowiedzie
sami. Do radnych, i to jest dla
mnie smutne, nie docieraj
adne argumenty. Dzieje si
tam tak, jak obecnie dzieje si
na grze. Ja nigdy nie wierzyem w to, e to, co jest na grze
(to, co niekiedy krytykujemy)
zejdzie tak nisko...

Ireneusz Serwotka
Obecny starosta powiatu
wodzisawskiego
Jeeli chodzi o zoenie
wniosku, to rozmowy trway
przecie wiele miesicy. To nie
by jaki impuls. My, w bezporednich rozmowach, przedstawialimy swoj argumentacj.
W zwizku z tym, w trosce o to,
eby nie ucierpia w jakikolwiek
sposb wizerunek rady, nie
chcemy mwi o konkretnych
rozwizaniach. Z wypowiedzi
wynikao, e argumenty te byy
znane (). Std te, zgodnie z
procedur, zoylimy wniosek.
Jak si okazao, wnioskodawcw wrcz przybyo (...). Co do
oceny wynikw, jestem na pewno pozytywnie zaskoczony, e
a 21 radnych zagosowao za
zoonym przez nas wnioskiem,
czyli wicej osb ni jest na ten
moment w koalicji. (...) Wystpienie pana starosty Skatuy
byo bardzo emocjonalne, std
trudno racjonalnie polemizowa z tego typu argumentami.
Myl, e w aden sposb, co
te udowodniy te wystpienia i
rozmowy, ktre trway od wielu
miesicy (co znaczy, e nie byy
znane wyniki wyborcze krajowe

i fakt, e to PiS przejmie wadz


w kraju), polityka nie miaa na
to wpywu. W zwizku z tym,
ten zarzut jest bezpodstawny.
To raczej merytoryczne przesanki, abymy inaczej pracowali, nie jako ja-starosta, a jako
my-zarzd. (...) W swoim dziaaniu chcemy kontynuowa
wszystko to, co byo dobre, natomiast, oczywicie, w niektrych przypadkach, bdziemy
nadawa troch inne kierunki.
Bdziemy wykorzystywa potencja, ktry jest zgromadzony,
ale to nie znaczy, e wszystko
ma by do koca kontynuowane. Najwaniejszym organem
jest oczywicie rada to rada
wyznacza kierunki dziaania,
wyznacza, jaka ma by oglna polityka powiatu wodzisawskiego i na pewno zdecydowana wikszo koalicyjna
upowania do stwierdzenia, e
bdzie nam atwiej przeprowadza wsplnie wszystkie dziaania rady i zarzdu. (...) eby
skutecznie zarzdza, by starost, by sprawnym zarzdem, trzeba mie wikszo
koalicyjn w radzie, bo inaczej
trudno o skuteczne zarzdzanie. (...) Jeeli chodzi o zarzd,
to, w mojej ocenie, zdecydowanie usprawni si jego funkcjonowanie, wydobdzie potencja
i zrealizuje wiele istotnych pomysw. (...) To nie jest tak, e
my chcemy dopiero z t now
rzeczywistoci bra si za bary my wiemy, jak to, wedug
nas, ma funkcjonowa.

WODZISAW LSKI SAMORZD

MIASTO PLANUJE
MODERNIZOWA SZKOY
wymienione prace: wymiana
owietlenia wewntrznego i zewntrznego na energooszczdne; wymiana instalacji elektrycznej w zakresie owietlenia
i zasilania.
2. Poprawa efektywnoci energetycznej Gimnazjum Nr 1.
Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w latach
2016-2017 jest m.in.: docieplenie cian zewntrznych wraz
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej; docieplenie dachu nad
budynkiem szkoy i nad szybem
windy; wykonanie instalacji
odgromowej; czciowa wymiana stolarki okiennej wraz z
wymian parapetw; wykonanie nawietli; czciowa wymiana stolarki drzwiowej; wykonanie opaski wok budynku;
wykonanie wentylacji mechanicznej; instalacja nawiewno-wywiewna; modernizacja
wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania; wykonanie
instalacji z ogniw fotowoltaicznych; wymiana owietlenia
wewntrznego i zewntrznego
na energooszczdne; wymiana instalacji elektrycznej w zakresie owietlenia i zasilania.

Fot. Justyna Koniszewska

W zwizku z tragicznym wypadkiem, policjanci


apeluj do kierowcw o ostron jazd, szczeglnie
przy przejciach dla pieszych.
mczyzn. Na miejsce zdarzania natychmiast przyjechao
pogotowie ratunkowe. Niestety,
w wyniku doznanych obrae,
51-letni mczyzna zmar - relacjonuje przebieg zdarzenia rybnicka policja.
Kierowca audi by trzewy.
ledczy wyjaniaj szczegowe
okolicznoci wypadku. Obecny
na miejscu zdarzenia prokurator zadecydowa o przeprowadzeniu sekcji zwok ofiary.
kk

WODZISAW LSKI POLICJA

DACHOWA MALUCHEM...
WYSZED BEZ SZWANKU!
stpnie dachowa i uderzy w
sup.
63-letni mczyzna zosta przewieziony do szpitala,
skd, po wykonaniu bada,
zosta zwolniony do domu.
Kierowca malucha by
trzewy. Za spowodowanie zagroenia bezpieczestwa w ruchu drogowym zosta ukarany
mandatem karnym.
kk

w skrcie

Celem spotkania prezydenta Mieczysawa Kiecy z nowym starost


powiatu, Ireneuszem Serwotk oraz przewodniczcym Rady Powiatu, Eugeniuszem Wal, byo omwienie wsppracy Miasta Wodzisawia lskiego ze Starostwem Powiatowym.
katarzyna krentusz

Spotkanie z prezydentem
Kiec byo pierwszym z serii
spotka, jakie starosta Serwotka planuje odby z przedstawicielami wadz wszystkich miast
i gmin na terenie powiatu. W
trakcie spotkania poruszono
szereg kwestii bdcych przedmiotem wsppracy pomidzy
Urzdem Miasta i Starostwem
Powiatowym. Starosta Ireneusz Serwotka jako problem do
rozwizania przedstawi spraw miejsc postojowych pod
przychodni na ulicy 26 Marca.
Omwi rwnie plany zwizane z przystosowaniem budynku
Starostwa Powiatowego, pooonego przy ulicy Bogumiskiej,
do potrzeb osb niepenosprawnych poprzez budow windy ze-

Dobra wsppraca wodarzy Wodzisawia lskiego


z wadzami powiatu ma przynie miastu wiele korzyci.
wntrznej. Nowy starosta chce
take podj wspprac w sferze kompleksowego rozwizywania problemu bezdomnoci
zwierzt na terenie powiatu.
Pierwsza zmiana, wynikajca ze spotka starosty z przed-

stawicielami wadz, nastpia


ju 7 marca. Wszyscy klienci i
pracownicy instytucji znajdujcych si w centrum miasta mog za darmo korzysta z parkingu przy ul. Mendego.

Mieszkaniec Radlina zbudowa


makiet Emmagrube

MIERTELNE
POTRCENIE PIESZEGO
W RYBNIKU

63-letni kierowca fiata


126p wjecha do rowu, po
czym dachowa i uderzy
w sup.
Zdarzenie miao miejsce
na ul. Kominka w Wodzisawiu l. Kierujcy samochodem marki Fiat 126p, jadc w
kierunku Radlina, nie dostosowa prdkoci do warunkw
panujcych w ruchu, przez co
straci panowanie nad pojazdem, wjecha do rowu, a na-

Prezydent Wodzisawia
z nowym starost

RADLIN HISTORIA

kk

WODZISAW LSKI POLICJA

38-letni mieszkaniec Wodzisawia lskiego potrci 51-latka, gdy ten przechodzi przez oznakowane
przejcie dla pieszych.
Tragiczny w skutkach wypadek mia miejsce 3 marca, ok.
godz. 18.20, na ul. Raciborskiej
w Rybniku. - Kierujcy samochodem osobowym marki Audi
38-letni mieszkaniec Wodzisawia laskiego jadc w kierunku ulicy Granicznej, potrci
przechodzcego przez oznakowane przejcie dla pieszych

REGION

Fot. Urzd Miasta Wodzisaw l.

RYDUTOWY INWESTYCJE

W Rydutowach, w 2016 i
2017 roku, szereg prac zostanie wykonanych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz
Gimnazjum nr 1.
Miasto Rydutowy, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego na lata 2014-2020,
dziaanie 4.3.2 Efektywno
energetyczna i odnawialne
rda energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
RIT Subregionu Zachodniego,
planuje zrealizowa dwa projekty:
1. Poprawa efektywnoci energetycznej Szkoa Podstawowa Nr 1. Przedmiotem projektu
planowanego do realizacji w roku 2016 jest m.in.: docieplenie cian zewntrznych wraz z
malowaniem elewacji; czciowa wymiana stolarki okiennej wraz z wymian parapetw;
czciowa wymiana stolarki
drzwiowej; remont dowietli piwnicznych; docieplenie
stropodachw i dachu; wykonanie instalacji odgromowej
i uziemiajcej; remont pochylni oraz schodw zewntrznych; wymiana instalacji
centralnego ogrzewania. W roku 2015 zrealizowano ju niej

Wiadomoci 3

9 marca 2016, nr 5 (206)

Bronisaw Capap z Radlina powici tysice godzin na stworzenie


wyjtkowej makiety starej cechowni radliskiej kopalni,
wraz z ssiadujcymi budynkami i obiektami grniczymi.
Tysice godzin pracy na
przestrzeni trzech lat, dziesitki tysicy maych drewnianych
elementw... Ale efekt prac
Bronisawa Capapa jest oszoamiajcy. Bronisaw, pasjonat
historii i dawnej lskiej architektury, od ponad trzydziestu
lat pracuje w radliskiej kopalni. Dla autora makiety, budynek cechowni kopalni Emma
sprzed stu lat, wraz z towarzyszc mu infrastruktur, by
prawdziwym,
miejscowym
dzieem sztuki, wyraajcym
najwyszy kunszt w architekturze. Dzi z zabytkowych zabudowa pozostao niewiele
ocalaa jedynie ania i przebudowany budynek cechowni,
dlatego, chcc zachowa przynajmniej symbolicznie klimat
starej kopalni, Bronisaw postanowi stworzy makiet.
Do jej stworzenia, Bronisaw wykorzysta wiele, bardzo zrnicowanych elementw. Byy to patyczki do lodw,
wykaaczki, bambusowe rurki,
patyki do szaszykw, rury,
maty, rurki mosine, drut
modelarski stalowy i mosiny, lampki ledowe a nawet...

Fot. Urzd Miasta Radlin

GazetaInformator.pl >>

Nad wykonaniem wyjtkowej makiety


Bronisaw Capap pracowa a 3 lata.
kocwki drewnianych mieszadeek do kawy.
Gotowa makieta robi niesamowite wraenie, jednoczenie
skaniajc do refleksji na temat
losw regionalnej architektury
lat 60. i 70.: Zafascynowany
dzieem ludzkich rk do dzi
nie mog zrozumie mechanizmw minionych lat, ktre nosiy w sobie zarzewie niszczenia
wszystkiego, co byo wytworem
przeszoci, bez wzgldu na
warto historyczn, bo waniejsze byy aspekty polityczne

bd inne, mniej mi znane


mwi z alem Bronisaw, dodajc, e wanie w ten sposb
z mapy Radlina znikny grnicze osady familoki na Bottropie, osiedle grnicze na Makuszyskiego (dawnej ul.Szkolnej)
i inne zabudowania w Biertutowach.
Wyjtkowa praca Bronisawa pozwala cho troch poczu klimat grniczego Radlina
sprzed stu lat.
kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wygenerowano na www.qr-online.pl

WSPLNIE ZATRZYMALI
PIJANEGO KIEROWC
24 lutego, ok. godz. 19.00, kryminalni z Komisariatu Policji w
Gorzycach zatrzymali na ul. 1 Maja
w Gokowicach pijanego kierowc
z Godowa. 40-letni godowianin
mia w organizmie prawie promil.
Jego zatrzymanie byo moliwe
dziki wsppracy, jak okoliczni
mieszkacy podjli ze strami
prawa.
STRANICY POMOGLI
RANNEMU BEZDOMNEMU
24 lutego, na ul. Wyszyskiego,
wodzisawscy stranicy podjli
interwencj dotyczc mczyzny
picego pod wiat, w miejscu,
gdzie znajduj si osiedlowe kontenery na mieci. Bezdomny lea
na ziemi z otwart ran gowy i
zakrwawion twarz. Stranicy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, ktre zabrao mczyzn
do szpitala. Pomoc, na szczcie,
dotara na czas.
JEST PRACA W MOPS
Dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu
lskim ogasza nabr kandydatw do pracy na 4 stanowiska referenta w dziale wiadcze
rodzinnych i alimentacyjnych.
Konieczno zatrudnienia dodatkowych osb pojawia si w zwizku ze zbliajcym si terminem
rozpoczcia programu Rodzina
500+. Nowi pracownicy zatrudniani bd w penym wymiarze
czasu pracy, na umow na czas
okrelony.
RYDUTOWY 500 TYS. Z
NA REMONT UL. LIGONIA
Ulica Stanisawa Ligonia to wany
trakt komunikacyjny w Rydutowach. Cakowita warto prac
przeprowadzonych w tym miejscu
wyniosa 862 887,88 z. Dziki
finansowemu wsparciu, otrzymanemu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa lskiego na lata 2007-2013, remont
drogi w Rydutowach dofinansowany jest w wysokoci 85% kosztw kwalifikowanych. Wysoko
dotacji wyniosa dokadnie 546
649,30 z.
POTRCI KOBIET
PODCZAS COFANIA
Nietypowy wypadek mia miejsce
2 marca, na ul. Targowej w Wodzisawiu lskim 21-letni kierujcy
samochodem marki Opel Vetra,
podczas wykonywania manewru
cofania, potrci 70-letni wodzisawiank, kiedy ta przechodzia
przez jezdni poza wyznaczonym
przejciem dla pieszych. Kobieta
ze zaman rk trafia do wodzisawskiego szpitala.
RADLIN:
WAMA SI... I ZASN
Wamanie do domku letniskowego miao miejsce 1 marca, na
ul. Matejki w Radlinie. Waciciel
posesji wezwa policj, poniewa,
ze wzgldu na uszkodzone drzwi,
domyli si, i do jego domku najprawdopodobniej kto si wama.
Policjanci weszli do rodka, gdzie
w jednym z pomieszcze zastali
picego mczyzn. Po dobudzeniu wamywacza okazao si,
e jest nim 54-letni rybniczanin.
Mczyzna by kompletnie pijany.
Z domku trafi wprost do aresztu.
Grozi mu teraz nawet do 10 lat
wizienia.
KIERMASZ
WIELKANOCNY
Miejski Orodek Kultury w Krzanowicach i Klub Las Ideas zapraszaj na Kiermasz Wielkanocny
13 marca o godz. 15:00. W programie: wystpy zespow tanecznych
z DK Bojanw i przedszkolakw
z Krzanowic i Wojnowic, gry i zabawy dla dzieci z animatorami z
Crazy Club, zakup ozdb witecznych, loteria fantowa, kawiarenka.

4 Edukacja

9 marca 2016, nr 5 (206)

GORZYCE SPORT

WODZISAW LSKI SPORT

Otyliada:
W Gorzycach bd pywa noc

PONAD 7,5 TYS.


GOCI ODWIEDZIO
LODOWISKO
Statystyki
prowadzone
przez Miejski Orodek
Sportu i Rekreacji Centrum pokazay, jak duym
zainteresowaniem wrd
mieszkacw cieszya si
wodzisawska lizgawka.
Lodowisko MOSiR-u jest
ju zamknite. Z prowadzonych statystyk wynika, e w sezonie 2015/2016, odwiedziy
je w sumie 7521 osoby - to dowodzi, e lizgawka w centrum
miasta cieszya si sporym zainteresowaniem wrd wodzisawian.

Pywalnia Nautica w Gorzycach wczy si w obchody Otyliady,


oglnopolskiego maratonu nocnego pywania.
katarzyna krentusz

W trakcie trwania sezonu,


Miejski Orodek Sportu i Rekreacji wdraa dla chtnych
dodatkowe atrakcje. Na lizgawce odbyway si zajcia
nauki jazdy na ywach oraz, z
myl o wszystkich dzieciach,
rne gry i zabawy na lodzie.
Na lodowisku pojawia si take Panda, dziki ktrej najmodsi wodzisawianie mogli
sprbowa swoich si, nie obawiajc si o niebezpieczny upadek.
kk

WODZISAW LSKI SPORT

XI BIEG TWARDZIELA
W WODZISAWIU
o wczeniejsze zapisanie si
podczas wizyty na Nautice lub
telefonicznie (jest to niezbdne
w celu przygotowania certyfikatw oraz identyfikatorw).
Za udzia w Otyliadzie

zapacimy 15 z. Cena ta pokrywa nagrody, certyfikaty i


identyfikatory, prowiant oraz
ubezpieczenie NNW. Nagrody przewidywane s dla najlepszego pywaka (osoby,

Fot. Arkadiusz Piechota

Nocne pywanie Otyliada na pywalni Nautica w Gorzycach odbdzie si w nocy


z 12/13 marca. Otyliada to
impreza oglnopolska - w tym
samym czasie, na ponad 40
rnych pywalniach w caym
kraju spotkaj si amatorzy
sportw wodnych, aby wsplnie bi rekordy i dobrze si bawi.
Otyliada ma charakter
rozrywkowy, a jej celem jest
promocja pywania oraz aktywnego i zdrowego stylu ycia.
Nocne pywanie na pywalni Nautica rozpocznie si 12
marca, o godzinie 18:00 a zakoczy 13 marca, nie pniej
ni o godzinie 6:00. Na imprez zapraszani s wszyscy,
jednak organizatorzy prosz

<< GazetaInformator.pl

ktra tej nocy pokona najduszy dystans na pywalni), dla


najmodszego i najstarszego
uczestnika imprezy oraz dla
najliczniejszej rodziny (liczcej co najmniej 5 osb).

WODZISAW LSKI SPORT

Koszykarki Olimpii
zakoczyy sezon na pozycji lidera
Pomimo poraki w ostatnim meczu rundy zasadniczej 2 Ligi Koszykwki Kobiet Region
Poudnie, wodzisawskie koszykarki utrzymay pozycj lidera i wystpi w dalszych grach
o awans do 1 Ligi.
Druyna Chrobrego Basket
Guchoazy na swoim parkiecie udanie zrewanowaa si
za wysok porak, ktr poniosa w Wodzisawiu l. w
pierwszej rundzie. Miejscowe
koszykarki, w kadej odsonie
ostatniego meczu, byy lepsze

od naszej druyny, ktra wystpia w tym spotkaniu osabiona brakiem kontuzjowanych Agaty Majki i Wioletty
Walocha.
Wynik spotkania to 3855 w kwartach (6:11, 11:18,
9:11, 12:15). Punkty dla Olim-

pii zdobyy: Kinga Dzierbicka


14, Joanna Sobota, Weronika Oskwarek po 6, Sonia Krupa, Aleksandra Piechaczek po
4, Justyna Koco 3, Karolina
Walocha 1.
Turniej pfinaowy o
awans do 1 Ligi Koszykw-

ki Kobiet z udziaem 4 zespow przewidziany jest na 8-10


kwietnia 2016. Polski Zwizek
Koszykwki nie podj jeszcze
decyzji dot. miejsca organizacji turnieju.
kk

R E K L A M A

Boto oraz mocno pofadowane uksztatowanie terenu sprawio, e trasa bya


bardzo wymagajca.
Kolejna ju, XI edycja Biegu
Twardziela organizowana przez
KS Forma Wodzisaw lski,
wspfinansowana przez Miasto Wodzisaw lski, jak co roku nie naleaa do atwych. 133
miakw punktualnie o 11.00
w Wodzisawiu lskim Blazy
stawio si na starcie w kategoriach: XI Bieg Twardziela 14,5
km, Regatta Bieg Twardzielka
7,5 km oraz Nordic Walking
7,5 km. Uczestnikw tradycyjnie przywita Prezes KS Forma,
Zbigniew Marszakowski, podajc kilka wanych wskazwek
dla biegaczy i kijkarzy.
Start rozpoczli biegacze,
a p minuty pniej zawodnicy Nordic Walking. Wyduony dystans, boto oraz nierwne uksztatowanie terenu
byy dla zawodnikw sporym
wyzwaniem. Po przekroczeniu
mety, kady zawodnik otrzyma pamitkowy medal oraz
regeneracyjny posiek. P godziny po dobiegniciu ostatniego uczestnika nadszed czas na
wrczanie pucharw i nagrd
dla najlepszych. Poniej przedstawiamy wyniki w poszczeglnych kategoriach wiekowych:
XI BIEG TWARDZIELA
14,5 km
M-20 (1. Luniak Damian; 2.
Szczurek Marcin; 3. Olizo Ar-

Z OKAZJI ZBLIAJCYCH SI WIT WIELKANOCNYCH, SKADAMY


NAJSERDECZNIEJSZE YCZENIA WSZYSTKIM NASZYM KLIENTOM.

tur), M-30 (1. Krupa Przemysaw; 2. Supek Tomasz; 3. Nalepka Pawe), M-40 (1. Holona
Wojciech; 2. Sokoowski Marek; 3. Lesik Krzysztof), M-50
(1. Magiera Janusz; 2. Grzesik
Andrzej; 3. Roczkowski Artur),
M-60 (1. Gawe Bogdan; 2.
Oziarski Wiesaw; 3. Fijak Jerzy), K-20 (1. Oarowska Joanna; 2. Pawlik Katarzyna), K-30
(1. Wroska Beata; 2. Smoll
Mariola; 3. Stefanow Justyna),
K-40 (1. Brychcy Wioleta; 2.
Rencz Magorzata; 3. Parzych
Katarzyna)
REGATTA BIEG TWARDZIELKA 7,5 km
Dziewczynki (1. Grabiec Eliza);
Chopcy (1. Reclik Radosaw; 2.
Kocielny Franciszek)
NORDIC WALKING
7,5 km
M do 39 lat (1. Haas Marcin;
2. Jarmua Mirosaw), M od 40
lat (1. Gembalczyk Stanisaw;
2. Sondel Mieczysaw; 3. Knura Piotr), K do 39 lat (1. Lewandowska Elbieta; 2. Kooch
Magdalena; 3. Adamkiewicz
Anna), K od 40 lat (1. Sieniawska Janina; 2. Rewicz Ewa;
3. Pipiro Grayna)
NORDIC WALKING MODY 7,5 km
Dziewczynki (1. Gawe Martyna), Chopcy (1. Szapa Kamil).
ap

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

9 marca 2016, nr 5 (206)

WODZISAW LSKI FINANSE

Miasto umorzyo dug Wojewdzkiego Szpitala Chorb Puc


katarzyna krentusz

Wojewdzki Szpital Chorb Puc im. dr. Alojzego Pawelca, cho skutecznie pomaga wraca do zdrowia chorym,
sam boryka si z problemami
finansowymi. W zwizku z tym,
Urzd Miasta Wodzisawia lskiego zdecydowa si umorzy
dug placwki, wynoszcy 56
910 z (plus odsetki w wysokoci 2 415 z).
Wojewdzki Szpital Chorb Puc powsta w 1993 roku
na bazie Sanatorium Przeciwgruliczego, ktrego pocztki
sigaj 1898r. Zabudowania
szpitala, wraz z otoczeniem
parkowym, zostay wpisane do
rejestru zabytkw wojewdz-

twa lskiego. Misj szpitala jest opieka nad chorymi ze


schorzeniami ukadu oddechowego i z grulic. Szpital pooony jest w zielonej czci ziemi wodzisawskiej, w duym
zabytkowym parku, w ktrego
centrum stoi szpital. Najwikszym skarbem szpitala jest czyste powietrze i specyficzny mikroklimat, ktry sprawia, e
chorzy szybciej dochodz do
zdrowia, a rehabilitacja przebiega sprawniej i jest bardziej
skuteczna.
Na przestrzeni ostatnich
kilku lat, miasto Wodzisaw
lski umorzyo w sumie kwot ponad 500 tysicy zotych z
tytuu zalegoci podatkowych
placwek zdrowotnych.

Fot. Justyna Koniszewska

Ze wzgldu na problemy finansowe Wojewdzkiego Szpitala Chorb Puc, Miasto postanowio wspomc placwk.

Ponad 50 tys. zotych tak kwot umorzy szpitalowi Urzd Miasta Wodzisawia lskiego. Wojewdzki Szpital
Chorb Puc powsta w 1993 roku na bazie Sanatorium Przeciwgruliczego, ktrego pocztki sigaj 1898r.

WODZISAW LSKI POMOC SPOECZNA

Wespr niepenosprawnych
Dofinansowanie studiw, kursw prawa jazdy czy zakupu specjalistycznego oprzyrzdowania do posiadanego samochodu, m.in. o takie
wsparcie mog ubiega si niepenosprawni z terenu powiatu.
Od 1 marca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisawiu lskim rusza nabr wnioskw
o dofinansowanie ze rodkw Pastwowego Funduszu
Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych w ramach programu Aktywny samorzd.
Osoby niepenosprawne mog otrzyma wsparcie w zakresie: pomocy w zakupie i
montau oprzyrzdowania
do posiadanego samochodu,
pomocy w uzyskaniu prawa
jazdy kategorii B, pomocy
w zakupie sprztu elektronicznego lub jego elementw
oraz oprogramowania, a take dofinansowania szkole
w zakresie obsugi nabytego
w ramach programu sprztu

elektronicznego i oprogramowania. Osoby niepenosprawne mog rwnie ubiega si


o dofinansowanie likwidacji
barier w poruszaniu si poprzez pomoc w utrzymaniu
sprawnoci technicznej posiadanego wzka inwalidzkiego o napdzie elektrycznym,
pomoc w zakupie protezy
koczyny, w ktrej zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne lub pomoc
w utrzymaniu sprawnoci
technicznej posiadanej protezy koczyny. Przewidziano
rwnie rodki na utrzymanie aktywnoci zawodowej
osb niepenosprawnych poprzez zapewnienie opieki dla
osb od nich zalenych (np.
dzieci).

Wnioski o pomoc w zakresie likwidacji barier w poruszaniu si, zakupu sprztu,


zapewnienia opieki osobom zalenym, uzyskania prawa jazdy,
jak i szkole naley skada do
30 sierpnia 2016 roku. Do 15
kwietnia 2016 roku przyjmowane s wnioski dotyczce roku szkolnego/akademickiego
2015/2016, za od 1 czerwca do
10 padziernika 2016 roku - podania dotyczce roku szkolnego/akademickiego 2016/2017.
Wnioski o dofinansowanie pobiera i skada mona
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisawiu
lskim przy ul. Waowej 30,
pokj 14.

WODZISAW LSKI BIZNES

NIADANIE BIZNESOWE
W INTER CARS
Tematem kolejnego niadania Biznesowego bd
koszty rodkw transportu w firmie.
17 marca, Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim
zaprasza na kolejne niada-

nie Biznesowe. Spotkanie


rozpocznie si o godz. 7:30 i
zakoczy o godz. 9:00. Miejscem zebrania bdzie siedziba firmy INTER CARS w Wodzisawiu, na ul. Kokoszyckiej
131c. Cena spotkania wynosi

Patronat medialny:

20 z dla czonkw Izby Gospodarczej oraz 40 z dla pozostaych firm. Zapisy drog
mailow: biuro@wodzislaw-slaski.pl.
kk

kk

Wicej informacji o programie


Aktywny samorzd
znale mona na stronie internetowej www.pcpr-wodzislaw.pl
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisawiu lskim
WODZISAW LSKI SAMORZD

Zmiany w regulaminie utrzymania czystoci i porzdku


Odbir odpadw z nieruchomoci niezamieszkaych, zwikszony limit odbioru odpadw zielonych
czy aplikacja informujca o terminach odbioru odpadw od 1 stycznia 2017 roku w ycie wejdzie wiele zmian i nowoci.
Najistotniejsz
zmian,
wchodzc w ycie z dn. 1 stycznia 2017 roku, bdzie przejcie
przez miasto Wodzisaw lski
odbioru odpadw z nieruchomoci niezamieszkaych (z wyczeniem niektrych nieruchomoci).
Z workw i pojemnikw znikaj kody kreskowe, jednak waciciel w dalszym cigu ma obowizek ich oznaczania. Kolejnym
udogodnieniem ma by wprowadzenie nowoczesnej aplikacji, informujcej o terminach odbioru
odpadw. Rozwaane jest rwnie dostosowanie czstotliwoci
odbioru mieci do potrzeb po-

szczeglnych osiedli.
Szczegowe informacji dot.
odbioru odpadw selektywnych
prezentujemy poniej.
Odbir odpadw selektywnych:
Z NIERUCHOMOCI
ZAMIESZKAYCH
1. zabudowania jednorodzinne:
zielone: bezporednio z nieruchomoci, limity: 10 workw z
nieruchomoci, 10 PSZOK, z nieruchomoci zabierane bd tylko
w miesicach od IV do X, w pozostaym okresie PSZOK,
wielkogabarytowe: bezpored-

nio z nieruchomoci, odbir raz


do roku,
opony: limit 8 sztuk na rok, odbir PSZOK,
przeterminowane leki: w aptekach na terenie miasta,
baterie: odbir PSZOK,
odpady budowlane i remontowe 500 kg na rok, jedynie
PSZOK,
biodegradowalne PSZOK,
zuyty sprzt elektroniczny
odbir bezporedni w specjalnych punktach, wyznaczonych
przez miasto w porozumieniu z
firm, ktra wygra przetarg lub
w PSZOK.

2. zabudowania wielolokalowe:
zielone: tylko w PSZOK,
0,0015 TONY z 1 m kwadratowego,
wielkogabarytowe: 1 raz w tygodniu, w cisym centrum raz
na miesic, jeli bd umieszczone w gniazdach,
opony: limit 8 sztuk na rok, odbir w PSZOK,
przeterminowane leki: w aptekach na terenie miasta,
baterie: odbir PSZOK,
odpady budowlane i remontowe: 500 kg na nieruchomo, na
rok jedynie PSZOK,
biodegradowalne: PSZOK,

zuyty sprzt elektroniczny:


odbir bezporedni w specjalnych punktach, wyznaczonych
przez miasto w porozumieniu z
firm, ktra wygra przetarg lub
w PSZOK.
Z NIERUCHOMOCI
NIEZAMIESZKAYCH
1. zabudowania jednorodzinne:
zielone: 10 workw z nieruchomoci, 10 PSZOK, z nieruchomoci zabierane bd tylko
w miesicach od IV do X, w pozostaym okresie PSZOK,
baterie: PSZOK,
zuyty sprzt elektroniczny:

odbir bezporedni w specjalnych punktach, wyznaczonych


przez miasto w porozumieniu z
firm, ktra wygra przetarg lub
w PSZOK.
2. zabudowania wielolokalowe:
zielone: tylko PSZOK, 0,0015
TONY z 1 m kwadratowego,
baterie: odbir PSZOK,
zuyty sprzt elektroniczny:
odbir bezporedni w specjalnych punktach, wyznaczonych
przez miasto w porozumieniu z
firm, ktra wygra przetarg lub
w PSZOK.
kk

6 Gospodarka

9 marca 2016, nr 5 (206)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Umowy terminowe tylko do 33 miesicy


Od 22 lutego 2016 r. obowizuj nas zmiany w umowach o prac
na czas okrelony. Sprawd najnowsze przepisy!
Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Nowe przepisy maj


uchroni pracownikw od
naduy tj. przeduania
umowy na czas okrelony w
nieskoczono lub zawierania umw na kilka lat.
Umowy terminowe bd
zawierane z pracownikami
na okres do 3 lat (3 miesice umowy na okres prbny
oraz 33 miesice umowy na
czas okrelony); po upywie
tego czasu umowy bd mogy by zawierane tylko na
czas nieokrelony.
Do tej pory pracodawca zawiera z pracownikiem
dwie kolejne umowy o prac
na czas okrelony, trzecia z
kolei musiaa zosta zawarta
na czas niekrelony. Istniao
jednak odstpstwo od tej reguy, gdy midzy umowami
czasowymi nastpia przerwa, ktra trwaa duej ni
miesic. Okres wypowiedze-

REKL AMY

Wszystkie atuty w rku!

GRATIS!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

NOWO!
ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

nia umowy o prac wynosi


2 tygodnie (jeeli zostao to
zawarte w umowie).
Zmiany, ktre nas obowizuj od 22 lutego, zakadaj m.in. modykacj zasad
wypowiadania i okresw wypowiedzenia - za wypowiedzeniem bdzie mona rozwiza kad umow o prac
na czas okrelony, niezalenie od jej dugoci. Zmieni
si rwnie okres wypowiedzenia, ktry zaleny bdzie
od stau pracy pracownika:
przy zatrudnieniu krtszym
ni sze miesicy okres wypowiedzenia wynosi dwa
tygodnie, od p roku do
trzech lat - miesic, a powyej trzech lat - trzy miesice.
Ustawa zmienia rwnie
sytuacj kobiet w ciy zatrudnionych na umowy na
czas nieokrelony. Wprowadzone zmiany zakadaj, e

jeli umowa zaoona zostaa o umow o prac na czas


okrelony lub okres prbny
przekraczajcy jeden miesic, zostaje ona przeduona do dnia porodu, jeli
termin jej rozwizania przypadaby po upywie trzeciego miesica ciy. W takiej
sytuacji po porodzie matce
przysuguje prawo do zasiku macierzyskiego po ustaniu ubezpieczenia w wyniku
rozwizania umowy o prac.
Modykacje
dotycz
rwnie zawierania umw
na okres prbny. Pracodawca bdzie mg zawrze
umow o prac na okres
prbny z pracownikiem tylko raz i tylko, by sprawdzi
jego kwalikacje i moliwoci wykonywania okrelonej
pracy.
DR

Zmiany w urlopach wychowawczych


Od pocztku tego roku zacza obowizywa nowelizacja Kodeksu Pracy
dotyczca urlopu wychowawczego. Jak wpynie ona na ycie rodzinne oraz
zawodowe rodzicw zatrudnionych na podstawie umowy o prac?

o
Zapraszamy do noweg

oddziau

wiu l.
w WodzOffiiscea
, ul. w. Jana 16)

(Biurowiec Odra

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Od 2 stycznia 2016 r.
urlopu
wychowawczego
mona udziela maksymalnie w 5 czciach, do koca
roku kalendarzowego, w ktrym dziecko skoczy 6 lat.
Wczeniej, urlop taki mg
by wykorzystany do ukoczenia przez dziecko 5 roku
ycia. Prawo do urlopu wychowawczego przysuguje
i matce, i ojcu, pod warunkiem, e maj przynajmniej
szeciomiesiczny sta pracy
(niekoniecznie w obecnym
miejscu zatrudnienia).
Wedug nowelizacji, wymiar urlopu wychowawczego
wynosi 36 miesicy. Moe on
by podzielony midzy rodzicw-pracownikw na 35
i 1 miesic. Jeli rodzice nie
zdecyduj si na wykorzystanie miesica urlopu przez
jednego z nich, automatycznie trac do niego prawo. W
takiej sytuacji urlop wychowawczy bdzie mg wykorzysta tylko jeden rodzic
w wymiarze 35 miesicy.
Jedno z rodzicw ma prawo
wykorzysta 36-miesiczny wymiar urlopu jedynie w
przypadku mierci lub pozbawienia, ograniczenia lub

zawieszenia praw rodzicielskich drugiego z nich. Przepisy nie przewiduj zwikszonego limitu urlopu w
przypadku rodzicw, ktrych dziecko jest niepenosprawne.
Nowelizacja wprowadza pozytywn zmian dla
rodzicw, ktrzy chc opiekowa si dzieckiem wsplnie. Od pocztku stycznia br.
mog oni jednoczenie korzysta z caego urlopu wychowawczego. Wczeniejsze
przepisy pozwalay na to jedynie przez maksymalnie
cztery miesice. Jeli rodzice zdecyduj si na wsplny
urlop wychowawczy, wwczas trwa on 16 miesicy.
Inne istotne zmiany,
ktre zakada nowelizacja,
to zmiana okresu, w ktrym rodzice mog wykorzysta urlop wychowawczy
zwikszy si z 5 do 6 lat.
Rodzice dziecka niepenosprawnego mog natomiast
wybra urlop do jego penoletnoci.
Prawo zezwala na podjcie pracy przez rodzica,
ktry przebywa na urlopie
wychowawczym. Praca nie

musi by wykonywana u naszego dotychczasowego pracodawcy. Jedyny warunek,


jaki musi speni pracujcy
rodzic jest taki, e praca ta
nie wykluczy sprawowania
opieki nad dzieckiem. Podczas trwania urlopu wychowawczego mona rwnie si
uczy.
Zmianie uleg termin
zoenia wniosku o urlop wychowawczy. Od stycznia br.
naley go zoy najpniej
21. dni przed planowanym
pocztkiem urlopu. Do tej
pory obowizywa termin 14
dni. Z punku widzenia prawa
jest to istotne, poniewa od
daty zoenia wniosku uzaleniony jest pocztek urlopu. Pracodawca ma prawo
ustali dat rozpoczcia urlopu na 21. dzie po zoeniu
przez pracownika wniosku.
Jeeli pracownik zdecyduje si na rezygnacj z urlopu
wychowawczego, musi zoy
pisemny wniosek o wycofanie wczeniejszego podania
w terminie 7 dni przed wczeniej ustalonym termin rozpoczcia urlopu.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 5/2016


racibrz

GazetaInformator.pl 9 marca 2016 nr 5 (206)

polityka

Nowe otwarcie Platformy na now sytuacj polityczn


pawe strzelczyk

Gwnym gociem, podczas otwarcie biura poselskiego Gabrieli Lenartowicz, by


Grzegorz Schetyna, byy szef
MSWiA i MSZ, wicepremier
i marszaek sejmu, obecnie
przewodniczcy Platformy
Obywatelskiej. Oprcz niego w otwarciu uczestniczyli
m.in. posowie Marek Krzkaa i Ryszard Zawadzki, byy pose Henryk Siedlaczek,
starosta Ryszard Winiarski,
prezydent Mirosaw Lenk ze
swoim zastpc, prezes spdzielni mieszkaniowej Tadeusz Wojnar, prezydenci
Wodzisawia i Rybnika, burmistrzowie Krzanowic i Czerwionki-Leszczyn, wjtowie
okolicznych gmin, radni miejscy i powiatowi, komendant
raciborskiej stray poarnej,
dyrektor PUP, przedstawiciele lokalnego biznesu. Powicenia dokona ks. Ginter
Kurowski, ktry zauroczony
R E K L A M A

przemow Schetyny, stwierdzi i przemawia on piknie


niczym kaznodzieja.
- Otwarcie biura poselskiego to symboliczne nowe
otwarcie Platformy na now
sytuacj polityczn, bdce
zwrotem w stron obywatelskich korzeni PO - podkrelali zgodnie Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Schetyna. Ten
ostatni akcentowa, jak wane jest dla jego partii (i dobra
kraju) dobra, cisa wsppraca ze rodowiskami lokalnymi
i wsuchiwanie si w gos samorzdw. Dlatego PO, ktra
po omiu latach rzdw znalaza si w opozycji, zamierza
na nowo otworzy si na miasta, powiaty jako podstawowe
filary funkcjonowania demokratycznego pastwa. Zreszt, data otwarcia biura zbiega si z rozpoczynajc si
debat w ramach oglnopolskiego ruchu Klubw Obywatelskich. Po wizycie w Raciborzu Schetyna uda si wanie

Fot. Justyna Koniszewska

7 marca rozpoczo dziaalno biuro poselskie Gabrieli Lenartowicz. Zlokalizowano je w domu handlowym,
aby umoliwi robicym zakupy chwil oddechu i refleksji nad sytuacj spoeczno-polityczn.

Raciborskie biuro poselskie Gabrieli Lenartowicz znajduje si przy ul. Opawskiej 13


(naprzeciwko Biedronki Lux). Na zdj. Gabriela Lenartowicz i Grzegorz Schetyna.

w tym celu do Krakowa. To


projekt odpowiadajcy na rosnce spoeczne oczekiwanie
nowoczesnego, wiadomego
spoeczestwa obywatelskiego, ktre parlamentarzyci
PO chc wspiera i aktywnie
w nim uczestniczy - zaznaczy byy marszaek sejmu.
Skd pomys, w Raciborzu dotd niespotykany, aby
biuro ulokowa w pasau
handlowym? - Zasadza si
on na przekonaniu, e aktywno publiczna, zaangaowanie spoeczne jest tak
sam codziennoci i tak sam potrzeb jak np. zakupy.
I mona wraz z chwil oddechu i refleksji czyni to bd
w przerwie zakupw, bd
celowo odwiedzajc przyjazne takim potrzebom miejsce. Miejsce, gdzie mona bdzie: i spotka si z innymi
zainteresowanymi, i uzyska
pomoc, i zwyczajnie wymieni pogldy - wyjania G. Lenartowicz.

PLUSY BIZNESU

9 marca 2016, nr 5 (206)

DLA

<< GazetaInformator.pl

region podre

region - bezpieczestwo

Zaplanuj wakacje w Chorwacji!

W Grupie Azoty ZAK uhonorowano


Liderw Bezpiecznej Pracy

HOTEL LAGUNA znajduje si


w odlegoci 100 metrw od morza.
Zalet oferty jest to, e wyjazd odbywa si bezporednio z
Raciborza i Rybnika, wszyscy s
zakwaterowani w jednym hotelu
(nie marnuje si czasu na zbieranie grupy i rozwoenie jej
czonkw po ronych miejscowociach i orodkach), a komfortowy autokar jest cigle na
miejscu - podobnie jak pilot (rezydent), ktry opiekuje si grup
od pocztku do koca. Dodatkowe wycieczki s organizowane
bezporednio przez organizatora, dziki czemu s tasze ni u
lokalnych porednikw i obsugiwane w jzyku polskim.
Wybr Chorwacji to gwarancja udanych wakacji! Poza
malowniczymi plaami, kraj ten
posiada przepikne Parki Narodowe (m.in. Plitvickie Jeziora,
gry Biokovo, wodospady Krka)
i wiele wiekowych zabytkw pamitajcych czasy rzymskie (jak
Split, Szybenik i Dubrovnik).
R E K L A M A

Nie bez znaczenia jest to, e


Chorwacja daje zarwno przyjemny powiew egzotyki (ciepe
morze, soce, palmy, rdziemnomorska przyroda, kuchnia
bakaska, dobre wino), jak i
pene poczucie bezpieczestwa
wynikajce z obcowania z mieszkacami wywodzcymi si z tego samego krgu kulturowego
co Polacy.
W tym roku impreza odbdzie si w dniach 13-24 wrzenia, a miejscem wypoczynku
bdzie cicha i malownicza miejscowo GRADAC na Riwierze
Makarskiej.
Wrzesie to wietny czas na
urlop w Chorwacji. Morze jest
ciepe, temperatura powietrza
wynosi ok. 25 C, pogoda jest
soneczna, a kurorty oraz zabytkowe miasta nie s ju nadmiernie przepenione jak w szczycie
sezonu. Znacznie nisze s te
ceny...

Artyku sponsorowany

Zakad po raz kolejny przyzna nagrody pracownikom, bez ktrych


wysoka pozycja firmy w rankingach bezpieczestwa nie byaby moliwa.
Fot. materiay ZAK S.A.

HOTEL LAGUNA znajduje


si w odlegoci 100 metrw od
morza i kamienisto-wirowej
play, p kilometra od centrum
miejscowoci. Do dyspozycji goci jest w nim restauracja, drink
bar, caffe bar na play i kcik internetowy. Wszystkie pokoje 1, 2
i 3 os. posiadaj peny wze sanitarny, telewizory z TV-sat i co
najwaniejsze balkony z widokiem na morze!
Cena imprezy obejmujca
transport, zakwaterowanie w
hotelu (pokj 2 osobowy, z balkonem z widokiem na morze),
wyywienie (niadania i obiadokolacje w formie obfitego bufetu), ubezpieczenie NWiKL oraz
opiek polskiego pilota i rezydenta podczas caego wyjazdu
(imprez prowadzi Dawid Wacawczyk) wynosi jedynie 1740
z/os.
Posiadacze
raciborskiej
karty seniora oraz rodziny lub
grupy przyjaci wykupujce
ofert dla min. 4 osb dorosych,
mog liczy na 100 z zniki (od
osoby)!!!
Szczegy oraz zdjcia z wyjazdw, ktre biuro zrealizowao w ostatnich latach mona znale na stronie www.orinoko.pl
Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum Turystyki na
ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat,
vis a vis E.Leclerc) od poniedziaku do pitku w godz. 9:00
17:00, a w soboty 9:00 13:00.
Telefon: 32 740 92 00
(biuro) lub 502 557 238.

katarzyna krentusz

- Bezpieczestwo naszych
pracownikw jak i caych zakadw to bez wtpienia nasz
priorytet, co znajduje odzwierciedlenie w stale obniajcych si wskanikach
wypadkowoci. W latach
2010-2015 odnotowalimy
popraw o ponad 50 procent.
Jest to bez wtpienia nasz
wsplny sukces, osignity
dziki odpowiedzialnym postawom pracownikw ZAK-u oraz wdraaniu nowych
rozwiza w Spce, podwyszajcych standardy dziaania - podkrela w czasie uroczystoci przyznania nagrd
Adam Leszkiewicz, prezes
Grupy Azoty ZAK.
W tegorocznej edycji firma wyrnia: Krzysztofa
Wiej, Tomasza Zawilaka i
Grzegorza Fedyn, ktrych
uhonorowano tytuem Lider Bezpiecznej Pracy 2015,
a take: Marcina Raka, Rudolfa Kusza i Leszka Grczanego - tytuem Mistrz - Organizator Bezpiecznej Pracy
2015. Najbezpieczniejszymi
wydziaami w Grupie Azoty
ZAK zostay: Wydzia Kompresorowni, Wydzia Produkcji Wody oraz Wydzia Gazu
Syntezowego.
Spka rokrocznie otrzymuje szereg wyrnie doty-

W Grupie Azoty ZAK nagrodzono


Liderw Bezpiecznej Pracy.
czcych bezpieczestwa pracy, jak choby ubiegoroczna
prestiowa Zota Karta Lidera
Bezpiecznej Pracy - wyrnienie przyznawane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
- Pastwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). Ponadto w
Zakadach Azotowych konsekwentnie realizowane s
kompleksowe projekty BHP,
takie jak: Zero wypadkw i
Zdrowe i bezpieczne miejsce
pracy. Dobre dla Ciebie - Dobre dla Firmy. W ubiegym
roku w spce zainicjowano
program audytw behawio-

ralnych STOP, ktry bdzie


kontynuowany przez kolejne lata. Efektem powyszych
dziaa jest systematyczna
poprawa wskanikw dotyczcych bezpieczestwa pracy, plasujca kdzierzyskie
Zakady w czowce spek
Grupy Azoty. Pozytywnie
oceniony zosta rwnie stan
zdrowia Zaogi - Pastwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny nie stwierdzi adnego
przypadku chorb zawodowych. W 2015 r. Spka po raz
szsty otrzymaa Zot Kart
Lidera Bezpiecznej Pracy

region - ochrona przciwpowodziowa

Co zamierza rzd w sprawie Odry,


czyli rzek tam i z powrotem
Dymy do tego, aby Odra bya rzek o IV klasie eglownoci na caej
dugoci przekaza radnym na lutowej sesji przedstawiciel Ministerstwa
Gospodarki Morskiej i eglugi rdldowej.
Czesaw ukowski, wystpujc na forum rady miasta
Racibrz, streci zamierzenia rzdu odnonie budowy
zbiornika Racibrz Dolny, kanau aba-Odra-Dunaj umoliwiajcego eglug pomidzy
pnocnymi a poudniowymi
morzami europejskimi oraz
ywotnym w Raciborzu tematem Odry.
Nie pado zbyt wiele konkretw, ale trudno si dziwi.
Nowy rzd funkcjonuje pki
co od 3 miesicy, std na razie wikszo zagadnie jest
w sferze analiz i przyszego
planowania. Niemniej jednak sycha odwane deklaracje, co do zmiany priorytetw i dotychczasowej polityki
wzgldem poruszanych zagadnie. ukowski do asekuracyjnie unika jednoznacznych odpowiedzi, jednak
jak zaznaczy, nie mwiby o
tym, gdyby nie by przez ministerstwo upowaniony. Czyli miae plany s, na realizacj przyjdzie troch poczeka.
Dla Raciborza brzmi to
obiecujco, zwaszcza biorc
pod uwag dotychczasow
polityk odkadania na bliej

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Orinoko

Raciborskie Biuro Podry ORINOKO - ART & TRAVEL


od czterech lat organizuje autorskie wczasy w Chorwacji.

Czesaw ukowski z Ministerstwa Gospodarki


Morskiej i eglugi rdldowej by gociem na
lutowej sesji rady miasta Racibrz.
nieokrelon przyszo zatytuowan jako to bdzie.
Jeli za chodzi o Odr, to s
zamiary uczynienia j rzek
o przynajmniej IV klasie eglownoci na caym biegu.
Co to oznacza? Dotychczas
egluga rdldowa nie bya
priorytetem i Odra stanowia
owszem wany szlak komunikacyjny, ale na wyznaczonych
odcinkach. Jeli uda si zrealizowa zamiary, to IV klasa
eglownoci oznacza: - minimum 2,5 metra gbokoci, odpowiednia szeroko, aby
dwa statki mogy si min,

- brak odcinkw uniemoliwiajcych przepyw dugich


jednostek (np. barek z naczepami).
Wedug
ukowskiego,
klasy I - III maj znaczenie
regionalne. IV klasa to ju jak
droga ekspresowa przy drodze powiatowej. Szlaki rdldowe dziel si nastpujco:
I klasa < 400 t, II klasa
400-650 t, III klasa 6501000 t, IV klasa 1000-1500
t, Va klasa 1500-3000 t, Vb
klasa > 3000 t.
ps

GazetaInformator.pl >>
racibrz

PLUSY BIZNESU

9 marca 2016, nr 5 (206)

DLA

gospodarka

Forum Gospodarcze
w Raciborzu 6 kwietnia

Fot. Koltech

Na pocztku kwietnia w Raciborzu odbdzie si Forum Gospodarcze


Zainwestuj u Nas. Gospodarzem wydarzenia bdzie Miasto Racibrz.

Pierwszy inwestor w strefie gospodarczej - Firma Koltech


produkujca nowoczesne obrabiarki.
iwona cybulska

Forum gospodarcze w
pierwotnym zamyle ma stanowi miejsce wymiany pogldw, dowiadcze, dobrych
praktyk. Ponadto tego rodzaju spotkania maj uatwia
nawizywanie cennych kontaktw biznesowych. Podczas
Forum Prezydent Raciborza
Mirosaw Lenk zaprezentuje nowe tereny inwestycyjne
ulokowane w miecie przy ul.
Bartka Lasoty i na Ostrogu.
Gwnym punktem forum bdzie uroczyste podpisanie formalnego porozumienia Miasta Racibrz z Polsk

Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. PAIiIZ


to agencja rzdowa, do ktrej
gwnych zda naley m.in.:
zachcanie
zagranicznych
przedsibiorcw do inwestowania w Polsce, pomoc przy
wyszukiwaniu atrakcyjnych
terenw inwestycyjnych, doradztwo inwestycyjne a take
zapewnianie staego dostpu
do informacji gospodarczych.
Uczestnicy forum wezm
udzia w panelu dyskusyjnym,
ktrego meritum stanowi bdzie rozmowa o inwestycjach
w strefie ekonomicznej. W
tym temacie niezwykle istotny
bdzie gos wiceprezesa KSSE

Andrzeja Zabiegliskiego, ktry odpowie na pytanie: Kto


i dlaczego inwestuje w SSE?
Dlaczego warto inwestowa
w SSE?
W programie forum przewidziano take wizyt w fabryce jednego z raciborskich
Diamentw Forbesa Koltechu, w ktrym produkowane s supernowoczesne obrabiarki eksportowane na cay
wiat. Koltech to pierwsza firma, ktra ulokowaa swoj
produkcj w raciborskiej strefie ekonomicznej.
Forum odbdzie si 6
kwietnia w Paacyku Myliwskim RAFAKO.

kietrz - remonty

Kietrz stara si o dofinansowanie rewaloryzacji rynku


5 maja 2015 roku pomidzy Gmin Prudnik,
Gmin Guchoazy, Gmin
Gubczyce, Gmin Kietrz,
Gmin Branice oraz Powiatem Gubczyckim zostao podpisane porozumienie owsppracy w ramach
projektu pn. Ograniczenie
antropopresji na rnorodno biologiczn, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrwnowaony
rozwj obszaru Gr Opawskich i Bramy Morawskiej
majcym na celu wsparcie
efektywnoci wykorzystania posiadanych zasobw
poprzez realizacj inwestycji, ktrych celem jest
ochrona, promocja i rozwj dziedzictwa kulturowego i naturalnego na terenie gmin. Dziki temu
porozumieniu pojawia si
szansa uzyskania dofinansowania na rewaloryzacj
kietrzaskiego rynku. Cae
to przedsiwzicie odbywa
si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewdztwa Opolskiego
na lata 2014 2020.
Niestety, aby uzyska
rodki na tak due zadanie
trzeba speni wiele wymogw. Warunkiem zoenia
wniosku jest posiadanie

Fot. UM Kietrz

Caeprzedsiwzicie odbywa si w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2014 2020.

Gmina Kietrz ma amitne plany odnonie rynku.


Inwestycja jest uzaleniona od uzyskania funduszy z UE.
dokumentacji technicznej,
ktrej opracowanie zlecono firmie zewntrznej.
Przedmiotowa dokumentacja obejmuje przebudo-

w oraz remont cigw komunikacyjnych i pieszych


wraz z ujednoliceniem poszczeglnych stref uytecznoci publicznej. Ponad-

to w zakresie inwestycji
planowana jest przebudowa oraz rozbudowa owietlenia ulicznego, wymiana
irozbudowa sieci podziem-

nych (wodocigi, kanalizacja deszczowa, kanalizacja


sanitarna), budowa fontanny chodnikowej, wykonanie odlewu z brzu na
postumencie granitowym,
remont zabytkowej Kolumny z Grup Nawiedzenia
NMP, budow nowych cigw dla pieszych, wyposaenie w elementy maej architektury (awki, kosze na
mieci, stojaki rowerowe,
sup ogoszeniowy) oraz wykonanie nowych nasadze.
- Z uwagi na bardzo
krtki termin opracowania projektu oraz licznych
prac zwizanych z przygotowaniem kompleksowego wniosku nie byo moliwoci wyboru koncepcji
przez mieszkacw gminy.
W zwizku z tym powoalimy 15 osobow komisj, w
skad ktrej wchodz burmistrzowie, radni, kierownicy referatw, urzdnicy
i prezes Hydrokanu. Ich
zadaniem by nadzr nad
terminow realizacj zaplanowanych dziaa oraz
koordynowanie realizacji
opracowania koncepcji rewaloryzacji Rynku w Kietrzu przyznaje Krzysztof
obos, burmistrz Kietrza.
- Zadaniem powoanej

komisji byo take zminimalizowanie liczby niepotrzebnych bdw, jakie


mogyby wystpi podczas
tworzenia projektu. Ponadto chcielimy, aby by dostosowany do potrzeb szerszej grupy mieszkacw.
Dziki tak licznej grupie
moglimy unikn bdw
poprzednikw polegajcych
na pracy w wskim gronie,
podejmujcym decyzje o
funkcjonalnoci i wizualnoci obiektw na terenie
gminy. Liczymy na to, e
uda nam si zdoby dofinansowanie, cho wiadomo,
e ycie bywa przewrotne,
dlatego prosimy o trzymanie kciukw za ten wniosek. Dostrzegamy w tym
projekcie ogromn szanse na popraw wizerunku
miasta podkrela Dariusz
Kamiski, wiceburmistrz
Kietrza.
W chwili obecnej uzyskano ju pozwolenie Wojewdzkiego Konserwatora
Zabytkw. Realizacja projektu uzaleniona bdzie
od kwalifikacji wniosku do
uzyskania dofinansowania.
Nabr wnioskw planowany jest na II kwarta b.r.
um

44 Wiadomoci
Zadbaj o swj ogrd na wiosn

Zoty rodek

24 lutego
2016,2016,
nr 4nr(205)
9 marca
5 (206)

<< GazetaInformator.pl

Zadbaj o swj ogrd


na wiosn

REGION ROZRYWKA

Ogrd peen tulipanw - Park Keukenhof w Holandii


HANNA STANIK

Holandia synie z kolorowych pl tulipanw. To


wanie w kraju wiatrakw
znajduje si rwnie synny
na caym wiecie park Keukenhof, w ktrym to kadej
wiosny odbywa si wystawa kwiatw cebulowych.
Teren dzisiejszego parku Keukenhof w XV wieku
nalea do Jacoba van Bawaria i by wwczas terenem myliwskimi, okoo
zamkowym. Nazwa KeuR E K L A M A

kenhof wzia si od przy


zamkowego ogrodu zioowego, z ktrego to pozyskiwano zioa do zamkowej kuchni. Obecny park
by czci sporego majtku Slot Teylingen penego piknych dziko rosncych krzeww i wydm. Po
mierci Jacoba van Bawaria, Keukenhof przeszed
w rce bogatych rodzin kupieckich. Baron i baronowa Van Pallandt zaprosili
dwch architektw krajobrazu Zocher, projektan-

Fot. Hanna Stanik

Niebawem w naszych ogrdkach zakwitn tulipany.


Zanim jednak to nastpi mona zaplanowa wyjazd do krainy tulipanw.
tw parku Vondelpark w
Amsterdamie, aby zaprojektowali ogrd wok zamku.
Projekt stworzony w stylu
angielskim, sta si podstaw parku Keukenhof a po
dzi dzie.
W 1949 roku z inicjatywy wczesnego burmistrza
Lisse oraz wielu czoowych
producentw i eksporterw
kwiatw cebulowych, zostaa tu zorganizowana pierwsza wystawa kwiatw na
wolnym powietrzu. Sukces
wystawy przerodzi si w

cyklicznie powtarzajce si
coroczne wydarzenie, ktre
przyciga miliony turystw
z caego wiata. W dniu dzisiejszym posiado naley
do Fundacji, ma 32 hektary i posiada 15 kilometrw cieek. Kady znajdzie tu co dla siebie, nie
zalenie od wieku i pochodzenia. Keukenhof zaskakuje i zachwyca piknem
kwitncych tulipanw, ale
i hiacyntw, narcyzw oraz
innych wiosennych rolin
cebulowych.

GazetaInformator.pl >>

24
lutego
2016,
nr 4 (205)
9 marca
2016,
nr 5 (206)

Zadbaj o swj ogrd na wiosn

Zoty
rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ BIZNES

Odwie swoje mieszkanie na wiosn!


Przyjd do nowej Galerii Barw w Raciborzu.
Wiosna to jedyna taka pora roku, ktra bardzo
czsto stanowi natchnienie
do dokonywania przernych zmian. Najwysza pora obudzi si z zimowego
snu i przywita wiosn w
wielkim stylu. Warto wic
zacz od zmiany czego w
swoim otoczeniu nowe
kolory w mieszkaniu, bd
ich odwieenie to z pewnoci dobry pomys, by pozby si negatywnych uidw i zastpi je pozytywn
energi.
Na ulicy Kociuszki w
Raciborzu powstaa nowa
Galeria Barw, w ktrej znajd Pastwo szeroki wybr
farb, kolorw, a take narzdzi budowlanych oraz a
osiem mieszalnikw farb i
tynkw. Oprcz tego galeria
poszerzya swj asortyment
o wysokiej jakoci tapety,
artykuy BHP, elektronarzdzia, a take kamienie dekoracyjne i wiele innych.
Ponadto Galeria Barw
Grud dysponuje innowacyjnym, jedynym na lski
stoem multimedialnym z
kolorami farb renomowanej marki nieka. St ten
posiada dotykowy panel,
dziki ktremu kady klient
moe osobicie dopasowa dany produkt z kolekR E K L A M A

cji marki nieka do konkretnego pomieszczenia w swoim


mieszkaniu lub domu. Co wicej, st umoliwia rwnie wizualizacj konkretnego koloru
w rnych warunkach owietleniowych, co pozwoli unikn niechcianego zakupu. Z
pewnoci jest to wic doskonaa opcja dla osb, ktre chc
mie pewno, e wybrany
przez nich kolor farby bdzie

wietnie pasowa do danego


wntrza i idealnie prezentowa
si w kadym wietle.
Nowa Galeria Barw PUH
Jerzy Grud znajduje si w
przestrzennej hali oraz dysponuje duym parkingiem. Warto wspomnie, e pomimo tak
wielu zmian zwizanych z powikszeniem asortymentu, jako wiadczonych przez Galeri Barw usug wci pozostaje

na najwyszym poziomie, a
pracownicy su pomoc w
zakresie profesjonalnego doradztwa.
Co wicej, Galeria Barw
gwarantuje szybk obsug,
wiele atrakcyjnych promocji
oraz korzystne rabaty dla staych klientw. Z pewnoci
wyrnia j rwnie indywidualne podejcie do kadego
klienta.

PUH Jerzy Grud


Galeria Barw
ul. Kociuszki 6
47-400 Racibrz

Godz. otwarcia:
Pon. - pt.: 7:00-18:00
sob.: 8:00-14:00
Tel. 32 415 30 15
Kom. 696 455 148
hurtownia.grud@interia.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu

sylwetki

9 marca 2016, nr 5 (206)

racibrz edukacja

racibrz - osir

Super Belfer XXI wieku z tabletem


Mirosawa Dyka-Ponka jest anglistk w rydutowskim liceum. Prowadzi innowacyjne metody
nauczania, na swoim koncie ma multum osigni i ponadprogramowych aktywnoci.

W Liceum Oglnoksztaccym im. Noblistw Polskich


w Rydutowach pracuje Mirosawa Dyka Ponka jako nauczycielka jzyka angielskiego
. Jest autork i ordowniczk
wielu midzynarodowych projektw zarwno przeprowadzanych online, jak i pozwalajcych jej uczniom podrowa
po wiecie. Pomimo niemaych
osigni, ujmuje skromnoci.
Przygotowujc si do rozmowy, zapoznaem si z
list certyfikatw i wyrnie, ktre posiada Pani
w CV. Jest tego naprawd
sporo! Zaciekawi mnie
najbardziej certyfikat Komisji Europejskiej European Language Label...
Wszystko zaczo od
eTwinningu. (red. eTwinning
to spoeczno szkolna, gromadzca szkoy i przedszkola z caej Europy - i nie tylko - wsppracujca za pomoc mediw
elektronicznych). Mwic dokadniej, od projektu, ktry
mia promowa bezpieczestwo modziey w internecie.
Nasz projekt zosta wyrniony
Krajow i Europejsk Odznak
Jakoci eTwinning. Wtedy pojawia si moliwo udziau w
konkursie ELL, w ktrym bior
udzia zarwno instytucje, jak i
pojedyncze osoby. Wysaam
zgoszenie, jako e jednym z
priorytetw rywalizacji w 2012
roku byo wanie promowanie
bezpieczestwa w internecie. I
zostaam laureatk! Zupenie
niewiadoma rangi konkursu
i moliwoci wygranej. Potem
bya wielka Gala, z udziaem
czonkw Komisji Europejskiej, FRSE, MEN-u i innych
zacnych goci, gratulujcych
prestiowego Znaku Innowacyjnoci w Nauczaniu Jzykw
Obcych i... notebook Samsung
Galaxy jako nagroda. Wtedy
chyba na dobre zacza si moja przygoda z tabletami...
Czy wanie wtedy w Pani
gowie pojawi si pomys
na innowacyjny projekt
Klasa z tabletem?
Nie... No wie pan, pomys
to sobie mona mie, ale potrzeba te sprztu! Mielimy w
klasie magnetowid, telewizor,
odtwarzacz DVD, jeden laptop.
Zaczam si bawi super-tabletem, robiam kursy internetowe, szukaam moliwoci
wykorzystania smartfonw w
nauczaniu. Pomagali mi te
uczniowie. Tworzylimy materiay promujce realizowane
w tym czasie projekty midzynarodowe, poznawalimy nowe moliwoci technologiczne.
Zawsze znalaz si ucze, ktry
lepiej ode mnie ogarnia spraw od strony technicznej...W
kolejnym roku otrzymalimy
nagrod finansow za I miejsce w konkursie Nasz projekt
eTwinning. Ta wanie nagroda, pomoc Organu Prowadzcego oraz yczliwo Dyrektora

LO i nauczyciela-informatyka
pozwoliy stworzy podstaw
do uruchomienia tabletowej
klasy.
Ten projekt to Safetiquette, tak?
Tak, dokadnie. Od angielskiej nazwy tego, co nazywamy
netykiet. (red. Netykieta to
zbir zasad przyzwoitego zachowania w internecie, swoista
etykieta obowizujca w sieci).
To stworzone dla potrzeb projektu nowe swko safetiquette mona przetumaczy wic
jako bilet do bezpieczestwa i
kultury w internecie.

skiego, dostaje jak warto dodan. Wyrasta na


otwartych, wiadomych,
nowoczesnych Europejczykw, ktrzy potrafi
si umiejtnie porusza w
wiecie. W wiecie, ktry
sta si dzi przecie globaln wiosk...
Tak najprociej - caa moja dodatkowa dziaalno
wynika te z tego, e ja si nie
lubi nudzi. Nie ma gorszej
sytuacji, ni ta, w ktrej nauczyciel i ucze przychodzi
znudzony na lekcje. Warto
czasem sobie uatrakcyjnia te
spotkania..
Fot. Anna apka

jarosaw kosowski

<< GazetaInformator.pl

Mirosawa Dyka-Ponka wykorzystuje


m.in. tablety i smartfony na lekcjach jzyka angielskiego.
Dziki temu zajcia s ciekawsze dla uczniw.
Zauwayem, e uya Pani wczeniej sformuowa typu uczylimy si
wsplnie, poznawalimy,
tworzylimy...
Wynika z tego, e ma Pani wielk wiar w swoich
uczniw, a take traktuje ich Pani poniekd jako rwnych sobie. To nie
mieci si w kanonie nauczyciela - autorytetu ,
ktrego naley sucha
niczym wyroczni. Kanonu, ktry pamitam jako
obowizujcy za moich
czasw szkolnych...
To naturalne, e uczniowie
si ucz od nauczyciela, ale
ja te codziennie ucz si od
nich! wiat si zmienia, szkoa
musi i z duchem czasu. Nie
jest ju miejscem pobierania
nauki. Powinna sta si orodkiem edukacyjno-spoecznych
spotka! wiadectwem nasz
program Comenius, Polsko-Litewski Program Wymiany Modziey, akcja Amnesty International, spotkania
midzypokoleniowe Geneations&School, ostatni midzynarodowy projekt z okazji Walentynek. Wymiany
uczniw, w ktrych bierzemy
udzia... Robimy je po to, eby
si czego nauczy, dowiadczy nowych rzeczy, zrozumie wspczesny wiat. Jzyk
obcy jest rodkiem, nie celem.
Mona powiedzie, e
modzie za spraw Pani
metod nauczania, prcz
efektywnej nauki angiel-

Jestem naprawd pod


wraeniem Pani podejcia! Zainteresoway mnie
te publikowane przez Pani materiay audiowizualne. Natrafiem na projektowy kana LO w serwisie
YouTube, gdzie moj uwag przykuy szczeglnie filmiki z ywioowym, wsplnym z uczniami, tacem
podczas jednego z midzynarodowych spotka...Bia
z nich prawdziwa energia i
charyzma. Prosz powiedzie czy to si da wypracowa, czy trzeba si z tym
urodzi?
Oj, zamiowanie do taca,
ktre pan dostrzeg, na pewno wynika z czasw szkolnych
i studenckich. Przez kilka dobrych lat taczyam w Studenckim Zespole Pieni i Taca Katowice. Podrujc,
poznawaam wiat, uczyam
si jzyka i czerpaam z tego
prawdziw frajd! W czasach
PRL-u nie byo to oglnie dostpne dowiadczenie. Moe
dlatego teraz bardzo si ciesz,
gdy moi uczniowie i absolwenci korzystaj z moliwoci, jakie
daje nam ycie w kraju bez granic. Odnonie charyzmy, czy
te mioci do mojego zawodu,
to geny chyba. Pochodz z nauczycielskiej rodziny-dziadek,
babcia, mama, ciocia-wszyscy lubili uczy i podejmowa
dodatkowe zadania w pracy z
dziemi i modzie.
Kiedy kontaktowaem si
z Pani w sprawie wywia-

du usyszaem, e Pani koleanka z Superbelfrw


(red. Mirosawa Dyka
Ponka aktywnie dziaa w
grupie nauczycieli z caej
Polski, ktrzy nie boj si
zastosowania innowacyjnych metod nauczania,
przede wszystkim szeroko
pojtej technologii informacyjnej. Grupa skada si
z czynnych zawodowo nauczycieli, trenerw i edukatorw stosujcych technologie TIK w codziennej
praktyce nauczania na
rnych etapach i poziomach edukacji) jest nominowana do nagrody Global Teacher Prize, gdzie
wygran jest okrgy milion dolarw! Prosz przybliy czytelnikom, czym
jest w konkurs i koniecznie powiedzie co wicej
na temat tej niebagatelnej
nagrody...
Tak, milion dolarw to rzeczywicie prawda. Jola Okuniewska - gospodyni chyba
pierwszej tabletowej klasy jest
jedyn Polk w gronie 50 nauczycieli z caego wiata. Odnonie samego konkursu powiem
tak: o ile tytu Eduinspiratora,
do ktrego zostaam nominowana nazywany jest Noblem
w dziedzinie edukacji, o tyle
GTP to prawdziwy Oscar! Jestem dumna, e Polka znalaza
si w tak doborowym gronie
nauczycieli.
Rozmawialimy
przez
okrga godzin, mina
mi naprawd w mgnieniu
oka. Opowiada Pani tak
ciekawie, e zapewne moglibymy jeszcze tak drugie
tyle...Zapytam na koniec o
najblisze plany, marzenia, cele, ktre Pani przed
sob stawia...
Najblisza przyszo w
klasie to przede wszystkim mini-projekty, takie jak chociaby ten najnowszy - stworzone
przez moich uczniw wiatowe
wirtualne walentynki , wysane
dzi do Grecji i Stanw Zjednoczonych. Chc kontynuowa
akcj pisania listw Amnesty
International, program InstaLing, inne mae cegieki promujce nauk on-line. I tworzenie
z uczniami naszych autorskich
materiaw edukacyjnych. Moja pierwszoklasistka przygotowuje wanie interaktywny konkurs wiedzy o Harry Potterze
dla gimnazjalistw. Zostanie
przeprowadzony w androidowej aplikacji Kahoot. Najwaniejsze dla mnie teraz s projekty, ktre robi si w klasie i
wysya w wiat. Udzia w nich
bior wszyscy uczniowie nie
tylko ci ponadprzecitni. I to
jest najbardziej satysfakcjonujce! A marzenie? Niech bdzie,
jak jest - niech praca z modzie mnie nigdy nie znudzi, nie
zmczy, nie rozczaruje...
Niech to pozostanie puent. Dzikuj serdecznie za
rozmow.

Krzysztof Borkowski:
Jaka przyszo
czeka OSiR?
Fot. UM RAcibrz

Zdaniem dyrektora OSiR Krzysztofa Borkowskiego jednym


z najwaniejszych zada, przed ktrymi stanie OSiR w tym
roku bdzie ukoczenie prac nad kempingiem na Oborze.
Nowy dyrektor Orodka
Sportu i Rekreacji Krzysztof Borkowski ju pierwszego dnia na nowym stanowisku wyjawi, jak widzi
przyszo podlegej mu
jednostki.
Co bdzie przedmiotem
paskich zainteresowa
jako Dyrektora OSiR w
pierwszej kolejnoci?
Na pierwszy ogie pjdzie
kemping. W duej mierze jest
ju zagospodarowany jeli chodzi o baz noclegow. Domki s
ju praktycznie gotowe na przyjcie pierwszych goci. Stacja
rowerowa i wiata s ju gotowe.
Teraz musimy zaj si tym, co
moe jest mniej widoczne dla
oka, ale bez czego trudno sobie wyobrazi funkcjonowanie
kempingu. Drog dojazdow,
modernizacj sieci wodocigowej. Jestemy ju na etapie
przygotowania dokumentacji
projektowej pod przetarg.
Kemping daje moliwoci
take rowerzystom
Tak. Turystyka rowerowa to
dua szansa dla Raciborza. Miasto niezwykle duo zainwestowao w cieki rowerowe i chcemy to wykorzysta. Na pewno
to duy atut take dla nas. Stacja rowerowa i wiata powstay
wanie z t myl. Poza tym,
aby promowa jazd rowerem i
zachca mieszkacw do tego
rodka lokomocji przy niemal
kadym naszym obiekcie znajduj si stojaki rowerowe.
A co ze stadionem?
To rzeczywicie jeden z naszych priorytetw, ale w tym
przypadku niestety nie wszystko zaley od nas. Modernizacja stadionu, mowa tu o bieni
i zapleczu lekkoatletycznym,
nie o murawie, jest przedmiotem naszych stara, stworzona
zostaa ju nawet dokumenta-

cja przebudowy tego obiektu.


Nastpnym krokiem jest pozyskanie rodkw zewntrznych.
Tu naszym gwnym partnerem jest Miasto, ktre stara si
o rodki z Ministerstwa Sportu.
Licz, e to si uda, bo miastu
o takich tradycjach lekkoatletycznych, przydaby si wanie
taki obiekt. W tym przypadku
nie chodzi zreszt tylko o zawodowcw, take zwykli mieszkacy mieliby miejsce na wasny
trening.
Jaka bdzie przyszo lodowiska?
Z pewnoci bdziemy
chcieli, by pojawio si zadaszenie. Przed nami stoi wybr
koncepcji, ktry w duej mierze bdzie podyktowany skal
finansow caego przedsiwzicia. Pierwsza opcja to zadaszenie samej tafli, czyli postawienie
swego rodzaju hali namiotowej.
To tasze rozwizanie. Druga
koncepcja zakada wiksze nakady finansowe. Jest moliwe
wybudowanie budynku z szatniami i zapleczem. To znacznie
zwiksza komfort korzystania
z obiektu, ale nie ukrywam, e
byaby to dua i kosztowna inwestycja.
OSiR to take krgielnia
Krgielnia to nasz naprawd bardzo mocny punkt. To jeden z niewielu obiektw w caej Polsce, na ktrym mona
rozgrywa turnieje rangi mistrzowskiej. Posiada wszystkie
moliwe certyfikaty i atesty.
Obecnie cieszy si sporym zainteresowaniem raciborzan, ale
chciabym jeszcze bardziej promowa to miejsce. Warto zastanowi si np. nad punktem gastronomicznym. Wedug mnie
przyczynioby si to do jeszcze
wikszej atrakcyjnoci krgielni.
um

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

region pomoc spoeczna

Z regionu

region - zdrowie

Portal Emp@tia - pomoc w otrzymaniu wsparcia Za mao pac, by lekarze


Czym jest pomoc spoeczna? Jakie wsparcie przysuguje rodzinom
w Polsce? Kto orzeka o niepenosprawnoci? Te i wiele innych
przydatnych informacji znale mona na portalu emp@tia.
katarzyna krentusz

Portal emp@tia adresowany jest do wszystkich obywateli, w szczeglnoci za do osb i


rodzin korzystajcych ze wiadcze socjalnych oferowanych
przez pastwo. Na stronie internetowej, w jednym miejscu,
zgromadzone s kompletne i
aktualne informacje pozwalajce skutecznie skorzysta z
oferowanych przez pastwo
polskie wiadcze socjalnych i
ewentualnie o nie zawnioskowa. Z portalu dowiedzie si
mona rwnie wicej nt. Karty Duej Rodziny, orzecze o
niepenosprawnoci czy orodkach organizujcych turnusy
rehabilitacyjne.
W gminach, ktre zostay
wskazane w prezentowanym
na stronie Wykazie instytucji,
mona zoy wybrany wniosek drog elektroniczn (przy
wykorzystaniu bezpiecznego
R E K L A M A

podpisu elektronicznego lub


profilu zaufanego), wchodzc
w dostpn zakadk eWnioski.
W chwili obecnej, udostpnione zostay nastpujce usugi elektroniczne:
Pomoc Spoeczna:
- wniosek o przyznanie pomocy
spoecznej,
- wniosek o pomoc spoeczn
dla innej osoby/rodziny.
Wnioski procesowe okrelone Kodeksem Postpowania Administracyjnego:
- wniosek o wydanie zawiadczenia o udzielonej pomocy,
- wniosek w sprawie zmian w
spacie nalenoci/odpatnoci,
- wniosek o zmian decyzji lub
postanowienia,
- odwoanie od decyzji lub zaalenie na postanowienie,

- korespondencja w sprawie do
jednostki terenowej.
Rejestr obkw/klubw
dziecicych:
- wniosek o wpis do rejestru
obkw/klubw dziecicych,
- wniosek o modyfikacj wpisu
do rejestru obkw/klubw
dziecicych,
- wniosek o wykrelenie z rejestru obkw/klubw dziecicych.
Po wejciu w ycie odpowiednich zmian prawnych,
moliwe bdzie skorzystanie
ze znaczco szerszej puli wnioskw elektronicznych, a w
szczeglnoci - wnioskw dotyczcych wiadcze rodzinnych.
W wykazie instytucji portalu emp@tia znajduje si rwnie Miejski Orodek Pomocy
Spoecznej w Wodzisawiu lskim.

orzekali o niepenosprawnoci?

Niestety, nie ma zbyt dobrych wieci dla niepenosprawnych. Cho wadze powiatu zapewniaj o
deniach do utworzenia
w Raciborzu punktu orzekania o niepenosprawnoci, okolicznoci raczej
temu nie sprzyjaj.
Radna powiatowa Teresa Frencel nie ustaje w deniach, by w Raciborzu dziaa
punkt orzekania o niepenosprawnoci. Frencel ma sojusznika w radzie miasta w
osobie Wiesawa Szczygielskiego. On z kolei domaga si
od prezydenta uzalenienie
miejskiej pomocy finansowej dla szpitala (umorzenie
podatku od nieruchomoci)
od wydzielenia przez lecznic miejsca na siedzib komisji. Jak zapewni na ostatniej
sesji powiatowej wicestarosta
Marek Kurpis, wadze powiatu cay czas podejmuj dziaania. Z tego co przekaza na
sesji Kurpis: - Punkt w Rybniku przenosi si do dwukrotnie

wikszych pomieszcze. Moe


to oznacza, e przyjmowanie

Koszt utworzenia
w Raciborzu punktu orzekania o niepenosprawnoci
zosta oszacowany
na ok. 100 tys.

zotych

niepenosprawnych bdzie
usprawnione. - Funkcjono-

wanie podobnych punktw w


miejscowociach ociennych,
np. Kdzierzynie, Wodzisawiu czy Gubczycach wyglda
bardzo rnie, niekoniecznie
na plus, std obserwacje nie
s specjalnie zachcajce. - I
wreszcie najwaniejsze, moe by problem z obsad zespow orzekajcych. Z tym
zmaga si nawet Rybnik. Po
prostu lekarze ze wzgldw
finansowych nie s specjalnie zainteresowani uczestnictwem w komisjach.
ps

Z regionu

zdrowie

9 marca 2016, nr 5 (206)

racibrz zdrowie

Mobilna stacja w rybniku


pawe strzelczyk

Raciborskie Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nieustannie
kursuje, zbierajc yciodajny pyn. Niedawno
trafia do Rybnika.
R E K L A M A

Prawie 20 osb oddao krew w specjalnej mobilnej stacji krwiodawstwa.


Wrd honorowych dawcw
krwi byo kilkunastu rybnickich policjantw. Ambulans
raciborskiego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

Krwiolecznictwa podjecha na
parking przed KMP w Rybniku
o godzinie 8.00. Dawcami byli rwnie rybniczanie, ktrzy
chtnie wspieraj akcje Policyjnego Klubu Honorowych Dawcw Krwi. Kada osoba, ktra
chce zosta dawc krwi, musi

wypeni specjalny formularz,


odda odrobin krwi do analizy, przej badanie lekarskie i
po uzyskaniu akceptacji moe
odda krew. Podczas akcji udao si zebra prawie 10 litrw
krwi dla osb, ktre jej najbardziej potrzebuj.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

9 marca 2016, nr 5 (206)

EK LOGIA
WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Nowoczesna ekopracownia powstanie w Wodzisawiu l.


IWONA CYBULSKA

Zarwno dla podopiecznych jak i pracownikw


Zespou Placwek Szkolno
Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisawiu
lskim ekolgia jest jednym z priorytetw - w placwce organizowano wiele
przedsiwzi o tej tematyce. W przeszoci szkoa
zostaa nagrodzona oglnopolskim Zielonym Certyfikatem przyznanym za
podejmowanie
cennych
inicjatyw na rzecz zrwnowaonego rozwoju, a w
2011 roku otrzymaa pienin nagrod w konkursie WFO w Katowicach
pn. EKO-AKTYWNI.
Aktywno Zespou w
dziedzinie ochrony rodowiska i promocji ekologii
zostaa dostrzeona rwnie podczas ubiegorocznego konkurs pn. Zielona
Pracownia_Projekt zorganizowanego przez Wojewdzki Fundusz Ochrony

rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Jego celem byo utworzenie
ekopracowni na potrzeby
nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych,
geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Podczas oceniania wnioskw brano pod
uwag gwnie ide na zagospodarowanie pracowni,
odpowiednie wykorzystanie jej przestrzeni a take
funkcjonalno oraz innowacyjno zaproponowanych rozwiza.
Projekt ZPSWR pt. By
dotkn natury jako jedynej szkoy z terenu powiatu wodzisawskiego
spotka si z akceptacj
organizatorw konkursu.
W nagrod placwka otrzymaa 6500 z na realizacj
wymylonego przez siebie
przedsiwzicia. Warunkiem przekazania nagrody byo jednak zoenie
przez Powiat Wodzisawski jako organ prowa-

Fot. Mariusz Jankowski

Zesp Placwek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisawiu l. wzbogaci si


o multimedialn pracowni do edukacji ekologicznej. Ponad 40 tys. z na ten cel przeznaczy
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Letnia Zielona Pracownia w ZPSWR, w ktrej


organizowane s lekcje przyrody na wieym powietrzu.
W jej bezporednim ssiedztwie powstanie nowoczesna
pracownia do edukacji ekologicznej dzieci i modziey
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

dzcy szkoy wniosku o


dofinansowanie realizacji
projektu ekopracowni. W
innym przypadku nagroda
podlegaa zwrotowi.
Wyniki konkursu fundusz oglosi na przeomie
stycznia i lutego - wodzisawska placwka - jako
jedna z dwudziestu czterech
- otrzymaa dofinansowanie
WFO w kwocie 34.704 z.
W ten sposb Zesp Placwek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
w Wodzisawiu l. sta si
laureatem pierwszej edycji
konkursu pn. Zielona pracownia.
Celem projektu pt.: By
dotkn natury jest midzy innymi utworzenie
multimedialnej pracowni,
w ktrej niepenosprawni
uczniowie za pomoc kamery zainstalowanej w jednej
z budek lgowych znajdujcych si na terenie ogrodu otaczajcego szko bd
mogli codzienne podglda rodzce si ycie. W

tym celu zmodernizowana zostanie klasa, jaka powstaa w 2006 r. dziki


otrzymaniu Zielonego Certyfikatu. Pomieszczenie to
jest jednym z najwikszych
w szkole i ulokowane jest
w pobliu ,,Letniej Zielonej Pracowni, ktra z kolei pozwala na organizowanie zaj ekologicznych na
wieym powietrzu i bezporednim kontakcie z przyrod. Poza nowymi meblami do Zielonej pracowni
ZPSWR trafi rwnie m.in.
nowoczesny sprzt multimedialny umoliwiajcy
prowadzenia interaktywnych zaj przyrodniczych.
Jeli wszystko pjdzie
zgodnie z planem, Zesp
wzbogaci si w kolejn nowoczesn przestrze uczc niepenosprawnych podopiecznych
wraliwoci
ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej oraz w
przyjaznych estetycznych
warunkach.

REGION - EKOLOGIA

Ludzie nasz najwikszy kapita to myl przewodnia


tegorocznych
okrgowych obchodw
wita Suby Wiziennej
w Katowicach.
11 lutego w gmachu Biblioteki lskiej w Katowicach na uroczystoci wita
Suby Wiziennej spotkali
si przedstawiciele sdownictwa i prokuratury, szefowie
sub mundurowych naszego regionu, przedstawiciele wiata nauki i instytucji
wsppracujcych ze SW oraz
przede wszystkim funkcjonariusze Suby Wiziennej z caego wojewdztwa lskiego.
Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
reprezentowaa zastpca prezesa Agnieszka Kostempska.
Podczas uroczystoci nastpio wrczenie odznacze resortowych oraz aktw nadania
wyszych stopni subowych
tym funkcjonariuszom, ktrych wzorowa suba znalaza
uznanie przeoonych. Awanse na wysze stopnie subowe otrzymao 136 funkcjonariuszy Suby Wiziennej
w korpusie podocerw, 7 w

Fot. WFOIGW w Katowicach

WFOiGW WSPIERA
SUB WIZIENN
korpusie ocerw i 19 chorych. Przyznano rwnie 42
funkcjonariuszom odznaki

Dziki donansowaniu w kwocie


niemal 1 mln z
wykonano m.in.
termomodernizacj budynkw przy
areszcie ledczym
w Czstochowie.
Za zasugi w pracy penitencjarnej.
WFOiGW w Katowicach donansowa Okrgowy Inspektorat Suby Wiziennej kwot ponad 932 tys.
z. Dziki dotacji wykonano
termomodernizacj budynkw przy areszcie ledczym w
Czstochowie, zmodernizowano system grzewczy na terenie zakadu karnego w Lublicu, a take wybudowano
sie kanalizacyjn w Jastrzbiu Zdroju.
IC

Obchody wita Suby Wiziennej to okazja do wrcznia odznacze a take podsumowania minionego roku.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

8 Motoryzacja

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Obowizuj nowe zdjcia do prawa jazdy.


Zmiana przepisw

W rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania


dokumentw stwierdzajcych
uprawnienia do kierowania
pojazdem z dnia 24 lutego 2016
roku znalaz si zapis o nowych
wymogach dotyczcych zdj.
Od teraz, osoba ubiegajca si
o prawo jazdy, wraz z wszystkimi niezbdnymi dokumentami,
skada: kolorow fotografi o
wymiarach 35 45 mm, wykonan na jednolitym jasnym tle,
majc dobr ostro oraz odwzorowujc naturalny kolor
skry, obejmujc wizerunek
od wierzchoka gowy do grnej czci barkw, tak aby twarz
zajmowaa 7080% fotografii, pokazujc wyranie oczy,
zwaszcza renice i przedstawia-

jc osob w pozycji frontalnej,


bez nakrycia gowy i okularw
z ciemnymi szkami, patrzc
na wprost z otwartymi oczami
nieprzesonitymi wosami, z
naturalnym wyrazem twarzy i
zamknitymi ustami; fotografia powinna by wykonana nie
wczeniej ni 6 miesicy przed
dniem zoenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi
wadami narzdu wzroku moe
zaczy do wniosku fotografi przedstawiajc j w okularach z ciemnymi szkami; w
takim przypadku do wniosku
zacza si rwnie orzeczenie
o niepenosprawnoci osoby
do 16 roku ycia lub orzeczenie
o stopniu niepenosprawnoci
osoby, ktra ukoczya 16 lat, z
powodu wrodzonej lub nabytej
wady narzdu wzroku, wydane
zgodnie z przepisami ustawy z

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej


oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z pn. zm.);
osoba noszca nakrycie gowy zgodnie z zasadami swojego wyznania moe zaczy do
wniosku fotografi przedstawiajc j w nakryciu gowy,
o ile wizerunek twarzy jest w
peni widoczny w takim przypadku do wniosku zacza si
zawiadczenie o przynalenoci do wsplnoty wyznaniowej
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza si
zaczanie zdjcia wykonanego
technik cyfrow zapisanego na
zewntrznym noniku danych.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa weszo w ycie
z dniem 25 lutego 2016 r.

REGION BEZPIECZESTWO

Zmiany dot. zdj weszy w ycie z dniem 25 lutego 2016 roku.


PSZW REMONTY

Wyremontuj ul. Karola Miarki


Gdzie dochodzi
wsppracy miasta Pszowa i powiatu wodzisawskiego
do najtragiczniejszych wypadkw Dziki
uda si zrealizowa przebudow ul. Karola Miarki w Pszowie.
z udziaem pieszych?
Wydzia Ruchu Drogowego
Komendy Wojewdzkiej Policji
w Katowicach, wsplnie ze lskim Centrum Spoeczestwa
Informacyjnego, opracowa
map tragicznych wypadkw
drogowych za lata 2012-2015.
Pod uwag wzite zostay zdarzenia z udziaem pieszych, w
ktrych ponieli oni mier lub
doznali cikich obrae ciaa.
Dla kadego wypadku mona wywietli dat i godzin, jego dokadne umiejscowienie na
terenie wojewdztwa lskiego
oraz stan poszkodowanego.
Interaktywna mapa tzw.
miejsc niebezpiecznych ma

Fot. PIXABAY

W Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej (ORSIP)


dostpna jest ju interaktywna mapa tragicznych wypadkw drogowych
na terenie wojewdztwa lskiego.

wpyn na popraw bezpieczestwa pieszych w ruchu


drogowym - skorzysta z niej
mog bowiem nie tylko mieszkacy wojewdztwa, ale take -

zarzdcy drg, zobligowani do


dbaoci o infrastruktur drogow.
kk

Kocem stycznia, burmistrz Pszowa, Katarzyna Sawicka-Mucha oraz zarzd powiatu uzgodnili, e w 2016 r.
obydwa samorzdy po poowie sfinansuj pierwszy etap
prac przy ul. Karola Miarki,
przekazujc na ten cel w sumie 1,2 mln zotych. Po zweryfikowaniu wniosku zoonego przez powiat w zeszym
roku do "Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019" okazao si, e
pienidze wyasygnowane na
inwestycj w tym roku pozwol zmodernizowa okoo
p kilometra drogi.
Drogowcy planuj te
przebudowa ok. 621 metrw
chodnika, zatok autobusow
oraz p kilometra kanalizacji
deszczowej. Zarzd Powiatu
wyrazi ju zgod na ogosze-

Fot. Starostwo Powiatowe

katarzyna krentusz

Fot. freeimages

Stare fotografie do prawa jazdy wykonywane byy tak, aby widoczny by lewy pprofil wraz z lewym uchem.
Na nowych zdjciach osoba fotografowana przyj ma pozycj frontaln.

R E K L A M A

Na pierwszy etap prac przy ul. Karola Miarki


przekazano w sumie 1,2 mln zotych.
nie przetargu majcego na
celu wyonienie wykonawcy.
Roboty drogowe zwizane z inwestycj rozpoczn
si od rejonu skrzyowania
z drog wojewdzk nr 933

(ul. ks. Pawa Skwary i Wadysawa Andresa) i sukcesywnie bd poda w kierunku Syryni.
j

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 9

9 marca 2016, nr 5 (206)

RYDUTOWY KONCERT

Natalia Przybysz
z Prdem w Rydutowskim
Centrum Kultury
Wspaniay gos, ktry zachwyca. Teksty piosenek, ktre poruszaj.
Swoboda sceniczna, ktra zachca do zabawy. To wszystko atuty
polskiej artystki, ktra wystpia na deskach RCK.

Natalia Przybysz wraz z


zespoem przycigna do Rydutowskiego Centrum Kultury zagorzaych wielbicieli, ktrzy wypenili sal po brzegi.
Artystka promowaa swj najnowszy krek zatytuowany
Prd. Podczas koncertu rozbrzmiay nowe piosenki, ale
rwnie utwory z poprzednich
pyt. Najwiksze poruszenie
wrd suchaczy przynis singiel Nazywam si niebo, ktry, jak sama Natalia przyznaa,
zawdzicza swojej crce. Fani
artystki wypiewali ten i kilka innych utworw wraz z ni.
Koncert nie mg zakoczy si

inaczej ni wyczekiwanymi bisami. Organizatorem tego nie-

zwykego wydarzenia byo Rydutowskie Centrum Kultury.


Fot. Justyna Koniszewska

justyna koniszewska

POZNAJ SZCZEGY PROGRAMU!


Duy wybr witecznych ozdb i sodyczy, biuteria artystyczna, swojskie wdliny
czy miody z ekologicznej pasieki oraz bogaty program imprez towarzyszcych moc
atrakcji czeka bdzie na goci Wodzisawskiego Jarmarku Wielkanocnego.
W dniach od 10 do 24 marca, w kilkunastu domkach na wodzisawskim rynku znale
mona bdzie duy wybr ozdb witecznych (stroikw, wiec), sodyczy wielkanocnych (zajczkw, barankw itp.), biuteri artystyczn ze stali, swojskie wdliny z Podlasia (kiebas, szynki, wdzon sonin), miody z ekologicznej pasieki i wiele rodzajw
serw. Zakupy na jarmarku zrobi mona bdzie codziennie, w godz. 10:00-18:00.
Organizatorzy wydarzenia przygotowali rwnie bogaty program imprez towarzyszcych. Ich szczegowy plan przedstawiamy poniej.

12.03.2016 | 11:00-14:00
wito ledzia | Konkurs kulinarny z degustacj
Zawody wdkarskie w fontannie | Zabawy z Animatorami Zoolandii

13.03.2016 | 10:00-16:30

R E K L A M A

Rodzinne grillowanie w klimacie PRL. W rytmach PRLu DJ Miro


Wystawa Pojazdw z okresu PRL, poczona z wystaw przy muzeum
Przejazd pojazdw z okresu PRL przez miasto
Pokaz Pojazdw Stray Poarnej i Policji z Wodzisawia lskiego
Wycig synchroniczny pojazdw zabytkowych na wodzisawskim Rynku.
W przerwach midzy wycigami gry i zabawy dla dzieci
Wrczenie Pucharu Prezydenta Miasta i Prezesa Izby Gospodarczej

18.03.2016 | 10:00-14:00
Dzie techniki | Zesp Szk Zawodowych SUWNICA 2016
Warsztaty interaktywne, zabawy z chemi, dowiadczenia z mechatroniki

19.03.2016 | 10:00-13:00
Festiwal organizacji pozarzdowych | Prezentacje organizacji
Wystpy, warsztaty | Pokazy, atrakcje dla dzieci
Miasto przyjazne owadom zapylajcym

20.03.2016 | 10:00-15:00
Konkurs na Palm i warsztaty | Warsztaty garncarstwa, rzeby i wikliny
Fina konkursu na palm wielkanocn

21.03.2016 | 12:00-13:00
Powitanie Wiosny | Powitanie wiosny na wodzisawskim Rynku
Pokaz lotw gobi nad wodzisawskim Rynkiem | Topienie Marzanny
Szczudlarze i due baki
Organizatorem Wodzisawskiego Jarmarku Wielkanocnego
jest Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim,
przy duej pomocy ze strony Urzdu Miasta i Wodzisawskiego Centrum Kultury.
ramymedialny:
Wspienat
Patro
dobre tematy!

10 Ogoszenia

9 marca 2016, nr 5 (206)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE
Kredyty konsolidacyjne i gotwkowe. Oprocentowanie ju od 4,9%.
Dugi okres kredytowania nawet
do 120 m-cy. Minimum formalnoci. Szybka decyzja.Bez ogranicze wiekowych! Ju dzi, umw
si z naszym doradc na bezpatne
sprawdzenie oferty dla Ciebie! Tel
530 499 444.

Poyczki pozabankowe.
Nawet do 25 tys.! Dla osb ze z
histori kredytow. Rwnie z zajciami komorniczymi! Posiadamy
rwnie bogat ofert chwilwek
z moliwoci rozoenia patnoci
nawet na kilka rat! Nie wymagamy
przedstawienia dokumentw dochodowych! Tel 530 499 444.

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

Oprocentowanie od 2,9%

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

>>PRACA<<
REDAKTOR
DZIENNIKARZ

Redakcja gazety regionalnej


oraz portalu internetowego
zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw
do obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya na adres
biuro@raciborskiemedia.pl

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA
Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie
Wymagania:
wyksztacenie rednie/wysze
komunikatywno,
umiejtno rozmw
i negocjacji
znajomo zasad marketingu
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu
dowiadczenie w sprzeday
prawo jazdy B
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres

biuro@raciborskiemedia.pl

Tanie remontowanie. Wyremontuj


od A do Z kafelkowanie, tapetowanie, malowanie, gadzie i wszelkie prace stolarskie. Tanio i profesjonalnie. Tel. 664 956 380.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

NIERUCHOMOCI
Do wynajcia mieszkanie 3-pokojowe blisko szkoy i sklepw.
Nowe okna, azienka wyremontowana w kafelkach, na pododze
wszdzie panele. Klatka wieo
wyremontowana i piwnica. Meble w kuchni zostaj. Tel. 604
060 511.
Sprzedam dziak rekreacyjn o

powierzchni 500m2 w Raciborzu


przy ul. Brzeskiej (naprzeciw wirowni). Tel. 694 021 397.
Lokal do wynajcia (50m2), dobra lokalizacja cise centrum
Wodzisawia. Doskonae miejsce
na sklep bd biuro. Lokal warto
odnowi. Wynajem bezporednio
od waciciela. Tel. 509 842 422.
Gorco polecam.

RNE
Pokrycia dachowe, ciesielka,
blacha trapez, blachodachwka, obrbki blacharskie, papa zwyka, termozgrzewalna,
gont, rynny, styropapa. Tel.
664 807 199.

PRACA
Poszukuj osoby zainteresowanej
prac przy wykadaniu towaru. Wymagania: mile widziane dowiadczenie na podobnym stanowisku.
Osoby podkrelam powanie zainteresowane ofert proszone s o
kontakt tel. 535 210 100.

ATERIMA MED
Opiekunki Niemcy.
Premie witeczne!
Tel. 32 5065587

Tanio Remonty. Regipsy, suty


podwieszane, cianki, malowanie,
kafelkowanie, elektryka i inne prace wykoczeniowe. Tel. 661290935
Kupi kade auto bez wyjtku! Najlepsze ceny , gotwka od rki. Tel.
664 087 328.
Usugi transportowe wywrotk,
adowno do 3t, rozmiar skrzyni
3,2x2,05m. Tel. 501 618 999, 505
360 310.
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany
przebieg: 135 tys km. Diesel 1,6. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wy-

miany na bieco. Oferta prywatna.


Wicej informacji tel. 512 333 512.
Miae kolizj, wypadek? Zapraszamy do naszego biura a wywalczymy
dla Ciebie odszkodowanie z ktrego
bdziesz zadowolony!
Tel. 505 403 206.
Garae blaszane, bramy garaowe,
wiaty, hale, magazynki budowlane,
itp. Monta i transport gratis Tel.
608 467 942.
Potrzebujesz pomocy w starciu z
ubezpieczalni, chcesz kupi samochd, dokona wyceny, kosztorysu
samochodu? Potrzebujesz porady
motoryzacyjnej? Zadzwo. Posiadam pitnastoletnie dowiadczenie zwizane z likwidacj kadego
rodzaju szkd, wycen, kosztorysowania napraw pojazdw. Tel. 502
550 209.

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

GazetaInformator.pl >>

9 marca 2016, nr 5 (206)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

WODZISAW LSKI WCK 12 MARCA

KONCERT ZESPOU VOO VOO


Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na koncert
zespou Voo Voo, ktry odbdzie si 12 marca o godz.
18:00. W 30. rok swego istnienia grupa Voo Voo wchodzi z 35. albumem pt. "Dobry
wieczr". Voo Voo to jeden z
najoryginalniejszych zespow na polskiej scenie rockowej, ktry w swojej muzyce,
ze znakomitym efektem po-

czy rock z jazzem i folkiem


rnych rejonw wiata. Grupa powstaa w 1985 r. w Warszawie, jej zaoycielem jest
Wojciech Waglewski - kompozytor, autor tekstw, gitarzysta, wokalista, producent
muzyczny. Niemal od pocztku Voo Voo wsptworzy Mateusz Pospieszalski, wirtuoz
saksofonu, jak rwnie kompozytor, producent muzyczny.

Sekcja rytmiczna, czyli serce


zespou to Karim Martusewicz
gitara basowa, kontrabas
oraz Micha Bryndal perkusja. Kada z kolejnych pyt
Voo Voo stawaa si niezwyk
muzyczn podr ku rnym
zaktkom wiata rocka, cho
czsto przekracza on rockowe granice. Tak te bdzie w
przypadku najnowszej pyty
zespou Voo Voo. Tym razem

muzycy Voo Voo wybior si


podr dalek, bo a do Azerbejdanu. Stamtd pochodzi i
tam mieszka Alim Qasimov,
ktry zaszczyci zesp Voo
Voo, przyjmujc zaproszenie do gocinnego udziau w
ich najnowszych nagraniach.
Wraz z Alimem Qasimowem,
na pycie Voo Voo zapiewaa
take jego crka Fargana Qasimova.

WODZISAW LSKI WCK 19 MARCA

TEATR SZYDO: ALICJA W KRAINIE CZARW


Wodzisawskie Centrum
Kultury zaprasza na premier
spektaklu "Alicja w Krainie Czarw" w wykonaniu Teatru Szydo, ktra odbdzie si 19 marca
o godz. 17:00. Alicja, spdzajc
leniwie czas ze swoj siostr, wi-

dzi Biaego Krlika w ubraniu,


nioscego zegarek kieszonkowy.
Poda za nim w gb krliczej
nory i spada gbok studni,
mijajc pki pene dziwnych
przedmiotw. Po bezpiecznym
ldowaniu w dugim przedsion-

ku znajduje szklany st ze zotym kluczem. Szukajc dziurki, do ktrej by pasowa klucz,


znajduje mae drzwiczki, a za
nimi pikny ogrd. Jest jednak
za dua, by si przez nie przecisn. W kocu znajduje ma-

butelk z etykiet WYPIJ


MNIE, wypija i zmniejsza si.
Niestety klucz zostawia na stole
i teraz nie moe go dosign. W
kocu odkrywa i zjada ciastko z
napisem ZJEDZ MNIE... To dopiero pocztek jej przygody...

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
9 MARCA FENIKS RYDUYOWY
9 marca o godz. 17:30 w Rydutowskim Centrum Kultury FENIKS odbdzie si spotkanie z aktorem Marianem Dzidziekem. Bilety 20 z. W programie spotkania: projekcja lmu
Pita pora roku, spotkanie autorskie i projekcja lmu Moje
crki krowy.
11 MARCA BIBLIOTEKA RYDUTOWY
11 marca o godz. 12:00 Rydutowska Biblioteka zaprasza na
Dzie Kobiet, organizowany pod hasem: Bd pikna, co dnia coraz bardziej.... W programie m.in. porady
dietetyczek, pokaz biuterii oraz usugi kosmetyczne i fryzjerskie.
11 MARCA ORODEK KULTURY GOKOWICE
11 marca o godz. 18:00 w Orodku Kultury w Gokowicach odR E K L A M A

bdzie si otwarcie wystawy wielkanocnej. O godz. 18:00


koncert na sali kinowej, wstp wolny.
11 MARCA WIETLICA WIEJSKA OSINY
11 marca o godz. 17:00 wietlica Wiejska w Osinach zaprasza na
wiat Kobiet i Kobietek. Moliwo skorzystania z mini
kawiarenki, porad makijaystki oraz warsztatw braftingu.
Atrakcje rwnie dla najmodszych. Wstp wolny.
12 MARCA MOK PSZW
12 marca o godz. 18:00 w MOK w Pszowie odbdzie si Babski Comber. W programie m.in. metamorfozy, profesjonalne
zdjcia, tajniki makijau i pielgnacji doni oraz konkursy-niespodzianki, take dla najmodszych. Muzycznie imprez ukrasi
wystp Janiny Libera. Bilety w cenie 12 z.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do koca marca
do teczek rmowych

250 wizytwek
GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

12 Rozrywka
Motoryzacja

marca2016,
2016,nrnr5 5(206)
(206)
9 9marca

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Nowa Toyota RAV4 Hybrid presti, komfort i wydajno

R E K L A M A

NOWA TOYOTA RAV4 HYBRID


PREMIERA KWIECIE 2016

Toyota RAV4 Hybrid


temu multimedialnego Toyota
Touch 2.
Napd hybrydowy
Peny napd hybrydowy
RAV4 wyposaony jest w pracujcy w cyklu Atkinsona benzynowy silnik o pojemnoci
skokowej 2,5 l, potny silnik
elektryczny, generator, umieszczony pod tylnymi siedzeniami
akumulator niklowo-wodorkowy o 204 ogniwach, sterownik
mocy oraz rozdzielacz mocy.
W wersji AWD funkcja napdu
na wszystkie koa (E-Four) realizowana jest dziki zamonto-

wanemu z tyu silnikowi elektrycznemu, co pozwala unikn


dodatkowej masy, kosztw i
zoonoci, ktra wizaaby si z
przekazywaniem napdu na tyln o za porednictwem wau.
Nowy RAV4 Hybrid rozwija
maksymaln moc 197 KM (145
kW), wykazujc si przy tym
niskim zuyciem paliwa na poziomie 4,9 l/100 km. Podwjny
napd pozwala pynnie przyspieszy od 0 do 100 km/h w
8,3 s. Emisja CO2 wynosi jedynie 115 g/km* i spenia najnowsz norm Euro 6.
Bezstopniowa, elektryczna

przekadnia E-CVT sterowana jest przez system elektroniczny Shift-by-Wire. RAV4


Hybrid umoliwia manualny
wybr trybw jazdy, pozwalajcy maksymalnie wykorzysta
moliwoci w peni hybrydowego napdu, w tym jazd na samym silniku elektrycznym.
Silniki konwencjonalne
RAV4 nowej generacji wystpuje take z turbodoadowanym silnikiem Diesla 2.0 o
mocy 143 KM i wysokim momentem obrotowym 320 Nm.
Udoskonalony silnik benzyno-

wy 2.0 o mocy 152 KM jest dostpny z manualn lub bezstopniow skrzyni biegw.
E-Four hybrydowy elektryczny napd AWD
RAV4 Hybrid AWD jest
wyposaony w umieszczony z
tyu silnik elektryczny o mocy
50 kW, dziki ktremu zyskuje napd na wszystkie koa bez
wau napdowego. E-Four nie
tylko wyranie poprawia wasnoci jezdne, ale i ogranicza
straty energii. Ponadto umoliwia holowanie przyczep o masie do 1650 kg, co stawia go pod
tym wzgldem w czowce pojazdw hybrydowych.
Dynamika wikszy komfort jazdy i precyzja prowadzenia
W nowym RAV4 zastosowano szereg rozwiza zwikszajcych komfort jazdy i poprawiajcych reagowanie na
polecenia kierowcy bez pogarszania stabilnoci i sterownoci. Zwikszona sztywno
konstrukcji podwozia i nadwozia poprawia stabilno pojazdu, a take zwiksza tumienie
drga, korzystnie wpywajc na
komfort jazdy. Zmodykowane
amortyzatory i spryny rubowe obu osi zapewniaj bardziej
pynn i komfortow prac za-

wieszenia oraz lepsz stabilno


kierunkow. Auto zyskao take dodatkowe wytumienia kabiny.
Kamera 360 stopni (Panoramic View Monitor)
Panoramic View Monitor wykorzystuje cztery kamery umieszczone pod bocznymi
lusterkami, z przodu i z tyu
samochodu. Unikalny system
Toyoty pozwala uzyska wizualizacj 3D caego otoczenia
pojazdu podczas postoju i powolnej jazdy. System wywietla
take rekomendowan drog
wyjazdu do tyu, co bardzo uatwia manewry. Widok z przedniej i tylnej kamery osiga kt
180 stopni, co umoliwia obserwowanie martwych punktw.
Panoramiczny zoom pozwala
bliej si przyjrze wybranym
obiektom.

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyoa.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

RADLIN ROZRYWKA

Godki byo co nie miara!


27 lutego, odbyo si wiynto lskiej Godki w Miejskim Orodku Kultury
w Radlinie. Mionicy lskich tradycji mogli skorzysta z szeregu atrakcji
przygotowanych po lsku, o lsku i na lsku.
Fot. Justyna Koniszewska

Nowy RAV4 Hybrid to dynamiczna stylistyka, przestronno, najwysza jako wntrza,


niezrwnana wszechstronno
oraz ogromna rado z jazdy
za spraw ukadu hybrydowego. RAV4 Hybrid zapewnia doskonae wyniki zuycia paliwa
i nisk emisj CO2. System E-Four napdzajcy wszystkie
cztery koa silnikami elektrycznymi zapewnia lepsz kontrol
trakcji i wiksze moliwoci holowania przyczepy.
Hybrydowa
technologia Toyoty zapewnia nadzwyczajnie cich i przyjemn jazd. Obok wikszej dynamiki i
komfortu prowadzenia, RAV4
Hybrid zyska take lepsze wyciszenie kabiny, bardziej dynamiczny wygld, wysz jako
wykoczenia wntrza oraz najnowoczeniejsze rozwizania
w dziedzinie bezpieczestwa
czynnego, Toyota Safety Sense. Kamera panoramiczna 360
stopni (Panoramic View Monitor) zapewnia podgld obrazu
otoczenia samochodu z kadej
strony, by uatwi parkowanie i manewry przy niewielkiej
prdkoci. Przeprojektowane,
eleganckie wntrze zyskao nowoczesne udogodnienia, takie
jak 4,2-calowy kolorowy wywietlacz midzy zegarami oraz
7-calowy ekran dotykowy sys-

Fot. Toyota

Nowa Toyota RAV4 Hybrid stanowi doskona odpowied na wymagania konkurencyjnego rynku kompaktowych SUV-w. W modelu spotykaj si ogromne dowiadczenie Toyoty w dziedzinie budowy kompaktowych
SUV-w, zebrane w cigu 20 lat ewolucji RAV4, z najnowoczeniejszym penym napdem hybrydowym.

wiynto lskiej Godki upyno w klimacie kwiecistej gwary lskiej


i piknych, barwnych strojw ludowych.
21 lutego, przypada Midzynarodowe wito Jzyka
Ojczystego, stanowione przez
UNESCO w 1999 roku. Z tej
okazji, w radliskim MOK-u
zorganizowano wieczr ze lskim jzykiem.
Na deskach Miejskiego Domu Kultury zaprezentowali si
uczniowie ze szk z caego regionu, ktrzy przedstawili rnorodny program artystyczny.
Ze sceny dobiegay dwiki
bogatej i kwiecistej gwary lskiej, a oko przykuway barwne
stroje ludowe. Krtkie prelekcje o lskim jzyku i dziejach
lskiej ziemi przybliali mi-

dzy innymi prof. Joanna Rostopowicz, red. Jerzy Ciurlok


czy Piotr Dugosz. Uczestnicy, ktrzy skorzystali z zaproszenia organizatorw, mieli
okazj do spotkania oraz rozmowy ze lskimi artystami literackimi. Bya rwnie moliwo kupna rnorodnych
ksiek o tematyce lska czy
sprbowania wypiekw regionalnych. Dla sympatykw kultury lskiej zorganizowano
take spektakle: Bydzie lepiej
Marcina Melona oraz Hajmat
spakowany do taszy Marcina
Szewczyka. Obie jednoaktwki
zostay wyreyserowane przez

Marcina Szewczyka, a wykonywali je aktorzy z Grupy Teatralnej Bina. W przerwach


sw muzyk zachwycaa Orkiestra Rozrywkowa Borynia, ktr dyrygowa Ryszard
Ucher.
W Dniu Mowy Ojczystej w
Radlinie wielokrotnie podkrelano, e o mow lsk naley
dba, naley j pielgnowa i
dokada wszelkich stara, by
najmodsze pokolenia mwio po lsku i nie wstydziy si
swojego jzyka, wyniesionego z
domu rodzinnego.
jk

You might also like