as '~:aU'5JS; Slg,IStj~S .de' Bettina 'O'lIiri£I,~, la d~lj!

;f de mO\S\Sil 'fllJrll'l ha

Wand,a Nestlehner RecidtfJta';--cheJfo_' ~~'~De~d~hll~i@,a:~rit,cvm ,br

I ENTE:ND'.A rNOSSAS M:EIDIDAS

• d"" ,-- ~" h''1 _ ' ,xl Ci f::a~,I~e f: "a

'IL " ,

_~, eol ~err-

- _ .. ~

__ J~ _ .- _.

A~W'[AIf

'1[".' l~gCI 19r,am~,

iiii """ '(,~~ind]; -1/~ n""'':i·m'--~'';II:C'

J1 .. ' ,r~4'~'~'~';4-' -'~~ _~':J~~ _ ~ ~.~ '11-" ~ ~);[~taj:i .'. ,g':~aJim 2I}s,

CH Q(OliLAllE lElM- pO '11. JOnn. nr~ lnfl~~.

-:iY- ~~;a .-tlt~ - - UOJ

'11 ,. ItsC!P~) 6 ,;'r:imfas-

'11'.' {tWa) ':3, 'gr.8J1ma,cs,

AIRII -

':.s 2~[j Q_ 'ram'alS

, ,

. 'm ilISS]'1 S [-lI, Ra.s,

,

i. .. ".". I"C:·. ~IO =~a' I ·~.il'iIJim·· ". }~~'ilml' ~[;... ~'~D,'''::1ir--n,. ,~~

"_ "_u, _ ~ _I ~.'!£'!.I ,rJL:I~U _ M~ ~ ~ ~ g ~ ill II! lii~'"

'C~(jndli.rih;_. €etta,

p;irn~nt~"I~' tOQ~ait:e ". " .. , ,. " ." ." " ~' .' ,,~31 Es~p,ira[ C~JE 'l~ltn, i '" ., , " i' i '" ., \.' ~ 2'4 'R::." !t'p~lr-'\""~: -r.-..-"m-· '~\Pi'l"r~ ~i; _.'n:Q

~ . :.,.;1 .. ;;~_:.;P~, ~"'Ij._"·_'L _ ~~~,J~~J,~l~~

e o}'\e~'ne· ~. ·oor,no' .... to ., , ~ ,. .• ~ j. •• ,.2,5

••.... ,f~~. .)

E$p~faJl'G®m pime:ntta

L . - ~~

~ ;;til c;r-!.ov~a ~",' ~ " , ~ .' " ,. i!' , " ~ .' '. ~ :t:'!g,

J~s~p\tt.a[. ·c;e!.]]le~lrH.e moi.d.a ,i, .• ~ ~ ,i ,.21

JGt~V#i'~llh-a; twOl ·treni~ bcim' 'V(s{d-.¢,a .. ,,2'_1 (~;rlv.ati[lh8: etlm ,·ahobr.'i'nha .. , ~ ~ ;2'

"'1'7:" -;4,~~,~!- ~h--- ifiiW -_:_ .i!Ii ..... 2-J't..;.;i

~~!r:¢~Yd~lj.jl.[Jj _ ~. :~·.rn .. ~~- Y·.LUlu .

e q·u.Eij.~) de Ci'1!b.t~ ~ ~ ... ! ., ,. ," .~ ." ., ~ .•.. ,310 ·C;'n6ecllttti !(to, C,t',enle

.v .r...' , .--' ''I.._' '!l! '-1 ~'Q:m .~];aU]]111:p.a '. '" ;, , '.. ' • ",' '" " ~ .' ",.;,),'_

P~,l;d~re=JJ.oss;o na 'berinj-ela '.' '. ~ .' '. ,.32 P'M.~fu s,6: oo·ni bt-QCQ.11~ ei. ·h'.a·PJ:A. i ".3,31

• i. .. • • ••

P'~r~fu;s:o o~)'n1 oeniOILl.na

.~ 'm;an'i,erifiQ . ,. ., , ~ ,~ , , il • ·i " •. ., ~ 3·,

" J

P:~·r.MU.S0. oo',m :m,oill~o

,~~ ,es:piriafre ~ '. ,; ~ , " " , , " , , ~ " " ~&5· P~frdil~(j: OOtr.m. 'Pi'rnu;.tJl.i~

'I ~ -' :~"~ '0 ., t:::

t JJJlJ;~t9a '.' ~ ",., ~ .' ~ ~ .... , ,. ~ " '. ~ ,.', ~~'U

.l;~o.1le ·tPM 'OetI:njeht,' e: Jl~rt€iJ~ .. '. ",3'1 Benne "c~m eenve-flor

~ .p-:-'Iip1j~ ~oJ'o-Jn' ;;i: ~,~

~ '~.~.,'i{'" .• 1~:_. __ ~. •. I!! I!" .. 1.1 I. ~I !I !!II II!! • I. I!!J II!!I ! .. ;JJIQI

Penne cO'm, n11anjerleiio trr.k·o<t.~ .' ".:g,.9 Ri_g~·tarie :Cpni bNl~iella

.e tl1tlS$at~ela .... ~ .. ... .~. " .. ,. ~.,... .' .. ., .",lUll R&riiirihl,~om, broeoU$

.e: '[~:resun'~o: 'c''rq 'i! '.' • ~ .~ ••• ' • '. 'I' ;, t,' .. ,4'.1 t~:r;.trr:llnJI com' br6 eolis-e .paS5'irliS.. ..4,2

massas [on as

- - l-

'T'alhlrim, CO;Lll l~~mts

~ hortel~ ,. ,', i, i ~ ',. i' " .. 'i ,i' ., i ,i' .. 'i, ; ~ 6,2 r-am.a:[fm ~C:O'~'6 111 eillh~-e·8'. 13;

" , .-: '.- ~I '~'- .'_. p"'_ ~'- ~"'-I'- '~, 1-!l,!'·".~!1 e- -.!.~ ':

Talharlm !QQ111 m,o,lllo de b~irllo ., ,J54,

'''T\. -ll"'.~I'I~~.;iiIi'N ; ..... ~I~I· '''''''''',...s·U" ',~ .1~rutI~~IL:D.llJlI ~~. ]b~, j.IJ.lJj,~~U.l~

de nl~_:_f.Ij;e:rricio' " .. ' .. j. " ."' •• ' '" ", ~ "'. , Jj'§ 'Tru.hu-im· tom, melho

'.:i.p ~lOi"'Jl..j;IoC .: " . .s:.,.{!

IU .... ~rl. ~,,]I ,.,'"., , •. " , .,. i, ,. ,. i, i, ,. ~ i .•• ,UD

T)Ut;;i_rj lU eem :pmi tG'~

~ ~7~-

a.e tome i, Iii ~ i, ,i ~ ,i i, ~ .. ,i ';;' " .' '. ~ '.' ,! ~u ,',:-

Thlhmiril (YOm.: p: in.i!~:Fl:tio

. , '

lam ceaserva .' , ~ "' .' '. ~ , '.' ~ .' ~ ~ , . ~~a TiLJl.~im (:tQri). :pl.mle·ntlo

C''" a;-e:it()lla, ".. " ~ .. ' ,. ., .. .,. ,I' ~ ". " ~ .• , ., Jj,g t~.~i~ eom qtJleijo 8111~O "i ~ ,i, i ~ 710

ma'5S'as recheadas :GaD.elo:~eje_o.[[l es.phlti~"~

~~Q melho branee - , .. ~ , ,., ~ ,. ,. "J .' , ~ 7 2,

'Ganel~ne de '[[O,~; .. , :. ·i, ., m i, ,i , ••. ·i ~7·3

- - ... -, .... -. . .-. .

~Cn"rl.e'h,'.nse· frio ,oo.m 'frutas

e .'f1;:a~~g~ def~I~l1'a_drh' " ,~. ,I ,.' ~ 'i, " ~ ,', '. ~ 7,~, 'e; (lp~liif:-te. ~om pe~;~,~ .'..,' ~ " '. " " , ~ 7 5

-R- . -.~,.:~,~!., -. -' . 7~ ._ ·····',a:VW'.!IIl a:a ·s·\l_go "' . .;;.~""~. ',:~ .. ~ '" : .. ~"_' g

,r;yo:b-'·. ~·~:.n .,;,_J·6.,...6 ;;"il';~~ $,~,jffil ~!Ii;;t ~[~ ~i~ ~ ~lJJ~ ~ ~W.~.u, ,

t!.~go In[!egtal-e frM1g,~, .'.,.' ' ... ~ , ,.,4·4, E~'~f~:Q,I"Ii.e:te ,io' 'moitlo

_ r.,; .. JO~-;,;.-' - ~

de v6·ng',dle, "",."""."", ... , .. ' , , .. 4!

··E:~P~~~f~ ~, .'bQlonlle,sa . ~ ~ ,,'; OJ •• • ,,14 &

·E:s.p~g~uete ~ Icar,b~,nJata. '. "-i 'i ., ••.. , ... 4·1 ~8pa;guete eern Ci'IIUI-I~~O' ~. ' '. "' .' " .. ,4 S~ E'$p~~t:e eem :~n:~ln3JO '" " '. " ;, i ,.14,1

ElSP~,6_~·~t,@. com ~(tlho' _

·de rlli:~1a ,e '~qm.'t~ '. " .. ,. ~ . '. " .' . ~ § 01 'F~lL~adiru\~i '1a, amatrieiana i,' ~ ., " .,!i'l

Fwradi:MQ, .com 'ce:h6u,ra

. - ., .. - - - ~ - -- - - - - ;-' - ." -

'e pfesun.t0 'CRt. ",~., ~ a ., " " a '. 0, .' a ,,5'2

FUQlydlnh'Q, e@m ~aLD'iol

'd~'hl1iiWd'll 51

iX~g~li~~60~~"p~a~~i~a"',~ i~~~'~' ::54,

M.o'ii.,t1-.1.Ji':"n-·e ~t-.m-;' 'M;"",:~I'L;;,. ,tI.;l~~~W,,_ '. _ ,,'I..:.~' ,_, ":1-~.L;~JI1 .. IJ'l

de cogtlu:U;iOSi ... ' .. '" ,. '" 0' .• , ~ , ., " .•.• , ,,§ 5

Talhtt'rim. 'G:'O:(D p~'re"S{nl'to.

• • .. -~.- " -' - , _,.Ii- -: I -'I 'j

.~ e:rv.lilh.a .i.,', i ,. i, '. ~ .' • ,i "' , i i,. ., • .. 5 Ii

'Tllb;r~1r&11 'ag ru,Jlo' ~ oleo '". '. 01 .' , ~$1

Ti1.b~:ril1'_ Jb·o:m m,ba:b',ri:rlha,

.~ ;,' , '0 ~u· "I: "- , , i,8,

, ~~,Il;II>l., . .r~. .. .. '.' ." " .' '1' ,. •. ., '. .. , '. .' .' •• .. , .. _:

rfllh fu:.ml1 1~'Qm

~JJ;o'nd;®gas" ail .f~t[].o '~_' ~ " " "' ~ '. '. ~ ',Ii

'"Fil~1'3:d~ cpm. '~Q~un,e,~o :Slet~: , .. , ,~IOI

!·~-'TaUtmmIWD;1.&U;tO:S'1dQm.·u .' " 61

, ..

lasan~a5

L'-:li~~'nl-~a j-i"",,"m', 'r'·~i",";;!.'~~" 7' .\0

~,tl!!li~! _ l~~ ~. II l]."-~,~~I t!!I [I !i!. I •• 'I! !i! !II ~ !Ii!' 'g

l~'~iSiai'~:lJhB .dle:f'ls{'''Rrnl::a. ~. fl'nchov~ ~ ~ 7'9 L«s:!UlJl1i; Id!~: p~l!Jg;t.o·

e' ~Si5~-d.a\' "' " ~ .. j' " " ,;, , .. , ~ ·i· " ~ ,., i ~18,'O·, .. ~

L . }-" ';]1. C-;.., ~, "':" 0'1

,~~n _1J·,u.e :u-angq '. .. .. '. .. ~ " .. .' " ~'Q'_:

Lasanilill ttadic~t)fli~, a>. boJ~oll11e',s,a '. ~,a2,

nho ue,s

~fi~.qt1e 2io, .s:~:~g?' ., .' ,~ , .. ,', ~ ' .. " ~ ., .. "Sf.4,

N1l,.,n.I!]i."~;!W d· ~ .,.kO·"~"";'P:~ ,,,.~ _ ]_l~~,~,._ .,~ <~i~_~ ... i~.~.m:.'.i~ ~! Ii I! ~ I!I Iill I!I !I' • IiI,Q:J,

~1'~~ ;"'i; r1 ne;, jle!; 'ill.. e.i,t"'l;I~ -.l'C'i;"""1Q '8~4 :~~1I~U~'~~!~~: l~~~ IO~' ~~·i~,~'Ui.;i<~r~1 'Ii!1 I!! !!I '!II ! ~(.':g

~~hQq.~e ~e ~$P'~~~~' ,e d.td~~ i"i ~18,7'

N·-' -_JI c. '~. '" ·8' '8" _ h~qu:,e g,.if!: :mJO-liil.. .' i .• •. , ... ~ ,. " ~ " , ~ ".1

~'trQ\q·u.e d~' ,rrJ,.i.etoPl7h~hl~; ~ '." .. ~ .•.. , ""8,, ~ ho'q ue de .pi.a a:rn·_ .s\Ug~l ~ _., '. ~ ,~ • JJi(J1 Nh;oj~,u~ dLe, p,:eJx~ ~aefumldb.i ",.' '. Jll Nrh.9qu~ r~c::~p}]d:o .. , ., , " " " '. ~ " , ~92

. ~a- tad- 5 5o. ,._lJ_

~1''''1- oeiI,..;m'di. d-"fi; ,;;>\'t'.'p'·;~'l:II:~1 ~~"" "-0 ~_ It_~tl~;_~ . ~ j'lg" V..;I ~Lt It~l~ rJLiIi;l'JJll.Jl.

(I~1gp' ',~ -cryiIha. ." _ '. ,~ . '.' ~ .. '" '. ~ '.' . ~ g., ~S:mlad'a de .gnornetti

¢Qm. ·1~u~.]j~-d~·-jj]irifJ~' , " ~. i' _" ~ ~' : ~ 9 5

S.ibldia, die .gr:av~rri:nba

,. ' . .,.,;,.", '" ._. - n'~ ,tZ0m .u.~\l.w·~"'n~!0 ~." '.' '. '" " " . ,"',' ~ " , :,';:r g'

S~a.d'A. de ·t~ eecshiette

-. - - - - - .' ..,_

I~ pime.~:.'[j·Q -v~ni;tldl1~ ., ,~ .. '" '., ~ " " );.1

S ~laila, de. ot~tt!hiette·

1~~m:~'s~iQ ~ ~,~0e~ ~ ..... , '. ~ ~ i ~ i • ,;~;U3,

9'.O],'~';j '~l'~' d. !~ '!<:lo'm' ;,~,~: .~,~? ~<{Yt~~_- ~ ~ lJ}~-. ~fH~!l~~'

com. tomate.e azei tiona 'i , •. ~ i ~ ,', s. ~ g,g

Salad~. dlE=' p:~~~~'O:

leom .. presento '" ~ ~ ,. ~ .' " ~ ~, , ;0 • , • .,10'0

Si11;id4' de, p~~~'lS(l

-ro m- ':fr' 'U·!!,i'::'ii·e...l,.,. mar 1" "1'1

[CD', ,,' I . _ '~}v'ci' Ulyl !:' ' __ J:r.~ , II! ,!!!, 'I! ~ '1111 II! !II '!!II [iI! @ '. \!II ..

S~illada· d,e.· peone

'qom .. ~CbJll2il~~tla d:~ b·d:(:~a. .,~." ... , . .1 D2 ~·';;;i~"".j~~ ~'I';: p~"';ntG;.·

~~~~UlG" ~I¥. ~IIJiL ~

'~Qm:~~nC:h.ova. " ... , " ~ i,' rii, , ...... ~ .. i' ,. ,,103

,'. ~ ...

Salada ~l~ pe nne 'c~m, .1egLU;1li1e'S '. ".'1.0r4,

..

,S;OP'IIS

C~:d!l Q'~ eS;p_ill:atTe.

.' . ~'~l . ",' _jl~ '... ~, 'O,1i:

COIn l~Oi!~t~OIU UiIe ~agna~! ,..'. ~ , . ',~ .. ~I

Caletd a}~· e~~eli.nhi.,

~ ..... ]'i:.""'11 ~< il'-II"";'I"IAI ;'Iilt\<'O . ~ID'~

i;.1IU· ,i]I!U ~ .llLV~lI:·lI .. la~'~ 1..1 ,i I_ iii i [io lil • • ~ i • Iii!. .. ..:. I'

Ca,pcle}~ti in 'bifP¢fo' ~ " , 'f .~ .' • ~ , .Jl,QI

1\1:l~:n~st:rM'e' .~\ :rulp'olimn~ .' 00' ~ i ,.109

SOPJl, a.;e, b;~tat~jl.· __ .. &:8l:l1gp' e :Ma:S.St\ :fi:,~c:a, . .. ~ i , ~ • • 'I '~O

S ' . ., d 'D". ~". 'i ~ . _ - t;:'b- "" ;/114111 ,opa .~. '~' g;ir-oOOtlj; to~] gO'Eg' ·,~t.tL "it ,z_,

So:pa -de· ,~,~u ,re . ,eal~bI,ei~a!

- £._. _ ~_1I_ ~ --";." .,:1\ . "' -"' '~~:" ~

e- .ilM ugh l.[1I. ,,;, JO. .. .' ,i ~ i, ". '. ,i, .' .. ~ , • ,;It ,J. it:.

~.~p'a ~d,e f~Uao.~ ~~harim .', ~ .. :1.'13 Sora de' tQm.a~e1 eJrw~daoe

~ ~g!~~JJlign~ ." ~ : " ~. '" ' " ~ : I', ~ .. ,', 'j[ 4

'ro'nld.lli verda d,e

bliil

sur'l, 11m caRl uva, passl

veja rooefta no pagina 20

..

",I

iii

c> ne 10 III e: 'vBgllarl.na

IN' - iif!'D E'O'11l:' t.J1T· 'Ec -. 'alii,' .I·~n ~~

RE(HlEle

i.', (t:~n·"3.):~:~1 ~~i!:'jit'.~ -

lifo \ ;i;I'I,;!'il""·l;I!. ~ ~ g~,"" - ,.,.. :5,

1" (.'€-~a' de .~,

. __ c_.! _ _ "~

IriIlo:;z:-,m!ol!icadf; :!~

..:!::

:'2'l1 0, g de' ri;~'otit ~

U-~~,~ "'~:~~ r,~~IJ:1 ~~ II@U,q

2~ i'ilcu;bs medhts c,e' e:spidaf1re s~~ .I~ pim, Eunrtal , glO~,to M,(n"!~IO'

"

'2' (~'~I~p~) ~,'e 3Zleite

'1" ('s~oni)', 'de

\.-_. ... -=- t,i" ~.. ..

JNGRIED,IIEN,IES M~s~~:

.'1., Il~._ d~, 'fari'lililha, de trilgiQI

:I QVO,S

S~IL ~. ·.9:~i$t~

RlE~f.!~E(n

1-/4 '. ~. azeitte,

6rOO ~9 G'~ ha.'~D q:u!eJ

2 ¢eb(lJI_3S pfl~'ar~a~' :1, ~Inbe's de: C1fho, 1, mat~.'de-

esp1 na,frrt!: JC)az]do;~, t?:;SClUF1IijO e pie-ado 1.91t'!,mli

Sail e. p,i fill e.'liltai,,_d(~""'!te';in,O'

".!I -~iFlf,:.~( "'a gu~~~~

,_.

2~ ce,bola,5 "i,ea:dM '1,,0, azeit-Ofuia~s p1f-eta$

em ttr~ts

sa't·a g:eis,t,o'

MltfS5:l

'1, 1t2,S de' f~ninh:a d~ l:n:go

2~ avos'

1 ptt:ada d~ '5a:1 ,,-A HA, potf;llHAft

Q;trf~iJfJ' I;l\ar,mlle~io rala:die,

IPREIPARD MA~fSA

P'mttt.~ II farilhJtl~) j)\w:~= P$' e.1vQs, e ~ama$S~' ':~~ft~ 'Qbttt, uma In,usl, Us a, Oe~,e: dt.$C~~l$ •. f ~t 1$ minutes

.\4 ~ ...

'IJUuiljeri cicO "{c-acd.s

",", ,-

'1 kg: r~e· 'to mrab!s!

I,' - .

L ..... 1m_· -m- ':I,d· lu ros

I~ •• '.~.9-: .. ~ ' .. ~ ~.3',

.- -'- - - -- el-'-' f:a·rt-:L.- d.i" -'-.

~-'. m" p' 'e' . i-a 10'S

";'. 'I] • - . _ ~ _',' I]' r _. J

t .'. _'.' 'f' ..

·!to' II'~

_i. '" , ..... ,

., ,''_ I

'tilt ri al p_:a po:r~:~

MQ~'T:A6HM

I

A'Ilt;')eJi ,;;a, "''"fl o:li ~'o/IJI hem .~ 'ir,Ii,i';"I; r9' corte ~'4~-', 'iIIl'''-'''".J acos .-~.I'~ ~tl ,Jjl"I,tirl!l.:llal " ~, , I,[.[.Ji.IU I ~ ~~.' !~:b! ,ult, r b!lbla,'f .,~.

de 10 por 12,. centimetfg;S" Ct~tZinb~' UU1, pedaco

do •• ' - '0.-. de ·;',d">'" -, .,," ,--.-':' A'_:""'I :C'---~._ .. ;"----"i"" "·f:·'· " .,.:;[,

e rnassa oe ca. ,'91 vez, ern ~.gU~l tervente cem.sai

" .~ ,,¢.'~. ~, ilde -- .... ~ 'R::,-··:·,;;;'",:-·,:··, - I" "'~".', .. '--'," -'_, ~,·t,.~.,

ate. ncar a- ,~nte,., .!.,.etm:re ,COl11 urna eseurnaaeira

e ponha na igtUl frl'a1., Depois ,eSCofnt,~ ,ll~ch~~~ e'nrol~~ e arrume .num re frat dii-el ttntaclQI

~om, a-tttit!e'. Aqtl~ya, :0' fOfrfo 'em, 'tempJ:ffiu~U!a, :Ilta,.,

'flriniha ,de. tn,g:rO 2;' {So.:~~); ,de ma.nt,i:i:g,

1, ~eJ~'D ta pi,ca.~,a Sail ,~ .~l~S_t0

MOLMP

Dou,n: ~ c,eboJa ·nt manleiiWA, e ,mismre,.:a ru:tllha,.

Ad'~ .~ 1-'· '~J ~'. d - '" 'b'''' .,.~

': -1::-" . -'I," -\._" 1-:- -', 1,.'···· ," .;, ,.' -~'. I'·· . ..:" -'c • '.- •. - --~ .. "t~~ •• ;;.-.'--" .

_ . ~ _ _j.e~Q.]le, ~ne~ ,m;.~ep ~_O ,a,,re Q ,J~l u~n cn~·mJe,.

SQlgiie. Ie d~'peje :sphr~ cts:¢aru~l~~n~s:m Cttb~

:c:o';rn :p~p~l';du:mlmiQ,; ~.s:S'¢. fQ:r.' ~O minu'~~~ e sirva,

P RE,PA 1,10,. Il(iln~~"

L~ve ~'. ~e'sp,~n3fmt:c ic¢~~~Oh:e' sem ~gl:llJ aDt,e;' -fic<u ,m~tlG., Es:t.o:r~tt:~ €$p[~~un~ e; ,piqllf!;", . [tttQrgtle

'~fJja ... ~~~t:e_r~~ln:a, Q~~z=mio~G:~d:~, sal e p:iIn~n.t~. Ae:rescente a fic()la e :mis:rule'~,

- '.J' • ..... " • •

M.ASSA

Mi~turn a farinha; 'com 0\8 ovos ,e( e. ,~'aJl., Alll,~g~~ ia~a, uma bola. e- erill:voJwa em papel "'al:uminict D~iNe~:de!JC3n8;a.r pot 15 minu tOS,. Abra a massa bern fino e eerte pedal~li de. 12 'pur 14 :tentfmetro~~ 'Clo~e doistped~~s de -c~dam v-eZ;. em: a~la rom j5W~ ,a;t:e .fltatem al fl,t:n:te~ RetIre' eem urn,'! e'scu m,~laeira e tDloqn,e 'e~m: ~gu~f'fria,.

~.

M OIN1lAGi!~M

Aqtue,~;a ~ t01':00 em 'ternp~r~tnfa alt~"Dl5::ttiblUl e r~.cb:eio· ·s~€ib.~ (4~~ pe~I~QS: de m .. aS.$)I~ .e~oiG,l,~

!~ ~~tum~ 'nlltmt~&~tiui,o 'u:n:~.Qd·@I' ~orn ~~.e4,~~,. F~lvilh;e: €~Om pnme'Si:o ~ 'as':$epg~r-lQI mintl!~0S,.,

E

~II ,,~~i$.

428.'

aillonas

IN G R.E.D,IIEN,IIES:

RlEClltE[ll

1" 1./'_,. d~· q,u:e1i:lD p,iir'm'il!si'o

ra ~q' ~.~~.

"1/,2", i(¢ha) 4.e .no'Z,...:mo51Il:iu:!l:a

:;. --;--- - .. ."'"'"' - -

~ ~,§ 4~lg d~: a boh ar,al m'o,r,lnga

S .• , ~ :p~ im'e,mta!"'I~£J "'re1jlml~' I, g.6~tel

.-.. .-- :-. -

'&

PJJ~~:es

,1_6'

taloriss

. -_.. ...":... .. .:

(!or {~!l:~~.

MA'DA

,3 1, t! '.' .. d.e' fi,ri'li1liha' ,I

de tri'ISlou ,4· O\l'O',S

1. plita,da de ~sa t P'~IRlA 'R~G~A~

i.... ~cl.e :111 8'I1,t;e;i'ga,

em'. t,em petatura .(1 'mb~:.fn]~~'·

P~i~1 ~'OlVUH/U~'

1.14,.,. tie Q'IUle1lj'O, p.~nDu!.s.io r,~ lado'

IPRE':A:RD' IRE~H~~IO

AqtID"¢ia .~.'·£()rll;~ em tem'p~ril .. tuJ;a··~ bl:. ICQtte~ n, ~~Qb():~I~ -re:ttte ~a~, $.clli.entes .e I!s"s'¢' PQT 1 'hP;fiU .Qu

'::at~ fib~r tn~tli:a", ,Deix~ tr»littnat- .e d~~s~!l~q,U~,~ :p~$s~;

•••• •• ••• I • ~r' ......

:p·e10 e~.p;f~l~erdD,t .. E'rlv:.oJ~~ num p-a_nQ; ':Bno! .'f iI"O·~nt!e~,a'., .1;~; sture pi.'N1,m "'7'¢ ,d, . ern ais tnGfre' ,., J ~ ~ ~11¥j9"'" ., ~.Wilr~' ~~.~_J_ .- ~v~~~~ ... ~ .. ~V __ ~~\" _~ .~.-~~~ ~_ I~'~' . .:~'I,i~~'~~i::I._.

III C~oI'ee em, 'qt~ld'i'idas e dobre-os a@ meio ,f!rlrllUtnda 'tlm, ttiml~ahi Una du:a;s-"p,o~nras; e' a~;f:rt,~ ':be;ro . ,D'ol~l:e '~~ra cunll. U l1bnta. q'~. ue s·{f)ilb~.'(fU.

Ie: It"" II:,

~I NIG~R:E:[jm E,NllE~S I~t:~fi'

2/31 _. d~ ·f:arhll'h,.

de' t,n"glo a.:J.'S! •. d,~n ,Uilol

:1[/4".'· de. ",a~t"e'l,te

12" ~~'o'pa) de

_ ';fll. • _. _.

'orega'filo

~5 ~ tl .g' '~j!, n1 us~arela, de bjjjflJJl;m1

'j! m 'f.ati'a.~,~

,4 :~o,ma'~sl

:a r2lH~:d.~e:jf :selm ,:p:e1~e~ !~i~i05

;21 dente.s. de ',iIDUU)'

~ I ~'f' ~ ~ • -. .• ~ ~

'pif'ado~l$;

11 lll!'ri nj:e~~'a '- g'~arldil!

'1, ipilm e,ll1ltal .. dedm~

de",l1o~a pieada S"a n ~( 'pi'mfiI8'mita, ... ·dh' .. 're:i!PI 0 'B gosto

MASSA

:1, 3/4'" de. t:a'rilill,ha r

de tri,g]Q,

~I n:'Vii!'i,s, A v_~

1 pitttd,3 d~ ,sal AtJ~!6~lo

R,ti~atino tI,€, 22.. n-:.B·5 ,em

'RE:PARO, R U:H Ell'

Ii ICQ:rt~ a 'berinj.~t~, c,an); I ;C«·S.CQ, ¢n1. ('(Hi~dQs,,, pQlviIhe: e.Q.m $,al 'e~di_~b'"it e_SCQI.re·[' :nu:m~, ,p¢tH~;ir~"

MASSA

~,- 'b' C: .' L d~ •

,ll.J,·,ul-Sse ,elll 'a rannna ne 'tr~go com €\S ~V'08

,ii!!i' r.;;. COl·I·. 'C~· ubrs corn um , P ..... ano :;!II. ·d·:,'~,;~ desean sar ..... V' ""'~. :.. 'I;,;I!, . .:Cl!. II;;! _' •. J, II;,Ji: ..,,~~I 'Y' "'" ' . ,";,;.,~"", .. ,1,;,Il~ ~~!Ol!n ~ .

por 30. minutes, De~i~~ 4llbm, a, massa bem fino. e COllie em quadrados d.~~22,. eea timetros .. A~qua~ at 0. fo([u.o em tem,~e:CBttlr~ ~lt.a,.

E

miit~i~s'

ro'ri'i 1 ~.

,pre,areANiqs

midi':., ,~~~O.Id'~~,

4'

,

I

1IIIn,"'1 verdei

m N:. 'G', 'R' E'D'I' -1(1 rE;'C'

~ ,_\ _,' _,:_I_,_:_:n ~

'lIi,iIIi~'LU"'1 iI'I;~ 11'1 '" 1!io,1i'J1~~ l~T~~ H~ JJ!~, ~.rri! r~~

. ,

1 :.'. de p10tpa de

, .

·t'Qmlat'~r 1, '." d~' 'vl'lJ:I:lhlo

_

br:-ain CQ ,Siec'o

2:', t$O p"a:) d~,

Iceino urii' rabuia

2' I!I.. f.:~ IfIIlljlf'5:il )'" de = -., (~~~~~ ... ~~

. ,

m;U1rbl,i'g,a

2'" ~o paJ de salsa -ptcada

" (,sc'p:a) d~,

, '<

IceboblJ,' ra:btda

i·' (SGP'~) dfl:

:SCi lsi"m 'pi'c'a:droi ·40QI.··'g: d;e' car~,e d)e IlO'rca' m,~~,q,a:

E:'nj ~ ·..,EO;'b, :':!iiI'lAD fl'; ..... ~~~. ;:JU, ::Jl ~FiIi1I'i--V I 1"!',I;U.~U.y'

::25 '.!~} .:tU~' C'O~lu:ri1)enfJS, setas

,!ral, j pi mh!Dta rEll g'Q$~o', :MG'lI10! B~JI\N(!I

:2 .1/2 .'~ ·de . ',eitel,

, ,

1/4,." dl~, f2nill ha

d~·'tngo

!!!I'lL, .. ...i[-, m~dn't-li!ii~'n'~ ,.!L', , ~ ,_ I~e, ,ilillill!! -,'!iiO'I:itR

1/2:', (€ha) de

nIO,I'" m,Dlseada Sail & Q]0sbJ

M:ASi51

4,. ,~~ fadnha de'· ,trigo

'1[ 0.01' 1m 'd:~·, es,phltafre

"

Qizido~ es"corrlLd6

'€' plca,de

B lavos

1. pft"a7d'a de .5BlIL P~lA P~U\'~UlllAR

1 .• ' ''de qu!ei,jQ palrme,si01 irZIJbr~D

l~ h l h~fi

- - - - - - 1__ _ __ ..... __

I,SI'n, acem a_ltlColora,

leN G,RE DII!INIIE:S M'OL~IO

·2: '. de: 'trLUlsrtt,

P· . Q[!l!II ~'o': kim ~I"~,~,. """.1_

PR,E:PA.RO, M"m .. 00 0

'N uma p~'Qelf!J~' ,~~ri~tt}i, '~l :m~~H,t,¢.iga

,em fQgo m,ediQ" JiUltt Q' 'to,m,ate, a :s:al$a

e a;. al~th"Qft~ :~ :re~~~ ~~.,etid~' . . :d.e·'v:e~ em 'quan~,~~ PI.@t' a:l1:~ '~!! 3 minutes. 'Te',ff'l1~iere:: cem sal, ~:;'1n~'n:t;t~"d.'~~r,ein~,

~r.. . llr~ ~

I~ mo'lllQ de nimenta '9 !"ID'S"O., JResei~.

• 'oJ \/:- •• -' Ilt'-:- --.' - - 1~1,,'11.:::'· -~- .... .- ""_"

M,A'~SA

II N~]~.a s:u.ln~~rf~~:e ,llsi~.,~~lQglJ~ a ,r~a, de trigo .e fa,~ urn. a, de:p~res~ii,ol nQ ceoteo, ,Adi~io:ne es .OVIOS, 'e .01 sit ,Mis'tun,~ corn

urn garfo, fazendo IDOv.nnel1to8" cisculares -e deixandoa .faririh~ c~iir sobre os ovos

'~b; obter uma massa homoginea .. Amasse bem por ·cert'~ de 10 miaums, CU~~!I" cem urn, pano e ,lePre, .€["e'SlCal:nSar pOt~ "etta Gie' 1; tillii,utos:.

,Pi'ml!,n:ta .. dls .... r&i!'n 0'" nu,lho de pimelJ1t~a ~EH·meU;H:iJ e sal

~, Ii3in;t'~~.FN !til:: ~U~~y

.u"W.iIl!~A 1~lt'Ii;.ll,~ ,"J

1 ~ Il2·. d:i 'ftlln'nlha

de t'lrilg:IDI 2" OY'Q:$

1: n;-i~~ d ~ :0;41~' ,~~,II

'- ~ .. ~~I.·.o ~ ~I~' ~U!-~

"(R'j~jl1lillli,RrO"

I rjl;lIn_\:'· :

M~'L"O DE CA ~~E

~ve'QS Qjj~Ul)!e:lQS e -, d,~~¢-.os de: ,mQJh~ e,l'P,;igu'i q~en'te Ffir' 10 mrtnu~~~ ~~~rll'e: piC}}Lle'. l~r-it€ ;~

~ ::r:,-~,- ~,:'--_",.~,', .. ",' ~'~~''-'',': ,:' "'c:_;~. ,:~ .. ,;.:lI:::"~'; .. ,to,: .. ..;1""""'" .......... : .... ,

:L.l!it\\<';'on, com :~ nl~llLuJ:~a ~nl ]0 ". '" me;wa:,·a.:I;,.~ ut~~~;

• • ~ • .... ~..... .I:.....:_~ .. .. ...

.lOOk: . a 'CfbQl~, o sru:saq, ill. cefJ!otlI~, B .~gu:mdo~.

,., '~, d d~!

a: earne;'1 Q Vi:r.'JJI1~~. '1lJl11 (]:um.,e .' ~ neITa, .:' ,I, p'ol~,p"a,

_ -'-:. ~ •• ' " 's ~-- - ._.' ~_ ~!. .~ .. r- - -.:'.-.:_-- -- ~ _, . ,_ ...... _ .

d,;!;!;, 'iItr"l:m' - •• lr'F~,,,,~ uma '~'l;o!t~':fl'M; do. ,iQ; ;;;:m'~i!I'~ :T:;'ij,if'iI'l:nQ!. .. ~,r\il"i;p'jlm nhe f~b' ~~\ . "ll~~~ :~ '~ .. 1~1_'1i~ '~~--:L~ .. ~ '..-_' ~~ ~~.e:n~a~.l . .'~-!J,i._~~r-~' ~ .~-y~ ·J"Il· 1.:L-~

em, fq~ 'b~ p~r: t h©ra~,Junte.'~ ]JQ~P~' r-e;~'nu~'te

,'", ,:._-, ... '", - ~ " :t",,:' , ,.l, ~ .:! ", ',':' ",t:" , ," I - :,' 5:' ._-', ," " 'I :~ ,,",

e ·t:n;31~ Ul,m.9:. Xl,t.U@ o~ a_gu~ e ~enr~ p~;r . -m~;ut'o~\.

T~p~re .(;;,eB1 1m Ql:~l~ s,:ti ~ plim~i1:ta. .. ~, ,g<?S1€L

MiIllHG D)RANC;Q

Derrera at In.anteiga:" junte-a ktlnlta. e· misture.

Ad~l:·:r.·l: 0' fn~',,;r;; ft ~1~~'ID'~+.il!. '~A'''V1;:!1"n,''d.n. :Te' itWi.p' j;!i;1"·,JIJj, com s .... '! ,l1J~ . !Ii;,; '.' '" ~ V ll'V.J!.I(,V'~' ,1I;?J!"C:~'if,r, ','v. JIl.,i::., [:!Ii, .. : ~ 'l;;;r ':'I;o,i!'_' . \;\lieU,

.' '~i,'_:·'f.,·· ',~'. '1!,:,'-'I' ',' """.,4~,~ ~ Ir:,,· zinl "': "t'~;: '.': .... ;:0,_.,"'.

a !EYf)8~O e a .no~ mJJtHS~u,a~ u~~l~ln 1.~ are ~Rg.rns§~r~.

MASSA

Am~ie bern: at£a.rinb~ 0,8 :0\1,0&'1 .et espinafre· e 'a.'sil. Abr,l, .fino e corte ti:rllS, at 15 x 25 ee1iti~fit.ttos., COtniiije' I~m.· .~gtl,a .ft.:"~,[),t~ ,Btte fi£U'JU d.{i~~1:e,.

E.sCQ rra. Aq,ue'~;a.' 0 ~£(l::fn-o/ em femlP!erattll;.~· ··anf~~, N'um teftatirjg; .urftad,o·' cCJlrn mlfit~~~, alterne ~a;maqa.~ ~, :11119fB,EJ1, In~cd]l,O de t?~l~'e ~i 'ma:SS!d;, :riiollho b,t~lPt~ti .e patIne,si,o,. Asse ,P ~~' '40 ,min;:urt~s (:}. sirv~~~

lI.fielil

I'

poqr ••

'1'1""1

.... _' • . . ~ ~f;~ '_",

..... -- ~ - ~.-

~ai~Hall

::1...

prJr,~.I:.'~'i0

8

514

c-al~olria$ , ,per' ~il~iii

" '

,I:HIIG!R,E:U],E,'NIES MASSA

'-3 ' d' f; " r..

.ll_~ '!fa: ~~ ,an n li~,a

de, tri',giO

,2" (~~~p'~) ~~, ',Bz,eft,te 4, OVolrs:

Sal a: '1~:O,5;t~ MOil1l~:o

11/l2:<-.', die icre'lin@! de" lsi'ts: fr@sco'

I. de- li'01115 pfcada;s;, , : i ",,' ,.', ~fJ pl'arrml'esao

i./"2; ,.' de te"ts

,4' fat-ias d~' p;ao de 1To'rlini ~m

'1ealCilJJ. a ma$$ia,ijfal~ ;PR~E:PARO

I"~

I. ~~.

I_N 1i,liE,DlENTES, ~1~Cl~![[O

1. 112 _ '~e Imlan~elgl 1..111,. d~ ,s,llsa ~~,,~d~

,5:00 g d~~ ¢.~lmaJiei$ m@'di~:s" 1~]',mpqs: e flort:ados, ,:em

-. -. - -. .... - -

rb:erlaf.,~s' '~j,!nMMns

r.-~ ~ .. ':-:r.;-,- F .. t~I.--", ....

i ,c;:enOllifl ·pil~ada

Sa L ~ \;pt:nle,t:il~a, ... dm'''lrejn~ ~:ra:m:~~1 a,. ~g:ost:o

t'ill·i·;ll;"?j~ ~i~!b~~~}!jJ.

,Sal '~. P!iJlfIll.rita~" g~~s;tQ:

R[~HE'lO

2',~· ,,~~ 'f~lhas ~E~ eisl'plj:~,af:r,. af~N~int~,~;as,~ 'GS pTfe'm'idalg, ~ p1.rJ~da'~

''11/2:. ~e Iq·ue.ij'~

MA'SSA

II Leye~ a .. ~: ftl:g9' ~ah9 uma panela :gr~nde eem 4".,~jhtte~ d~ '~gu~ e~ ~l, ,c~14~lt (S(jPRtJ ,d~ $,lit

MASSA

.1 3./4.. de 'fil:ri.1 ha de: tri;gig

Ii'iIi ,ift,UI'i'lii'~ ,lit. ~iV !WIl,~

,~. CQlo qU€' a &rl:nha: numa superfteie lisa,

" " all b

.. ~ ~. ",' ." ,." .. - ' .. ~ ~. \. ." .. . - - i.!._' .•. ~. _... ... ,

un te os. ~Vi[)S 'C e-ss t! amasse aem,

,~

'p',!lf.m:e:5iJ11'·

3510 g- .de a 1J6bo:frl;

, ,

t ~;~ta d~, 'de s;a L

iF-

sem casea

6· fstias de

~pjHO, dei fu!rniB

se·m. E:t1sea r

'kJj, me aru:ld a,~;:~ ni

1/2' • d:e llit'e'

1, pttada ,d,e,

rn D(Z~'IJIO,5c:ad2; s~n .tt' ;g:o,sto

AJ:~'~IP'S

Mla'q IIi) ll'Ii;J d~· m':aICarri,'11 C;Qlrt~:d:Of die m~l$~,'

Inl '1["'1 - ·"1 .. , '".:lI.:lI '~I - - ;.

1iJ_ ~()Z~riHe' ,ai\te: peutl~,os: u6 €,~ua, Vi'€~ :0 a.., ~gtUt

·ferven-te,._pol~··2, DlinUl-OS 011;.;1, abfffcBtem al: dente, .R_ttire c~m uma e'sft.tu114dcit:a,:e eseersa,

,MI~nHJ'

C' ;- . L .cJ, ~ ,.]~:,

_ Q~H.~ '~Bcio~ QS; u~gttcilli,e:,~es ~ m~u,os< 0,

p~,~S'~e':',~r]l #~g~ ,a~t~ ~t,~ 'e,~~gr,?S$ar ,lIm po'Ux~n~

E

,dille'll

_.~." . '" _ .. _

, ·,0,

• - .~ ..... I

'~58··'

~~: r ,"

(aleria's

,-c .~

po-r 'p'~~r'O

.. _ ...

,[e:pin;~

_TES,

'IN,'G:'REiDIENiESi [lECHIWl

:3 '. de, carne de 'f'ra:ngo co.zida· e mlf}h;t;

~ _. - d' - --~' - A;lI...~ f~'- ":tjj;,jEht' 9;

~" " ~,e: nCUILa' ""Iii~",,"~,

1/2.' ·de'. qUI'i,'j'ri)1 pa'fm@Sa,1lJ 'r,ah~,tlQ 2: I', tSJo pa;) d,s, :sa.tsa p~j'-Da'd~

14 Q'V10;S

1. p1ta~d:a de' IPR:E:f,'ARD

no,z,..,mgs1c:ada ·S~l e,: pi'mH!lt~al .. dIQ,,~re:iin a a, ±flO,sid,

MA'~~:A

:3 1-. 'de 'f~!rillh'a

,de.. tt:i,g'ID

2: I', (~'~~:a) ~~ !a:gua f'lira

, ..... -

2;', tc~a) ~:e 'olelQl '1.', ~dl'a:) ~:e sal

";' : ~ r-

!iii "A'Ui!'i;~

l~ V·¥U.~

31 [iJtJQ~ di~~' c'B:~da de g,iU'nha

{:s€' q ~i SErrr,' use

- .. ~ - • I •

'dol'S 'tab Ltet~'J

M!QILH~i

2:.. de CF.elin:1 Ich!! le:it'e 1/3, • '. de q u eri,'jlQI

pm:rlrn I!:sio :r.a tado.~ '1.~, {$!~p,a,) de

_ _..~ Iii •

mJlfltel'ga,

iP:ri\:~A l~eL;nL"A:R:

IIUle.ijlJ! parm e~ib :ra.littci a,.g,ostQ'

lIlIdelU c.'- espill,lfre

:P'R1EI'!A,ROI IRE~Hn~

Ltlve" (t.·ejpi~.di:e; e eQ~nbe.· (s~:m··~:gu'~) _CQl'n ~s,~ &l'te flC,31' :rn~cie~ ]E:_cO.r.ta:~(,.iesp:_.a., Qo,m ~'.l1ti~ e ,p.iqu,e,;,

J1lntif, os .inj~~:e,dl~nte·s t~:s·tj:n't,e~~ 'e: tDit'tUn! 'bc:m,~'

. =,' I ..... • ... •

IR~[HnQ

Jlni"~e !~6do:s: (lft ~'~il~di~.D're§ '. t mistJ;;u~e, bem,

R~[HIEt6

7 ,3/4, iE-, Id'~ ;e'$.p,in,afre (6@J:~ .~.g'jl

Il4.' I~~~ qUieijlo P'Blflill'e:Sio r,alal~o ~20Dr g~. de, )F11~,)lJta,_

P· - e:r;lie'~~r~,~a

~ ~ - :.....: ".,.-1.

:2 ovo~:·

:$8'1. 'e pi n1e"t.a''")dO~lr~ei"ng '8" lf61StO

).~ ." -

iM~iSA

IV.Ustt~~, (a Fatlriha e. 0 < sal. J-urtte €tS-;·o.vo:g· e ,trrn3S$'e. be~, En1brtiUu~ l1u';panQ e.de;iil!; d~s:ca~arpo~

"115' ,t, :'!I''JI1I''\:' 0 D;' ,,- ::.,' : .. :' '-'.'i ,<~ ,"" .~- , ',';,' >,i" b - -.: '~!L"'''t:' .to; ~ '1L.,-,

_..It. ". ,~~'~L~~. - ~p~l£~:" ,au.r~ a, ,m.a~~~, .: e.,m. nne ~eili~l',~

'~ma S1llptt.~~rt¢ie polviihJl!d1al, '~:Qm f:3ri&h_~,. :fa[m~ndiq

, - ,-~' ~l' il';Ji'(jI"~ t I j~., 3:',,~ , . ~~3:·: ';:' :'".- r.. ,.,. ,,' :," .. ,', ",~

urn retl\1jnQ~o ee "O.X..J, '_ centtmetros,

"') ,~c~e:$-ce;l1'[t '~" .farinl~rl~ 'F9f,m'~ '~t!l~la ~pla~ c;:f}joque: n~Q'la sunerl~i'e p,~lv,lUl!id~ c~a 01 £.innR e ~lm:3'sse. 'lb.' ~~It ' -, '~. :", 'id" d ', - ',~'~m~ LUibJ',~ QOI11 urn p:~mo-·.ijll1l'O e ~ e~~

deseansar nor 1 hom" .F

MASSA

i 1l3,_; de farl'nha de, :tJ1'go

:2, OV(U"

'I, 'Pi tad~ de "sal 'ARk a;E~AR

'i.' d:t~,,'[fem~le

ElI .. Abra a, massa bern lino· .e-corte tiras com 12,',cen'd'mettos dela:[I'gura" EH~8i'tfibua.\o' t~cb,ci~ entre -~~ tiras deaand@

~ cemfmetros ~'i"iI"r,iit>J 'U' rn mon 't<~ 'f"1,'h' n ,iU ii"'Iiill(f'ii".I!'!I

..JI ..... 'i;;,;,t,~.y, _,_!I"'IL4,·)iJ~~ !i;,;,;,!,.i!..U_);,i.; _' I. ,n~ V~M.i!, h.!J ~ ~V ..... "","'IoIIi •. U,YIo

de l[eiite flres.~oi ';,\RA po':~vmUli'~I~ Q'ld~1:jo<Pirrrne,si,D ra,~[~ clo " .a gG~~toc

M~~I:I~I

N 1= " ~I .,.', i' . :~::,,'i ,.<~:':r:" 1 .,' 'b. \ . -, ,'_" .J -, ,,'- , .~~ .. "-, .J'~ ',- ,~- "',

, 1U~'-~: :pa.n.~lbJll·~ mJ.$-ill,OJe ' em -. !.,Oo.O,~ es Jngrewell;~,es,

e~' die~le 0.0 fOlstl ~~ .q'u!e.~'~" lEs~palhe' ~~'~~~ 'Q rll:v.ifDH,. riolvill~.e tOm e '~I ~,un'J:~i.b~·¢ sir-va.'a ~~u~'m'~ir.,

. ~. ~ ~" . _. ~ l.L"~ .... .. - . .. ,~'~

,MlbSaj.':t: molh4s, CILAAJOOA l6~lNH'A ':1.'1

-. .

B'~

.

'p-o:rmes

_" .J~~ ~ I

'0'.'

caloinls,

:~.Q'r~r~~

• • OJ ....

I

.

[

,

'pm~i~

,

2!i-c2

I .".

t:atnrilSr P'~fP~~~,6

pRp,3lill! ,Atlre'II

, ",

ro,nJ- lill d,~ f'rl[n_-,;'o

IIN'G R·E:Ol"E HIES' M.MP

'1·,2/l[.. de liurh1 h I. de. 't·n:go

~- ", - .. (:- - !

1 " (.~Olpa) cleo az@,it[1!

,2 n~~r05 d~ c:a.bdlo die f'l'iJ.ngo

,2 illvers:

1, pit:adia de, 's,at, IRElcu:Q[O

'Jl4,." d:e. ,Cfeme

die ltelt.ei l/IL. ([~ n~i;te:

''i'I·/~'.- . IA8 -p:'lfiili'm'~.- De';'" :.!L[. ,~, - ~!I:::: ;11 .1 .~IiI~"

'r.a,l~d:d

". - ..

4' (~gJ,p~') ~,de sal,:sai,~

silVia ·e lal~cfl'hl 'frrescQ;$ Hlitc.id~s' i,', (~a:pa) l~~ azeft't~; ,3,S'O' g' de ('D'g I1Jlnu;:f~o,.~

..... -..

.M!N G RE:!DlE:N:TE,S· iMASSA

- - ,-

'11', '~l'. de :'fa,ri;n ihi

d -, t- ...

~:e ·.-ng~

1I'4,.· de .,.s'pirlil',af're ·c~dOj !esp~micl'Q .:e piJCat~·p

1o.w·

~l pita,d~ d,~ sa L REl':FI'Ull

'112," ~e [feme d~ le·ita 1/2: ,~. de ~ite

,2: ,. l{s.'QJla})[ de "a:.i.te 2;OD' 9 d@ ba,tatas 2~OI) 91 'de ,c;;a m1a.r~e5 'm[e,~h1 s;~, Jl] mpos,

co;rt'ade~ atG meio peto ,tompr,i merrtci

2[001 g d:e' pescada

--I ~

P'R·EPAJRO M~Si~A,

']VijsrulJe 'ti)dt;)J 0:~' ing~dj[leE1'te~ e ,aJluls.s~ bem, :E.lubn.dlle ~m: fllme p:lt~t:~,~'G" ~ ~J~~~ tle.sca:!l~~:~t l'Q.'f. ~'~':O lilill'Ut~JS:., :Ot::pp1's..~ :a'b!;~l '~t tqa$$3, 'be,lD

£:' ". .J~ 14-.;.11 t:.. ...

U [fp~ ~C:Ql1;e em ~;t:$' ~e ,_' :po.[" .,.Q', .:t4en'fi~~:et1Ds

. ~'. nte- :': 6[- m3n~:":~ 1m Ii ,- "I _.. ule

_~ J U._;- t-~ as, . ,~-,-,- - -- _ QQ ),:, - - -" .~tan,8' - ~.

·fre'sco;s· 'ralti~ada,S

,2 a.bo~n;n has

In'iF.~~'=:i,rrO ~to~_ 1~1~~;~ld· -:~i~ ~~' Qi:lc!,I!;;I!'I,\;.;l!,' ~~~.;!!Jg., [!,'li:;;!!'

~ i, "",,iI.,,,,,

p12~e oo:m.p.1"iI m.el.IW'

:2 dentes de' .aU-Jio ptfra'dos;

I,. p~~ tel de 'f'rICilngo.f, sem p,Glte

e. se~m 'D"S:SO:

I etara

,iia.~,:e pi n1Qnt-a a gbsto Mou~o

~'"3. de. ,Iz,elte

,2, ~g '~d.e tU'l1lates l~ottaJ¢Jl~ls: 80 -lm'fffiQ, ,!j~l .a g~Q~tt

II ·D~Cl1sq[]t;. 1$1' batatas e corte ern ~tlbns pequ.e~llos~ 'iC0z!nlle:': com O~ azeire e os c;am:1l~16es' ate. fncarem macias, Tempere -com sal ,€ pimenta,

U m-p;c21 ! claMta

a 'faitle 'teo IPliro fib!: rfi_m1a, :Gem c~sta, .Sal ~ pi:mu!:nta~dO';,,'r,e1·nliD' :a :go.s:tc

1,8 MaJ5bs ·e=m:"lfia~, ¢~jJs~j;"c'~~lwj

-. .".. I •••

M,OU~O

A', ': .. '~" .~:a,('!i-.' .', :':-' ',.,jj.- - ,;-_, "l·0· ,-~.",,- .. \--.'~ ... '

Bike ~OL!d.rn,~ ~.'~, ~~ m· QI \ ,a2:al~l{! ,p,or a~; ITJJln.flJ,itQSI'

PL-. --' .' . .', ' .. ,-. 'I ~. ,-'. - .' ,-" '0· ~- "--':, ':I" -,ii¥'f,. ,,~~._:- -' ,- ' .. ' . c' [;to; :~I

asse nu:m,~ ,pe.ne~ e i~eJ\"'.~p.~~ CQllt ~,~ ...

Ar.mw.e, ':a~' £a·t'l~;s lali¢) [Q':od~ni :Qum~. tra:~tes:s,a:, ,t-ubr3, ,tQl11, '@ :rn:oH1o ~ "a.que~lll0 fQJ.tnQ:~

E

&'

1153,

ulorias. IP.!J~ lPo~o

"

,

,

pM~e'S,

.1· r_

',79

Illat'.Qil\i:U Ip~r ~'6~CI"

- -<- , ~ '<'-

p~p~r@

AN 115;

'ron d e:lli

"vI'rd,'1 de

,5U- rub:i1m co' -_ I

UVI:- - I-"ss~a:-'

_ j'" .: .~ _,J I. "'," - .. _.":'_. ,: ~ __ }

mN'REI!I'E:NiTE.S~ RE,CH!UO

- - -- - "1--

1.[2,.\ de u"a, 'pas-sa

btanu:a

,6,_, ~~'ii':;i"i"p"'J; )" d'- ~ iC'U[- ft ~ o}.~:: ."~U::.'ifJll ,'!~l~ .. ; :-'u

'.: ~!_ -'.'

d,B' Um',aG' 1/2.' (ch i) de sa l

} . - ....

,3 00 ~§~ d;~: ,SlI'li-llJlitd m

,d,efillmad.o

6 'fj:UiS<d~. p:io d e' 'fO'~i1U'

: 's'sml ca$~~

1~ ,cebQ ~a m'i~dil'a,

- ,- - - - -. - - _. -- . - .-

n1:;;':"~'A:~, ~'ll!~~.Y~

1 IO'VO

IUI--~~g!lAS5"

'11/'+'_ file 'feu;'" ha d,~' ,trig'o

114.' d~ espinafte ,c,Qfzi,dlo'"

'~'$pl'~lm:i~o'

le~ jrl]ifa[(l@

t;#J ~ _

- .. _ ..

1 IDIVO

1 pit1ada tI:~ sal

IMoLHO

1'1/1,. de,lle'it,re-

':2 '" (s:~:~a)

,d: I~: i!"~,~ 0'1;, ... , ~ .1I!s~ ~ ._-ulGl

Tl:itlIj~,e;' ()S j~gr.ed,li~Iltes ~v menos -a p~s~~;c. ,n¢' plr-oq~S~,a'tie1., Dep0is' mlsture ·.a, :EHt,~:SJ"

IR 'V,. . ..,.'11 L, . ", ,l. r.; .' ···b· '.' "- -"" ,- ..... ' ...... 1· -. '0' --~ -- .oj;.. I~ LS·p~W]C! O"]~CJ11~l;~a sonre a, msssa ~~U~;~110 e, 'Gliwe

_r,

.' -. 1. d-" ' .'1...... '~ ,-~ .~ :_{ '"

ao meso, 'fnvoJ.v~ C~ , a! r-ow em _pape~"".lurum'o,

-OOJd]e 'em urn pane lirnpo e.amarre. as: pontas.

C ~ 1 ;. /F'" l' . '11'0 ,.'

:' o~inle em 'J~g1Ll~ .i~n/l~n.te com sa p01 z-' minutes,

Res-clve"Jbl;,:geladeir,~ por 1 hOfl~, Desenrele, fade;;. .arnlID,e .Drub i,efi~ tarle' u ii tadQ CQOO: az,eit~,~. ,cuhra, . ~C0m pa,p ei-, atuin.irii"o, e asse per 1.5.. mimitos.

"IC-II .. aC_ '

J

p"~liiQiS,

MJUHO ,3'·' lSt;p·,a). ,de' azeite~

"'!Ii ilL (:'~~p"~)' ~6 on' A"iTjj ii£j -, ,,!i)~ .,~I;II I tq~.'~' }Lli;I"UI

.,- ...... ':" " I' .. .- - - -_

(~'i~~l fr~~,.cp~ '.' d

L!i, n"hi'~"a"·j f.'1i

.~ ,~~,~.,;, ~I

':'i',~D'i 2ifi11 de ~''l:ii:l-I~~;"i'il

1.1 ~.~ ::;11 ,~!~g, ~_I;~;IJgl_~

dre·f:u'l'liU

.' ....i!

piea..ti~1

" t'mllUa:teJS: maduros p],tados,

:,2 talos< de

-(le~b aU nha 'verd,e p'~:ca:dOJ.s~

CasC. de· -'j[ !lar,iI.'JiIj,a:

em 'pi!da'iG'~:,g't,a_ri.d~es.

Sal· lre: '~iI_,e'lllta ~. go~t~,>

_, _" ~ " .. i ~ "~ . 1"iI" ii .'

OJiG m' a,f"',r}r.'~""'" m' .. ,', sture ~ (1", 'lnJl"il ;;]I ,i;l19:a1111 "i 1:1.:, 'I ", )~~R Jlca.v~ I L~ Ibl· ·J.,I~ ~ ~.!lL:tI~ ¥~Ia U'" ~~b·~J1LLLli.

I ', ..

, m'!9tSls,ls rCHlnas, ,silo aIS q'uEhapn!751SJiltlm a m,al'!Dr' van ~:c(a_rec' da fOlr,maitos~ P,lf' tlte'm IiIlIllUlta's; curvas I ·fl:n:favid~de.$F 1!l,bifJNe1mJ Dem, as, nuilh8:S~,

11N GRE:D~I.E'N'TE,S

-2"5:0' Q d.~: Ifna,c",'~r:io tl p~~ 'co In f'tlIinha (6p:nl~cJiigM~.tte)

PRE;PAJRO

N'tUD,.a, ,pajj.d:~ ,gralld,e; ~tQtoqUl~ . .3f Iitr'Q$ de 'gti'~l tamP'e!'j' .l~~",D ,:f~gQ< '~lt~ e dem-~ ·.ferver~ J~U1tt

~'i'L. (' . \') '~f,' '-1- d"~ ~ ,r: d'J -,

ll·:m_,a C~.;~J~r: ,s,o~p:~ .~.t ~a - i~ ~: 'eL\f~ ~~~Vf;l~ .: .. e DqviO"

t{;l:t~~:elj:te g .:rlrat~-rri~ij de u~~a, sd -vert" [nis~u:~-e, :e cQ2illnlle S'e!ll 'taltlp':-'ptt ate flc:af'··al derrte,

. -: .. ' -) .

M~LhO,

114. :~e ,a%ei"t~·

.1l, '" (so"pjll ~:e, :sanS'i, p.i¢,&d~,

3: to,hilia-te.S, gr~ndt~s-

" I

Il~i~d.~rr~,~~ ~~m A,e,Le~ {Util rr:ocl,e,las.

.l';' .z.~ ;'111 •• '13 !!I.'__'-!!I.!I II .. I ... II'I!I~ ill .. 110 ....... I! _.:..,

''!:II, ;I.\fti:m·· ~t'--'tN'r"- 1; "'1~'iI"dil!iis' ~. 1Lul_l_, . .ig. __ ~I~' ·~·!;.l· u..~_ 'f.

M!~UID!

I " ~~o,gue tf ruho,~ e ~l 'f~b~la: n,o~ ~l~e;ite,,~ mexendo

. ...l d d If{, .,

~;e vez em. q; u.an-· 0\;1 '"~.r ce~(J~'~, ~ ~ v m! i l1U:tai:~ ~

., r." ... . _ I

:s~:m~ 'peLe~, !e.m rodelss

1 phnentio wf'mellhrll' . sem pele,

,elm d r,~is, f Ma.!5 1 de':rlrfe, de a,thol ~'nt€,ji r'o

I, c~bola g,rall d'e,. ,em rad:elal-

:- .....

,I,all" Ilhllll:e'rnt • ..(IrD i!!rli:~ Q ~ a'b!fd:m,

":iI nosto :~' I:t.·~ ~u'

P,a~ra fetira:'F'.a I~u~te., ~~'$ tDma,t~ .. il;lJlt~rgllie~o~, fllUmrll

·viI_&i:nh:a. Ie! t'U~blra Il:lon", ~IUI fe~tVle~nt:e", D~'i~e

..rI,Ii!ii!~~!!ii'n'~~;rl eer 1 m~nu-·tl' d. lI',D,t"iiii'¥ilo '!!iir ne'~a, it\lli'!!ii'nlt'\i'ii U!! ~~""Q!_ .;!!.I!!! _, ro''''' - :._: _1- _ .. _ .. _d- ~ ~ ~, -,~~ g 'I"" !I'9'~ W~II!!! __ . !Y!

a 0 ,p:im,entao~ e,~prete~-:Q cOml Ulm galmo e ~ClQ'~DqUe"'Dt

. 'j:fli't'ei ro! ',s,br,& II) fO~g:o liIlt:e, 'fjrcarr th~i:mu sl,c-a!d 0 'porv -,il'mllll,all .. , Del~.e· eltfn'a If' UJM ,-tN!IlCO' e;' ilrtlre, a. :n'e~'I, ['I~rt-;

-,iZll-~ _ - - --, -_ ... -- _._. p ,. ~,- - ..... ' . '. !~e

.,a,o mleiro' .'e, Ute ai5i ,se'm~e:nte~s :e: ai p1a'iJe: .,:ria n~al~, .

E

fi~lll

,lI

,.o~i~s·

'1-';·" ?'.~

eillnasl

piJr~~~~)~

2·'5

,jj,alIJIti'il

por pg\:~;:'PI

- II -I . . b' •. 1fI. l' - .'. B'-' . . . . ". . 'f'" _. _.

e51", , comerlnle, I e Olr-'III,nl '. I,' D. "nol

I.N:t;'R E.D,m EINl'E5

5,011' g de I,,!at;al~ta:o ti:p¢ le~5pital ('f;arvat-a'pP.i)

;PR:E'ARO

N·'~ll,.ml"~ 'ri:a:" n',: .... ·~:;[iI '&!r'O'i '1-h;.J~~, .... ,l;iiTO: rn ]:i!;, 5', 1 ~h·F."I.'" . :~J..l.~~ .r" "~1!iIO ,~:~ .• 9; .. ...lL~, \"'v,~. :''1. 'Y!'~' .". .1l.~.'!;>,lI;ql

cite "gna:~,. t.3mF,~" lev~' (0 fQgp.. 'al,tQ

e ~~~-e fitrver." Adi¢lQl~€ uma qgllte,[' ~e mela (sgpa:) ~(~ ~ ~~: deix:e~ fe~rver' :D:pv;i~,~tjr~e,; Aares,t~t~,o ,m~c:~riO, ,4e Uln~ s6 v~~~ mishlre

.e ,coiio'he 's:e01 'tRJUp- :'air- 'af~ ,fi'C~;t; al denee,

... J-. , ••••• ••.• ~ ~ _ .--'

J.NGRE.DI:E.N1TES;

·2: 51~ ! ,d:e '!JiI.sc:arra,o tl}po, 'le,spb'!1I~,

l ~:a}l.tt,;a p"t'\l l,

't . . ..-: 'F~ J.

12:.Q 'Ig', de qu,e51o

mluS9ar~:L'iiJ "fatlad'o

.:- I -; • ' ••

rl.E:PA R~O'

II N::' " ".' ... ' ...... J,-, . ,; ._.,JI-~ c.:. •. ·] .. -, . 1: litn "

,_.u.:ma p~[lUia Ag~j~Jl!U.'y.1 eo Qq U"~ ~J : .A10S

,~~ ~td!, '~at~.lp~, [eve.' ~'b f(f~9: :~l~ e

,~!eJ¥e :(eIYLer.~! }u:noo' tuna .ooJli,el· (~,gp,a) ~le

.. ~ ~ - .,.lI;_ ~ ','-. ,C,.,.' ~-,~ ,." ,-~':.,".' - ',ot-- A.·_.,.., ,.-~".".,-.,;p,.

8'lll .. e '~~lXe IeJv~t n.o'valnen.I.!~., ~re,);!eJl~lo.:e

.. .... I .....

t). mac~l':'fij~o deuma $,0 'v~~,;" misture

e ~o:z1.11he ?,e:~. tJ;nl.p;i;ll~· ~:ti~-.fi~~ 11· d.~j] t~~

~hlUri:O

,t, .... " (.s~Q,a'), de ·,a=ei:·te,

St." (;~QP~) de ·,s;t~s:a. uica:d .. B.

F' .... - r-,

t', ('5)O·:Pi) .~de .llcaiIP!al~rrg5

@ m c-~~r~leiWi,

.~ :---

:esC£) rridis

,MIDiLHICI'

:2.. 'I~ e. ,DiG tho

• ~ ~.l. ~_~. 11"",;-"

,Me<LHO

" I B~i1JJ~a. os ro.nl~teJS··_fil.~ _t.f]:uicl j:rie~0r ,e reserve;

.~... :" -r, "" . i • : ~"~...-........,_.. _ • _. .. ._

dl~ ~to;nli.te '3/4,. ~~e, ~igU'a,

4, ". (' m,na \

~ - - F··I

de: maill1te]'~'gfa '1 ',? ((:h"a~l de sal '1./2" '(~h,i)

.Id:e mlr~(llalnllo'

1( b'Enirrnje·hl' .m:i:d la

,

4 tiOm,a.t~s· .

~g ri'r:lde~,.r' -sem

- ,

semsntes :

'2 dielnt~s, d~e' ,8 n'fUJ pi'tad:,os,

'1 hrt:I' de atiU!m,

om ""0' W1 ~\O'foij, j~ ~ _ .1. ~"l '_~c""'l v;\iIJ

~s~$tndiQ'

e am a·:s:.sado·

.. ' - . - . x ... - . -

. ,

':to rtlaJd'a~ ,~:m

eu hos rp e;qu en os: 1\: d:ante' de, J,th.o

"a m,al~,:sa db'

. - d . ·

Pi,' "e'ta- '-n '~"" _I ,.m' I, ~_._! .. .:...0,-. e,.,no:

.~a g'@sto A~E~s6;RIO

~I'P m'I· .. a,n.ulm~·'nio

Iml ES,CQ:ft~'.IO miu:a:rnQ" Co.IGq~ue. numa ."tt~v~ssti!' .ct~\..[." i!""~-m' " !~, l"n,j\'· .. lhF.'lI ~ ~,,~'~Ttrpi. 'a e~~u!lf.,

.. . !~-tJ.-~., ~ _,"_"u ._~'~~--. _ ~ ~ ~ 'r{~, .. 1;1~ Q.~ '

:S;(.i t '@' F,fi'm,enta ... d,io ... f,e~i'nClI ~ n,ostiQ

• ~. If _ ~ ;.0";'

UJ m

...

II..

:::I W

E

pit.\par.e; INTE:S

.BClll

,II'

pD(§,iU

.INIGR,e.D:IE·NT'ES·

£'0;0 lbi' d. ,~, ml.:~carr:5,o··

!iii .. _. ~I .. _~ _ ~~g _-. J~t_

'ti·p/o ~e·,spi:1T'al

('C~~Vfaittl~pn

Ic·(I:rn:e, (5:$ '~ilJls~r;~ ~t$.e' lrme,i:d "t~:b Lete '~f$S.O;l,v~dJu')

.3/4. d. leite

·'2,," ('smpa) Jde

CE!,bolla rijl~d'a ,2' '~~~lpa~) ~l~!' Icat~d'·Uip

1[,' (so pa) . de

,

fari,nl.tili d,l!: t tri~go

1. " (s'opa), de slat

4 DiOI i~l d~~ .taniil €!' de'

(

bOil (a h~atf,~ ou'

pa,tl n ho) JTI:o.ill~,a, 8 'folbas de 1iiI111,11l,:je:n'f-io 4lom',i,te:s m'etHflsl '~Je~m 'i!m,ent~s

'A,RAt, POJlJlIjL~AR;

QllHa:i']:~ID ~',cl'rl1e'sa,o

! ~ •

r'ala~do a gtr~,to

.... -. ....... ~ ... -~/ .. "

M,om.~o

1.: de fa,IEllo d:e!,

- . ,

MOUIJO,

'., (~:le/~Ja) d~ a~eirt,e 4' (:''s.Q'p. ;a)-, dllf sills,1

'. •• _'J

[l']'Ca,;~i

4, fil tis de: iU~lchr;n;,a :e5,e,enldios

- . - ;- -

e -piC'ad13s~

'1 c,ebota me'd'i{!,.F'

.ri"ri ..... ,~ ..:Il::!l~ ,al~ '\r~ ~l·L!tI_,.lIJ~ ~lf-ll'l

MJll!Jto,

- .• Ar;U"er:~I, 'El azeire numa niQ'ld.eita, lem,·i~~Q¥1;.

~I .:~ - I" .,~ ;a~¥'

- .-,; ..J"::tCii J 'i" -,' ... ' -J .. ,~J~. I' .r- _.c'. - 0 .. --I .. ,- ; ,~~: ,~ _J1r'.-.: - .-_.r,-

;nt,ew.v~ _. ~iL~ a b~el!i,Jlt2),~ e: ,[m:0 g~~, .l.UJ~;~:u,-!!-~,o p~, ve,z

em q~tll1ldo~ p~t. JO :ffiliu;r[t?:~, ou ;t:e:~.,~~ ma~i~,.

ro delil S fi nas 'l,ii'llfile:ntao :ver,melho ~nl~di,o 1, pii,mlenrfac 'vera e' .rn~~:fQ

1 p~'mllenltio 'aJm,a~I'D' "1f!e aTe }l )(Wef!]te de· anho

.,iB m assade

.- - - ... .- - - --;- '»>:»

Pt'llnen1ta":do ... :rl~l'no' ,(11 i~'O,,~tcf.

-_ ::tlI ~.::

PREPAR'O'

N'~,:,r.'ma 'ilflinel'-jd' &r.:ai1Ih~;~, "'~lo"-"q-l'!~"

- )~~r ~~ lr.-;x- -. ~~ a .-- --;.-.- ,. ... ~ -.- ,~

-4 ]l:trQ~o d~' ,a.,g~~~! tamfle., l~ve ·a,cf fQg~

a:lto'~~ dj.e,~e fervet., J un:te '~lm~,pplh·tr· :~ meia ,(~l~:'t&.) ·d~· sal e d~~.~ ':f~r!V'er ,nQV,alne:ntf-~ Attescel1;~e: 0- m mlc.arfie

. I .~; , '" ...

,J'Q um' ~ ;c-A 'if_,''/iin m '~If: ~'''Ii"'if''-a jQL. ~Ai"'~l"nh- '):ii, C-{.;1<-m Itli'!i..m ,~ .. '''~ f~ .. ~~~ i-'~~I.1 ~'. ' .. lgi ~l~~~~ I~ ~~~:.I .~; r, :: 'tV ~~' ":~' ,

~. - ,I"" _!!!l. - :' { .. r. - -- - --;: .', =;- ........ - -... - ~

:~amp~~ ,~t·~ fi,ear Hl. d~~te .. ~

I!II nt,- -I ..... .. ", ,,' .. lie ,,"·d', : .. l! ... _,,;a -

IiiiI D,1lt'@[ os tomates nEJi , . ,q_lU:. nncanor;

L 6·' 'b- '" .' "-

. -1 ~ . ,", ·1" .••. "-. ,"", I, '-;-'" r.., _.... t'· " ',.-:. ,"", ;;,-:- .",

eve .. ao 1 ogp . alXo com ;0 m41-~,Re! icao,

m ,Aer,f;scente a carne e refbgu~'i J unte

10 calde e c'oiinher '~te '~ came :fic·ar- ,in ~,Ci~l.,

-

n, :E. ~l!"'n'r-!rr1~ n '-n!(''li'~i'li't-i"liii'ii C~'~'-t~ql"lIiJ;1 n uma !iii . - 1~~IIr'~ __ ·~.~:t~ U ,l __ ·l~~;,.".;-JJ.~~~~~, .'~' ~j,l~ .. ,,_ .l~~jy' ._ ,;U .. ":1,.,,,

.ti;ge~~, ,~~~ .br.a, JtpiD:, :$]' :mplli~i e "s,iryl ~i .,s~~ir af:trml1'It',ann ~ do tl'o ~ em e~i';'o patme$it~

, '!\.i:.l[.,., . ,r1'~ er- ~"I'11: cOl ;_ ::", __ :',' I~~_~ .. Jj' . , '. ~ ';,.~'.' I.: '!

.. II III

• ra

E

fie.l,

14

pOlloes

~

6.'~" ".r

ICtal,ria~

p~rp~4~~

,"Icil

6: pOir;Qeff

11141'

ICalotllal P~l' P'O~il:~.

• h Ir'lvatl,- -I co

:IN'G,R,&:DJ EJt4TES,

,$,00' 'g ~e' 'l1.a(I rll'jo :ti p, Q ig'~at~atirrn hia .( fal lim [le)

PI:EJPARO

N~u~t~,~ paJ~el~ gt;lndt, ,tblQque , .. 5: .littO.'fl~' ,de' agu~. J tam,pe, lev'e' ~~~Q~~'£.Qgo, 'a1~o;' e de~_~ ft;rvt~~ J unte tL~:a,!t~_(jlher ,e m,ei~, (SQP:~)

.: .. 1m Q,~'1r -ro ;l,s>~v"'" "C~r"';:P\Ilf!i~ "AiJ;'ll'l""lIl'i'D': ".u:t'''if'tm '~,~~ne'n'-'~'o, '~i,'I;iiio i;;I'~ """', ,~:"",,~ .1~'i ,:'f,:y~, uF '" 'Q,.I;,,~~,J., ~.' J?:.1.,..~~~,~"4'" !il:u

,(;, l11:ifJ!C~~O de tt[ft~~, ,~~ ,ve'~' rnlsture

e ,todnbe ~"Sf~~n, tamp:tt ~~t~ flc~ al ,d~(j,te,. ,¥~;nre dt) £P;gp e e;1eO't;(a.

,IN\GIR,E,DJ,E,NTES.

2:50 'Q! de, 'Iil;~c,al'lrr,io: 't;~ po 'S'raV;3!ti'rdiUl' (faffa:U~)

~bl~HO

"2. de I1N~'~ho

:. I •

,..ii,e- "~m"'mo~~te-i:"::'

u, . ,'_ Il~ ,1

_. . - -

M,Ol;~O

1~- ,~~ ,qu~i~:~ I:UI,'i"l11elsi,o IitJw,jn

--! -, ,/-

1/2'.' :~~e crremi!' de b~i,te,

'1/4,. ~_e ¥m'd ca .2',' I'so.rna-)' de,

, . \' .'.~." .. :: ~.

). -.1" •

n11,lltei ga

.. -.... i! ._

1,' {,5n~a )::,d,e

MioUflO,

II,Mis"Ortfie a £ir,'-nhi"a eom e leilte e :~e6etft,.

- . ': .

N· , '.;,' , ,~~:. - .,~ dei . ",~J"i" ":~; ,,' '- ' "I 'I I ~1'iIi ,_ 'lLf:1U I • - ~-

,~~n-' ~ A,gI, e1Ii~', J;1l,~_u;u~,; cQ1l[Qq~e '13 ~JILe~~ ~,·,~1tlli9a

c' ..:1k... A' "c ... ·, L 'L." .. ,~,..-.t ..

tim- :l,tQg9 ~~:~9", .','. es ,l?0l;[C~~$; tri ~"fJ1, ~I:JOL)mRla:

~1 t~ dO~~U:'if Ug_eiraroe:nte-" Retire com uma eseuraadeira-e deixe eseerrer sabre 'pra;pel=to:l1ha,~

' ..

1/"?:~ "~,,, ~io, itIIO'ii"ij .~_ ~I~ 1I!.!I·"'"'u

~12 _' I~e :sal~~a, 'p,~'c~l~a; ll~.' ,~e' le1:te

',I' (,sio:p:a) ·d'e ill,i:t-e' ,3 ,'~ (~lJpaf 'cle'~

h1~:lj1r1'o.:l''''A,~',

___ g!I!IW~'"::::I!g

1[' "cha" d~ fiu,'1 ha

~:. ,j

d,e,trlgo

il2,' (Chi~l<d~· S:aJt

~ ',- -

&010 Ig~ de,,;; bob;rirrn ha'

tortatlfj emr' ti~~a-s.

,i ge01iaJ"

Lfl~i ra'nimte' - ""'d

b,atll,' a

r-einQ elm ~~'ra,o.$~ ,Sa I, iI go~:1to

,MlbSaj.':t: ,dj{;lli4s tLAAJOOA l6~lNHIA 2: !iii

- ,

II) II ra

E

f,le]ll,

·~I,'~ ~,

ftln

551

I eJtJ!jli~I_'

IP0 r p:o ~~:Q

grvatinha ~. ·mJtvilha· .~. quail

m
II
..
=t
w
'~l III
~.
~ ra
'"I!L.
~'
~ ill
1!1:5-
~
I!::I
'i~ "'-,,:cch'ett,'i 1,0 'ere,me C ··,m mlamlinlh:'

,INIGR,E,D:IE'NTES· C:f\~N:E,

2, '. de: ta b:l:o dfe~ ,~,'rhe (S(~ ~ui~seri

I i'~'~ I'um" t~b·"I;§'~~,

~J~~. !-, f '_~.~.~I~'~~

~i-S's~,Lvj.dtQ} 4,', (~Q'~'a) de oleo '2' (!$O~P~~') ~~ moth,.OJ i"'g,Lis

~2" (:50 n:a' ~e

-- ,'~ ",-_ .. F.-oI,,) ~_

P,RE:PAIRO

_NUllla. pln~la ,g.[:~U:1tli~" 'cOl¢iqUf 3-_,it.~S,·: die" ~~gtllil'a'j blm,p" e, leve iQ' ,£0:&0 alto' e ·d.ti~e (ent~[i TUlli,e' tuna"

-.' ".' II -::-. ~ lE:ii _'_"',.; .. .» i}: I - ... - . ~

,ca1hell' '(£J~p~)' de sal ¢. d,~~e f~tv~r ··,J.lowm~en~e.,

~!l;sc~nte;~ 'f:[I[~car.tib d~ uma, ~oo: v~Z;~ misture

-.. I .

·.e: '~Qrrinh,i~- sem t~lmp ar are: :fitat' al q:ent:~",-

IN"'R,E:D1E:N'TES

as 01 9 d~ maca":rrio t1 PQ !g"ra,v,Ifti'n ha (f~~mle)

MOUIJO

'iiI''''. .4:a ~ ,~.oJ.n ~::/ ~ I. j' _j~.,;, .ue1flJG

3,,' (:''s.Q'P' ;a)', d'~' salsa

'. •• ,'J

[l'],ca:~a!

2::8Q, ~gl d~l +lrvUha, .. torta c.~rt·a:d,a

..... : ,...

em p.etla~.o:s;

Sa I,:e phntenta a grO~/to

Jllhu) ~e rde '~~m GllrirSer'llit· Iss.cGnida·

I~J ,a m~i:S'<s:a~da

3 ~~'~ite~ de a[h m 2i'malssa,ch,,s;

1. manilJ.lI nha dre' 't,5 kg' M~C.A~Rio

l ,. de c'renre~ de ~e:i,te, fre.5'~o

"1" (~~a) de' s:alL

,SOCI' '~: d!e:.l1r2u:a"'Fr,Bo '~P9 !g noechl!,tti

IPREPA.RO· [AR:N,e

A:q~lhe~, 6 ft).[ij11) em 'tempe},{ttura ~~a'i' 'T~In pgre' ~ lilamj.nh~ :€O'tn ,'0 .allitJ, ~l~'.sal,,· ~' ollcQ' ¢. ,~ ,In¢&ho, iltgle~., ~Q!lijqtl~ nuraa a~$jld,~ir~ J~ H~S~(5;i vuan.d:q ,~le Vl!~ em q~~and;p', p@,f 11~G;tJa., '(}U ~te···d:ollf:2l;~.

MA(ARMO'

, , Eng_u.antoc a ICllr.n'~ :~S'sa.~ celoque ntl:m"i n,aftel~ ~ra1l.dtf·5 li:nvs,.rl~ ·i~J_a,. tm:n:~'~'1 leve ~o ~ "~- ~'1'~. - ~ i_ '" t: ", -, J~'- ",~~. " ~-- -, f': 'lb'" - --, 1,Og~ ;~,~'~ e U~EA~ £t'!1Pil!f1l.', t;I,[J:;~e uma co ,. er

e meia (s~PQl): de 51,1' e dfJi~ie ft:rvel~: nQ:ft"rn,elltle~

A_", """'1' , , _ ''", f=,;:I1 """, ,#" '_ ,-, i',f;., ",~

Acres.Genil(!t ,0 rnacar rao ce uma.so v~z, ,n1".H~ '!l,UIe

e eoeinhe sem tampar alJ~' fic~ .!aJi dente,

II ,B,abt~ a. creme de leite ~.:t.e: 'fi~at ie'~pe~S\b~, E;S:(o.r-f~\.:O :ma,car:rab;,.

E

,',7~

:~iIllOnall p~r]IIl'~~0

B-~

. .' ,

w_. ~_

,ol~pB,St

'lis'

- ,I' .... _ I

~ :' - .. .

ril'llIlia~

II
ra


iIiiI
..
r , ::I ' a dre-nesse n, ,eri 'l-1a

pa,rfusa, em .racall ," e lIa " n

J,_N G,RiE,P[EN.TES,

!!!J!_"~ ~"'II'

:Iii: " ',' Yie~ 0 Il,eo

,- -, . ~ - - - -

:2,00 9 '~dl~ ID:a, f'a, rrihl; tt'~Q; ~aJd'r.e .. ,

~', p- .

IP'RE'PA R'O~

CQrtedl~ b:~r.iiljel1i:S .l¢j>_~eiij ·peJo :,o.mp~lm~tre,tG,., ,Retire a, ,p;O~p~l~, di:;_dp Q)'~. ,c~~:tInulJtrOr de ·h@rEda,~

IN GRiE:Ol E,NTES

,500 9 de~; I1liilil:IT}"ip

tl,n',o< ,n~'r~fll.I'~,iilrii < .IK, [IiiI!',~_~_I!llIII,",,!!liI!

( fU$,i~~lf)

[PRJE':A,R,g

Numa :p{tn~br'ii~,an,(l;et ,ciQb):qu~' ,5· litto,s de 'a~la'-r. ~aln:pje~ levt: 'l~~f~,gp ,,~:lt~' e ~e~~ fenre;f~ J!J:n,te urna CQ,lh,M' e '1l1~e4a (§~paJ ti~ stH, ~ ~eixe,:f~Fl{~r

Dft"l.'fili '""""""j!il.nif(:,;t;i J\_,. rF:;\ii",~""~' - ttlii A :rrm Ii ~~'ii"Mj\ij,;..l p 111ml'l ~A "il ~,t!i"''''

9~v.-[~:~£~~~'.:~\..1~ .n~~L~~~~n') eo '~-~i~;~~~~'~~(I~~~¥ U~I ur f1.1 ~~ ¥'~~I

I .

Ini'~.~ttr~e ~ ~,c0.iinhe: iiern,. t~l~lt:~ ~l~~Jlt'u al .. de~~t~e,.,

nOII'O' 't.;~r~U91 nil') ·,4 hen'oj E!'laSr t!l$q~:e.ntatS

~G:;"m: ca~ea

-. - - -;;; ; --- ... -

MO'LHO

.1./3 '. ~~ .,a~~ej!t."

1 nra~p;,o rm,~di~

. ~~ ;. A"~:

de, brircolLi,s

I ~

(~.'3· ;k~}

(; fatill:s,~ ~e bacen

RJ~(~na

I ~ • ~

:2. d~ :mlus_s,~,rEf~~ eertada j@'MI

-.-- ..-.

'£IJbe,!;; 'P'@quillas-

. .

s. " t,~.,lf1l.'If'Ii:~ ')' ,J,~._ a-:-- ,.,;al~":o"" It ',,1 ~.i]!Y~!I;]J"1 u~ . -~ .;~

:1', (so,pi) de, folhas

, <

,B Ennnanro isso, ;OU.mr~l '~ml:ela .. r~rn?l4; ~()10(J]IU6

'''1.: .' ( r. s= > f""";'.. ',' IfJl~~"- . " ~ ~-

. "'l 1,;:' des lL,.;,J

~ ,atrp·s ne ~~gua., tampe, ieve ao ~Ugo~ ·~tQ

e d~ilx~ .f~rv~r!, J unte au €IlS eelheres 6:::M)' de sal

. ~

·e de'~--:e ferver nov:amente~ Acreseente ~

,ml:carr·ao de uma :so ~e~ rnisture e eozinhe

sem t1l1'mp~' :iIr-e' n,e~ w. &-nt~;; :E'Sco~rta~, acrescente . a muss;are:la. J~. jume ,~ mistuca ~pr~pf!tad.a"

r

P~.i"":=i ...il",

I ;!i~~a ~~l .

If de;nlt~s de alho

piGados'

:Sall e 'pilifientifllldo ... !n~i no

a ,~:05tO

...I[.t:Il, 1IiI1'~ R~'~'-rn"·r.[;'n ~~ I.' ~lf"Ji~ r ·JP!I!;I!\

50.0 :g: de '~Itu lfiliate',5 $.,em 'pe'~e

II 'a,e'fM,b~s de aiUllOr ·p,~~eido!

2. (JaiJ Q'ia pi eada sat ~' pi:lm,e~nh ,a'rIO:st'o piA'A IPDl~].UIA R.

'1.:.. ·d~e. p IJ'rAJeS"G Ir,~1~,d:0

" Aql1e~ {) ,fQt~10 em, t:emp,tf.~Nn\ alta, Re:~'b,eie. 'as m,tftait~s. ~e b'trin-j'ela ~ 'aTritm.tf num refra,t1kio

.j! PQlvl1h,e" tO~ll P pl:ai,ml€tg~rQ~ i.\S:S~@i p_(lr 1 0 milljut~S'lO

E

ftcll,

"

,.o~jas;

,1711

~\11irias, ,&J{!r~~(f~a~

" . .

parrHSO com melh 0 de as _Iin.fre

"1l'~1't;=Ri~'D'le"N': 'IT~'Cl:'-

Ji,~'Ul_ ... I~~ '" _~ ~-i . ~~

PIIE:PARO

,Nu~mi p!,a~n.e:~~ !gf:~[11d.l~i·,~~&Oqu~ ~' litre! ,-d.e' ~j,gtll~

'ta.mpl~t leve '3:Q fog¢' ~lho ,~ dft:tte ,:(~eM:; ,

JU:(j:'~e tuna e,gIhtr t~~ipa) de ~al ~ deixe"fe:tv~~

1l,dfulFBtif7if1o ;t;l;;;t;q';fi,'j;r!l A ,;lj~.n;if'.I1~'IJ:;'Jj..oiti ',t:S.' '10''11 n,oi7';j'("~~'3"1f'ii d~ ~~ nm' : "] .cifh, u·~ '~'~ ~L~~~~._J .. I,;~~_,Ll.:.~_~~~'~)j"" .. t-u: ~' Jl.-;l;II:!t~~~L _ ~~ .... M u_ ,rllJli. 'f!J!t) "'.~~~

l~S1lttt e ~Q~~nl~~ _~S~ tam,p.~~te fi~a'[' ,:atl derae,

INI'G'R,E,DJE"NTE'S

5,010: 19:, de I;'Dlac_arrao 'tip,a pa ralm SQ (fu~i l,[l):

1, m,a,¢'O'

d~e: 1,Slpi nat:re

:PIR;;EJpARO

Lave ~¢~,e'$pih;sd"re: ',e p;~S¢~'~, 0'S -t.al~ _.o;. \jlLm~, paA~i~ gtan,a!~~.' t9~"C}q~e 5 litJj,Q$ ~41e ~~a,~ "_~npe,

1- ~;.~i--~.ai 1i"Ji'F~ I~Cii6A 1I~[~ ~o~_.· iiSI ··J~::,}Pl 1~~I~rlliiir-'I.JIII~·'F'Titlf;-l~ um ,I~I ~..-'t.tIL.,iJi~r'· ''''';~'}ol', '+'~ :fv~,~ ~~UII,;,:,,,,,,, ~':_'i;,;~~"'" .~u ,~~ .. '~Ul~:l;;o. ,_"'~'" ,~ .. ,J,)!u!-Ii;.o'

e; ~~i~ (sp,jm,J ,~~le: sal. If! 5~eiN:~ f'~[ver :~~v~n,ep,~:~ Aq~:~,~ente: ,~ n:l,a:pal'r-l,p, de '~m:~ 's:dl"y~z~ misl1u~e' ~f ,ct?Zf.nJl,~ '~ieQ1. l~hnpi1· ale, n~,'2ff ~il ,~ellt~~

3i!OO' 9 de m.,~a r(j,Q ti'trnl.[f nlar'lfUsOi

"_ ~ . r ~trrilr"ll·."""'.·'Il-·~"'·!l!iI.i.'!'"I!"

'(fu~ilUl :

MGILHC'

2:' l2.·-.de eernDura fa!ia,d~ ,g'ro!,~s:a 1/"4, .• de,: sallsa 'rrn~~a(d,-;:a,~

. _ F' ... ~., ..

e , 1 ..

6,' j( ~Opl")1 ,~e: a:ze:i,t~

2" (s:opri[)\~le:

Lil _I" iiil

mU:inJ:e,n~aQ

f.~'IS[O p1~c~do lall:e pi:IU,e:IiiI.'t'a:;"do~re,i nlGJ

ij, QrOsto

M,Ql..'Hio

2." Ide ,(a,ld'o

d~e ga~Linh:a

(·:s,e ~tlt5t~lr.r

~. ~~

use. u m mbb~;~@

- - ... I

MI~ILHI

, I Ag!Jf:~a1 q ~la,tr~ c·Qlli~es.< (;~o:pa) d[l, az:~:i'te n.Ul11~_·

P.a·t"i'-'~!'QI m'lfl ,R£itQ'l"N ri"'i,1.:.;]I:r~ me 'i'I!i!i:t'~a-n,i'3' r ;],~m'I;,;JIPlI+m-' ,";,Ij;''i'''lilt't:J; ~,:IJ,~~ 'L~~~ .~~L:dv' .J._1~~~~1~. IV ~I~~UI~\JP~;;J .~E·Jl·[l{l" ~~~I.I.~~~

,?l0~no:~r.a: 'T,~mper~ t;OlM sal ~ piGl_ell_t!il a g~'~9"

dlsso bAde) 4" (SD pa), d.e

,.

,~' Esc:o:[r~ '0 m,~r.ar.rio~ Et~lO"qu.e rut- palle~~a com a ceaoura e mismre. ACrte~lZent~

a s.its'a;, 0 :rnanj erieao e' 0 ,'Iozeite- restart te

e misture de nevo .. Retire dtD, fogo e sirva,

B~ Acfe8Cerl~€ as (olh~1 de espinafre, tampe

e C0'1;] ri'h€ ate fn,carem mactas.~ De~'t'amp~!- ,polvilrhe coni a 'fariDh'~ de tf.~gfl ~l :m,~~n~o~;

junte ~o caldo d,e~galliih'a~,Rew;e do .fo:gp. .. .,

m BI,ta, 'wdol no, ulqIDcllfltiJldQf

(Ju. $1.0 JlrQ'te:S-S,ad.oi::, C101~,que: na. panela. ~ ,dtrixe. .f~:~ver 0tn .fD:gp IDte" Vlex;ehd'Q' de, vez 'em "qtTd1tfld.OJI a't€~ e~F6s.iar~

,

fiari nih,a de tri!g'o

'1 '5,0, s d~, ,11,atCGiilfll 'pi(~ldlG'

4, d.etu\tQSi ~€! a'Lbo

1~,mi~Fs,.~;a.~Q$

II", D ,it 'IiO ~ 'iitliU,It 1:1' 'If" i-t ni ~I F,· ~'If II. tfl1i-,1"I1

'/2' _. de!: 'Qlue:ij~o , piilrll1leSar(i' ra,La;~i9'

; "fliEU sabll" se a; m·(1l!ta e, debriii

""; - -.~ ~ -:--:- _. --._: . -;-" I - - - - _. 'i-'- - .• '~

,Q:U'i~llldal'e'i I,asta ioot,occlr IJm 'PIQtrC'Q

td:B, ,~!g~l\Ia di C;llzi'mle'hml, n.l;llttl <;O;P~I '·e ob:se[v,ar' ;)j, tjr'ilni$p:111'r.iri:ci:jt~ Q.urin,t,o 'm~d':s, Il'.l'm,p,i'da a a,91!1Ia~, Imleillhor i' 0 m,3,caTr,io';!

E

"j,11t

:(jJlOnaI1

P:-M ~~~i.Q

20a'

CelOnii [lOr,p;D~~~

plnne! CIOI, r . bedajela

•• , - hert -l'''~

'INIIGIIE:DfE:'MfE'S. :2 "de nli,c'a.rrao ti pg. pte!nllfrl e (]:3iOQ)

:2.1/:2'" l~;Q:pa.J de; ,arz;eilQ· 1,.:1./1:" fehaj di;":'v1IiiICllgre :1 lb,eHiinj'eli,

g,J'~fl(fe: t'Qiill casca ,(~ rta',A,a,

t- .I! ~ - u • \JI_.

~-Iar.fuso com pime~ tio e linllii~a

P:R,E,PAIRQ

i ~ -', •

N, . ",'. ,~ ~' ,,- .'~:. · . _~ ""'" 41' '. ,', ~'t. ,_ '" ''''Ii '~:~',j~:::, ,

.. uima ptnl~Jl.a ,g;J.·~WtJ:t!l~, C()%10_qu'e .) ,ll~.~:~S:

"~: '-:~,.' " " .' ,', ,. :~ -, l~"" . ._. h s: ,. ~.'" '~' hJoi·

.(Jlte: ~gu'~", t~~p'e~ ~ve .. ~_~ .J4Q;g~ '~,~,v

e fieiX,¢ ,(e:ryet;. jlUl)t¢ uma CQUl~r (J:~'~Ja)

. ~ t

d:e ·~al . .¢ 'deiY~ :ferver liO~~r.fl:~l1~e~ ,l\tre~t(~n te

(:J m.,a~atf.i,p 'de uma :S;Q Y~l ttl iswr.e

"le: to?&lnh,e se'm, t~m,n:.a[ ate· ficlt" at dente,

L . ': -.I. -..,.--. . ..1 - - ---.-r, 1 - _ .. __ " - ••• -- ~- _- .- ••• .",

'I,RJEPI' RO

I J - -]' • : "

I _,_._ '~<,', ",

,~5J!Cl 9 ·de, m'!aic~lr:ri,o tip~~ p,araflLu;o tfu·si ['['n

~m, -fa:tia:s

. .

I~~ 2,~'5 eml

I~e .eJip'!~:S;~~ta

'Sa'l a 1~'nst0-

I __ '. I :. '. ~~_~ .. J ..-'""_:

M6u~i)

'1/2 _. de ,agiO I

31" ('s,.o:p:a) d6' purl,:

. ' "

de' to:l1IfIate

:~..1~" "sD'pa) !d:~

II

'pO;~~s.

..!I II! fir

"2.,{.3, .,. I~i~ ~q:uell;~'

,arI1Hlts.a,' tala'~J) 1/4. de foibas· de hcu't;eti,

L4' (so.pa) de ,Sills,;! pi',c'ad:a,

'1,1/,2' (~~lpa) ~de ale,i'le 2 I~'en~~s de, ',a;[ho ,a;m~:"~$,a,dQs

1, ptt8J~;a de: pilm:enltBI cilltalbres 3:

,~ RA POt'"UIAR

2", '$~Q pjJ) ~e: pi'no:ti 't.efs,ta·d()j$~ tf,ejq

R~ 1J'~'g111'fiI :74)

Il N\lfiUl !~;nll:iel~ gr~;n;de.", Q_~lng~ue' ,4 n,~,ro~'

de ~~~:a; 't-am:p~~ m~ev~ ao fogo ;lbill ·e, d~~ f'e,rver" Junk uma eolher (~op-a.) de -~,w .e dei:\:e

:C-' ., A"i ;. h - '~, • ._.

rerver nrwamenre, ' "l;.r.'e:S,(~':~:t];'!Lle 0 rnaearrae

de uma- $:6 ves, misture e- cesinhe se m tsmpar at€- flcar. al dente" R.~H:~e do .£o,g:-o e escorra.

.. !I _ _ _ _. _

'V1n~}gre

120 .g' d_~ U'nrgiU~~ fresca

,~ 'rn,;]t1Eunti'f!s

lr -

!liJ\li!ii1rn,'i!!iil' L es sem

~,,,,,, __ '\iO U I, '"' ~ ;Oli'!;; _

pele, coo rta:d'Qs em tiras

'2~ ~:te:ntes, d@ ,BiUJQI pteadas

Sa ~ a~ g:ostb

I Acrescente €I alhe 0 pim'entio~, .a ·"P'Il,~~

',' • ~~I .'

,,;. d'" _,~ ~-

. ••.• , :-' ", . " :.',' ,"' . .... I. - i-."r . - - • ", .. ' ,'.,_. . . ,"~. -;;; :. I " ','

o pur.e ae ~o,m,at!,~1 .0 vlr:t~gre e S,~~. tIL g-osro e

" h' ~~ b' '. d ';5' ~ .

'~-- ....• ",", .~ I' • ," '.; •. ~ ,",., . ,,".",' • 1-' ...... -" ., - 'I '., . [', .....• ~'. ". ':". ;."_ ~

cOZJn,~ em : ogoamo por eerca i e ~,. mnmtes,

MaLHO

" ,Aiql1e~it~) 'a"leit~ em' .f~gQ.' 'ba:mn~ Am,eh~ne'

0, -a1l1tit e a ei:"r.n;~n,t~ E" rifQ§U,e\ :POt 1 mi:nn:to~ Acrtsct!~n}t.e_.b m:acarta:-o" a, 'iu),:rteia,.t 'tJ·,~'S; coJhetel: (SOpq) :d.l: salst, M~i~tllre ·']-~lrerit, R!!tllte-d"o ·f~g;~~

,MlbSaj.':t: Itwfh4s tn.AAJOOA l6~lNH'A 3'1

- .

~, II.

C uv-i-fl.or • ~ proy· l·,n.

penn e com manjedcio, e ricota

IN G RE.D~I:E:NTES

S,OQI 9 de rrca.lca'rriio tt] PQ' pen; e

PR:E.PARO

N~Ul~Ul\ paJ~.I~fui gr:an6e; ·eu~O,qUe., 5: u ttO.'fl~· ·de' .. 'il~')1 tam.pe, leve ~~",Qt'f6g6 'a1~Q' e de~_~ ·furvtt~ Jurtte tl~n:a,!t~OUl1,er .e m,ei~, (s~n?:~)

€I, a1 ciI ,. fi':' A

. m ~.- -m .. jIiI!lt_~~ I m[rn-l~:pm"'";'i· "A~l"r~"'Q'i'n'- ·'.cr:.t~~tl~ L ~€nQ'n--I~a

' .. ,(0, G:" . ~, ,:_ \".,:bi'!i."""; , ,,\;, .:",:~;.. u9 ""Q,.I;, :~~.J. ~_" ":' boll~~~~,' !~Iu

... ...... ' .,' ..' .

. (;, l11;ifJ!C~r~O de tUn~~~,' sO . ye~, rnlsture

e ~~~zlinhe ~"Sf~~n, ta~p:tt ~~t~ fic~~ il ,d~(j,te,.

,ING'R,E,D),E,NTES.

,"CH)I i~, '~e: 'Iil;~c,a'rrr,io: 'ti po 'p,.nn El ~5,tn" ig de. tOim'lJite-

M,OlHO

1/2'.' ,clJ~' ,a~el"tei

2.' (~i-e'll~.) de SllfO· die l:iJmio

'i ", (!J,g.,paY ,rt~· ,a,ts,a

I 1-'-':' I -.

,ph~ald~

3,5Q .',9; cl~, q'~'e:~:j", pr,¥m,tmln~

ra L' ~ ...iL"" erosse !!;iI, '.!;!!~'!;;;!\ ~~! J'.~ '.~

..

'1 (8IUve~f1L(n'

('dt~ .g)

'1 ,[J!e~te de, 8:nho

'amla~~a do

Sal ~:' piiine'ni:'a ... ,do: .. ;rehl'o

"a gtJ'5to'

"I'

,cel\~:a

[,,8v~:m~nte ,~~mrv~nJ:a,~'o

MOtHD

I, .' .. " de "Icota

; . .

~/'!L.'.Ji -, - Jioik-· ~":~., i!j,lfS ,aze:~;l!J.e

Il2,.' I~:,e' m'~Jl!j>tH~~icio

fresos r p'l:cld-o

,

'~l4, -.·d~, :sa;Ls~a

pieads

,'/I IJI'~Jli"i4:-' ...... ,.J,~" '":::III'h 0'" . JL IJ~IIII'~ u .... ~!l. 1_

pl'cad~' :Sa1 :21 !~Q.:s,to PA,RA 'Po.Lr.[lfl.AD'

1/2, '. Id:Q queijlo ,I'rmesalo rela clol.

MOLHO,

M~i~i1tuJe 0 11l,aJ~~~ri(ta,o. eorn a salsa

e Q :ruho, Adicione· 0: aseite e misture bem, P;en€~ill'e :O~ amasse a r~co:ta e JUR'be a. :m.1811Jl'ii de ,ma:~ie(i@:aD., Tempere eom .sal ~i: gOsEft~~ .Jul1,'mJe Fla·· '~;IQ.!'tl? I .J'A ~~~im'i ~,~,t~o'· 'i'\~,~,,", ~~~I~~'~ ~ m:-, al!i1V~1 bern "

.Aq ~a a,v 'I!;;-'I,;:.i!'<Iho' __ ~ ~!!;,;<~'.!!" '.' ~Ji.".;::Ic-" ;!i;"";,,"~,(Jj, 'I;.i _ '!!;,;.A;p;, [li'l,,;i ',' '.

El Aa't.SG.eri·'re () mt~arr.iO.oo 'roelho'

e 'mistvl~e~ C01ItjnlH;~; numa d:r$ela ~ p,,=,.;livilb,,e

. - - - •. ~--~ . - i . yJ~v~l - - ~,l .. - - - ~ . 0'· . ~k- 1 ~J). . ~ - _. .

Com .()' :pnml~e:,$iO,., 'P{'Wl' lciirla~ d:]:s~ 'tii)113

es 'to OJ,ate_$'- te:V~JIil~, S irva ·em :se~gtd~d~!.

.Escotl".a 01 n1:acs,tJrJie" J uri~~ (J n1rQlh.Q~ -m]~':nlIt b~tD. ~ suvtt hn~diitbtdl~lit~~

,MlbSaj.':t: Itwfh4s tLAAJOOA l6_Dl;lNH'A; 3 !iii

- .

m ra

~ ..

:I w

E

"Ieiil,

I,

,.t,Ras pO,r po~o

fitlll

•• r:-_

,511

tallnraiS pgr ~or:t1!l9

II
ra
..
..
:::I
Q,

,~ III
·5
~ II
lJj
,~. II
~
~ ..
II
E

.'

r;1

ne~Dm berinjeaa e mu"sreLa

INGREOIENTES

-. - - - - - - . --

P[R~Ei'ARD

N ]lt11~~: ,p,ab~ht" grJaJlde·~, ciQl~'qu:'e 3 lltnI)S ,d.e· .agila ". tamF~' leve ao fogtr ,ajtQ

. e· ,dtii~ f~~~c~,~·i~n,:(~· ·~:m*, .~Qll~Ie.~! (s~,op~)

tle SID e .d,~~¢ t~'J0'~r ,1tO:lvamente:~, Ac~sc~,[]'~e e? In.~lca:lf~O d~:llma, :$'0 v~~~ rp,~~tli[r::e

e ·EOZinbe, s!em, ~Jrn,p~r :Ite ,fica! sl d,e:nle:~

,liN GR.E:DJ.E,NTE'S.

$,0.0 'g' de,l),ac_D'rtio 'til p.i[) , RI'tU~n hi,

(~t~UO

P'R'E:PA,R,D

N tima, :p~nela,,' gt.t\fl:d,~,,-, '.IPQlnqli~' S', Ii tr.G'-,~

,d~ 8:~1~';j "tam'p;~,~ le,ye 'ad Fo,go iUto ~ ,c: 'cite:»r:e ~~~,~~, j~te 'p~,~~ :~~Th·~t ¢~·,"i~.eia (sopia.)'·

de sal e d:e~e felY~.r 11,:,"lv:~me:D't~" ~Atte~c~n:te

. .. ..._. . ~. - . . ~

,6 ,~"Aajcm.ie( de' uma sa' v~~ :ari~tu.!i'~·

,~ "",,-:-nMr::'Ilh;·'· ):ril 1i;!iJ:;iifm' ', .... ~, ·m' p. ;j T' "r;(~~:. 'fj"l' l:"';1i'-r ~'~ dente ~ ~~y~~"~~ _~~ ~ ~~ __ '_' !L.~~_ ~":'- ~,,,,,~ , ~ ~_l~~,,_ u· U~,~.~ ~:.~

\2 5,0 g' ,~~e ma~a:['1fi'QI ti ~;(l :ri:Blt,l:rnlle

M,tlLHO

1 .• die' t'D,mul'tce

- - - I' _- -

~~,~a;d~o,

1 ' •. ' d.e: qlL!le:i'j:e, m ~iS$a'Iie'llla! .. C:c) rta;d,D ,e'm

• I .-.

M,Ol~O

1,/,2, '.' de. ,A'Ue;.]J' ,0·

l ... ~I " .•

,M'OtHer

III N'u.nui .PI' ':Wl,ek~ .1un~u~ :~Q! azeite, fl' ·at]~:H'il

i 1- '.' -. ~,.?' .. ~. ~.'" _ -. I' -:- .

:e ',3" beru:l}ela ~rJ%fa[}".ue~m f~}~o alto" mexeade

- - .. _~ r : . ~.... -== :.0 .r .; ..

de ,'i[:~2'· em I, q .. ~'i!,"!iI~ld;: '0 .. "'- ,~t,.,e :"'1 ll:k';~f~n:'·J~,ehl. fb~"'JIi:r maeia ....

_~.","." .. r;o;. _ _!Joi!!~L , !liI!!!",_ ~ Ill.) ~_ ,!L _ ~ __ ~_!i.;!i<L !~"'!!!,;..!!; __

~ (~kJz~rihe em, ~a temperada

1 ~'fji. al d ' E·:' b

. . I' • 1-_' _.' >. _ ~ (_ '. ~J . .. -. ," • _ I" _'1 '. -. . ..•. -. ", ".. • •.•

con']. sai ~t~ .1.Cjili, ,_. '_. ente. sseorra . ern ..

.(:.u~bQ:,$ .peq ~e:niO.S

. ,

''1.,/4,.' d~, :mrllnjer1,c:ic~1

:3 ", (sQpa.) de i)1i1!:~t8

.. ", -

'''I b - . - ,-~ - iii, - ,11:-

,~, ·en nl,e ~a

cart-ada Ie.m

""""'i ~".,.,Ol' peq _ i,~ ~, :n ~ .. ~> i!;".,IblI, IQI;I;"',~ .'!I,i;i,c ~I""," J!;,?,I'4!'~

I ,de:nte,. de, -a lho

·aJila~;sado

·Sat e IPimlie:rnta, Ii '9:o;~t,~

I1la:n'te,t,ga

''''~O··' fg' de '1l'iIl"iCIIE'U]'n:t·-n, ~ ~. ", I~ '.. ~:= "..'1, .... .:11 . 1 , I',u

eru i""'G rtad ~

,_1 __ ' ",,_,.1, La,:.: .. !!.!'

- r ~ -,... . • _' -I

em cur os

'1 ma'~o de

.... '- ..... '"." ....

:............: - ~." .. : :1 .. ",' _ .. ''_

I'

I!'Il A·" '.' h

g . ·:"'C-rc:s(Z(;}n'l,e;: 0 tomate e eozm ." e

per cerea de 1.0 minutes, Ad1:clon.e

0" m auJericio~1 ~l, ,I:: pimen t~ a ga~t6') :m.i~:tu~e, t tiee do fogo .. : Junte· a mussarela,

:11 Frl te 0 ~lrt:t~lUlto em na m41ntei~.'·, ,'~

~ ,~!~

J' b >~ 1~ '. b A

, ~n te 0' . 11.0 eo is e~ misture ~, ", ~m i, fictOl3Cenr1@

., -\,-, '_' '-.-, .".".,'~,,(- " , 'R-·'·_·,··"·,,.;]i '. ,J:~, _

e p~n"mJ~SaOl e.misrure. ,\t~llre oo !o.gP~1

37'

lC'at,n~~·

pD~ pO!j'ir.~D

'TIN·" G" 'Ilrr D'[iE; N" ·TE~S

~t ' .. < I.~"[J; : '~l._.~ .. ~"t .• _

PIRE'PAIIO

L;j'ln.p~ claw Q 'broqQns~ ·GQ2;o-..alj}~ ~In, bits:mn~te' i:gu.1 ;feml'6:t7Jfte 1~:Om, sal, :e m. fogp ~lt.o, .ate fi~t

~ .dellte;o aetir~ ·~;~m, '[~·il~r~""e$¢1Ll:1n~0e'Ir.a,. C:ort~ 0)$. t.;.lo:s ';e :t~s¢-fV¢ p1.rtl us~m ·~lIll: .q:utta, .r~g.ei:~.. CQ.~~~qu!h a'S ttorziah:;ts numa tr.tV'ess.a; em 'oonho-:maria ~

.' . - - ...-. - . ~;)".. -, .. ..,

SOJO· g die .1a:1[',~·'r,ri(i1 tj'ni'o 'torfl:n'h:o,

1j1'

ll~U CO;1 d!a:U )",

\ .. .-:- or • ..r :

'~ m·atp .~g:rand,~ ,ie: bfF,~'€IJU:5 .Il,A. ,k,. ),:,

.. \: _ t~J'

MID1lHCI

-ll2 '. ~e. uvas IP,as:s:a!s g~m ·sementa· 4', 1'~Pl~'a5 ~~ _ a:zLe,it'e: ~ . -

j[ kg, d.e· 't,~nliUgite

'mardu ro ~ sem p,ete 4~' picada ·2 dentes de ,aliho piJl,a:doi<

5:al[, 6 gust{]

P~AM ~OL!JILHA~.

·2:' ($iij;f~~\~t) df: :Stl,t'sa

,.- ....

'pli~ca d:a.

D NttJ.n~ 'p;.ai'lel~ :grau-;91et ~9Jo·cp[l,e'~ s: lit:~p$l; :de a~ 1,1" tam,~e~ leve ,a'o. fQg,·'Q,. ~tll()' ~ ,oome

l~~'IIF'II (.: 1~ 'J .... I

f~Net:. J~lfl't~. ·Wt1],l\ e.~.llhef' e ·l11eia, (SQl~H)

d- 1 d· ~ £-~ A·'

~I it-(l'. ~ " .. ,~;~ "'~~;[;rp-'r-'- "nl.:r'~I'm:~- ~n~~f ·:··I.tF!~;it:J.;~l~~ln-~·'~r~m

'!O.", i:];~, ~ " 'V,II!.i!1I;;,'!il! "!1,;;!QI;. V·:I;..;/ II;.JlV·Y".t1!,; , """u,',",r;;;r~" ,~!LO];'! ... !bo. , .....

~ . .

.0 rna carr io. de urn a" ,~6 V~Z'~i misture

e ()ozinhre S@lll,GUJ:lP,-' ar at~' tiaar ,~ dente.

'.J

MOLHO

, R~iJID:_Le o alhs '00 ~JjlA~it@ em £6ao

. ~l -I~r

(;.d~· f:;A:~ d - - Ad~ ,,~. t ._ iP·

,Q):e,· J,O a,~~' "'jOU:tlf .. ' ,'.:'~ l1C1one' ··0, . oma.'I!,;~~

e c~~Hl1i!e e"oo, fogo,·~hmo pOJ,t' 1S :rriiriutos~ sem "tim pat,. JIl~ll,te a's'·.pas~t'ls, misture e f0iinhe

'par ,~nal,i ·1-5~nillu;ros,~ .Te:ltip:tre eom sal a ,gQstci.:

l\hlS$~f ~ ,rnQllrS ·CUU~V!" t(j~fHMA, '3,

. .

.r· ,

..

...__ . .

!EiIo--_ •

P!RE.PARO

_ . La~ ~; :tr~~~9 e .·~hd~e ~de :m;Qlbp, mr( ~_~t~ ljro:r:

. '1 '~i-\ ;!""I;~~~ it" E· i/'.~""'r~'lfJj ,eo ~ m1 ;;';"r~~~' ),.Hm-· ,i"iI i!'J .r'ii-'!i""i'i ..... e n ...... serv .~

£1. i].'Y.j.t~Qlli '.~I~~ ;.,JL.~~I ~ .m'~iil~, '.I~I~ ~~I _'. ~; 111~.l~~~I~I\"~ ~~~~ ,.'~[~

PIRE!PARO

N'o r~fi~l'tjlla gnul'd~"Ih.-t(l10,qll¢ ~1,,5 lhr·b-

,~\~ ~gJl~ e, :.se~m tamp~" dtiXe ':110 lfJir;roonda~: ern _v.ol!~n.Git. 'alt~ _p:Qr 1 Q m1nutos .P~t~ ate :fefV:er., In'fit:e $ :oo.~ca:r.ti6·.·e, s~ro. t'a.mp~t~ cQ;;]nhe P'®~

1.2 mhl\~tO:'6 au ~:re .fi!=ar.- al ,~,e:n~', mexendo tr:e$ v€.:ze·~ cl'm:i:r.ne ~:s'~e telnl"~.' Re~~fry~ sem, ,eSc:l){rer~

4.· ~;~ _a·S'ws '1," 'de i~eQ

• I - I I

3'OQ g Id.g ma,lta,rfa.io t:i"r,j~· es:na:g·~·u Ii!,tel

- ~'~. t" I

q:l[B~b;Ta)dcG

"C::i:trt; ffijlJll' loti" ~~; rllll~~ 1tJ .

.- ..

'1: .•.. tr~ 'sal[sa. ·ptcid'a :2 ,; '~,fj[1~l de· 'lTfant.ei'ga

5·tUJ· ~ ~e 'tli~g· .. !o

L~ ... _.J< _

i~tl!!liral.

. 2 50 ~g ·de m,B1c:;arr~mi ttp~, ,t~,bet~"'d!~ a "!jb, .( QaJ:p,eU~ dJ.ina:eLQ

ou ,aletna),

18 ··tolmates, se:m casea Ip~ca dos

·,4" :p.~eitg,.s de f'filinrgD cem OS~Q

14. d~~nti§$, I~,:e :al·hD!

a ri'{a S:s:adD s'

,4, fJebD tas ph:adas 3, 'ftl.:~.h a:s~tii,e. .I'm1uro 2- taJb~e~~s de·

~·~ill·Ji!iIA ,d,a, n."\'ii,~I·:'n·-· h- ~ . ",",Q _~,~ __ !r;: ~lg~.I' I .Q,

Sa L ~' jp~;m enlal",.d a'~

iaml~ca a .. !;QSi!iQ

M'OLH'DI

'~l2 -- ~'I: ig·u:1

'l/It ,_ ~.~ s.ailJs;a .. p'i~a.d_a

;2' (:51O'pa) de ,atleFits . '1." (ti~iJ: 4e ,~a,l '1/2' I( f·h.~j d~

Jdm:! uta [;atabfe&a

1. i~~ AI~. V,I~ n (.!f~I£iI;~

_ ~_~~ U)~ UIlIJi3'V ~~

~. _

pre,arec' 'TE l

oem as conchas, tiinil p~ S' .~ .. Lav,a:do,~ ..

" dentes d:~ lalU,OI a:ma;sS1BJ:~:a1s IUE'SS.CRIGS

2 ri:frat"iihi'os '(lJ].m ,:§r.j:nQ~

;::'~'I':'i:'ri'd',iUi; .0,,: '~~~l.~ III' . '" !I;i;

_. - '-; - .

!u.~m mid'l"o)

.D€volva~ 0 frafl;~ (t~~f['~:da,;a. pal'"J~'~I, ati.ickGlo,e. i. R:gtJ.ft :i~ () ,tligQl - fu:m.p'€ e' c.Q:~inh6 ate~:e~ tr..igo· .fi¢~

." .. ~: 1[1: ~ ,.;w.~;'~r "<;f.;. 't .( ~ .. , "si.. A'" . .? - .r. ';;s.. ·f:ioc· ".; .. ,'~' I -: ' .. >[~'

··.maC10',., ~eILrr.e v Jli;Qm!?~ ·cre~c""nl~. ;;1 l.~Si,. sa

e rome nta 3.. ibf:Otit.ti ]:untfr ~ :,mac;Mrio e ,:niiSWlle'" ·~D",~r;=t-:~·,,·~-,-·;].:-- £;~'~: . ",,_i- • _:,~,. ~ , ., <l'-,~~~' ~--._'( -.~~-:··~1~ .;

Jt~~ .. rre tl~9g0~ t~llllB~ a ~~ ~ e ·~~p,ere ,~,gJ:~1:1~

:m.in~ltd.~:~ Sirv.a ~ S:.eguir;

llJeprD]S Ide cCJ\Zid:a$; di&scarit'e, es ~i:n gfJ [is, ICUjSI5] CI neh f!S, miQI ,SI _blf'him~ POi)1 9s:tio Istra:gBd~si!

'Ial

S·,

-,

I

f -:~!I"II~ ~~-.

p '!Jj~~e~,

7-'

,aaJlnri!iis

P.O,f pg~a()

INGREOIENTES

-. - - - - - - . --

P[R~Ei'ARD MI[tLHI~

1 I Piq.u~ O~ :~Q(Ol~t~~:~ pi\:ta.o,Q· Ug~ ,. dm¢.ldpl e'p'3Sse

P:UIl;"· uma peneira grfHlsa .. , Leve atifl.fogo· aJlj~cf e ,aeix¢. llivan,Paf' fe~~. J L1L~~~'~ ~:J~};~m:1.t~ig~ e. '·~·sl ~:~gQ.~s;t~,~ .

IN GRE:EfI:ENrTE~S'

,41.00, 9 ([~Z: ma,['srri:,o,

tiIP'~ esp'l;lgue,te

I"RJEPA,R'O

- - -- - ..., .

If\.J' 1'-:-:' •.... , . ~c, "'::~'l ; ,'.' < . 'J.. '. ",'1' ,,",,~- " r

ll'\l um~ ,p,~.ne 1t, gr;~u.jl~, co Q'qu~

4· Hbxis de a~ ia, ta111,p' ae, leve a,ci f66ri' 'al't0\

..... I .... ~,~ -. - . '.. _._.......) b,~ "

¢ d.~:~~, f~rv'tt, J;unte uma ,etll.h,e;~'.f meila

(~Q!'~f':~ \ d~~ sal e ~'~be r~N~f tl~~a~n]~nb;'~

- !r," i . . I. •

Atte'$ttri'te 0 nlacarrno' d.e 'utrta s;;6 vez, m ismre

._ • • • •• - • r.' ."'11;; -. ..

e ct}tirUl:e :seU1 tampar a(!e ,fi,C-a:f irut d€)ltJe_~

. -. - . I.. _

:6010 g' ,~~e ma~a:['ri'Q' ti ~;(l e;s"t,\'ln)LIiI:rte'

l~ •• !r'1 :3L.

, -

M~LHa,

4', (!~opa} ~~.

,iitil ,Iii _

,t1:~'elll~' peeo.l,nJlU)

ra;.~a,rlg

" - "

. 2:.", ($,~;~~~J _d,~ a:ze1te~'

~,~ I ;.', '\ .,,I,kl . " v·~l'.'~ .'

~, '"" '\S:O~\8],1 I~"e qu;e~ 0

MOL~O

" Fri\~ e b~lr~on- .n~'. ~~;eite ~: fl;lt .. m.ante:ig~,!, ~n't_ r6~g"O mtdio~ a:'ii. d~lllar~ 'R~~ de. fG:f;ru: e'l!eS~i'

I .} ,- - -~ - _: • "}..,~I _ - I_'

~',ante:lgra

,21 ¢te'~"I.alS mi",d~:~.$'f.

Irrnl~JP.i"!il·d."J;.~ :~.·g,~a~}~·~

i I~~: de, ciIlrm:l!

d- liD "'ft::! ll1:i1~~l·'n'Ik."if'ii ~l I U""-,IJ \ IFr1Q,ali .e a- ~. ~,u.

"

. (] IJ COX~!O mlGle)

m(rld;a

'10 unnates, lll~dutllS, 14 de:nb~;s; de ,alho: :pritad0:S

2' 'f-oth:a st. ~d,e (aUf 0 1\ lClfiUJWT:a

rnl@idia' IP'~~,diQJ ·.i .: Ima~G' ,d:e ,s,a:ls.B -,e '~ebo ~ii'rn b~a,

- -.' ~ - - -.-

.... ,

cortado em iCZUb05

:n'~,1:l! Ii ~ ,0 in \o"i;,e lr1~~~r~:~L _~U~

:1 Ig,e:m!IS

,$all, 'f! ,pi Nerit2l .. do~r,ei'n,o' a, ~p,sto'

),A."" ... ,-,-,. "', ,',,',., ' , "".,,'1]', . ~~I-"'" aate reservado

. .n.c-msc;en.te 0- rna ],0 u e tomate reservas ,0

," /':f' ],- .. ", ·d.-""'!" '. ,-" ,-<' ",;,;,,- '1;i,r "',,

rmsture e aeree ,aquecer eem,

. , 'J'tilh!l,f, 10 Im,allho Q,lta' cQ'rb'ooQ'rtI le~ pil:'eprrn1),dJa com pla'I11[I"I, t.olll.f'hll'hol: miag;rl ,f:'Iti~r~adlo da b~a!rn',g~ ~o p~lrt1J.f~, PGb~,'e!

,S'BII'" Silillar-tradol 'em me:reeadas e' -'a.tnun.s SIlI:ne'rOiU!'r€adolsi,

, ,'.' ',- -. , n. -. ,~ ,- '" - - ~. " 'l;I - <' ., ~'F ,- -, .. ,I

'V'EUlh! ,~,jl~a:d'I~ SaiL a .g,~~lto

-

,If,

IPi1~~

t~IQriaSl (ii.or ;pO'~o

1t!41

~'UM. P(H':P,iii~Q

P:R,E.PARO

NJ1:ma, pM:ela gmpd~,~, cpj'Q:q:].le 5 ,]it~~~ \~,e' agu~~ ·'f:~;ui';[p.e~p, ],~e .a.~1 fego alta:·e d~~~ fetV'~t;; Ju,n.te

'U' ,-I'jf'iia:- ,f.'i~·n",~if" ;@,-"n,p:;.i"llt.i:io;""'ria)· .'JI;a,. ~~'!' ,~j J'P~Y'~ ,C~,'itti,I!'..a,~ .' '.!~~'" _~~'~IJWl-'~~ \rIl I~~~~~ \~~.f."~" ':-.' .Q.~ ~ .. ~ ~ u~~~ JJ..tL.J!i lp. i~\~

,~~wme,,[l~~,; .. ,A£r,e's;Q~lt~t]l\ ,mat:.~iig, d~ 'u,m~a- 'SOl

It,~~, m'i.~nlfe e ,c:O'~~lb€:' 3.:pe t~ea~' aldente,

,5'00 Ig e , d'e: n1'la[;a~ri:Q' t;: PQ Il!lpa,'g l;s1;;e1

MOl~O

II:!. '-d~ 31zeitun as; Ipll'1.ta~ 'Ph!~d~~~;

,5." ()!p pa!,) .at ,~~~€d'te

4" 1;S_Dn~\~~e; $'i,lsii,

~ » F:' .J.. .-.

p'lcada

- . ,.

1,', . (slop·a) I~:e ,SIU¢~

,de. Ii ma,iul

. ,.

~l2' .( chi) de' :p'i~:m'e,lll.tal

cali.bresil

:$00 9 .de coRlllarroesl

9 iii' §1, .... ,orI.· Q,i£' ___ I!I~ IIWJ~~~

6 dentes de ;i.illnto pica(J.'o:s

Sa,~. e 'p,i'm,erfrta""d-o""rei n'o la' .'g:p,s fo

M~lUHl

- Lim ape os ;C~un,tfOe:s,~ ~~ve e enxueue.

I I, ..... I ... o~·~

'C'Qr,te,~,?s a~ m,~~I)~ opt ~er:t't:ida .s,IO r;~mptu-n,efit~"'

Aqu;ef~ nma colher ~gOPI,) do .aseite nema

fi '. ·'d' --' '" _.. fj' - ru . 'J- ' -' . - ,E-

o I ",. . ," ':' -~ l, ...• ~ ... _ I •. ' .• , 'If '"1 {' .".. • . - '. ", ,'j;:!!'

.. r}s.u- erra ern ;'q,go 1_.:!.tO~ , unte O~, camsroes

'; -c,i!'":._",-,, ,". -:-', id'-",.¥i·f'':':,/ ,--;" " '-::'i-",--l:·- ';;;'I.J:· ~"""' ..

.e, ,rero,gueJ mexen·o ' a. .. ~ I IGarem ['081~OS,~ '["U,1!CIOne

. d 1"'· ... D,_·" 'j, ,~

e SUCO-'~ 1 '[ mao e mexa. ,Jr.'\..tnn~ eo nJg(O e reserve,

'C!l, ,....,

;z

,e·

~

""

,~ l~

'.-:lI-

IINGR,E:OJ~E:N'TES

-." ", - .• _ .--t~ - -.~' .

IPRE:PA,.RO

'~l~tm~l pl'lleL~ gril;i.td¢~,· ¢,rilotlu:e:

!l::: 'n'~',,",i.:"o;;~ J.;:;1;, .~ ~l<g .'ii'g"FifiI'p',;;iI,. '1A!;,11~ .~~A "...,..&,." .... '~,~ ~ - - I~l-~~: .fJ\.ir ~c ~~,.. !.f.~Aa.lLl~~ ~- !~" , ~~~,,:~ 'i~tU l¥rb,~r ~ l~.V

e diclte·-(erv,tf" lu:utre :tUll~, t~.Uu!:~' !¢: m,~la r (to,PQ) ~e s~l;e ~¢ix~, {~17~,er ·:irQ~~.11~eJl.re,. A~re~~~nt¢

,e m:i(1'lr,~iq;· de u:ma so V~~'i ,misl~te

e e~l~i:nh:e, '~:e,m :tghm:p'lf a:~e fi~ ,'alt, d~n.'ti~, ..

S,OD gr de maca'rr,jo ti p:o EHi1JJ,agU!l,t.e

MilUll1D

1. ~e ~;aldo

,~,~ gat,id:lB

~2/1, '. ~e ,ceb'D ~i-I.ha, velda p$~1~ d~ '1,,~'3 ,. d~ il1lUei:j~o

_11- ~.:.; !!iii -. ~I_'

~a'rm~~io r:a~"21 do 4" (sowa') de Izeilte~

'_l~. • ~ -

11,' (sop-a) ,'de

Mot~la

- R~f~gtle ~ .;ll~e ,~p ~:eite .~te, ;oom,'£aI 'a dQl~l. J unte e ,m:a~t:a:~o· e/.refQ~e

'P'~'I~'· uns ~, .. min u:tuS'- rn:e~:n!do sempre

,I . I .. -. a -=--- ,. --:Ii --- .-- .---- ,"- ---- c','--

e amassaodo com u rna eelher d.le. pa.u~

,

fleUl0

'7'00 9 dJf 'ill!!uni,·D m~:duro~,

sem caiSiC3::9 se:m ,semenl.;, ",.1;.":;,;..t,'''''-,."Ii •

"'~ h~~Q

,em "~ped:a tas;

:2 d,Qofj tes d~:' a lho

, c- .... __ I'I!,;! _~ • _ ~'!i;io _, _ ._

amas19,dd5

- .; _. -.... .

,MlbSaj.':t: Itwfh4s tLAAJOOA J6~lNH'A 49

- .

-

·'fitll

,5 itS

,e.a,ial1as per P~f~'P

,':-

p,Te,a:ret!

E

,5'1;7

ri I,OfilBS IOOf ,p~;nr~~

iTi-im:iI~c. rrl~ ~~ r - -~~'Iiji

;rES

h

[!i,tc9~ Im,9JtH!) ,i,

-")0 - _. - -

Ilng·tian,1 d. u iii

l'IllI;gI,a'r:e,j~ ,~hamiadl ,An1:at·rrI'~,~~, na rEiIi~:i:o,

~ • . ~ ,- -~. ~ .. I· .. -i;l. - ~

itaJl~~ala diOr m,lao:~

at c:

Pllt EPAIR,Q M'0LHWI

" Li[l1p"e·~ laVe. e le'scol~r!t·.bem '~ :r,ucu1~." .l)'i.q~~. 0$ 't():m;~tt~s:~

]f't'(i RE·DIENIIES,

5'00 g d,e: 1iI1~:(~ rr~,o, ti\p·¢: fu'rldi1rl1lil,Q 1(,b:tJ:Cltmn~)·

:rllt E'PARO

N um~ pi,n!el~, ,g~i:pdei~ t~ill,oqtle;

5] litro"S de a,gu'l~ tlVm,n~" leva 'iG' ·£([);o;,ii

.. , - :-" J. r;1I .. . '0 .

~l'[o e rlci$~ ,f¢tve,t" junte um,.~u c0.1b~xe mt::&'a·

~i$O~tt) de. ~Jd e .d~€ fenter· ,F!o,~am,e9te:,",

~ ~ IF- ... I .". • •

AC fejj::i,.~ .... ~'n ii=1·e ~ m' ~.;o'!! ~~!jj!'Fqj (I."ii: ··d~ j!!. - ~ ffii-;,;tIi i~A . ~,~';F:j. m!'of;;,~,· ~~ ;f.1.. .. -~."~''Y.9:~,~JLI.;'-~ .; ~ '.' ·,~i~I~~ ~~'~i ~.~ ~ ~I~~'l~ ~~ ~~. ~~~1 I~ : / ··l~ t·lJ.;lJi,~

~l ,oC:lszinl1e sem tt1111,pat ';Lte, ·flf:ur :al,([en't~,;,

,250, 9 de miBCalrtt8:01 -t~ 'p.~ ,es:pa.g'ljfet:!,

MmltH'OI

$/4,.- q~' a,_lte~

4. tom~t:es, m;aduoo;s

-- ---- ... ,"'"I. •

MOLHQ

ll~'. d~ ceinlta p!1:e~da"

'II!,·. ~re: b HtiO,nl ~_~(ack&

.. ~. :--

1/'3, 1_ d~ tOiUCi!JIl ho

"frr:esco eieade

- i~,-- I, ~

2·'_ lS6'~~Y.d;e.

\ ,t#", J. -.

M'~LH:~

q .. :'1:·~ " I I ,- ': ";.._. f., ;" :;. '. ',,: :O:1k, ·:~"C .' " .; <. ·J'i~"

~o~,q:~~ ,a ~md~l.g~t~ ~ ce ~~,~~, e es u,ots

tip@s ~t?'I1D:~;ci~O numa ,pan;e'~[ e··:r~~~;e~

em fbgQI b~lL~e 1'01,]; 15 minutes ou a{t'~ dourar,

PAJM ,POl"VIUM ~

IQ:ueij:o pa.rlml eB~i~i 'r:td,aid~

• I'· -, ... --. .. I I'__

·a, RQ~t~'

'-:- -

Numa panela gl:a~lcih~')

.~-Qil~q~i;~- :fii~tta$ d~ !gij'~~' '~ru»p~" lev.~: a,e' f~~G ilDto e ·dean:; f~er: .. J~ur.rte·'U111,Jn. ;GQ:1b:,er (sepIa)

,,'_ _. .__ ~ ._ • -, .-\. ..... :-~ I, '.~-=

de 'sal e deixe fervef'· novamente, Acreseente

:0" I 'm~'·~ "'IlI""!'3ir, 'r~"';\ ,d'· I~' 'U' '1i~qar ,Il;'\(~ V"\Ii!!Q': ~ m •• ' 1" ~~ "r-.m _, '" ,;t_l\-.")fi, ,,~lU' , ,~ _. :ILH,~ ~'L!' ,L,D" " . .::!1'LYJIi.,!.r

e cozinbe sem tampar at~' ficaral dente,

. J untie, os. dois tipos de ·.pimen.t~,

c' 0 '!1o,r:na.t:€' e tempere C,tHl1 sd agosto, T~n1J::Ptl·il :panela e eazi~:h~ por ...

.r~ m '!'''~~';I:'iI''ii00!'' tj~ril ~:.'ii-.~~ .,i"ii, m elho ,r.:IIdiflti':~"'~'~iii i"

'_ J =' ;~·.!!,U I!.'''-'''OJI '''-'')Iir!!, ,i:A,W Y ,. ,v, 'I!..i!:!I..i\!!; ",lj.~'~o;J!,O;~.,

O1I'ante:ijga, ""/~'_ ; h , .. " ..Ii! .J:.,>£' I~I[ ~,~ I!JJiE

- . ';'1

nim· '~iI1t--';ii .. d~ ft_

t"ll .. _~_~ a ._u

re,i'n!D mo1'da:· t/2' ,(,[ha) de

p'i menti.'~dldo,_ de".'I'llo~.ai· p·~,i!t~fa'a

. ._ . u.. . _. .

[1 "

4, ~twfJ mna,tes' svelffl:

]l'el,a, P;]cr~u~os:· Salt :a 'gIOS.~·

PARA flOl.V11 HA [it

··1, -- de q 1lI!'1,] 0>

petQ "",g Fcaado'

.,., • I II! tI;;-." ..

E:scorra, 0 :mJ~u:artiO", Misttltrt i"~";'.~ Q' tn' -: 'f';1r~~~, S',:~:'n-M. b ,e'~~, q' i"'~lJ:*"~:

\:.!~~.~ ... l~ _ .... ~M~v-. ~.'Ii;.lQ. _ ,~-~.,I i. u.~..,--._:EL~~

.. -

A~ Af;\m'n;(]:,~~;f~,e ';':fl"i.~~' ~ nG.i:'in'!·l"'.,'Fli,~ ~~U.lr:l~JfJ.~~ ·~W'aLo:I~Jl y! t)l~~~lb: ,;i..iILYi!'

Voce:' p1o_"e ,a"en.aJ~ C'lCi!rIlar 0 qu.,eIjo etn liJls:Clas fti'la$"

·"fitlil

a'""

,

,

,~ L

,ptlfip,leS7

sts

,eatiin,as

s, ~

~o:r pg~~.D

flc.lt

817-

~Ilonal:l

, .

f rdi h

iz::'! ~

[;:1.

=c ~:.

~I ~r

al .:j

~j'".-..,~ ..

m d

E.'N·' RED!:I:E:NITES

500 ~ i~:~ mnlil.lct,(rio ttP~· ~fl:u·:adi n iii D

{lllu'~'ath~ n

MaUte

.1 11',4,. de: i~.llila

l -, -.. -::I! .

1/ 4.1 _d@ ,qlUle~tjo

pi~lr·m~:s:io. r~ ~,.do 14 ,,' {-s'q.',~a} de;' aze:it:e 2', {~~~.')I ~.e m~nt,e'iga,

200 g de pre!5Uf1];to ,c-r,t;ij 'fat~~do.

@11m tir3$, de

. ."~

1 c,e~rirt'im,etro

de" bJtg,lJra

,rs cenoura s :m~d]a;;7' . em' 'Ea!tla-~, fifn.a':s

'e lonp!~

1 ~e.bola Iml~:d]a~" -~~c~adi

1 ~ltad~' d;e;· mlo·z, ... 'mtos1cada

- - - -;- .. - ~ - ;--

Sal e ·p~i·mlentia ... dlo ... re,i no

.0;-. • -

·a :ljtdl,~~fQ

. ::tl.1.~r ..

;pRElrA,ROI

N~urn~ 'paJte1~ grarid,e:~

coloo - i: lit - -' '" ";:],<- ~.I~ - 'j'.; ~ -- 1'--- T,~

.~~: ;v~i!;]le ,.it " " ~l':O~ ue 3'b~a", 'l-\aliL.i·P·~~ ,:,~~,~'

a(hfQ:~r9' alrp} e 'Qem~ fe'rv~t~ Jlill.t:e' UlD,a· .:eolh'~i' ~'~rire'ia: ~'Q~p~) ~l~ ~al ~ d"eix~ .fen~f :llov!'m'~llt~,. Acrescentc.c :OUl;Cff-rlio de Ull~~ 8(~ V&l"

. • '. 'F • ..... _,' • ~ - .. .

, ·s :If ., • '1..:. ~, - ~ ~~ . - ,oil f'""" ... 1..J; -

:tn]S~Ii.,u.fie e ~~~An.l~~ 'Ste.m· moo:p:a;:r ~~nJ!: ,:I,l;GaI ~ ~,~1gJ~.,

J.N'GR:E D!i!E iN lIES;

250 9 cleo m,fJc'arr~:o' t~'P.~·· fU'Ii:~u~1i~ ho, {b'u(s')t1i nii)

:PI.E.PA ao

N uma p~ble.ll·g~~t.]_d~;

ePle;qiJ;e ',3 litros d~~ ~~];Jlt t"n1,P~ '1 . .1~V~'

:st0 :fqgP 1l'~C).~e d~~e,: k.rver, Ju:ntJ~ uma colher (~6p-a) .d~ .. S!rl e,1 de;~~ r~f\~ler.~ .ftoval-n.ent~:., Act,e$~~nte",~ m~t.ar~i0 de Ulna s6',~ez~ misture

".I" .' .-- l:.

~: ·bOil blh:e ,S'e:~n, tll~:p"at 'a;~ fl1rar nldente,

I • _ .. ~. .. __

MOU~D

'1. de eninil1e d'e

. .. ..

Il:~it.e 'fr~r5:,t,b irrli;s·tu ra:dn: :·(:~:m,

~~ '(~o:p:aj. desa CO.! de

. - _" ~ -; I:' - .

tilrfi~

:2" (siopai) de'

-,

erva .. ,d,o-c.e

picada

2;" (so:pai). de lal~ei~te,

'1- 'IlL 11 Ii;;;.:" )".,:j~ - - I

,,', ,ttll a-:,. (:JJe .sa,l

'l(Hl g.~ dEt talm'io

, >. I I • I

defl!U1iii'adol,

(;(fttada e mo'

pSd·a:ci.n n'o:~c

l tJ1taida ~i [pi mu!n.tu .. dlo!!"re-i'm 01 PA ~A ~EE0ffA;R'

Ram"i-rflhos. d@ erl1l,aj .. ddcl)

-. . .. ~ . - . -........ ~ - ~ ._. ._ "_

MOU~!l'

II 'N' ~ -'~ ....- ,..]':... ,.)

,~., uma ttq'ellI;: _lnewg_~ 1un~~6':~OOuClS

- ":" ~ 0' ... , . . """r_" ,J I ~ _", • I'"

€IS .iQ£~-diente$'e :m~i:stll[~,

~ .~.. .

I!I' ~'iI!'Ii":CioI""i'a" 0.' ~ m", jJI",:,oar·Io.;~,0._ M' isn l'l"\(!;!I eam IiiiI ~"'-'!;.;'!...!'\~LL iL " ",t ... ~itil. .l.Ii!>tu.. " ".II!.;J! ,.bL'lI,; \;;.'U ..

o rnolho, Transfirtl _P~afi uma rrsvessa,

nj\!i;~·o"ir· -oq; ("!.Rtm' ," .q ,iQI 'if!'l!I,~,,= ~ if';;:C~ .q.. 0.?:'F'l!l ~~,

U!!;",1!;,;i ,'I,,;. ~ ,_I ~, \,,\JL .",,~ (;j.v !ii;;r !I;;;;. ~ '''-':'i!il~

..... , , •. .'qui mf~ I UJbstit~a D :sallm,i11J1 p,o,r· siu.rUJbi:m.~ tFU ta eu had"otllllier dewmad:u$[I'

n 'E',itl',CI~:!~Rri ~, "mlilf~iiliI·"l"·.a,~ It. ~"'Q:Q:c-:~:t'"'Ii1:o;rn;' Bi m :r'Jfrn 't-\!l;!i:; :~~ U .: ," ~~~Jl~.-~.\;J! ~~I1;~~'~~n· ~~1W~'iiI ~~~~~ .. ~llL£}~~' ~ , =, 'J~_lIl;t:~I~~Q'_1;.

. i I' !!; ... , , ' oJ, " ,!p',i ,,, " ..: ,:...... i

e e 'af~'l~e, reS"ta~tl~.s e o quelJO'J.~arm~:t.a!l~

Cujbt~_ ~~m o r.:tl:oIbo d~ Ce;tlO~m~ e ~1tVa~ a $eJuu:.

.MlbSaj.':t: dWlh4s CILAAJOOA l6_Dl;lNHIA; §'3

- .

,552

,t\a~n:asl p_Qr PDrtc~O

c!!, ,i:tiI'

~,

~_~_,._-'Ll._.;a,.,~_j~_I00.. __ ~ __ " ,d-

I:NiIEiIR,E,D]"E,NTES

-- -.-.-- .. - - .

PR,E:PA.RO,

:N~.uDa pl~r~ela, ,gra)1d~~ '!c:oloqtu~~ J l~ttq,s ',de lu:gu::aj "~'fimll~;~l~~ ao f(~g6 al[O e, Ck~e &rv~~ J~ul1De; pm~ .!cpll\er (sopil: de' s'~~"e' d~ fereer :nb~~l1t¢;nfLe,,, Af.!r-~,cel1.te '€J 'llllcartio a~. 'uJ:lr~ ~d vez;, ~n1$~re "e: ,cb~inhe :a.t@ ficar al ,d,ent¢".

IN'GR.E:D"lE:NTES

2,:50 gr de maca'rr,jo tii p:o rliarfa,~cI~1iiI ~

~ ,5,01 g d~ pfacaiftia t~IP.O ni1'ngu:ilrl'~

"

por,Q:.!J)

M(nJf,O

~l2,. J~'~ q'ueijro ,plm'es.ia 'ra:w1d ~ -.:2/4. :q.€:, ,a~i'bl Il4. ~~ alJe-i"tJQ1i1.a '1e~ (!, 'P'i,'aQ~~r .1/4 ~.' ~~,e' vi~FiI h~

,lJr,an,co seeQ

- - :

1..14. de Iceboli:nha

...Ii' ",.-!,I,. d~

V€!~!idIe eortana

,E frI' rodelas

1,/2" (cil:a) d~ m anI!(' de P1 m'Bll1t'Ci,

1· f'~,L'-oll, ... , m ,k'~ 1"~

... _~g._ btl 1~.ill.~IUI'_'U'j

, Acreseenre o vin:bcf e ceeinhe pOl'

,,' .\-, ~l,.,·." .. ,· "~~~' 'R':"'-':i!o'~' ·'~··'b··-\;,,',,"·~ ~,~ .. , ·:'d:~'fi· '-,- . .JI.-',

mats '4, ,mU.1fUIL.OS, •. senre e t ~~a no JLJI.!q,lU.· 1 acacor

at~ l~tJ,tt,r uma m~is:n;[t}l :homo,g:en.el:at~

MCUlO'

1 :~/2.: de ,s'~i·ti1'ke

- • • ... ..... I

'ra:1ti:a.s,

• ~ -.. I •

1 '1./2' ,S, g:e IcogJUliner(os"

,1Cl..~~-;i"f.nl~ '~ii':i;ll.4'!!i d ..... ~ I![;~ ~~II!O.'!.!"i:I.:j"II,;iI!Wl'~ '!£."', ... ''i<!~

'.1'110 "'I .

M~)L~O

E:~: ~(,919 "a!'~,?~ '(J€t{ogtrc: a. ~~b.9]~1 :no ')t31~eit.e~ m_~endQl' :par 5 1111nll:tGi$, au ~:t~ :dQtn(ar:._

,~', ·f.al~la~

1/~1 ,_ ..:il:, iii'"'3I-d,-o Ala '," ~,.:. IlJIi! !!iiiG'_ U ....

.- . .

,ca:vne tSl! :~lUlsef{

use '1/4, de: itablete,

d]~SS6{vi d~,j'

.2:.- (s'op,a)'. -de' 8z,eift',e'

.. .

1\ '.. (SO p,ar)' dQ

ma:nrt-e1S,;J 1/2: ,_ (aha) de",

tomiitho

1 ,~eboU.n'h·a' u!eirde' pit,~;d:~

;S;a.I, a Q1~~,s,to

r

por',p.~~@

. ,

picadta

:lp,a:pJal,1 l;'g;eiwillm eate v:er~:e!I-' :Srj:mi ':,['':f~Q e': ,s:e,m

~- "'OJ

m L,~w d@'-'volt~ ,a)J' .fQgQ w$dtia' :pel 1 "Ii)Diij.~io".

JUlltt ~ rn~lb.e, de p,~me:h~>a,~, a- ~e'lbblil1bR

:C () :par.m~,sj§D·~ Mis~tL1re' bern, e t~ti:tt do f.~to,~ Est:oit~A;'; _m~~afatJ'iO" Cb]~q~v~ nUnta, )tjr,~Jl,es'~"

t>·ut;..~,..;I1I"I; eom z... i""'f"i;='~I'h.n, ~"~!~M "1"]1 ~jSIl.O-i'il~ I~- J.:;~i',.": ~ "_" ~/~~~, ~I l~':'J.1t!~~.,~'1IWI ~. ~'1& ¥ ~ . ~ Q~~_~~I

. I .

semsntes .~""',., . ~n I~·~~'if.

c-~rt~d,Q:· em ped ~'d:~r~(Q_S

[PRE:PA,.RO

'~l~tm~l pr~;llebl gril;i.td¢~,· ¢,rilo:tlu:e:

:3 Utt(SS: ,fie' ·aga,a,. .'[anl,pc;., It~,t ao 'foge. -il'to e dcit~··_(er~~f" j~utoe -~:m~, t~lhe~' '{s~p;~

~e s~l;e ~¢ix~, {~17~,er ·:nV~~.11~eJl.re,. A~re~~~nt¢

.,

. ,0 m:i(1'lr,~iq;' de u:ma so V~~'i ,mis,~te

e e~l~i:o.h:e, '~:e,m :tghm:p'lf a:~e fi~ ,'alt, d~n.'ti~, ..

Iri'girn:Brilo ,nJ ,J,.[PI~,Ot 01 .ihit~ ke: Ja,·,~' ell ttivCj:do I,g, ·.ira:siii. [D'. (Ir' nta:IifDm·, .. *.s:cu,ra~. t'edlln:~a,. a~tIhJlda~CI1a: e. 'ca.rntlilfl, nod I! SQt' CO '1l11 r:i.1 tad 01 frilt(il OIUl SllCfJ~,

~ Ir" . _. . ,. '._ . .

,MlbSaj.':t: Itwlh4s tLAAJOOA l6~lNHIA §'!9

- .

"fitll

Itt5

eallarias per P~f~'P

,':-

.SO,·~··

.... .

Icatori\as P.O,f pgil''t~()

l:2"

,;r Gi:i;. Ci :iE,

z: .~. =----.....;;;;

o

_lh _ '

J.N G RSP,IENITE5-

2,§~O ~!I (l,e ma,~a~rrio' ti I~ ~t ~ta l hi,a'" rn fHl'gli'aL ie, '1?h!':n'D'

'RE:'A.RO

N:lln~.i panel~ graJidie, ~Q'loqu:t

'·li\t'-[-~,6~': ~~~ ~ ·ut;: .. 'I:~iI"~Jn;l;i!' l'~~~' 'j"h ,£.;,...~O~,_ """,'~i~t:~, ,J __ .. '., Y.!l I~ I ~~:!! . ~J.U.t':.~, ~ 'r "'"' ,~~ Jl.~,Ij, - .. ~1t,U

. e :~~~e ftr~,t:r;! J1tll1t.e ~lm~, c'Qlha (,~pfl)

-, '

,de ';s~~ e dieixe :fet~r ll:~val1)~~lte,. AC~f,~t~t!~

·0 tn~1f~atriJO de u rna 86:· vez,- 'In:~$tur-e'

- I ..- I.. .. I I

.~ !oo~'nhe:-~l~ln t,arqpar' ~t~ ,fi~'ar ru d~ll[e',.

IJNGR.E:01E,NTES

--. . _.. .r--~ - _.

[PREPAID

N ~Ul)~ p~~1~la, g(ani~ite'~.J:Ql~lq'ue

6 lltros, de" amla 'tan1'M Itve ao . [OfFO alto

... ~. r,-l .: .. ':~.' . =-10 ....... 0;..1). •. _ "r:)~.,. ". '". ! _t .. ·._~3·- ~-I·-:I·.-

~ diclXe fervtr" J"nt~ d,u~~ cQ.[beJel. ,(sopa)

d ;{_~'" iO- '.' . ,t'~'!11'" ~. . ~' . ~ 'A' , " - t-

ne '~~. _~ u.:em€. J.,t:iJ, v~,[' nQVdnl~~n:.~~, ... ~ .. [f~ce:n' :e

• • - ,: - ~ -- I" • • : ,.-, -,. - - • -.- • -.

e m;ac~rriQ;' Of! . uma sp vt.:z" mist.Ulfet

,~ P~J-iil:::"ii"'i; ~~',D; sera t ,'.>i! --Y.i'i"'!;;;f'!'" ifli_'*!& i· ... 1- e~:r ,i":~' d- ~'in'if-;"I!;i'

.. ~ ~l}'~l=~[I!~' ~~_,.' ~~"r' ~l'-'l~l~' [~\C .. ~~ JL-~ _~_. I~' • 1_~MILl~.!I!

60D g~ de'. 112ut9'rrj', ,tt P. P . ta~ harh1il IMOLHQ

1,', (~di=H't) ~~ .reite· '1. '. ('s~!~ta·.). ~E~ gra (l\S Id.e pll' m"eil1i.'ta; ... d!Q F fS1:no tr1t9t~pi~ts

/;;" :.JIg irict- .~it:'. d"~' 'a-II I..:A ~ IW!II;;;: ~oll. ~..;!I' ." ~ ,. ,IUv

MOtMO

r~rUl1la: 6i;gid,eir~~ j'lll1t~;O az;~ire

de Q]j'Vta~ Q! aUi'll e a 'pnnel1Jta-do-·reB1r:l e ~~fo,~,ei~ l11~~.~tiO 'de 'Vie:~:er.n guanl~q~

,gM ,I!;"!; .!lII'1']-l .... l i!:.1r.\~ to' -10Jl::~''K'Ig,~r<A_ l~{q't-~l]'Jro! do t~,u:~_ G ll!;1;i u t.~Jl.. V .u '6~ i[JhJ'~.'ILU;'U,V •. J:'\:~!t "",", _ u lw.~v"

MILHI3'

.1 ' .. :12, .,d~~ e'rvUhai' ,fr.slci DU

~~ ~:~~Lad:a

.. ~ ~~I_ ••• _._

l ,i= :de en! me

)de: l,eJte

- ~-.~.

2:', I(~@,a).

dEl :-m'ln~e~g~.· 2'OD g de pr-esiumtfl certadc em cabos

PARA Jf.ULV1tHA lit

1/,2 ~. dQ· q Llu!i:j Ii pa,'rn'l$iQ rakada'

Mou·m

N, -.- .. :,' :: ,'- :-_. 1- -, : ,o!'._J'; '-i- '1- : < ~'/~I'j'j;; J:~ : ~ -'. 'm·~"}r.~

.\~mkL p~~e II m~~u;£~~". ~v~ ~~ l~,gO,. ·etlJtl

a mal)ifi;ei~r a e;rviU)ll '0 'p-lesllll~O e ml!h.d~

:~ ,r" ..•• :. ~'-.1ci:;1~. it ~ l·~_ .. J:~ I '_' .. ' ,;_ . ,,~., !:',.' ,'I~) >ll' I', :~: ~ ~ .'" _. ".:."r~' :".

do creme Idle leite, l:ferva P ·.0,{ 1 minute.

. , ~

...

~'m-' sssad ;!"i[,i" a I: iflla-~n ,!LI.di!.

~ -, :- ~.' --

.. m, ~~~ 'n'J,c;, ;Eij'911:,ev~ ,I. 1·~IiI:n:.U tI.'1;l; <OI!J!]!!I.Lilt.!IilII

.' ,"

~:cad!i

. Eseorea i'ii m" ,'1I,I!'"·,(i .... ,.,.;-O· . '';l\f';'O';fi-~ 'iI~, "l"'ir,.rD'·· La~. ," l~,!UIII U ! l '~I!i.n-~,~~~ . i!i l.Vlla-~,t~~'I;r~"~~r. ..

iI"'ii,' m' -'"0' ·.1-1,.,,...· "',d .... l" .... ion 'jilI;, 0.··.· . ,;j;;,~c;td\;~,'it-J:li,-}n"''''T:'J:ij'-m' ..... """,. , __ , . Ul,j. .l"l:! . !1",..lV' ' iii;. .[I,.II;.r~ _ ~l:lId~ tlv. 1I;;,..II.'!!;4.,~ .. "'"'

f,i·clll,

.~ u

,oJiii$~

-

<31,_

,jziii!bnis ~tlr'-p!i~p

,M'N G'RE[lII:EN,T~S'

1/4". d.~ q[u:e~jIO plrmlf!~ie: r~ ~~d.~, 500 g; ,fDlu:aJ:I',io 't1i'po' "tii'lha,n lin

cOlidQ a l dante'

" 9VQ,S

A.UtGNDEGA5

,,2:-' !(sQPia:) de s;a,(;s;a

~'1!~cad,~

],00 g, de, Itin"nle d,I'

boil C'~~'tl:~n ~QI 6'l~~ illti;d~.~~J mo,jd:!ar'

:5· iath~:Sr~"~!a1 pi,oi de' f'irm:8 um.'~d,~'~lda$ em [.e.ite,

. . ...

J,N G RSP,IENITE5-

2,§~O ~!I (l,e ma,~a~rrio' ti I~ ~t ~ta l hI,a'ri rn

'RE:'A.RO

N:lln~,i panel~ graJidie, ~Q'loqu:t .J_li~tr,~s: I~ ·~.~~;.t~m.p.e, l~e' ~p fbg~

.. altO: e .d_~~e (t1~~r~ Junte utIli C"OJll~f (~Q,P;~) ,de ';s~~ e dieixe :fet~r ll:~val1)~~lte·. AC~f,~t~t,~ ·0 tn~1f~atriJO de u rna 86:· vez" 'In:~$tur-e'

- I ..- I.. .. I I

.~ !oo~'nhe:-~l~ln t,arqpar' ~t~ .fi~'ar ru d~ll[e', .

3 ~j:rl[te:~ .d~,e ,~dhtO ~fm;assado:s·

.- .- --: "

,2 was;

Sat ~. g'~:~~o .

Moum

':3 ,_ de. fatdo de

- . 1.- "- ;::.-:"

~DL"OI

1,:. de tefll,outa

- ...:

"'Fa~p'-a:da

. e,ral~'d~ g'~'~iS1l?. ':I,. de abubrin he·

". -.-: - - -

(OW~l casc:~ Ir~t~ da,. glrOis;~H~

.. ( .,

4,', (~@,a) det= a,zeile

1, dente ds lalh~,or .~,ma,$'~do.

Sal ,8, gcr:sto

P,i\RA PDLV1~nAR 2,.', ,(~O~'d) ale:.·

.q:ll1liij"o p~rmild.6 watadrr

Moum

N;~Jma fr~mdeir3._:medht

. .: r: ""V • 0';"" . _. .-- ." -v > -:: J

·a,q'~ue(:""a . e ~zeit-e, em _f.@:0"0 baixe ..

. _. I . -1]-.: . -. . . ..1 ~.~ I •

carne ($@ ~g:~ is:er~USl!' 1, t~bLele

d ~;;:'J0'&'II~ vid "",'~ ..~ _ L~..ay 'l¥ .!, ,Vl

4', (~o"a)' de auita! 'li I~g. de 't'el lTrli:fti' certades 'eml P,~ldaJ;C.'~S

! crebQ'~a p~~ca:d.l '1 prtad~ de e~a"'ldloc~

SaIIL. a 'g,QS~W

At~S5CR!@'

fO~l1a, dOe, bu[,(o ne nfei:Q, d~ 2'5, t m

" - .~- .. .- ~.. .-=- ... -

de d'lametro'

-:; ... - • ~ ." ~.' '.:' oJ

',RIEI'AR'O A l H'Q filO[EG~S

~41sR,re ted,0:S; '(j:,s, irlgf'6d ientes:., F6tln,¢: b1oUnfx'as de .1,;S~ een tim:¢:1t"Q de dlltn,et~o e ftit,e. 't~e dq\U:~[:,

A ". "'!i'IO ., "

ssecor .,iI ...... mmatos,

_ I. -;.c-. ,I:. ...-?...... - ,.-.. . - - . . ~

;D\ejt;n£arn.1(" Cubra com

. --. -. - -. ---- - - _ ..

:01 i:n,QUto ,aqtl.ecid·o. (; ,~itv~",

-

,1.':16· fi,~l1as

nr'Ir .pllr~Q

r.... _ ,_a

IINI G'IE:DIENTES

2 .. 5r) Q d~: 'InHCcl'lif,HO

-.

,tIplra ·"bdhlri'm

MOLHD

'2l3 ,Ii de 'ri'n tho· bfil.ll:ifI::ose,CQ ,4.', ('sQ,p;a-) ~e' aielte' .-':1, ,~ (chi')· d:a salt

l ~9, de-·· ~u~

,.~ ....... ~...u:''!I' ~.u~~, L;".'Y~

rl

PR,E:PA.RO,

:N~.uDa pl~r~ela, ,gra)1d~~ ·!c:oloq,tu~~

4, ]i·ups, de: .'~ia,~, tamp¢~ ].ev~ ·aO fo'go' alrol

-~ d~ixe' {et'ver., junte iun;.~ C0]J~H£r.::,e ~me,~,af 'CsQ:pa.)· ~de .sal e ·d~ht't ~ef¥er 'nip¥:~~l~,n.t~. ,Aetes~~fi'~e,

,f:'i. m·o"1jpt!i"·~F:l=i:iox d ~ -r-m;Cli ~~I .'~-~ mlsture ~ "'. l~ il~!~;~~ '~'J.IQ' ,,: .'~ U;', : I (_II. 11.1\i\_ ve~'1 " 110 L ~.~ ..

~ c-eriinl1~e~ $,€tij. tampar ·a.'t~ fiepl"- al cl.e.n:t~~

4001 g d~ pfacaiftia t~IPQ ta,llllar1fliifll

'fi£il

M(nJf,O

'2'. d~ ,creme

- :- ._. • _. ~. 'I • ..

d(f l,e~te ·wesco

- I· .

SD

~knit'

II' IJ r p il.n;:~>O-

[:i':g:eir:a,m ~nJte

( .

batida

. -. - .~

~ 1iiL, (., \ ...II

.,~ '=" ",' s:o'p,,a I ge

ml~:um~i,g'a

2.00 .g' ~e C'~is.linT!H! bJ;~ sa-'eD!; (fungh1 ·~:eJ;~cbi :)_

"1 cebolla 'm,ed fa. picada

Sal·'e ,1:n1e~nlla,.. it:D-'lrei I~ual

.~ 9,'OS.t~.

Em outrtl panela, [e£o~:e a cebola

~ • l" :~:Q, • ",'

.. n.l:-m_;m:fe]ga:~ em lo,go ,m'tciio31' ate..come~at'

~a dou.r:M.~ Ju,nte. os Go;gjunelos e .tJi.fOgu,~ po.r cerca de :2, mi nutes, Atl'eet-ente s- igu a ·d,f}~·.oo!i1bl~el1i"~0 :rCtieiVaoa e ,0' .cr.tme

,;d~ leit~ e _nii~tur~ bem .. Tenip·~.t~ ®lm ~$;~ e pimen·~a. a j~osto;~, R.etnt IGO' {Q,gO~

I'1sinQ·

1- A.RA p~ LVU 1JI AR ·:2', ~:so~;;a:)',

... 10 r-' t.·

te . salsa ~f c~da

: Mo Lt-d 0

Urve. pem. G!S Qo:g~mel~,. tQl,~ql);e~

n~pma: patHda"peqll~g~~. e. cLi~ra cpm :~gJLUi:, L eve ao fore,t(ji .alto c.' eozinhe ate ficarem

.~a:

maeios, :E,gco.rr~ e reserve qU.~tIO

colheres (9Qpa) da igua, do cozlrnenro.

t(!'J?,zidoiS"

• I -.

''l ·t- .... -m· 91t- '0 E" ~ I-v: J.1 i,g. __ es

m~ . ...I'~'lI"i(~ "";e:,onm - - _~'~~I~~lt ~~ ~_

p.eLe ,e :5~m sern:errrlt.@s( p]'~ad().s

l ,cebota '~le~q·U'f~ln:a: p·hrald~,

t ,ceno:yr,a ml€'.~~~a pkm:oo

:1 p.1:tadaJ :d~'

P"'~·r.n'e- -n~'t·!1!II .... n_

'11111. _-o -~}~~IU1U-

s.~ p1r!fl!,ri r~, $>~,b~,~tUJ.a to C'rE!B1le de Ileite 'fresco po(r duas la1~i~;: de [1'f!'llll' Ide leiJte~,

E'sCOfi!a; ;9' .Iil'(t:C~tie(i'

• - o;;.w .: - .... -

.M~5tlll~~ C';qlm :I[J ,m_o,.l(b~ J siiva, ,a s~guir~

, m,ilI:5sas se rvtda,s, COJm moLhJt~fS, ,a bas.e_ de ·pe~_

ow 'f'rotoS;·,l!h) 'm,a' Ie-1m g!:taL liE\i :5,1,0 •. cem PJ~:nh~:da.~, ~~~""_"I de Q'I1II!rij:o-ralid:o .. ,

P'RE'PA,IO

l~(Jtlma. p-:i;]lela, ,gr.aD:d~:, -, lcQl~qu~'

J~ lit~$f, ·d,~'.ilg~a) t8mpt', leve [ljti: [hgo .,~jto;

~ d,e.txe f~'ver~; JLUlte uma ·€:~.lher" (sQP.a) de s~ e d~bte fU\!e'.r Bqv~·me:[~.'~e i Acr,~'s~el1t~.

,0 Jn~tc~Q. de' lIm"l ~o' 'V~-Z.~ ·:m:i~ttlX¢

,y , 'IL.. . - ,. ...; ·n: n ,"",,'11.J . +-

'e t10tJl:n;u;:~e. sern -r~Ll1,p~ ~.re ~ ~:Cj~;r'·~ .~:e:n,~~~

M.OL~O

E~it:e' ~ lula D~ ~~it~, em fb,g~ m.~cl1o~

~ ._

P· or- 3' 'mirJIJ~tls QU· ate eemeear a. . flea t' o~,aC"a '

Q,' _' '-. ,jI "'';'" .,.'. ~"-':". _' ." ., 'iii;' . , . ,<,.1-." ''''.Jr , r. ,1

, .Adil,cione'··,os CQ:m.:ar-Oe·s eos m:exilh5es e c.ozlrille· poOt cetta· de .S' tniO'U:tIOS,. ltetire d0., :fe;gct

·flen

S'-·',,·

I ·'·U

~a;tlrias ~:r:p~i~

,MlbSaj.':t: dWlh4s CILAAJOOA l6~lNHIA 6,1

- .

'fi£il

~.

- -~

rllllp;;,I·R:

It! ~..

IPRE:PA,.RO

N~':'im' \'l\Ji 'P":~iii"lii_"~~'!1I! l't:fio-i];.PIi·d·.rn..·· ,~~l-:~q' 1'1:'~ i]i~ !i"'·t' !II',~EL'! d ,,,," .1:1imfa;· __ .'I;JI •. ,.il;!!; ,: .. alnl.~~\1;. ;O'JUt~,":l ,.~'jI !i!,.."Y'-.'!4!I',._.u''I,f!' ,,) '~'P!.IW.;:)~. ,~ ~~;..--; ,

tam,pe,) lev~ 'g,d' fQ~. ~tG:' e d-~t;;e J~~i' Jttl1te: tlmi~t ~bllier (5b!!J~.) de ,sal ~fdf;~ 'fe'~ ·.njQv,am~n·te~, Acr·ei~iG~lX~~ q .u~atatr~'Q d~ l)~a $p·v·e~j,.lni$wtlc.,~

~.r.!iI'f:7j! ¥iI:k ... ;,i:'~' ~ .:tf"~,·M'1rli ~,IIi" 3't.'i.&- 'c t""fj"f'- I'.'i.'~ .J ~'i'1,'if.<p

'~~J,I,IIII,~ sem _'~'W,!L'I'f""~' .' :1101/w· 11 .... 11" il,""iI. U\oi~ IL~,.

'2 .• -t1 e· :cOUVie ... fILo r !l~':p,ai r,a;~a !:m .bu.q ~;~~,f'nl hos SQ,Q ,g, d¢ m'ac;ar'~io tl:P¢: t.,~harfii in 2~§IOr .:g' ~~ eryi,lhsls; 'tr:liSC;I 5

eu ,congJ.e[a,da&

2. ,a,bo,brilhas.

. - ",- . ~

MilUll1D

112:.. ~e 'Vl-n he

btanf:o !N~CO, ,I', (s~oira) :d.Q,izei!,te!

, ,

:300 gl d~,. RlleK1IIl,hoe:s

!il!'l~'mA" ,c·' ':iI'[":c':O

~,~.~ • . .. 1~~!!i.i.3~'~1

MelillO

. iE'm 'fo,go,"ili,tIO~ fe.f~~~ Q~ a111.0;, e pt~erltlQ e, 0 'OODSil1:e ne '~~~i:te~

J.,- ~ ': .' ,

'm IO~ Iesumes fiearear ~ dente.

it ,. _' . - ":" ~ .. b:'" _..' . '. _ _ ". " ., :"_' ~

t(!'J?,zidoiS'l

• I -.

:2 de'!Utes~ d« a Iho

.' .

~~(:iI dl)£ :2 tom}ate,:s

.rn,"*~,..JLF'N.~, ~U~ ;Lt:I~<\.IQ

Moura

1:. ,~,: m~,'n t-'.a:rif:f~i

, __ 11J18 ~ __ I !!iilII::l!,1!i!!!

,-,"" • ..:1 L ..... II''''

1" 4, roe uQ.:,'lh;a·

pl'cacra, ~'tm5o Sal a Ig~G;sto

em ',[!W'b]' n hcs l p~ men,ti:o verrtde, ,p~i~la ~0 ,$,al e piitlenta .• Qi€)'8tGt

A:DI" "~iI'·(-,

'fi£il

550 ~1O~ti'(t'

II' IJ r p il.n;:~>'ll

sem ,qUf.dlo' ta,~-d,D~ A,IOOIilPllliil!:

Icom Lillrh 'v;:n ~DI 't,i:rito !e 1iiI~,ol'rpad(i1 I 'frw!tad,,~

lh

.nl

rl

m

prUi:PA.RO,

:N~.uDa pl~r~ela, ,gra)1d~~

iCQlb g_u~' $ s: Jli~6~! die 'agtta:~,: ~Qmp¢,. ,lIV~:

jh'¢ f@~ ·aJlt_~ e tt~~~e :f~~e;r. ,J~ntte uma tollier

e l11,~ra (91Qipa)1 dt] ,s~a] 6, d,,®~~ '&_IV~ n,$vam~~nt_e,;,

A~s(.:fn;rle "g In"~O:lfri() ~~ uma ~6 ~re~

m:is~nte ->e,· c9~nht sesn 'tanlp.Wt ~te,· 5,~a,r :ru d(ltrJJ~~,.

IPRE:PA,.RO

'~l~tm~l p',neb! gril;i.td¢~,· ¢,rilotlu:e:

:3 Utt(SS: ,fie' ·ag\la,. .'[am,pc;., It~,t ao -fogo· -ilto e dcit~··_(er~~f.' j~utoe '~:m~, t~1l1e~' '{s~p;~

ge s~l;e ~¢ix~, {~17~,er ·:nV~~.11~eJl.re,. A~re~~~nt¢ ,e m:i(1'lr,~iq;' de u:ma so V~~'i ,misl~te

e e~l~i:nh:e, '~:e,m :tghm:p'lf a:~e fi~ ,'alt, den .. ti~, ..

5,001 g d~ pfacaiftia t~IPQ ta,llllar1fliifll

M(nJf,O

'2'. J~;~ ,creme 4(f t,e~te 1/4,. :q.€:, S,LlliI:O de .l:imio .,2 ,', (s:o'p'a)

~~,e' 'na;nl~el~g:a

'I ." (;s:op~)

de IcablCi La r~ta da ~l2 ,"" t;!ra p~, de- ['3:5'ca de Ii mi,o rala daJ 4~ gem;JiS

Sal·'e 'pfi!n1e~nlla,.. it:D-'lrei I~ual ~a g"os.t~.

MilUll1D

1 :~/2.: ~e ~.arnj'e:rif(~~Q '1./2',.' ~,~ Diet1te'

~2" tSQ:pa:.) .d~ q'll;Ii!i:jo

pi Ifl1es,a:o' r~t~ ~9; '2~' (;S!o~',a)···· d,e,'

.,~. l~."

_ _ _ _ liJlil _ _ _ _ _ ,_ ... ~.l ... _ . __

'ql~~lIJO pe~nun~

ra:LadJ~1

"II·~ (It."oi"ii:rrl':=i.')-· ,,.J!-o ~n'::n i'li'(;

~~, _., ". ~~ll~\~" ~~ ir~l- _ig'. '11

.,1 • I

(v~ja p~giPlO .t:4i)'

:3 de~rtes, de ;a,lho

'E' C-_· b' .

.' . . . " ._ Jj'fi' .': . - -,.~ _'," I~ .: . , "I'· _ I -. _ I-,r. • r- - _-, ,._ - -. ,_ _'}

._ . scotr,fj, 0 .1na€aiIf~lO!., ,.'.' O'IOquf liluna t!'ave"$Ba,~

'.'- _.,t:, -. ,:'.,- .".:11-,' ::/_"(f..:j" .- , ~.--::::, ~ ... -~I~'~';"-!",:c,""p'Ia,

Jun I~te 0. mo 1.0~ rms rure e S]rv~, .unj~JJ.J,a~ ~men.JI;~.

n T~rea!nl'''·.c;,,·-_.~. '~I m - ~',~:FiJ - . ara '-'m' ,;tj; t~ ~i:~~l~l~a

E:WI ... 0' Sllt,a. til _. a~",~)i. ptu.~. U. ,t.!,I .m~~ ,_.

~"'lIi"'ij':ii',a. 0··' 'm· ell l'l'I!~ I~ n;"iI~"~~ii"~'I¢;i P-~"f'lt..i,n-""I;:!i,

J!!..I!.u.lL,I;;,.; .. , ~ .. ,!I;;;!' _ .. y !;,oil . ;.~.1r;;J'1Ii.M·t_~", - y.:j;'I;!~-_,.;!!."'"

C'!2Hl~ Q pbl~li rles:~ry.Jd,~ e sitva·;

"fitll

619a e~,(8I1a~

per P~f~'P

,':-

p,Te,a:re" E

,MlbSaj,':t: Itwfh4s tLAAJOOA l6~lNH'A 6,5

- .

'390

laloTiii [lOr,p;D~~~

,~

'''=iI-

mit·

rl

m

PR,&:PA.RO·

:N~.uDa pl~r~ela. ,gra)1d~~

i~Qlo gu~' .~ .. Jli~6~! die '~~ta:~,:~~mp¢,. llil~,re: ao :fQ,gQ' alto e: d:em'e fCrv'e~, J~.n:t~ I ~On]f.t (~fJp'~j, df '8,~l ,C I~~ixt f:erva .nov'iment-e,. Acr(!!sc~nltt'

'. I I" •

. 9 ,:ma~~lrt:io de uma ,e· ve'Z" :misWle.

I~ 'toxitlh,~ $~m:, t1Wl.p-~r at~. 'fi€~ it dente,

. . ~ . ...... - - ...

IPRE:PA,.RO

. N.Il-tria p,mlela-i~t~TId,~, col~_que",11itrG~

d~ ~~a:~ ttm~y~,;, ~e'¥il: 'ap fij:gei 'abo· ~ d~Dte fetViU;, Jtut~ urna l~1her:·(sop~). d~ s~l it c],e~etfe:r-v~rlloY~n'~ntle:'" ~~l~:¥'~c,en'te; tf Jn~f:~lJT~9? a~:. uma 's~ 'vt~~ n~~tu;re: e '.ieo~ul1t~ sem t~l'nl~~1f ~t¢· f~,~at 'a! .d~nt~.,

~ ,5,01 g d~ pfacaiftia t~IPQ ta,llllar1fliifll

~lI H

1. ~e [site

1·~5·gl 'gr. die· P1f.su'n\u P~;c,~.di~7,

150 gl d~,. q"l!lI:e:ij Oi p~a~to ~~!la.do.l gllf~S.'S"~1

3. ,tf;V01;;

1·· ·~,A-~d r.'.'t'\ .g. rsn ,·d·B J10 Y'!II -'-_ "~ . _} g _ I __ :Ij? 1!;,;i!,1i;i;

pi bnitm pll~ada (lOe 9)1

:S'i.l e 'pi liI1entafilld~o IfiEdno

a .:~:Q',stG

'AItJIf pg lV!I~H AR

1 ~l2' '" ,(~e:p(aJ

~e· 'fa nin ha d,e 'rO5 ,t'l'

A[1fS~:OR~a

R,ef\rata 11,0 'g:ra~~'de

M.O~WD

N· -Ii-" "d~fi-'" dl 'I '11-'

- - . - . - . - - •. - - - .- - 1 - - - - _. --

. <? . i qUI: •. 1 :;~.C_il_I€lr., ~_QI 9qU~I~ o ,a~. ],0

':;IL ricotae 0: leitee bata at-e obrer Uffi3, mistera

·h-' .. ··" .. ,,' ...... , -"i'!'1 T(" . f: ~ . , . - '\1'"., ' ..... -' ,p" .. 'I"

. (Ull.ogelle,l.. ..1. a1181ll a pM~_t uma l~lg~ _I,,,

MrrH

Bata os avos eom e leite

e tempere -corn .. s:aL~ ~e pirneRr2h .a 'IOiSt€), ..

,A~rescen.te as nezes e· rnisture. -Te'N::U;)ere: com ·S<31. :~ ~.05t,{)~,

~ '~J

,MlbSaj.':t: Itwlli4s tLAAJOOA l6~lNHIA 6:1

- .

4'

l

. ,

FtQIt~Q~S;

~li·"CI··~

-I [A ..

- . .........____,

ca~ori',ISI PPr.' WOrrau

- _' .. ~

,3;,00 ~1' d.~l IfIl.a,C_iu·;fJJ 'itl'r:a'Q b llharhml

,II'" '

MOtHO

3: af de f-GILha:s d~~

,

fuculla; ,coma las em 1)£!d a·~os;

1./2' .• ~ de' ',ClzettOrll31 pret:a'5~, sem r·;~',r,i-i.i~~· 16:0rta~~~~

"''IiP. ~y,!IioI'.f <. _ . __ .(Iii! _ ~

illl· meio

3" (s,e,p:a) d~'- ~iJe'jte', 1/2, ,. ('sQ'p;a)

de ,orig'aln.Q, 1{2,' (c.h~r,,: de: pimenl_CI C:a.:Lab Ii_51

'D ~ I'l-r '§I;~ ~I Ilr'IiII~Il.{lu~

~,~ O),a!l1je,ri,cia :2 to'lJulie,fj O&em

~ _ ,

PR,E:PA,RO·

:N~.uDa pl~r~ela, ,gra)1d~~

>colo gue' .5 ,JlJ:~6~! de 'a~ta:~,: tQmp¢,. .lIV~: a·~t f@~ ·aj:ta e de~1le :feJVe;r. J~i';'te uma

. "I"! '_ , "'.. (~", , '"') ~ , , .", ,t " d-l"

~b: ner I~ lneJ:Q, ':,8{b.p79.,: U~',s~ 'e 1::I,~ue

• • :}', ... ..~."): I • ,' ••

"f:erva .nov'iment-e",- Acresc~n:tf' '@ tt!',I,cm.rtiQ

. I I" • ~ -.

"q~e. ,lun~ '~q, '~~ n~].~.fe I~ ce:zj;nbe

sem c'.' ,if!.(glYii:'p~·;;jJ"[·~"t'I"~:~ '~'C~\ifI'~ d-~ "J~;nl'iIi;"p"

::dV ... l!i.;a·.&.lI.i. i~~ ~ ~G·~ 1[;1 .~. W (il~1~ "l~~111

~ -:: .. - - . _. ,-- _" .......

ge'm;~'~ote~. '

~ ~ r-.

n]:~,ll,do.s

[~). ~ - ::: ...

:1 d'frnrte' de "!iI'Iha,

, '_ ~ _ .' 1,";" f ' ._ 1 ._."

pJ(al~~"

1 ,tebo:ta p~q:a@f1D, p~ca'di

1· t""

_!__c p1men~ao

iii nUJ rei I,o,r' (ort~dg'.iem q)u~adr,adcrs~

:1 pi'ment'iio w,efltliE!:lih,t) G,Qrtad:o"

~'~' A I 'F~}j"Fl'li d" :mi~:

I~ IIII ~,~t.iljQlU I' !;~~( il6P;'~

'5,8..1, ~, gO~;tQ' 'A,IIlA POLnL1JlAR

Q IlH!;i]~,B' 'n.;I,tlntsiIO ra;l~a d0

I tP.' . ~ I ."

~ tg:ostQ

5,001 g d~ pfacaiftia t~1 P,:9 ta,lllla r1fliifll

M(nJf,O

'1. d~ ,creme

. . :-._. .- "_.

4(f t,e~te

2001 ,§' dl pi;:lT!te'fIlftio verm,ehhio

EHl:i GiO ~:S~~TV&!~

2. ~deJnb~:!; d~, ,alh OJ

• - •• ::._~. - - "': --. y

-

,PI:El'ARO

N"lltU.i palj:ellia,.'et~alld!g., :c~'~Qtl~1ie,_.3 litr:os, de ,d,g'u,l, '~QtlP,~, :l~~'~ ib~ fogp alto, ~ d~~er ,ferve:r., JU.,bte <~m;I, :c alll, ef,' {~QP~) de ~al e dtlie fe-ry¢r :n'mf.lm:ente~ At(e'~Qen te, .Q :!:l}]le{iLirio' dc' UID.:tIl $p 've~~. ~miStt1.l.t

e .\~o.~i:nb~~' sem ·ta,mp:~~ ate flc;:al' ni' d.~n·t.~ ..

"iii!. ''';S L , .c.I'

,4

pQijoes:

,~OU-lOI

0.· '~'" ". ",J:~"., .'_ t· . -,' .. 1-1' . '{".. '-b ·]'1

~ln ,l:Q eo ~me~ol r-eiJ10i~ue .~, ,a .)0 e aee . (]I a,

fi~·.... . ~j •

no :[z.eitet ~te. fij£M~tn m}):Gl~s,. J!Jn~te 0 ~0m,1l'te

e c.oiirila~p:or f~l~ :~e' 5 ~ut~s~ A.cresce:nt'~

-: --: ':» _" I _."" .. I - ~ • ~ -:.'- _

OIS pimentoes e eosinhe ~Qr mais :} minutes,

Ad"· Ii -. ~' ." .. ,,,,..

.. '. icrone as a'Z~ftf).n3_g.~ IU ,ore,g;l!Jtrtu, ,0 :m·anj errcae,

. -.. -

~ nim ··e'···~'l" ':Ii"i!i calabresa ,~, nicul oIi e" ~ .... 1 ,"1, ~~{ii-1!"!.

~ r.;!j, ,,'.\I!,'~a.. \.ci:i!l:J:,,~ ·",i!.",.tO' l !I'~, u,,\,;. .. 'Itt;.. 'O!tU ," ,~i""Oot,'U

, 'It £i"" ,-., d'"

. II" . ~I'" '1;" j""-_"' ,'. ~- .:~ ., .... ',. """"7-,' ", ._," .:- - ", , ,".J ,", r '.

e ~o~n _.' e em. ,-ogo b~~u~o~ mexen ':c 0' is vezes i

:pOI' mais ,5' minutos, ,

.' •..• ~ VQ~i\ qu~:sier p I1lp1ilif1Ur ,e,s,te~ p1raito ,(ii'nlda '. ~Iaifs rapid,o" IP-;:que '05 'iIrl,grl,dllenrtes [J,i;I ,,;iiperBi t· :a'e:iill:- 05 ~la ,gela.d~Qi~ral-' dintrit, de va:dlhas, ,ti;i mIIPI.d·a;si~

.MlbSaj.':t: hrolh4s C;I!.AAJOOA l6_Dl;lNH'A; 6,9

_ ,

·PlI~EPAlliO

'l'i"l.;J,nlil. p~'n;ela. g(~nd~ ~ ,cOt.¢·q'lle

5 li~rQi ·de;~~l:a" l':art1]!ll:" ~ 'a:Q fog;¢) ;~'to

e dti;e .fe'[Vi~c~. J ufJ,te;~m,l Icalh,~~r' '~:m~ii: ($Oa~J"a) .d~ sa1 e 'd~i4,e ferV~ [lQy~;M.~~te'., .AtreJst~·n~~ .' 'Q :lna,ell;rr:i/~~rde:.lun~l86, "V~:z, ,mi:8'glJje

:¢ ,e9~ilil~le s~m tamp:~r ~~~. ij.,c~}r al d~:-n ~e,;,

,I:N6IE:DIENTES:

:,:00' ;g: ~e Dliau::" rtiq ti'Pio ta ~bari'm MOLtiO

:2" ,(sQ p',a') ,I die, JCi'BEhe d',.: lleite

3;" (~~"p,;a") ·d,I~,

.,~'I '~a rlr't~'i'l~

\.~llori,8Js: !~OO ,g d~( !1J1!.I,@i~'o.

,p~f I~O~~~· :StUi'~10~

""

(em me.nthaL

{) [.9, g'~'~,¥=ire) r'ijlau~o! )

C)e'b oli nih, vl'En'tie

:4 po~s·

'.011,

'fa\l!tifa~J ~.~ 'plir1ta-D

- -:-

IN G RIE]JIIIENfE5,

g, placas ,de

['asm';dlaJ pronta:," ~9l~dii:j,

eSOQ ~rlda5)

,~ G~0;flta,da:s

M:N G R,iEID:I:E:'NrT-ES

1 tii 'pta[~as de l,asilIu1 hi prQ'FIJ~a,

_. " .. II!! ......

:~~I IlfelD

Rec~,Erog

'1." ,(H~, In,o,Z!s.,

1." ,~!e' ri:cota 'i~lZ. d,e: CI ~ttlll vii Mtii.d.H

- - ;.r - ....

u 2:. die s:aJ!~$I'D: 'p'il,ca:do' ~l!·. de ,:S'lt;s'i '

'1" (,~o"pa:) ~d@ , R:llinteiga,

"l i""_~ (I!tR-'P"'ilI)' ,.J',a; ,'!i'-...n~~'a

.31 .~ . ,a1y _".gJ. ~ ... ~ .a~iliirt:;;'I·L~

- _.1..:. ~~. _ ~

4,'~ (s'o:pa) ,,~~

'PR'EPARO

•. -- - >;".-

Co~ihhe a~l,plla~~ d~, l£t'S!~'nha,j, ,~l~s :ptttlC'OS:, ;~in., ~KUl :ferv~ntt. ~Q!m sat R,etdI(t-' com: um:1f e-9C!l!]m~djeira,

• .- -... • : r". • •.• _.

e CQl'oqGll.le num_Jl a~s~d:eir~ ICOtt(~u,~, fr11.

,M;QLHC

- ~ - ,

,3 1,/2.' 'de leite l/4'",-~ '-de m',ant~iga 'l/3, • .'de' fari',mh~_ ,de! trig!!J

'Sieil :a $I'o,sto

RIEC-HEIO

jl ,', (. ~O~Ia:\ de'

, . if.!: t _

til; man ~l,ga

'1. '" ~'sop~) del

t '~h d- ,-;;;, :Ji~nln_-~a •. e ·t'ngG

1,' (,eha) €h?

e~lb'm,niln ha vem~e pica-d~

" kg' de' es'pi~n af're." 1,50 '0 d:e 'millilssarelia rsJada' ,Q rOSS(Q

;, OIV'0~5

S:aIL '~' pi01lISlrn_. a" ,g-o;s,to [P:~RA, IP'~LV~~l~AJ~

1,. :d~ qrilu!·ij,D ,parmH~iio '[at,ado

-- _ !!}II - - _. - - - - ~ -

que~~J.ID ,an;nes;a,g

ralad 0'-

.,!.l_ t~..l. ::r •.

'1. ~,~ de, tOlnlili'm,S; 'pli,~arl os;

E' L ,",';: ;t!.,~,'" -,~

~a! 'e. l~nmi!,n~."'u(j''''f.eln;fJ

'~. g,;-. ,;~"C}~;ft,1 ',,",I-y.;ll,:W.

~ I ,C'Ol'if: -as p- bt:as de Issanba ~O mf~ib P"'~1a ,'I""~-~:r-a~

-c _ f • - ':_ __ • ". • - - ._. ....... • __ ~ ._ ~""".. .' ._ - .... ~~~u...rL" _.

D~'·-~ii!'~1L._ J .-' "_"-"'-~h~"- ~~'~~~-'.'-' -1'--'-='_'~~ --"-, _'--" .~'1'-

___ 1iSu._li~/IJJlj 0 recr :~lQ eu.,~e as p :~e~ ~ ~D{c)j-e~

,PAiRA I~DtVILHji"B

'1/1. dt queijo!

1m uls;s.'~elll,

taJbtd::D 'iI'fil'S$b A'[E~stll!t];flS

.~ - -:. - .. -... -

'n Iii,:..'- ~ .. , ,_ , '-_ -.£_; ,-"~ - • , ;--' '.'

III runbn~ nnOJ., r:~Ir.S]1t,HJ:O'~ l'iegue

,:C"qui 9 Dl.qlli:Q e, p_o!vllhie 'cq,ru: Q pa;r:l1J_ e"sij:Q,. A:$se "riQ[ ,3.0 ,mitiur.o~: e. "sirv~" -

.. . " _. ,r.: ... .... ~ ...

JAI -~-:fflrl§io"i--~· -~ re 11_ ~ 1Ii)i!l n OS,

'hld'wvid m~d.s'

•• '_" ·'>-.Ih - ..

Ill' Ta'm;b ~m Ii p:7U~) bata 'I, ri~ot~~e depeis acrescente a mi stura de nezes, 0 '~,afm,eSaOI.

-- - .=- - ,'- ---[._,-,--_~ -- - - ,J ' r - - r,,:; ~ :Ii

sal e pime1]t'~2l:, a iOlS,ltO .. ]~la,tR nOV3.11U!]?lt€!,

E

III \7'

,,'45·

~llGria!J

Ij,. _" • r_"

Porp~~i~,o

..,. ~I~

1£J.l[lQr~,aSj I

_ . . - .. __ . ,_ -i

p~r ~,r~o'

C,I'Rlslon .' f'r[iD C10""-":'

,'rutl,s,

e franlCl d,lef'u, ma d,o'

]'NiIGIRE,D'm.E:NT',ES

'1 .• de f(;a'F~,[g:o!

illillit P."'.,."iI """'II !II" !I! i!i!; PIII"I'!rP. ..... i! Iiiii

def'um,ado :

em c:ub.n~ ~

4, ',dReRs, d:e' lillanlfti,a pro~rnti {J(firi(tas~ oortal~a5, :BH) meio pals :~a,~gum;

R,ttJilEW.li

:3 rlo'd'etCll5'

tt~ ,abac'a{~ .~:IT~, t}a,.[d: . .,· e, ,~~~.p rnd,~,~,f.' . ~~ll:ftaid~~~:

: .. ' -: _. - _' "::or _ J

em (.fu»] nhes

!_ . .- I I' •••• -

,It 'tp.to'$[, ;~~ sal~,a,ol

;t~ ttad~'s" "e m·

. . - - .:-.... -'

1cubfnh(Ni

2~ m!a,IJs: s~:m:

CaS€11ti' ~a,rtad~~,:

-: • _.- .. r-

'erm: e~bi nhss _

._ _- ", - .,... - -

MOLI~O

,'Ij/'''1! - ...li,n ii"JU"It;"8 ~Ia[ 'ililJ.li~ .I . ~.~ u,~· ~"' _ "-v Uf~' IiIl~V[g

. ",", ... d ;;,,1.

2 .. 2: __ oi : )~! agna'

'1" (s(ti,~a~}· '~;e .s"tlI~ca die. Uma,fli

1 , _(Si,Q:pat)

»

lei mosfl:rda

'1.' (s;bp~)

tte ma:i~ elR a'

,~2" (~;~iP~)

de [a~i~ar

pr"sto .e, I,m mo.lh'D

balm ie=s,'BsSlD el annilitk~,jIC

_. I

Irimi!l1Iaria t;I\el G1nlova~,

~ IF

'ma Idnia~. C'o.duma ':S'E!lT'

;,r,e'pa:fl.m' [~m man~ldlc"a,m,r, la1ho;" lue,ijl' p~rlri.~B, .tfeftl CD,n1 h!~te

~, . ~ '~!'h I .'" [I,_" il'"' l'u:iI!ii II' "

ue, ~1i'I!I;'L!,~ Ie Ii' :IJI niDI} ~'~"~J~

a~:~txD.h s;9Il'-!Q1ms5~" Q '~,a~~ite de oliva!! ~~leM;.Ise 'tlri'ro,

.PI.E,'PA 1,0, Ftji~1 E~!l'

J ur~.t"¢. to:U9S lOS,. 'mw:e~n;t~:s; Jt_ :rnunlte ~li1'.,

'IN Ii R,E,OI'E NTIS

5,00' I~; di~:' (alP e'Ee~e die 'tra,ngo

I~':~, nlcota p:rnnt'Q'

MOl'~O

6" (s:o:p'a;) '~e azeiite, die OU"I

:2' ("'st)~O,a.~ tie,

"'~' . F J _".

l1ii't1j'ed ~i;o P~'t~ial~~}

~. ~ .

:2" ('S<~'Jir) ldl@

5e; ql!if~,e'r:1 $tlll:b;stiJtUla, 10 'fraln,gl defUlmado !pior peit, dit! . 'fra:lf.g,!J ~O'ndo Ie' fonado' em lew trhllh O:S~ i'sq· [cjgJnl@lu:n:e

Ii! il ~iJ

IQ>U,@11](li pel[lo:nIIAIDI

IOU parmes:i,g

ta ,I., .... ,~" .J!_~. ""_:.'. I!!I ,"""u' b .... a O-"~ ...... ..;],plOIJil""'.t-ii!!i,1fi< com 0'" m '.r:r.'~l'h·'- 0

1;1[1 ~12Uw. IiiI ~."_ ", .l;-'.~ _: :. ,~ ~i~' ~~lc, ~}~O' \;;I:.' I. ,l :'" .. 1. 'uili. [V1'

:1' ("" Sf) i'J![a:) lie, p'~1 no,[i misture r.anida1tH;;~nte, e sirva ~ ~~m.: .. rt~

. F ~ ··!I!!Ij'!!·IIIIIII!I!!I!lIi!~ r' OJ~

('~u ~:2·· castanhas- : -ee-,

Ido.~~;~nrill pic"a,da;s.,j :~~~~~~~~I

[2 Ide)n:tes"de, alhio 'PJc~dc:s

[Sa l i~t [~;nS\to

fic.ll

,

,

.

sla

~ilJoiia5~ pOd PQ~o?

JM!l]'l.H~1

4·.' dE: cillLdiQ' die ii:JtriN! (s:~:~ "quifser~ ti~e 2-:bib~:ete~)

. :~. ,. (c'h a)' de· .. el1liBJS; ~P'·R'E'AR.O

_

r,:,iv'i,~ Iii

;~ 0' .,' 5:"",11'1' ~"O,' _

._) . l ' •• ' .' .',

'J'N'G:R!EDIENifEf

·1 I~'gl de' (curlo lii pronttr

nilislffia:$ ft:'~_ff:1H:h"ollrn,a'.nJ~r¢n a i segure.th.a

e .~~~-id·p~e:) :2: ,. (;~h a,) ~:.e: ,niH! L 3, ,. '(S,Q'na'" d:e,

,_, .• ~ •••• _l~·. J,J). '_ .~'

nUjnt~eilga,

.2' i~g' de· tom~ites pi:C:3 d,,)_~;

2:~IO 9 dje' ~'en DLUm cortada ,sml w-ode'la:rs

25;0 9 de ~alsio

cortado-em u~ A '~_gJI~I,1i) ~

p!~da~os:

6i ramos de':sa[sa

, t'aJlOi$. de os,bioU'niha wrtle .2 den.t€'$: de aUiI 0 ~nl~~sa"d~~s,

:i ce i,'01 a, gra:nd.~ raJada

Sail ,~ pli'me'n'UJl~'chlr-re:li11l a:,g.Qsie

'MA_~SA

.Crtl-iolte~ip' raviqU em . .ba,t:allte agu;a; com. sat ~Ite 'b,car- al dlieJit:c,.,-E: .seorra.

- . - -. . _ _ ~~ - -- .l" - -- .. ;-.- = -, - - Q! - ~ """ -

MOlHO'.

'D',¢i£ng:JI'I,-j:ij; '1';1: i"';!!'Iol.n~"t']! r--n-.;;;n (lIi 'm-" ante ';;.rY~ ,~~;:'lr~'~ ~ "-I;! .• 'Ij..~~lJJq~!i1~ .. 'I.;..~1.~.1~ [~ ._ -.].!~,,' ' .. !." ~b"'"

em faer'D :rntdio acreSten:~e' 0, alho e as:.,le\MrrAlS, .

_. - .a .. o'-· -1"", - : • • .. _ '-," • ~.,_ I .. -" -. •

m';i'S'~~S e d.·eix~ dOI'UXaI 'bem, J Wlt~· 'o~··tQI·ln,a~,e

_'L }.:: 'IL;' ,.;

~ Dl~Jn.~_e'~:a ·_e:ra. i~1ga, 1~:IDXn 3t-e see~.

B Actr;e'8ce;n.'~e a cr:noU.'ra, o. sat~~toj!,:al salsa,

_,_

3" eebolinha verde e 0 erudn de carne, mistnre

'f; cosi a be' em f6~-o' baixo _P O£ eerea

.~.e·l horss 011 a~t~ 0< tomete se desrnsnchar; Cee nama peneira -gro~\s.~ ..

.- '

lasallba Ide escaral :I ,.'nch~lvl

'€at'ria~ poer P.ol~c;

- nil

- - -

. ._ '. - .-. -, .

IN G,R.IElllENTES: ·,*/~,. d~~ ~nltlo tj'n'tlJl ,~~f)O,

41/'o:I!. 'd" ~.

,,I;.:~, _,- I Ie: q'L!n:uJ'ol

pa:rim:es;o r,~.lal~:~

.1/4, .' de a~e;i1ton'.15' ~V€!:rdie:5' lem: ;~atiaJ5

'1," ,tJs~a:p'a~)" ;di~ sa tsa - ip~t~da

"./'2" (~ch~) ::cl~e

m'lnl~ri~a Ct $'@ClO SOlD g. de peitD d~e f'rs,ngo mo'] de "·80 g de ricots

:2:40 g. ,d@1 q;ulijo

'm uS'S'cufella,

em hti~a:s,

1· btra de nlothlo de, 'tfoma,te~·p.mrtto· 18 p,~acl$: de

is e~rlil hal pro'ni't,~ A.cEss6R~O

Ri~bU'ri~o com ijap_a,ciaad!: 'pera: ~2 [itto-~

. 'Sa:l.,a gCtS~GI.

],NI:' G- '~-,R, ';E,D~lE1N- IElS·;

_ __ ~ I ~

'1/4--: dte, .ze·'itt

1. '. die il,eife

.' _- ;; - ."

2. d~ queci'j'ol

mussa~eiLa

. . -." ..

Irala~'Q gro~!a;o':

"I",. (t~;'a\ ·dlfJ 'sal

~ .1

:2,00 9 ;~e ptalt;S die

ILascn'llha: prontaJ 5; fllis de: ,andhOfal

em t-t:/In--'~Jn.(':iI· ~: '. "-","!' ,:~lb ~-¥ 1]0:;-,

td sscemoos-e.

picades !~,~.5 ,) 4 dentes 'd,@ iaUil 01 picados

11 ma~O de e.s~B!mna '(5~0 I)

"'

~ C,Fipei de·

1rE!'i1:U1eij:ao, 'crcmO"Q (2$0 g) AI:ESSOIUO

Refr~tido :tI~, 16 ~~. !2:g. em'

che

'1,79

'rE8JlOiO~S p'~r ifIo~al!)

~H:H,sn~

,3. (~"011l'i~' ,·dE!, , "Ileite:,

,j;", ,s~o·;~'il'Je-r,ft'V~e ~, ilif,J ,-~~._":al ~ I. -~II!f~:iiJ!' ~_

:2 peitQi5 d~: fmnlgo ssm p'~le:

4 t:om,at'e,:s sern

pele :prillcados

4, delrnlte~, .d~ a nho pi'c~d~$, l,cetio:~a 'm'\dia~ p:f(:a'~~a'

,£"'!!!IiI ,~ P' ;"~e:';n"t-·;a 'r:::!, :g- iif!oil1:'fn

~Q,", ~ ~ "~III _, _ _ ~ _: U~.ky'l-:

M,oumo ElRANCO

2: '. de le,rirt'eJ _1/3:,E ae "cninha'

d'e'trirgo

I:I.~, lil\':inh~:)":dI~' lq. ~I \~~[~l[.!il"'. 'U~'

:['NI'Gi,R,E DIE,t4'TES

"2.' de Glueijio mlus:larela 'ita:t~'@;®

- - - - -r .. -

g~ro~,SG' l!~P ~J

, 2901 1=: de: pl~t~s de Itasan h a f¥FcHlta

I • ~~. ...

10D Ig' d, I~-resunto

'a'tia:~.Qi

~ - ;:; - -_ .1

IPRE:PA"RO IRI!JCHlem

':ae;f~gJle '~odC)~ ~Q~ ing;.r~edien te~, ,em f~ aJ~ ',p:Q(r: 15 D1in,u'tij~~ 'Tanipe ,ie 'QQ'$dllh~el .. reg~ndQ c~m, (agJ.il,'t; l.1:.t~. ,r;j' f~n_gp"tic"{~i ql~$tiQ':. 'S,ep.are d 'fr~;~;go~J l~e$Q~,se 'f piq,u;€: ·e:rn, ]~~(la~,~~, }1'e:qntl\Q~~ 'Devolv~i ii. panel~)o

M 01.10 ,8 RANca

]~~'~'m~ pan'~la,~ ;~ U:ljJ.~¢ taqaij !O~ i:Qgl;~'d~eu:tes:

e ¢o~inh,e em f~b medio;, "m~endd' '$_em,'~re P,,~'c~[~a de 5' ;:'inuto!l' o~~ "are obter" " r;-

'n" 'f~: .. R'

Uti), :l'n:o l!J ugflramente e'S,pi~5;s()., ·~aefY~~

n1i:nl'.i:'Q'8 Sal a: ~I~~~i' MONTAGEM

,3~ODI at d!fSi:' pl~,~u;;;a!j; dm: las'an h a 'CO'I,1 d as t"i!$:ccrrid;as,

'J" -. ...

,3001 gl ~,~~ qu:e~;jlp.!

It) LI'lsar~lla e]iO :fitia~

A,RA PO Ui~JL"iI A~ 1E:,~'~,n 1!..,~"'le, ri'iil,~~~ if"glllL,I!I!Q!!!iIi ~ V;;!i'!l.i;~

Q,iII e-i:j'ol 'pa'l'mnesi,Q, rala do ACli:SSOR10

f'iOiftilJ'a de iab'n'r

~e: 26 etR dl di,~ mi!tro

I

:

I

fl!MD~ifl;

B

PQiiaes:

J,t'

GI~o.ri'alB

_' .

,M OLMO BRA N(O

"2.R d~ .ne·;it·e ,11'4:. ~e: ,m~i'sen,~, 1/,2:' (cha~V £IE!' s:aJiL

"1' .. , 10' I.

1. pita{[a

, I

:dj;e f1Ioz' .. ~m,os:cadar

M 0 lJI.O ID i T0MATI

"1/2. de ag}Ja

)1 iat'a de tom,ate

'pve lad ri' (4t)'0 '9:)

o!) ~~ ,.4'

~'I;ii~'.,a:! u'9

i.acD1nl .pi (;ad',a:$'c ';2, ta1tlt~.be,t5

d_ ca:ldo d,.e~

g,idi,mhsb ~2:4 'g') Acm~~'lo

'IR .• h~rio dta l'~! ~x: ~,1 Olm

M (J,f;lfAGI.MI

II )!:,spdhe um ter~o de molho de tomate no fu,ndo d.o refra.tirio., Ou'brta eom metade da lag~n.'ha 1~~'hPGlr.,tfumit~ 'ljSp!aUle, m~ms, um

'~;!lI.T"'r,;i"\ de molhe .;Ji.,O!iJ, "f: ...... m'""I.*",;!!i., 'C" q'I!""~a' i'"'O" 'i"i'!I~ ~"~I£;'3f~ ... J,v. _' [u_ lIJL·yl 1I;.i.I.~ !lm:V '~""r,tlt.~!! '.'. ~ luJJ,L·' ~,:' 1L'~~

:me't~d,e:' do pr,e$~tlllt0~ pelvilhe,.[D,m UID, t~t~x). da 'mu<ssa;re]:a e, JH:)t ciro,a,~ e tpaIhe, metade

do' molhe 'b~nlrl,a~f~ R,e.,pita "~ 'se:qct®ncii d~.e caiilad:m;s' ,", paf.'tu, ili .l~l$"~u:iha~ '@~llvill1nndo:<.',mQl, :;i ml{$8at~a;, no final, Gu''b:r¥~. cein pape1:-alU.lu:fni.o"

MONTA.GtM

Aque~:i Iff) fmoo em temperatura alta, Brite' a :fotEU.a:' OCUli, ,m,ante,'~a e :~~olvi1h,e, corn farinha de, rosca .. 'Fol'.fe corn

P:~I~,:r.;i}1';; ~ip\o las .... .'~,t..;fIj A~,t.:iI:iix~,jI'jiJFii; S' 'o'1i"i'j'ii'oi':i-'!if" "b·'III')1~"Ja~· I ,:ll~"__""Q ILit'!;,;,. . a~a~'1!!UR~, U~c..:. ~",I!::ll.v . ,U,!!,.,~ '1IlJII' .... O' _ .... '": , ~

-----'~____.-_. ..

, Asse PO! ,~ttY:<l ~, ,JO min.\r~OB~ hu '~t,e a ~~~ ,fi,t:ar m,aci~-~

,MlbSaj.':t: hWlli4s tLAAJOOA l6_Dl;lNHIA; ,jill

. ,

'I'"

, '

·':) ..... -:N

p,i!J~t~e<s-

57~O'

·Gallcfria:s~ ~~Qr p~ftllN~'

] N G'RIE'D[IEiNIES

MOlHQ

4.. d~, 'prol:p,aJ :d1e~ tOll1ate!·. ,3:. de ig'llIa

£+', {:5@-paJ,.,~;e ,61(,eo

.. ...

·2 ,. ,{iIQJpaj' Ida

l ~ €I

1ilM!:Ii, I~ '=IiI alt1i"'~,::'=11

~p~~ ... u .~~~.,,-..;~ ~

,2" {'~j~rJ:~~) .~r~re, ee.bmUnha

_- - ~ ,-.' "

v!;rd,e ptlt~d,.a I,·', (s~~t) ~'e. :s~1 :ll ~tfg' d~€~ p'atilhio ID'U C~GXilO

~IIU ro 'm o~i~o'

'6; den~i!-s~ ds fa l,h,g

• •• I

a; mai"S,a~~u>s'.

• -. -._" J -;;

~, plta,da·, ~~e

p1'm,e~llil~! .. d'Q ... r:e,i:'tlf1i. ,LMAfilHA

'if 1 .1; 1_ d - -:- 'i! 'I' - ,.L~< tfi' _.~ e q:l!I:EnJ 0

pa'filfl,esio, r,ab3do·

9, ,pLatas~

'de nas:an.ha

Q'nd u ladai 0 U. :~!sa',i' :oo'mum .diu

de e,s'pilnl8,f't'e

,3,100 Q d~ 'queiju, ,DiI,us:sa,j"lelL~ em 'r~:tj~.s, A,{t55.0 RIO

R- ,a,ft'i!i'''5idn ':~~ "2:~ ~ ~~:~(;"r'" em

~ _, I!ji!]li!!i!l __ '¥ u~~ -., ~ ~ ,c;.:::!o...:. i!o!'. __

PRE:PARO MO~,HO

R~'fbgu@' 0 i[bG' :11:P oJ~P"~! em .£Q@i1.: ab~" ,j).,te ij"ca~' m~'CiQ, .. Ju:nt~ '~(·e~e 1li'tlfd:~ e 'e!~l:~inh@;

:~'re ,fie-at· Botta;; 4\.:c;rt'j$:~eB.'t,e a pO)Jya ~de, t,911];~fL,t'~

a s~lsa:.~ .~, «b;olitlb~~, 0: ;~a1, :f! ',~ :p\h:n,~nta ,f! eQ~~:nh¢) :teiandQ,:~anl a ig);tt~ "i~~'e tie 'aI' -es:p~elsl~"

I E,rnaJ;gue uma a. uma com, run pan.o de prato {1; aqtU~~ ,ll fotno em temperatura alta.,

0" "lb.· -, ,tL, ·i~l, .;:]! - ., .:,i?'"" _,~:. .r , - - ~~, '. - . ..,.,. .. -

~t1, _ ra 0; runae aQj' re"uaJ3110 eom urn ,PQl;;;u:e

do roOU~U1'i Por eima, d_~sPQnh'a1 trSs :placa's,

d~e' lasanha ladd ~n, laido 'e c.ubrj, coin 'llllt, ter.~o'

.Jt . . ·tlL. . . , '..J}.d: . ;,;.'.:t

J~jtl ·mOn:u~' liest~lilte· ~"m~t-:l~~ ~\~, mU$s}I·i'1~~,.

Repita a,s t:am:id~as delasanha, m~liho e·

,-' -, ,'",',·, ... ..:1· '~ ... ,1--,. .}'., "., ~- .. -, ,- . _.,J_- . .:J1.:-, l:". -·i,_:1 ,-

trl"u,~,~;re Jl~;- ,r- .a~1 mass emJ., ~a.tllt:a.a, IQ~ .~~~lJ,.l!lla

;~' '~l1nij' de ,ooo:Ih$., ·C 1Llbi:i c,(j;m:· 0 p~lr[r~le.;&jp,

e asse ate a sua erfitie ooln,ep.·ar' a, deurar,

~ .... r . -. -.. y.. \0

~

.... ~'.

lJ.j I;!",

~

~, .

'4',

tilofia~

O! 'lfiIh oqlll!€!: a,c;o,m'paiohado d;t 'ca;rme ~u 'ttang{ll (~,m m_lt,h;,o@'

:IN'G,R,E:DJ EJr4TE·S, MOLHO

tl4. 'd[(;l' ,az:e'i\~e 1·.' (S6p',~') lte

PR,E:PA.RO, MDl~O

Em, {erg" 'O~ :midiQ.~ ~ill1te todes I~:S. inGtl~idi,~~nee:s.:

i· .' r . .-- r. ..... '\1." .. _ -', b - r • .. "'.

D1:_=-¢i\,da .d~ \fez ~m, tiuand:o, M()r 30 'nlinu't6s; ou

.. - . ).~1 . ·l~· ... ...

. :ta't~ IQ '~q:lttj:,e ~i!o~~~-ar _ 3" .d~.~mIDl,chat., P:asl~ PQ:f

mna peneit:a;~ .~~p',e]~t"~de· b em ~lD, ,1 'D4' ,tQ~be;~.,

...J_ _.j!._ 'ilj _~~' _

'lIiI1cUil]" n fl;iJO

''Pftad~o

1 .~ . ...It" *- t-·

'-- ~9 ee 'w'nll es

'lll@"d:!J rQS~,t;~:litad(l5 .

. --.... "-,

em 'p~d,a.:~~,~;

,",..Jj, ~ - d" --11h'--

14 ~fHl~~~. '. e a,1i, iD

p~ ~'~ld9'§;'

'1 C:M!'bo'La pl~;adi

'ii.7a'_ ,I :';11 nIA~.;I.\i!I( l~ "J Q ~~~',~l6~

MA!l5A

~, Co.l.i~lbe as batatas com casea ern ~gt;li,

1~~Hl1 :$31. ~tt·fi.e·~e:m :m.,~ci.,. ~~0:fIl.} 9f;~~~arsq~l~ fk .:e:SPfeifn[i s , D'ep~' 'que ~'sfdar, ,g;~E[)~s["ente 10 iOwa,

,~ f41.rinb,a. ~:~ sai le"a~:~s~~ a:t6 ol)'~,·.u~.~, - .

'maSS3: hn,mogel1e~~

MASSA

11 ,_ :4e 'f.a:ri:nha "de

tri~g'lml

i80.01 g de 'h-ataltaJs, ',t 0,\10

Jt ;~Ht:a\~'a' de sal PARA PO Lv[l~ ~.R

.;ir. ,:~~, -"'~

,~, ~ ~t' que~Jo

'FJiiIJRle.s',i,o m~ado

R~~:I rolinhes de' 1 ~S' cen tfmetro

..JI , 'd"':~"'" 't- ':"'-r I'C':;" ... ,:t - ,', ,~" ",41. " _. ,J[." ',-"If t~', , ' ·i·',.

ce ,,'H.U:fU~ -~ni-- orte ern PfiU,~Og, ue,~Zr een ametros '}:(

I~e :oom,p'fim~n~ta~ Aperte ~eve:men,te ·~d;a::

urn :CQI,ID, a, ,p(Hlta de u:m·~pr£o".

iJ 'C~}~nb:e a;t$}s hiOUCOS - ern :41(rn& fCrVenoo:·:

- - , _ _ ',- :II ,-:!J r·, -. - . ~ - ~ ''''. .". - '" .. ~ f

''i'tE 8u:birfim, ii ~t1t't-lel.ni:4i~!em Re.'~hl! '~Gm,: tim~,

,l;"

.,~sctunadj!ir:a, e ···~olloq,~le 11u:n~JJa 'tfiYI¢j'$j"

qu

INGREIPI:ENTE;S

lUI . 11l';1,~SA

! 'll4. J~e qUleft,j~ pa:rmrl:sio raL~tio:

". - - ...

'I,RIEPA' RO

I J - -]' • : "

I __ :_ '~<,', ",

,

1.' ,~_e"f~'riln'ha

d:e.~trig~ 1/2:' ((I~a-}I ~!~

Illo,z ... nurHjtadi~l

1 ~ a ~:g '~~f' ~.b,Ob!Q'f~:

C6im 1~~,Sff;-a~,

• y ~

eortada em

,

pedact;[ls

"001 9 :de' ricot;, 1Ig'tf!'m!iI

sail a :go~m

ULHG

112: .'_ d'e m,ante~iga, 1/2" '(so pi)'

J1~ Dire,g,ajm,o~ Pt\F1A PllVmt~IAR

1, 1/2' (se p"~) de,

Iqueij Q patlmesio, tala.de

QL.HO

N'u.mi p~lri~~bL "p¢,\grble~l:a~; deITfif~, a .mantei:g:i Qt)'m· '0 o'rdgllno, em fogo, :lne~di,o~

,MlbSaj.':t: ,mpllf-di tLAAJOOA i6.D21NH'A; ,8,~

_ .

8

~~." r

1m,.G~ias:

r.~lt'.

,rNIGR,E:D~IENTE'S M~55A

1./2: ;.'. d'e 'fad'n ha

1~11ilIii, 't· rin~ '~.:-

u~ -'-3V m

f 'tij1!ara~'n ve lv~f'l .~ 1

\ ,11"" - - - . - . - J )f1:

2,' ,{:so.;p,ed de' ql~ldj'Q' :~ .. pl'irme.sli,o r:ala.dQ~ ;~ ,9 :5,0 g~' d~Ef ,",[)I:ta

,p"a~a,da' PQ~' :rf,tE.PARO

~Sill ~

~

IIIIJ,

W

~

~:"."".~.,~ 0

..,

ra

· · ·

IP"REI''',RO

~ COtZititb:e:·., b:~tat*~d~c'¢ ~e:llt .ba.:sl~Jile igU,~~.

DI~s!t,asiqlJ·e'.f. _a·m:ai,~\B~ e d,e»te' :iJa. g¢:l-adei~ po,r. 'al,g-Uln~$' h¢ri-S~ Ott d~ um dla, para 0 Q.tltJ:iQ"

__ _L _ "_ _ _!l __

u m.~ '!?Je n.ff'];r,a

2: tAenias,

,~ -

1 mi:'~:'O -nra,~ide'

.~. ~ .--:

-_':

1. de fa n'd iii,. dill!: tnga

'2" (~ha) d~' s,al~!

·'1~;r.:2 kg: I~:e~

Datat-a ... d:DI~' ], gemlBl1

I~£f e'SiP.,i:nafre (A~r.ta ,die 1 k;') :SaJ. e pi menta'~~!o;"Jei nro ,a c§~~;Q'

· ·

MOlHO

d - - .a II;

: '~',::l "_"'" a

. e ma n fLFJlL

M,ou~o

:2" (~s~~ p:a) .·de n1a,nttet!:a PARA F.o ~,VR~ A~

'ttl.- c AI,'.'

:t,._ : I~e q,u@.]O

piBl'meS,BO ralado

• ·

" · •

·

· ·

D, I1iIbDg~t'(SIO(ti'i em, "Ha!lili1r:l1,) ,i' popull'r de5!de 10 sklll,~o ,KIp" :£'r-a fe'it,,, llD. paD. velhm re 'farirnlhaJ dJe

'trigo~ ~o ,slq~" xVI:n~ qus'ndo val Ilaata d'ISi AntinEJls tht:lOlll' 'i

..... .-

:ElllIlr~pl~' ,gCl!JI!ilQYIL,a

Im1a-ssa ,arm:at"

,MlbSaj.':t: 'ttir;lh. tlLAAJOOA l6~lNHIA ,8,'1

- .

634:

,e~Wnall P~:~.ll'il~O

:1:'NIGR,E:[i,MIEHilES

MA5SA

,2. d:~, a,g:ua 1.}4.' ,~)@l I1cU'ltEdgi11 "jl4~. de :iqueiij'o

.,_1.

P- - ::::I~:r'\m- - ~i~~I~' ' •• I _1~i~~J.~

]"ja~,a:do

2/2 ", (~'nr $) die" sid

Ii b'8'ta:taJs 'm'editi;~

------- --;- ,~

cC:Y@:M '~as(;a'

. ~ ~)!I ~." ~.

:1~N'GlRE Dm E'NT'!S

',j',',J.. , .... ~ ~ . .,. 'Ih ,i;) ~,~ t. ~~e: '1,1,:"1;'11. ~.a

die t:ngol

1/:2 '. ~~e, 'fu b'i

3 i', {t(}l1a'; 'qe b!1i"~e

rrHJirl~Jj,

1 :1./2" " (s:p·pa:.) .~d~

_____ ~, ... _ ,iF _

Im,an'li,eillga

4 tarbl~e'te-s de, (;,tdo de 'laJlin!l1,,~ di_~:f§.olvid~s, em

-. - . - ._ -

I"REIPA,RD

Di$~oillw '0 fermen~oo,\ ri,o' ]ei~e.,

'n •

Jill __ iii. ~

:IJ:I clJil1l]len ~a!O,

p'1:~ad~ '-Ii" ('e;~,~:) I~@: ,&al

§ 't'Oll11Ji'tes ,mi€dlO;S' pieados

1 ~e,bQla m'dis: picada

'Gotas· de Ii1Hi.illhlfj' de

p~i m-1:Ata 'veRl,elba PARA' POlV1LHAR

I, -. d' I li_i,

:I, ',', ,4, .'~ '. ~ q U ~1,IJ;gl

:n;aim,!sal' m:ljfJtl

,r-r. - _- i .- ..

19 litres de. ,ig!IUll ~ OVOI

112 -tab!~,ete de 'fe:nnent,o 'p,CiJra p'lio; Sid, :,9 ~g d"g·tO.

MDl1f:fO

m ,Aq,ue,~a .0 c3.1do: .de:··lgHJ1inh'~ em, fb'go

alto a,te fer.v.t~[~ C6'lo{ltle 0 nhoque-e cOOi_nl'J~''po'r ceres de" 1 S ,minti,tG,$., Retire .c'n:D. uma ;f;scilmadeua e esco rra i,

4 ~" ~1~n~A~:' ~, " I( ... ~ Il": ~J'

Im',ant.,iga fot;tU!HS: die s:a.l:Vi,sr .a 'J~s",t,&

Mauro,

·DJerltta, ,I m,an'te:~g·a. cm:·fo,gp .[intdie, e de_~Pttje

"b- . 1- _) ,- D':''''- ,··"t.·· - t:~ 'U' ..J ~ ~_!'~ ~ ,

'0- ~re Q n lnG.qt1:Y" -_' 'Jstr:li~'ll·a ,['9 ' l,a$»~~,e'- 's·~vtt. .. a

:D:b!s'~o· e sirva,

~.'''' ..

ACE$'SIIHOS

2:' l~f.ti:dQ$, f~'m '-'flXwt~or e; u ml

1-.. • _ -.

,~'rar~_d~~~"~, r85:Q)

1"RtEJ'AR,O MASSA

- 'N'(r 1~ef[~tl'ttki9' fU:D:df}'~1 fj~lQi~:ll~~ 'as battt~s: e cob¥tl eqm '~a~,igti~a1~ Tampe ,ICQi}la '!.amp!~ :pr~pfia:~q\'l ~Qlll :fdmr~ pl~t~CQ~ d~ij:'afiq~< ;ll:~l~ :f~t~,~, ~.

il!'I~~J';;!ltllh- .~ no '1:ro'J"if:"!ir:~""Ii"'I;'n,~~,~,~ . if.:.'iim-··· "'J1cO~!f-"a~C'l"!''''' al !fi-~... 'if]~r?

~~'~III;iIllll I. ~ . I \~. &-It-ili l"-.~~~~A-lIl!~~"L~, "'" .'- .!~' .~.IL.)~'-.J!" ~. (~ !j.~1'l ,Jt~V~

25' ,mirn,utUIS' tJU, ate~ flie arem maei as ,E~c.[),rti

- . - r -- --. .. ~ -.; ... _ - - - ._"7 -.;. - - 1" ..... I '. -:. . -.!I!

Retire meia colher (sopa) da mas sa de v.« cld~: vez e.lemev:il com i p'Qilta do dedo 'f6-rmruld.oA ~Q',llchliib~5;~ Disttibua' siObr.e. '0 -oio!h{j" PblvRbe ~';'om i9~ q .. 'tl~~J~ 0 'p;:Mr~sa~;",.

~_..... ~. ~ d _ il-~ ...... ~

_1_ l !

A' " ') ~ . J,' ...,._ ,', ,,,:,,'~:

r q[ueSi.a: nQ tnlC!Qo_n~,a~, e-ln':pt)~n.eia., wt.~l 'pat.

'1 miJ1uJtQ:. ~~ :3'0' si!~uld:o,~ ~ Deite d~sC"an;s~' ,:pOl'

1 mi.rltl~$;;i, r~r:tire, e ~inra",

,MlbSaj.':t: itwfh4s tLAAJOOA l6~lNH'A ,8,9

_ .

',I_a,

cillrila'S ~-ElqJOT6iD

''-'~-::'

.AL ..

:nQ'~AIC!'

;~J rl ~~_""_'iiii~,...

"41

caiari'sis

~~r· WQr(~'li

lNj6iRE DJ E,N.T:E·S MQfl"~D

'21:~ .~. dIe !Blle"~te

"1 ,'. (~1o·pa) ·~d~ Im'iI:njeri,ti:QI pi:c.adjl

]" ~g, ~':~r t,olm8te's.

mTIi..i!l.!l· :~" ¢n~~~d'ifo'ii~" ~ IC~~'~l. __ ~ ~~J! ~.~~:~~ :.~_~,/

em ,,~'dfa:'O's

. - ".

2; dte.nb~s.,~e· ,.ILho

p.h:a~-~:s·

'1 cEf.lllola pleada :1':11 1:1, ~~~ls,to

M~SSA

1 , •. d e ~e,i"te

\~-i' {J;i.;'li.'P·""'::lil')· ~;;Qi U ' .. ~ ~~!.II:I -· .. al~" jl~Jt~

'fa.n'n hJa de tn:g;ol . '1. 5 'f~t]a~~. de 'p,i'o die: 't'o.mma ~elTIi ca~Ga' €:smrt:~a.t~ll.da~s:

1 u-Uftlli!' ~ .-,·U.~l

:Sa.t a, :;'(tstb

~A RA PQ'LVIUIAR

"1. die ,qllie~j'o, IPlfmesi,o, ·taladp

'[NiGR,E:DIENTES MASSA

1, 1/4-,. d~~ fa'n'n h,~. de tri',gtl 1./2, •. ,d,~' vi:n h.

,0

,.

~b ranco saC,D

2' tSO pa.) de, Elz,ei'te'

:1" (sopaJ de·

:. -

Ice boJU nrh,a

verdie pi:c:ada~

fj 010, 19: ~de baJtata!'s,

3"001 g' de pe~:Ke dCffuBlado (~abliici' 01~ ~sLHu:b~'m )

11;:~m:te ide, a~ho: pifad:.p

1, ,eeb'ol~a·p~ C$It1Ja: 1,0'101

'Sal, ~ pi'men,tEl a g!OJ~.

MOl~tO

3" t -" -)- ..Ji '@'1·,~. ~.~~p.~: ~,~ DILeo

t ('5QP~.) !~e.

liJ:z-Edtons:s 'velrde~ p,i'GI1 das.

.- ."r •

i' rsap~) de'

"R.E'PA,RO' ,Moru.,HO

N9!'fta p~D~la.~ jUA.'~~ tg4,o~ IQS ing(edi~l1~~t<S!

mi ~'Ii:'I'I i:"1fIi' fi!io' f.iilK!'Y~n' 'L ~ ,~,'i"n ,f'~@~ 'om' ;r.d-1ti't c;0.;m-·;" .'.

.1_ ~~~,~.Ii!;;. ."'" '''-':\.\I:~ ',JIi1.~ ~,!I,~I!, 11~,~1Y' =J .... "", .. _,I!;~I, . '!'a;!':_:,~."

'.:3 pa:rfela, ~~;mpad:jl" ntl~~11d,~, d~~ 'vtez el'~l. qLra:AQo'~' per .3:Q ITlin~ro':s";O],;l ~~lt'e OJ tO,In ~'Jt¢

,t:'~~"J;"iI"'rf'\,(C!i;r-ii:lr' 11 ~~ iQI,~ W' . '-'...""",f'l2:t.l i!'n~ Passe 'n~o' rf!' 'I'~ -"m.~, ~~,~·U~~lr~,; Q,~.~~,~i;I! , '_'I~~~~~~~lQ,"~!I! .:_ __ w.-~~~ r~ 'rl~~ 1~~nJ..1_~l

1P,~n,eira ~ 'aple:rtaJ'l~~ 'b~m cem ~ma:. '~91~l:u~r~.

I -- [-., - !I!.:- -,ii', -l~'.-.

,rna m:JeJTiI.[,ao

picsde

t·', (scrpa'.) de ~:iUvi a 'p~'c~d:tl 5 tC'.U1UlIt1S ss m peie tb"rtado$ . ·e ml ,th'scs,

q c'l'''' d - -lh

~ ~ ;1. 'es; .~I_ e anc _ ova

;.e,m Q[)rtserva', '_S;COlerri~~os , e~ plta~t~s

'1 rCe;~o,'~ pita,da . :51:1, '!a ,hoGota ,~ g'!~st9.

~ A n'l~iilp,:t'." ,~, molhe jl:i·t:il-"iil' .... :n~.,;f!I; OA','t..,~ n~ 'I'ii'~ j\"J;-q'ir'ii i,r;'if':

c.J ~:~~~.f~ ~"'~l ~;/ I ~I.~ '~~I~~~ ~rdlJL-l.'~ ;~~iU~'~ V~I ll;:iLJ l1·u ... , ,UI9.~.,

. - lvilh . . - 0'· .' - ._ .. '. '. . .... ,. . ;" . - -' -" - -,.. . - ". '~d'

,'". • , • '-: .;.' Q ,'- I Ir - r . I. ~ I· '. - ''J'" ,-, -. .. -. r

.p'C'L_~" ,: I . e ,c;om, ,: p. arm,eliQ ~ ,s.~~ ell): 5~~gW_j~L

rREP:ARO

' ,.i -... . J' .

I " ...:~. • ," l _ ; .. ' ...

:MASSA,

,I C.ozhlb.e~ {t~ ba;~a:~as" etQ, ~gQa, -a't~, :ftic~:m, ooa~-i~'i

,MlbSaj.':t: Itwfh4s tLAAJOOA l6~lNH'A 9 1

- .

"'11.6

,a Ioifia1S

. ....

~~r:p~~~o

o

_

.INI'GI~E:nlE:NTES,

- - - - - J~ - -_ - --

REFoG~[m

3 I, (~opa) de :a;z,eit;s' :2 " (S~p~~). ~e s,als:a 40 D ~g: "I~~r- ,ClUJIU l1e~rl

'frtSICQ' 'fQ(Uala~{) 1, de.~,1:e . de, a Ilho IE(H1J~,(]

3/4. ;d~ ~;:JIEllo l!I!e~ le,arl'!!!

3" (s,o pja) de az,eite. :2 ',-. (s;b p,a) de IP are ~ i .

- ~.

die. 'tDnla;""~ .~'

,~ i·

,'IDa ig, '·d~ earn:.' d.,e· .:~,

p'.D_fCO m"O~([~l

51D ,'g' .de'·'·c,og:u:m:I,lo

$i!'CO'

'1, GI'bolla 'pj~~rda

:1 d:e~te .. ch~ ,it l!ho '1,. IE!'nlou't,8 n~eild'a

.. I~..

'1. tala de s.lll;s;io

I' ;. - .. .

"' ,;,;I .. ~

1111fai~:OI

"

.

lJ:1

~a~[,tias P9r p'"b~~~

M,,'§sA

:1, -1' 1<2 ,_, .. I~;~ . reAniI nil',) n,~

_ < _ _ ~IJ~( 0i!I~ _ •• U ~. _~_

d- ftI '''''n''j'no,I!I=. 1Ij;1,;:!I1 =

;!ij'}~.' - ,..j, ., .. ,

'.I' ,,,,- ,'~Ef I([uell,a.

pii,rnesill)' ralado 2" (:~,Ilp~) de mEu!1iet'I'i .

':I. litir9 d€ Iteite

2,. genU:l~l .baltida.s·

MOlL~O

'1.3/4,. die· .lellt6l '1 ",'i!'ll '- (' ~ : --_ ')" Ai -_. "iI",",,.;.,, ,'~opa" i~,e"

~ n _ .

Ila1nt,tiga

J ,_. (S:bP.:~) '~'e farinhl ,de t'rilg'lol

;jA'D:" Q' '"'~,~I' n:-u-~~']·'n ,iii V._ ;;::I ~~~ "11- ~",~ ""

I~m'm enthal,

2~ gemlB)s .batid:a.s·

saladas

PR:E,PA.IO IlltE!rOG~I~11

,Pi.q'~lle 'j)1 ~o e .~ Sd$ai 1~~ite' e~ ,toigilmido e, 0' 1ill~o no;

" ., . J ~ ., ~ll . ",;.; '~ . , ., ''fj). •

"a~:ne,;, 'un;t(!. a:.s,~$~ e ·s~u .. a, gQ6r0!;·,1~~~etVe' ..

Mo.l~e

Detttiul, a manteip e· this'tOr€ ~t (arlb11'Q,., ITim ~dQ .. 'fogOl

e " Ji'1unt~' i9 .]-1,D!~1: :t~, rJ;n'~ '~:~"~ 1..1":i-ri,~" ,tt ·~rB'~D,n"j;.·o J\"ij ~ 'fi'e:~,m! ,-. ~~I~ .t.';!!'Ii. '--:" _ .... J;C' .~~. g '~"~~ ~~~ r~,~\#"'~.J ~~,-I~'i;I~.~.I~~ "~ ... c·~ _jl~~ ~1~

qn~ij(f,:ica,QQ e l~ru;g~Qsse"i Cl.lbra:o ':rd1Ioq~I'~~ $,~' quisel'~

. '1-' .. .J.~1111l... ~.' ,. - A' , ... ~ "10' .'...

pe ,,)lJ.ue: .'CiOlD ,p·a*.lt%~:$:ao~ ,'" sse por .. ~.I m:11111~QtS,~

M'~~ril-lYmbYi~ "C'lW\tJlm~A t{tzm~~hi, 9],

. ~ .

1f4:1

IHtodas: pillF P@~~~:O'

: . . ' (QZ1 nlh~ar o! 'mata rrio~ ('altulli,"cerca ·~h~: 1, nitro,

de igul 'Jja!~a', Icada 1,00, ·ffi

~.tamis: de! 'mlssa~. 'Pallri ~

:iii! ~

l~m,pelill'r a ,iQlUl~ u:s@' fle'rca '~,

..i 0. 1-' ,,"l;'!ii~ i;;.'ililiil" (:;,.i..,:lI}1 "'~ifi ·1f':!:II;l' ~"

Qr!\1' 1_ ~v~rl~.l1 . ~Illlq, ~ rJJ}~ I~:.g !

:para ,ada ifuol i~:e~ ~gua'i . .~,

....

-l'h

II ~rv .. ,' ,"

IN G,RiE.DIJENI'TES

5'ao g de m.al(a,rra,g ti·'~o ~s;;pi'ral 1((:a'~~a:Pll:l )

PRE,PARO

'I\, 11' ' . '11 ' ...J1t ,~-·jfr,,o;(' ~ It 1-: ,I ""-

·J,.~ltma pa~ne;~.1 I~~Jl~lJJe., COlv;que" ;n' .lLt:r~QS

d'· .~. . . ;';'.'-- . - '1- {'~. - - :1:: ..... ", ..... 1· .. d j .,

".. .~: 'agua't 't~ul1P~, .' eye ae :J[~go alro ~,~ ~rn~

f€rv€r~ J .. unte [l'n,i c't)'[het" e :mei; ($o~~;m}

.~.~.~ -c, ~ r:"i

de)$;~'~ d~i\{e .,£etv~r lloval]]~nte,,-,Aet~,~t;en,~~

c :m~e~l~riO,~de tuna sl_(5 '\t~lln~liStltIe

:f:!, G~z~flhe"&~nl, ta1l:lp~ a.r~ flcar·at deme,

J N' RJE~DI~N!'ES,

~ •... d' .. ~

.~: ' " •. ~ ~~er IfnIDca!rll',(lO

·ti ~~ij gnrQchlett1 MOLtiD

2; '. d,; q'ill1"tilo .. de:~, ndn.as frEt$~'Q O!J im$]~~~C_ltr.aJI i~j,t:~d~

F" -,

1, '. d~ ~mc';'nes,e ,4 ',. "~Qipar} J o.(h~~! ~)~~~o,~a PllfjrJ ~ 4: ,; (so:p:a') -mre

pi m!l!n,ta:o! ve:r.de 'p~cido

,4, '''- (g,epca')" de'

~ - l:

,Acroocente 0 :rn.a'Clf;mo e misture

C :b .t~J :~.... ',.

novamente- u ':m: [I3'm mme P~'dL~biCO

e deixe:'lli~,~lldeir,~ ,~ft-e: a, hora de-servir,

lG'

M'DLHICI

3. -,. 'C1:: ·e·, a~g IllI a'

'. I. ,,' ,

.,. .' ..• '.' l_~. J

,3(', (s'Q.~:a:) d'f;f

'pllm,tsi,o ra[~:d't::J

'~I ..... ( ()' ,..a "j"

, . -:" ':$I(}:m,a_: ure~·lizehi;e

\. .~ ... ,

,~ no- ,J: '~;i, ....

,..l'U u ;:g tl!;e pell!.,Q I~,e

fr-a~ngo cortado em cubes PrLelq,~Je'110S

1 lata de elm~h'a, em, CCH1SQ'Na

'. '.- - ~ .:: 0...iJ~.

Je&GJ@)r.n~la

'11 ova, ·'babdil

$a.IL .e IPli muu":It,B"".do-re,j:n,Q' li g0,,$1ei'

MOUHI

J cl .• dO'.. .. b

,; " ~ - . ....' . ·Ii '. . .., ~. ..- ' -:: t .: . . : :iJ! i ·'1' -. .' . .- ~ : , I • ,. '" :'. '. ,. . .

uu 00 to ~ O~ lOS, ,[.ngre", aeates e nusture-t e [11. ..

r ,

'p,i tIilIlentilu vl!tmeILh';D ',1!tide

"'. (sD'pa) '~de

~

'crenO'Uri ~alaJd,a

'H:rOIS~~

':II - -.-.-:..

_:1. ", I({ch~a) jje!

Ini:Ii~,~t~ ,~'~h~'" 1,1il'}~I~ ,_Al Uj~

UI

fitJIL

SflO

olkJlia:s por:-P!Tht,~o

pm"il1,':

ANT'ES

_.

_-._,

.'

- cam malone,se

JNGIR:E'DI:ENIES

J50 Q. dle· nU1bfarri!ol 'tipa ,o:rre.Udh h~ ,(,gJ)~~t¢h'liett,e)

,m!NGRED~,E,N:TES,

500 g d'~; mauta rrj[O tiPQ gra~atlhmha, I[farfa ~!~l

MOLHO

1, 1/2· ,-~ 'd,:: maio:m.e:se "1,,12, • de' ~O'gILl ril1 ·nlatuir'al

i ~ '(so-~~J:a): d:e

,s}iI,.iSta, P~;C_ll:~:ta,

1 ~ (~a~:a:) de ,tllblmUn ba, 'velid e p~c~cla;.

1', Xsopia)' de h.orteli ~Fi',ejda

1, 'pi menta'o

"ennelh'ft 'CQiyta:d0 ,em 't1t,a%'

's:al e pi mle.ntl~do ... r,ei no

:iI ~c',~Jt:O PAM ~ECORAR

: 1 l)VO ,eD~~'d:o~, em 'r.I[)id;~la,5·

-- - - .... -. __ .. -;'--~.

1 Lata lcil"e sardi'nha

- -" ...

......... ._ !!!~

~~~:tQffn~a

1"REirA,RO

N'ur.at1, '~;':illela, ,GT@b:d~J~"" C~lo~lle _ 5·' :UtrOs:

_ . t=,.. ~;-" ,'''''Jl .

4~:-~~~l_~,~ t~;tmptr~1 ,1~ye ~.'~~I 'mgp~ '~oo: e d;~Lte fru:v~.r.; .Ju;n'r.~ llma ~anle~r ~ In,~i,a. :(8:C~P,iJ

de' ~sWl.~ _';. "'te, f~t~er ]}OVainente,. M$c.- ·'en[!~.-

r.' ... . .

;Flo 'm,i~'~ "" FiP;'i'.f.'ii, -~;'Ji '~'iiim' : iI'!i' ~A. '"i::~iflll~· m- :;::":-fij 'Fe' .~:. I '~~~_'(I:JL. l~~ t.U:~ " ,; HI GlV 'v.:~i£(,~ ! JIlr~·~Ust-[.·

.~ iCiQ~tahe :~ttl), 't3Jll,P~ a.t,! fiear at deh~~"

MflilHO

4:" I···· .,.;.a _'. '_'~',iIi'~ ~':' ~:Sf.iJ-P~.j .~:~ ~~'lll;e

'3: "', ~:so'ni~)· d i2!

\"r -.1-'1], ..

. I - ~ .Ai sa JH] :Jp.'~iCa-'Ui:

"1',; ':5~it)la,~ ,:'e

_ \ h F-~ i

Im',Blll1leri,tio " d

"l~a,: ,-: ~a;

'1 i' t· ~ ~ \ d··,,' ~~s,pp,a.J .,-:e

a Le;a'pcU'ras em

. ~ .

c:O:.ns:e!!w',a ~' eS~Q ~rfda:$.'

e. liaV'ada:s

,;I I boHrn h'8$" de

1m, W)s'ta:l"'e ta th'! lb.ilfala . O~:il~; 9)

.. l_ - - ..Iii\ - •

'/, 'file.5, de

,a:rlcluJVill iQ'm ~~i:hs'~Na' .d~1 eM,ea J 'Pi catifJS;'

l[ IPinru!J:filta,o ve~rmeUTIl,o;: ,s;emr ~;e~l&~ "Qd~ij,do~m c.IJ!_De;$ p~q U.~;H~:~S

11 de_nte; 'd!! ,alU~ III ;.l'tado

M.OlH{)

II J1Unt~ tedos os .ir~g1~di~Htes

ill; ~~~i-1l'i,,,,,~ d·' elic adam nente 'I;.; ~:uA~L'u:I''''''' !!:;'u--~U,~, !I.",i~.~l, !!..'~,

plD E I!JA- '11' -0,'

1Jj\ .. 01"11 Tl I' ,

It

;Q~aJes

eea'

ealodasl pd! ~dn;l~

p~pi!oo; AI ~_TE5

&

PQlr~e:!S

'sao

~oJl:D[rill~ p,or ~~o

IN G,RIE.DIJE,NI'TES 1l2',. ,d:@, a,~}m'fa'r

[250' '£1 ~ m,2!iil:a:tYaol tt"p;o 0 reth;:fiI ha . (9 re'ttlli~tt~·)! 2,4, 'meta dies·

L ", .'_

P1RE,PAIRO

. . -;-. - -: ,--

miN GR,ED~I:E:NrTES

500' g d .. e· 111)[arr'l:o '!fd~mtQ: n,-~~ar,a'flJn5:D'

rr. v. It'' .

I~JU.~([U)

P R,E.P)\)R,O

N.'Qtnl1 p'ni~la. \gt~ndf1,;, (C:O]Q~ u~e S" li;ra:s it '~~lia" t~n'Jte:~ lwv~ i;lo fOgo' ~td ,~-d,~~~€' f1tt1(~r., Junte: 1Jm,~ tt~&h~,t e: tn:e:t~ (~qpaJ.

d~ sal, e dJ3~~ fe.rver! 'nO'Vi*mI2:11',t~~ .Ac:r~seeU't~ .

. - -.;: -. • ~ '. _-. 'I • • - - - I

.ifS; '~,.i!l'''''i'!i'-~nF~n' deuma 'if!'Jj" '!['~~ '""'l~~i!i'-tii,].'If~ ,;!l!, t";I"~:'fi!(:~·-,B., ~ l~:JIb~B~rfAii~ tII~~i'~ ~J;rw.. . ~ J, ,'_IJ. ~~ ~.~~;) tI:~~. ~;IID'~~-~ ~ ~ ~v~-I!l~i ~~

~'m, ·tam,p~' t\,te ;ije_~'· 'ill. dente, ~eqrr~"

Pg,~ i1" ~ @.:~I ~'tO'Ii~1I oi]j ~ .t:.~~ l']I : Ri ,;m.!t'\~f"'II';r.gJj.1' -11 ~lIiM·m~'- J:Ql~:""'~ . ~~ i;t~. ~JIj~- ~~~L:~ J-~I::wliL:_~/_~ ~~~ViL J.,-I"J!;, .• ~1;"'\V ~j,~, lr~· ',l L-~.~

IMCLHG

,

:l, ' •. de aeilonal

.-.' '. o·

PRtil~ :s'em

carS1lt.JJ'

~ • 1- ~'':'

.,i' ~~1pra:} ·d,e~ ~zeit. 1[", 1(~OP~i) ~~: hod:~li 'P1'~~~!B:

4 to'miate,!j medl(l~' Sal e pi m'~nta: .. do~'r,ei:nQ a· 'go~to

IPlRA p)f)llmMA R

:5,0 g, ~:el .. q~lm10

M,glHa

If'~ < ", d'o, 'ml~fi Ofia;r,iI'!!ii

.: Ifi .~. J~ '~_y ee e : - .~~~~f!W

1/4;. ~~e a,g'.IU!2I

2' ", (se'p~y de~· Ilzreite

:~ ,', 'SiD p~) I de suco

d· - II 'i'. - ~

e IIll,mag

1/.2:. 'I' (iopa,) de Met, 1/2 ", ~(d~ a)' rijg , Sil,~

2,510 .g' de '[t"mames; ·m,idiOts. limpes ,ll2: :CO.p'QI 'de llmgtute naltu:r,'iJlt, (10'0 .g)

. ,

II .N;u'm:a, '~?anela gt.ltD.ae'~, coloque 3, .1itr:1Q'"S

d~ .... ~gt~~:, t~~~pe~, ~~~ ... ~p .fQ.gQ ~~ ~ ·d·e~e .fu:rv~I:., J un~:e Ul~tJ1 ~Qllli~f, (~op~) ;~,e sa}. e ~'ebtlt?· f~rve:~ novamente, ,AcreJ'oente e nl9,\eardio'. de uma

,.../1,! ~,~..n~'7." -mistu 'If'I(~. D'J 0~.:: 'r:'i~':"'q sern r ram .p.O;JI!i"' au 'If'VLo:;,!" .u.... .a'I.'~,Jj,,~ "'" ~\...!!'h.i.",uIl,,",," ~V. ., . ~t ,.. . If!, .....

ab~; ·ft-car. ~ dente, E~COf!'a e dfixe e's:fT:iif~"

rvl'OU9iO.

a Re~·~:a pe!e ,~/as, S~m~l:l~:i ·cl~~ :~~ma:t:es e ccrte-es em cubes p' eq· . uenes,

• • . ! ..

- _" • liIiI!-=-

paJm1e!s,aJo

ra: ~a~d~ htO:~~~

__ . ,""" ::;II . I;;,:J.~

~i,cad~'

-mlr" _ l,,_

M·antmga {p~~,w'a, u nta f,

dl"'·'

4- ~ ,'"

,

"

,.

PQ~l@s,

pm,are, . ,TES

dl" P -'fu ' 'com rutes d,:, ma:r

:I,NGR:E'Dm,E,NTES

,2" (.~:Q'p~l·cl~. S IllU~O

'. (

d,e Ilima',

S-liI"iIltrii, n JJ,t"Ij m--,-"':iii"~1i"~Ii-;rD-'

'" ,1!Ui lUI ':i! U'lb , g,'L;1IiII I JIIiII,',

'11 Pit) . pclraf~lso (fusULi)

25~OI 19: delll.uli c:Qrt~adai

5' 1 ,dl d.s p -r-f I' sa cem presu to

:1" .'

em: 'a,II'l~ So:

2'5'0' I~,- de" CI81It'U;r1i16e$, '2$"0 ,~: de: In1:"eKftlh,ie,~ sem a,s, ,feu; cJ~ B$· ~' ~c:o~2~'d:~ls

!C'~ ~ 0, P-ll'il-IAi'lit~ ..:ro'·' 1fA'1"i 111 0' ~~""~ :_ !n!'I1~ I'~I, Uiiii~, ~" ii' ~, __ 'J ' ,

a -m~'1Y$~~

I:N6 R,E,D;E:I! NTES

~ 01 'g' de iiIi:in:'ltr~,i'~ tilP9 pa-r,If'IbI:s~, (ft~!s,i Uj)'

P'R.EPAR'D

. - .- -.

N _ . ",-'11' ':..i.I! '~:_ .,. ~ ''Ii ~

, , unra p..an"taa",gltQ'O:e:,~"~o'io~t1l:~ ,~J _.u.nrO$,

I:Ji,~ .j i\1'1~i!o!jl "M'~ Tf;],,,ZiR. leeeae -{~'IlJ',i!fi; ~i'~ f,.\r:!Iir <,~~~: ~~;I:'!iir~' q\"", .!IiiI,'O,,'L'II:'~, t'~,i1Li:r 't-i'J 'I, .. ,,~ """ .i'!lo''i.;!' l~'~ .. :.\~~;v. ~II.U ~ ~JLiI'lL,?

~~erv¢X, J:unte uma, 'cQUler- (s~p'·a.) de sal,

, .

rnis't;ure 'e deite £~t\7itr ,obv,am.e'f"l;te.

• _ • ,'r- ••

A'C(e:scfnt'e flj' mic:a~riO d~ um ~,Q .ve~~ misture e C"~~l!t1hi~ sem ~1'~,p-!':II:r ,a+;~ ficar sl d~:I1:O?"

I~ ~I,~ _ ... ~~ r.J~~ _ ~~.~;A '" ..,. _~"l~ __ . ~_I :ii.U __ ~ _~.

. ,.'

M,ObHO

,1" (:'5iO~ai):' dJQ'

r » -.~, -

MQlHO

,4,.' ·de fe'lil!L",~I~' ra,'la!~lc, f; n'0

- ._.- )0-- - • . - •

'2. .d~ 'p.S!II,oto, ·~o·rtartil'ci. '@'rifill £ublnhes

i:- - . I -.- ~

1,12.' ~,e, iogu rt:e·.

'm a,tU!fi'iI ~

-~ -- --- --

~l2 ~.' "de mafio,1iI ese ll2.,~,' ,de nlOI'IiS,

1" (scp,aJ dg

ee=,bo;lal raLa·cla 1/2" (ch.a,)' de sal

'1 . p.ftada; de

'P~ me;nta~do~,

mos;~~'rda plrif!p.'af'ta:d~ 1/'''2.' id;@, ,i~lua,

, .... ,.. .. ::J -

1/':3.' I~~e ,sueo

..... . ...

de Um.afJr

~ ,~~' ~. 1..Ai'~, ,~,,~:t;:Io,~~a ,,,,~,,.JI ~ ~,'G~~II,~'~

I '" (' !,,; a' ')' d I'h

' . " . "~-'ri',~:' ",; : ~ - '1, ._, - (-o"J

'_ ,c, I _ ,,-_19 m,o, ,_,0

,

Moum

"MisRue todos.os ingr-edlente:s:., exceto as nozes,

lIitf 't' .J, '. ,.

rsurna s.~uau,e'lLfa~ junte 0 ,m,ac:~tril.o

Ii::Ii 0,":', 'm;',Q' J 'h- i '0' '. 'e' 1"n isture '11.. ii1Iiom: 1t.:'\·'I·bt-$.'!i" C'O iffi' '~'i' "f'ii'i" j!Ii;

l!;;,i " "'. LL, ' , .~ J..l [,f"" ~ JLJ,.1l;;r !!JlIr,;;,.. _ I ~ "l,..ou ,.1 'ii;II. , ":_, :n ~ .Ii],1I;;,)

'i'ng;Lis'

1./~2 ,- (cha') cle" a,'u"t8'i[

, '.

phistic9 jl;; deixe :n.a.tit;ladeb~a 'pot' cerca dle-·a hlota!l~"Acr-esoonte 'as noses e siiva,

5 'toim,a'tr!.llt sem pete e Sl€fH: sem'enles~ pjeaEIcf5

2 p!iment'i!\s verd:~s ':~'i'c,ados :2 Itd'lliIllel1Jti~',5 'v@rmie·~hor$

p'kl~~QS'

I iii

'l7e:ll'Dt

:1 'mlal~a: ~~l~nd~~ sem ~[eme;i1ites~ to:lta dla . em

~. .,...._. - .-;-' _ ..

m Li m:p e es cal1),aroes' e t~~l per-e cern sal

,. d d d ]"

e pil1)entlBl;·a.g~tg.~ meta J; , ,0' suce' ae II~ni9~

~L~ve aO. f~;go. altO ie.~ QG1cilli1e, $J;m '~cre:Si'OO~~lta;r ~gtui, ,P;¢l)f' ~g.~.ns irdwt~'~01i o~ a·te, fiearem :ros~dQ.'6~"

Il 'Te,m]~'~~~)~.m~,9~:s ~Qm, ~'d, ~ pi~,ellt~ a, go"Sto e a -suco de ]1 mio restante ..

'm N uma paaela gtlnde), celoque 5' lliit,f,os,'

de ,ig~1J,a;., tampe, . lew .,3:0, fogo alto e denre: ferver,

.Junte duas .celli~res"(S'OIp:~) d,e sal, misture e df,1lxe fe~r~ter aevamente. Aceeseente

o ,mai;cartao dfi ~u:ria: $6 vt'Zt misture e; ·~(loziJrihe· .sem tampar '~,(e fie,aI al d.enl~i\ :EscQrri,

p,u-s€: em ~3U!a; fria e ,e'S~o~"t:a noVlnlente'ro

• A

no~i...,s

r-Y. ;ll!~~~·

,,- 2--'-'·'

'.'

. ~-

Icaktna~

:- .~-

IP.O~- .Pml'r¢iD

._.~"",.. Ida d-; en -e tom Inch~'1

"]N.GREDMIElbi'ES

~1" {c-~.~l .de':·sa (.

,. I

:2' (SQP~~)··de·

III • _"~.

m'[iJnJI~n[CilrlJ'

p-rc~:d'Q

'125 g de. macarra.,g Up-~r ,p't:ltlln1e 1[00 g. dle; v,lagem

,2[ in~:lm'41i1'4!~~ilIi'~',

[f'!"- __ L.",",,_k W,I§O;iI!

lNl; RiE.DI:IIEN'TES

5'00 g. d>~ ma,iS-El"rfi.g· '~ijpd p.en nlf,

'po 11- 'ED:,A~[O--

I-~;;'''i panel, grande. e'Ql£1qmll s litras: ,de: 'l~l~al;' 'tam:Ar;~)' IeVlel ,a~ . .t<;j6rij]i altO e debPt ..

'-'I~~'IaIJ· J[;"' ',. • ·c· .... .- . -. '-).'

.f~tv'er~· J unte "m~ .cQfh:tI }~ :rtf~ja- _( S0pl~) d.E.~S;tl. e. deix"e f6fV~t ·1i~YBlne-i.it:e,~ AcreiSCeilfr,lt·

• -;-'-,....- -..; -. \0 ~- -.'-'-:'" -. • -.- -

~[ m-' .... ~,iil 'F'MJ'::ii; Ji:;Iiii '~"']- m- - ,,~~ ~,~. -'II:·T"l!!ir.i';iJ,. m- -":~i~f-'h:1'"'~

~'I " IltJL"-a.Ju£I~\JI ~1~ 'Ib,' '1 ~ Il~U' y."~~~,. ;-uJ:.~' Uti.I~

. . "

e .!";Mi'j·!\rul'e oe-n tarnnar '"'~ '~:;>;'\"lI"'iI'" at ~'P-:lf:'j!!i;

.~. ~~~_~~_,~,.~ i .f~7.'~ A_~ '_ '~~~=~~i~:"L ",~~ ~]~~ .' _~, u!~{_ ~~~[!

v'eitmeUlI':OS: im,ed~'o:s

.1 cen Iu;ffa 'm:ed@ MOLHD

t/·····". r.I:e; Ice,boILa' !ttl'H

~ ~ I,

pi~:a_~,eJ

'1 [' 't~!fl,Da) ~~ azei;te '1 [' (c~,,1. de sal.

," [" t '~'"'!\ ..:il· ~ ----

.I. •... \ C ~\fa.~ . Ule VlIlil,agre

. .~

14 'tomattes:

:~~iq'lIl,eno.si- .ssm !r'-'_-- - ~--

'pelle· iSl ,s~m :il""~:i'ilIa;nt~~e': , :,;;JoJ;;;11 i!'.!.:;i. '!,;I!;,;;;;!o,I'

p,[c,ajdo~,

L .. ~:lie·';"'iE' d·~ ~ I [Ill' ",~riI! .~

I

\

--

d~: azelte, de ~oi~'~:a'$ Id~

.5.IS

lullori~aiSj ~Of ~~~~

__ _ [II III l..~

man] Ei',nrt"DlO

,5, ito m!at~$ cs~~m

rrtgl ...... iIi:J;' ~~rom l~~~ 'I!;;; ~r~ .. _

a ·E.snalra.}) In ~r€;~ltti'S'l, 'p- asse

• •• .. 'I ::'-'.' 01'

em ligu~ {ria ~ eSt:OJt;ra .:rl@V'Mlle:tlte.

~{e:m}~mrte~1

'. -_ -..

E!9rta des "Eqlll

• "0'- - '-_ • _

Jil.," II..:

C;1!1~1'l1l,!'S S

31 dentes de: :dho certades ~m fatJ~ls

~l bo l~,[-a'Si d,~

m'll:ssat~ela de

b 'il.fa tal ~Grta.d~'s em pe.l(fa:CQ~ p~e.qlU. ett05

,Sail ~ gl~stQ

M~LJ~~I

Nt] rna "~g~Th.~~ coloqnc todes

'" d-" · b

os [ogre uentes . e nustuee.tern.

- A- -. -" . ,.:., lb'" _.

:,-' :.,,\., ' '. ' -' :' ," ; -' ''- Ii ," ~ ',',it:. ' .. "I I ~': [- '\:' '.:"'.:: Ii j. '% 1

. .cre:sce:nllt£" maearrao ao mo ..0,.

.mis~'~e bern e SUv:fll'~

a n~(:'~'o'ya;

fQ rt'a,Q'O:5 Jim :p)'dra ,6,$i pe~·~e,no~

:1 d.@n~e d~ ,aUtfQI

,~;~,~ . .ln; ~.-~~:~'.~

M~~" e' :"fr)ll%a.~ '{UiW~~ t,t)~.~R~

. . . .

.1,1.,1..1 .. ~

,ltfAllo'Ra.

. ~ .

pc r fi~r)i~~

'it[ it"3~ .Ii.~ul_ .'

,5Ill'"_ a d . I ,enn-~- eem 1_-. aum -.,S

'-I"lhe~:R' .' E"D''Ji -E hJ'T~Et:'

. ·nlu. L ,;I -".If!' ~',]i

MOHIO

.4 _. I~€: 11Q;tz,1 n:h:as

d~e 1~lr'[D tis

'2 '. cr~ tGg"tli m~iL!ls :c,G"fta·a6!, '€l,mi

'.- .. •• -'or - ....... -

fa,l,i',s,

.1./4·_· d,e ,a~'~'l tOlna.s verdes· 'i?i ~~d~n,

. ~" ~

·4,,' t.S"~J"n;~-); de,' a,z!I!'irte \ ~(. I .

:.2" ts·an_aJ.· de,_ 'Viln:b·Q!

\ ~t.

-,12 !Galan., pOf'~~~O

- -_ ... _- - - - -.

o r~~~'ila!nlll' ~>

'1' (~_baJ d~: .SU£0

die !timio

1l/:2 ~ (chi:}1 .de.

,:;; -

'pl'l1lenta

cidabrls:a,

3; dentes de" a,tho' p[t;,aH~jlo:.S.:

.~- .... .

31 tamJJtel$'

'ffi,adumos: 'pfCaJ:dc.s:,.

-31" ab'D brinlh,a

:mt~;4l~ __ .)-'¥u'i _ UI

;C:G,rta:d'~ '8'm

.:,: .. - - - ,,-

f~:tia.s, :S;an.·a ~QSt,o

'. ~ -

l*...: •

MOll10

Escorra 0 mac Hf~l,OjJ coloque numa travessse, _po.r ci[na, distribua 0 'bIi5rcolis:-; 'a a'bobrfnha I'

_,",,'~I .~ .•

os 'tom !'illtes~ os cog:~nn'eJ::os e as -HZ@:!IltOtll3i:zL

-.

J8"

Icalll(i[I!

'p~w~r~i:I'

,

ld II f I~ • d '.i_

ea .. ·.0- ,e CSplnall}e com. ortedlnl .•• - sa rlao

PR,.E:PA 1:0

Ealdo. de esl'"lIUnh I 5811.- e tom 'Ie

I:NI'G.R;,E1Jl:E.NTES M,ASlA

,~ -;.t,/,:~ 11IIJi"~~,j~(_ f:''!3'~n:~~'ll1lh '!II, I" ,~./' Iii]'~ u~ - ,g; . I UJ

die :tiiigo

"'),.. (" '(; a:P',I§II)' riili3j ~"Dil~~td

~ " .' a~ - ~GIi . ~u~ g.'~ .'~

- ,'.-. -.' "- ....., - -

'31 ·avos,

$;,1 a j.·os1t:.$:

[NIGR:E,DIENTE'S·

i. :d~ m~a~eJ'rr,i. :U'I)~;i e.5,tre,~ltn hi,

{~t~'U,etttnJ)i lI4,.' :di~' Jomh:a:s,

de'S:.aILsa

.... ..: •• I

:2 birtro$- d:~: caILd,~,

----; :'. -'_ - . -- _.

PR,EPA,RO

II ,Nun}.~. ~p'all~l~· :g(311Lde', ~ol~qu,~'

,;2 ]itt~s! 'd~ :fi~J'~j, tfllnp'e', J.e:ve ,1lG :~::r~ni alm

e deme feiV~~ junte du11iS~Ul~;~chi). th~ Jru

= 14 "";:';;' ,t.'"-. " , , .',,' " ", ,'M ~it'i:."., .- ,t ',111'- '. -, , ', .. ,c,~"'"! .!fi ",'

e uem,e rerver nov\im.~n.~~. ,.elt~~.S:~,l;~ll)f;-~, .m:~~arru.Q

.. •• • ••• , I

'q,e; t~_~"~',s:'~ Vf~ ~j~ttlte- e-ttQ~inhe"~m t"am,p~f" - ~, f' it.l

'att ~~,~ar ·i.~ ~u~te.;,

. ..' ~

r H

R,ttlr:e aiS: fblh"Bl.S:' d~a. ~~ii~(j:~ la-;v~",e ,~~;zin'h.e em

I '-,,-, ~: .... ;o ,_ ... '1 - I

panela ~l~,padl1. 'a~,e fh::(~m, 'l'Q&1:Cias: ,~.~Qm,'l?iqltre, e m~9t1.];Ee min 09 cl.emai~ illl0"[e:dietiLre'~

1_" ", '~:~~:~I..;~;, II , ,'.,~"'.; .; <.: ::.~ '!"~ \ '~.".,,/O :,'.b' "'''~ , ~"", '. ':~!I

-

. tJi!:so'lvij' des)

, -, ' .. rJ

4 to,ma,t,e'!1 :.Sll!m

iD,eLe:' e, ,~ement~, a{rritado$'!' 8'1li G]Jllb:(JS, psq IJlliH"DOS

:S'a I €, '"i mlenta-d,o-'rei 1110

'''!I ~-¥F'iir 'iil_ ~, .... Sl!",y

'-;,

PARA PO [V[tH AI'

3'" 'tso:ne: ~, 'de'

~~~ j r - J. ~ -

qUi£djD

pa,.flll:esi'o Ir~:l-ad[j,

r .l

'il4 : ·'dj~' ,queijo p\ar,mre,s~o ,rat~:'~Q lIU}' 1 d@ ri:c,-o'ta ,2m'(lr,os:· de i~iri,iG

I .", ~;:,

Ponh~ montinheado recheio eobre os q~]:adladl0S de;'l1'laSSa e dob~t~OS 'f6rIDiilinclo: um ,tr.iil1~o~ ,Apertt1 as, bordas e il1nte: dnas .pontas, CU¥d'rlbe €m ~!l~,a 'Jervent~ PO,;' 5 minuto~' 10\1 $ltl€ :f1cuem al d,ente.

10''11

~'!!III 'e' II'I-~! HilIiii!'!ii~"'~"d'~

,!!l!a,11 I,' - ~ IV ':'-.Iiiii!1 ~ll u!~~a :_.!fal

Ij·! E~;QOrf:ft 0 macarrac. Di~'tt:lbua. entre O~ :~rn~'r1Ds com '9 temate f! a SraJs:W,1L. ,Cuhta C0]11,

I~j" caldo de g~nJla, Pohr.llhe '0'0.:00 0 ,patme,si~' ri1~do, Je. sirva a. se;O\ili~

IO''!-'

(AUlG,

2:', (sop~) ~e ·a'Zllrte 'J.J',2 In a ~,o' de

eSip\t l'I;afre

:2 d~tl.tes de a:lhro

Jn~ ~hs:lIJJ'ri~~ ... ~ '!'.i .. .u.~,II,.i!#

'5,;1 'e - pi:nenta,",'d'o~:rei'no .,a g:a:$;b)'

~AL;CUl

,I tf"il, ,'" rt . . '~. ..~~. "':'1C', , ~.-~', i ", .. , ,,;, -' t~."_' " ,Tl" ... ?C;;;';,,- i -.' ;:u· ,-,

_ ~Ol. _.e . .Q ,es.p;u:mrre em. nnnnas, £\J~;g-u~ 0 lw1Q

r.U~l azelit,- ait1 d6lU"3;[;, Acresceme 0: es:pinlfbe. e q-u,a:'tro zdtarai:;de !:guJa~ 'Te,m.pt~ c~m' ~al _e :p.im~rr.ta, e

- "; __ ,'1· ., -= ~ ~ ,J?""=-;, -'- ~ ,0':-",;.\1,'. -:. .' ~ - . '1" ..,_~:. ~ - to .

'CQ~lLJJ.le '~ln IQ;g'O ,l)leu:tQ ,p~r ,y lU.W];I: .. '!:L.

''_'';

_ ,,"I'ii_::.

po~~es

,0

~lloQasl pl:ir:llio!'i¥~

min1ut'rone

I'" .,............ .. ..

. >- n,',olli't - .-

: IN.GRED~lENiTES

:2 ,E' ~~e;' repoU',Oi pllaal$O'

:1 '.'. ,d.e e~M lb,s 'frese-a

- - - - =:-.- . - - ~ ~

1 '.. de: fIlI\8c'arri,l), gpO pldm"'no.ssG (o~ruaUi ni)

, "

II! '.: :' de qUili,]o

'pr&vfI none ralado

'2", (sop,a) de' oleo j ,,' ('$i}~h3') ide

. '.ii, gji] iii!

DlcU'II],I!'n c;ao

plicadol

~5~'D' '§I1 ... d~e, bllCCJill

pl' "':r~~ft, r~U1Uru

., ~ .

,2 lltrQ'~ dt: ,j,'IUI ;4 t1J~O$ de: s'a,~!Uio 3" dentes ;d,e, a,nhlo,

p*c~~ldn"$, s batatas

'2. ,cebotI5c' pi~~,~:a.~; 2 ICinG u:rilS,

'1 phinenli,ID'

itm~liiClill' lh:m

~"'Ij;l~ 111I.11~ ~ V.

-S7@ m '!?et~, t ',abe,brinhl 1 .ben mjielLal

'1 lata de- feiJio ,e~11iI11 CO,'[[J serva

. Sial e 'pitlill!ent.;a, ... do ... re,;:nol

a gosto

salCO

~/2 [itro ,de ,ca,ldo de gla1ti'nlihll' (Sle:Jr~~.s{!r~, LJJS,~ ,:~,m' ta:b tet~: ~,i~;:$. p~~,vid.~)

5a:la g',Q1siQ; 'PA ilL ,POlVILHAR

1" (~~.'p,ai1 ,de ,s~,nsa ~ 'pleader

QIU~~jel 'pannesia

~alad~o a gosto

-

SOfAO

_, ... ,- I".'i; •

np:~~el'

~. .-'Mt ...

,EI Aet:~~'Qen~e:-o e ~tpl~lete J!:" eQzlo he"Ra:v'" l,p" a f8' :l1.J.iilllt~ISI eu :a~e:~ f~,~ar:~~ 'ai d:e:p;.t~~

ISIf'

f,aIJllJria!5;

IP"G1' :p@'[~Ii~

P,I,E,PAJR,O

. ,C;arm ~ barblCdt, 0 ,pinl'~ll~O, -a iC~nf),ur,,; '9 arusaoj, i abebrinha-e a berinjela e:tn eedaeos p,' eq~, uenos,

~ I~ Lr-' ~ ~ .

li61

1tl:_al;fUiias ~~,~ g!iilr{~iOI

Ii

pm-des

,55D

'G~llb'rUJs' I 'p,,~r ,~flt~;g,

.

SO ~I d.1 - r'o,cal,isl com - obbet·'11

:1:" GIR'E,DIE:N.TIES 6'_ d:~ a;S,'ua,

~~, Eil .~§ d'le: IC:0i1a:,5,~ siQlbreCOxa,5, e

-~ r - -.1; ,....

;6.. a~ :ig:ua

'2 .~ G~ bmcQlts' ~c-m "H-'~Id~s em

... .. I~~ ...

p'~e,d:'a:¢9~

PQQ lJlenos - ~2·. d~~ 11:a,lc~a,rrio t~i:PO': Igo bbeiti

'1,/:3 d:e l,om,bo, de

ip'trc:o $~ 19'~db'"

. . - .-;;:

,pi'c~d~,

-iiI: ,I.," .' ~o '~'''JItI';'~ ... ,

-I .' I., _,' y.~ [~~_~~I ~

.. :2' '~tl,p.a:f de ext'ri1:to de' tOrnl\irte

'1/,2' (c;~,a) de alet'rhll

1 ftente ~e

alho pieader Sal~' p~mlenlta ... d'Q .. :r-el'll o. ~ t1n,~·t~~, .

,~ ~~...;JI'_i~

. ,.

uma sopeit:a . e silva ~

·:pe:U~o. de, "f'l",ogo,

';;:" .... .,j

'ul, :g'r,~,a,s ,~e,

p:inil'tllil,~, .. d!I'''''

__ -:::0 I~J.. .

r:e:1:no

,if batata,s m·idia,s:"

. ,

e m :ro.d;el~~:$;,

- .. ..

1" iQe:bola 9 faJ'ld!e~

em rcrdeh~ s,:

t, ta L{D, de ,sa lsior Sed -. (1 Q'osb)

A

,Mtstu:re' ,'81 ·farinl~ajl a manteiga 'e sal a. gpite.,

A· ..J." ., ~' "b rl'"

aierone o ·ow era ~gt1.a e am asse , .c em i, ,ll-.i erme

uma bola, 'Sabre urna .su_p'erBcie enfal·inh:~d.a ; com o rele, abra 'ar massa na es:pess:ura de 3

_.i~b"" ,,,",,. n" ",_ ','~.- JI '.:"!"'Ii ,t,-,. iI'O":

mrnmc tros. ~o.[te. tiras ee L:~ ~ par JL, ','

',centtm'eUos' ..

1. de' ·falf.hl1l'h,a de t:ri:gQ

:2'" (s:opa,l'lae' lalg.oal

'1,' (, m:p·ar)."

. 'f

die ma:rrtiig;;

j roYI

:s.a.~ a,:~glo.s,to

PA.RA POk'JILHAi

- • - - _. - .r -_.. • -

Sa,~s:a, pi:~!iIl'4a a~ g~J~te.

'C~ifl1:H'! ,~. tir~~' de ,n),aSS'(j, 110 "H.l~lp fe;tve:nte

" ,-" .ro ,-,I. '~~ .- ,- ·iF">· ,,'.. ,~' "'_"", '£1" ~, ..... '. aI".JI'· ,', v Dill"!; ~,.;.:.

p. or If m~nlJ.I",~$ 0U, a.re'_lG.lltem" .. , . uCrIlte 0, ~e .. u.fe

(::600. uma Cescumtdl€j,t:i e reserve .. , Dtvolva, tQd~,:s,

.- 'I ... ••• ... -. "_

'€)~ ·lngr,e~dl~n:~I~s. ~ p,aE:l~lll '~ aq:tl~'G~l P;O[' 5 l1~iDl"~it-O~~

..P~lv,Wl,e I~Pf.l1 ~ r is:al~.a-:.!~ sirva,

F.~lil,

Il.ftij~s

Ii

1P'.D"iie'S

21,0, u~OIA.,

rilI'Iif' p'DCii:~Ci'

It:.. ,.,..1;1-

..... ' 01 lCatllto' fimr rab]! ,bs,u u.mj ter~n' de miC,a;ra dQ' f,'s:iljio' no li:,qllli,m,nmillmr' e' 'foloqu)f!'

de. vcdta, fUll pinellal~'le' I takl',o ev;~pO'talf mJu~t;a~iicrtscen"te,

RJ\aihi. dUiSi ric_ardis, de ,ig;Ua.

, - - ,.' _', !

. .

: e feijao e talhari'Cj

_-"

J,N'G'R:E.D,IJEINT'ES iQ. ;~a' jgua

(? ~"" t it,~;~,,)

5. \~,i€l~ CODye ttl rtald.a:- ',~mi

. - . ~"'"" ;- --

tlY,9J_$ 'flllijs

st« • .de ~iu:,jtrig ~i:'g.p 'fu,~gbiiRi :2', ~(sopaY de a,IEH~1 :2 ,; (giQ:I!J~J de·

nil anjeth~~,~,

'picado

[S'D .g de [',j,1n gUI ~a eilltabre:sa d!l!f'um,aJda.

-- -- - - -- r

IP'RE,pA.RO,

II N··' ." - - il -"" .J.- . - ~ ., , --. ; 1 '_i" :,

"'." 'OlU,a, ~il1,ea m,~e~~" junte p" 0_. '~~' '~

~a lln"m:;liea, e ret06ite em -foP'0··:~ii,- m,~:ndo,

.. ~;~ .. 'r r ',' -:10[:-- ~eil . ~ ,_. ~ .

doc, '~ez_ l~m' nuandQ~ try01. t€lrea. de. 5 :miRutQp

. . ... ~j .," r .. . .

pu- ·~t:e ~ lin~~~ ,n,ffrlr d~u~d\,.\o

INI'GR:E,DJENTEcS·

:i .•. die: 'fe'ij:ifo '[t;]au:li'ol ,4' ~~6'pla?~ -de: 3:z:eft,e'

\- . ~~ .-.

.'1,' (cha) );Ie,

:sll.ec't1'm ,p~tad6 1/2' (cha) pe' 5~jILvi~a R~;~jl'~~:

.$;50 g:' die' 'm:~,tarrio Hi -~. l'lh - Ii - "!oi~~pel~:a,~ _ .. a,n ft1

~'()QI Ig" ~~, iC~U r~ depor~o, 'r~tiJ;r~,d~ ate; to:ud:nh'0 fFe'.S[;O iQU

,..iI··f· mJ-·d":·,··,

!.lIe~ UJ.,j) _0

1. Icello1ta; pj:ca;da, 1· tato de. 58[5,"0, pioaJdc

i ,c'ehtou r,a p;i~,Ca da 1 de;r:1{e 'de 'alho 'P~:,dado'

'IC~ 1- iii; n""f·mHBn:t·~ ,·'-n 11"&-"'1'-111- in ~"!II.~I ~~ ,r" IHII~ _~~~~:U~ll'-~ lv

lEI; 'Nc..~ dia se.'otuintt· derv'emtG Q.:. ;cO\lltQ·d~ .. nOtCD

:,~ • .. l~~ ••••• ••• _~.. •

'~lOI 5 mmllt'Q§-.: ~.~0~t.r~~

,t:

',i J:'~:'~I nte E-" 'm-'" ani eri .r4,A,· ~ m" istui ~e' T-I:~aJl,[';'fi'~ll'· ~~ .

- '_" U_~ .. .l, ,L U . I, ,;':L~J!""'" "'-.:.tV ... 1 "'"' ",II,Il'.-,'I;.i .'10.:;... ,J:,'. ,a, .,lcl

. ~

P;m:'~ uma Si@fl€na e snva,

- - ~

. .

- Ad:~cione, 0 COUfO de p"O\fCQ e 0 fei~:i().

I - - - - -- = .. - - .. -. -. .- - - ~- - ,:;)'''-

,o! - fl' d Th' - 'b

"~" ... :'-'.' : ,._" .~ ,;··· .• ···1·'·· j": ~' .. " .r,·".·.· .: ".-' .:.- ':~' .;.;-. :-:- ... 1-;;" -"·i 'j

C:OIn, ." ,a~tl em q,ue . rcou c e mo , e e eu .r:1

(',\Q;Ill·]'lit-:.ros de' ig"u:a~ Tempere.com sit e:

p,ime:nta. ~ gosto, Cozinhe :PO[::2 a :3 .hO~1S au a te;--o G;alt:l~ fu~ar denso.

@(li1aG"a. ~e'm f,od~la'5" S,al ,a :go;ttQ'

a:' "grO-ito

'PA~A f_Q LVllU AR :Q:lllI,el'J'~'o, ii'li3'fl1es,io

. -, r

Fa:bt~, a" g~,sto "

mg:id:lia, ~lfl~l1ld~~.

'n~lN"'ies,

'r. ... 1!.~1t" I' ...

~piliepam: ~: NII5

"-'O:P"

'I "

Ie t m"·' t- - ,

- ". I '.: .~, 01

"C"

. ." .-.

',_ .'.11' .~ .

IN G RIE,PI:'ENiTE5,

'1['" "de m~ata:rrio, tipp g.r.'mli~g·l,a :pil:gUa. ·,e 'fl',anio 1:/4.: ;d.~ Im'8'I1'tel.'g'a:· ~:a14," ,{drral q,e pbln~:m.ti:'"

do ... r,ei·nll·

6i t4Jm'ales

m· ·~..:I!-~"~,e sem _'~J;JI ~ ",?,;;}!(f ,"'~ _.I' ,

Sie~~~ At@..s~ 1ll,i:ca.des·'

3 ta,bt.etes de calld',g, de gBl~hillha dis;sc,tvi d:1)s··e.~m

,d .c:' li *t"A£, ...Jla a ,. ~;)~ It t Ii' os IU}~

-'l:-. I •

'a';~ua q UlSi nt~

.'~, rebQ,hl grainde":

ootffad.a em rod~la:t

';11 i!iiV3;",d:D!ce r::!I,~,,~,il~,a,:in':~' r,'O' ',"rr'~ da

1tr'1,.~.~ ~.J'I;i: 1J.111~ 'IiI!!~_ ·11 ~~gl .. ! .

e:rt:l fa;t,ias

; _. - ..... - .....

1- .

, -

J .

n;r.'ri-;':ies,

,~.}W~_II~ _ .....

'1.50.

calGin;B p.or f;tO~

P1R.E:PA,R.O

:11 Ntllna pJ:n1e.la :rp:edi~~ ·d,~r~h ll, '[1l1trlt~!~a~ ·~fil fQ,g6 3~tCt A~r~§c~nte 3" ~~ebola, ie; .re;(-c"m~t'·f ,m~~nd,~ .d~ .. ~~ . ~m. qUl,an,do; ~9t' '3 :milllltos

- .t"" ~

ou ··a:ti ·.[lCat maeia,

~ '. .-.. - ". - - - - -: .

Il Acreseentc o. maearrao, rnisture e eo'Zinh!e -POI :10 miautos ou ate:ficar. ill dente,

ml T:-' ~'fj"" ,.' ~

-." - _ .. _, - - .• "._", 't" :. .J.,."' "j. - ... \::i 1:.-'

, rans ara pUR urna sop.en:.a e. sirva

. "'~

em ';e~lU1l.,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful