You are on page 1of 2

Modernizacja niskoemisyjna - Robert Prewett

1. Cele na rok 2050.


Oglnie wiadomo, e zmiany klimatyczne musz by utrzymane 2 stopnie
poniej redniego wzrostu. Wiadomo rwnie, e do osignicia tego celu,
na caym wiecie, jako caoci musimy zmniejszy emisj CO2 i innych
gazw cieplarnianych o 80%. Brytyjski Climate Change Act 2008 przyjo
to 80% za cel. Jest to bardzo ambitny cel, ale wynik wykraczajcy poza 2
stopnie, moe by katastrofalny dla ludzkoci..
2. Gdzie zaczynamy w UK?
W Wielkiej Brytanii mamy niezwykle wysoki odsetek starych budynkw.
20% naszych zasobw mieszkaniowych zostao wybudowanych przed 1919
(ponad 4 miliony). Oznacza to, e mamy duo budynkw bez izolacji.
Nawiasem mwic, mamy rwnie du liczb nieruchomoci z
pojedynczymi szybami. Jeli spojrzymy na zuycie energii w domu, okazuje
si, e zuycie energii do ogrzewania pomieszcze, jest kategori
dominujca. W rzeczywistoci 62% energii dostarczanej jest do
ogrzewania domw. Nastpnie 18% do gorcej wody. Domy odpowiadaj
za 28% cakowitego zuycia energii w Wielkiej Brytanii, wic ogrzewanie i
gorca woda szacuj si na ponad 20% cakowitego zuycia energii w
Wielkiej Brytanii. Skoncentrowanie si na zapotrzebowaniu na ciepo w
sektorze gospodarstw domowych, moe mie istotny wkad w realizacji
celu redukcji 80%.
Tylko izolujc budynki, moemy zaoszczdzi ogromn ilo traconej
energii.
3. Od 'naszych' domw do domw pasywnych (energooszczdnych)?
rednie roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie domu w Wielkiej Brytanii
wynosi
15.000 kWh. Jeli porwnamy to z norm nowego domu pasywnego,
zaczynamy rozumie, jak wiele energii tracimy:
UK 150 kWh na m2 powierzchni uytkowej rocznie
niemiecki Passivhaus 15 kWh na m2 powierzchni uytkowej rocznie
Jeeli jest, wic moliwe zmniejszenie zapotrzebowania na ciepo, do
standardw domu pasywnego, moglimy przynajmniej sprbowa
osign nasze cele w redukcji emisji CO2
w sektorze mieszkaniowym. I gdybymy dodali do tego jeszcze energi
odnawialn, moglibymy osign wicej ni nasze 80%.
4. Ustalenie przepustowoci?
Praca nad wieloma typami domw, podczas mojej praktyki
architektonicznej pokazuje, e bardzo duo energii mona zaoszczdzi,
bez zakcania walorw architektonicznych budynku.
Nasze dowiadczenie wskazuje, e denie do osignicia
zapotrzebowania pomidzy 15 a 40 kWh / M2 jest wykonalne. Cel ten jest
bardziej elastyczny ni normy Passivhaus .
W porwnaniu do
redniej w Wielkiej Brytanii 150 kWh / M2A, cel jest bardzo ambitny, ale
osigalny. Uwaamy, e najlepszy sposb modernizacji ley gdzie w
"przepustowoci". Nazywamy to "gbok" modernizacj.

5. Dlaczego powinnimy dy do gbokiej modernizacji?


Modernizacj mona z grubsza podzieli na 3 kategorie: lekka, rednia i
gboka.
"Lekka" modernizacja taka, jak projekt korekty okien czy czciowej
izolacji poddasza, moe poprawi komfort, jednak nie wpynie istotnie na
zmian zuycia energii.
"rednia" modernizacja, solidna izolacja cian i wymiana okien, moe
spowodowa znaczne oszczdnoci energii i poprawi komfort. Jednake,
wikszo rednich modernizacji wykonywanych jest niskim kosztem,
pomija si wiele wanych szczegw i nie odbiera domu, jako caoci. Z
tego powodu, rednia modernizacja moe mie pewne nieoczekiwane
i nieprzyjemne efekty.
"Gboka" modernizacja jest, naszym zdaniem, najbezpieczniejszym
sposobem oszczdzania energii i uzyskania komfortu. Zajmujemy si
budynkiem od podstaw i traktujemy, jako cakowity projekt ( wilgo,
wentylacja, izolacja). Tylko dziki generalnemu remontowi budynku,
moemy pozby si istniejcych wad budowlanych, sprawi by dom by w
peni "szczelny" i instalowa now izolacj bez przeszkd.
Pozwala take na instalacj sieci kanaw wentylacyjnych, ktre s
wymagane w projektach domw "szczelnych".
Tak, wic gboka modernizacja, jest nie tylko najlepsza dla oszczdnoci
energii, ale take dla zdrowia i poczucia komfortu.