Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua : Penggunaan Gaya Bahasa Dalam Penulisan Cerpen oleh Penulis-Penulis

Sastera Melayu. Oleh : Aimy Nadia Binti Zainal.

Abstrak

Tugasan ini dilakukan adalah untuk mendalami dan mendapatkan pengetahuan tentang membina sesuatu penulisan dengan struktur penulisan yang betul, terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. Bentuk penulisan gaya bahasa yang dikaji adalah menjurus kepada penulisan cerpen melayu selepas perang dunia kedua. Secara umumnya, penulisan cerpen melibatkan asas pengetahuan yang mendalam, perlu ada dalam individu penulis. Yang mana seperti yang kita sedia maklum bahawa, pada abad kini banyak penulis-penulis yang berjaya menampilkan pelbagai isu pemikiran mereka melalui penggunaan gaya bahasa yang bersesuaian dengan maksud pemikiran mereka. Penggunaan gaya bahasa yang sesuai, dapat menarik minat pembaca untuk mendalami sesuatu penyampaian penulis dalam karyanya. Oleh itu, tidak hairanlah jika kita melihat seberapa ramai penulis yang berjaya menampilkan pelbagai isu pemikiran secara berkesan. Penggunaan gaya bahasa amat perlu di tekankan apabila menghasilkan sesuatu bentuk penulisan kerana ia berkemungkinan akan menyimpang kepada pemikiran pembaca jika gaya bahasa di salah guna.

Sehubungan dengan itu, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Prosa Melayu Moden ( BST 1053 ), Puan Hasrina Binti Baharum kerana telah memberikan tunjuk ajar dan penjelasan untuk saya menyempurnakan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada, sahabat yang telah banyak memberi pendapat dan kritikan serta sumbangan idea sepanjang saya menyiapkan tugasan ini.

Pengenalan

Perkembangan cerpen melayu selepas perang banyak memberikan pembaharuan di dalam penulisan cerpen terutamanya dalam penggunaan gaya bahasa. Perbicaraan mengenai gaya

dalam hubungannya dengan kesusasteraan sebenarnya adalah perbicaraan yang khusus tentang penggunaan bahasa. Maksud gaya bahasa dalam penulisan cerpen ialah cara penulis memberikan watak kepada penulisan ( texture of writing ) dengan mempergunakan bahasa sebagai media untuk menyalurkan idea atau menyampaikan sesuatu idea kepada pembaca. Gabungan dari unsur gaya bahasa dengan unsur-unsur struktur yang lain seperti sudut pandangan, watak dan perwatakan, latar, plot, dan tema, akan dapat menimbulkan nilai keindahan pada sesebuah penulisan cerpen. Kebijaksanaan penulis menggunakan gaya bahasa yang tepat, segar, dan asli akan dapat memperlihatkan cirri keindividuan dan identity penulis serta memberikan warna keindahan pada karya ciptaannya. Cara pemilihan kata (diksi), penyusunan ayat dan ungkapan, mencipta bahasa kiasan dan memberikan corak nada serta suasana pada cerita, dapat menonjolkan ciri-ciri individual itu. Hal ini dapat berlaku dan banyak bergantung kepada unsur-unsur lain seperti pendidikan, pengalaman, pekerjaan, dan persekitaran alam yang saling membentuk diri para penulis. Kebanyakan penulis cerpen selepas perang terdidik di sekolah Melayu, Arab, Inggeris dan ada pula yang bernasib baik mendapat pelajaran akademik sehingga ke peringkat universiti. Pendidikan seperti inilah yang kuat dalam membentuk pelbagai acuan dan corak gaya bahasa yang dijelmakan dalam cerpen mereka.

Skop perbincangan

Perbincangan dalam kajian ini adalah melibatkan struktur dalam penulisan cerpen, yang mana lebih menekankan tentang penggunaan gaya bahasa di dalam sesebuah penulisan cerpen oleh penulis. Dalam kajian ini, perbincangan lebih lanjut tentang penggunaan gaya bahasa dalam penulisan cerpen selepas perang akan diberi penekanan. Di mana, ianya terbahagi kepada empat bentuk gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa yang sering digunapakai oleh penulis selepas perang seperti pemilihan kata ( diksi ), struktur ayat, bahasa kiasan, dan nada. Manakala, bahagian yang terakhir adalah yang akan dibincangkan adalah kesimpulan yang akan dibuat. Yang mana, penegasan terhadap penggunaan gaya bahasa yang sangat diberi penekanan apabila seseorang penulis berkarya.

Pemilihan kata-kata ( diksi ) Pemilihan kata-kata atau diksi dianggap penting kerana ia harus disesuaikan dengan tema dan persoalan cerita yang mahu disampaikan oleh penulis. Pada kebiasaanya, pemilihan kata-kata itu boleh diselaraskan dengan nada dan suasana cerita, serta watak dalam cerita itu sendiri. Keseluruhannya, penulis-penulis selepas perang memilih kata-kata yang bersesuaian dengan tema dan persoalan cerita. Misalnya, cerpen yang bertemakan politik, darurat dan perang, dijalin dengan kata-kata yang mempunyai kuasa meransang semangat kesedaran kebangsaan, seperti kebangsaan, hak, kebebasan, penindasan dan kata-kata yang bersangkut paut dengan kekejaman, kecemasan serta penderitaan hidup. Kita melihat kehalusan gambaran kata-kata itu dating dari jiwa watak atau penulis. Kebiasaannya, pemilihan kata-kata itu diasonansikan dengan mentalit, ideologi, dan hal-hal berkaitan dengan watak-watak dalam cerita. Pada Kassim Ahmad umpamanya, watak-watak utamanya sama pada ideologi sosialis. Jesteru itu, cerpen-cerpennya beraliran realism-sosialis itu agak cenderung memilih kata-kata relevan dengan kehidupan manusia rakyat massa seperti kata-kata marhaen, sama rata, hak bersama dan perkara-perkara kebajikan rakyat. Kecenderungan memilih kata-kata inggeris agak ketara pada A. Samad Said, A. Samad Ismail, dan Keris Mas. Mereka menggunakan kata-kata sewaktu itu sewaktu membawa tema dan

persoalan kehidupan manusia yang bertugas di hospital, pegawai-pegawai kerajaan, wakil rakyat, dan pemimpin politik. Kata-kata tersebut terdapat dalam bentuk dialog dan juga secara naratif. Keistimewaan lain A. Samad Said ialah, kejayaannya mencipta kata-kata atau istilah baru yang agak menarik, tepat, dan segar. Kata-kata tersebut mempunyai makna tersendiri yang

menimbulkan unsure humor tetapi tajam dengan sindiran. Diantaranya ialah, µM.P gudu-gudu¶ (

gudu-gudu sejenis paip untuk menghisap tembakau), µ Senator Haipo¶ ( Haipo bermaksud hipokrit), dan beberapa perkataan digabungkan seperti µmentari¶ ( matahari ). Penggunaan bahasa daerah juga sering terdapat pada cerpen-cerpen selepas perang. Penggunaannya bukan sahaja secara naratif, malah dalam bentuk dialog antara watak. Hal ini walaupun menimbulkan sedikit kesulitan kepada pembaca untuk memahaminya, tetapi penggunaannya dalam dialog boleh member beberapa maklumat penting mengenai watak itu sendiri, tentang latar peribadinya, dan lebih member kesan. Walaupun, penyisipan kata-kata daerah itu tidak ketara sehingga menimbulkan kekeliruan dan kesulitan kepada pembaca.

Struktur Ayat Struktur ayat bagi cerpen-cerpen melayu selepas perang disusun dengan tiga cara, iaitu penyusunan ayat yang panjang, sederhana dan pendek. Sejak sebelum perang lagi, pembentukan ayat yang panjang telah menjadi kegemaran kepada para penulis terutamanya dari golongan guru dan wartawan. Tetapi, selepas zaman tersebut, keadaan ini sudah berkurangan dan boleh

dikatakan stail itu tidak berhasil menguasai gaya para penulis tahun 1960-an. Misalnya, cerpen A. Samad Ismail bertajuk ³Ingin Jadi Pujangga´ menggunakan ayat yang panjang. Di mana, penulis cuba menyampaikan pelbagai maklumat dalam satu ayat yang panjang dan dibentuk dalam satu perenggan sahaja. Maklumat yang disampaikan teratur dan lengkap tetapi agak cacat sedikit kerana ia tidak memberi peluang kepada pembaca untuk meransang daya fikir dan membangunkan imaginasinya.

Namun, pembentukkan ayat yang sederhana atau pendek-pendek lebih sesuai dan sangat digemari oleh penulis kini. Contoh cerpen Keris Mas ³ Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan´ dan A. Samad Said ³Kakak´. Kedua-dua cerpen ini jelas penyampaiannya dan lebih Kepadatan ayatnya menunjukkan ketelitian

memudahkan pembaca untuk memahaminya.

penulis memilih kata-kata membentuk ayat yang dapat meransang minat dan membangkitkan daya imaginasi pembaca. Berhubung rapat dengan penyusunan ayat, penggunaan dialog watakwatak dalam cerita. Dialog disusun dalam bentuk ayat yang pendek, lincah, dengan nada yang agak pantas untuk mencorakkan suasana cerita. Dialog yang lincah dan boleh mempercepatkan perkembangan cerita, serta watak-watak kelihatan lebih dinamis.

Selain itu, penggunaan bahasa pasar dalam wata-watak melayu juga adalah penulisan yang menarik minat penulis. Kelaziman penggunaan gaya bahasa seharian atau bahasa pasar boleh menimbulkan suasana dan warna setempat ( local realistik ) yang memperlihatkan unsure realistik. Semantara itu, penulis selepas perang terutama A. Samad Said sering menggunakan dialogdialog bahasa Inggeris. Watak-watak itu, mempunyai latar belakang pendidikan Inggeris atau persekitaran yang mempengaruhi mereka. Di samping itu, penyusunan ayat dalam bentuk dialog lainnya ialah adanya unsure humor. Ianya disusun kadangkala dijalin dengan susunan kata-kata yang pendek dan mudah.

Bahasa Kiasan ( Figurative Language ) Penggunaan bahasa kiasan memperlihatkan kecenderungan penulis untuk menyatakan sesuatu cara gaya yang unik dan kreatif. Penggunaan bahasa kiasan adalah bertujuan untuk mndapatkan kekuatan dan keaslian dalam pengucapan atau ekspresi penulis. Di antara bahasa kiasan yang kerap dipilih oleh penulis selepas perang ialah perbandingan, personifikasi, metafora, hiperbola, dan penghalusan. i) Perbandingan.

Perbandingan ialah unsure bahasa kiasan yang terkenal di kalangan masyarakat Melayu. Ianya berkait dengan hubungan perkembangan gaya bahasa cerpen Melayu selepas perang, daya kreativiti para penulis mencipta perbandingan yang agak menarik, matang dan asli. ii) Personifikasi

Unsur personifikasi digunakan untuk sesuatu pernyataan supaya menjadi lebih insentif dan berkesan. Personifikasi ialah perbuatan member nyawa manusia kepada benda-benda mati,

menghidupkan sesuatu yang kaku menjadi dinamis dan seolah-olah boleh bergerak-gerak kerana diberikan sifat-sifat manusia. Ianya dapat membantu menjelaskan sesuatu maksud, member warna emosional dan menimbulkan gerak serta estetik kepada pembaca. iii) Metafora

Penggunaan bahasa metafora, penulis memberikan sifat lain pada sesuatu benda yang asal. Dengan adanya proses pemindahan sifat itu, mungkin menimbulkan minat pembaca kerana kesan yang dibawanya lebih menarik berbanding dengan bahasa biasa.

iv)

Hiperbola

Hiperbola adalah suatu bahasa kiasan yang mana digunakan untuk membesar-besarkan atau melebih-lebihkan pernyataan terhadap sesuatu objek, hal atau peristiwa. v) Penghalusan

Unsur penghalusan serung digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu perlakuan atau peristiwa dengan cara gaya yang lebih bijaksana dan halus. Ia biasa digunakan terhadap hal-hal yang berhubungkait dengan kesopanan dan tatasusila hidup, trutama dalam perlukisan yang membawa unsur-unsur erotica atau seks. Penulis berhati-hati dan penuh kesedaran memilih kata-kata yang sesuai, sopan, dan tidak melanggar etika, serta tidak memberikan gambaran yang terperinci. Kadangkala, perkataan tertentu itu diberikan tanda baca tertentu, umpamanya dalam bentuk tanda pengikat kata. Pengarang tidak mahu memaparkan hal-hal tersebut secara terus terang dan ini boleh menghidupkan imaginasi pembaca untuk membayangkan gambaran itu. Walhal, penulis masih lagi meletakkan nilai-nilai etika di paras yang tinggi dan menolak penceritaan secara berterus terang.

Nada ( Tone ) Nada atau tone adalah satu aspek penting dalam struktur gaya bahasa. Nada sering dimaksudkan sebagai cara seseorang pengarang itu menyampaikan sikapnya kepada pembaca. Menganalisa nada ialah satu cara meneliti pemikiran pengarang yang terungkap pada hasil karyanya. Kesusasteraan genre cerpen ataupun novel memerlukan nada atau tone . pembaca dengan daya imaginasi dan kepekaannya haruslah boleh menganggap setiap pemilihan dan urutan kata-kata bagi mengetahui nadanya. Nada juga mempunyai hubungan yang amat rapat dengan emosi dan psikologi watak. Nada merangkumi pelbagai unsur gaya bahasa termasuklah pemilihan kata-kata, penyusunan ayat, penggunaan bahasa kiasan, bunyi dan rima. Nada yang menggambarkan aneka ragam emosi dan gejolak jiwa seperti marah, benci, kasih saying, gembira, sedih, lucu, dan seumpamanya. Antara beberapa contoh nada yang terungkap dalam cerpen-cerpen selepas perang seperti sindiran, humor, rasa megah dan egoism, serta takut. i) Sindiran

Nada ini sering dijumpai pada cerpen-cerpen yang menggarap tema kritikan social di tangan A. Samad Ismail, Keris Mas dan A. Samad Said. Contohnya, sindiran pemuda dari kalangan rakyat biasa terhadap golongan bangsawan. ii) Humor

Nada humor banyak ditemui pada karya-karya A. Samad said. Unsur kehumorannya menampilkan kedunguan watak-watak ceritanya atau melalui peristiwa yang dilakukan.

iii)

Rasa Megah dan Egoisme

Nada ini memperlihatkan peribadi watak itu, di mana ia mendabik dada dengan sifat-sifat keangkuhan dan kemegahan diri. iv) Takut

Nada takut tercetus akibat dari berbagai suasana yang mengancam diri watak. Ia juga kadangkala menggambarkan rasa kecil diri atau kelemahan. Dapat dikatakan bahawa penulis cerpen selepas perang memperlihatkan tingkat pencapaian mereka dalam mencipta dan membentuk gaya bahasa. Berkeupayaan member variasi kepada pembaca dan dapat menggerakkan daya imaginasi dan pemerhatian terhadap sesuatu peristiwa, latar, watak, dan suasana cerita. Perkembangan yang wajar dan positif pada pertumbuhan dan perkembangan bahasa itu sendiri. Penggunaan gaya bahasa kelima-lima orang penulis itu mempunyai ciri-ciri dan identity yang tersendiri.

Kesimpulan

Pada keseluruhannya, setelah dikaji bahawa struktur cerpen-cerpen Melayu selepas Perang Dunia Kedua mendapati unsur-unsur yang membentuk cerpen cerpen itu sama ada unsur dalaman atau luarannya telah melalui proses peralihan secara evolusi dan wajar. Pada masa kini, penulisan cerpen banyak meninggalkan unsur-unsur lama, dan penerapan yang lebih profesional ke zaman baru untuk terus berkembang menjurus ke arah pencapaian yang lebih matang. Oleh yang demikian, dapatlah ditegaskan bahawa penggunaan gaya bahasa adalah amat penting di dalam sesuatu penulisan cerpen terutama bagi menonjolkan sesuatu yang baru dari zaman sebelum perang. Jesteru itu, penggunaan gaya bahasa yang sangat diberi penekanan apabila seseorang penulis berkarya.

Bibliografi

Othman Puteh. 1983. Satu Analisan tentang Pemikiran dan Struktur Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua. Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.