You are on page 1of 30

DRAF 30 JUL 2013

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DRA
SEKOL
KURIKULUM STANDARD
AH RENDAH
DARD

KEMENTERIAN PENDIDIKAN
MALAYSIA

SEKOLAH RENDAH

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

14

PENDID

15
16
17
18
19

IKAN MORAL

TAHUN
DOKUMEN STANDARD
SATU

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

1
2

MODUL TERAS ASAS

20Cetakan
21

Pertama 2012

Kementerian Pelajaran Malaysia

22
23Hak

Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan keluar ulang mana-mana bahagian artikel, Ilustrasi dan isi kandungan buku

24ini

dalam apa jua bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara

25lain

sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran

26Malaysia,

PENDIDIKAN MORAL

Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajaya.

27

28
29
30
31

TAHUN 1

32
33
34
35

3
4

1
4
4
5
6
9
11
12

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
5
6

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69
70
71
72
73
74
7
8

75
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
9
10

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
;

119
120
121
122
123
124

;
;
;
;
;

125
1262020
127
128
129
130
131

11
12

132
133
134
135
136
137
138
139
i.
;
140
ii.
;
141
iii.
;
142
iv.

143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

13
14

? ? ? ?

154
155
156
157
158i.
159
160
161ii.
162
163

164iii.
165

166
167
168
169
170

1
2
15
16

3
4
5
6
171

172
173
174
175
176
177
178
179
1801.
181
182
1832.
184
185
1863.
187
188
1894.
190
191
1925.
193
194
1956.
196
197
1987.
17
18

199
2008.
201
202
2039.
204
205
20610.
207
208
20911.
210
211
21212.
213
214
21513.
216
217
21814.
219
220

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
19
20

232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
21
22

265
266
267
268
269
270

23
24

271(KBAT)
272
273
274
275
276
277 1994 KBKK
2782011 KSSR
279KBAT
280KBAT
281
282
283

KBAT

1KBAT
285
284
286
287Thinking
288
289
290
291
25
26

10

Hats

292
293
294 2011
295
296

1
2
3
4
5
6

2011
2012
2013
2014
2015
2016

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307 1,2 3 4,5 6
308
309
310
311
312
313

27
28

11

1
2
3

II

4
5
6

314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

1 30

326

328

30

327

29

12

329

330

1
2
3
4
5
6

331

333
334
335

332

336
337

13

31
32

DSKP TAHUN 1 VERSI C K THAN (Oktober)

338


1.


.
1.1

34


.
Murid menunjukkan cara menjaga
keindahan alam dengan bimbingan


.
Murid menunjukkan cara menjaga
keindahan alam dalam pelbagai situasi

:
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

33

14


.
Murid mengamalkan sikap menghargai
alam ciptaan Tuhan dalam kehidupan
seharian .

1
2.

.
2.1

Murid menyatakan sifat baik hati yang ada


pada diri
:
2.1.1


2.1.2

2.1.3

2.1.4

35
36

15

2
Murid menerangkan sifat baik hati yang ada
pada diri
3
Murid mengenal pasti cara membantu
keluarga
4
Murid menunjukkan cara menghulurkan
bantuan kepada ahli keluarga dengan
bimbingan

2.1.5

5
Murid menunjukkan cara menghulurkan
bantuan kepada ahli keluarga dalam pelbagai
situasi
6
Murid mengamalkan sikap menghulurkan
bantuan kepada ahli keluarga dalam kehidupan
seharian

339
340
341

1
Murid menyatakan tanggungjawab diri
3.

3.1.1


3.1.2

37
38

2
Murid menerangkan tanggungjawab diri

3
Murid mengenal pasti kepentingan melaksanakan
tanggungjawab diri

16

3.1

3.1.3

4
Murid menunjukkan cara melaksanakan tanggungjawab diri
dengan bimbingan guru
5
Murid menunjukkan cara melaksanakan tanggungjawab diri
dalam pelbagai situasi
6
Murid mengamalkan tanggungjawab diri dalam kehidupan
seharian

342
343

4.

4.1.1

4.1.2
4.1
4.1.3
4.1.4

39
40

Murid menyatakan terima kasih dalam pelbagai bahasa

Murid menerangkan pelbagai cara memberi penghargaan

Murid mengenal pasti peraasan penghargaan apabila menerima


sesuatu

Murid menunjukkan pelbagai cara memberi penghargaan


dengan bimbingan

17

4.1.5

Murid menunjukkan pelbagai cara memberi penghargaan


dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap berterima kasih dalam kehidupan


seharian

344
345
346
347

5.

5.1.1

5.1.2
5.1

5.1.3
5.1.4

41
42

Murid menyatakan tutur kata dan tingkah laku


yang bersopan

Murid menerangkan tutur kata dan tingkah


laku yang bersopan

Murid mengenal pasti kesan tutur kata dan


tingkah laku yang bersopan

18

Murid menunjukkan cara beradab sopan


dalam tutur kata dan tingkah laku dalam
dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara beradab sopan


dalam tutur kata dan tingkah laku dalam
pelbagai situasi

Murid mengamalkan adab sopan dalam tutur


kata dan tingkah laku dalam kehidupan
seharian .

348

6.

6.1.1

6.1

Murid menyatakan cara menjaga kehormatan diri

Murid menerangkan cara menghormati diri sendiri

Murid mengenal pasti cara menghormati setiap individu


seperti menghormati diri sendiri

Murid menunjukkan cara menghormati peraturan dalam aktiviti


seharian dengan bimbingan

6.1.2

6.1.3

6.1.4

5
43
44

19

Murid menunjukkan cara menghormati peraturan dalam aktiviti


seharian dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap menghormati diri dalam kehidupan


seharian

349
350
351
352

7.

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1

45
46

Murid menyatakan cara menjaga kebersihan dan keselamatan


diri

Murid menerangkan cara menjaga kebersihan dan keselamatan


diri

Murid mengenal pasti cara menghargai diri dengan menjaga


kebersihan dan keselamatan diri

Murid menunjukkan cara menjaga kebersihan dan keselamatan


diri dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara menjaga kebersihan dan keselamatan

7.1.1

20

diri dalam pelbagai situasi


6

Murid mengamalkan nilai menyayangi diri dengan menjaga


kebersihan dan keselamatan diri dalam kehidupan seharian .

8.

8.1

8.1.1

8.1.4

47
48

Murid menyatakan contoh keadilan dalam perlakuan seharian

Murid menerangkan contoh keadilan dalam perlakuan seharian

Murid mengenal pasti sebab perlu adil dan kesan ketidakadilan


dalam perlakuan seharian

Murid menunjukkan cara bertindak adil dalam perlakuan


seharian dengan bimbingan

8.1.2

8.1.3

21

Murid menunjukkan cara bertindak adil dalam perlakuan


seharian dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap adil dalam kehidupan seharian

353

9.

9.1

9.1.2

9.1.3

50

Murid menyatakan perlakuan berani mempertahankan


maruah diri

Murid menerangkan perlakuan berani mempertahankan


maruah diri

Murid mengenal pasti kepentingan berani


mempertahankan maruah diri

Murid menunjukkan cara bersikap berani


mempertahankan maruah diri dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara bersikap berani


mempertahankan maruah diri dalam pelbagai situasi

9.1.1

49

922

Murid mengamalkan sikap berani


mempertahankan maruah diri dalam
kehidupan seharian

10.

10.1

10.1.1

10.1.2

Murid menyatakan perlakuan jujur dalam diri

Murid menerangkan perlakuan jujur dalam diri

Murid mengenal pasti kepentingan bercakap benar kepada diri


dan orang lain

Murid menunjukkan cara bercakap benar dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara bercakap benar dalam pelbagai


situasi

10.1.3

10.1.4

354
51

23

52

10

Murid mengamalkan sikap bercakap benar dalam kehidupan


seharian

355
356

11.

11.1

11.1.1

11.1.2

Murid menyatakan ciri-ciri kerajinan dalam


diri

Murid menerangkan ciri-ciri kerajinan dalam


diri

Murid mengenal pasti kebaikan


mengamalkan kerajinan

Murid menunjukkan cara bersikap rajin


dalam aktiviti seharian dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara bersikap rajin


dalam aktiviti seharian dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap rajin dalam aktiviti


seharian

11.1.3

357
358
53

24

54

11

12.

12.1

Murid menyatakan aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama

Murid menerangkan
sama

12.1.1
12.1.2
12.1.3

12.1.4

aktiviti yang boleh dilakukan bersama-

Murid mengenal pasti kebaikan kerjasama

Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama-sama


dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara melakukan aktiviti bersama-sama


dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap kerjasama dalam kehidupan seharian

359

55

25

56

12


13.

13.1

13.1.1
13.1.2

Murid menyatakan perlakuan sederhana dalam diri

Murid menerangkan perlakuan sederhana dalam diri

Murid mengenal pasti kepentingan bersikap sederhana

Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam aktiviti


seharian dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara bersikap sederhana dalam aktiviti


seharian dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap sederhana dalam aktiviti seharian

13.1.3

360
361

57

26

58

13

14.

14.1

14.1.1

14.1.3

363
364
365

60

Murid menyatakan cara bertolak ansur

Murid menerangkan cara bertolak ansur

Murid mengenal pasti kebaikan bersikap toleransi

Murid menunjukkan cara bersikap toleransi dalam aktiviti


seharian dengan bimbingan

Murid menunjukkan cara bersikap toleransi dalam aktiviti


seharian dalam pelbagai situasi

Murid mengamalkan sikap toleransi dalam aktiviti seharian

14.1.2

362

59

27