You are on page 1of 56

iBRAHiM BiN EDHEM

Hazretleri'nden

BE~ TAVsivE

Adapazan 1431 I 2010

.. www.tomorhoca.com Internet ortarrunda Ahmet Tomor'un Sohbetlerine ve

Butun eserlerine ulasabilirsiniz

Baskl, Cilt

Erkam Malbaasl

Tel: (0212) 671 07 00

Isteme Adresi

Sakarya Caddesi No:6 Adapazan Tel: (0264) 274 1631

iBRAHiM BiN EDHEM HAZRETLERi

Tabi'in donerninin Onlu evliyalanndan olan lbrahirn Edhem, 8elh $ehrinde sUltan idi. lbrahlrn Edhem, be~ vakit narnazrru krlan, gunahlardan sakrnan, yoksullari g6zeten, islam hukukunu uygulayan ve halki tarafrndan cok sevilen adil bir hOkumdardr.

Sir gece yatsi narnazrru krldrktan sonra yataqrna uzanrrus, henuz uyumarrustr. Aniden saraym catismda gurLiltUler oldu ve az sonra rnuhafrzlar iri yaprh bir adam: yakalayrp getirdiler.

lbrahlrn Edhem 6fkelenerek iri yapih adama, "Sen kimsin? Ne isin var benim catimda?" diye sordu. Iri yapth adam, "Sultarum ben deveciyim, bir devem kayboldu da onu aramaya ciktrm" dedi.

iri yapih adamm bu sozune cok krzan

o

lbrahirn Edhem, "Be hey adam!, Sen deli misin? Cauda deve ararur rru?" diye baglrdl. lri yapih adam gulumseyerek, "Ey sultaruml Sen bunca konfor ve saltanatm lcinde cenneti anyorsun da, benim cauda deve aramama niye kizryorsun' dedi ve kayboldu.

Ibrahim Edhem bu olayt llahi bir mesaj olarak alqrladi, cok duygulandl ve 0 geceyi uyumadan ibadetle gec;irdi.

Sabaha kadar bu olayrn sokunu uzerinden atamayan ve sarayda sikilan Ibrahim Edhem, av bahanesiyle bir ormana gitmeye karar verdi ve atlan n hazi rlanmasi ic;in gorevlilere emir verdi.

Atlar haznlanmca kirk muhatizla birlikte yola cikan ibrahim Edhem, ormana yakla~lnca muhafizlara, "Siz beni burada bekleyin" dedi ve kendisi hayatmda ilk defa tek basma ormana daldr,

8abasl Edhem de sultan oldugu ic;in, ibrahim Edhem sarayda dogmu~ ve sarayda buyOmu~tO. Hayatmda ilk defa yalmz ge-

ziyordu, hem de ISSIZ bir ormanda ve vahsi canavar1ar arasmda!

Ormanda etrafma bakirnp tefekkOr ederken bir arahk kus sesleri ilgisini gekti ve onlarla birlikte "Allah! Allah!" diye zikretmeye basladr.

G6nlu biraz rahatlayrnca geriye donmek istedi ama d6nemedi. COnkO farkrna varmadan geldigi yerden 90k uzaklasmrs, izini kaybetrnls ve ormanda kaybolrnustu. $imdi gergekten yalmzdt ve orman kendisine mezar rm olacakti? Cok yorulrnus. karrn da acrkmistr, Birkac lokma atl~tlnrsarn belki akhm basima gelir diye azik cantasrru alrp atrndan indl ve yere oturdu. Ancak 90k susarrusti ve yakmdaki bir dereden de su sesi geliyordu. Su almak icin dereye giderken, aniden bir kartal gelip azrk cantasrm kapu ve ucup yakindakl bir tepeye kondu.

Ibrahim Edhem'in umidi tukenir gibi oldu. C;Onku kader carkt hep ters yonde d6nOyordu. Kimsenin bilmedigi bir yerde yapayalruzdr, ustellk azik cantasrru da

kartal kaprp kacrrusti. Su anda ayllglnl gidermek icln kartalm konduqu tepeye kadar gidip, kartalm artiklanm yemekten baska bir seceneqi kalrnarnrstr.

Kartah urkutup kacirmamak icin yava$ca tepeye crkt). Ancak gordOgO olay karsismda adeta sok oldu, ayllglnl ve yalruzIlglnl unuttu.

Elleri, ayaklan aga91ara baglanml$ bir adam, yerde sirt OslO yatryordu, kartal da gagaslyla parcaladiq: ekmegi lokma lok-

ma onun agzlna atiyordu.

Kartal ucup gidince Ibrahim Edhem adamm yaruna geldi. Once baqlanru cozdO ve sonra kimligini ve basma gelen olaYI sordu.

Adam dedi ki: "Ben tuccanm. iki gun once bogazdan gegerken yol kesiciler kervarurmza saldrrdrlar ve arkadaslanrm oldurdtller. Beni de vahsi hayvanlar tarafmdan parcalarup iskence ile 61mem icln buraya baqladrlar." lbrahirn Edhem, "Peki sonra ne oldu?"

"Yo I kesiciler gidince can-t gonOlden Allah'a yalvardrm, <;unkO beni buradan ancak 0 kurtarabilirdi. lste gordugun gibi Allah bu kartah bana gonderdi ve yuvadaki yavru kuslan analanna baktlrdlQI gibi bu kartala da beni baktirdr" dedi. Bu olay Ozerine lbrahim Edhem, tevekkOI makarnmm kokusunu ald: ve helallasip 0 adamdan aynldr.

lbrarum Edhem bir soku atlatmadan ikinci bir soka daha girmi~ti. Ya Rab! Neier

oluyordu bu dunyada? Bu olaylan perde arkasrndan yoneten Allah'm, tek ve gergek sultan olduquna tum duygulan ile inandt ve dOnya sultanlanrun ancak bir kukla 01- dugunu anladr.

TevekkOI rnakarrurun kokusunu ahnca gonlO rahatladr, korku ve kuskulardan anndi ve yalruzca A"ah'a baglandl. Artik sanki baska alernlerde yasryordu ve gonlu Allah ask: ile yaruyordu. Aglayarak "Allah!, Allah!" diye zikretmeye baslad: ve kendini ormarun dismda gOvenli bir yerde buldu.

Arnk Belh $ehrine donrnek istemiyordu. <;unku ilahi ask saraymdan ve saltanaundan cok daha tathydr, Allah dostlanna kavusrnak ve onlann ruhsal feyzinden yararlanmak igin gurbet illerine gitti.

Allah dostlartrun ruhsal feyzinden yararlanmak ve onlann yoluna girebilmek lcln, oncelikle nefsi emmarenin ofke, sehvet, kin, kibir, hased, un, onur, benlik ve dunya sevgisi gibi duyqulanru kontrol altma almak zorunlu olduqundan,

lbrahim Edhem de ise buradan basladi ve nefsine karst cihad-I ekber (en bOyOk cihad) ilan etti.

Sarayda dogdugu ve kendisi de yrllarca sultanlrk yaptlgl icin ozellikle nefsinin On, onur, benlik ve IOks yasarna gibi kalltsallasan ve baglmllilk haline gelen duyqulanru kontrol altrna alabilmek icin nefsi ile kryasiya cihad etti. Nefsinin asin bencilliginden kaynaklanan onurunu kirrnak icin, yrllarca srrtmda odun tasid: ve bunlan halkm yogun oldugu yerlerde satrp parastru yoksullara daglttl.

Bir yandan nefsi ile cihad ederken, diger yandan Ruh - Nefis dengesinde, ruhsal OstOnlOgO saqlarnak icin cok ibadet ediyor ve sOrekli Allah', zikir ediyordu.

Nefisle cihad, yani evliyallgln ba~langlCI gervekten 90k zordur. C;OnkO asin sert, renksiz, kokusuz ve tatsrz ham meyveleri yemeye benzer. Bu nedenle evliyallk yoluna girenlerin ancak binde biri bu uzun maratonu tamamlarken digerleri elenir ve yolda kalrr,

Elenenler bu tani (qecici) dunyarun aldane: zevkleri ile oyalarur ve gonUl darhgmdan birbiriyle bogu~urken, maratonu tamamlayanlar trnanm ve ibadetlenn tadrm alrr, manevi feyizlere, ruhsal huzura kavusur ve iki alernde (dunyada ve ahirette) surekli mutlu olur.

lste lbrahirn Edhem de maratonu tamarnlayip tmanm, ibadetlerin tadrru alan, rnanevi feyizlere, ruhsal huzura kavusan dunyada ve ahirette surekli mutlu olan binde birlerden biridir.

* * *

Bir gOn lbrahlm Edhem Dicle Nehri'nin kiyrsrnda yere oturrnus, elbisesinin sokulen ve yrrtrlan yerlerini dikiyordu. Az sonra vali adamlan ile birlikte oradan geyerken lbrahlrn Edhem'i gordu ve adamlanna:

"Bakm su zavalliya, saltanatrru terk etti de eline ne geyti sanki!" dedi.

Ibrahim Edhem elindeki igneyi hemen suya atn ve bahklara, "Benim ignemi getirir misiniz?" dedi. Baliklann hepsi dibe

dalip, iclerinden biri igneyi agzlna alrp lbrahim Edhem'e getirdi. lbrahirn Edhem igneyi eline aldr, valiye baku ve "lste elime bu ge~ti" dedi.

Ibrahim Edhem'i Allah icin seven bir kimse bir gun onun zlyaretine geldi ve §)oyle dedi: "Ey Allah dostu lorahtml Sana ozeniyorum. C;OnkO sen, insanlarm pesinden kostuqu dOnya saltanatrm ve dunya zevklerini elinin tersi ile ittin ve Allah dostlarmm yolunu sectin, Ben seni Allah icin seviyorum ve senin yolundan gitmek istiyorum. Ancak ben, nefsimin gOnah tutkusundan kurtularmyorum ve yaptlglm tevbelere bagll kalarruyorurn".

lbrahlm Edhem dedi ki: "Sana be§) tavsiyede bulunayrrn. Eger bunlan can kula- 91 lle dinler ve geregini yaparsan, nefsinin gOnah tutkusundan kurtulur ve Allah dostlanrun yoluna girersin".

o kimse: "Peki bu bes tavsiye nedir?" diye sorunca, Ibrahim Edhem dedi ki:

1- GOnah lsleyeceqin zaman, Allah'm yarattlgl nzkt (gldaYI) yeme! C;OnkO hem Allah'm yarattl91 nzrklan yiyeceksin hem de O'na isyan edeceksin, bu olmaz ve insanllkla baqdasrnaz.

2- Gunah isleyeceqin zaman, Allah'rn rnulkunden 91k ve baska bir yere git! CunkO Allah'm mOlkOnde oturup GIna isyan etrnen, apacik bir nankorluktur ve insanIlk dl~1 bir davranrstir.

3- GOnah isleyeceqin zaman Allah'rn gormedigi bir yere git ve orada gunah isle! C;unku Allah'm huzurunda gunah i~lemen, gafletin de otesinde 911glnltktlr ve insanltk dl~1 bir davrarusnr.

4- Hi9 beklemedtqln bir anda ve beklernediqin bir yerde Azrail (a.s.) kar~lna dlkllince, O'na de ki: "Ey Azralll Sen vakitsiz geld in. COnkO benim daha 900k islerirn var. Bak krzim evlenecek, oglum askere gidecek. esim ameliyat olacak ve torunum da sunnet olacak. Aynca evim yarim, isirn yarrm ve 6denecek borclanrn (geklerim, taksitlerim) var. Bunlarla ugrasirken namaz kumaya ve tevbe etmeye vakit de bularnadrrn. Sen sirndl git de, i~lerimi tarnamlayrnca ve kaza namazlanrm kilmca gelirsin, de!" Q kimse dedi ki: "Ben

Azrail'e sirndi git, sonra gel diyemem ki!"

Bunun uzerine Ibrahim Edhem: "Azrail'e ~imdi git, sonra gel diyemeyeceqini bildigin halde nasil gunah isllyorsun" deyince, o kimse aglamaya basladi ve "Besinclsi nedir?" diye sordu.

5- Mahser yerinde sevaplann ve gunahlann tartlldlgl zaman, eger sevabrn hafif (az) gelirse, Allah (c.c.) zebanilere emir verecek.

"Onu tutun, (elini boynuna) baglaym, sonra onu cehennem'e attn" (Hakka, 30-31 )

"lste 0 zaman zebanilere karst diren, ellerinden kac ve cehenneme gitme!" 0 kimse yine agladl ve tek bir kelime konusarnadan Ibrahim Edhem'e sanhp aynldr.

* * "It

Deqerll okurlarirn! lbrahim Edhem gibi bir Allah dostunun ve zahidler sultarurun yaprrus olduqu bu be~ tavsiyeyi tek tek biraz acahrn ve bize yaprldrqnu kabul ederek uygulamaya calrsalim.

... .

BIRlNCl TAVSIYE

*

iki seceneqlmiz var. Ya gunah i~lemeyelim ya da Allah'm yarattlgl nzkt yemeyelim. Allah'tan baska hie; kimse nzik yaratarnadrqma gore, tek seceneqimiz kahyor, gunah islernernekl

Yuce Allah buyuruyor:

"RlzklOlz goktedir ve size vaad edilen seyler de (goktedir)." (Zariyat, 22)

Sir fabrikaya enerji saqtayan hatlarda ya da enerji Oretim merkezinde bir anza olursa, fabrika karanltklara burunur ve Oretim durur.

Diinyaya enerji saqlayan hatlarda (atmosferde) ya da enerji uretirn merkezinde (gune~te) bir anza olursa, dunya karanliklara bOrOnur, Oretim durur (tek bir bitki dahi yetlsrnez) ve dunya asm soguk buz kOtlesine donusur. Evet nzkrrruz yani nzkrrmzrn tek enerji kaynagl goktedir.

Okyanuslann sulan, gune~ eneriisi ile buharlasip atmosfere kansrr, Atmosferdeki alcak ve yuksek basinclann olusmasr, gOne~ enerjisine baghdlr. Havanm yOksek basi nctan alcak bas mea dogru hrzli ya da yavas hareket etmesi (esmesi), i ki basi nc arasmdaki lSI farkma yani gOne~ enerjisine baglldlr. Bitkilerin havadan aldrklan karbondioksiti, oksijene ve karbonhidratlara donusturmesi gune~ enerjisine baglldlr. $im~eklerin cakmasi, azot gazmln parcalamp suda cozumlenrnest ve yerdeki elementlerle birleslp bitkilere mama (gObre) olmasi da gOne~ enerjisine baghdlr.

Yuce Allah buyuruyor:

"(Va Muhammed!) De ki: Gokten ve yerden size nzrk veren kimdir?" (Yunus, 31)

Kesinlikle inaruyor ve iman ediyoruz ki, gokten ve yerden nzki veren aneak Allah'dir. C;OnkO atmosferi, gOne~ enerjisi ile cahsan dogal bir laborafuvara donO~tUren O'dur. Kati, SIVI ve gaz halindekl atomIan c;e~itli kimyasal islernler sonucu glda

maddelerine donusturen O'dur.

Melekler, insanlar ve cinler bir araya gelip gOe;: birligi yapsalar, tek bir kanncarun nzkrru bile yaratamaz ve yerde tek bir ot bitiremezler.

VOce Allah buyuruyor:

"Allah size verdigi nzkl keserse, size kim nzrk verebilir?" (MUlk, 21)

VOce Allah gune§teki hidrojen atomlanrun helyum atomlanna donu§umunO (enerji urefiminl) krsrtlarsa ya da gune§in cekirn gOcunu zayiflanp dunyay: gOne~ten uzaklastmrsa, yeryuzunde tek bir ot bile bitmez. lste 0 zaman bize kim nZI k verebilir?

Deqerf okurlanml Yedigimiz her lokma icin, ie;:tigimiz her damla su icin gergekten Allah'a 90k cok ~ukur edelim. Nankorluk edip sakm gunah islemevelirn ve 0 guzel Mevlarmza isyan etmeyelim.

$OkrO de yalruzca dilimizin ucu ile degil, Allah'm huzurunda secdeye kapanarak, narnazt kilarak turn bedenimizle ve kalbimizle yapaltm.

iKlNCl T AVSiYE *

Ya gOnah lslerne ya da Allah'm mOlkOnde oturma! Allah'," egemen olmadiq: bir yer olrnadrqrna gore, yine tek segenegimiz kallyor. GOnah islernernekl

YUce Allah buyuruyor:

"Goklerin ve yerin rniilkiyeti yalmzca Allah'rndir, (~unku) 0 diriltlr, o oldurur, Sizin icin Allah'tan baska, ne bir dost ne de bir yardimcr vardir," (Tevbe, 116)

Goklerin. yerin mOlkiyeti ve egemenligi kayitsrz sartsiz Allah'rndir. En kU90k varllklar olan atomlardan ve tek hOcrelilerden, en buyuk varllklar olan yrldrzlara, fillere ve balinalara kadar hicbir varhk, dogal yasam kosullannm disma cikarnaz ve yorOngesinden aynlarnaz. Aksi halde evrendeki butun dengeler bozulur ve her an farkll boyutlarda kiyarnet olaylari ortaya crkar.

Yuce Allah dunyay. insanlann yasarn kosullarma ve insaru da dGnyadaki yasam kosullanna gore yarattlQI ictn insan da dunyadaki yasarn kosullanrun disma cikarnaz ve baska yasarn kosullannda yasayarnaz.

Dilediqi an olG toprak maddelerine (elementlere) hayat verip onlan canh varhklar sekline ve yine diledigi an oldurup yine toprak maddelerine donusturen YGce Allah, toprak maddelerinden yarattlQI insaru da oldGrGp tekrar aslma donusturecek ve insan kabre konulduqu anda Allah'tan baska bir dost ve yardrrnct bulamayacak.

Yaradrhsmm zamanlamasma karisamayan. dunyadaki yasarn surecini belirleyemeyen. ne zaman ve nerede oleceqine karar veremeyen ve Allah'tn belirledigi yasarn kosullarrrun drsma cikarnayan insan'm,

Cercekten tek seceneql var 0 da Gunah i§lememekL.

...... .

U~UNCU T AVS1YE

*

AlIah'm yarattlgl nzki yedigin ve mOIkOnde oturduqun halde nankorluk edip, O'na isyan edeceksen, Allah'rn g6rmedigi bir yere git ve orada gunahl i~le(!)

Allah'm gormedigi ve bilmedigi bir yer olrnadrqma ve olarnayacaqma gore, gOnah isleme!

Yuce Allah buyuruyor:

"Bir ~eyi a~lga cikarsarua da gizlenseniz de, kesinlikle Allah her ~eyi bllir." (Ahzab, 54)

Gizlilik ilkesi insanlar icin gec;erlidir. Allah katrnda ise gizli ile acik ve ge9mi~ ile gelecek arasmda hicbir farklihk yoktur. Yuce Allah, halkm yogun olduqu yerlerde acikca gOnah i~leyenleri gordOgO ve bildigi gibi gecenin karanhklannda ISSIZ yerlerde gOnah i~leyenleri de gorOr ve bilir.

VOce Allah buyuruyor:

"Ne yerde ne de gokte zerre (atom) aglrllgtnca bir §ey Rabbinden gizli degildir. Ve bundan (atomdan) daha kii~uk ve daha buyOk bir §ey yok ki apa~Ik bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazlh) olmasm." (Yunus, 61)

Arap dilinde en kU9Uk bir varliqa yani atoma zerre denir. Yuce Allah insanlann atomu bilmedigi bir gagda zerre aglrllglnca buyurarak atoma ve atomlann aglrllkIan olduquna vurgu yaptrktan sonra yerde ve gokte zerre aglrllglnca bir sey Rabbinizden gizli degildir buyurdu.

Yuce Allah yerdeki, denizlerdeki, atmosferdeki ve uzaydaki butun atomlan bildigi gibi atomdan 100.000 defa daha kuguk olan atomun gekirdegini, cekirdekteki notronlan, protonlan ve cekirdeqin etrafmda donen elektronlan da bilir, gorur ve denetler.

Diger yandan bedensel yaprrruz: olusturan hucreleri, hucrelerin cekirdeklerinl.

cekirdekteki kromozomlan ve kromozornlann uzerindeki genleri ve DNA rnolekullerini de bilir, gorur ve denetler.

Oegerli okurlanm! Cep telefonu Oreten flrrnalar, bizim cep telefonumuzun lclnl, drsim ve kullamrruru turn ayrrntrlan ile bizden daha iyi bildikleri gibi,

Bizi yaratan Allah da icimizi, drsrrmzr, hucrelerimizi, hucrelerimizin cekirdeklerini ve yekirdeklerdeki kromozomlan, genleri ve DNA molekullerlnl tum aynntilan ile bizden daha iyi bilir ve gorOr.

Lutfen elimizi vicdarurmza koyup dusuneliml Bizi, bizden daha iyi bilen Allah, gizlice ve acikca gunah isleyen kullanru bilmez ve qorrnez mi? Yine tek seceneqimiz, Gunah islememekl

.. .... .

DORDUNCU TAVSIYE

*

Hie; beklernediqln bir anda ve beklemedigin bir yerde Azrail anlden karsma dikilince, ben su anda olurne hazrr degilim ve olmek de istemiyorum. l.utfen sirndl git. sonra gel. de!

Ancak qecmistekl uygulamalara baktlglmlzda; Peygamberler dahil hie; kimse Azrail'e, simdi git, sonra gel diyemediqine ve biz de dtyemeyeceqtmize gore tek seceneqimlz olOmO kabullenmek ve olume haz: rlanmak! ...

yunkO Yuce Allah buyuruyor:

"Her nefis olumu tadacaktrr, Sonra bize dondurulecekslnlz." (AnkebQt, 57)

lnsarn hayvandan ayiran en onemli taktor, fiziksel vapis: degil aklidrr. Aklln gorevi, gelecegi gormek ve gereken onlemi alrnaktrr. blOm butun insanlann ortak kaderi olduquna gore, olurnu unutmak ve

.,

goz ard I etmek, tehlikeyi sezen devekusunun basiru kuma sokup qozlerlni kapamasma benzer.

Gozlerlnl kapayanlann yalruzca kendi dunyalannm karardiqrru devekusuna antatarnayiz ama insanlann bu ger~egi qorup olumu g6z ardi etmemeleri ve olume hazrrlanmalan gerekir.

VOce Allah buyuruyor:

"Nerede olursamz olunuz otum size ulasrr (sizi bulur), en guzel korunan sa9- lam kalelerde olsaruz bile!" (Nisa,78)

Doqrnak, dOnyaya gelmek istegimize bagll olmadlgl gibi 61mek ve ahiret alemine gitmek de isteqimize bagll degildir. lssrz collere kacsak, sarp kalelere slgmsak, karanhk rnaqaralarda gizlensek, asker! birlikler taratmdan koruma altma almsak ya da dunyarun en modern hastanelerinde en OnlO uzmanlann gozetimi altmda olsak, aldlglmlz bu 6nlemler bizi olurnden kurtaramaz ve Azrall'in gorevini yaprnastru engelleyemez. Peki alum nedir?

Ruh - beden iliskisinin kesilmesi demektir. Melekler gibi madde otesi bir varhk olan ruh, bedenin manevt elektrigi gibidir. Bir fabrikanin elektrigi kesildigi an, butun makineleri durduqu gibi ruhla illsklal kesilen bedenin de butun hayatl fonksiyonlan durur ve beden bir et - kemik ylglnlna donusur,

Ruh, insarun ash, azu, kahci ve kalitsal ki~iljgi, beden ise lnsamn bu dOnyadaki gec;:ici goruntUsudur.

"Ete, kemige burundurn - Yunus diye gorundOm" (Yunus Emre).

OIOmO ocu ve mezan karanlrk bir c;:ukur gibi alqrlamayaltrn, onlan guzelle~tirmeye cahsahrn. Cunku alum yok olma degil, baska bir hayata gec;:i~ demektir. blum, rOhun beden zlndarundan kurtulup berzah aleminde ozgOrlOgOne kavusrnasi demektir.

Ancak bir gerc;:egi de unutrnayalrrnl Gecicl dunya evimize yatmrn yaptrqrrruz gibi mezarrmrza da yatmrn yapallm. Dunya

evimizi luks esyalarla donatnjnmrz ve kristallambalarla aydmlatnqrrruz gibi mezanrruzt da namaz, oruc, zekat, Kur'an, zikir ve salavat-i serlte gibi manevi esyalarla donatahrn ve lrnan nQru ile aydtnlatahm. Aynca dunya evimizi zararh ve zehirli boceklerden koruduqurnuz gibi rnezanrruzi da zararh ve zehirli yrlanlardan koruyahm. <;unku gunahlanmlzIn herbiri orada bir YIIan olup bize saldrracak ve kryamete kadar bizi azap edecek.

Berzah alerninde rOhumuzun rahat etmesini ve rnezanrmzm cennet bahgesine donusmesinl istiyorsak, gunahlardan kacmahrn ve ibadetlerirnizi aksatmadan duzenli bir sekilde yapmaya cahsalrrn.

Dunyada tevbe eden ve gunahlanndan an nan m u'mlnler mezarda tutsak olmaz. Diledikleri an Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf eder, Medine'de Peygamberimizi ziyaret eder ve gokyuzOnde dolasrrlar, Aynca dlger peygamberlerle evliyalarla olen yakrnIan ve dostlan ile goru~up sohbet ederler.

Allah dostlanndan biri rnezarhkta dolasirken aglamaya baslarrus. Nedenini soranlara. "Ah! Yerin altrnda cennet de var, cehennem de var" dernis.

Degerli kardeslerim! GlOm meleql bizl izledigi gibi cennet ve cehennem de bizi bekliyor. Azrail aniden karsirruza dikilince, sirndi qit, sonra gel diyemeyeceqlrnize gore,

Oncelikle tevbe edip gOnahlanmlzdan annahm ve 61um cantarruzi guzel ~eylerle doldurallm.

.. .

BE~INCI TAVSIYE

*

Mah~er yerindeki manevi tartrda sevabin az ve gOnahm 90k gelirse, Allah (c.c.) seni korkunc zebanilere teslim edecek. Eger zebanilere direnecek gOcun varsa, gunah isle. Aksi halde hemen tevbe et ve gunahlan terk etl ..

Yuce Allah buyuruyor:

"Sur'a (ilk defa) ufurUldugunde Allah'," dilediklerinin drsrnda goklerdeki ve yerdeki varllklar korkudan dusup olecek." (Zumer, 68)

Hz. lsrafil, Allah'm emri ile Sur'a ilk defa uf1ediginde, kryarnet kopacak, butun canhlar korkudan adeta cildmp olecek ve yerlerin, goklerin duzeni degi~ip, yeni bir denge - duzen kurulacak.

Yuce Allah buyuruyor:

"Sur'a (tekrar) ururUldugunde kabirlerinden frrlayanlar suratle Rablerine (mah-

ser yerine) dogru giderler." (Yastn, 51)

Insanlar kabirlerinden firlayrp dunyada yaptrktannm hesabrru vermek uzere mahser yerine giderken gergekten cok zorlu bir gOn olacak. QOnkO, sonucta yerleri ya cennet ya da cehennern olacak.

Yuce Allah buyuruyor:

"0 gun zalirn (pisrnanhktan) ellerini rsrrarak, ah! Ke§ke peygamberle birlikte bir yol izleseydim diyecek." (Furkan, 27)

Din karsm saprk ideolojileri ve sapik sistemleri savunup mOslOmanlara bask: yapan zalimler, Ah! Ke~ke ben de peygamberle birlikte ayru yolu izleseydim diye, pisrnanhktan ellerini catrr catrr rsrracak. Tabii ki, i~ isten ge9tikten sonra!

Mahser yerinde once arnel defterleri dagllacak ve sonra MTzan (manevt tarn) kurulup herkesin gOnahl ve sevabi tartilmaya baslanacak.

VOce Allah buyuruyor:

"Biz kiyamet gunu i~in (Mah§er'de) adalet terazllerl kuracaqra, (Orada)

hi~ kimseye, hicbir sekilde haksizhk edilmez. (Yapllan sevap ve gunah) bir hardal tanesi aglrhgmca bile olsa, onu getirir (teraziye koyarjiz." (Enbiya, 47)

Mahser yerinde sevaplan ve gOnahlan tartacak (belirleyecek) mizanlar kurulacak. $eklini ve niteliqiru bilernediqimiz bu mizanlann sag bolurnune sevaplar ve sol bolumune gunahlar konacak, llahi adaletin gostergesi olan bu mizanlar cok hassas olacak. Tek bir hardal tanesi (yiyek tohumu) aglrllgmdaki sevaplan ve gunahlan cok hassas bir sekilde tarttlgl gibi dOnyadan daha buyuk ve daha aglr olan sevaplan ve gunahlan da ayru hassasiyetle tartacak.

Mizanlar kurulup tart: baslayrnca heyecan doruga cikacak ve insanlar korkudan tir tir titreyip qozlerini mizandan ayirrnayacak. C;OnkO lnsanm kaderi orada belli olacak.

Mizan'm sol bolurnune kapkara ve cirkin bir sekilde gunahlar konulunca

gunahkarlar kendi gunahmdan korkacak ve pisrnanhktan sacim, basim yolacak.

Mtzan'rn sag bolumune nur gibi ve bembeyaz bir sekilde sevaplar konulunca, sevaplanm goren rnu'rnlnler de sevincinden, Ah! Keske daha fazla sevap yapsaydrrn diye kendi kendini kinayacak.

Mizan'a (tartiya) namazdan baslanacak ve krlinan namazlann sevaplan ile krlmmayan namazlann gunahlan cok buyuk boyutlarda ve aglr olacaqrndan,

Mizandaki sevap - gunah dengesinin belirlenmesinde en onemli aglrllk, namaz olacak! ..

Sonra oruc, zekat ve hac gibi lslam'm temel ilkesi olan ibadetlere sira gelecek ve bu i badetlerin sevaplan da 90k buyuk boyutlarda olacak ve bunlar da MTzan'm sag bolurnune konacak. Tabii ki aksi de olacak yani bu lbadetlert yapmayanlann gOnahlan da Mizan'm sol bolurnune konacak.

lslarn'm temel ilkelerinden sonra nafile

(farzrn dismdaki) ibadetlere sira gelecek ve ister sozlu, ister parasal ve ister bedensel olsun, bu ibadetlerln de her birine ayn ayn sevaplar verilecek ve bunlar da tek tek Mizan'm sevap bolurnune konacak.

llahi adaletin geregi bir hardal tanesi kadar haytrlar ve iyilikler karsrlrksiz kalmayacak ve bunlann sevaplan da tek tek Mizan'a konacak. Gonulden bir defa Allah diyen, bir defa Besmele geken, bir rnuslurnana selarn veren, bir hastayi zlyaret eden, bir yaslmm ya da ozurlunun kolundan tutup yardrrn eden ve bir yoksula az da olsa yardrrn eden,

Bu tur onemsemediql iyiliklerin sevablru gorunce, saskmhktan sevinc goz yasIan dokecek.

Ya gunahlar? Evet onlar da tek tek Mizan'a konacak ve bir hardal tanesi kadar gunah da cezasrz kalmayacak. Bir yudum alkol alanlar, vakit gec;irmek lcln bile olsa kumar oynayanlar, yabanci bir

kadrnla el srkrsan erkekler, yabanci bir erkekle el srkrsan kadinlar ve 90k krsa bir zaman icln bile olsa drsarrda acik sacrk dolasanlar bunlann gOnahtnl gorOnce, cok plsrnan olacak ve dOnyada tevbe etmedigi icln kendini kmayacak.

Ya buyilk gGnahlar? Onlarm serrinden dunyada ve ahirette Allah hepimizi korusun ve butun insanlara tevbe edip, lslarn'a donmelerinl nasib etsin. AminL.

VOce Allah buyuruyor:

"0 gun vezin (tarn) haktir, Kimin tartilan (sevaplan) aglr gelirse, i§te onlar felaha (cennet'e) kavusanlardir;" (A'raf, 8)

Mizan'da sevaplan aglr basanlar, sonsuzluk alerni olan cennete kavusacak ve orada her acrdan tam gOvenli bir ortamda sOrekli mutlu ve huzurlu yasayacaklar. Cennete giden yol, MTzan'daki sevap - gunah dengesini gosteren ibreye ve ibrede insanlarin dunyadaki yasantisma bagll olduqundan,

Tek seceneqlmiz, bu ge~ici dunyada sevaplanrmzi ~ogaltmak ve gunahlardan kacmmaktrr. Bunun drsmda kesinlikle baska bir seceneqlmlz ve quvencemiz yoktur. Orta slddetteki bir deprem anrnda korkudan sok olan, slrnsek cakrnca ve gok gurleyince kalbi hoplayan insarun,

Yuce Allah zebanilere;

"Onu tutun, (elini boynuna) baglaym, sonra onu cehenneme atm." (Hakka, 30-31) diye emir verdiql zaman, a~agllanarak ve 91glIkiar atarak cehenneme gitmenin drsrnda elinden ne gelir ki!..

SONU<; *

Degerli okurlanm! Zahidler sultan:

Ibrahim Edhem'in bu be~ tavsiyesinin I~Iglnda bir durum degerlendirmesi yapahm ve kendi gelecegimlz acrsindan bundan bir sonuc cikarrnaya cahsahrn.

Su anda yol aynrrundayiz ve karsrrnrzda iki tabela var. Birinde cehenneme gider ve digerinde cennete gider yazryor. Direksiyon elimizde, karar bizde ve Azrail de pesimizdel

Cehenneme giden yola baktrqrrmzdal Freni patlayip kontrolden cikan bir arac gibi iman frenleri patlayan ve akhn kontrolOnden cikan dinsiz, dengesiz, huzursuz, abdestsiz ve narnazsrz toplumlan goruyoruz.

Alkol, uyusturucu, kumar ve fuhus batakhklarmda sagllglnl yitirenler, esini, i~i-

ni, ki~iligini kaybedenler. iflas edip bunalima girenler ve kapitalist sistemin kredi kartt cikrnaztndan kurtulmak lcin intihara yeltenenler ...

Birbirinden aynlan esler, yrkrlan yuvalar ve sokaqa terk edilen cocuklar ... Tinerci, haP91 derken, kucilk yasta gayr-i mesru cinsel iliskilere. terorist eylemlere ve uyusturucu kuryeliqine zorlanan zavath sahipsiz yavrular ...

C;ek senet mafyalan, yer aln dunyatan, karanlik i~ler, rusvetler, sapik ili~kiler ve kanh terorist eylemler ...

Huzuru saqlarnakla qorevlt devletin polisine tash, sopali, rnolotof kokteylli saldrnlar ve karanhk gU91er tarafmdan kullaruIan zavalh bilincsiz qencler ...

Diger yandan bu ortamdan yararlanmak lcln yanqrna kbrOkle gidenler de var. C;Ikar cevreleri, karanlrk guc;ler ve karanllk g091erin kontrolundeki yazrh ve gbruntUlu medya!

Din karstti sbylevler, gbrkemli torenler,

hayali irtica yaygaralan ve halktan alman vergilerle ~erefe kaldinlan kadehler!..

Peki bunlarrn sonu ne olacak? GOnahlanndan kopup tevbe ederlerse, gOne~ batidan doguncaya kadar Tevbe Kapisl herkese aciktrr. Tevbe edip gunahlanndan anndiklan ve tmarun tadrru ahp ruhsal huzura kavustuklan an,

Ah! Ben niye daha once tevbe etmemisirn diye kendilerini krnarlar,

Ya tevbe etmeden olurlerse?

Allah korusun ama, yolun basmdaki tabelada yazrh olan yere, yani cehennem'e giderler.

***

Cennete giden yola baktrqtrruzda'

Dint emirler doqruttusunda dengeli, duzenli, huzurlu ve sagllkll ya~ayan toplumIan gorOyoruz!

DOnya Icln, dOnyada kalacaklan ve ahiret icin, ahirette kalacaklan kadar 9ahstrklan icin asrn hrrsa kapllmadan ve ibadetlerlni aksatmadan cahsan lnanclt

insanlar toplumu ...

Din karde~ligi potasrnda eriyip Allah icin birbirini sevenler ve her gun be~ vakit namazda bir araya gelip birbirlerinin dertleri ile ilginenenler ...

Zekat, titre, kurban, adak, oruc kefareti. yemin kefareti ve cesitli nafile sadakalarla yoksullan, yetimleri ve kimsesizleri gozetip kollayan gergek mu'rninler. ..

Namazdan aldrklan ruhsal gOgle, nefislerini kontrol altmda tutabilen ve bu nedenle alkol, uyusturucu, kumar, yalan, dedikodu ve kul hakkt gibi her ge~it gOnahtan titizlikle kacman rnuslumanlar ...

Yuce Allah'm (Zina'ya yaklasrnaym) emrine uyarak, ellerini, dillerini, gozlerini ve cinsel orqanlanru zinarun her cesidinden koruyan, cinsel zevklerini e~leri ile paylasan ve rnutluluqu yuvalarmda arayan gergek mu'rnlnler ve rnu'mineler ...

Mutlulugu yuvada aradiklan i9in ba~kaSin In esinde gozO olmayan ve bu nedenIe bosanrna olayrru gOndeme getirmeyen,

ancak zorunlu hallerde Yuce Allah'in sevmedigi bosanrna olayi gert;ekle~se bile, cocuklanna sahip cikrp onlan sokaqa terk etmeyen inanch anneler ve babalar!

Peki bunlarin sonu ne olacak?

Bu yolda olurlerse, hit; kuskusuz yolun basindaki tabelada yazrh olan yere yani cennete gidecek ve orada surekli mutlu yasayacaklar,

CENNET VE INSAN *

YOce Allah buyuruyor:

"Rabbinizin bagl~lamastna ve takva sahipleri (gunahlardan korunanlar) iyin hazrrlanrms, geni~ligi gokler ve yer kadar olan cennete kosusun."

(AI-i lrnran, 133)

Bedensel ve duygusal acidan okyanuslann buz gibi soquk sulanndaki yasarn kosullanna gore yaranlan balinalara, goller dar ve srkrci geldigi gibi,

Bedensel ve ruhsal acidan cennetteki yasarn kosullanna gore yaratilan insanlar icin de bu dOnya, gergekten 90k dar ve srkicrdrr. <;OnkO;

Babarmz Adem ve annemiz Havva, bin ytldan fazla cennette kaldrlar. Yediler, i~tiler ve turn guzelligi ile cennet hayatrru yasadilar. Sonra seytan tarafmdan aldatilmca, bu dunya gezegenine surqun ola-

rak gonderildiler. 0 guzelim cennet hayatrna ahsan babarruz Adem ile annemiz Havva'ya bu dunya gezegeni cok dar ve srkrci geldiginden, ruhsal acidan dOnyaya uyum saglayamadllar ve cennet ozlerni ile yanarak ahiret ale mine g090p gittiler.

Hayvanat bahgelerinde doqan ve orrnanlan hi9 gormeyen asian yavrulanrun genetik yapllannda ve ig gudOlerinde buyOk ormanlann ozlemi olduau gibi,

Dunyada dogan ve cenneti hi~ gormeyen insanlarm genetik yapilarmda ve kalltsal bllinc altlannda da cennet ozlemi olduqundan, ahlrete ve cennete inanmayanlar bile asm guzellikler karsismda "cennet gibi" demekten kendilerini alamazlar ve 6rtOlu bir sekilde de olsa cennetin varhqrru kabullenmis olurlar.

Evet cennet vardir ve her lnsarun fttratmda da cennet ozlemi vardrr, Bu nedenle insanlann bazen gereksiz yere, carurn Slkrhyor ve gonlum darahyor demeleri, cennet ozleminden ve ruhsal tatminsizlikten

kaynaklanmaktad tr,

Cunku ruh, oncelikle olurnsuz bir hayat ister. Sonra sOrekli huzur, sOrekli mutluluk, sOrekli saqhk ve sOrekli gen91ik lster.

Durmadan dondOgO ve uzaydaki yeri sOrekli degi~tigi icin dOnyadaki yasarn kosultan insanlann bu beklentilerini karsilayabilecek yaprya sahip degildir.

Krsith ve ge9ici bazi mutluluklar drsrnda bu dOnyada huzur bulup tatmin olamayan, cocukluqu aglamakla, ogrenciligi sinavlarla ve ya~lIllgl hastahklarla gegen, sonra blum yataqrnda ecel terleri doken, kabrinde srkrlan, Mahser'de bunalan ve Sirat Koprusu'nde yanan iNSAN,

Ancak cennete girince, carurun her istedigini, ozlernini duydugu her seyi ve turn beklentilerini orada hazir bulunca, her acidan tatmin olacak, ruhsal huzura, surekli rnutluluqa ve olumsuz bir hayata kavusacaktrr.

Yuce Allah buyuruyor:

"Kuskusuz rnuttaktler (gunahlardan sakmanlar) golgelerde, pmarlarm basrnda ve canlarmm istedigi meyvelikler arasmda olacaklar. (Melekler onlara diyecek ki:) Yaptlgmlz lbadetlere kanjiIlk, afiyetle yiyin, i~in." (Murselat, 41- 42-43)

Dunyada Allah'tan korkmayan ve c;;a9- dashk adrna en cirkin gOnahlan acikca i~leyenler, mahserdekl sorgulamadan sonra 0 korkunc cehennemde cayrr cayir yanarken, zakkum agacmm aCI ve pis kokulu meyvelerini yerken ve Ozerine fokur fokur kaynayan hamTm suyunu icerken,

DUnyada Allah'tan korkup her cesit gunahlardan titizlikle sakrnanlar ve bes vakit namazi dOzenli bir ~ekilde krlanlar,

Cennet agac;lannin golgesinde, hayat pmarlanrun basmda ve canlanrun istedigi her ceslt meyveliklerin arasmda oturup bol bol yiyip icecekler ve yakmlan ile doyasrya sohbet edip hasret giderecek-

ler. Melekler onlara diyecek ki: Ounyada yaprms olduqunuz iyi islerinizln kar~lIlgl olarak stmdi burada bol bol yiyin ve lcln.

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

Cennet'tekiler orada yerler, icerler, ancak buyuk ve kucuk abdeste (tuvalete) cikrnazlar. Ve surnkurrnezler. Ancak hos kokulu bir gaz ve ter cikanrlar. (Muslim)

Cennetteki rnu'rninler hicbir krsitlarnaya tabi olmadan canlanrun istedigi her cesit gldalan bol bol yiyip i9tikleri halde, tuvalete cikrnayacak ve kilo almayacaklar. Ana karrundaki yavrulann barsak ve solunum sistemleri calisrnad 19 1 gi bi cennetleki mu'rninlerin de baglrsak sistemi cahsmayacak ve yedikleri, ictikleri gldalar, renksiz ve kokusuz bir gaz ya da ter seklinde d isan atilacak.

Cennette tukurrne, sOmkOrme, aksirma, balgam, goz ya~1 ve kulak kiri gibi salqrlar olrnadrq: gibi saclar, trrnaklar da uzamayacak ve cinsel ili~kilerde eslerden belirli akmti gelmeyecek.

Cennetin saraylan gumu~ten, inciden, altrndan, divanlan yakuttan, zumrutten, mercandan ve yataklari ile rnu'mlnlerin i~ ve dl~ giysileri de cennet ipeginden olacak.

Cennette kadrn - erkek hi~ kimse tek kalmayacak. Dunyada hie evlenmeyenler ya da esi cehennemde olanlar, baska erkeklerle ve baska kadmlarla evlenecek ve herkesin e~i olacak.

Cennette, kadm - erkek turn beklentilerini tazlasryla e~lerinde bulacaklar, birbirlerini asm derecede sevecekler ve ger~ekten cok rnutlu olacaklar. Cennette her sey surekli ve kesintisiz olduqundan eslerin sevgi ve mutluluklan da surekli ve kesintisiz olacak. Aradan milyarlarca yrl ge~se de sevgi ve mutluluklan azalmayacak aksine daha da artacak.

Cennette devlet, ordu, yarq: ve polis gOcO gibi gOvenligi ve otoriteyi saqlayrct bir yapilanma olrnadrqr halde huzur ve guveni bozucu tek bir olay ortaya ~I krna-

yacak ve herkes huzur ve guven icinde ozgurce yasayacak.

Yedi kat goklerden ve goklerdeki turn galaksilerden daha buyuk olan cennet, dunya gibi bir gune~in etrafrnda donrneyip Ars'in nuru ile aydmlandrqrndan, cennetin her tarafrnda surekli gunduz ve surekli rhrnan bahar iklimi olacak.

Kuguk yasta olen cocuklar drsmda, kadin - erkek herkes cennete girerken 33 ya~ gorUnUmunde olacak ve aradan milyarlarca YII gegse de hlc kimsenin yasi ve gorunumu degi~meyecek.

Cennet gozlerin gormedigi, kulaklarrn duyrnadiq: ve insanlann kalbine, hayaline gelmeyen guzellikler ve farklrhklar alernidir,

Ruhlar alerninden ana rahmine ve oradan da dunyaya gelen insarun son duragl cennet ya da cehennemdir.

Degerli okurlarrm! Direksiyon elimizde, karar bizde ve Azrail de pesimizde oldu-

gundan, acele karanrruzi verelim ve yol aynrrunda fazla durmayahml

Yol aynmmdaki tabelaYI gormeden yanlishkla cehennem yoluna girmi~sek, derhal geri donetlm ve doqarruzla ortusen

o guzelim cennet yoluna girelim.

Aksi halde alum meleqi Azrail karsirruza dikilince, i~ isten gee;ti, cook gee; kaldrn der ve carurmz: (ruhunuzu) alrp azap meleklerine teslim eder.

Bizden soylernek, Allah'tan hidayet ve kuldan gayretl..

HAKolN ILAHI KITAP

www.tomorhoca.com