มารยาทในการสวมใส่เสื้อผ้า

[ ไทย ]

‫آداب اللباس‬
[ ‫] باللغة التايلندية‬

มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิ
รีย์
‫محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري‬

แปลโดย: สุกรี นูร จงรักสัตย์
‫ شكري نور‬:‫ترجمة‬
ตรวจทาน: อุษมาน อิดรีส

‫ عثمان إدريس‬:‫مراجعة‬
จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิ กฮฺ อัล-อิสลามีย์
‫ كتاب مختصر الفقه السلمي‬:‫المصدر‬

สำานักงานความร่วมมือเพือ
่ การเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ
กรุงริยาด
‫المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض‬
1429 – 2008

2

มารยาทในการสวมใส่เสื้อผ้า
ประโยชน์ของเสื้อผ้า

1. ประการแรก : ใช้เป็ นเครือ
่ งประดับกาย ดังทีอ
่ ัลลอฮฺ สุบ
หานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวว่า :
      
    
(31
: ‫)العراف‬

ความว่า : โอ้
ลูก
หลานอาดั
มเอ๋ย ! สูเจ้าจงประดับ

กาย ณ ทุกมัสยิด

(อัลอะอฺรอฟ : 31)

2. ประการทีส
่ อง : ใช้ปกปิ ดอวัยวะทีอ
่ ับอาย(อวัยวะเพศและ
ส่วนทีพ
่ ึงสงวน) ดังทีอ
่ ัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรง
กล่าวว่า :
   
 
  
  
  
    
  

ความว่า : โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย ! แท้จริงเราได้

ประทานเครือ
่ งนุ่งห่มและเครือ
่ งประดับให้แก่สูเจ้าที ่
ใช้ปกปิ ดอวัยวะทีน
่ ่าละอายของสูเจ้า และอาภรณ์
แห่งความยำาเกรงนัน
้ คือสิง่ ทีด
่ ียิง่ สิง่ เหล่านัน
้ คือส่วน
หนึง่ จากบรรดาโองการของอัลลอฮฺเพือ
่ ว่าพวกเขา
จะได้รำาลึก(อัลอะอฺรอฟ : 26)

3

3. ประการทีส
่ าม : ใช้ปกป้ องผิวกายจากความร้อน ความ
หนาวเย็น หรืออืน
่ ๆ ดังทีอ
่ ัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้
ทรงกล่าวว่า :
    
   
  
   
  
 
   
 
 
   

ความว่า : และอัลลอฮฺได้ทรงทำาร่มเงาจากสิง่ ที ่

พระองค์ทรงสร้างให้แก่พวกเจ้า ทรงทำาทีพ
่ ักพิงจาก
ภูเขา ทรงทำาเครือ
่ งน่งุ ห่มเพือ
่ ปกป้ องสูเจ้าจากความ
ร้อนและเสือ
้ เกราะเพือ
่ ปกป้ องสูเจ้าจากภัยอันตราย
ในสงคราม เช่นนัน
้ แหละ พระองค์ทรงทำาความ
โปรดปรานของพระองค์ให้สมบูรณ์แก่สูเจ้าเพือ
่ สูเจ้า
จะได้นอบน้อม (อันนะห์ลฺ : 81)
เครือ
่ งแต่งกายทีอ
่ ัลลอฮฺกำาหนดให้แก่ลูกหลานอาดัม
1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวว่า :
  
 
 
  
 

4

    
  
(26 : ‫)العراف‬
  

ความว่า : โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย! แท้จริงเราได้
ประทานเครือ
่ งนุ่งห่มและเครือ
่ งประดับให้แก่สูเจ้าที ่
ใช้ปกปิ ดอวัยวะทีน
่ ่าละอายของสูเจ้าและอาภรณ์
แห่งความยำาเกรงนัน
้ คือสิง่ ทีด
่ ียิง่ สิง่ เหล่านัน
้ คือส่วน
หนึง่ จากบรรดาโองการของอัลลอฮฺเพือ
่ ว่าพวกเขา
จะได้รำาลึก (อัลอะอฺรอฟ: 26)
2. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวว่า :
    
 

  
    
   
 
 
  
  



ความว่
า : จงกล่าวเถิด
(มุหัมมัด) ว่าผู้ใดเล่าที

ทำาให้เครือ
่ งตกแต่งของอัลลอฮฺทีท
่ รงนำาออกมาให้
แก่บ่าวของพระองค์และสิง่ ดี ๆ จากปั จจัยยังชีพ
ต้องกลายเป็ นสิง่ ต้องห้าม จงบอกซิ (มุหัมมัด) ว่า
ในโลกดุนยานีม
้ ันเป็ นของบรรดาผู้ศรัทธา (ร่วมกับผู้
ไม่ศรัทธา) โดยจะสงวนเป็ นการเฉพาะ (สำาหรับผู้

5

ศรัทธา) ในวันกิยามัต เช่นนัน
้ แหละเราจะอธิบาย
โองการทัง้ หลายแก่หมู่ชนทีร
่ ู้ (อัลอะอฺรอฟ : 32)
เสื้อผ้าทีด
่ ีทีส
่ ุด
1. มีรายงานจากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
،‫م‬
َ ‫ض فإنها‬
ِ ‫سوا‬
ُ َ ‫»ال ْب‬
ُ ُ ‫خي ُْر ث َِياب ِك‬
ُ ُ ‫من ث َِياب ِك‬
ُ ‫م ال ْب ََيا‬
ّ َ ‫وك‬
.«‫م‬
ِ ‫فُنوا‬
َ ‫في‬
ْ ُ ‫وَتاك‬
َ ‫ها‬
ْ ‫م‬
َ
ความว่า : “พวกท่านจงสวมเสือ
้ ผ้าสีขาว เพราะมัน
เป็ นเสือ
้ ผ้าทีด
่ ีทีส
่ ุดของพวกท่าน และจงห่อศพคน
ตายของพวกท่านในนัน
้ ” (เศาะฮีหฺ

บันทึกโดยอบูด

าวูดตามสำานวนนี ้ หมายเลข 4061

เศาะฮีหฺสุนัน

อบีดาวูด หมายเลข 3426
มาญะฮฺ หมายเลข 1472

และบันทึกโดยอิบนุ
เศาะฮีหฺสุนันอิบนิ

มาญะฮฺ หมายเลข 1201)
2.จากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า:
َ
َ
‫ صلى الله عليه‬- ‫ى‬
َ ‫كا‬
ّ ‫ح‬
َ ‫نأ‬
ِ ‫ب الث َّيا‬
ّ ِ ‫ب َإ َِلى الن ّب‬
. َ‫حب ََرة‬
ِ ْ ‫ها ال‬
ْ ‫ أ‬- ‫وسلم‬
َ ‫س‬
َ َ ‫ن ي َل ْب‬
ความว่า : เสือ
้ ผ้าทีท
่ ่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ชอบสวมใส่มากทีส
่ ุด คือ อัลหิบะเราะฮฺ
(อัลหิบะเราะฮฺ คือ เสือ
้ ผ้าฝ้ ายทีป
่ ระดับประดา ทอ
ทีเ่ มืองเยเมน – ผู้แปล) (มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ บันทึก

6

โดยอัลบุคอรีย์ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 5813

และ

มุสลิม หมายเลข 2079)
3.จากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เล่าว่า:
َ
َ
‫صلى الله عليه‬- ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
َ ‫كا‬
ّ ‫ح‬
َ ‫نأ‬
ُ ‫ب إ َِلى َر‬
ِ ‫ب الث َّيا‬
ِ ‫سو‬
َ ْ ‫ ال‬-‫وسلم‬
.‫ص‬
ِ ‫ق‬
ُ ‫مي‬
ความว่า : “เสือ
้ ผ้าทีท
่ ่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม ชอบมากทีส
่ ุด คือ อัลเกาะมิส
(เสือ
้ ยาว) (เศาะฮีหฺ

บันทึกโดยอบูดาวูดตาม

สำานวนนี ้ หมายเลข 4025

เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด

หมายเลข 3396

และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ

หมายเลข 2575

เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ

หมายเลข 2877)
ระดับขอบชายผ้าสำาหรับผู้ชายและผู้หญิง
1. มีรายงานจากอบูสะอีด อัลคุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า
:

َ
َ‫و ل‬
َ ‫حَر‬
َ َ ‫ول‬
ِ ‫ص‬
ّ ‫ف ال‬
ْ ‫م‬
ُ ْ ‫» إ ِْزَرةُ ال‬
ْ ِ ‫سل ِم ِ إ َِلى ن‬
ْ ‫أ‬-‫ج‬
َ ‫ق‬
ِ ‫سا‬
َ
َ ‫ما‬
َ ‫س‬
َ ‫ف‬
‫ل‬
ِ -‫ح‬
َ ‫كا‬
ْ َ ‫ن ال ْك‬
َ ‫جَنا‬
ُ
ْ ‫نأ‬
َ ْ ‫وب َي‬
َ ،‫ن‬
ُ َ ‫ما ب َي ْن‬
َ ‫في‬
َ ‫ه‬
ِ ْ ‫عب َي‬
َ
ْ
َ
َ
‫جّر إ َِزاَرهُ ب َطًرا‬
ِ ‫و‬
ِ
َ ‫ن‬
ْ ‫ن الك‬
ُ ‫نف‬
ْ ‫م‬
َ ‫م‬
َ ،‫ر‬
َ ‫ه‬
ِ ‫فى الّنا‬
ِ ْ ‫عب َي‬
.« ‫ه‬
ِ ْ ‫ه إ ِل َي‬
ُ ّ ‫ر الل‬
ْ َ‫ل‬
ِ ُ‫م ي َن ْظ‬
ความว่า : “ผ้านุ่งของมุสลิมนัน
้ ยาวถึงครึง่ แข้งและ
ไม่เป็ นไรหรือไม่มีความผิดแต่อย่างใดหากอยู่ใน
ระดับระหว่างมัน (ครึง่ แข้ง) กับสองตาตุ่ม ส่วนทีอ
่ ยู่
7

ใต้ตาตุ่มนัน
้ มันอยู่ในนรก ผู้ใดทีท
่ อดชายผ้าของเขา
(จนเลยตาตุ่ม) ด้วยความหยิง่ ยะโสอัลลอฮฺจะไม่ทรง
มองเขา” (เศาะฮีหฺ

บันทึกโดยอบูดาวูดตามสำานวน

นี ้ หมายเลข 4093

เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด

หมายเลข 3449

และบันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ

หมายเลข 3573

เศาะฮีหฺสุนันอิบนิมาญะฮฺ

หมายเลข 2875)

2.มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
‫م‬
ُ ‫ه‬
ِ ْ ‫ه إ ِل َي‬
َ ‫ن‬
َ ‫و‬
ْ ‫م‬
ُ ّ ‫ر الل‬
ْ َ ‫خي َل َءَ ل‬
ُ َ ‫وب‬
َ »
ْ َ‫ه ي‬
ْ َ ‫جّر ث‬
ِ ُ‫م ي َن ْظ‬
ُ
َ ‫ة‬
َ ‫ف‬
َ .« ‫ة‬
َ ‫م‬
ُ‫ساء‬
َ ْ ‫فك َي‬
ِ ْ ‫ال‬
ِ ‫م‬
ْ َ ‫صن‬
ّ ‫تأ‬
ْ َ ‫قال‬
َ ّ ‫ن الن‬
َ ‫م‬
َ ‫ع‬
َ َ ‫سل‬
َ ‫قَيا‬
ْ َ‫ف ي‬
َ ‫ف‬
َ .« ‫شب ًْرا‬
َ ‫ن‬
َ ‫قا‬
ً ِ‫ت إ‬
‫ذا‬
ِ ‫ل » ي ُْر‬
ِ ‫ن‬
ْ َ ‫قال‬
َ ‫خي‬
ّ ‫ه‬
ِ ِ ‫ب ِذُُيول‬
َ
َ »‫ل‬
َ .‫ن‬
ْ ‫فأ‬
َ ‫قا‬
‫ن‬
ً ‫ه ِذَرا‬
ِ ‫في ُْر‬
َ ‫ش‬
ِ َ ‫ت َن ْك‬
َ ْ‫زد‬
َ ‫ق‬
ُ ‫م‬
ّ ‫ه‬
ُ َ ‫خين‬
ُ ‫دا‬
ِ َ ‫عا ل َ ي‬
.« ‫ه‬
َ
ِ ْ ‫عل َي‬
ความว่า : “ผู้ใดทอดชายผ้าของเขา (จนเลยตาตุ่ม)
ด้วยความหยิง่ ยะโส อัลลอฮฺจะไม่ทรงมองเขาในวัน
กิยามัต” ท่านหญิงอุมมุสะละมะฮฺจึงถามว่า “แล้ว
พวกผู้หญิงจะทำาอย่างไรกับชายผ้าของนาง ?” ท่าน
ตอบว่า “ให้พวกนางปล่อยลง (ให้พ้นจากตาตุ่ม)
หนึง่ คืบ (12 นิว้ )” นางบอกว่า “ถ้าอย่างนัน
้ ส้นเท้า
ของพวกนางก็โผล่ออกละซิ” ท่านตอบว่า “ถ้าเช่น
นัน
้ ก็จงปล่อยมันลงหนึง่ ศอกจงอย่าให้เกินเลยไป

8

กว่านัน
้ ”(เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัตติรมิซีย์ตามสำานวน
นี ้ หมายเลข 1731

เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย์

หมายเลข 1415

และบันทึกโดยอันนะสาอีย์

หมายเลข 5336

เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย์

หมายเลข 4929)
โทษของการทอดชายผ้า
มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ว่า
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :
َ ْ ‫وال‬
ُ ‫سَبا‬
‫جّر‬
ِ ْ ‫وال‬
ِ ‫ل‬
ِ ‫م‬
ِ ‫ق‬
َ ‫ن‬
ْ ِ ‫»ال‬
ْ ‫م‬
َ ‫ة؛‬
َ ‫ما‬
َ ‫ع‬
َ ‫ص‬
َ ‫ر‬
ِ ‫فى ال َِزا‬
ِ ‫مي‬
َ ‫ها‬
.«‫ة‬
ُ ‫شي ًْئا‬
ِ ْ ‫م ال‬
ِ ‫م‬
ِ ْ ‫ه إ ِل َي‬
ِ
َ ‫و‬
َ ْ ‫من‬
َ ‫قَيا‬
ُ ّ ‫ر الل‬
ْ َ ‫خي َل َءَ ل‬
ْ َ‫ه ي‬
ِ ُ‫م ي َن ْظ‬
ความว่า : การทอดยาวลงไปของชายผ้า เสือ
้ และ
ผ้าโพกหัวนัน
้ ผู้ใดทอดมันด้วยความหยิง่ ยะโส
อัลลอฮฺจะไม่ทรงมองเขาในวันกิยามัต” (เศาะฮีหฺ
บันทึกโดยอบูดาวูดตามสำานวนนี ้ หมายเลข 4094
เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3450
โดยอันนะสาอีย์ หมายเลข 5334

และบันทึก

เศาะฮีหฺสุนัน

อันนะสาอีย์ หมายเลข 2917)
2.มีรายงานจากอบู ซัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่าท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
    ‫ة‬
ٌ َ ‫»ث َل َث‬
  
     
9

‫ )آل‬   

َ ‫سو‬
‫ ثلث‬ ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫ فقرأها َر‬: ‫قال‬.« (77: ‫عمران‬
‫م َيا‬
َ ‫و‬
َ : ‫ قال أبو ذر‬،‫مرار‬
ُ ‫ن‬
ِ ‫خ‬
ْ ‫م‬
ْ ‫ه‬
َ ،‫سُروا‬
َ ‫خاُبوا‬
َ ‫ه؟‬
ُ ِ ‫سب‬
َ ‫قا‬
َ ‫سو‬
‫ق‬
ِ ْ ‫من‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫مّنا‬
ْ ‫م‬
ُ ‫َر‬
ُ ‫ف‬
ُ ْ ‫وال‬
َ ْ ‫وال‬
ُ ْ ‫ل »ال‬
َ ‫ن‬
َ ‫ل‬
َ ْ ‫ف ال‬
.«‫ب‬
ِ
ِ ِ ‫حل‬
َ ْ ‫ه ِبال‬
َ ْ ‫سل‬
ُ َ ‫عت‬
ِ ‫كاِذ‬
ความว่า : “สามกลุ่มคนที ่ “อัลลอฮฺจะไม่ทรงพูด ไม่
ทรงมองพวกเขาในวันกิยามัต และไม่ทรงขัดเกลา
(รับรอง) พวกเขา และพวกเขาจะได้รับโทษทัณฑ์ที ่
แสนสาหัส” (ความหมายอัลกุรอาน. อาลิอิมรอน :
77) เขาเล่าว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ได้อ่านถึงสามครัง้ อบูซร
ั จึงพูดว่า
“พวกนัน
้ ต้องหมดหวังและขาดทุนแน่ ๆ พวกเขา
เป็ นใครหรือ โอ้ท่านเราะสูลัลลอฮฺ ? ท่านตอบว่า
“คือ คนทีท
่ อดชายผ้า คนทีท
่ ำาดีแล้วทวงบุญคุณ
และคนทีข
่ ายสินค้าด้วยการสาบานเท็จ” (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 106)
3. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
َ
َ ‫ر‬
َ ‫س‬
َ ‫ف‬
«‫ر‬
ِ ‫ف‬
ِ ‫ن‬
ِ ‫ل‬
ْ َ ‫ن ال ْك‬
ْ ‫ما أ‬
َ ‫م‬
َ ‫م‬
َ »
ِ ‫فى الّنا‬
ِ ‫ن ال َِزا‬
ِ ْ ‫عب َي‬
ความว่า : “ชายผ้าส่วนทีเ่ ลยพ้นจากสองตาตุ่มนัน

ต้องอยู่ในนรก”(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข
5787)
เสื้อผ้าและผ้าปูทีต
่ ้องห้าม
10

1.มีรายงานจากอุมัร บิน อัลค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ
ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าว
ว่า :

َ ‫ريَر‬
‫م‬
ِ ‫ه‬
َ ْ ‫سوا ال‬
َ ِ ‫ن ل َب‬
ُ ِ ‫» ل ت َل ْب‬
ْ ‫م‬
ْ َ ‫فى الدّن َْيا ل‬
ُ ‫س‬
َ ‫ه‬
ُ ّ ‫فإ ِن‬
ِ ‫ح‬
.«‫ة‬
ِ ‫فى ال‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫خَر‬
ْ َ ‫ي َل ْب‬
ُ ‫س‬
ความว่า : “พวกท่านจงอย่าสวมผ้าไหม เพราะผู้ใด
ทีส
่ วมมันในโลกดุนยาแล้วเขาจะไม่ได้สวมอีกในวัน
อาคิรัต”(มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์

ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 5834

และมุสลิม

หมายเลข 2069)
2.มีรายงานจากอบู มูสา อัลอัชอะรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ
ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าว
ว่า :

ُ ‫كو‬
‫مِتى‬
َ ‫ب‬
َ ّ‫والذ‬
َ ْ ‫س ال‬
ُ »
َ ‫حّر‬
ّ ‫رأ‬
ِ ‫ه‬
ُ ‫م ل َِبا‬
َ ‫ر‬
ِ ُ ُ‫عَلى ذ‬
ِ ‫ري‬
ِ ُ‫ح‬
ّ ‫ح‬
.« ‫م‬
ِ ‫وأ‬
ْ ‫ه‬
َ
ِ ِ ‫ل ل َِناث‬
ความว่า : “การสวมผ้าไหมและทองคำานัน
้ ถูกห้าม
สำาหรับผู้ชายของอุมมัตฉัน และถูกอนุมัติสำาหรับผู้
หญิงของพวกเขา” (เศาะฮีหฺ

บันทึกโดยอัตติรมิซีย์

ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 1820
รมิซีย์ หมายเลข 1404
หมายเลข 5265

เศาะฮีหฺสุนันอัตติ

และบันทึกโดยอันนะสาอีย์

เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย์

หมายเลข 4754)

11

3.จากอัลบัรรออ์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :

َ
:‫ع‬
َ ِ ‫ صلى الله عليه وسلم – ب‬- ‫ى‬
َ ‫أ‬
ّ ِ ‫مَرَنا الن ّب‬
ٍ ْ ‫سب‬
ْ َ ‫وت‬
‫ت‬
ِ
ِ ‫مي‬
ِ ‫ش‬
ِ َ‫عَياد‬
َ ْ ‫ع ال‬
َ ْ ‫ة ال‬
َ ،‫ز‬
َ ،‫ض‬
ِ ِ ‫جَنائ‬
ِ ‫م‬
ِ ‫وات َّبا‬
ِ ‫ري‬
ُ ْ ‫ع‬
،‫ج‬
َ ‫هاَنا‬
ّ ‫وال‬
َ ْ ‫س ال‬
َ ْ ‫ال‬
َ َ ‫ون‬
َ ،‫ر‬
َ ،‫س‬
ِ ‫ري‬
ِ ‫ح‬
ِ ‫ديَبا‬
ِ ْ ‫ن لب‬
ِ ِ‫عاط‬
َ ْ ‫وال‬
‫ر‬
ُ ْ ‫ر ال‬
ْ ِ ‫وال‬
ّ ‫ق‬
ْ ‫ح‬
َ ‫و‬
َ ،‫ق‬
َ ،‫ى‬
َ
ّ ‫س‬
ِ ‫م‬
ِ ِ ‫مَياث‬
ِ ‫ست َب َْر‬
ความว่า : “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ได้สัง่ พวกเราให้ทำาเจ็ดอย่าง ให้เยีย
่ มผู้ป่วย ให้ตาม
ไปส่งศพ ให้ขอดุอาแก่ผู้จาม และท่านได้ห้ามพวก
เราไม่ให้สวมผ้าไหมบริสุทธิ ์ ผ้าไหมดีบาจ ผ้าไห
มก็อซซี ่ ผ้าไหมอิสติบร็อก และผ้าปูอานม้าสีแดง”
(มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตาม

สำานวนนี ้ หมายเลข 5849

และมุสลิม หมายเลข

2066)
4.มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
َ :‫ما‬
َ ْ ‫صن‬
‫م‬
ُ ‫م أ ََر‬
ْ َ‫ن أ‬
ِ ‫ن‬
ِ »
َ ‫م‬
ٌ ‫و‬
ُ ‫ع‬
ْ ‫م‬
ْ ‫ه‬
َ ‫م‬
َ ‫ه‬
ْ َ‫ر ل‬
ْ ‫ق‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫فا‬
ِ ‫ل الّنا‬
َ
ٌ ‫سَيا‬
َ َ ‫ب ال ْب‬
ٌ‫ساء‬
ْ َ‫ر ي‬
ِ
َ ‫رُبو‬
َ ِ ‫ون‬
َ ِ‫ن ب‬
ِ ‫ط ك َأذَْنا‬
َ ‫ها الّنا‬
َ ،‫س‬
ِ ‫ض‬
ِ ‫ق‬
َ
‫ن‬
َ ‫ت‬
ُ ‫ت ُر‬
ِ ‫م‬
ِ ‫كا‬
ٌ َ ‫مائ ِل‬
ٌ َ ‫ميل‬
ٌ ‫رَيا‬
ٌ ‫سَيا‬
ُ ‫س‬
ُ ‫ءو‬
ّ ‫ه‬
َ ‫ت‬
ُ ‫ت‬
ِ ‫عا‬
َ
‫ن‬
ُ ْ‫ة ل َ ي َد‬
ْ ُ ‫ة ال ْب‬
َ ّ ‫جن‬
ِ َ ‫مائ ِل‬
ِ ‫خ‬
ِ ‫م‬
َ ْ‫جد‬
َ ْ ‫ن ال‬
ْ ‫ك َأ‬
َ ْ ‫خل‬
َ ْ ‫ت ال‬
َ ِ ‫سن‬
ِ َ ‫ول َ ي‬
َ ‫ة‬
َ َ ‫وك‬
َ َ‫ة ك‬
.« ‫ذا‬
ِ ‫سيَر‬
ِ ‫م‬
ِ ُ‫جد‬
ّ ِ ‫وإ‬
َ ‫ها ل َُتو‬
َ ‫ري‬
َ ‫ري‬
َ ‫ح‬
َ ‫ح‬
ْ ‫م‬
َ ‫ن‬
َ ‫ذا‬
َ ‫ها‬
ِ ‫ن‬
ِ
ความว่า : ชาวนรกสองประเภททีฉ
่ ันยังไม่พบเห็น
คือ พวกทีม
่ ีแส้ติดตัวเหมือนกับหางวัวเพือ
่ ใช้เฆีย
่ นตี
คนอืน
่ และพวกผู้หญิงทีแ
่ ต่งตัวอย่างโป้ เปลือย เดิน
เอนซ้ายเอียงขวา ศีรษะของนางดูคล้ายกับหนอกอูฐ
ทีเ่ อนโอน พวกนางจะไม่ได้เข้าสวรรค์และจะไม่ได้
12

สูดกลิน
่ อายทีห
่ อมหวลของมัน ซึง่ กลิน
่ อายทีห
่ อม
หวลของสวรรค์นัน
้ สามารถได้กลิน
่ จากระยะห่าง
เท่านัน
้ เท่านี”้ (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2128)
5.มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา
ว่า :

َ
ُ ‫سو‬
‫ى‬
َ -‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫َرأى َر‬
ّ َ ‫عل‬
َ ‫ف‬
َ ‫ن‬
َ ‫ص‬
َ ‫قا‬
‫ب‬
َ ‫ن‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫ذ‬
ِ ‫ه‬
ّ ِ‫ل » إ‬
َ ‫م‬
ْ ‫م‬
ُ ‫ن‬
ِ ‫ن ث َِيا‬
ْ ‫ع‬
ْ َ‫ث‬
ِ ْ ‫فَري‬
ِ ْ ‫وب َي‬
َ ‫ر‬
ّ ُ ‫ال ْك‬
.« ‫ها‬
َ ‫س‬
ْ َ ‫فل َ ت َل ْب‬
ِ ‫فا‬
ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัมได้เห็นผ้าทีย
่ ้อมสีด้วยดอกคำาฝอย (อัศฟั ร)
สองชิน
้ บนตัวฉัน แล้วท่านก็กล่าวว่า “แท้จริงแล้วนี ้
คือเสือ
้ ผ้าของคนกาฟิ รชนิดหนึง่ ดังนัน
้ ท่านจงอย่า
สวมใส่มัน”(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2077)

6.จากหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า:
َ
ْ َ‫ن ن‬
‫ب‬
ْ ‫ أ‬- ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
َ ‫شَر‬
َ َ‫ن‬
ّ ِ ‫هاَنا الن ّب‬
ْ
َ
َ ُ ‫ن ن َأك‬
‫ن‬
َ ‫و‬
ِ ‫ل‬
ِ ْ ‫وال‬
َ ّ‫ة الذ‬
ِ
ّ ‫ف‬
ِ ‫ض‬
ِ َ ‫فى آن ِي‬
ْ ‫وأ‬
َ ‫في‬
ْ ‫ع‬
ِ ‫ه‬
َ ، ‫ها‬
َ ،‫ة‬
َ ‫ب‬
َ
ُ
‫ه‬
َ ‫س‬
ِ ْ ‫عل َي‬
ْ ‫وأ‬
ْ َ‫ن ن‬
ّ ‫وال‬
َ ْ ‫س ال‬
َ ِ ‫جل‬
َ ،‫ج‬
َ ‫ر‬
ِ ‫ري‬
ِ ‫ح‬
ِ ‫ديَبا‬
ِ ْ ‫لب‬
ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ได้ห้ามพวกเราไม่ให้ดืม
่ ในภาชนะทองคำาและเงิน
หรือกินในนัน
้ และห้ามไม่ให้สวมผ้าไหมบริสุทธิแ
์ ละ
ผ้าไหมดีบาจหรือนัง่ บนนัน
้ (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์
หมายเลข 5837)

13

มีรายงานจากอบู อัลมะลีหฺ บินอุสามะฮฺ จากบิดาของเขา
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า :

َ
َ ‫سو‬
‫ن‬
َ ‫هى‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ّ ‫أ‬
َ َ ‫ ن‬-‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
ُ ‫ن َر‬
ْ ‫ع‬
.‫ع‬
ُ
ّ ‫جُلوِد ال‬
ِ ‫سَبا‬
ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ห้ามใช้หนังสัตว์มีเขีย
้ วทีด
่ ุร้าย (เช่น
สิงโต เสือ สุนัข) (เศาะฮีหฺ

บันทึกโดยอบูดาวูด

ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 4132
ดาวูด หมายเลข 3480
หมายเลข 1770

เศาะฮีหฺสุนันอบี

และบันทึกโดยอัตติรมิซีย์

เศาะฮีหฺสุนันอัตติรมิซีย์

หมายเลข 1450)
และไม่อนุญาตให้สวมเสือ
้ ผ้าทีม
่ ีรูปไม้กางเขน รูปสิง่ มีชีวิต
หรือเสือ
้ ผ้าทีม
่ ีชือ
่ โด่งดัง (เสือ
้ ผ้าชุฮเราะฮฺ หรือเสือ
้ ผ้าทีแ
่ ปลก
ประหลาดไปจากผู้อืน
่ โดยทัว
่ ไป – บรรณาธิการ)
ลักษณะการเดินและการสวมเสื้อผ้าทีต
่ ้องห้าม
1. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา

ได้ทรงกล่าวว่า :

  
   
    
   
   
  
   

14

 
(19-18 : ‫)لقمان‬
 

ความว่า : และเจ้าอย่าหันแก้ม (ใบหน้า) ของเจ้า
ให้แก่ผู้คนอย่างหยิง่ ยะโส และอย่าเดินบนแผ่นดิน
อย่างไร้มารยาท แท้จริง อัลลอฮฺนัน
้ มิทรงชอบทุกผู้
หยิง่ จองหองและผู้คุยโวโอ้อวดและเจ้าจงก้าวเท้าของ
เจ้าพอประมาณ และจงลดเสียงของเจ้าลง แท้จริง
เสียงทีน่
่ าเกลียดยิงคื
่ อเสียง (ร้อง) ของลา (ลุกมาน :
18-19)
2.อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวเกีย
่ วกับผู้หญิง
ว่า :
  
 
   
(31 : ‫ )النور‬ 

ความว่า : และพวกนางจงอย่าเคาะเท้าเพือ
่ ให้คน

อืน
่ รู้เครือ
่ งประดับทีพ
่ วกนางปกปิ ดอยู่ (อันนูร: 31)
3. จากอบู ฮุรอ
็ ยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :
ُ ‫سو‬
‫ن‬
َ - ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫هى َر‬
َ َ‫ن‬
ْ ‫ع‬
َ
َ
ْ
ُ ‫ج‬
‫س‬
ِ ‫وا‬
ِ ‫ل‬
ِ ‫ح‬
ْ ‫نأ‬
ُ ‫ى الّر‬
ْ َ‫ن ي‬
َ ْ ‫ل ِب‬
ِ ‫و‬
َ ْ ‫د لي‬
َ ‫ب ال‬
ْ ّ ‫فى الث‬
َ ِ ‫حت َب‬
ِ ْ ‫ست َي‬
َ
َ ‫عَلى‬
َ ‫م‬
ْ َ‫ن ي‬
َ ‫ه‬
‫ب‬
َ
ٌ ‫ى‬
ِ َ ‫شت‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫ج‬
ْ ‫وأ‬
ُ ْ ‫من‬
ِ ‫و‬
ِ ‫فْر‬
ْ ّ ‫ل ِبالث‬
َ ،‫ء‬
َْ ‫ش‬
ّ ‫ش‬
،‫ه‬
َ ‫س‬
ِ ‫وا‬
ِ ْ ‫قي‬
ِ ‫د‬
ِ ‫ح‬
ِ ‫ح‬
َ ‫عَلى أ‬
َ ْ ‫ ل َي‬،‫د‬
َ ْ ‫ال‬
ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ห้ามการสวมผ้าสองแบบ คือ การทีค
่ น
หนึง่ นัง่ ยอง ๆ ในผ้าผืนเดียวโดยทีไ่ ม่มีอะไรมาปิ ด
15

บนอวัยวะเพศของเขา และการทีเ่ ขาคลุมทัว
่ ทัง้ ตัว
ด้วยผ้าผืนเดียวโดยไม่มีช่องว่างทีซ
่ ก
ี ตัวด้านหนึง่
ด้านใด (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5821)
4. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่าท่าน
นบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า :
ْ َ‫ه ن‬
ٌ ‫ج‬
ٌ ‫ج‬
‫ل‬
ِ ‫شى‬
ٍ ّ ‫حل‬
ِ ‫م‬
ّ ‫مَر‬
ْ ُ‫ة ت‬
ُ ‫فى‬
ُ ‫ما َر‬
ُ ‫ف‬
ُ ‫ه‬
ُ ‫س‬
ُ ُ ‫جب‬
ْ َ‫ل ي‬
َ َ ‫» ب َي ْن‬
ِ ‫ع‬
َ ،‫ه‬
ُ ‫ج‬
َ ْ‫ إ ِذ‬،‫ه‬
َ ‫س‬
ِ ِ‫ه ب‬
َ ْ ‫جل‬
َ َ ‫و ي َت‬
ُ
ْ ‫ف‬
َ ‫خ‬
ُ ّ ‫ف الل‬
ُ َ ‫مت‬
ّ ‫ج‬
ْ َ ‫ل إ َِلى ي‬
َ ‫ه‬
ِ ‫وم‬
ْ
«‫ة‬
ِ ‫ال‬
ِ ‫م‬
َ ‫قَيا‬
ความว่า : “ในขณะทีช
่ ายคนหนึง่ กำาลังเดินในชุด
แต่งกายทีเ่ ขารู้สึกทึง่ โอ่อ่าโดยเขาตกแต่งเกล้าผม
และใส่นำา
้ มันอย่างดี อยู่ ๆ อัลลอฮฺก็ทรงสูบเขาลง
ในแผ่นดิน โดยทีเ่ ขาจะแผดเสียงร้องจนถึงวันกิยามั
ต” (มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตาม

สำานวนนี ้ หมายเลข 5789

และมุสลิม หมายเลข

2088)
5. จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เล่าว่า :
ُ ‫سو‬
- ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
َ َ‫ل‬
ُ ‫ن َر‬
َ ‫ع‬
َ َ ‫مت‬
َ َ ‫مت‬
‫ت‬
ِ ‫سا‬
ِ ‫ها‬
ِ ‫ن‬
َ ‫ن الّر‬
َ ّ ‫شب‬
َ ّ ‫ل ِبالن‬
َ ‫م‬
َ ‫هي‬
ُ ْ ‫وال‬
ُ ْ ‫ال‬
َ ،‫ء‬
ِ ‫جا‬
ِ ّ ‫شب‬
‫ل‬
ِ ‫سا‬
ِ
َ ‫ء ِبالّر‬
َ ّ ‫ن الن‬
َ ‫م‬
ِ ‫جا‬
ความว่า : “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้สาปแช่งผู้หญิงทีเ่ ลียนแบบผู้ชายและ
ผู้ชายทีเ่ ลียนแบบผู้หญิง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์
หมายเลข 5885)
16

6. มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ว่าท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
َ ٍ ‫وم‬
َ ِ‫ه ب‬
َ َ‫ن ت‬
.« ‫م‬
ِ ‫و‬
ُ ْ ‫من‬
ُ ‫ف‬
ْ ‫م‬
ْ ‫ه‬
َ ّ ‫شب‬
َ »
َ ‫ه‬
ْ ‫ق‬
ความว่า : “ผู้ใดทีเ่ ลียนแบบให้คล้ายกับชนกลุ่มหนึง่
เขาก็เป็ นคนหนึง่ ของคนกลุ่มนัน
้ ” (หะสัน เศาะฮีหฺ
บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 5114

ดู อัลอิรวาอฺ

หมายเลข 1269 และบันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข
4031

เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3401

)

ห้ามผู้หญิงอวดโฉม แสดงเสื้อผ้าและเครือ
่ งประดับ
1.อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวว่า :

  
 
 
   
  
   
   
  

ความว่า : โอ้นบีเอ๋ย ! จงกล่าวแก่บรรดาภริยาของ
เจ้า บุตรสาวของเจ้า และบรรดาหญิงของผู้บรรดา
ศรัทธาให้พวกนางถลกเสือ
้ คลุมลงมาปิ ดตัวของพวก
นาง นัน
้ เป็ นการเหมาะสมกว่าทีน
่ างจะเป็ นทีร
่ ู้จัก
เพือ
่ จะได้ไม่ถก
ู รังควาญ และอัลลอฮฺทรงเป็ นผู้อภัย
ผู้ทรงเมตตาเสมอ (อัลอะหฺซาบ : 59)

17

2. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวว่า :
  
 
 
  
   
  
 
(31 : ‫ )النور‬ 

ความว่า : และจงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) แก่บรรดา
สตรีมุมินะฮฺให้พวกนางลดสายตาลงตำ่าและสงวน
อวัยวะเพศ และพวกนางจงอย่าเปิ ดเผยเครือ
่ ง
ประดับเว้นแต่สิง่ ทีพ
่ ึงเปิ ดเผยได้ และจงหย่อนผ้า
คลุมศีรษะให้ลงมาปกคลุมหน้าอกของพวกนาง(อัน
นูร : 31)
3. อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ได้ทรงกล่าวว่า :
 
  
   
   
  
  
  
   
(60 : ‫)النور‬
 

ความว่า : และบรรดาหญิงชราทีไ่ ม่ปรารถนาจะ

สมรสแล้วนัน
้ ก็ไม่เป็ นทีน
่ ่าตำาหนิแก่พวกนางทีจ
่ ะ
เปลือ
้ งผ้า (ชัน
้ นอก) โดยไม่เปิ ดเผยอวดส่วนงดงาม
18

และหากพวกนางงดเว้นเสียก็จะเป็ นการดีกว่า
สำาหรับพวกนาง และอัลลอฮฺนัน
้ เป็ นผู้ทรงได้ยิน
ผู้ทรงรอบรู้ (อันนูร : 60)
หะดีษว่าด้วยการแต่งตัวและการรักษาความสะอาด
1. จากอบู อัลอะห์วัศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากบิดาของเขา
เล่าว่า:

َ
‫ب‬
ِ -‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
ُ ْ ‫أت َي‬
ٍ ‫و‬
ِ ‫ت الن ّب‬
ْ َ ‫فى ث‬
ّ
َ
َ َ ‫ل » أ َل‬
َ .‫م‬
َ .« ‫ل‬
َ ‫ف‬
َ ‫ن‬
َ ‫قا‬
َ ‫قا‬
ٌ ‫ما‬
َ ‫قا‬
‫ى‬
ِ »‫ل‬
َ َ‫ل ن‬
ُ
ْ ‫م‬
ّ ‫نأ‬
ْ ‫ع‬
َ ‫ك‬
ٍ ‫دو‬
َ
ْ
ّ
ْ
َ
َ
َ ‫ قا‬.« ‫ل‬
َ ‫وال‬
ِ ‫ه‬
َ ‫م‬
ُ ‫ى الل‬
َ ‫ال‬
َ ‫ل‬
ِ ِ ‫ن ال ِب‬
ِ ‫ما‬
َ ِ ‫ل قدْ أَتان‬
ِ ‫غن َم‬
َ
َ ‫ذا أَتا‬
َ ً ‫مال‬
َ »‫ل‬
َ .‫ق‬
َ ‫قا‬
َ ِ ‫فإ‬
‫فل ْي َُر‬
َ ْ ‫وال‬
ِ ‫والّر‬
َ ‫ه‬
ُ ّ ‫ك الل‬
َ ‫ل‬
ِ ْ ‫خي‬
َ
ِ ‫قي‬
َ
َ
ّ
َ
َ ْ ‫علي‬
.« ‫ه‬
َ ‫ه‬
ِ ِ ‫مت‬
ِ ‫ة الل‬
ِ ‫م‬
ْ ِ ‫أث َُر ن‬
َ ‫وكَرا‬
َ ‫ع‬
َ ‫ك‬
ความว่า : ฉันได้มาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ด้วยเสือ
้ ผ้าทีไม่
่ นา
่ มอง ท่านจึงถามว่า
“ท่านมีทรัพย์สมบัตไิ หม ?” เขาตอบว่า “มี” ท่าน
ถามว่า “เป็ นทรัพย์สมบัตป
ิ ระเภทไหน ?” เขาตอบว่า
“อัลลอฮฺได้ประทานอูฐ แกะ ม้า และบ่าวไพร่ให้แก่
ฉัน” ท่านกล่าวว่า “เมือ
่ อัลลอฮฺได้ประทานทรัพย์
สมบัตใิ ด ๆ ให้ทา
่ น ก็จงแสดงให้คนอืน
่ เห็นร่องรอย
นิมต
ั ของอัลลอฮฺและความเอือ
้ เฟื้ อของพระองค์ทมี
ี ่ ตอ

ท่าน” (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบูดาวูดตามสำานวนนี ้
หมายเลข 4063 เศาะฮีหส
ฺ น
ุ น
ั อบีดาวูด หมายเลข
3428 และบันทึกโดยอันนะสาอีย์ หมายเลข 5224
เศาะฮีหส
ฺ น
ุ น
ั อันนะสาอีย์ หมายเลข 4820)

19

2.จากญาบิร บินอับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เล่าว่า:
َ
َ -‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
ُ ‫سو‬
‫فَرَأى‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫أَتاَنا َر‬
َ
َ ‫ما‬
َ ‫ف‬
َ ُ‫عُره‬
َ َ ‫قدْ ت‬
َ ‫عًثا‬
َ ‫قا‬
َ َ‫فّرق‬
َ ً ‫جل‬
‫د‬
ِ ‫ش‬
َ ‫كا‬
ُ ‫ج‬
ْ ‫ش‬
ُ ‫َر‬
َ ‫ل»أ‬
ِ َ‫ن ي‬
َ
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
‫ه‬
َ ‫جل ً آ‬
َ ‫و‬
َ
ِ ْ ‫عل َي‬
ِ ِ‫ن ب‬
ُ ‫وَرأى َر‬
ْ ‫ش‬
َ ُ ‫ما ي‬
ُ ّ ‫سك‬
َ ‫ذا‬
َ ‫خَر‬
َ .« ُ‫عَره‬
َ
َ ‫ما‬
َ ‫ف‬
َ ‫ة‬
ُ ‫س‬
َ ‫قا‬
َ ‫ه‬
‫ل‬
ْ َ ‫ماءً ي‬
َ ‫س‬
ٌ ‫خ‬
َ ‫ن‬
ِ ‫غ‬
ِ ‫و‬
َ ‫كا‬
ٌ ‫ث َِيا‬
َ ُ‫جد‬
َ ‫ل »أ‬
ِ َ ‫ذا ي‬
َ ‫ب‬
.« ‫ه‬
ِ ِ‫ب‬
ُ َ ‫وب‬
ْ َ‫ه ث‬
ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้มาหาพวกเราแล้วท่านก็เห็นชายผมคน
หนึง่ มีผมทีย
่ ุ่งเหยิง ท่านเลยกล่าวว่า “คนๆ นีเ้ ขา
ไม่มีสิง่ (หวี) ทีจ
่ ะใช้ปรับแต่งผมของเขาให้อยู่กับที ่
(เป็ นระเบียบ) หรือ ?” และท่านได้เห็นชายอีกคน
หนึง่ ทีส
่ วมเสือ
้ ผ้าสกปรก ท่านจึงกล่าวว่า “แล้วคน
ๆ นีก
้ ไ็ ม่มีนำา
้ ทีจ
่ ะใช้ชำาระล้างเสือ
้ ของเขาหรือ
?” (เศาะฮีหฺ

บันทึกโดยอบูดาวูดตามสำานวนนี ้

หมายเลข 4062
3428

เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข

และบันทึกโดยอันนะสาอีย์ หมายเลข 5236

เศาะฮีหฺสุนันอันนะสาอีย์ หมายเลข 4832)
ผ้าโพกศีรษะ
จากอัมรฺ บิน หุรอ
็ ยซฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :
َ
َ
‫صلى الله عليه‬- ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫ك َأّنى أن ْظُُر إ َِلى َر‬
ِ ‫سو‬
َ ُ‫داء‬
‫د‬
َ ‫و‬
َ -‫وسلم‬
ٌ ‫م‬
ِ ‫ه‬
ِ ْ ‫عل َي‬
ِ ْ ‫عَلى ال‬
ْ ‫ق‬
َ ‫و‬
َ ‫ة‬
َ ‫ما‬
َ ‫ع‬
ْ ‫س‬
َ ‫ر‬
ِ َ ‫من ْب‬
َ ِ ‫ن ك َت‬
َ ‫خى طََر‬
.‫ه‬
َ ‫أ َْر‬
ِ ْ ‫في‬
َ ْ ‫في‬
َ ْ ‫ها ب َي‬
ความว่า : ดูเหมือนว่าฉันได้มองเห็นท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บนมิมบัร
20

ซึง่ ท่านคลุมผ้าโพกศีรษะสีดำาและปล่อยชายผ้าทัง้
สองข้างไว้ระหว่างไหล่ (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข
1359)
คำาทีค
่ วรกล่าวเมือ
่ สวมเสื้อผ้าใหม่
จากอบู สะอีด อัลคุดรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :
َ
ُ ‫سو‬
َ ِ ‫ إ‬-‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
‫ذا‬
ِ ّ ‫ل الل‬
َ ‫كا‬
ُ ‫ن َر‬
َ
َ ‫ما‬
‫م‬
ً ‫م‬
ِ ‫و‬
ِ ‫ق‬
ِ ‫م‬
ِ ‫س‬
َ َ ‫ست‬
ْ ‫ماهُ ِبا‬
َ ‫وًبا‬
ْ ‫ا‬
ّ ُ‫ة ث‬
َ ‫ما‬
َ ‫ع‬
ّ ِ‫ه إ‬
ّ ‫س‬
ً ‫مي‬
ْ ‫صا أ‬
ْ َ ‫جدّ ث‬
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ّ
َ ‫سأل‬
َ ‫مل‬
ُ َ‫ي‬
ُ ‫قو‬
‫ن‬
ِ ‫ك‬
ِ ‫وت َِني‬
َ ‫ك ال‬
َ ْ ‫مدُ أن‬
ْ ‫هأ‬
َ َ‫ت ك‬
ُ ‫ل »الل‬
ْ ‫م‬
ْ ‫ح‬
ّ ‫ه‬
ْ ‫س‬
َ
َ ِ ‫عوذُ ب‬
َ ‫و‬
َ ‫ن‬
‫شّر‬
َ ‫و‬
َ
ُ ‫وأ‬
ِ ‫شّر‬
ِ ‫ك‬
ِ ‫ر‬
َ ِ ‫صن‬
ْ ‫م‬
ُ َ‫ع ل‬
َ ‫ر‬
ُ ‫ما‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
ِ ْ ‫خي‬
ِ ْ ‫خي‬
َ
َ
َ ‫ف‬
َ َ‫ضَرة‬
َ .«‫ه‬
َ ‫قا‬
‫ى‬
ْ َ ‫ل أُبو ن‬
َ ‫كا‬
ُ ‫حا‬
َ ‫ص‬
َ ِ ‫صن‬
ُ َ‫ع ل‬
َ
ْ ‫نأ‬
ُ ‫ما‬
ّ ِ ‫ب الن ّب‬
َ
َ
َ ِ ‫ إ‬-‫صلى الله عليه وسلم‬‫وًبا‬
ُ ُ‫حد‬
َ ‫سأ‬
ْ ‫ه‬
َ ِ ‫ذا لب‬
ْ َ‫م ث‬
َ ‫قي‬
.‫عاَلى‬
ْ ُ ‫وي‬
ُ ِ ‫خل‬
ِ ‫دا‬
ِ ‫ج‬
َ َ‫ه ت‬
ً ‫دي‬
َ
ُ ّ ‫ف الل‬
ُ َ‫ل ل‬
َ ‫ه ت ُب ِْلى‬
ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม นัน
้ เมือ
่ ท่านสวมเสือ
้ ผ้าใหม่ท่านจะเอ๋ยชือ

ของมัน(เช่น กล่าวว่า “นีค
่ ือเสือ
้ หรือ ผ้าโผกศรีษะ
ทีอ
่ ัลลอฮฺทรงประทานให้แก่ฉัน” จากนัน
้ ก็พ่วงกับคำา
ดุอาอ์ ดู เอานุลมะบูด ในคำาอธิบายหะดีษนี ้ – ผู้
แปล) ไม่ว่าจะเป็ นเสือ
้ หรือผ้าโพกศีรษะแล้วจะกล่าว
ว่า

َ ‫ك ال ْحمد أ َن ْت ك َسوت َِني‬
َ ُ ‫سأ َل‬
َ َ‫م ل‬
‫ه‬
َ ‫ن‬
ِ ‫ر‬
ِ ‫ك‬
ِ
ُ ْ َ
َ
ْ ‫هأ‬
ُ ّ ‫الل‬
ْ ‫م‬
ّ ‫ه‬
ْ َ
ِ ْ ‫خي‬
َ ِ ‫عوذُ ب‬
َ ‫و‬
َ ‫ن‬
‫ع‬
َ ‫و‬
ُ َ ‫وأ‬
ِ ‫شّر‬
ِ ‫ك‬
َ ِ ‫صن‬
َ ِ ‫صن‬
ْ ‫م‬
َ ‫شّر‬
ُ َ‫ع ل‬
َ ‫ر‬
ُ ‫ما‬
ُ ‫ما‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
َ
ِ ْ ‫خي‬
‫ه‬
ُ َ‫ل‬
“อัลลอฮุมมะ ละกัลหัมดฺ อันตะ กะสัยตะนีฮฺ อัสอะ
ลุกะมินค็อยริฮี วะค็อยริมาศุนิอะละฮฺ วะอะอูซุบก
ิ ะ
มินชัรริฮี วะชัรริมาศุนิอะลัฮ” (แปลว่า โอ้พระองค์

21

อัลลอฮฺ การสรรเสริญมีเพียงต่อพระองค์ พระองค์
ได้สวมมันให้แก่ฉัน ฉันขอจากพระองค์ซงึ่ ความดี
ของมันและความดีของสิง่ ทีม
่ ันถูกถักทอเย็บปั ก
(ประโยชน์) และฉันขอหลีกเลีย
่ งด้วยพระองค์จาก
ความชัว
่ ของมันและความชัว
่ ของสิง่ ทีม
่ ันถูกถักทอ
เย็บปั ก (โทษ) อบูนัฎเราะฮฺเล่าว่า และแล้ว บรรดา
สหายของท่านเมือ
่ คนใดสวมเสือ
้ ผ้าใหม่ก็จะถูกคน
ขอดุอาให้ว่า “ตุบลี วะยุคลิฟุลลอฮุ ตะอาลา”
(แปลว่า ขอให้ท่านมีอายุยืนยาว ขอให้ใส่มันจนเก่า
ขาด แล้วอัลลอฮฺเปลีย
่ นให้ใหม่) (เศาะฮีหฺ

บันทึก

โดยอบูดาวูดตามสำานวนนี ้ หมายเลข 4020
เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 3393
โดยอัตติรมิซีย์ หมายเลข 1767

และบันทึก

เศาะฮีหฺสุนันอัตติ

รมิซีย์ หมายเลข 1446)
คำาทีค
่ วรกล่าวสำาหรับผู้สวมเสื้อผ้าใหม่
จากอุมมุ คอลิด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เล่าว่า:
ُ
ُ ‫سو‬
‫ب‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫ى َر‬
ٍ ‫ ب ِث َِيا‬- ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
َ ِ ‫أت‬
َ ُ‫داء‬
َ ‫قا‬
‫ها‬
َ ‫ها‬
ٌ ‫ص‬
َ ‫سو‬
ِ
ِ ‫خ‬
َ ‫و‬
َ ‫و‬
ُ ْ ‫ن ن َك‬
َ ‫ة‬
َ ‫في‬
ْ ‫م‬
َ »‫ل‬
َ ‫مي‬
ْ ‫ن ت ََر‬
ْ ‫س‬
ُ
ْ
ْ
َ .‫م‬
َ ‫ت ال‬
َ .«‫ة‬
َ ‫قا‬
‫ل » ائ ُْتوِنى‬
َ ‫ه ال‬
َ ‫ص‬
َ
ِ ‫خ‬
ِ ‫ذ‬
ِ ‫ه‬
ُ ‫و‬
َ ِ ‫سك‬
ْ ‫فأ‬
َ ‫مي‬
ْ ‫ق‬
ُ
ُ
َ .«‫د‬
‫ صلى الله عليه‬- ‫ى‬
َ ‫م‬
ِ ‫فأت‬
ٍ ِ ‫خال‬
ّ ‫ب ِأ‬
ِ ‫ى ِبى الن ّب‬
ّ
َ
َ
َ
َ
َ ‫و‬
َ - ‫وسلم‬
َ ‫قا‬
« ‫قي‬
ْ ‫وأ‬
ِ ِ ‫خل‬
ِ ‫د‬
ِ َ ‫ها ب ِي‬
َ ‫س‬
َ َ ‫فأل ْب‬
َ ‫ل » أب ِْلي‬
َ ‫ه‬
.‫ن‬
َ
ِ ْ ‫مّرت َي‬
ความว่า : เสือ
้ ขนลายสีดำาได้ถูกมอบให้แก่ท่านเราะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านจึง
22

ถามว่า “ใครบ้างทีพ
่ วกท่านเห็นสมควรให้เราสวม
เสือ
้ ลายตัวนีใ้ ห้เขา ?” แล้วผู้คนต่างเงียบ ท่านจึง
กล่าวว่า “จงพาอุมมุคอลิดมาพบฉัน” แล้วฉันก็ถก

นำาตัวมาพบกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะ
สัลลัม แล้วท่านก็สวมให้ฉันด้วยมือท่านเองและ
กล่าวว่า “อับลี วะอัคลิกี” สองครัง้ (แปลว่า ขอให้
เธอมีอายุยืนยาว ขอให้ใส่มันจนเก่าขาด) (บันทึกโด
ยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5845)
วิธีสวมรองเท้า
1.จากญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า:
ُ َ ‫ ي‬-‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
ُ ‫قو‬
‫فى‬
ِ ‫ل‬
ِ ‫س‬
ْ ‫م‬
ُ ‫ع‬
َ
ّ ِ ‫ت الن ّب‬
ْ
َ
َ
َ
َ‫جل‬
َ ‫وَنا‬
ِ ‫ست َكث ُِروا‬
ٍ ‫و‬
ّ ِ ‫ل فإ‬
ُ ‫ن الّر‬
َ ّ ‫ن الن‬
ْ ‫ها » ا‬
َ ‫م‬
ِ ‫عا‬
ْ ‫ة غَز‬
َ ‫غْز‬
َ ‫ع‬
ُ ‫ل َ ي ََزا‬
.« ‫ل‬
َ َ ‫ما ان ْت‬
َ ‫ل َراك ًِبا‬
ความว่า : ฉันได้ยินท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้กล่าวในสงครามหนึง่ ทีเ่ ราเข้าร่วมว่า
“จงสวมรองเท้าให้บ่อยๆ เพราะคนจะยังคงเป็ นผู้ที ่
ขับขีต
่ ราบใดทีเ่ ขายังสวมรองเท้า” (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 2096)
2. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ

ว่า

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า
:

23

ْ ‫فل ْيبدأ‬
ْ
َ َ ‫ذا ان ْت َع‬
َ ‫م‬
َ ِ ‫وإ‬
َ ِ‫» إ‬
َ ‫ذا ن ََز‬
ِ َ ‫فل ْي َب ْدَأ ِبال ْي‬
َ ْ َ َ ‫ع‬
َ ‫لأ‬
َ
ْ ُ ‫حدُك‬
َ ‫ن‬
ِ ‫مي‬
َ
ُ ‫ع‬
ّ ‫ِبال‬
‫ما‬
ُ ‫خَر‬
ِ ‫وآ‬
َ ْ ‫ما ت ُن‬
ُ َ ‫ول‬
َ ‫ه‬
َ ‫ه‬
ْ ُ ‫ن ال ْي‬
َ ‫ش‬
َ ‫ل‬
ّ ‫مَنى أ‬
ِ ‫ما‬
ِ ُ ‫ ل ِت َك‬، ‫ل‬
«‫ع‬
ُ ‫ت ُن َْز‬
ความว่า : “เมือ
่ พวกท่านคนใดจะสวมรองเท้าก็จง
เริม
่ สวมด้วยข้างขวา และเมือ
่ จะถอดก็จงเริม
่ ถอด
ด้วยข้างซ้าย จงให้ข้างขวาเป็ นข้างแรกทีถ
่ ูกสวม
และเป็ นข้างสุดท้ายทีถ
่ ูกถอด” (มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 5856
และมุสลิม หมายเลข 2097)
หะดีษเกีย
่ วกับแหวนของผู้ชาย และให้สวมตรงไหน ?

1. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จาก
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ว่า :
َ
.‫ب‬
َ ‫ن‬
َ ‫هى‬
َ ّ‫خات َم ِ الذ‬
َ َ‫ه ن‬
ْ ‫ع‬
ُ ّ ‫أن‬
ِ ‫ه‬
ความว่า : ท่านได้ห้ามการสวมแหวนทอง (มุตตะฟั ก
อะลัยฮฺ

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5864

และมุสลิม หมายเลข 2089)
2. มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า :
َ
َ - ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
‫ه‬
َ ‫ن‬
َ ‫كا‬
ّ ‫أ‬
ُ ‫م‬
ُ َ ‫خات‬
ّ ِ ‫ن الن ّب‬
َ ‫و‬
َ ‫ن‬
.‫ه‬
ِ ‫ن‬
ّ ‫ف‬
ِ ‫ه‬
ٍ ‫ض‬
ِ
َ ‫كا‬
ْ ‫م‬
ُ ْ ‫من‬
ُ ‫ص‬
ّ ‫ف‬
َ ‫ة‬
ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
นัน
้ แหวนของท่านทำาจากเงิน และหัวของมันก็ทำา
จากชนิดเดียวกัน (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข
5870)
24

3. มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ว่า :
َ
َ ‫سو‬
‫س‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ّ ‫أ‬
ُ ‫ن َر‬
َ ِ ‫ ل َب‬-‫صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
َ ‫ى‬
َ ‫ه‬
ُ ‫ع‬
‫ل‬
َ
ِ ‫ه‬
ِ ‫ة‬
ِ ‫م‬
ّ ‫ف‬
ِ َ ‫حب‬
ِ ‫في‬
ِ ِ ‫مين‬
ِ َ ‫فى ي‬
ٍ ‫ض‬
َ ‫كا‬
َ ‫ج‬
ْ َ‫ن ي‬
َ ‫ص‬
َ َ ‫خات‬
ّ ‫ف‬
ّ ‫ش‬
ّ َ ‫ما ي َِلى ك‬
َ
.‫ه‬
ِ ‫ه‬
ُ ‫ف‬
ّ ‫م‬
ُ ‫ص‬
ّ ‫ف‬
ความว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัย
ฮิ วะสัลลัม ได้สวมแหวนเงินทีน
่ ิว้ ขวาซึง่ มีหัวแหวน
(ทีเ่ ป็ นหินเมือง) หะบะชีย์ (เอธิโอเปี ย) อยู่ โดยท่าน
ให้หัวแหวนอยู่ถัดจากฝ่ ามือของท่าน (บันทึกโดย
มุสลิมหมายเลข 2094)
4. จากอนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า :
َ ‫ما‬
َ ‫قا‬
»‫ل‬
َ - ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
َ َ ‫صن‬
ً َ ‫خات‬
َ
ّ ِ ‫ع الن ّب‬
ُ ْ ‫فل َ ي َن‬
َ ،‫شا‬
ْ َ‫ه ن‬
َ َ ‫ون‬
ً ‫ق‬
ْ ‫ق‬
‫ش‬
َ ‫خذَْنا‬
َ ّ ‫إ ِّنا ات‬
ِ ‫شَنا‬
ِ ‫في‬
ً َ ‫خات‬
ْ ‫ق‬
َ ، ‫ما‬
َ
َ
َ ‫ري‬
َ ‫ل‬
َ . « ٌ‫حد‬
َ ‫قا‬
.‫ه‬
َ
ِ ‫فى‬
ِ ‫ه‬
ِ ‫ر‬
ِ ْ ‫عل َي‬
َ ‫هأ‬
ُ ‫ق‬
َ ْ ‫خن‬
ِ ‫ص‬
ِ َ ‫فإ ِّنى لَرى ب‬
ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ได้ทำาแหวนอันหนึง่ ท่านกล่าวว่า “เราได้ทำาแหวน
อันหนึง่ และสลักคำาสลักหนึง่ ไว้บนมัน ดังนัน
้ ผู้ใดจง
อย่าสลักลอกเลียนแบบมัน” เขาเล่าว่า “และฉันนี ้
ก็ได้เห็นแสงแวววับของมันทีน
่ ิว้ นางของท่าน”
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5874)
ทองคำาและเงินทีอ
่ นุญาตให้ผู้หญิงสวมใส่
1. จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เล่าว่า :
َ
- ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
ِ ْ ‫ت ال‬
َ ‫م‬
ُ ْ‫هد‬
َ َ‫عيد‬
ّ ِ ‫ع الن ّب‬
ِ ‫ش‬
َ ‫صّلى‬
َ
َ ْ ‫قب‬
‫ن‬
ُ ْ ‫ل ال‬
َ ‫ب‬
ْ ‫و‬
ِ َ ‫خطْب‬
ُ ْ ‫وَزادَ اب‬
ٍ ‫ه‬
َ ‫ف‬
َ ‫ن‬
َ .‫ة‬
ِ ْ ‫ن اب‬
ِ ‫ع‬
25

َ َ ‫جريج‬
َ ْ ‫ن ال‬
َ َ‫ساء‬
َ َ ‫فت‬
‫خ‬
ِ ْ ‫ن ي ُل‬
َ ‫ج‬
َ ‫ف‬
َ ّ ‫فأَتى الن‬
َ ‫قي‬
َ ْ ‫عل‬
ٍ ْ َ ُ
‫ل‬
َ ْ ‫وال‬
ِ ‫م‬
َ ‫واِتي‬
ِ ‫و‬
ٍ َ ‫ب ب ِل‬
ْ َ ‫فى ث‬
َ ‫خ‬
َ
ความว่า : ฉันได้อยู่ในวันอีดพร้อมกับท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึง่ ท่านได้ละหมาด
ก่อนคุฏบะฮฺ แล้วท่านก็มาทีพ
่ วกสตรีซึง่ พวกนาง
ต่างโยนแหวนทีไ่ ม่มีหัวและแหวนทีม
่ ีหัวอันมากมาย
ลงในผ้าของบิลาล (มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ

บันทึกโด

ยอัลบุคอรีย์ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 5880

และ

มุสลิม หมายเลข 884)
2. มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ว่า
:

َ
َ
َ ،‫ت‬
َ ً‫قل َدَة‬
‫ث‬
َ ‫ع‬
ِ َ‫ماء‬
ِ ‫ت‬
َ َ ‫فب‬
َ َ ‫ست‬
ْ َ ‫هل َك‬
ْ ‫عاَر‬
َ ‫ف‬
ْ ‫نأ‬
ْ ‫ها ا‬
َ ّ ‫أن‬
ْ ‫م‬
َ ‫س‬
ُ ‫سو‬
، ً ‫جل‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫ َر‬- ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ه‬
ُ ‫َر‬
َ
َ ‫ها‬
َ
ٌ‫ماء‬
َ َ‫جد‬
َ ‫م‬
َ ‫و‬
ُ ‫ع‬
ُ ْ ‫فأدَْرك َت‬
َ ‫م‬
ْ ‫ه‬
َ ‫س‬
ُ ‫ه‬
َ ْ ‫ول َي‬
ّ ‫م ال‬
َ ُ‫صل َة‬
َ ‫ف‬
َ ِ ‫وا ذَل‬
َ ، ‫وا‬
َ
َ ‫ف‬
‫ صلى الله‬- ‫ه‬
ِ ّ ‫ل الل‬
ُ ‫ك إ َِلى َر‬
َ ‫ف‬
ِ ‫سو‬
ْ َ ‫شك‬
ْ ّ ‫صل‬
َ
َ - ‫عليه وسلم‬
َ ‫فأن َْز‬
َ َ ‫ه آي‬
ّ َ ‫ة الت ّي‬
ُ ّ ‫ل الل‬
ِ ‫مم‬
ความว่า : นางได้ยืมสร้อยคอเส้นหนึง่ ของอัสมาอฺ
และมันได้ตกหายไป ท่านเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงส่งชายคนหนึง่ ไป
หาและเขาก็พบ แล้วเวลาละหมาดก็มาถึงโดยทีพ
่ วก
เขาไม่มีนำา
้ (เพือ
่ เอานำา
้ ละหมาด) พวกเขาจึง
ละหมาด (โดยปราศจากนำา
้ ละมาด) หลังจากนัน

พวกเขาจึงบอกแก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม อัลลอฮฺจึงได้ประทานอายัตการ

26

อัตตะยัมมุมลงมา (การตะยัมมุม คือ การใช้ดินลูบ
ใบหน้าและแขนแทนนำา
้ ละหมาดในกรณีทีไ่ ม่มีนำา

หรือไม่สามารถใช้นำา
้ –ผู้แปล) (มุตตะฟั ก อะลัยฮฺ
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามสำานวนนี ้ หมายเลข 336
และมุสลิม หมายเลข 368)
การมีสมถะในเครือ
่ งแต่งตัวและเครือ
่ งนอน
1. จากอบู บุรดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าว่า:
ً ‫غِلي‬
َ ‫وإ َِزاًرا‬
َ ‫ف‬
َ ‫ظا‬
َ ِ ‫عائ‬
‫ت‬
ْ َ‫أ‬
َ ‫ت إ ِل َي َْنا‬
ُ ‫ش‬
َ ‫خَر‬
ْ َ ‫قال‬
ْ ‫ج‬
َ ِ‫ة ك‬
َ ً‫ساء‬
ُ
‫فى‬
ِ - ‫ صلى الله عليه وسلم‬- ‫ى‬
ُ ‫ض ُرو‬
َ ِ ‫قب‬
ّ ِ ‫ح الن ّب‬
.‫ن‬
َ
ِ ْ ‫هذَي‬
ความว่า : ท่านหญิงอาอิชะฮฺได้นำาเสือ
้ และผ้าหยาบ
ๆ ให้พวกเราดู แล้วนางก็กล่าวว่า “วิญญาณของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้ถูกจับ
(เสียชีวิต) ตอนทีท
่ ่านอยู่ในผ้าสองชิน
้ นี”้ (มุตตะฟั ก
อะลัยฮฺ

บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ตามสำานวนนี ้

หมายเลข 5818

และมุสลิม หมายเลข 2080)

2. จากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เล่าว่าท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า :
َ ‫ما‬
‫صلى الله عليه‬- ‫ه‬
ِ ‫ن‬
ِ ّ ‫ل الل‬
َ ‫كا‬
ُ ‫ش َر‬
َ ّ ‫إ ِن‬
ُ ‫فَرا‬
ِ ‫سو‬
َ
ْ ‫ح‬
.‫ف‬
َ ‫م‬
ٌ ‫وهُ ِلي‬
ِ ْ ‫عل َي‬
ِ ّ ‫ ال‬-‫وسلم‬
َ ‫ما‬
ُ ‫ذى ي ََنا‬
ً َ‫ه أد‬
ُ ‫ش‬
ความว่า : แท้จริงแล้วทีนอนของท่

านเราะสูลล
ุ ลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทีท่
่ านใช้นอนนัน
้ เป็ น

27

เพียงหนังฟอกทีปู
่ ดว
้ ยเสือ
่ อินทผลัม (บันทึกโดยมุสลิม
หมายเลข 2082)

28

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful