You are on page 1of 6

*==============================================================*

* M¢dulo : CONCILIACION BANCARIA *


* Programa : TEST *
* Funci¢n : PROCESO DE cONCILIACION *
* Fecha : ABRIL 2010 *
*------------------------------------------------------------- *
* Observaciones: *
*==============================================================*
FDOSSFL CF E WORKSTN
F S1 KSFILE SFL1
F S2 KSFILE SFL2
E*
I*
I DS
I 1 80WDATE
I 1 20WDIA
I 3 40WMES
I 5 80WANO
*
*
*
C* Inicializar variables
C Z-ADD*ZEROS S1 40
C Z-ADD*ZEROS S2 40
C Z-ADDUDAY WDIA
C Z-ADDUMONTH WMES
C Z-ADD*YEAR WANO
*
*
C EXSR INISUB
C EXSR ARMAS1
C EXSR MANDTV
C* *IN12 DOWEQ'0'
C* N12 EXSR VERCH
C* N12 EXSR MANDTV
C* END
*
C SETON LR
*
* Inicializar Sub-File
C INISUB BEGSR
C SETON 32
C WRITEFMTWIN
C WRITECTL1
C WRITEFMTWI2
C WRITECTL2
C SETOF 32
*
C ENDSR
*
* Armar el Subfile
C ARMAS1 BEGSR
C EXSR CLRSUB
C Z-ADD*ZEROS S1
C Z-ADD*ZEROS S2
*
C Z-ADD1 J 40
C J IFEQ 11
C EXSR ARMAS2
C ELSE
C*
C J DOWLE11
C ADD 1 S1
C MOVE ' ' FX1
C MOVEL'DB' MOV1
C MOVEL'DEBITO' DES1
C MOVEL'C' STS1
*
C WRITESFL1
C ADD 1 J
C*
C END
C* EXSR ARMAS2
C END
C*
C Z-ADD1 J 40
C J IFEQ 11
C EXSR ARMAS2
C ELSE
C*
C J DOWLE11
C ADD 1 S2
C MOVE ' ' FX2
C MOVEL'CR' MOV2
C MOVEL'CREDIT' DES2
C MOVEL'P' STS2
*
C WRITESFL2
C*
C ADD 1 J
C END
C* EXSR ARMAS2
C END
C ENDSR
*
* Limpiar el Sub-File
C CLRSUB BEGSR
C SETON 31
C WRITECTL1
C WRITECTL2
C SETOF 31
C ENDSR
*
* Genera registros en blancos en el Subfile
C ARMAS2 BEGSR
C S1 DOWLT999
C ADD 1 S1
C MOVE ' ' FX1
C MOVEL*BLANKS MOV1
C MOVEL*BLANKS DES1
C WRITESFL1
C END
C S2 DOWLT999
C ADD 1 S2
C MOVE ' ' FX2
C MOVEL*BLANKS MOV2
C MOVEL*BLANKS DES2
C WRITESFL2
C END
C ENDSR
*
* Mandar el Formato de Pantalla Control
C MANDTV BEGSR
C EXSR TECLA
C 03 SETON 12
C*---------------------------------------
C* WRITEENCAB
C WRITETECLAS
C*
C WRITEFMTWIN 99
C N12 WRITECTL1 99
C*
C WRITEFMTWI2
C N12 EXFMTCTL2 99
C*
C MOVEL*BLANK F1MSG
C SETOF 50
C*---------------------------------------
C*
C *IN12 DOWEQ*OFF
C 03 SETON 12
C*Izquierda
C *IN08 IFEQ *ON
C* WRITEENCAB
C WRITETECLAS
C WRITEFMTWI2
C N12 WRITECTL2 99
C WRITEFMTWIN
C N12 EXFMTCTL1 99
C ENDIF
C*Derecha
C *IN09 IFEQ *ON
C* WRITEENCAB
C WRITETECLAS
C WRITEFMTWIN
C N12 WRITECTL1 99
C WRITEFMTWI2
C N12 EXFMTCTL2 99
C ENDIF
C*
C ENDDO
C*
C ENDSR
*
* Mandar el Pie de Pantalla
C TECLA BEGSR
C F1MSG IFNE *BLANK
C SETON 50
C END
C WRITETECLAS
C ENDSR
*
*-------------------------------------------------------------------------
---
*Archivo de pantalla. DOSSFL
*-------------------------------------------------------------------------
---
A*%%TS SD 20100420 093437 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A*%%EC
A DSPSIZ(24 80 *DS3)
A CF08(08 'Izquierda')
A CF09(09 'Derecha')
A R TECLAS
A*%%TS SD 20100420 085947 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A KEEP
A OVERLAY
A PRINT
A 2 24'Prueba Dos subfiles'
A DSPATR(UL)
A DSPATR(HI)
A 2 68DATE
A EDTCDE(Y)
A 3 68TIME
A F1MSG 50A O 24 2
A 50 DSPATR(HI)
A 50 DSPATR(RI)
A 23 2'F3=Salir'
A 23 53'RUp=Avanzar'
A 23 66'RDw=Retroceder'
A 22 2'I=Incorporar E=Eliminar -
A -
A '
A DSPATR(UL)
A 23 39'F12=Retornar'
A 23 12'F8=Izquierda'
A 23 26'F9=Derecha'
A R SFL1 SFL
A*%%TS SD 20100420 084320 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A KEEP
A FX1 1A B 5 3TEXT('Opcion')
A DSPATR(UL)
A VALUES(' ' 'I' 'E')
A MOV1 2A O 5 7
A DES1 20A B 5 12
A STS1 1A O 5 34
A R CTL1 SFLCTL(SFL1)
A*%%TS SD 20100420 093437 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A ROLLUP(25 'Avanzar de Pagina')
A ROLLDOWN(26 'Retroceder de Pagina')
A CF10(10 'listado lineas')
A CF03(03 'Salir')
A CF12(12 'Retornar')
A KEEP
A RTNCSRLOC(&REGCUR &CAMCUR &POSCUR)
A OVERLAY
A PRINT
A N31 SFLDSP
A N31 SFLDSPCTL
A 32 SFLINZ
A 31 SFLCLR
A SFLSIZ(0999)
A SFLPAG(0009)
A WINDOW(FMTWIN)
A 4 2'Sel'
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A 2 2'Movimientos Contables '
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A 4 7'Mov'
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A 4 12'Descripci¢n '
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A 4 33'STS'
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A REGCUR 10A H
A CAMCUR 10A H
A POSCUR 4S 0H
A R SFL2 SFL
A*%%TS SD 20100416 162337 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A KEEP
A FX2 1A B 5 3TEXT('Opcion')
A DSPATR(UL)
A VALUES(' ' 'I' 'E')
A MOV2 2A O 5 6
A DES2 20A B 5 9
A STS2 1 O 5 31
A R CTL2 SFLCTL(SFL2)
A*%%TS SD 20100420 084320 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A ROLLUP(25 'Avanzar de Pagina')
A ROLLDOWN(26 'Retroceder de Pagina')
A CF10(10 'listado lineas')
A CF03(03 'Salir')
A CF12(12 'Retornar')
A KEEP
A RTNCSRLOC(&REGCUR &CAMCUR &POSCUR)
A OVERLAY
A PRINT
A N31 SFLDSP
A N31 SFLDSPCTL
A 32 SFLINZ
A 31 SFLCLR
A SFLSIZ(0999)
A SFLPAG(0009)
A WINDOW(FMTWI2)
A 4 1'Sel'
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A 4 5'Mov'
A DSPATR(UL)
A DSPATR(HI)
A 4 9'Descripci¢n '
A DSPATR(UL)
A DSPATR(HI)
A 4 30'Sts'
A DSPATR(HI)
A DSPATR(UL)
A 2 2'Movimientos Bancarios'
A DSPATR(UL)
A DSPATR(HI)
A REGCUR 10A H
A CAMCUR 10A H
A POSCUR 04S 0H
A R ENCAB
A*%%TS SD 20100416 153836 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A KEEP
A OVERLAY
A PUTRETAIN
A PRINT
A 2 24'Prueba Dos subfiles'
A DSPATR(UL)
A DSPATR(HI)
A 2 68DATE
A EDTCDE(Y)
A 3 68TIME
A R FMTWIN
A*%%TS SD 20100416 162950 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A OVERLAY
A WINDOW(4 2 16 36 *NORSTCSR)
A WDWBORDER((*DSPATR RI) (*CHAR '...:-
A ::.:'))
A 15 1'F12=Anterior'
A 15 14'RUp=Avanz'
A 15 25'RDw=Retroc'
A R FMTWI2
A*%%TS SD 20100416 162950 LSUAREZ REL-V5R4M0 5722-WDS
A OVERLAY
A WINDOW(4 43 16 34 *NORSTCSR)
A WDWBORDER((*DSPATR RI) (*CHAR '...:-
A ::.:'))
A 15 1'F12=Anterior'
A 15 14'RUp=Avanz'
A 15 25'RDw=Retroc'