You are on page 1of 3

บทสรุ ป

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

John Shook ปรมาจารย์ด้านลีน เขียนไว้ว่า Hoshin Kanri อาจเป็นการปฏิวัติขนานใหญ่ พอๆ กับระบบการ
ผลิตแบบโตโยต้า ประวัติขององค์กรธุรกิจยังจะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นมากกว่าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม สำหรับตอนนี้
Hoshin Kanri ยังคงเรียกได้ว่าเป็นความรู้ที่เป็นความลับ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร หลายปีก่อน เพื่อนร่วมงานของ
ผมได้จัดสัปดาห์ Kaizen ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆ สำหรับลูกค้าที่เพิ่งเริ่มต้นการเดินทางแปลงสภาพไปสู่ลีน
ลูกค้าเกิดสังเกตเห็น X-matrix เปล่าทีเ่ พือ่ นผมกำลังเก็บใส่กระเป๋าเอกสาร ด้วยความสงสัย ลูกค้าเลยถามว่า “นีอ่ ะไร?”
เพื่อนผมตอบ “X-matrix” ลูกค้าถามอีก “แล้ว X-matrix คืออะไร?’’ “มันคือสิ่งที่องค์กรที่เป็นลีนใช้ในการวางแผนและ
ดำเนินยุทธศาสตร์” “ผมขอถ่ายเอกสารได้ไหม?” ลูกค้าขอซื่อๆ “ไม่ได้” เพื่อนผมตอบ “คุณอาจเจ็บตัวได้ คุณต้องมี

ใบอนุญาตก่อน”

C

ดังเช่นที่ผมได้กล่าวไว้ในบทนำ Hoshin Kanri สามารถเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตได้ ที่จริง ผมมีลูกค้า

(บริษัทระหว่างประเทศรายใหญ่) ที่ตัดสินใจปรับรื้อระบบใหม่หมดตั้งแต่ที่ได้พบกับ Hoshin ในครั้งแรก เพราะฉะนั้น
ผมจึงอยากฝากข้อคิดเล็กๆ น้อยๆ ที่นักคิดแบบลีนซึ่งปรารถนาให้ถึงจุดหมายควรคำนึงอยู่เสมอก่อนจะเริ่มทำ Hoshin
Kanri
ในระยะยาว ความสามารถในการทำกำไรจะเป็นเพียงผลสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรของคุณนั้นสร้างความ

พึงพอใจให้ลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่งเพียงใด นี่ไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณทำงานที่คุณทำได้ดีเพียงใด แต่มันยังเป็น

เรื่องว่าคุณจัดระบบสิ่งที่คุณรู้ได้ดีเพียงใด และคนของคุณแบ่งปันความรู้นั้นในกลุ่มพวกเขาและกับลูกค้า

และผู้จัดส่งวัตถุดิบของคุณเพียงใดอย่างไรด้วย

บทสรุป 239

วิสาหกิจแบบลีนใช้สิ่งที่พวกเขารู้เพื่อตอบโต้กับปัญหาในเวลาจริง ไม่ใช่หลังเกิดเหตุ แล้วพวกเขาก็

ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือไม่ให้เกิดขึ้นเลย ในความหมายนี้ Hoshin ถือได้ว่าเป็น Poka Yoke

หรือกลไกการป้องกันความผิดพลาดสำหรับความสำเร็จในธุรกิจเลยทีเดียว

พนักงานที่เพิ่มคุณค่าซึ่งทำงานเป็นทีมและทำการตัดสินใจได้ในเวลาจริง (Real Time) โดยมีข้อมูลที่ถูก

ต้องนั้น ถือได้ว่าเป็นหัวใจของวิสาหกิจแบบลีน; และ Hoshin Kanri ก็คือระบบปฏิบัติการทางธุรกิจที่ม ี

จุดประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางและสนับสนุนคนเหล่านั้น

พนักงานแถวหน้าผู้สร้างคุณค่าที่สามารถตัดสินใจในเวลาจริงได้นั้น ไม่ได้งอกเองเหมือนต้นไม้ คุณจึง

ต้องพัฒนาผู้นำที่ทุกๆ ระดับขององค์กร Hoshin ที่ถูกนำมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำให้ผู้จัดการมี

ช่ ว งเวลาเหลื อ และให้ โ ครงสร้ า งของ “ช่ ว งเวลาที่ เ หมาะจะสอน” เพื่ อ ให้ ท ำสิ่ ง นั้ น ได้ ซึ่ ง นี่ อ าจเป็ น

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Hoshin Kanri ที่แตกต่างซึ่งสำคัญที่สุดข้อหนึ่ง

G

IN

H

IS

BL

PU

E

Hoshin ทำให้เกิดโครงสร้างการรายงานฝ่ายจัดการที่จำเป็น สร้างความสัมพันธ์แบบเป็นพี่เลี้ยง และ

ทัศนคติในเชิงบวกที่สนับสนุนพนักงานแถวหน้าผู้สร้างคุณค่าซึ่งได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ตอบสนองต่อ

ความผิดปกติเป็นคนแรก Hoshin ยังทำให้มั่นใจได้ด้วยว่าผู้จัดการโครงการ หัวหน้างาน และผู้นำกลุ่มจะ

ได้รับสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนา แนะแนวทาง และสนับสนุนพนักงานแถวหน้าเหล่านั้นในการ

ประยุกต์ใช้วิธีการ PDCA ของวิสาหกิจแบบลีนได้ในเชิงรุก

AR

U

X-matrix (A3-X) ที่หนังสือเล่มนี้ได้ยกให้เป็นบันทึกสำคัญของกระบวนการ Hoshin คือ ชุดกฎบัตรทีม

(A3-T) ที่นิยามในทางปฏิบัติและในทางยุทธศาสตร์ว่าองค์กรแบบลีนเป็นอย่างไร: การสร้างและการเสริม

ขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงรูปธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูง คุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำ และการ

ส่งมอบแบบทันเวลาพอดี

ia

lo

fE

.I.
S

Q

er

กฎบัตรทีมแต่ละฉบับที่คุณรวมเข้าไว้ในระบบ X-matrix ควรกำหนดการทดลองแบบมุ่งเน้น (Focused

Experiment) เพื่อกำจัดความสูญเปล่าและลดความแปรผันที่อยู่ระหว่างคุณและสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อ

เอาชนะการแข่งขัน

ht

ed

M

at

ig

Hoshin คือส่วนผสมสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กรแบบเมทริกซ์ (Matrix Organization) ที่มีทีมแบบ

ข้ามสายงาน ด้วยหลักการวางแผนและการดำเนินการข้ามสายงานของ Hoshin คุณควรพยายามสร้าง

ขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาซับซ้อนหรือเรื้อรังที่ในองค์กรที่ผลิตแบบครั้งละมากๆ ไม่ได้แก้ไขมา

เป็นปีๆ หรือไม่เคยแก้ไขเลยขึ้นมาอย่างมีแบบแผน

C

op

yr

เมื่อคุณกลายเป็นองค์กรแบบลีนแล้ว อย่าหยุด ให้เปลี่ยนเป็นวิสาหกิจแบบลีนโดยการประยุกต์ใช้

Hoshin Kanri กับการวางแผนและการดำเนินการระหว่างองค์กร เหมือนกับที่ Cybernautx ทำกับ

Nonesuch Casting ผู้จัดส่งวัตถุดิบของพวกเขา

อย่าใช้ Hoshin เพียงเพื่อแปรยุทธศาสตร์ แต่ให้ใช้เพื่อบริหารจัดการธุรกิจเชิงรุกสู่อนาคต ให้พยายาม

สร้างขีดความสามารถซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิสาหกิจแบบลีนขึ้นมาอย่างมีแบบแผน นั่นคือ

ความสามารถในการปรับตัว

240

แปรนโยบายสู่การปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจแบบลีนด้วย Hoshin Kanri
Hoshin Kanri for the Lean Enterprise

คำเตือนสุดท้าย: เหมือนกับเครื่องมือดีๆ ทั่วไป Hoshin สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้าน คุณจะใช้มัน (เหมือน
Toyota) เพื่อสร้างขีดความสามารถที่ล้ำสมัยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ซึ่งทำให้ลูกค้าพอใจและทำให้คู่แข่งแปลกใจ หรือคุณ

จะใช้มันเพื่อหั่นต้นทุนโดยการมองหาโอกาสที่จะลดต้นทุน “ครั้งใหญ่” เช่นเดียวกับการนำเทคนิคซิกซ์ ซิกม่ามาใช้ก็ได้
ให้จำไว้ว่า เพียงมอบคุณค่าดีๆ แก่ลูกค้าทุกปีๆ เท่านั้น ก็มั่นใจได้แล้วว่าคุณจะสามารถบรรลุตามผลกำไรเป้าหมาย

ที่ต้องการได้ ซึ่งนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของ Hoshin Kanri

Tom Jackson
Portland, Oregon
มิถุนายน 2006

C

op

yr

ig

ht

ed

M

at

er

ia

lo

fE

.I.
S

Q

U

AR

E

PU

BL

IS

H

IN

G

บทสรุป 241