You are on page 1of 14

Inhoudsopgave

1. ‘Gedreven door Zorg’ 2. Onze missie en kernwaarden 3. Strategisch plan - de hoofdlijnen 4. Maatschappelijke rol Slot 3 5 7 12 14

1. ‘Gedreven dOOr ZOrG’
Voor u ligt het strategisch plan op hoofdlijnen van De Friesland Zorgverzekeraar voor 2010 - 2013. In dit plan vindt u een aantal ambitieuze doelstellingen, waarin ook een rol voor u is weggelegd. Ik hoop dan ook dat u na het lezen van dit plan zichzelf in onze toekomst ziet. En dat u, samen met ons, vol hartstocht verder wilt werken aan goede zorg.

Streven naar de beste zorg
Gedreven door Zorg, zo is de ‘vingerafdruk’ van de Friesland het beste te omschrijven. Met hartstocht en ambitie streven we ernaar om voor en met onze klanten de beste zorg in te kopen. We gaan met zorg om met onze klanten en aanbieders, maar we maken ons ook zorgen. Of er in de toekomst nog voldoende goede zorg voorhanden is bijvoorbeeld. Zorg die betaalbaar is, en toegankelijk voor iedereen.

iets mee, zónder dat we vergeten wat onze kracht is: doordat we geen grote speler zijn, kan juist de Friesland die vriendelijke, persoonlijke benadering bieden waar veel mensen naar op zoek zijn.

Samen ambities waarmaken
Onze twee belangrijkste ambities zijn dan ook: zorgen dat de Friesland autonoom kan blijven, en dat we de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden. daarvoor zijn forse stappen nodig. Stappen die niet alleen grote investeringen in geld vergen, maar ook een enorme inzet van alle medewerkers. Én een goede samenwerking met u.

Met dank aan iedereen
dit strategisch plan is het resultaat van vier maanden intensief onderzoek, analyse en discussie. Over wie de Friesland wil zijn. en over hoe we goede zorg kunnen blijven garanderen, voor iedereen. Bij het ontwikkelen van dit plan zijn veel medewerkers betrokken. Wij hebben bovendien waardevolle input gekregen van u en andere belanghebbende partijen over onze maatschappelijke rol in de regio.

Wij horen graag van u
In dit plan leest u aan wat voor samenwerkingsvormen wij denken. Misschien inspireren deze plannen u weer tot nieuwe ideeën. Wij horen ze graag van u. Zo kunnen we samen nieuwe stappen zetten in ons streven naar de beste zorg. namens de raad van Bestuur en directie diana Monissen, voorzitter

Ondernemen op onze eigen manier
Het is een ambitieus plan geworden. er zit de ambitie in om te veranderen, om meer ondernemend te zijn. dat is hard nodig, want in de markt wordt er momenteel vooral geconcurreerd op prijs. daar moeten we dus

3

We worden ondernemender, zónder dat we die vriendelijke benadering uit het oog verliezen.

2. OnZe MISSIe en kernWaarden
Missie
De Friesland Zorgverzekeraar maakt haar ambitie waar om samen met de klant goede zorg en kwaliteit van leven te garanderen, nu en in de toekomst. Daarbij zien wij zorgaanbieders als partners.

Kernwaarden

De kernwaarden van De Friesland zijn waarden die we als bedrijf met elkaar delen. Succesfactoren eigenlijk, want met deze waarden werken we elke dag aan het halen van onze doelen. Samen met u.

Hartstocht
ervoor zorgen dat onze klanten de beste zorg krijgen, dat is de taak van de Friesland. en het beste bieden, dat kan alleen met hartstocht. Onze medewerkers doen enthousiast hun werk. Ze nemen de tijd om een probleem op te lossen. Gaan het gesprek aan met klanten en partners. en luisteren naar de antwoorden die ze krijgen.

Nuchterheid
noordelijke nuchterheid zit in de genen van onze organisatie. die nuchterheid bepaalt de keuzes die we maken, en ook de producten die we bieden. Goede polissen, zonder poespas en met heldere voorwaarden. daarom richten we ons op kwalitatief goede zorg en niet op allerlei onnodige extra’s die alleen maar onrust veroorzaken.

Ambitie
Wat betekent ambitie voor de Friesland? vooruit denken. Creatief zijn. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om kansen te benutten en bedreigingen af te wenden. Want de Friesland wil voorop lopen in het bevorderen van transparantie en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Liefst met de aanbieders als partners, maar als het nodig is ook op eigen kracht, en altijd in het belang van onze klanten.

Samen
de vierde kernwaarde van de Friesland is samenwerking - tussen medewerkers onderling én met partners zoals u. Zo zorgen we er bijvoorbeeld samen voor dat de zorg niet alleen nu, maar ook in de toekomst toegankelijk blijft voor iedereen.

5

Kwaliteit van leven garanderen. Nu én morgen.

Een nuchtere kijk op zorg, dat past bij De Friesland.

3. StrateGISCH pLan de HOOFdLIjnen
Eens in de drie, vier jaar is het in elk bedrijf tijd voor bezinning. Dit is zo’n moment voor De Friesland. Waar staan we en waar willen we naar toe? Wat is er nodig om onze marktpositie in de regio vast te houden en zelfs te verstevigen? Vragen waar we de afgelopen maanden diepgaand en kritisch naar hebben gekeken.

Ambitie, wil en hartstocht
de ambitie, wil en hartstocht om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten, zijn er overduidelijk. de Friesland is bovendien een financieel gezond bedrijf dat haar zaken goed op orde heeft. We zijn niet de grootste speler, maar dat is ook de kracht van de Friesland. veel mensen voelen zich thuis bij ons, zijn loyaal en kiezen bewust voor de menselijke, vriendelijke benadering van de Friesland. We kennen bovendien onze aanbieders.

van ons? Wat is de rol die u de Friesland toedicht? Om hier een helder beeld van te krijgen, laten wij onder zorgaanbieders een onderzoek doen naar de Friesland en de wijze waarop wij werken. de verwachting is dat de uitkomsten ons veel kunnen leren en dat ze de mogelijkheden tot verdere samenwerking met u kunnen versterken.

Innovatie en ondernemerschap
echter: de klant eist méér dan een sympathieke zorgverzekeraar. Gemak bijvoorbeeld en een scherpe prijs. Innovatieve producten en natuurlijk de beste zorg. Om ervoor te zorgen dat we dat kunnen bieden, voeren we twee belangrijke veranderingen door. We gaan meer investeren in innovatie en ondernemerschap in de organisatie stimuleren. We gaan van een hiërarchisch gestuurde organisatie naar een organisatie met resultaatverantwoordelijke teams.

Kennis over hoe u ons ziet
Wij kennen onze zorgverleners, weten wie het zijn, wat ze doen en waar ze zitten. Maar we willen graag meer weten. Bijvoorbeeld wat u van ons vindt. Hoe kijkt u naar ons, hoe verlopen contacten en wat verwacht u

Klanten eisen méér. Meer gemak, een scherpe prijs, nieuwe producten en de beste zorg. Dat gaan we onze klanten bieden.

7

de HOOFdpunten vOOr Het BeLeId ZIjn :
Gericht op groei
1. We willen binnen Friesland meer en betere producten
bieden aan onze bestaande klanten, door ze beter te leren kennen en op hun behoeften in te spelen. Ook gaan we nieuwe klanten werven door duidelijker de kracht van onze producten te laten zien. je meer zaken concentreren zodat er meer kennis en ervaring is, de kwaliteit hoger en de zorg efficiënter en goedkoper. een voorbeeld hiervan is het besluit maagbandjes alleen te contracteren in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Het Werkt ZekerPlan is een diensten- en verzekeringspakket voor werkgevers met onder andere verzuimbegeleiding, arbeidsongeschiktheids- en inkomensverzekeringen. 2. We willen ook groeien op nieuwe terreinen: ontwikkeling internetverzekering; uitbreiding diensten WZp (Werkt Zekerplan) voor collectiviteiten(werkgevers). verder ontwikkelen speciale verzekeringsproducten, bijvoorbeeld in samenwerking met natuurorganisaties.

Goed voorbeeld: We overleggen voortdurend met klanten over hoe de zorg beter kan. Dat doen we op plekken waar onze klanten graag communiceren, zoals Twitter en Facebook. 4. We willen meer helderheid bieden over de kwaliteit
van de zorg. We gaan de klant meer betrekken bij de zorginkoop door de inzet van klantenpanels en door actief in gesprek te gaan met cliëntraden en digitale gemeenschappen. Zo hebben we een contract gesloten met de diabetes vereniging nederland (dvn) die bezig is met het opzetten van een groot en uitgebreid patiëntenportaal. de klantinbreng moet leiden tot kwalitatief betere zorg en nieuwe producten. We willen ook meer transparantie, waarbij we zullen aanhaken bij landelijke ontwikkelingen zoals de indicatoren van Zichtbare Zorg.

Zorginkoop door co-creatie
3. We ontwikkelen een nieuw strategisch zorginkoopbeleid, met als belangrijk doel efficiënte en uiteindelijk relatief goedkope zorg met behoud van kwaliteit. dit doen we graag in samenwerking met aanbieders. Het is tenslotte onze gezamenlijke verantwoordelijkheid zorg nu en in de toekomst voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. daarbij gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van ketenzorg en waar dat kan - meer substitie van zorg uit het ziekenhuis naar de huisarts. de zorg dicht bij de klant en vaak goedkoper. Ook zullen we kritisch kijken of alle hoog specialistische behandelingen in iedere ziekenhuis aangeboden moeten worden. Misschien moet

Financiën en ICT eigentijds en op orde:
5. Streven naar een robuuste financiële positie nu en
in de toekomst. een deel van ons vermogen gaan we via het onlangs opgerichte participatiefonds beleggen in zorginnovaties ten behoeve van de klant. Het eerste contract is gesloten met Organ assist, een noordelijk bedrijf dat een revolutionaire techniek heeft ontwikkeld om de conditie van donororganen

9

tijdens vervoer te verbeteren. Wij roepen u graag op met goede vernieuwende ideeën te komen.

6. We gaan meer werk maken van e-business (via
defriesland.nl en Ikzoekgoedezorg.nl). daarbij moet u bijvoorbeeld ook denken aan zaken als digitaal contracteren van zorgaanbieders. We participeren in de Stichting Gerrit, die onder meer allerlei initiatieven op het gebied van ICt en communicatie tussen zorgverleners stimuleert.

Samenwerking intensiveren:
Goed voorbeeld: We willen huisartsen helpen, door te zorgen dat er een anderhalvelijns centrum wordt opgericht. 7. We gaan ons in de samenwerking met de vrZ (de
vereniging van nederlandse kwaliteitszorgverzekeraars) richten op zorginkoop, ontwikkeling van kostenbesparende initiatieven en lobby. We willen u, zorgaanbieders en stakeholders, betrekken in de ontwikkeling van onder meer nieuwe zorgconcepten. Zo willen we, samen met u, meer toepassingen voor e-health ontwikkelen. Bij veel initiatieven zijn wij al betrokken, zoals teleradiologie op ameland, de farmacierobot in Oudebildtzijl en op ameland en telecardiologie samen met het Medisch Centrum Leeuwarden. een deel van deze ontwikkelingen is er op gericht goede zorg op het platteland en de eilanden overeind te houden, anderen versterken zelfmanagement van de patiënt met diabetes of

hartfalen. de verwachting is dat ‘zorg op afstand’ en zelf-management steeds belangrijker worden, ook met het oog op de toekomstige dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. Maar we kijken ook naar andere ontwikkelingen, zoals het mee ontwikkelen van een anderhalvelijns zorgcentrum waarbinnen ziekenhuis en huisartsen samenwerken. verder investeren wij als enige zorgverzekeraar in voorzieningen op de eilanden die we belangrijk vinden voor onze klanten en die anders dreigen te verdwijnen, zoals een tandarts op Schiermonnikoog.

Maatschappelijke rol benadrukken
Goed voorbeeld: We steunen de ontwikkeling van domotica en andere innovaties, zodat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. 8. de Friesland wil haar maatschappelijke rol duidelijker vormgeven door samen met stakeholders te investeren in de thema’s Gezondheid en preventie en Wonen en Leefbaarheid.

Communicatie en strategie
9. We zetten een afdeling corporate communicatie
op die de strategie bewaakt, lobbywerk doet en de Friesland meer op de kaart zet. We ontwikkelen een communicatieplan en een jaarkalender met activiteiten die de Friesland samen wil ondernemen met u en andere stakeholders, zorgpartijen en het bedrijfsleven.

10

Wat HeBBen We OnderZOCHt?
Hoe zijn we tot deze punten gekomen? We hebben een analyse gemaakt van de trends in de samenleving en de kansen en bedreigingen. Ook hebben we gekeken naar de rol die De Friesland wil vervullen voor de samenleving.

de vIjF I’S
De trends in de samenleving die voor ons van belang zijn, zijn onder te verdelen in de vijf i’s: Individualisering, Informalisering, Informatisering, Intensivering en Internationalisering.
1. Individualisering: fragmentatie van het media-aanbod, veel verschillende zorgproducten, ontwikkeling private zorg, overtuiging dat marktwerking in de zorg het meest geschikte middel is om kwaliteit zorg te verbeteren. zorg en behandelingen neemt toe, mensen gebruiken massaal sociale media.

4. Intensivering: gezondheidsbewuste levensstijl
neemt toe, evenals de behoefte aan verduurzaming; ook het gastvrijheidsdenken neemt toe in de zorg.

2. Informalisering: verhouding arts-patiënt verandert,
zorgconsumenten worden steeds mondiger en vergelijkingssites maken het consumenten makkelijker zorg te vergelijken. de arbeidsmarkt is flexibeler.

5. Internationalisering: zorginstellingen in nederland
krijgen met meer concurrentie van buiten de regio te maken, medisch toerisme neemt toe, nieuwe internationale technologische ontwikkelingen verspreiden zich razendsnel en mensen zijn bereid om geplande zorg in het buitenland te consumeren.

3. Informatisering: informatie over kwaliteit van zorg
is makkelijker te genereren, kennis van de klant over

kanSen en BedreIGInGen
Deze trends hebben we vervolgens gekoppeld aan de kansen en bedreigingen voor De Friesland.

Kansen
daar staan ook een paar goede kansen tegenover, zoals de roep om transparantie en zelfmanagement voor consumenten. dit biedt goede mogelijkheden om samen met de klant de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Bedreigingen
Onze belangrijkste bedreigingen zijn toenemende financiële risico’s als gevolg van onevenwichtige weten regelgeving in de zorg; de desinteresse in zorgverzekeringen onder klanten, gekoppeld aan een matig imago van verzekeraars in het algemeen.

11

4. OnZe MaatSCHappeLIjke rOL
Daarnaast wil De Friesland zich nadrukkelijker manifesteren als maatschappelijk betrokken ondernemer. We hebben twee thema’s gekozen die dicht bij onze passie liggen en waarmee we voor onze omgeving veel kunnen betekenen.

Onze verantwoordelijkheid
een grotere maatschappelijke rol past niet alleen bij ons, het wordt ook verwacht van een organisatie als de Friesland, met zo’n groot marktaandeel binnen de regio en een goed imago bij klanten en zorgaanbieders. na uitgebreid overleg en een speciale bijeenkomst met stakeholders hebben we gekozen voor twee terreinen waar we samen met partners extra in willen investeren.

evenementen of ‘Beweeg- en doefestival’. Het is groen, duurzaam en stimuleert een gezonde leefstijl. Met Wonen en Leefbaarheid gaan we ons richten op het vergroten van de mogelijkheden van kwetsbare mensen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. domoticatechnologie kan daar een belangrijke rol bij spelen. elektronische toepassingen maken het

Twee thema’s
Het eerste terrein is Gezondheid en preventie, het tweede is Wonen en Leefbaarheid. Met meer aandacht voor Gezondheid en preventie willen we de kwaliteit van leven voor jong en oud verbeteren. Zo starten we samen met het nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (nISB) twee projecten om jongeren in wijken meer aan het bewegen te krijgen. Binnen het expertnetwerk Overgewicht Friesland zoeken we gezamenlijk met stakeholders uit de zorg, gemeenten, sport en onderwijs naar meer en nieuwe mogelijkheden om gezondheid en welbevinden van mensen te bevorderen. dat kunnen beweegprogramma’s zijn maar ook het creëren van voorzieningen, zoals trapveldjes voor de jeugd. de huidige samenwerking met natuurorganisaties biedt mogelijkheden voor het organiseren van wandel-

Een kans voor De Friesland: samen met de klant de kwaliteit van de zorg verbeteren.
12

mogelijk om dagelijkse zaken - zoals gordijnen open en dicht trekken, het huis verwarmen of verlichten - op afstand uit te voeren. alarmering en zorg op afstand geven kwetsbare mensen een veilig gevoel en dragen er zo toe bij dat ze langer zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. de Friesland wil in de ontwikkeling van deze producten, diensten en apparatuur investeren, samen met zorgaanbieders en bijvoorbeeld woningcorporaties en gemeenten. Zo is de Friesland nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Huis van de toekomst in de Gezondheidsboulevard in Heerenveen,

waar mensen de nieuwste snufjes op domoticagebied kunnen uitproberen en ervaren. Mits op de juiste manier ingezet kan domotica bijdragen aan het plezier en een betere kwaliteit van leven. dat is gunstig voor de gebruikers, de zorginstellingen en de zorgkosten. daarnaast is er nog een derde terrein: de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Hierin zullen we volgend zijn en alleen participeren in bestaande initiatieven. en dan met name die initiatieven die er op gericht zijn de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg tijdig op te vangen.

ZIet u ZICHZeLF In OnZe tOekOMSt?
In drie jaar tijd moet er een de Friesland staan dat autonoom opereert. proactief handelt. Innovatief is. een organisatie met resultaatverantwoordelijkheid voor de medewerkers op alle niveaus. eigentijds. Gestuurd door onze waarden. divers. een ondernemer die zijn verantwoordelijkheid in Friesland neemt. en een natuurlijke partner voor u en onze klanten om zich samen verder mee te ontwikkelen. Want we zijn samen verantwoordelijk voor goede zorg voor onze gezamenlijke klanten - nu en in de toekomst.

13

Colofon:
auteurs: joost van de Loo, Lemz en Gerard akkerman Communicatie: Christel Ietswaart Coördinatie: Finnie de jong Correctie: els Schreuder Copy & vormgeving: Lemz drukwerk: Muller visual verzending: docu Centrum

Kwaliteit van leven, ook voor kwetsbare mensen in de samenleving.

14

GEDREVEN DOOR ZORG

STRATEGISCH PLAN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR 2010 - 2013