You are on page 1of 1

,

,
Traàm Höông, FMSR
Khaáu Ñaàu Baùi Laïy
/
,
1. Khaáu
2. Khaáu
3. Khaáu
4. Kính
5. Kính chaøo,
chaøo,
ñaàu,
ñaàu,
ñaàu,
F
,
,
,
,

khaáu
khaáu
khaáu
kính
kính
chaøo
chaøo
ñaàu
ñaàu
ñaàu
Bb
,
,
Chín
Nöõ
baùi
baùi
baùi
Phaåm
Hoaøng
laïy
laïy
laïy
Am
, ,
,
Thieân
Thieân
NGOÂI
NGOÂI
NGOÂI
Cung.
Cung.
BA.
HAI.
CHA.
Dm
,
, .
/
,
F
Ñöùng
Giaùng
Chöùc
Ñaáng
Ñaõ thöông
luoân
sinh
beân
cao
, ,
,
baøn
quyeàn
baûo
laøm
taïo
thôø
troïng
trôï,
ngöôøi,
döïng,
Bb
,
,
, ,

phuïng
troåi
Ngaøi
laøm
taïo
söï
vöôït
laø
ngöôøi
döïng
G7
,
.


chính
gaùnh

a)
a)
nguoàn
mang
a)
,
,
ngôïi
moïi
tình
toäi
moïi
möøng.
loaøi.
yeâu.
ñôøi.
loaøi.
C
,
,
.
C7
,
Lôøi
Maûnh
Löûa
Chieàu
Bieån
,
/
,
kinh,
traêng,
thieâng
nao
khôi
F
,

lôøi
maûnh
Ngaøi
Ngaøi
cuøng
kinh
traêng
luoân
daâng
muoân
,
.
tha
keâ
thaép
hieán
tinh
thieát
saùng
goùt
leã
tuù
,
,
khoân
(ö)
trong
hy
treân
vôi.
sen.
tim.
sinh.
cao.
Am
,
,
, .
A7
Töïa
Möôøi
Laø

Döïng
nhö
hai
côn
yeâu
neân
,
,
höông
sao
gioù
nhaân
con
traàm
trôøi
nheï
loaïi
ngöôøi
Dm
, ,
,

toûa
trieàu
hoàng
laäp
döïng
,
.
/
,
bay
thieân
aân
neân
neân
C
tröôùc
Thaùnh
chöùa

gioáng
ngai
Maãu
chan
Tích
hình
,
,
nhieäm
Chuùa
tuyeät
aûnh
ñòa
Trôøi.
vôøi.
caàu.
maàu.
Ngaøi.
F
,
,
,
,
. ,
ÑK: Xin

Xin
Xin
Xin
Xin
toân
toân
toân
toân
toân
vinh
vinh
vinh
vinh
vinh
,

,

möøng
möøng
möøng
möøng
möøng
Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa
Chuùa
Gm

,

,
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Ngoâi
Ngoâi
Ngoâi,
Ngoâi,
Ngoâi,
Am
,

,

,

hoâm
thöông
Ba
Ba
Ba

,
.
/
,
nay
ban
Ngoâi
Ngoâi
Ngoâi
Dm
nôi
cho
nhöng
nhöng
nhöng
thaønh
Meï
laø
laø
laø
trì
ñaày
moät
moät
moät

,

,

,
Thieân
ôn
Thieân
Thieân
Thieân
Quoác.
phuùc.
Chuùa.
Chuùa.
Chuùa.
F

,

,

.

Trieàu
Traàn
Ngaøn
Ngaøn
Ngaøn
thaàn
ñôøi
lôøi
lôøi
lôøi
,

.
chö
Thieân
con
con
con
thaùnh
Quoác
haùt
haùt
haùt
Am
,

,


,

hoäi
cuøng
thoûa
thoûa
thoûa
veà
ngôïi
nhöôøng
nhöôøng
nhöôøng
,

,

/
,
bao
bao
bao
khen
ñaây
C7
baùt
baùt
baùt
A
haùt
ngaùt
ngaùt
ngaùt
ve
khuùc
,
 ,

-
trôøi
trôøi
trôøi
Mari
khaûi hoaøn
maây.
maây.
maây.
a.
ca.
F
,

,

.

-