You are on page 1of 1

,

,
Traàm Höông, FMSR
Laïy Meï Meán Yeâu
/
,
ÑK A: Laïy Meï
,
.
meán yeâu,
Am
,
,
meán yeâu
,
,
cuûa con.
Dm
,
,
.
Gm
Meï nhö
, ,
AÙnh Sao
A7
,
,
soi ñöôøng
,
,
daãn
,
,
/
,
loái.
Dm
.
D7

Veà vôùi
,
.
Gieâ su
Gm
,
,
- Ñaáng con
,

,
troâng ñôïi.
A
,
,
.
Veà vôùi
, ,
Gieâ su
A7
,
,
- Ñaáng con
,

,
toân thôø.
Dm
,
,
.
/
,
ÑK B: Laïy

Meï
,

.
meán yeâu,
Am7
,
 ,

meán yeâu
,

,

cuûa con.
Dm
,

,

.

Gm
Meï nhö
,

,

AÙnh Sao
F

,

,
soi ñöôøng
,

,

daãn
,

,

/
, - -
Hôõi Meï
,
.
töø aùi!
,
,
. ,
Nöõ
,
/
,
loái.
D7

.
Gm

Veà vôùi

,
,
Gieâ su

,

,
- Ñaáng con

,


,
troâng
,

,

/
,
Vöông Chín Phaåm
,
,
Thieân Thaàn.
,
,
. ,
,
/
,
ñôïi.
Am7
.

Veà vôùi
,

,

Gieâ su
Gm
,

,

- Ñaáng con
Am7
,

,

toân thôø.
Dm
,

,

.

Gm
,

A
,
/
,
Trieàu thieân
,
.
laáp laùnh
,
,
. ,
aùnh
,
sao.
. ,
,
/
,
3. A
2. A
1. A
4. A
Dm
ve
ve
ve
ve
-
-
-
- Ma
Ma
Ma
Ma
, ,
ri
ri
ri
ri
-
-
-
-
a!
a!
a!
a!
Bb
, ,
,
,

-
-
-
-
Meï
Meï
Meï
Meï
Chuùa
huy
xinh
ñoùa
C
,
.
Trôøi
hoaøng
ñeïp
hoàng
,
,
,
dieãm
loäng
tuyeät
maàu
phuùc.
laãy.
vôøi.
nhieäm.
F
,
.
,

Röøng
Töø
Toäi
Traøng
Li
ngai
nguyeân
chaâu
Gm
,
.
baêng
Vua
khoâng
treân
,
.
,
- xanh
uy
vöông
ñoâi
,
.
/
,
töôi
linh
nhô
tay
C
,

laø
chuyeån
raïng
ngaøo
vöôøn
caàu
ngôøi
ngaït
E
,
.
xuaân
cho
traêng
höông
,
.
,
tinh
muoân
ñeâm
thôm
khoâi.
daân.
thu.
bay.
A
,
.
.
1-4. Ma
Dm
ri - a
, ,
- Maân Coâi!
Bb
, ,
,
,

Kính
,
,
ÑK B:
/
,
daâng
F
Meï
,
,
,
lôøi chaøo.
,
.
,

Tieáng yeâu
Gm6
,
,
thaät
,
.
,
ngoït ngaøo
A
,
.
,

töïa traùi
Bb
,
.
tim cuûa
Am
,
,
treû thô.
Dm
, ,
.