You are on page 1of 2

,

,
Nhaïc: Traàm Höông, FMSR
Maàu Nhieäm Möøng
Thô: ÑGM Giuse Vuõ Duy Thoáng
/
¸
¸
¸
ÑK: Ñôøi
¥
con
A

,

,

,

moät chuoãi
D

,
.

Maân
E
,
,

Coâi:
A
,
,

.
Haït Thöông

,

,
haït Saùng,
F#m

,

,

,

haït

,
.
/
¸
¸
¸
Vui
E

(í a) haït
,
,
,
Möøng.
D
,
.

.

,
Ngaøy
.
,

ñeâm
F#m

,

chieâm ngaém
Bm

,
,

,
khoâng

,
ngöøng.
E
.

D
Nhö caây
,


,

neán

,


,


,
/
¸
¸
¸
chaùy
E

(í a) nhoû töøng

,

.

,

lôøi

,

kinh.
A

.

C#7

,

1. Sôùm tinh söông
F#m
,
,
ngaøy thöù nhaát
,
,
,
trong tuaàn,
E
,
,
,

caùc
,
,
,

,
,
/
¸
¸
¸
baø
A
ñeán vieáng thaêm
,
, ,
moà Chuùa.
E
,
,
,
.
A
,
Giöõa luùc trôøi
D
, ,
vöøa böøng aùnh
, , ,
thaùi döông,
Bm
,
,
,
giöõa luùc
, ,
/
¸
¸
¸
trôøi
E
vöøa böøng aùnh
, ,
,
thaùi döông.
A
, ,
.
CÑ: Hal
,
leâ - lui - a
,

,

,

- Chuùa ñaõ

,

,
soáng laïi,
C#m

,

,

,
xin cho chuùng

,

,

,
/
¸
¸
¸
con
E7
trôû neân

,

,
ngöôøi môùi.
A

,

,

,
,

Haân hoan ra ñi

,

,

,
loan truyeàn Chuùa

,

,

,
soáng laïi.
E7

,

,
,

Hal leâ - lui -

,

,

,
/
¸
¸
¸
- a, Hal leâ
,

,

- lui - a.
A
,

,


.
-

,
,
¥
2. Ñöùc
C#7
,
Ki toâ
F#m
,
,
- ngöï giaù treân
,
,
,
maây trôøi
E
,
,
,
gieo nieàm
,
,
/
¸
¸
¸
tin
A
cho tín höõu
,
,
,
chaéc raèng:
,
,
,
,
. ,
Cöûa thieân quoác
C#7
,
,
toäi A ñam
,
,
,
- ñoùng laïi,
F#m
,
,
,
nhôø ôn
,
,
/
¸
¸
¸
Ngöôøi
E
nay môû roäng
,
,
,
theânh thang.
A
,
, .
CÑ: Hal
,
leâ - lui - a
,

,

,

- Chuùa ñaõ

,

,
leân trôøi,
C#m

,

,

,
xin cho chuùng

,

,

,
/
¸
¸
¸
con
E7
ñöôïc veà trôøi

,

,

,
vôùi Chuùa.
A

, 
, ,

Haân hoan ra ñi

,

,

,
rao giaûng

,

,
Tin Möøng.
E7

,

,
,

Hal leâ - lui -

,

,

,
/
¸
¸
¸
- a, Hal leâ
,

,

- lui - a.
A
,

,


.
-

,
,
3. Thaùnh
,
Thaàn Chuùa
,
,
,
nhö côn
,
,
gioù maïnh
E
, ,
,
,
töø khoâng
,
,
/
¸
¸
¸
trung
A
boãng aøo aøo
, ,
,
thoåi tôùi.
, ,
,
,
Thaùnh Thaàn Chuùa
C#7
,
,
,
nhö hình
,
,
löôõi löûa
F#m
, ,
,
,
beùn vaøo
,
,
,
,
/
¸
¸
¸
tim
E
thaønh lôøi
,

,
ca ngôïi
,
,
thoát
,
,
treân moâi.
A
,
, .
CÑ: Hal
,
leâ - lui - a
,

,

,

- Chuùa ban

,

,
Thaùnh

,

,
/
¸
¸
¸
Thaàn,
C#m

,
xin cho chuùng con
E7

,

,

,
traøn ñaày

,

,
Thaàn Khí.
A

,

,

,
,

Haân hoan ra ñi

,

,

,
khoâng sôï

,

,
haõi

,

,
/
¸
¸
¸
gì.
E7
,

Hal leâ - lui - a,

,

,

,
- Hal leâ
,

,

- lui - a.
A
,

,


.
-

,
,
4. Laïy
A7
Ñöùc Meï
,
,
,
Chuùa Trôøi,
D
,
,
.
/
¸
¸
¸
Meï
E
töïa caây
, ,
baù höông
A
,
,
vuøng nuùi
, ,
,
Li baêng,
C#7
,
,
,
,
-

töïa caây
,
,
traéc baù
F#m
,
, ,
nuùi Xi -
,
,
,
,
/
¸
¸
¸
on.
E
,
Hoâm nay
A
,
.
Vua muoân vua
, , , ,
röôùc
Bm
Thaân Maãu
,
,
veà trôøi.
E
,
,
,
, .
CÑ: Hal
,
leâ - lui -
,

,

,

/
¸
¸
¸
- a
A
Chuùa ñöa Meï

,

,

,
veà trôøi,
C#m

,

,

,
cuøng Ñöùc

,


,
Ki toâ
E7

,

,
- muoân ñôøi

,

,
chieán thaéng.
A

, 
, ,

Xin cho chuùng

,

,

,
/
¸
¸
¸
con luoân höôùng veà

,

,

,
Nöôùc Trôøi.
E7

,

,
,

Hal leâ - lui - a,

,

,

,
- Hal leâ
,

,

- lui - a.
A
,

,


.
-

,
,
/
¸
¸
¸
5. Laïy
A7
Nöõ Vöông
,
,
,
thieân ñaøng
D
,
,
.
E

Meï laø
,
.
Trinh Nöõ
A
,
,
Gieâ ru
,
,
,
- sa - lem
C#7
, ,
,
- dieãm
,
,
,
,
/
¸
¸
¸
phuùc.
F#m
,

Vöôït leân treân
Bm
,
,
chín phaåm
,
,
thieân thaàn,
B7
,
,
,
tieán leân röïc rôõ
E
,
,
,
nhö höøng
,
,
,
ñoâng.
A
.
/
¸
¸
¸
CÑ: Hal
,
leâ - lui - a
A
,

,

,

- linh hoàn toâi

,

,

,
ca ngôïi,
C#m

,

,
vaø thaàn

,


,
trí toâi
E7

, 
,
reo möøng

,

,
trong Chuùa.
A

,

,
,

Hal leâ - lui -

,

,

,
/
¸
¸
¸
- a Chuùa thöôûng Meï

,

, 
,
treân trôøi.
E7

,

,
,

Hal leâ - lui - a,

,

,

,
- Hal leâ
,

,

- lui - a.
A
,

,


.
-

,
,