You are on page 1of 2

,

,
Traàm Höông, FMSR
Maàu Nhieäm Saùng
Thô: ÑGM Giuse Vuõ Duy Thoáng
/
,
ÑK: Ñôøi
,
¥
con
Dm
,
moät chuoãi
F
,
.
Maân
,
,
Coâi.
,
,
.
A7
Haït Thöông
,

,
chen laãn
Dm

,

,

,

haït

,
.
/
,
Vui,
C

haït
Gm
,
,

Möøng.
Dm
,
,

.

,
.
Laïi theâm
Bb
,
,
,

haït Saùng
D7
,
,
töng
,
,
böøng.
Gm
,
,
.
/
,
C
Nhö caây
,

,
neán chaùy
F
,
,
, ,


nhoûtöøng
Am7
,
,

,

lôøi
,
,
kinh.
Dm

,

,

.
1. Treân soâng

,
,
Gio -
, ,
,
/
,
ñan
F
,
doøng nöôùc
Bb
,
.
,
nhö ngôõ ngaøng,
A
,
,
,
khi thanh taåy
D7
, ,
Ñaáng
,
,
Cöùu Tinh.
Gm
,
,
,
,
.
/
,
C
,
Tieáng Chuùa Cha
F
, ,
töø trôøi
,
,
tuyeân phaùn:
,
,
,
"Ñaây laø Con
Bb
,
,
yeâu daáu
Am7
,
,
cuûa Ta".
Dm
,
,
,
,
.
/
,
CÑ: Xin
,
cho con
,

,

ñöôïc soáng
,

,

xöùng ñaùng

,

,
laø con
,

,

caùi Chuùa.

,

,

,
-
¥
2. Trong tieäc
,
,
/
,
cöôùi taïi
,
,
Ca na,
Bb
,
, ,

- ai khoâng
C
,
,
laø khoâng
,
,
ngöôõng moä,
F
,
,
,
ngöôõng moä
D7
, ,
quyeàn
, ,
/
,
naêng
Gm
cuûa Chuùa.
A
,
,
,
,
A7
,

Nöôùc laõ
Dm
,
.
bieán thaønh
,
,
röôïu ngon,
Gm
, ,
,
,

thieân haï
C
,
.
,
uoáng cho
,
,
,
,
/
,
say.
Dm
.
CÑ: Xin
,
.
cho con
,

,

,

ñöôïc vöõng tin
C
,
 ,

vaøo quyeàn naêng
,

,

,

cuûa Chuùa.
Dm
,

,

,


,
-
,
¥
/
,
3. Haõy
,
saùm hoái
Bb
, , ,

vaø tin
D7
,
.
vaøo
,
,
,
Tin Möøng.
Gm
,
,
.
C

Trieàu Ñaïi
,
.
Thieân Chuùa
F
,
,
ñaõ gaàn
,
,
ñeán,
,
,
/
,
Am7

Trieàu Ñaïi
,
.
Thieân Chuùa
Dm
,
,
ñaõ gaàn
,

,
ñeán.
,
, . ,
Xin cho con
, , ,
ôn saùm hoái,
F
,
, ,
ôn hoaùn
,
,
,
/
,
caûi
Gm
,
.
,
vaø ñoùn
A7
,
.
nhaän
,
.
,
Tin Möøng.
Dm
,
.
,
,
¥
4. Treân

ngoïn
,
,
nuùi cao
D7
,
,
,
,
,

Chuùa ñaõ
Gm
,
,
bieán
,
,
,
,
/
,
hình.
A
.
C
,
Tieáng Chuùa Cha
F
, ,
töø trôøi
,
,
tuyeân phaùn:
A
,
,
,

"Ñaây laø
D7
,
.
Con yeâu
,
,
cuûa Ta,
Gm
,
,
,
,
,

haõy
,
.
/
,
vaâng
A7
nghe
,
.
,
lôøi Ngöôøi".
Dm
,
.
.
CÑ: Xin
,
.
cho con
,

,

,

ñöôïc laéng nghe
C
,
 ,

vaø thöïc haønh
Am
,

,

,

lôøi Chuùa.
Dm
,

,

,


,
-
,
¥
/
,
5. Giôø
,

Ngöôøi
,
.
,
ñaõ ñeán roài!
Bb
,
,
,
,

Giôø Ngöôøi
Dm
,
,
töø boû
,
,
theá gian
Am
,
,
,
,
veà vôùi
, ,
Chuùa
,
,
,
,
/
,
Cha.
Dm
.

Bí Tích
,
,
Tình Yeâu:
,
,
,
,
Kyû nieäm
C
,
.
daáu aùi
,
,
cho traàn ñôøi.
F
,
,
, .
CÑ: Xin
,
.
cho
,

,

/
,
con
Dm
,

luoân keát hieäp
,

,

vôùi Chuùa
,
 ,

Gieâ su
C

,

,

,
,

- Thaùnh Theå.
Dm
,
,
,
,
,

,

,

,


,
-
,
¥