You are on page 1of 3

,

,
Traàm Höông, FMSR
Maàu Nhieäm Thöông
/
,
1. Treân nuùi
Gm
,
.
OÂ liu
Am
,
,
- chieàu xöa,
Dm
,
,
,

moät chieàu
C7
,
.
quaù
,
.
,
aûm ñaïm.
F
,
.
.
A
,
Ngöôøi quyø
, ,
/
,
goái,
Dm
,
.
loøng xao xuyeán
Bb
,
,
boài hoài
, ,
xao xuyeán
C7
,
,
khaán
,
,
,
xin:
F
,
,
.
A
,
"Cha
,
ôi!
Dm
,

Neáu Cha
,
,
/
,
muoán,
Bb
,

xin cho con
A
, ,
khoûi uoáng
,
, ¸
cheùn naøy.
Dm
,
,
,
,

Nhöng xin
Gm
,
.
ñöøng theo
,
,
yù con,
C
,
,
,

maø
,
.
/
,
xin
A7
theo
,
.
,
yù Cha!"
Dm
,
.
.
CÑ: Laïy
,

,
Chuùa,

,

xin cho con
A7

,

,
bieát aên naên

, 
,

,
toäi mình.
Dm

,

,

,

Bieát troãi

,

,
/
,
daäy nhöõng luùc

, 
,
ngaõ sa,
A7

,

,
vaø caàu

,
¸,
nguyeän luoân.
Dm


,


, ¸


.


,
2. Luùc naøy ñaây
A7
,
,
Pheâ roâ - ñaõ
, , ,
choái
,
,
/
,
Thaày,
Dm
,
.
luùc naøy ñaây
C7
,
,
Chuùa ñaõ nhìn
,
, ,
Pheâ roâ.
F
,
, .
-
A
,

Roài chuùng
Dm
,
. ,
ñaùnh ñoøn
,
,
,
/
,
Ngöôøi:
Bb
,

nhöõng roi ñoøn
Gm
,
,
thaáu
,
.
,
xöông,
A
,
.
,

nhöõng roi ñoøn
Dm
,
,
daõ
,
.
,
man!
Gm
,
.
,
OÂi nhaân
, ,
/
,
loaïi
A
,

daønh cho
A7
,
.
Ñaáng
,
.
,
yeâu mình!
Dm
,
.
.
CÑ: Laïy
,

,
Chuùa,

,

treân doøng ñôøi
Bb

,

,
nhöõng luùc
C7

,

,
chìm

,

,
/
,
saâu,
F

,

con töôûng mình
Dm

,

,
ñaõ laém

,

,
thöông ñau.
Gm6

,

,

,
-
Xin cho con
C

,

,
bieát nhìn

,


,
leân

,

,
/
,
Chuùa
F
Ñaáng con

,

,
toân thôø,
A

,

,

,
ñaõ thaùnh hoùa
Gm

,

,
nhöõng ñau khoå
A7

,

,

,
ñôøi con.
Dm

,


,
¸


.


,
,
/
,
3. Sau
C
khi ñaùnh
, ,
ñoøn Ngöôøi
F
,
, ,

boïn lính
Bb
,
.
keát moät
, ,
voøng gai,
A
, ,
,

boïn lính
Gm
,
.
keát moät
,

,
voøng
, ,
/
,
gai
F
,
ñaët vöông mieän
Bb
,
,
ñaët leân
, ,
ñaàu Ngöôøi.
A
,
,
.

Chuùng khoaùc
,
.
cho Ngöôøi
Dm
,
,
moät aùo
, ,
choaøng
,
,
/
,
ñoû,
F

,
.
,
mieäng tung hoâ
A
,
,
roài vaû
,
,
vaøo maët Ngöôøi.
Dm
,
,
, , .
CÑ: Laïy
,

,
Chuùa,

,

Chuùa khieâm

,

,
/
,
nhöôøng
Bb
hieàn haäu

,

,
voâ bieân,
Gm6

,

,

,

daãu Chuùa laø
C

,

,
Thieân Chuùa

,

,
uy quyeàn.
F
,

,


.
A

,
Giöõa thôøi
,
,
/
,
ñaïi
Dm
,
hoâm nay
Gm
,

,

chöùng nhaân chaúng
C
,

,

,

phoâi pha.
F
,

,

,

Xin cho con
Gm6
, ,
soáng ñôn sô
,
,
,
hieàn
,
,
/
,
hoøa,
A7
,

chaáp nhaän
,

.
moïi khoå ñau.
Dm
,

¸ ,

,

,

,

,
4. Ñöôøng gaäp gheành
, ,
soûi ñaù,
C
, ,
,
,

Ñöùc Gieâ
,
,
/
,
- su
C7
vaùc laáy
,
,
thaäp giaù.
F
,
,
.

Ñoài Gon
,
.
go - tha
Am
, ,
- xa xa
, ,
kia,
Bb
, ,

tình yeâu
,
.
Gieâ su
C7
, ,
- ñang ñi
,

,
leân.
, ,
/
,
F

Giöõa tieáng
,
.
hoø la,
Gm
,
,
,

coù Hieàn
Dm
,
.
Maãu ñöùng
,
,
beân ñöôøng
A
,
,
,

cheát laëng
A7
,
.
vôùi nhöõng
, ¸

,
ñau thöông.
Dm
,
, .
/
,
CÑ: Laïy
,

,
Chuùa,

,

mang thaân phaän
Bb

,

,
yeáu ñuoái
C7

,

,
moûng manh,
F

,

,

,

chuùng con sôï
Dm

,

,
thaäp giaù

,

,
hy

,

,
/
,
sinh.
Gm6

.

,
Xin cho con
A7

,

,
bieát nhìn

,


,
leân Chuùa
Dm

,

,
Ñaáng con

,

,
toân thôø,
A

,

,

,
vaùc
.
thaùnh

,

,
/
,
giaù
Gm6
ñôøi mình

,

,

,
A7
vaø naâng ñôõ

,

,


, ¸
gaùnh naëng


,
¸ 

,
tha nhaân.
Dm


, ¸


,


,


,
,
5. OÂi
,
Thaäp
,
,
/
,
Giaù
Bb
dieãm phuùc
A7
, ,
voâ song,
Dm
,
,
.
chæ mình ngöôi
,
,
,
xöùng ñaùng
Gm
,
,
mang thaân
,

,
theå
,
,
/
,
Chuùa
Bb
laø chính
,
, ¸
Vua Trôøi.
A
,
,
,
. ,
Maùu ñaøo Ngöôøi
Dm
,
,
ñoå ra
,
,
chan chöùa
F
, ,
,
seõ chöõa
, ,
/
,
laønh
A7
moïi thöông tích
,
, ¸
,
phaøm nhaân.
Dm
,
,
.
CÑ: Laïy

Chuùa
,
.
Ki toâ,
,
,
,
- chuùng con chuùc
Bb
,
,
tuïng Ngaøi!
,
,
,
/
,
A7

Laïy Chuùa
,
.
Ki toâ,
Dm

,

,
¸
,
,
,
,
- chuùng con thaät

,

,
haïnh phuùc

, 
,

,
vì ñöôïc Chuùa
Bb

,

,

,
cöùu ñoä.
F
,

,

,


,

,
Xin cho
,

,

/
,
con
Gm
neân chöùng nhaân

,

,

,
Tin Möøng,
Dm
,

,

,

noùi cho muoân ngöôøi
F
,

,

,

raèng: Chuùa
Gm
,

,

ñaõ yeâu
,

,

,

/
,
thöông
A7
,

ñeán cuøng!
Dm
,

.
.

,