You are on page 1of 2

,

,
Traàm Höông, FMSR
Maàu Nhieäm Vui
Thô: ÑGM Giuse Vuõ Duy Thoáng
/
¸
¸
¸
ÑK: Ñôøi
¥
con
A

,

,

,

moät chuoãi
F#m

,
.

Maân
,
,

Coâi:
C#m
,
,

.
A
Haït Thöông,

,

,
haït Saùng,
F#m

,

,

,

haït

,
.
/
¸
¸
¸
vui
E

(í a) haït
,
,
,
Möøng.
D
,
.

.

,
Ngaøy
,

ñeâm
A

,

chieâm ngaém
Bm

,
,

,
khoâng
F#m

,
ngöøng.
E
.

D
Nhö caây
,


,

neán

,


,


,
/
¸
¸
¸
chaùy
E

(í a) nhoû töøng

,

.

,

lôøi

,

kinh.
A

.


,

,
1. Thieân
,

Thaàn
,
.
Ga
,
,
bri - el
E
,
,
,
,
,

- truyeàn
,
. ,

,
,
/
¸
¸
¸
tin
A
cho
,
,
Meï.
,
,
.
C#7
,

Meï ñaõ
F#m
,
.
noùi lôøi
,

,

Xin Vaâng,
E

,

,

,
Meï
,
,
ñaõ
E7
,
.
noùi lôøi
,

,

Xin

,

,
,
,
/
¸
¸
¸
Vaâng
A
,

trong taâm hoàn
B7
,
,
vaø trong
, ,
cuoäc ñôøi.
E
,
,
.
CÑ: Xin
A

Meï

,
.
daïy con:
C#m

,

,

,

cuõng

,
.
/
¸
¸
¸
bieát
E7
noùi lôøi
(tieáng)

,


,
Xin Vaâng.
A

,

,

.

,
,
¥
2. Ñöùc
D

Ma
,
,
ri - a
E
, ,
,
- voäi vaõ
,

,
leân
,
,
,
,
/
¸
¸
¸
ñöôøng
A
,

thaêm baø
,
.
I
,
,
sa - ve.
C#m
, ,
,
.
-
E
,

Nôi ñaây
A
,
,
Meï haùt
,
,
caâu chuùc tuïng
F#m
,
,
,
,
,
Chuùa
,
,
/
¸
¸
¸
Trôøi,
Bm
,

nôi ñaây
E
,
,
Haøi Nhi
,
,
nhaûy möøng
D
,
,
,
,
,
trong loøng.
E
,
,
.
CÑ: Xin
A

Meï

,
.
daïy con:
C#m

,

,

,

bieát

,
.
/
¸
¸
¸
soáng
E7
chan hoøa

,


,
tình yeâu.
A

,

,

.

,
,
¥
3. Tôùi

ngaøy
,
,
sinh con,
E
,
,
, ,

Meï laáy
Am
,
.
taõ
, ,
,
boïc
,
,
,
.
/
¸
¸
¸
con
E
,

ñaët naèm
,
.
trong
,
.
,
maùng coû.
A

,
.
,
,
.
A7
,

Trôøi cao
D
,
.
boãng thaáy
,
,
xoân xao,
C#m
,
, ,

muïc
,

.
/
¸
¸
¸
ñoàng
F#m
vui böôùc

,


,
chaïy mau
Bm

, 
,

,
tôùi Be
E7
,
,
lem - baùi
,
,
,
thôø.
A

,
,

.
CÑ: Xin

Meï

,
.
daïy

,

,
/
¸
¸
¸
con:
C#m
bieát soáng

,


,
ngheøo khoù
E7

,

,
vaø bieát

,


,
caûm thoâng.
A

,

,

.

,
,
¥
4. Khi
,
cha meï
, ,
Haøi Nhi
,
,
Gieâ
, ,
/
¸
¸
¸
- su
C#m
,

ñem con
E
,
,
vaøo
,
,
,
ñeàn thaùnh,
A
, ,
,
.
cuï giaø Si
, ,
meâ - on
F#m
, ,
- xin boàng aüm
, ,
,
treân
,
,
,
/
¸
¸
¸
tay
Bm
,
maø chuùc tuïng
D
,
,
Thieân Chuùa,
,
,
vinh quang
B7/d#
, ,
Is ra - en
,
,
,
- daân Ngöôøi.
E
,
,
.
CÑ: Xin
A

Meï

,
.
daïy

,

,
/
¸
¸
¸
con:
A7
bieát soáng

,


,
vaâng phuïc,
D

,

,
bieát noùi

,


,
veà Chuùa
E7

,

,

,
vôùi anh em.
A

,

,

.

,
,
¥
/
¸
¸
¸
5. Cha meï Ñöùc
,
,
,
Gieâ su
C#m
,
,
, ,
- tìm thaáy Ngöôøi
E7
,
,
ôû trong
,
,
ñeàn thôø.
A
,
,
. ,

Ngoài
,
.
/
¸
¸
¸
giöõa
C#m
nhöõng baäc thaày
, ,
,
Do Thaùi,
F#m
,
,
,
Ngöôøi vöøa hoûi
Bm
, ,
vöøa nghe,
,
,
,
,
,
E

Ngöôøi vöøa hoûi
, ,
vöøa
,
,
/
¸
¸
¸
nghe.
A
.
CÑ: Xin

Meï

,
.
daïy con:
A7

,

,
bieát soáng

,


,
trung thaønh,
D

,

,
bieát soáng

,

,
thuaän

,

,
/
¸
¸
¸
hoøa,
E

,

khaéc ghi
D

,
.
lôøi Chuùa
E7

,

,
trong loøng.
A

,

,

.

,
¥
 