You are on page 1of 1

,

,
,
,
Tieán Daâng Leân Meï
Traàm Höông, FMSR


/
,
1. Daâng
2. Daâng
Dm
,

nhöõng
xin
ñoùa
tieán
,
.
hoa
daâng
,
.
,
thôm
leân
noàng,
Meï
A7
,
.
,

nhöõng
nhöõng
caùnh
caùnh
,
.
hoa
hoa
,
.
,
tình
ñeïp
yeâu
xinh
Dm
,
.
,
chöa
vôùi
Gm
,
nhuoám
neán
Am7
maàu
hoàng
,
,
,
theâ
lung
löông.
linh.
Dm
,
.
.
/
,
Daâng
Daâng
,

nhöõng
xin
ñoùa
tieán
,
.
hoa
daâng
,
.
,
thôm
leân
noàng.
Meï.
,
.
.
. - -


/
,
Daâng
Daâng
,

nhöõng
xin
tieáng
tieán
,
,
ca
daâng
,
,
,
chaân
leân
thaønh,
Meï
F
,
,
,
nuï
moät
cöôøi
röøng
Bb
,
.
nhö
hoa
,
.
,
beù
ngaùt
thô
höông
A7
,
,
,
nheï
toûa
,
thoaùng
bay
nôû
veà
,
.
,
treân
thieân
moâi.
cung.
Dm
,
.
.
/
,
Daâng
Daâng
,
nhöõng
xin
tieáng
tieán
,
,
ca
daâng
,
,
,
chaân
leân
thaønh.
Meï.
,
,
.
. - -


/
,
Daâng
Con
,

cho
nhö
heát
caùnh
,
.
nhöõng
hoa
,
.
,
noãi
thô
nieàm,
daïi
A7
,
.
,

nhöõng
aån
ñôùn
naùu
,
.
ñau
beân
,
.
,
haïnh
Töø
phuùc,
Maãu
Dm
,
.
,
nhöõng
nhöõng
Gm
,
thaùng
chuoãi
Am7
ngaøy
ngaøy
,
,
,
phong
thöông
söông.
ñau.
Dm
,
.
.
/
,
Con
Daâng
,

nhö
cho heát
caùnh
,
.
nhöõng
hoa
,
.
,
thô
noãi nieàm.
daïi.
,
.
.
. - -


/
,
Con
Con
Gm
,

khoâng
khoâng
xin
mong
C7
,
.


,
.
,
hôn
hôn
nöõa,
nöõa,
F
,
.
,
ngöôùc
soáng
maét
cheát
,
.
troâng
trong
,
.
,
leân
tay
Meï
Meï
A
,
.
,
nieàm
vaø
, ¸
tín
meán
thaønh
Meï
,
.
,
göûi
maø
trao.
thoâi.
Dm
,
.
.
/
,
Con
Con
,
khoâng
khoâng xin
mong
,
,


,
,
,
hôn
hôn nöõa.
nöõa.
,
,
.
. - -


/
,
Con
Con
Gm
,

khoâng
khoâng
xin
mong
,
,


,
,
,
hôn
hôn
nöõa,
nöõa,
Am
,
,
,
ngöôùc
soáng
maét
cheát
,
,
troâng
trong
,
,
,
leân
tay
Meï
Meï
A7
,
,
. ¸
göûi
maø
.
trao.
thoâi.
Dm
.
/
,
Con
Con
,
,
khoâng
khoâng
xin
mong
,
,
.


,
,
.
,
,
hôn
hôn
nöõa,
nöõa,
,
,
.
,
,

ngöôùc
soáng
maét
cheát
,
,
,
troâng
trong
,
,
,
,
,
leân
tay
Meï
Meï
,
,
.
.
.
göûi
maø
.
.
trao.
thoâi.
.
.