You are on page 1of 716

نﺎﺘﺳدﺮﮐ ﻪﻠﻣﻮﮐ بﺰﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺒﺧ ﻮﯿﺷرآ

٦٠ ،٥٨ ،٥٧ یﺎﮫﻟﺎﺳ

نﺎﺘﺳدﺮﮐ ﻪﻠﻣﻮﮐ بﺰﺣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺒﺧ ﻮﯿﺷرآ ٦٠ ،٥٨ ،٥٧ یﺎﮫﻟﺎﺳ و١٣٥٩و١٣٥٨ یﺎﮫﻟﺎﺳ رد ﮐ ﺖﺳا ﻟﻣﻮﮐ یﺎھﻣﺎﻧﺮﺒﺧ

و١٣٥٩و١٣٥٨ یﺎﮫﻟﺎﺳ رد ﮐ ﺖﺳا ﻟﻣﻮﮐ یﺎھﻣﺎﻧﺮﺒﺧ زا ﺶﺨﺑ نآ ﺪﯿﻨﮐ ﯽﻣ هﺪھﺎﺸﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﯾا رد ﻪﭽﻧآ .ﺖﺳا ەﺪﺷ ﺮﺸﺘﻨﻣ و پﺎﭼ ١٣٦٠

.ﺖﺳا هﺪﺸﻧ یروآدﺮﮔ ﯽﻧﺎﻣز ﺐﯿﺗﺮﺗ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻣوﺰﻟ ﻮﯿﺷرآ ﻦﯾا

www.xakk.org

َلَهْک یاَُهاًزثخ راتؼًا درْه رد ٍاتْک یحيضْت

پاچ 8531 ّ 8531 ّ 8531 یاُلاط رد َک تطا َلَهْک یاَُهاًزثخ سا توظق ىآ ذيٌکيه ٍذُاؼه غخت ييا رد َچًآ َتػاد دْج ّ شيً یزگيد لاکػَا َت ّ اُتياط ،باشحا ْيػرآ رد َک دزک در ىاْتیوً ار لاوتحا ييا .تطا ٍذػ زؼتٌه ّ .ذٌػات

درْه ّ مسلا ليثق ييا سا یداٌطا ىاتطدزک غثٌج رد َلَهْک َلوج سا ّ پچ خيرات َت ذٌوقلاع ّ ٍذٌٌک َعجازه یازت ذياػ -ٍدزک اُیضعت َکًاٌچ( یسّزها کيٌکت ّ تاًاکها ات داٌطا ييا یظيًْسات یاجَت َک دْت ييا اه حيجزت .دزيگ رازق ٍدافتطا ّ َعجازه َک نيُاگآ نُ ييا َت .نيُد رازق ىاگوُ صزتطد رد ار نيتػاد رايتخا رد َک یلصا یَخظً سا یزيْصت )ذًا ؟نيدزک ار راک ييا ازچ اها .دْت ذُاْخً ىاطآ ىاذٌچ زيّاصت ييا یَعلاطه

سا ىآ راؼتًا َک تطا )َلَهْک( "ىازيا ىاتطدزک ىاؼکتوحس یتلاقًا ىاهساط" نظٌه ّ یوطر یَيزؼً ييلّا ىاٌْع "َهاًزثخ" َت 8531 لاط ىاتظتات رد یهلاطا یرِْوج نيژر یهاظً عرْي زتازت رد ىاتطدزک مدزه "تهّاقه غثٌج" عّزػ یاذتتا یّزيً تيلاعف ّ مدزه تهّاقه ّ ضازتعا راثخا یًاطر علاطا یاَيزؼً ييٌچ راؼتًا سا فذُ .تؼگ ساغآ ىاتطدزک

چيُ َک تفزگیه ترْص یًاهس رد راک ييا .دْت ىازيا ّ ىاتطدزک زطازط رد

...

ّ َلَهْک یاَُيعلاطا غخپ ّ گزوؼيپ

یراشتا ّ ٍاْخىاهرآ ّ یًاظًا یيّزيً اٌِت .دْثً صزتطد رد تًزتٌيا ّ يفلت ،ىْيشيْلت ،ْيدار ليثق سا یزگيد یَليطّ

.ذًاطزت ماجًا َت ار نِه ييا تظًاْتيه يياذتتا

رازقتطا ىاکها َک ىاتطدزک تطدرّد یاُاتطّر رد اي ّ اٍُْک رد یگٌج طيازػ رد "َلَهْک َهاًزثخ" یزط ييلّا نلق َت زصحٌه یٌف راشتا .ذؼيه ٍداهآ ّ نيظٌت ،َيِت اقفر سا یداذعت غػْک ات تػاد دْجّ ىآ رد َلَهْک ىاگزوؼيپ ّ "یهْه" ليظٌتطِا یَيِت .دْت یتطد یپکیلپ ٍاگتطد کي ييٌچنُ ّ یکيًاکه پيات ٍاگتطد کي ّ ىاحازط ّ ىاگذٌظيًْ طيازػ رد ّ دْثً لاکػِا سا یلاخ نُ َلَهْک ىاگزوؼيپ رازقتطا یاٍُاگياپ َت لاقتًا ّ اٍُاگتطد ييا یازت ذغاک ّ ةکزه .دْت ٍازوُ یذج یتازطخ ات ٍراْوُ یگٌج

-یه ماجًا مدزه یًاثيتؼپ ات ّ تظيًْوک یًْيتلاقًا ّ ٍاْخىاهرآ يياُىاظًا یًاؼفىاج ذح ات ّ توُ ات اُييا یَوُ اها غخپ تػاد رازق نيژر طلظت رد َک يياُاتطّر ييزترّد رد َچ ّ اُزِػ رد َچ یياقفر یراکاذف ّ توُ ات سات ّ تفزگ َت تطد ًاطأر دْخ ىازيا زگيد یاُزِػ سا یخزت ّ ىاتطدزک یاُزِػ رد ىاًاْج ٍژيْت مدزه سا يياٍُّزگ ٍاگ .ذػیه تفزؼيپ َت یًاياػ یاُکوک ٍار ييا رد شيً ىارّد ىآ يطايط یاُىاهساط یدراْه رد .ذًدشيه اَُهاًزثخ غخپ ّ زيثکتسات .ذًدرّآیه لوعَت اُراکييا

.تفزگ ارىآ یاج یزگيد یاًَُاطر ّ تايزؼً اذعت ً ّ تفاي َهادا اُلاط َلَهْک َهاًزثخ راؼتًا

یاْتحه زظً سا َچ ّ لکػ زظً سا َچ ،تطا ىآ یگداط درْخيه نؼچَت زيّاصت ييا زت ٍاتْک ٍاگً کي رد َک ىاٌچىآ تطا ٍذػ پاچ ىآ یّر زت َيزؼً َک یذغاک لْوعه زيغ یٍساذًا یتح ّ یذٌتَحفص ّ طخ ،اُزتيت نيظٌت دْخ .اَُتػًْ .ذػاتیه ىآ ىاراکرذًاتطد ِراک ِتخط طيازػ یايْگ

یازت َک یُار رد اُىآ .ذٌتظيً اه ىايه رد زگيد ىٌْکا ذًدزکيه راک اَُهاًزثخ ييا راؼتًا یازت َک يياقفر سا یراوػ سا ٍذًاهسات ِیراگداي اٌِت زيّاصت ييا ذياػ .ذًداد تطد سا ار ىاػىاج ذًدْت ٍذيشگزت ىاػیًاظًا یاُىاهرآ َت ىذيطر -يه ذٌؼيذًایه ّ ذًزگًیه ىارّد ىآ َت َک یًاظک سا یرايظت یازت ٍژيَّت ليلد ييوُ َت .ذػات ىاػًَاذٌهزٌُ یاُتطد ذٌتظًاْت َچًآزُ ىاػًَاذٌهزٌُ ىاتؼگًا ات ّ ىاػیًّرد فطاْع ّ صاظحا ّ َؼيذًا ّ زکف ات اُىآ .ذػات شيگًاٍزطاخ ذًاْت .تخط رايظت یطيازػ رد ،ذًدّشفا َتطاخاپَت یهدزه تاسراثه خيرات َت ّ ذًدزک ٍداهآ ار تاحفص ييا دْت زيذپىاکها ّ

.تطا جرا زپ ّ یهازگ ىاػداي

اجَت َک ًَْگىآ ار زيّاصت َک نيًادیه فّظْه اُىاظًا ييا یاُیراکاذف ّ تاوحس صاپ َت اردْخ رذگُر ييا رد شيً اه لکػ ّ اَُتػًْ ييا رد زييغت َت ساجه ار یزگيد ضکچيُ ًَ ّ دْخ ًَ اه .نيُد رازق اُىآ ىازگْجتظج رايتخا رد ذًاٍذًاه .داد زييغت ىاْتيوً ار ذًراد یُاگياج ّ تػذگزط اه خيرات رد ماذکزُ ّ تطا ٍداد یّر َچًآ َک ازيس .نيًادیوً اُىآ ار ذًاخيرات ييا ىاگذًساط سا یؼخت یسّرًَاثػ علات زگًاياوً ّ ذًاَتظت غقً تاحفص ييا زت َک یزيّاصت لاح ييع رد یازت اُىآ ةلاطه سا ٍدافتطا ّ لقً ّ صاثتقا َتثلا .داد ىاؼً ٍذٌيآ ّ سّزها لظً َت ذيات ذًاٍدْت ّ تظُ َک ًَْگىاوُ شيً .تطا َتفزگ ماجًا نُ ىٌْکات َچىآ .تطا داسآ َوُ

َتثلاذص ّ اُیراکاذف ّ براجت ،راوثتطا ّ نتط ذيق سا ىاظًا یداسآ یازت ٍسراثه ةيؼً ّ سازف زپ ٍار ىاگذٌيْپ َکًآ ذيها .ذٌُد رازق ٍدافتطا درْه ار ىاػىاگتػذگ یاُیتطار ّ یاُیژک

رد يياُدْثوک َچًاٌچ نيُاْخیه ىاتطّد یَوُ سا .نيػات َتػادزت یهاگ ٍار ييا رد نيُاْخيه ّ نياَتطاْخ شيً اه .ذٌُد یراي اراه تطا ٍذٌٌک ليوکت ّ ذًراد یطزتطد یداٌطا ييٌچ َت زگا ّ ذٌػات ىاهرّآداي ذٌتفاي ىاهراک